«MÜhasibat uçotu və audiT» (DƏrsliK) MÜNDƏRİcatYüklə 1,6 Mb.
səhifə1/17
tarix14.01.2017
ölçüsü1,6 Mb.
#306
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
«MÜHASİBAT UÇOTU VƏ AUDİT» (DƏRSLİK)

MÜNDƏRİCAT

Bölmə I. MÜHASİBAT UÇOTUNUN NƏZƏRİYYƏSİ
I MÖVZU.

BAZAR İQTİSADİYYATI ŞƏRAİTİNDƏ TƏSƏR­RÜ­FAT UÇOTUNUN MAHİYYƏTİ VƏ ƏHƏMİYYƏTİ
1.1.

Təsərrüfat uçotunun mahiyyəti, xüsusiyyəti və vəzifələri.
1.2.

Mühasibat uçotu idarəetmədə mühüm amilidir. . . . . . . . . . .
1.3.

Təsərrüfat uçotunun növləri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ÖZÜNÜYOXLAMA SUALLARI
II MÖVZU.

MÜHASİBAT UÇOTUNUN PREDMETİ VƏ METODU
2.1.

Mühasibat uçotunun predmeti və onun obyektləri. Təsər­rüfat vəsaitləri və onların ğmənbələri . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2.

Mühasibat uçotunun metodu və onun əsas ünsürləri . . . . . .ÖZÜNÜYOXLAMA SUALLARI
III MÖVZU.

MÜHASİBAT BALANSI
3.1.

Mühasibat balansı haqqında anlayış və onun rolu . . . . . . .
3.2.

Təsərrüfat əməliyyatları nəticəsində balans­da baş verən dəyişikliklər . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.3.

Müəssisənin idarə edilməsində balansın informasiya əhəmiyyəti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ÖZÜNÜYOXLAMA SUALLARI
IV MÖVZU.

MÜHASİBAT UÇOTU HESABLARI VƏ İKİLİ YAZILIŞ
4.1.

Mühasibat uçotu hesabları haqqında ümu­mi anlayış . . . . . .
4.2.

Mühasibat uçotunda ikitərəfli yazılış usulu . . . . . . . . . . . . . .
4.3.

Sintetik və analitik uçot hesabları, subhesablar. . . . . . . . . . .
4.4.

Mühasibat uçotu hesabları planı, uçotun təşkili sisteminin əsasıdır . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.5.

Mühasibat uçotu hesablarının təsnifatı və onların formalaşması prinsipləri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ÖZÜNÜYOXLAMA SUALLARI
V MÖVZU.

SƏNƏDLƏŞDİRMƏ VƏ UÇOTUN TƏŞKİLİ
5.1.

Mühasibat uçotu sənədləri və onların əhə­miyyəti . . . . . . . . .
5.2.

Sənəd dövriyyəsinin təşkili və iş­lənməsi . . . . . . . . . . . . . . . . .
ÖZÜNÜYOXLAMA SUALLARI
BÖLMƏ II. ƏSAS TƏSƏRRÜFAT SAHƏLƏRİNİN MÜHASİBAT UÇOTU
I MÖVZU.

ƏSAS VƏSAİTLƏRİN UÇOTU
1.1.

Əsas vəsaitlərin iqtisadi mahiyyəti, istehsalda rolu və təsnifatı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2.

Əsas vəsaitlərin daxil olmasının sənəd­ləşdirilməsi və uçotu . . . .
1.3.

Əsas vəsaitlərin köhnəlməsinin (amortizasiyası­nın) uçotu . . . . .
1.4.

Əsas vəsaitlərin təmirinin uçotu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.5.

Əsas vəsaitlərin təsərrüfatdan çıxmasının uçotu . . . . . . . . .
1.6.

Əsas vəsaitlərin icarəsinin uçotu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ÖZÜNÜYOXLAMA SUALLARI
II MÖVZU.

İSTEHSAL EHTİYATLARININ UÇOTU
2.1.

İstehsal ehtiyatları, onların qiymətləndiril­məsi və uçotunun vəzifələri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2.

İstehsal ehtiyatlarının hərəkətinin sənədləşdirilməsi . . . . . .
2.3.

Materialların uçotu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.4.

Azqiymətli və tezköhnələn əşyalarının uçotunun xüsusiyyət­lənməsi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ÖZÜNÜYOXLAMA SUALLARI
III MÖVZU.

ƏMƏYİN VƏ ONUN ÖDƏNİLMƏSİNİN UÇOTU
3.1.

Əməyin təşkili və əmək haqqının uçotunun vəzifələri . . . . .
3.2.

İşçi heyətinin təsnifatı və iş vaxtının operativ uçotu . . . . . .
3.3.

Əməyin ödənişinin forma və sistemləri, əmək haqqının növləri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.4.

Hasilatın və əməyin ödənişinin sənədləşdirilməsi qaydası .
3.5.

Əmək haqqı və onunla əlaqədar hesablaşmaların uçotu . . .ÖZÜNÜYOXLAMA SUALLARI
IV MÖVZU.

İSTEHSALA MƏSRƏFLƏRİNİN UÇOTU
4.1.

İstehsal məsrəfləri və maya dəyəri haqqında anla­yış, onların uçotu qarşısında duran vəzifələr . . . . . . . . . . . . . . .
4.2.

İstehsal xərclərinin təsnifatı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.3.

İstehsal məsrəflərinin uçotu sistemi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.4.

Bitməmiş istehsalın qiymətləndi­rilməsi və uçotu . . . . . . . . .
4.5.

İstehsal itgilərinin uçotu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.6.

İstehsala məsrəflərin uçotu və məhsulun maya dəyəri kalkulyasiyasının metodları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ÖZÜNÜYOXLAMA SUALLARI
V MÖVZU.

HAZIR MƏHSUL VƏ ONUN SATIŞININ UÇOTU
5.1.

Hazır məhsul uçotu haqqında anlayış və onun qiymət­ləndirilməsi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2.

Hazır məhsulların analitik və sintetik uçotu . . . . . . . . . . . .
5.3.

Yüklənmiş malların uçotu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.4.

Kommersiya xərclərinin uotu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.5.

Məhsulun (iş və xidmətin) satışının uçotu . . . . . . . . . . . . . .ÖZÜNÜYOXLAMA SUALLARI
VI MÖVZU.

PUL VƏSAİTLƏRİNİN VƏ HESABLAŞMALARIN UÇOTU
6.1.

Pul vəsaitləri və hesablaşmalar haqqında anlayış, onların növləri və uçotu qarşısında duran vəzifələr . . . . . . . . . . . . .
6.2.

Kassa əməliyyatlarının uçotu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.3.

Müəssisənin hesablaşa və valyuta hesablarında və digər hesablarda olan pul vəsaitlərinin uçotu . . . . . . . . . . . . . . . .
6.4.

Hesablaşma əməliyyatlarının uçotu . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.5.

Təhtəlhesab şəxslərlə hesablaşmaların uçotu . . . . . . . . . . .
6.6.

Müxtəlif debitor və kreditorlarla hesablaş­malar . . . . . . . . .ÖZÜNÜYOXLAMA SUALLARI
VII MÖVZU.

MALİYYƏ NƏTİCƏLƏRİNİN VƏ ONUN İSTİFA­DƏ­Sİ­NİN UÇOTU
7.1.

Maliyyə nəticələri, onun tərkibi və uçotu­nun vəzifələri . . .
7.2.

Müəssisə mənfəəti və zərərinin uçotu . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.3.

Mənfəətin bölüşdürülməsi və istifadə olun­masının uçotu . .ÖZÜNÜYOXLAMA SUALLARI
VIII MÖVZU.

MÜHASİBAT (MALİYYƏ) HESABATI
8.1.

Mühasibat (maliyyə) hesabatı haqqında anlayış, onun tərkibi və vəzifələri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.2.

Mühasibat balansı və onun məzmunu . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.3.

Mühasibat (maliyyə) hesabatına əlavə olunmuş he­sa­bat formaları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.4.

İllik mühasibat (maliyyə) hesabatına əla­və izahatlı arayış .
ÖZÜNÜYOXLAMA SUALLARI
III BÖLMƏ. AUDİT FƏALİYYƏTNİN ƏSASLARI VƏ TƏŞKİLİ
I MÖVZU.

AUDİTİN MAHİYYƏTİ, ƏHƏMİYYƏTİ VƏ TƏŞKİLİ
1.1.

Auditin mahiyyəti, əhəmiyyəti və vəzifələri . . . . . . . . . . . . .
1.2.

Azərbaycanda auditin yaranması və in­kişafı . . . . . . . . . . . .
1.3.

Auditin formaları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.4.

Auditin təşkili və nəticələrinin rəsmiyyətə salınması . . . . . .ÖZÜNÜYOXLAMA SUALLARI
II MÖVZU.

MÜƏSSİSƏNİN TƏSİS SƏNƏDLƏRİNİN, NİZAM­NA­MƏ KAPİTALININ FORMALAŞMASININ VƏ TƏSİS­Çİ­LƏRLƏ HESABLAŞMALARIN AUDİTİ
2.1.

Təsis sənədlərinin və nizamnamə kapitalının formalaşma­sının auditi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2.

Təsisçilərlə hesablaşmaların auditi . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ÖZÜNÜYOXLAMA SUALLARI
III MÖVZU.

ƏSAS VƏSAİTLƏRİN, QEYRİ-MADDİ AKTİVLƏRİN VƏ İSTEHSAL EHTİYATLARININ AUDİTİ
3.1.

Əsas vəsaitlərin uçotunun və saxlanması­nın auditi . . . . . . .
3.2.

Qeyri-maddi aktivlərin uçotunun auditi . . . . . . . . . . . . . . .
3.3.

İsthesal ehtiyatlarının saxlanmasının və uçotunun auditi . .ÖZÜNÜYOXLAMA SUALLARI
IV MÖVZU.

HAZIR MƏHSULLARIN VƏ ONLARIN SATIŞININ AU­DİTİ
4.1.

Hazır məhsulların uçotunun auditi . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2.

Məhsul satışı göstəricilərinin auditi . . . . . . . . . . . . . . . . . .ÖZÜNÜYOXLAMA SUALLARI
V MÖVZU.

MÜƏSSİSƏNİN PUL VƏSAİTLƏRİ, PUL SƏNƏDLƏ­Rİ VƏ HE­SABLAŞMALARIN AUDİTİ
5.1.

Kassanın və kassa əməliyyatlarının auditi . . . . . . . . . . . . . .
5.2.

Hesablaşma hesabı ilə əlaqədar əməliyyat­ların auditi . . . . .
5.3.

Valyuta hesabı üzrə əməliyyatların auditi . . . . . . . . . . . . . .
5.4.

Malsatan və podratçılarla, alıcılarla və sifarişçilərlə hesab­laşmaların au­diti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ÖZÜNÜYOXLAMA SUALLARI
MÖVZU VII.

MÜƏSSİSƏ MALİYYƏ NƏTİCƏLƏRİNİN AUDİTİ
6.1.

Mənfəətin formalaşmasının auditi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.2.

Mənfəətin təyinatı üzrə istifadə olun­ma­sının auditi . . . . . .ÖZÜNÜYOXLAMA SUALLARI
MÖVZU VII.

MÜHASİBAT UÇOTUNUN TƏŞKİLİNİN VƏ HESABA­TININ AUDİTİ
7.1.

Mühasibat uçotunun təşkilinin auditi . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.2.

Mühasibat (maliyyə) hesabatının auditi . . . . . . . . . . . . . . .
ÖZÜNÜYOXLAMA SUALLARI
ƏLAVƏ ƏDƏBİYYAT
BÖLMƏ I. MÜHASİBAT UÇOTUNUN NƏZƏRİYYƏSİ

Yüklə 1,6 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin