Müəssisənin (firmanın) iqtisadiyyatı fənnindən (A) Ümumi halda iqtisadiyyat nəyə xidmət edirYüklə 1,08 Mb.
səhifə1/13
tarix21.06.2018
ölçüsü1,08 Mb.
#54371
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Müəssisənin (firmanın) iqtisadiyyatı fənnindən (A)
1. Ümumi halda iqtisadiyyat nəyə xidmət edir:

A)) insanların tələbatlarının ödənilməsinə;

B) insanların fizioloji durumunun yaxşılaşmasına;

C) insanların təklifinin sürətlə artmasına;

D) Dövlətin sosial-siyasi inkişafının vəhdətinə;

E) Dövlət xərclərinin müntəzəm olaraq azaldılmasına.


2. İstehsal edilən məhsulun iqtisadi təyinatı, əmək cisimləri və əmək vasitələrinin ümumiliyi, texnoloji oxşarlığı olan müəssisələrin məcmuu belə adlanır:

A)) sənaye;

B) kənd təsərrüfatı;

C) tikinti;

D) rabitə;

E) tədarük.


3. Buraxılan məhsulun iqtisadi təyinatına görə sənaye müəssisələrinin qrupları belə adlanır:

A)) istehsal vasitələri və istehlak şeyləri istehsal edən;

B) istehsal vasitələri və tədarük malları istehsal edən;

C) istehlak malları və tədarük malları istehsal edən ;

D) texniki vasitələr və texnoloji vasitələr istehsal edən;

E) texnoloji vasitələr və istehlak malları istehsal edən.


4. İstehsal vasitələri istehsal edən sənaye müəssisələrinə aid edilməyən bəndi müəyyən etməli:

A)) yeyinti sənaye müəssisələri;

B) metallurgiya sənaye müəssisələri;

C) energetika sənaye müəssisələri;

D) maşınqayırma sənaye müəssisələri;

E) kimya sənaye müəssisələri.


5. İstehlak şeyləri istehsal edən müəssisələrə aiddir:

A)) yüngül sənaye müəssisələri;

B) cihazqayırma sənaye müəssisələri;

C) gübrələr istehsal edən müəssisələr;

D) kayçuk istehsal edən müəssisələr;

E) əlvan metal istesalımüəssisələri.6. İstehsal etdikləri xammal və materialların xarakterinə görə sənaye müəssisələri belə fərqlənirlər:

A)) hasiledici, emaledici;

B) hasiledici, nəqledici;

C) istehsaledici, tədarükedici;

D) emaledici, nəqledici;

E) nəqledici, tədarükedici.7. İl ərzində işləmə müddətinə görə müəssisələr belə qruplaşdırılır:

A)) fasiləsiz, fasiləli, mövsümi işləyən müəssisələr;

B) müddətli, müddətsiz, mövsümi işləyən müəssisələr;

C) daimi, müddətsiz, mövsümi işləyən müəssisələr;

D) mövsümi, fasiləsiz, daimi işləyən müəssisələr;

E) müddətli, müddətsiz, daimi işləyən müəssisələr.8. Fəaliyyət miqyasına görə müəssisələr belə qruplaşdırılır:

A)) kiçik, orta, iri müəssisələr;

B) orta, müəssisələr, qədimi, müasir;

C) daimi, mövsümi, orta müəssisələr;

D) fasiləli, fasiləsiz, müddətli müəssisələr;

E) fasiləli, kiçik, mövsümi müəssisələr.9. İxtisaslaşma dərəcəsinə görə müəssisələrin təsnifatı belədir:

A)) ixtisaslaşmış, universal, qarışıq müəssisələr;

B) təmərküzləşmiş,universal, kooperativləşmiş müəssisələr;

C) ixtisaslaşmış, kooperativləşmiş,təmərküzləşmiş müəssisələr;

D) mexanikləşmiş,kimyalaşmış, universal müəssisələr;

E) ixtisaslaşmış, mexanikləşmiş müəssisələr.10. İstehsalın təşkili tipinə görə sənaye müəssisələrinin təsnifatı belədir:

A)) kütləvi, seriyalı, fərdi;

B) kiçik, orta, iri;

C) kütləvi, iri, qarışıq;

D) bir çeşidli, çox çeşidli;

E) iri, seriyalı, qarışıq.11. Hansı bənd mülkiyyət mənsubiyyətinə görə sənaye müəssisələrinin qrupuna aid edilmir:

A)) təsərrüfat;

B) dövlət;

C) xüsusi;

D) kollektiv;

E) qarışıq.12. Müəssisələrdə istehsalın resurs təminatını müəyyən edən amillərə aid edilməyən bənd:

A)) innovasiya fondları;

B) əsas istehsal fondları;

C) dövriyyə fondları;

D) iş qüvvəsi;

E) torpaq.13. İstehsalın iqtisadi və texniki səviyyəsini müəyyən edən amillərə aid edilmir:

A)) işçilərin sosial durumu;

B) elmi- texniki tərəqqi;

C) istehsalın və əməyin təşkili;

D) istehsal heyyətinin ixtisas səviyyəsi;

E) investisiya siyasəti.


14. Müəssisənin müstəqil təsərrüfat subyekti olması nəyə əsaslanır:

A)) hüquqi şəxs olmasına;

B) fiziki şəxs olmasına;

C) müstəqil qərar verməsinə;

D) geniş əlaqəyə malik olmasına;

E) təsərrüfat subyekti ola bilməz.15. Sənaye istehsalının ümumi həcmində sahələrin və komplekslərin xüsusi çəkisi nəyi əks etdirir:

A)) sənayenin sahə quruluşunu;

B) sənaye sahələrinin inkişaf həcmini;

C) sənaye sahələrində istehsalın həcmini;

D) sənaye sahələrində istehsalın keyfiyyətini;

E) sənaye sahələrində istehsalın mənfəətini.


16. Müəssisə və təsisçi arasındakı qarşılıqlı münasibətləri tənzimləmək məqsədilə hansı sənəd tərtib olunur:

A)) təsis müqaviləsi;

B) təsis tapşırığı;

C) təsis qanunu;

D) təsis forması;

E) təsis əmri.


17. Mülkiyyət və təşkilati-hüquqi formasından asılı olmayaraq bütün müəssisələr hansı sənəd əsasında fəaliyyət göstərir:

A)) nizamnamə;

B) vəkalətnamə;

C) etibarnamə;

D) dövlət qanunu;

E) milli adətlərlə.18. Qeyd edilənlərdən müəssisənin dövlət qeydiyyatına alınması üçün təsisçi tərəfindən göstərilən sənədlərə aid edilmir:

A)) müəssisənin yerləşməsi barədə arayış;

B) təsisçinin ərizəsi;

C) müəssisənin nizamnaməsi;

D) müəssisənin yaradılması haqqında qərar;

E) qeydiyyat rüsumunun ödənilməsi haqqında sənəd.19. Müəssisənin nizamnaməsində göstərilənlərə aiddir:

A)) müəssisədə mənfəətin bölüşdürülməsı qaydası;

B) müəssisədə mənfəətin yaranması qaydası;

C) müəssisədə mənfəətin hesablanması qaydası;

D) müəssisədə mənfəətin artırılması qaydası;

E) müəssisədə mənfəətin yoxlanması qaydası.
20. Nizamnamə fondunu səhm buraxmaq yolu ilə formalaşdıran fiziki və hüquqi şəxslərin könüllü razılığı əsasında yaradılan müəssisə belə adlanır:

A)) səhmdar cəmiyyət;

B) səhmdar fəaliyyət;

C) şərikli cəmiyyət;

D) paylı müəssisə;

E)fərdi səhmdar müəssisə.21. Müəssisənin hansı təşkilatı-hüquqi formasında bütün iştirakçılar (müəssisənin təsisçiləri və ya sahiblər) müəssisənin öhdəliklərinə görə öz əmlakları ilə tam məsuliyyət daşıyırlar:

A)) tam ortaqlılar;

B) qapalı tipli səhmdar cəmiyyət;

C) açıq tipli səhmdar cəmiyyət;

D) məhdud məsuliyyətli müəssisə;

E) kommandit ortaqlılar.22. Müəssisənin hansı təşkilatı-hüquqi formasında bütün iştirakçılar müəssisənin öhdəliklərinə görə yalnız müəssisənin nizamnamə fonduna qoyduqları pay həcmində məsuliyyət daşıyırlar:

A)) məhdud məsuliyyətli müəssisə;

B) təsərrüfat ortaqlar;

C) əlavə məsuliyyətli müəssisə;

D) tam otaqlar;

E) kommandit ortaqlar.


23.Müəssisənin mənfəətinin mahiyyəti belə ifadə olunur:

A)) müəssisənin gəliri ilə maya dəyərinin fərqi;

B) müəssisənin gəliri ilə əmək haqqının fərqi;

C) məhsulun maya dəyəri ilə əmək haqqının fərqi;

D) məhsulun maya dəyəri ilə əmək haqqının cəmi;

E) müəssisənin gəliri ilə maya dəyərinin cəmi.24. Adi səhmlər səhmdar cəmiyyətin nizamnamə kapitalının:

A)) 75%-dənaz ola bilməz;

B)100%-ni təşkil etməlidir;

C)50%-dən çox ola bilməz;

D)25%-dən çox ola bilməz;

E) hədd qoyulmur.


25. İmtiyazlı səhmlər səhmdar cəmiyyətin nizamnamə kapitalının:

A)) 25%-dən çox ola bilməz;

B)50%-dən çox olmalıdır;

C)25%-dən çox olmalıdır;

D)75%-dən az ola bilməz;

E) 100% təşkil edir.


26. Müəssisənin ölçüsünü təyin etmək üçün istifadə olunan əsas göstərici hansıdır:

A)) işçilərin sayı və illik dövriyyəsinin həcmi;

B) işçilərin sayı və avadanlıqların miqdarı;

C)satışın həcmi və quruluşu;

D) müəssisə aktivlərinin dəyəri, işçilərin sayı;

E) müəssisənin qazandığı mənfəətin həcmi.


27.Qeyd edilənlərdən müəssisənin daxili mühitinə aid edilməyən hansıdır:

A)) istehlakçılar;

B) müəssisənin heyyəti;

C) istehsal vasitələri;

D) müəssisənin pul vəsaiti;

E)məhsul.28. Qeyd edilənlərdən müəssisənin xarici mühitinə aid olunmayanı hansıdır:

A)) istehsal;

B) mərkəzi və yerli hakimiyyət;

C) malgöndərənlər;

D) əhali;

E) istehlakçılar.29. İstehsal müəssisələrinin əsas funksiyasına aid olmayan hansıdır:

A)) məhsulun maya dəyərini müntəzəm olaraq yüksəltmək;

B) müəssisədə idarəetmənin və işçilərin əməyinin təşkili;

C) məhsula satışdan sonrakı xidmət;

D) müəssisədə istehsalın maddi –texniki təminatı;

E) istehlakçıya məhsulun satılması və çatdırılması.30. Müəssisənin fəaliyyətinə təsir edən xarici mühitin təbiidemoqrafik amilinə aiddir:

A))əmək qabiliyyətli əhalinin sayı;

B) əmək qabiliyyətli əhalinin sosial vəziyyəti;

C) əmək qabiliyyətli əhalinin iqtisadi durumu;

D) əməyin texniki silahlanma səviyyəsi;

E) əməyin məhsuldar qüvvəsi.
31. Müəssisənin fəaliyyətinə təsir edən xarici mühitin iqtisadi amilinə aid edilir:

A)) rəqabətin dərəcəsi;

B)ölkə daxili siyasi sabitlik;

C)dövlətin sahibkarlığa münasibəti;

D)əhalinin təhsil səviyyəsi;

E) tətbiq olunan texnologiyanın mükəmməllik səviyyəsi.32. Müəssisənin fəaliyyətinə təsir edən xarici mühit amillərinin təsnifatına aid edilmir:

A)) maliyyə vəsaitləri;

B)texnoloji;

C)hüquqi;

D) siyasi;

E) təbii demoqrafik.33. Müəssisədə sahibkarlıq fəaliyyəti üçün iqtisadi şərtlərə aid edilmir:

A)) kadrların hazırlanması;

B)mallara tələb və təklif;

C)istehlakçıların maddi durumu;

D) işçilərin əmək haqqının səviyyəsi;

E) istehsalçıların alacağı malların növləri.34. Fəaliyyət və təyinatına görə sahibkarlıq növləri belə təsnifatlaşdırılır:

A)) istehsal, kommersiya, maliyyə, məsləhət;

B)texnoloji, əməliyyat, texniki elmi;

C)istehsal, texnoloji, kommersiya, elmi;

D) texnoloji, maliyyə, əməliyyat , texniki;

E) kommersiya, texniki, elmi, maliyyə.35. Cəmiyyətin yaşaması və inkişafı üçün lazım olan maddi nemətlərin yaradılması belə adlanır:

A)) istehsal;

B)istehlak;

C)mübadilə;

D) fəaliyyət;

E) tədarük.36. İstehsal prosesi nədir:

A)) xammal və ya materialların hazır məhsula çevrilməsi texnologiyasıdır;

B)xammal və ya materialların tədarükü texnologiyasıdır;

C) xammal və ya materialların satışıtexnologiyasıdır;

D) xammal və ya materialların kəmiyyəti və keyfiyyətidir;

E) xammal və ya materialların mübadiləsi texnologiyasıdır.37.İstehsal prosesinin strukturu belədir:

A)) əsas, köməkçi, istehsallar və xidmət təsərrüfatı;

B) köməkçi, yardımçı, xammalın alınması;

C)texniki, texnoloji, mexaniki təsərrüfatlar;

D)texniki əsas, texnoloji əsas, xidmət təsərrüfatlar;

E) əsas, xammalın alınması, xidmət təsərrüfatları.38. İstehsalın təşkili tipinə görə istehsal proseslərinin bölgüsü belədir:

A)) fərdi, seriyalı, kütləvi;

B)fərdi, seriyalı, qarışıq;

C) seriyalı, kütləvi, qarışıq;

D) qarışıq seriyalı, kütləvi;

E) belə bölgü yoxdur.39. Xammal və materialların istehsal prosesinin ilk əməliyyatına daxil olduğu andan hazır məhsulun alınmasına qədər sərf olunan təqvim vaxtı nəyi əks etdirir:

A)) istehsal tsiklini;

B)istehsal üsulunu;

C)istehsal formasını;

D)əməliyyat vaxtsız;

E) tədarük vaxtın.40. İstehsalın ictimailəşməsi və əməyin bölgüsü öz əksini hansı formada tapır:

A)) istehsalın təmərküzləşməsində;

B) istehsalın ixtisaslaşmasında;

C) istehsalın kooperativləşməsində;

D) istehsalın kombinələşməsində;

E) istehsalın mexahikləşməsində.41. Texnoloji cəhətdən müxtəlif istehsalın bir müəssisədə uzlaşdırılması belə adlanır:

A)) kombinələşmə;

B) təmərküzləşmə;

C)ixtisaslaşma;

D) kooperativləşmə;

E) mexanikləşmə.42. Sənayedə ixtisaslaşmanın formalarına aid edilmir:

A)) mexaniki ixtisaslaşma;

B)əşya üzrə ixtisaslaşma;

C) detal üzrə ixtisaslaşma;

D) texnoloji və ya mərhələli ixtisaslaşma;

E) köməkçi istehsalların ixtisaslaşması.43. İxtisaslaşma səviyyəsinin göstəricilərinə aid edilmir:

A)) faydalılıq əmsalı;

B)istehsalı əhatə əmsalı;

C)ixtisaslaşma əmsalı;

D) detal üzrə ixtisaslaşma əmsalı;

E) buraxılan məhsulun nomenklaturası və çeşidinin genişliyi.


44. Müəssisənin istehsal, idarəetmə və xidmətedici bölmələrinin tərkibi və qarşılıqlı əlaqəsi nəyi əmələ gətirir:

A)) təşkilati strukturunu;

B) istehsal tsiklini;

C) texnoloji strukturunu;

D) sahə quruluşunu;

E) istehsal quruluşunu.


45. Sənaye müəssisələrinin istehsal strukturunun üç tipi bunlardır:

A)) əşya, texnoloji, qarışıq;

B) mexaniki, texniki, qarışıq;

C) əşya, mexaniki, qarışıq;

D) texniki, texnoloji, əşya;

E) qarışıq, müxaniki, texnoloji.46.Sənaye müəssisələrinin istehsal strukturuna təsir edən amillərə aid edilmir:

A)) məhsulun çeşidi, keyfiyyəti və satışı;

B) müəssisənin sahə mənsubiyyəti;

C) məmulatın konstruksiyasının sadəliyi;

D) avadanlıq və texnoloji tərtibatların tərkibi;

E) avadanlığa xidmətin, onun cari təmirinin təşkili.


47. Müəssisədə işləyənlərin istehsal heyyəti kateqoriyasına daxil edilmir:

A)) yardımçı təsərrüfat işçiləri;

B) fəhlələr;

C) mühəndis texniki işçilər;

D) qulluqçular;

E) şagirdlər.


48. Müəssisənin işinin səmərəliliyinə insan amilinin təsirinin əsas tərəflərinə aid edilmir:

A)) işçilərin sağlamlığının təmin edilməsi;

B) kadrların seçilməsi və irəli çəkilməsi;

C) kadrların hazırlanması və onların fasiləsiz öyrənilməsi;

D) işçilərin tərkibinin sabitliyi və çevikliyi;

E) işçilərin əməyinin qiymətləndirilməsinin təkmilləşdirilməsi.


49. Hər bir kateqoriyadan olan kadrların ümumi kadrların sayında tutduğu xüsusi çəki belə adlanır:

A)) kadrların strukturu;

B) kadrların ümumi sayı;

C) kadr axıcılığı;

D) kadr hazırlığı;

E) kadrların iş bacarığı.


50. Müəssisədə kadrların vəziyyətini müəyyən etməyən əmsal hansıdır:

A)) kadrların öyrədilmə əmsalı;

B) kadrların işdən çıxma əmsalı;

C) kadrların qəbul edilməsi əmsalı;

D) kadrların sabitliyi əmsalı;

E) kadr axıcılığı əmsalı.


51. Müəssisədə kadrların əməyinin təşkili və idarə olunması məsələlərinə aid edilir:

A)) işçilər arasında vəzifələrin bölüşdürülməsi;

B) iş yerinə xidmətin yaxşılaşdırılmasını təmin etmək;

C) müəssisənin texniki təminatını həyata keçirmək;

D) əmək qabiliyyətli əhalinin sayını müəyyən etmək;

E) işsizliyin ləğvi üzrə tədbirlər işləmək.


52. İstehsal prosesləri sisteminin strukturu nəyə əsaslanır:

A)) əməyin təşkilinin elmi prinsiplərinə;

B) əməyin təşkilinin idarə olunmasına;

C) əməyin təşkilinin üsullarına;

D) əməyin təşkilinin stimullaşdırılmasına;

E) əməyin təşkilinin vəziyyətinə.


53. İstehsal prosesləri sisteminin strukturunun əsaslandığı prinsiplərə aid deyil:

A)) əməyin ödənilmə formasının seçilməsi;

B) əmək bölgüsünün dərinləşməsi;

C) fəhlələrin peşə -ixtisas tərkibinin səmərəli seçilməsi;

D) əmək proseslərinin təkmilləşdirilməsi;

E) əməyin normalaşdırılmasının təkmilləşdirilməsi.


54. İstehsal prosesləri sisteminin strukturunun əsaslandığı prinsiplərin səmərəlilik göstəricilərinə aid deyil:

A)) işçilərin tərkibinin sabitliyi və çevikliyi;

B) əmək məhsuldarlığının artımı;

C) sanitar-gigiyenik vəziyyətdən raziliq;

D) psixofizioloji əmək şəraitindən razılıq;

E) əməyin məzmunundan razılıq.


55. Müəssisələrdə əmək bölgüsünün formalarına aid edilir:

A)) yerinə yetirən işçilərin funksiyaları üzrə;

B) yerinə yetirilən işlərin miqdarı üzrə;

C) yerinə yetirilən işlərin keyfiyyəti üzrə;

D) yerinə yetirilən işlərin nəqli üzrə;

E) yerinə yetirilən işlərin saxlanması üzrə.


56. Əməyin normalaşdırılmasının analitik metodunun əməliyyatlarına aid deyil:

A)) müntəzəm istehsl təlimatlarının təşkili;

B) əmək məsrəflərinə təsir edən bütün amillərin öyrənilməsi;

C) iş yerinə xidmətin yaxşılaşdırılması tədbirlərinin hazırlanması;

D) işin yerinə yetirilməsi üçün vaxtın hesablanması;

E) normaların istehsalata tətbiqi.


57. Normalaşdırılma cəhətdən iş yerində sərf edilən bütün iş vaxtı belə bölünür:

A)) normalaşdırılan, normalaşdırılmayan;

B) qiymətləndirilən, qiymətləndirilməyən ;

C) dəyərli, dəyərsiz iş vaxtları;

D) sabit, dəyişən iş vaxtları;

E) sadə, mürəkkəb iş vaxtları.


58. Əməliyyatın istehsal tarazlığının yerinə yetirilməsi üçün lazım olan vaxt belə adlanır:

A)) normalaşdırılan;

B) normalaşdırılmayan;

C) qiymətləndirilən;

D) dəyərli iş vaxtı;

E) daimi iş vaxtı.


59. Müxtəlif texniki və təşkilati nasazlıqlar baş verdikdə yaranan iş vaxtı belə adlanır:

A)) normalaşdırılmayan;

B) qiymətləndirilən;

C) sabit iş vaxtı;

D) normalaşdırılan;

E) normallaşdırılan.


60. Məhsul vahidinin istehsalı və ya müəyyən işin yerinə yetirilməsi üçün ayrılmış vaxt belə adlanır:

A)) vaxt norması;

B) vaxt artımı;

C) vaxt anlayışı;

D) vaxt aparması;

E) vaxt tezliyi.


61. Əməyin səmərəlilik səviyyəsi nə ilə müəyyən olunur:

A)) əmək məhsuldarlığı ilə;

B) əmək tutumu ilə;

C) əmək haqqı ilə;

D) əməyin keyfiyyəti ilə;

E) əməyin mürəkkəbliyi ilə.62. Əmək məhsuldarlığı nədir:

A)) konkret əməyin vaxt vahidində məhsul istehsal etmək qabiliyyəti;

B) konkret əməyin vaxt vahidində sərfiyyat normasıdır;

C) konkret əməyin vaxt vahidində məhsul satmaq imkanıdır;

D) ictimai əməyin vaxt vahidində kəmiyyətdir;

E) ictimai əməyin keçmiş əməklə birləşməsidir.


63. Əmək məhsuldarlığının səviyyəsini xarakterizə edən göstəricilərdən hesab edilir:

A)) hazırlanan məhsulun əmək tutumu;

B) hazırlanan məhsulun kəmiyyəti;

C) hazırlanan məhsulun keyfiyyəti;

D) məhsul vahidinə xammal sərfi;

E) hazırlanan məhsulun enerji tutumu.


64. Əmək məhsuldarlığının öyrənilməsində əməyin nəticəsini xarakterizə edən göstəricilər bunlardır:

A)) natural, şərti-natural, dəyər;

B) natural, dəyər, çəki, ölçü;

C) dəyər, çəki, ölçü;

D) natural, şərti natural, çəki, ölçü;

E) çəki, ölçü, pul.


65. Əmək məhsuldarlığının öyrənilməsində natural göstəricidən istifadə hansı şərt daxilində mümkündür:

A)) eyni məhsul istehsal edildikdə;

B) müxtəlif məhsullar istehsal edildikdə;

C) məhsul mürəkkəb olduqda;

D) taralar müxtəlif olduqda;

E) nəqledilməyə yararlı olduqda.


66. Əmək normalarının müəyyən edilməsinin analitik-tədqiqat metodu ilə iş vaxtı sərfinin öyrənilməsi nəyə əösaslanır:

A)) müşahidəyə;

B) sorğuya;

C) mətbuat informasiyasına;

D) ilkin məlumatlara;

E) çap məlumatlarına.


67.Əmək normalarının müəyyən edilməsinin analitik-tədqiqat metodunun müşahidə yoluna aid deyil:

A)) iş gününün gərginləşdirilməsi yolu;

B) xronometraj yolu;

C) iş gününün fotoqrafiyası yolu;

D) ani müşahidə yolu;

E) birdəfəlik müşahidə yolu.


68. İşçilərin tələbatlarını ödəmək üçün iş qüvvəsinin dəyəri və keyfiyyəti müqabilində müəssisənin gəlirlərindən işçilərə verilən hissə belə adlanır:

A)) əmək haqqı;

B) əmək tutumu;

C) əmək məhsuldarlığı;

D) əmək rejimi;

E) əmək günü.69. Əmək haqqının formalaşmasına təsir edən amillərə aid deyil:

A)) aqrar təsərrüfat bazarında olan konyuktura;

B) əmək bazarında mövcud olan konyuktura;

C) dövlətin sosial siyasəti amillər;

D) işin xarakteri amillər;

E) müəssisə ilə bağlı amillər.70. Əməyin ödənilməsi sahəsində müəssisənin siyasətinə təsir edən amillərə daxil edilmir:

A)) iqtisadi inkişafın artım səviyyəsi;

B) müəssisənin maliyyə vəziyyəti;

C) regiondaişsizliyin səviyyəsi;

D) əmək haqqı sahəsində dövlət tənzimlənməsinin səviyyəsi;

E) həmkarlar ittifaqının təsiri.71. Müəssisədə əmək haqqının təşkilinin əhatəsinə aid deyil:

A)) əməyin təşkili tipinin əmələ gəlməsi;

B) əsaslandırılmış əmək normalarının müəyyən edilməsi;

C) tarif sisteminin hazırlanbması;

D) əməyin ödənilməsi formalarının və sistemlərinin müəyyən edilməsi;

E) əmək haqqı fondunun əmələ gəlməsi.72. Əmək haqqının ödənilməsinin əsasını nə təşkil edir:

A)) iş qüvvəsinin dəyəri, keyfiyyəti;

B) işçilərin sayı və tələbatı;

C) müəssisənin gəlirlərinin miqdarı, işçilərin sayı;

D) satılan məhsulun miqdarı, işçilərin sayı;

E) müəssisənin gücü, gəlirləri.73. Tarif sisteminin tərkib hissəsi hesab edilir:

A)) tarif maaşı, tarif cədvəli, tarif-ixtisas məlumat kitabçası;

B) maaş sistemi, maaş cədvəli, maaş sorgu kitabçası;

C) sistemlər toplusu, sistemli yanaşma, sistem məlumat kitabı;

D) tarif maaşı, tarif kitabı, tarif sistemi;

E) əmək haqqı cədvəli, sosial ödəmələr, əmək haqqı sorğu kitabı.74. işin dərəcələr şkalası və bu dərəcələrə görə əməyin ödənilməsi üzrə müvafiq əmsal verilmiş sənəd belə adlanır:

A)) tarif cədvəli;

B) tarif maaşı;

C) sorğu kitabçası;

D) maaş cədvəli;

E) tarif sistemi.75. Tarif stavkası iş vaxtı ərzində müxtəlif fəhlə qruplarının hansı göstəricisini müəyyən edir:

A)) əməyin ödənilməsinin ölçüsünü;

B) əmək sərfinin keyfiyyətini;

C) əmək sərfinin quruluşunu;

D) əmək sərfinin mahiyyəti;

E) əməyin qiymətləndirilməsi səviyyəsini.76. Əməyin ödənilməsinin formaları bunlardır:

A)) işə görə, vaxta görə;

B) kəmiyyətə görə, keyfiyyətə görə;

C) gəlirə görə, saya görə;

D) satışa görə, gəlirə görə;

E) xidmətə görə, keyfiyyətə görə.77. işəmuzd işçinin əmək haqqı belə hesablanır:

A)) məhsulun miqdarının iş vahidi qiymətinə hasili;

B) məhsulun miqdarının iş vahidi qiymətinə nisbəti;

C) iş vahidi qiymətinin məhsulun miqdarına nisbəti;

D) iş vahidinin miqdarının iş vahidi qiymətinə hasili;

E) işlənmiş vaxtın vaxtamuzd tarif maaşına hasili.78. İşçinin öz işinin keyfiyyət tərəfindən çox kəmiyyət tərəfinə rəğbətini artıran əməyin ödənilməsi forması hansıdır:

A)) işəmuzd ödəmə;

B) vaxtamuzd ödəmə;

C) hər iki forma;

D) xidmətə görə ödəmə;

E) gəlirə görə ödəmə.79. İşəmuzd əmək haqqının tətbiqi hansı şəraitdə mümkün deyil:

A)) məhsulun keyfiyyətinin pisləşməsi istiqaməti olduqda;

B) işin konkret işçidən asılı olan kəmiyyətinin mövcudluğu;

C) işlərin həcminin dəqiq uçotunun mümkünlüyü;

D) əməyin texniki normalaşdırılmasının mümkünlüyü;

E) konkret istehsal sahəsində hasilatın artırılması imkanının olması.
Yüklə 1,08 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə