Mühazirə Proqramlaşdırma dilləri Ədəbiyyat


PROQRAMIN ÜMUMİ STRUKTURUYüklə 324,56 Kb.
səhifə4/4
tarix09.02.2020
ölçüsü324,56 Kb.
növüMühazirə
1   2   3   4

PROQRAMIN ÜMUMİ STRUKTURU

 • Pascal dilində yazılmış istənilən proqram iki hissədən – verilənlərin təsviri bölümündən və proqramın gövdəsindən ibarət olur.

 • Proqramın mətnində verilənlərin təsviri proqramın gövdəsindən əvvəl gəlir.Bu da dilin əsas qaydasından qaynaqlanır.Verilənlər operatorlar vasitəsilə emal olunur.

 • Proqramın gövdəsi begin sözü ilə başlanır və operatorlar yığınından ibarət olur.Ona görə də bu hissəyə operatorlar bölümü də deyilir. Bu bölüm end açar sözü ilə bitir (sonda nöqtə qoyulur). Pascal dilində proqram aşağıdakı şəkildə olur:

 • program < proqramın adı >;

 • < dəyişənlərin təsviri >

 • begin

 • < operatorlar >

 • end.

 • Proqram istənilən cür sətirlərə bölünə bilər – bununla onun mənası dəyişmir (təkcə sözlərin sətirdən-sətrə keçirilməsinə icazə verilmir). Buna görə də çalışmaq lazımdır ki, proqramlar mümkün qədər anlaşıqlı yazılsın.

 • Şərhlər. Proqram yazarkən siz nə etməli olduğunuzu bilirsiniz. Ancaq müəy -

 • yən müddətdən sonra həmin proqrama qayıtmalı olsanız, qəribə olsa da, görə cək -

 • siniz ki, çox şeyi unutmusunuz. Buna görə də həm özünüzün xatırlamanız, həm

 • də başqalarının sizin proqramı anlaması üçün proqramın müəyyən yerlərinə

 • şərhlər vermək yaxşı olardı.

 • BLAISE PASCAL

 • BEGIN

 • (* 1623 – 1662 *)

 • END.

 • Adından da göründüyü kimi, şərhlər proqramın mətnini oxuyan şəxs üçün qeyddir. Şərhlərdən proqramın nə məqsədlə yaradıldığı, onun yaradıcısı haqqın da məlumatı, proqramın son dəyişdirilmə tarixini, proqramdakı dəyişənlərin,funksiyaların təyinatını və s. göstərmək üçün istifadə edilə bilər.Pascal dilində şərhlər (* və *) simvollarının, yaxud { və } fi qurlu mötərizələrin arasında yazılır. Proqram maşın koduna çevrilərkən bu simvollar arasında yazılanlar nəzərə alınmır.

 • program Words

 • {

 • Proqramçı: Alpay Calallı

 • Proqramın yaradılma tarixi: 13.05.2008

 • Bu proqram mətndə olan sözlərin sayını

 • he sablayır.

 • }

 • program Comments;

 • (* şərhlərin tətbiqinə aid sadə proqram *)

 • var a : Integer;

 • begin (* başlanğıc *)

 • a:= 1;

 • WriteLn(‘Bunların hamısı çap olunacaq, a=’, a)

 • { bu şərhlərin heç birinə lüzum yoxdur }

 • end.

 • İdentifikatorlar. Proqramlaşdırma dillərində müxtəlif obyektləri, məsələn,dəyişənləri, konstantları, funksiyaları və s. adlandırmaq üçün identifikatorlardan istifadə olunur. İdentifikatorlar hərf, rəqəm və bəzi xüsusi simvollardan ibarət olur. İdentifikatorların müxtəlif proqramlaşdırma dillərində yazılış qaydaları fərqli olsa da, onların əsas prinsipləri bunlardır:

 • 1. İdentifikator hərf və rəqəmlərdən ibarət ola bilər. O yalnız hərflə başlanmalıdır.

 • Şərhlər həmişə mötərizədə “ulduzlar”, yaxud fiqurlu mötərizələr arasında yerləşdirilir:

 • (*...*) {…}

 • 2. İdentifikatorda boşluq simvolu və durğu işarələri ola bilməz. Bəzi xüsusi işarələrə, məsələn, “_”, yaxud “$” işarələrinə icazə verilir.

 • 3. Bütün proqramlaşdırma dillərində dilin operatorlarını yazmaq üçün açar sözlər mövcuddur. İdentifikator heç bir açar sözlə üst-üstə düşməməlidir.

 • 4. İdentifikator həm kiçik, həm də baş hərflərlə yazıla bilər. Yalnız hərflərinin böyük-kiçikliyi ilə bir-birindən fərqlənən identifikatorlara müxtəlif proqramlaşdırma dillərində müxtəlif cür yanaşma var. Məsələn, Bir və bir identifikatorları BASIC və Pascal dillərində eyni, C dilində isə fərqli hesab olunur.

 • İdentifikatorlar iki qrupa ayrılır:

 • 1) standart identifikatorlar;

 • 2) istifadəçinin təyin etdiyi identifikatorlar.

 • Yuxarıda verilmiş identifikatorlar ikinci qrupa aiddir. Standart identifikatorlara

 • misal olaraq dilin öz prosedurlarını – ReadLn, WriteLn, Real və s. gös tərmək olar.

 • Dəyişənlər. Standart tiplər. Yuxarıda qeyd olunduğu kimi, Pascal proqramında verilənlərin təsvirində məqsəd kompilyatora bütün identifikartorların adları və hər bir identifikatordan necə istifadə olunacağı haqqında məlumat verməkdir.Bundan başqa, bu bölüm proqramın istifadə edəcəyi hər bir yaddaş xanasında hansı veri lənlərin yerləşəcəyini kompilyatora bildirir.Yaddaşda hər hansı qiymətin göstərilməsi həmin qiymətin tipindən asılı olur.Standart Pascal dilində verilənlərin qabaqcadan təyin olunmuş dörd tipi vardır:Integer (tam ədədlər üçün), Real (həqiqi ədədlər üçün), Boolean (məntiqi kəmiyyətlər üçün) və Char (ayrıca simvollar üçün).

 • Integer. Riyaziyyatda tam ədədlər müsbət, yaxud mənfi ola bilər.Pascal proqramında verilənlərin tam olduğunu göstərmək, ədədləri təqdim etmək üçün Integer tipi nəzərdə tutulmuşdur. Tam ədədləri ekrana çıxarmaq, üzərində müxtəlif hesab əməlləri (toplama,çıxma, vurma və bölmə) aparmaq, eləcə də onları müqayisə etmək olar.

 • Real. Hər bir həqiqi ədəd nöqtə (vergül) ilə ayrılmış tam və kəsr hissədən ibarət olur. Pascal dilində verilənlərin həqiqi olduğunu göstərməküçün Real tipi nəzərdə tutulub. Bu tipə aid qiymət həmişə rəqəmlə başlanıb, rəqəmlə bitməlidir. Həqiqi ədədləri oxuyub ekrana çıxarmaq, üzərində müxtəlif hesab əməlləri (toplama, çıxma, vurma və bölmə) aparmaq, eləcə də onları müqayisə etmək olar.

 • Char. Bu tipə aid qiymətlər ayrıca simvollar – hərflər, rəqəmlər, yaxud xüsusi işarələr ola bilər. Char tipli qiymət bir simvoldan ibarət olur və apostrof alınır:

 • ‘A’, ‘z’, ‘1’, ‘:’, ‘”’, ‘ ’

 • Burada sonuncudan əvvəlki qiymət “ (dırnaq) işarəsi, sonuncu isə boşluq simvoludur.Char tipli qiymətlər üzərində hesab əməllərini yerinə yetirmək olmaz.Başqa sözlə, Pascal dilində ‘3’+‘5’ əməli yolverilməzdir. Biz simvolları yalnız müqayisə edə, oxuya və ekrana çıxara bilərik.

 • Boolean. Başqa tip verilənlərdən fərqli olaraq, Boolean tipli dəyişən yalnız iki qiymət ala bilər: True (doğru) və False (yalan). Proqramlarda bu tipli dəyişənlərdən müəyyən qərar qəbul etmək lazım gəldikdə istifadə etmək olar. Boolean tipli qiymətləri ekrana çıxarmaq olar, ancaq belə qiymətləri klaviaturadan daxil etmək olmaz. Bu tip dəyişənlər üzərində not (deyil), and (və) və or (və ya) əməllərini yerinə yetirmək olar.

 • Münasibət əməlləri. Tam ədədlərdən ibarət cütlər üzərində təyin olunmuş və nəticədə məntiqi qiymət verən əməllər də vardır. Həmin əməllər bunlardır:

 • = bərabərdir < > bərabər deyil (fərqlidir)

 • < kiçikdir > böyükdür

 • <= kiçikdir və ya bərabərdir > = böyükdür və ya bərabərdir

 • Bu əməllər həqiqi ədədlər üzərində də təyin olunub. Simvol qiymətlər üzərində isə yalnız = və < > əməlləri təyin olunmuşdur.

 • Proqramda dəyişənlərin təsviri hissəsi. Bu bölüm var təsvir1; təsvir2; təsvir3; ... şəklindədir. Burada “var” açar sözdür (ingiliscə “variable” – “dəyişən” sözünün qısaltmasıdır), hər bir təsvir isə bir, yaxud bir neçə identifikatordur; identifikatorlar bir-birindən vergüllə ayrılır, onlardan sonra “:” (iki nöqtə) və axırda tipin adı gəlir. Təsvir operatoru kompüterə proqramda hansı dəyişənlərin olduğunu və onların tiplərini bildirir. Proqramda olan bütün dəyişənlər təsvir, yaxud bəyan olunmalıdır (özü də yalnız bir dəfə!).

 • Hər bir hesab operatoru konstant, dəyişən, yaxud başqa hesabi ifadə ola biləcək iki operandla işləyir. +, –, * və / operatorlarının operandları Real və Integer tipli ola bilər. Cədvəldən göründüyü kimi, +, –, * operatorlarından istifadə edərkən alınan nəticənin tipi operandların tipi ilə üst-üstə düşür, / operatorunun nəticəsi isə həmişə həqiqi ədəd olur. Sonuncu iki operatorun operandları (div və mod) isə yalnız tam ədədlər ola bilər.Yuxarıda sadalanan operatorlardan istifadə etməklə konstant (sabit kəmiyyət) və dəyişənlərdən ifadə qurmaq olar

 • OPERATORLAR

 • Pascal dilindəki proqramlar dəyişənlərin təsvirindən və onlar üzərində aparılan müxtəlif əməliyyatlardan, başqa sözlə, operatorlardan ibarətdir. Verilənlər operatorlar vasitəsilə emal olunur. Operatorlar iki cür olur: icra olunmayan (verilənləri və proqramın strukturunu təsvir etmək üçün) və icra olunan (müxtəlif əməliyyatları yerinə yetirmək üçün) operatorlar.

 • Mənimsətmə operatoru. Dəyişənlərə qiymətlər vermək, yaxud onları dəyişdirmək üçün proqramlaşdırma dillərinin hamısında mənimsətmə operatoru olur. Həmin operatorun ümumi şəkli belədir: • Mənimsətmə operatorunun sol tərəfində yeni qiymət alacaq dəyişənin identifikatoru göstərilir. Mənimsətmə işarəsi müxtəlif proqramlaşdırma dillərində müxtəlif olur. Məsələn, BASIC və C dillərində mənimsətmə işarəsi adi bərabərlik işarəsi (=) kimi olduğu halda, Pascal dilində o, := (iki nöqtə və bərabərdir) simvollar kombinasiyası şəklindədir.

 • Mənimsətmə operatoruna nümunələr:

 • x := 5; x dəyişəninə 5 ədədi mənimsədilir;

 • y := x; y dəyişəninə x-in qiyməti mənimsədilir;

 • y := x + 10; y dəyişəninin qiyməti x dəyişəninin qiymətindən 10 vahid

 • artıq olur;

 • x := x - 2; x dəyişəninə özündən 2 vahid az olan qiymət mənimsədilir;

 • y := y + 1; y dəyişəninə özündən 1 vahid çox olan qiymət mənimsədilir.

 • program Happiness;

 • var

 • I, You, We: Integer;

 • begin

 • I := 1;

 • You := 1;

 • We := I + You;

 • end.

 • Giriş və çıxış operatorları. Proqram işləyərkən istifadə olunan bütün verilənlər kompüterin operativ yaddaşında yerləşir. Proqram başqa qaynaqlarda yerləşmiş verilənlərə xarici verilənlər kimi baxır. Verilənlərin xarici mənbələrdən alınıb-verilməsi əməliyyatlarına giriş (daxiletmə), yaxud çıxış əməliyyatları deyilir.

 • WriteLn proseduru. İstifadəçi ilə interaktiv qarşılıqlı əlaqədə işləyən proqramlarda çox zaman ekrana çıxarma operatoru tətbiq olunur. Pascal dilində verilənləri ekrana çıxarmaq üçün WriteLn standart prosedurundan istifadə olunur.Ekrana çıxarılası dəyişənlər və ifadələr bu prosedurun parametrləri olur.

 • WriteLn(‘Cəmi ’, a);

 • Bu operator iki elementi – ‘Cəmi’ sətrini və a dəyişəninin qiymətini ekranda əks etdirir. Onun icrasınadək a dəyişəninin qiyməti, məsələn, 2.345 olarsa,ekrana

 • Cəmi 2.3450000000E+00

 • cıxacaq (əgər həqiqi ədədin ekrana çıxarılması zamanı heç bir format göstərilməmişsə, Pascal eksponensional formatdan istifadə edir).

 • Tutaq ki, proqramda

 • WriteLn(‘Cəmi ’, a);

 • WriteLn;

 • WriteLn(‘Son ’);

 • operatorlar ardıcıllığı var. Bu operatorların icrasından sonra ekranda

 • Cəmi 2.3450000000E+00

 • Son sətirləri əks olunacaq. Gördüyünüz kimi, ikinci operatorda çıxış siyahısı olmadığından ekrana boş sətir çıxarılır. Beləliklə, WriteLn proseduru çıxış siyahısında verilmiş hər bir dəyişəni,yaxud konstantı əks etdirir, sonra isə kursoru növbəti sətrin başlanğıcına keçirir.Əgər çıxış siyahısında apostrofa alınmış sətir varsa, apostroflar çap olunmur(ekrana çıxarılmır). Çıxış siyahısı boşdursa, WriteLn prosedurunun icrasından sonra kursor, sadəcə olaraq, növbəti sətrin başlanğıcına keçəcək.

 • Write proseduru. Pascal dilində verilənləri çıxışa vermək üçün daha bir prosedur – Write proseduru nəzərdə tutulub. Bu prosedurun WriteLn prosedurundan yeganə fərqi bundadır ki, onun icrasından sonra kursor növbəti sətrin başlanğıcına keçmir. Tutaq ki, proqramda

 • Write(‘Cəmi ’);

 • WriteLn(a);

 • operatorlar cütü vardır. Bu operatorların icrasının nəticəsi

 • WriteLn(‘Cəmi ’, a);

 • operatorunun icrasının nəticəsi kimi olacaq.

 • ReadLn proseduru. Verilənləri klaviaturadan daxil etmək üçün Pascal dilində ReadLn proseduru nəzərdə tutulub. Bu prosedurun ümumi forması belədir:

 • ReadLn(giriş siyahısı)

 • ReadLn proseduru proqramın icrası zamanı istifadəçinin klaviaturadan daxil etdiyi verilənləri oxuyub, kompüterin yaddaşına yazır. Giriş siyahısında göstərilmiş hər bir dəyişən üçün istifadəçi bir element daxil etməli, sonra isə klavişini basmalıdır. Giriş siyahısında dəyişənlərin adları vergüllə ayrılır.Verilənlərin daxiledilmə ardıcıllığı dəyişənlərin giriş siyahısındakı ardıcıllığına uyğun gəlməlidir. Daxil edilən ədədi verilənləri bir, yaxud bir neçə boşluq simvolu ilə ayırmaq lazımdır. Ədədi verilənlərin daxilində, yaxud onların arasında vergül olmamalıdır.

 • var a, b: integer;

 • ...

 • Write(‘dədləri daxil edin: ’);

 • ReadLn(a, b);

 • Read proseduru. Verilənləri klaviaturadan daxil etmək üçün daha bir vasitə Read proseduru da vardır. Read və ReadLn prosedurları arasında əsas fərq ondan ibarətdir ki, Read proseduru verilənlər sətrində olan artıq simvolları oxumur (bu simvollar növbəti Read, yaxud ReadLn proseduru vasitəsilə oxuna bilər). ReadLn proseduru isə, əksinə, daxil edilən sətirdəki bütün simvolları emal edir (yalnız sətrin sonundakı artıq simvolları nəzərə almır).

 • Konstantlar. Proqramda dəyişən kəmiyyətlərlə yanaşı sabit kəmiyyətlərdəndə (konstantlardan) istifadə olunur. Pascal dilində konstantlar təyin etmək və onlara ad vermək imkanı vardır. Belə olan halda proqramın sonrakı mətnində həmin konstantın əvəzinə verilmiş adı işlətmək olar. Bütün konstantlar proqramın xüsusi bölümündə – konstantların təsviri bölümündə sadalanır.

 • const ad1 = qiymət1;

 • ad2 = qiymət2;

 • .........

 • adN = qiymətN;

 • Burada ad1, ad2,... ixtiyari identifikatorlar, qiymət1, qiymət2, ... isə yuxarıda göstərilmiş qaydada yazılmış ədədlər, apostrofa alınmış simvollar,yaxud true, false konstantlarıdır, məsələn:

 • const g = 981E-2;

 • atmosfer = 0.76;

 • pi = 3.1415926;

 • Ən azı iki səbəbdən konstantların təsvir olunmasının faydası var.Birincisi, sabit kəmiyyətlər üçün hərfi işarələmədən istifadə olunması fizika və riyaziyyatdan qalma ənənədir. Bu ənənəni saxlamaqla proqramlar daha anlaşıqlı edilir. Konstantlara mənalı ad verilməsi proqrama şərhlər verilməsi üsullarından biridir – “sətrin_uzunluğu” yazısı “60”-a nisbətən daha informativdir. İkincisi, konstantların təsvir olunması proqramda dəyişiklik edilməsini yüngülləşdirir. Məsələn, çap olunan sətrin uzunluğunu 60 deyil, 40 götürmək üçün konstantların təsviri bölümündə “sətrin_uzunluğu = 60” yazısını “sətrin_uzunluğu = 40” ilə əvəz etmək kifayətdir. Əks halda, proqramda olan bütün 60 ədədlərini axtarıb tapmaq, onların sətrin uzunluğuna aid olduğunu müəyyənləşdirib 40 ilə əvəzləmək lazım gələrdi.

 • IF VƏ CASE SEÇİM OPERATORLARI

 • Alqoritmlərdə bir neçə mümkün hərəkətdən birinin seçilməsinə budaqlanma vasitəsilə nail olunur. Budaqlanma təməl alqoritmik strukturlardan biridir. Budaqlanma bir, yaxud bir neçə şərtin yoxlanmasına əsaslanır və həmin şərtlərin doğruluğundan asılı olaraq müəyyən əməliyyat yerinə yetirilir.

 • Proqramlaşdırma dillərinin hamısında budaqlanmanı yerinə yetirən xüsusi operatorlar vardır. Belə operatorlara şərt operatorları deyilir. Sadə şərt operatoru iki hissədən ibarət olur:

 • 1) şərtin özü;

 • 2) icra olunan operator.

 • Şərt doğru olduqda icra operatoru yerinə yetirilir, əks halda o, buraxılır.

 • if x < 5 then x := x + 1;

 • Burada if (əgər) açar sözü şərt operatorunun başlanğıcını bildirir. Ondan sonra şərt verilir. Daha son ra then (onda) açar sözü gəlir. Axırda icra operatoru dayanır. Yoxlama zamanı şərt doğru olarsa, bu operator yerinə yetirilir, yalan olarsa, buraxılır. Belə şərt operatoruna bir alternativli şərt operatoru da deyi lir.Əgər şərt doğru olduqda bir neçə operatoru yerinə yetirmək lazım gələrsə,“operator mötərizə lərindən” ( begin və end açar sözlərin dən) istifadə olunur.Bir neçə icra operatorunun olduğu şərt operatoru aşağıdakı kimi yazılır:

 • if X < 5 then

 • begin

 • X := X + 1;

 • Y := Y + 1;

 • end;

 • begin və end açar sözlərinə operator mötərizələri deyilir.

 • Şərt operatorunun tam forması. Çox zaman şərt doğru olduqda bir,yalan olduqda isə başqa bir əməliyyatın yerinə yetirilməsi tələb olunur. Bu halda şərt ope ra torunun tam formasından istifadə edilir.

 • if X < 5 then

 • X := X + 1

 • else

 • X := X - 1;

 • Şərt doğru olduqda then açar sözündən sonra gələn operator (operatorlar) yerinə yetirilir. Şərt yalan olduqda isə else (əks halda) açar sözündən son ra göstərilmiş operator (operatorlar) icra olunur. Belə şərt operatoruna iki alternativli şərt operatoru da deyilir.Pascal dilində else açar sözündən qabaq nöqtəli vergül (;) qoyul mur.

 • Şərt operatorları zənciri. Bir çox alqoritmlərdə bir neçə şərtin yoxlanılması tələb olunur. Bu halda şərt operatorlarının zənciri əmələ gəlir. Məsələn:

 • if X < 5 then

 • X := X + 1

 • else if X < 10 then

 • X := X - 1

 • else if X = 13 or X = 15 then

 • X := X * 2

 • else

 • X := 10;

 • Şərt operatorları zəncirinə iç-içə operatorlar qrupu kimi baxmaq olar, ancaq onun yazılışında növbəti if açar sözü else ilə eyni sətirdə yazılmalıdır, çünki bu halda proqramın strukturu daha sadə və anlaşıqlı olur.Zəncirdə olan və else if komandaları ilə ayrıl mış icra operatorlarından yalnız biri yerinə yetirilir.

 • Seçim operatoru. Şərt operatorları zəncirinin qurulmasında istifadə olunan yoxlamaların hamısında yalnız bir ifadə iştirak edirsə və o tam qiymət alırsa, belə operatorlar qrupunu daha sadə şəkildə yazmaq olar. Bunun üçün seçim ope ratoru nəzərdə tutulub. Pascal dilində seçim operatoru case of sətri ilə başlanır. Bu iki sözün ara sında yoxlanılası ifadə ya zılır. Seçim operatorundan istifadə etməklə yuxarıdakı şərt operatorları zəncirini belə yazmaq olar:

 • case X of

 • 1..4: X := X + 1;

 • 5..9: X := X - 1;

 • 13,15: X := X * 2;

 • else

 • X := 10;

 • end;

 • Yoxlanılan qiymətlər ayrıca ədədlər və intervallar şəklində verilir. İntervalı vermək üçün minimal və maksimal qiymətləri, aralarında iki nöqtə (..) ol maqla göstərmək lazımdır. Əgər eyni bir operatoru yox lanılan ifadənin müxtəlif qiymətləri üçün yerinə yetirmək lazımdırsa, həmin qiymətlər (və intervallar)

 • aralarında vergül qoymaqla yazıla bilər. Qiymətlər siyahısından sonra iki nöqtə (:) qoyulur, ondan sonra isə yox lanılan ifadənin qiyməti həmin siyahıdakı qiymətlərin biri ilə üst-üstə düşərsə, növbəti operator icra olunur. Əks halda ifadənin qiyməti növbəti sətirdəki siyahı ilə müqayisə olunur.Əgər ifadənin qiyməti siyahılardan heç biri ilə üst-üstə düşmürsə, else açar sözündən sonra göstərilən operator yerinə yetirilir (else bölümü olmaya da bilər). Seçim operatoru həmişə end açar sözü ilə bitir.

 • Əgər eyni qiymət bir neçə siyahıda göstərilibsə, həmin qiymətin birinci rast gəlindiyi siyahıya uyğun operator yerinə yetirilir. Sonra idarəetmə seçim operatorunun ardınca gələn komandaya ötürülür.

 • DÖVRLƏR.

 • WHILE, FOR VƏ REPEAT OPERATORLARI

 • Məsələlərin həll alqoritmini qurarkən bəzən müəyyən komandalar ardıcıllığını bir neçə dəfə dalbadal yerinə yetirmək lazım gəlir. Əlbəttə, həmin ardıcıllığı tələb olunan qədər yazmaq da olar. Ancaq bu yol çox da əlverişli deyil.Əgər komandaların və təkrarların sayı çox böyükdürsə, alqoritmin yazılışı çox uzun alınar. Bundan başqa, bir çox alqoritmlərdə təkrarların sayı qabaqcadan məlum olmur və yalnız proqramın gedişi zamanı aydınlaşır. Bu problemi aradan qaldırmaq üçün xüsusi alqoritmik strukturdan – dövr, yaxud təkrardan istifadə olu nur.

 • Dövr yaratmaq üçün konstruksiyalar bütün proqramlaşdırma dillərində vardır.

 • Dövr üç əsas hissədən ibarət olur:

 • 1. İnisiallaşdırmada dövr yerinə yetirilməyə hazırlanır.

 • 2. Dövrün gövdəsi təkrar-təkrar icra olunan operatorlar qrupudur.

 • 3. Sonluq şərti dövrün gövdəsinin icrasından qabaq yoxlanır və döv rün sona çatmasını

 • yoxlamaq üçün ondan istifadə edilir.

 • Sayğaclı dövr. Dövrün gövdəsinin neçə dəfə təkrarlanacağı qabaqcadan məlum olduqda dövr operatorunu yazmaq daha asan olur. Bu halda sayğaclı dövr dən istifadə olunur.

 • for :=

 • to do • Sayğac, yaxud dövr dəyişəni xidməti dəyişəndir və o, dövrün yerinə yetirilməsi zamanı avtomatik dəyişilir. Dövrdə birinci operator (ona elə dövr operatoru da deyirlər) dövrün sərhədlərini göstərir.

 • Dövr aşağıdakı qaydada yerinə yetirilir:

 • 1. Dövrün sərhədləri ifadə şəklində verilmişsə, öncə həmin ifadələr hesablanır.

 • 2. Dövr dəyişəninə dövrün aşağı sərhədinin qiyməti mənimsədilir.

 • 3. Dövr dəyişəni dövrün yuxarı sərhədi ilə müqayisə olunur.

 • 4. Dövr dəyişəninin qiyməti yuxarı sər həddən böyükdürsə,

 • dövrün yerinə yetirilməsi kəsilir.

 • 5. Dövrün gövdəsi icra olunur.

 • 6. Dövr dəyişəninin cari qiymətinə 1 əlavə olunur.

 • 7. Dövrün icrası 3 bəndindən davam etdirilir.

 • Tutaq ki, ilk on natural ədədin cəmini tapmaq lazımdır. Bunun üçün proqram fraqmentini aşağıdakı kimi yazmaq olar:

 • S := 0;

 • for I := 1 to 10 do

 • S := S + I;

 • Dövrdən kənarda olan birinci operator S dəyişəninə başlanğıc qiyməti mənimsətmək üçündür. Dövr operatorunun icrasından öncə çox zaman hazırlıq işləri aparılmalıdır.Sayğac rolunu I dəyişəni oynayır. Dövrün sərhədləri olan 1 və 10 ədədləri dövroperatorunda konstant kimi verilib. Əgər dövrün aşağı sərhədi onun yuxarı sərhədindən böyükdürsə, onda to açar sözünün əvəzinə downto açar sözündən istifadə olunur. Bu halda hər dəfə dövr icra olunduqda dövr dəyişəninin qiyməti 1 vahid azalır.

 • Şərtli dövr. Şərtli dövrlər dövrün daha ümumi yazılış formasıdır. Belə dövrlərdən adətən dövrün təkrarlanmalarının sayı qabaqcadan məlum olmadıqda istifadə edilir.

 • Şərtli dövrləri iki növə ayırırlar:

 • 1) Ön şərtli dövrlər,

 • 2) Son şərtli dövrlər.

 • Ön şərtli dövr belə işləyir:

 • 1. Dövrün təkrarlanma şərti yoxlanılır.

 • 2. Dövrün təkrarlanma şərti ödənmirsə, onun icrası dayandırılır.

 • 3. Şərt ödənmirsə, dövrün gövdəsi yerinə yetirilir.

 • 4. Dövrün icrası 1 bəndindən davam etdirilir.

 • Sayğaclı dövrün özəllikləri

 • Sayğaclı dövr bir neçə özəlliyə malikdir. Dövrün sərhədləri ifadələr şəklində verilmişsə, bu ifadələr dövrün inisiallaşdırılması anında hesablanır. Həmin ifadələrə daxil olan dəyişənlərin qiyməti dövrün içərisində dəyişsə belə, bu dövrün gövdəsinin neçə dəfə yerinə yetirilməsinə təsir etmir.Dövrün sona çatması şərti dövrün gövdəsi birinci dəfə yerinə yetirilənədək yoxlanılır.Dövrün sərhədləri elə qiymətlər ola bilər ki, dövrün gövdəsi heç bir dəfə də yerinə yetirilməsin.

 • Ön şərtli dövrün ümumi yazılış forması belədir:

 • while <şərt> do

 • ;

 • Ön şərtli dövr dən istifadə etməklə ilk yüz natural ədədin kvadratları cəmini hesablayan proqram fraqmentini belə yazmaq olar:

 • S := 0;

 • I := 1;

 • while I <= 100 do

 • begin

 • S := S + I * I;

 • I := I + 1;

 • end;

 • Son şərtli dövr belə işləyir:

 • 1. Dövrün gövdəsi yerinə yetirilir.

 • 2. Dövrün təkrarlanma şərti yoxlanır.

 • 3. Dövrün təkrarlanma şərti ödənmirsə, onun icrası dayandırılır.

 • 4. Şərt ödənirsə, dövrün icrası 1 bəndindən davam et di rilir.

 • Son şərtli dövr belə yazılır:

 • repeat • until <şərt>;

 • Müxtəlif proqramlaşdırma dillərində dövrün sona çatdırılması üçün şərtin ödənilməsi, yaxud ödənilməməsi tələb oluna bilər.

 • Ön şərtli dövrün gövdəsi heç bir dəfə də icra olunmaya bilər.Son şərtli dövrün gövdəsi ən azı bir dəfə yerinə yetirilir. Pascal dilində son şərtli dövrün yerinə yetirilməsi şərt ödənildiyi zaman dayandırılır. Proqramçı şərtin ifadəsinin qiymətini müəyyənləşdirən dəyişənləri nəzarətdə saxlamalıdır

 • ki, onlar dövrün gövdəsində dəyişilsin. Əgər dövrün şərti heç dəyişilməzsə, dövr sonsuz davam edə bilər.İlk yüz natural ədədin kvadratları cəmini hesablayan proqram fraqmentini repeat operatorunun köməyilə belə yazmaq olar:

 • S := 0;

 • I := 1;

 • repeat

 • S := S + I * I;

 • I:= I + 1;

 • until I > 100;

 • Dövrdən çıxış. Bəzən proqramlarda çox mürəkkəb dövrlərdən istifadə olunur. Belə dövrün bir neçə sonaçatma şərti ola bilər. Bu dövrlərin yaradılmasını sadələşdirmək üçün müasir proqramlaşdırma dillərində dövrdən çıxma operatoru nəzərdə tutulub. Dövrdən çıxma operatoru adətən dövrün içərisindəki şərt operatorunun daxilində istifadə olunur. Bu operator yerinə yetirildikdə idarəetmə dərhal dövrdən sonrakı ilk opera tora ötürülür. Bir dövrün daxilində bir neçə dövrdən çıxma operatoru yerləşə bilər. Dövrdən çıxma operatoru aşağıdakı kimi yazılır:

 • break;

 • Aşağıdakı misalda klaviaturadan daxil edilən ədədlərin cəmi hesablanır. Daxil edilən ədəd mənfi olduqda, dövr kəsilir.

 • S := 0;

 • while True do

 • begin

 • Read(I);

 • if I < 0 then break;

 • S := S + I;

 • end;

 • Bu misalda “sonsuz” dövrdən istifadə olunub, çünki dövrün şərti həmişə doğrudur.

 • Lakin dövrün daxilində çıxış operatoru olduğundan proqram “dövrə düş mür”.

 • MASSİVLƏR

 • Proqramlarda tez-tez birtipli kəmiyyətlərdən istifadə olunur. Birtipli verilənlərin nömrələnmiş ardıcıllığına massiv deyilir. Massivin bir adı olur və həmin ad massivin bütün elementlərinə aid edilir. Massivin konkret elementini onun nömrəsinə görə seçmək olar. Həmin nömrəyə indeks deyilir.Elementlərinin sayı aşkar göstərilmiş massivə statik massiv deyilir. Bəzi proqramlaşdırma dillərində dinamik massivlərdən istifadə olunur. Belə massivin ölçüsü proqramın icra müddətində dəyişilə bilər. Massiv elan olunan kimi kompüterin yaddaşında onun bütün elementləri üçün yer ayrılır. Ona görə də dinamik massivlər kompüterin yaddaşından daha səmərəli istifadə edir.Sadə dəyişənlərdən fərqli olaraq, massivlər bütün proqramlaşdırma dillərində qabaqcadan təsvir (elan) olunmalıdır. Massivin təsvirində massivdə olan elementlərin sayı, indekslərin mümkün diapazonu və hər elementin tipi göstərilməlidir.

 • var a: array [1..10] of Integer;

 • array açar sözündən sonra kvadrat mötərizələrdə massiv indekslərinin iki nöqtə (..) ilə ayrılmış diapazonu göstərilir. Sonra of açar sözü və massiv elementlərinintipi gəlir. Verilmiş misalda massiv 10 tam ədəddən ibarətdir.

 • Massivin elementinə müraciət. Proqramda massivin elementinə müraciət etmək üçün onun adını və indeksini göstərmək lazımdır. Məsələn, aşağıdakı operator massivin indeksi 7 olan elementinə indeksi 6 olan elementinin qiymətini mənimsədir.

 • a[7] := a[6];

 • Proqramlarda çox vaxt massiv bir tam kimi emal olunur. Eyni bir əməli ardıcıl olaraq massivin bütün elementlərinə tətbiq etmək üçün sayğaclı dövrdən istifadə etmək olar. Bu halda massivin elementinə müraciət edəndə dövr dəyişənindən indeks kimi istifadə olunur. Məsələn, tutaq ki, b massivi 10 elementdən ibarətdir.Aşağıdakı dövr massivin elementlərinin qiymətini sıfra bərabər edir.

 • for i := 1 to 10 do

 • b[i] := 0;

 • İkiölçülü massivlər. Birindeksli massivə birölçülü massiv deyilir. Bir çox məsələlər üçün belə massivlər yetərli olmur. Proqramlaşdırma dillərinin hamısında bir neçə indeksli çoxölçülü massivlər yaratmaq imkanı vardır. Məsələn, ikiölçülü massivə bir indeksi sütunun nömrəsini, o biri indeksi isə sətrin nömrəsini göstərən cədvəl kimi baxmaq olar.İkiölçülü massivi elan etmək üçün onun hər iki indeksinin dəyişmə diapazonunu göstərmək lazımdır. Bu diapazonlar vergüllə ayrılır. Məsələn, şahmat taxtasını təsvir edən tam ədədlər massivini belə elan etmək olar.

 • var t: array [1..8, 1..8] of integer;

 • Pascal dilində ikiölçülü massivə “massivlər massivi” kimi də baxmaq olar.Yuxarıdakı elanetmə tamamilə belə yazılışla ekvivalentdir:

 • var t: array [1..8] of array [1..8] of integer;

 • İkiölçülü massivin elementinə müraciət etmək üçün vergüllə ayırmaqla hər iki indeksi göstərmək lazımdır. Pascal dilində hər iki indeksi ayrıca da göstərmək olar.Məsələn, şahmat taxtasının e4 xanasına uyğun olan massiv elementinə belə

 • müraciət etmək olar:

 • t[5,4],

 • yaxud

 • t[5][4].

 • İç-içə dövrlər.

 • Bir alqoritmi ikiölçülü massivin elementlərinə tətbiq etmək üçün adətən iki dövrdən istifadə edilir. Hər dövrün sayğacı uyğun indeks üzrə bütün mümkün qiymətləri alır. Bu zaman bütün massivi əhatə etmək üçün dövrlərdən biri digərinin içərisində yerləşməlidir. Belə dövrlərə iç-içə dövrlər deyilir. Məsələn, şahmat taxtasının bütün elementlərinə sıfır qiyməti mənimsətmək üçün dövrü aşağıdakı kimi qurmaq olar:

 • for i := 1 to 8 do

 • for j := 1 to 8 do

 • t[i,j] := 0;

 • Daxili dövr yerinə yetirilərkən xarici dövr sayğacının qiyməti sabit qalır.Sonra o, bir vahid dəyişir və daxili dövr tamamilə yenidən təkrarlanır. Proqramlaşdırmada iç-içə dövrlərdən istifadə təkcə massivlərlə işləmək üçün deyil,başqa işlərdə də çox əlverişli olur.Tutaq ki, n sətri və m sütunu olan ikiölçülü a massivi verilib. Həmin massivdə,heç olmasa, bir mənfi elementin olub-olmamasını müəyyənləşdirən proqram fraqmentini son şərtli dövrdən istifadə etməklə aşağıdakı kimi yazmaq olar:

 • i := 0;

 • repeat

 • j := 0;

 • i := i + 1

 • repeat

 • j := j + 1;

 • until (j = m) or (a[i,j] < 0);

 • until (i = n) or (a[i,j] < 0);

 • if a[i,j] < 0 then

 • WriteLn(‘Hə, mənfi element var!’)

 • else

 • WriteLn(‘Mənfi element yoxdur!’); • Yüklə 324,56 Kb.

  Dostları ilə paylaş:
 • 1   2   3   4
  Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
  rəhbərliyinə müraciət

      Ana səhifə