MüŞteri BİLGİleriYüklə 50,85 Kb.
tarix05.03.2018
ölçüsü50,85 Kb.HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

İleri Teknolojiler Araştırma ve Uygulama Merkezi

Teknoloji Geliştirme Bölgesi 2. Ar-Ge Binası

06800 Beytepe/ Ankara

Tel: 0 (312) 297 73 53, Fax: 0 (312) 297 73 54

www. hunitek.hacettepe.edu.trELEMENTEL ANALİZ DENEY İSTEK FORMU


MÜŞTERİ BİLGİLERİ

Başvuranın Adı, Soyadı :

Kurum/Üniversite-Bölüm:

Adres:


Tel :

e-Posta :

Deney sonuçlarının kullanım amacı:

☐ Y. Lisans ☐ Doktora ☐ Proje ☐ Danışmanlık ☐ DiğerÖdemenin Yapılacağı Kaynak:

☐ Üniversite ☐ Bireysel ☐ Özel Sektör ☐ Kamu ☐ ProtokolÖdeme Belgesi Bilgileri

Fatura ve/veya Belge No:SÖZLEŞME

Hacettepe Üniversitesi İler Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi (HÜNİTEK) Müdürlüğü’ne,

.........adet numunenin deneyleri yapılarak deney raporunun tarafıma

☐ Elden ☐ E-Posta ☐ Kargo ile iletilmesini arz ederim.

Numunenin çevre, insan sağlığına veya cihaza zararlı etkisi

☐ Vardır ☐ Yoktur

Kullanıcıya, çevreye veya cihaza zarar verme olasılığı olan numunelerin Madde Güvenlik Bilgilerinde (MSDS) belirtilen miktarları yazılmalıdır.

☐ Solunum: ____________ ☐ Deri: ____________ ☐ Göz: ____________
HÜNİTEK Deney Hizmet Sözleşmesi

Bu sözleşme Hacettepe Üniversitesi İleri Teknolojiler Araştırma ve Uygulama Merkezi (HÜNİTEK) ile Müşteri arasındaki Hizmet Sözleşmesidir. HÜNİTEK Laboratuvarlarından hizmet talebinde bulunan tüm kişi ve kuruluşlar “MÜŞTERİ”, HÜNİTEK Laboratuvarları ise “HÜNİTEK” olarak adlandırılmıştır.  1. Deney şartlarına uygun şekilde numune alma işlemi müşteriye aittir.

  2. Numunenin HÜNİTEK tarafından kabulüne kadar geçen süre zarfında taşınması, ambalajlanması ve muhafazası müşterinin sorumluluğundadır. Bu etkenlerden dolayı deney sonuçlarında oluşacak olumsuzluklardan HÜNİTEK sorumlu tutulamaz.

  3. Numune kabul kriterlerine uygun olmayan numunelerin başvurusu HÜNİTEK tarafından kabul edilmez.

  4. Müşteri, numuneleri 01‘den başlayarak kodlamalı ve sıralamalıdır. Kodlama silinmeyecek şekilde numunelerin üzerine yazılmalıdır.

  5. Başvuruların kabul edilebilmesi için ilgili Deney İstek Formunun eksiksiz olarak doldurulması ve yetkili kişi tarafından imzalanması gerekmektedir.

  6. Deney İstek Formunun doldurulup imzalanmasıyla müşteri, deneye gönderilen numunenin (varsa) insan ve çevre sağlığına olan zararlı etkilerini beyan ettiğini, etmediği takdirde oluşacak uygunsuzluklardan sorumlu olacağını kabul eder.

  7. Deneyler ve ücretlerinin listesi, numune kabul kriter ve ödeme şartları web sitesinde (hunitek.hacettepe.edu.tr) ayrıntılı olarak yayınlanmıştır.

  8. Beyan edilen deney süreleri tahmini süre olup elde olmayan nedenlerden dolayı olabilecek gecikmelerden HÜNİTEK sorumlu tutulamaz. Taahhüt edilen şartlardan sapma olduğunda müşteri yazılı veya sözlü olarak bilgilendirilir.

  9. Müşteri randevulu deneylerde; randevu zamanında belirtilen laboratuvarda hazır olacağını, zorunlu sebeplerle hazır olamadığı durumlarda en az bir gün önce haber vereceğini, aksi durumlarda deney ücretini ödeyeceğini taahhüt eder.

  10. Müşteri tarafından test/deney sonrası kalan ve iadesi talep edilen numuneler deney raporu ile birlikte iade edilir. Bu numuneler on iş günü içinde teslim alınmadığı takdirde atığa gönderilir. Deney işlemleri tamamlandıktan sonra, müşteri tarafından aksi belirtilmediği sürece saklanması mümkün olan numuneler üç ay süreyle uygun şartlarda saklanır, bu süre sonunda atığa gönderilir.

  11. Her türlü kargo masrafı müşteriye aittir.

  12. Deney ve hizmet ücretinin ödendiğine dair belge HÜNİTEK’e ibraz edilmeden deney raporu düzenlenmez.

  13. Müşteri, deney sonuçlarının sadece deneyi yapılan numuneye ait olduğunu, ticari bir amaçla kullanılmayacağını ve reklamlarda Hacettepe Üniversitesi’nin adının zikredilerek ve/veya söz konusu ürünün Hacettepe Üniversitesi tarafından onaylandığı anlamına gelecek şekilde kullanılmayacağını taahhüt eder.

  14. Her deney sonucunda bir adet deney raporu düzenlenir.

  15. Müşterinin deney sonuçlarına itirazı durumunda yapılan deney tekrarlarında aynı sonuçların bulunması durumunda müşteriden tam hizmet bedeli tahsil edilir.

  16. HÜNİTEK deney talebinde bulunulan KOSGEB, BAP, AB, TÜBİTAK vb. kapsamında yürütülen projelerin içerik, süre ve deney bilgileri HÜNİTEK tarafından bilinmemekte ve takibi yapılmamaktadır. HÜNİTEK Laboratuvarlarında yapılması talep edilen deneylerin ilgili Deney İstek Formu’nda ve/veya Para Aktarma Formu’nda numarası belirtilen proje şartlarına uygunluğunun olmamasından doğabilecek hukuki ve cezai sorumluluk proje yürütücüsü ve müşterilere aittir. Süresi bitmiş proje ücretlerinin kullanılması, projede belirtilen deneyler harici olan ve proje kapsamındaymış gibi talep edilecek deney yaptırılması ve yapılan deney ile Hacettepe Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi’nden alınacak fatura içeriğinin birbiriyle farklı olmasından doğabilecek hukuki ve cezai sorumluluklar HÜNİTEK tarafından tanzim edilen işbu sözleşme gereğince proje yürütücüsü ve müşterilere aittir.

  17. Anlaşmazlık durumlarında Ankara Mahkemeleri yetkilidir.

BU FORMDA BELİRTMİŞ OLDUĞUM BİLGİLERİN DOĞRULUĞUNU VE HÜNİTEK DENEY HİZMETİ SÖZLEŞMESİ’NDEKİ HÜKÜMLERİ AYNEN KABUL ETTİĞİMİ BEYAN EDERİM.

YETKİLİ/PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ ADI SOYADI VE İMZADENEY SORUMLUSU TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR

Evrak Kayıt No:

Deney Başlama-Bitiş Tarihi:

Başvuru Tarihi:

Deney Ücreti:

Deney Onayı:

Dekont Tarih/No:


DENEY BİLGİLERİ

İstenilen Ölçüm:

☐ Karbon ☐ Azot ☐ Kükürt ☐ Hidrojen
Deneyle İlgili Ek İstekler:
NUMUNE BİLGİLERİ

Etiket No

Numune

Adı

Ön Bilgiler

Fiziksel yapısı

Nem Oranı

Metal içeriyor mu?

01


☐ Katı ☐Sıvı

02


☐ Katı ☐Sıvı

03


☐ Katı ☐Sıvı

04


☐ Katı ☐Sıvı

05


☐ Katı ☐Sıvı

Analizi İstenen Numunenin insan sağlığına veya cihaza zararlı etkisi :

☐ Var ☐ Yok


Numunenin (varsa) özel saklama koşulları:

☐ Artan Numunenin İadesini İstiyorum ☐Artan Numunenin İadesini İstemiyorum

ELEMENTEL ANALİZ NUMUNE KABUL KRİTERLERİ

Müşteri numune gönderirken Deney Hizmet Sözleşmesinde yazılan şartlarla birlikte, aşağıda belirtilen şartlara da uymakla yükümlüdür. Uygun olmayan numune gönderilmesi halinde HÜNİTEK-MERLAB numuneyi kabul etmeme hakkına sahiptir. 1. Numunelerin deney şartlarına uygun şekilde HÜNİTEK’e ulaşmasından müşteri sorumludur (Orijinal numuneyi temsil eden toz numune/numuneler plastik kaplarda, cam şişelerde veya santrifüj tüplerinde, ışığa hassas ise koyu renkli ambalajlarda ağzı kapalı olarak teslim edilmelidir).

 2. Numuneler akma, dökülme ve kırılma tehlikesi olmayan kaplarda getirilmeli veya gönderilmelidir. Numuneye özgü kaplarda gönderilemeyen numuneler analiz edilmeyecektir ve bu durumda ortaya çıkan sorumluluklar analizi isteyen kişi/kuruluşa aittir.

 3. Örneğe ait özel saklama koşulu varsa Deney İstek Formunda mutlaka bildirilmelidir.

 4. Zehirli ve sağlığa zararlı numuneler deney istek formlarında belirtilmelidir

 5. Numune ambalajları numuneyi açıklayacak bilgileri içeren etikete sahip olmalıdır.

 6. Müşteri numuneleri numaralandırmalı ve sıralamalıdır. Her 5 numuneden sonra ikinci formun doldurulması zorunludur.

 7. Analiz sonrasında artan örnekler geri isteniyorsa sonuç raporu ile birlikte iade edilecektir.

 8. Numuneler 2 mg’dan az olmamalıdır.

 9. Analiz edilecek numunenin en fazla 1050 °C’de yanabilme özelliğine sahip olması gerekmektedir. 1050 °C’den yüksek bozunma sıcaklığına sahip numunelerin analizleri Elemental Analiz Cihazında yapılamamaktadır.

 10. Numuneler katı veya jel olabilir. Uçucu veya yanması güç olan numunelerin bu durumlarına ilişkin özellikleri Başvuru Formu’nda belirtilmelidir.

 11. Numuneler homojen olmalıdır. Homojen olmayan veya 1050 °C’den yüksek bozunma sıcaklığına sahip numunelerin analiz sonuçlarından HUNİTEK sorumlu değildir.

 12. Tüm numuneler (jel veya katı) kimyasallar için uygun, küçük cam preparat şişesi veya ependorf tüpü içinde ağızları kapalı bir şekilde gönderilmeli, aluminyum folyo kullanılmamalıdır. Işıktan etkilenen numuneler için koyu renkli şişeler kullanılmalıdır.

 13. Teorik değerler Analiz Talep Formunda Not bölümünde belirtilebilir.

 14. Yapılan analiz sonuçlarına itiraz edildiğinde çıkan sonuçlar, ilk sonuçları doğrularsa tekrar analiz ücreti alınır.

 15. Ücretlere %18 KDV dahil değildir.

 16. Analiz sonuçları yalnızca laboratuvara teslim edilen numuneye aittir.

 17. Analiz süresi numune kabul tarihinden itibaren en fazla 10 iş günüdür. İş yoğunluğuna göre analiz süresi uzayabilir. Cihaz arızası ve iş yoğunluğu vb. sebeplerle herhangi bir gecikme olduğunda bilgilendirme yapılacaktır.

 18. Başvuruların kabul edilebilmesi için Deney Talep Formu eksiksiz doldurulmalı ve yetkili kişiler tarafından imzalanmalıdır.

 19. Aynı numune için farklı analiz talepleri olduğunda her analiz için numuneler ayrı ayrı teslim edilmelidir.

 20. Deney ücretlerinin listesi HÜNİTEK web sayfasında yayınlanmaktadır.

 21. İletişim için hunitek@hacettepe.edu.tr adresi kullanılabilir.

 22. Ödeme belgeleri (dekontlar) laboratuvara ulaşmayan örneklerin deneyine başlanmaz. Deney bedelleri aşağıdaki hesap numarasına yatırılmalıdır. Dekontun açıklama kısmına “HÜNİTEK deney bedeli; Proje kodu R.İT.P01” yazılmalıdır.


Banka Bilgileri

Halkbank Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

Şube kodu: 1541

Hesap No: 06 00 00 39

IBAN: TR89 0001 2001 5410 0006 0000 39

SWIFT:TRHBTR2A

€IBAN: TR35 0001 2001 5410 0058 1000 02

$IBAN: TR62 0001 2001 5410 0058 1000 01

/


Yüklə 50,85 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə