Încheiat azi, 26. 05. 2016, în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului local SighişoaraYüklə 25,77 Kb.
tarix12.01.2019
ölçüsü25,77 Kb.
#95013

PROCES - VERBAL


Încheiat azi, 26.05.2016, în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului local Sighişoara.

Lucrările şedinţei sunt deschise de secretarul municipiului, doamna Bizo Anca, care anunţă că la şedinţă sunt prezenţi un număr de 12 consilieri locali, din totalul de 14 consilieri locali în funcţie. Nu se cunoaşte motivul absenţei domnilor consilieri locali Burlacu Adrian şi Enescu Dan - Constantin.

Întreabă dacă în legătură cu modul de redactare a hotărârilor şi a procesului- verbal al şedinţei ordinare din 28.04.2016 sunt obiecţiuni. Nu sunt obiecţiuni. Supune la vot procesul - verbal al şedinţei ordinare din 28.04.2016. Se aprobă procesul - verbal al şedinţei anterioare cu 11 voturi ”pentru” şi o abţinere a domnului consilier local Perţe Dan, acesta din urmă, motivând că se abţine, deoarece nu a participat la şedinţă.

În continuare, atrage atenţia domnilor consilieri în legătură cu necesitatea respectării prevederilor art. 76 şi 77 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu dispoziţiile art. 46 din Legea nr. 215/2001, legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la existenţa unei stări de incompatibilitate sau a unui conflict de interese a aleşilor locali în situaţia adoptării unor hotărâri înscrise pe ordinea de zi, consilierii având obligaţia să anunţe, înainte de a se intra în discuţii, acest aspect.

Anunţă că, în conformitate cu Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Sighişoara, şedinţa de astăzi va fi condusă de domnul consilier local Iosif Marin.

Preşedintele de şedinţă anunţă că la şedinţă participă ca invitaţi domnul Oprea Mircea -Ţonu - directorul S.C. Apă, Termic, Transport S.A., domnul Moldovan Radu - directorul S.C. ECOSERV SIG S.R.L., domnul Cizmaş Ioan-Traian - comandantul Poliţiei Municipiului Sighişoara, domnul Misirgic Nelu - comandantul Unităţii de Jandarmi Sighişoara, domnul Alexa Alexandru - din partea Serviciului Public Poliţia Locală Sighişoara, domnul Pavel Titu - delegat sătesc, domnul Neagu Minoriu- preşedintele C.L.I.M.M.- ului Sighişoara şi şefii serviciilor publice din cadrul Primăriei şi a unităţilor direct subordonate şi nu în ultimul rând, domnul doctor Larga Stelian, preşedinte al Asociaţiei “Astra” Sighişoara. În afară de aceşti invitaţi, în sala de şedinţă se află un grup de cetăţeni din oraş, care doresc să dezbată o serie de probleme care au legătură cu Consiliul local şi Primăria municipiului Sighişoara. Întreabă dacă consilierii locali sunt de acord ca, înainte de a se vota ordinea de zi şi a se intra în dezbateri să i se dea cuvântul reprezentantului acestora. Propune să se supună la vot, motivul fiind durata sedinţei de consiliu şi implicit reţinerea acestora câteva ore.

Domnul consilier local Bontea Adrian propune ca aceste probleme să se discute la “diverse”.

Doamna secretar intervine şi atrage atenţia că, înainte de toate, ordinea de zi trebuie votată, după care.......

Preşedintele de şedinţă arată, date fiind acestea că, pe lângă ordinea de zi, aşa cum a fost ea difuzată mai sunt şi puncte suplimentare, respectiv două la număr. Propune cumularea şi discutarea acestora la punctul 3 al ordinii de zi, aşa cum a fost ea difuzată, considerând că sunt aceleaşi discuţii, aceeaşi temă, dar să se voteze separat.

Doamna secretar precizează că, va trebui să fie considerat punct distinct, chiar dacă discuţia se va face .................

Preşedintele de şedinţă propune discutarea punctului 9 al ordinii de zi, aşa cum a fost ea difuzată, respectiv proiect de hotărâre privind însuşirea şi aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţii: „Schimbare de destinaţie a imobilului Spitalului Municipal Sighişoara, str. Morii, nr. 26 ”, ca punct prioritar (domnul doctor Rolea rugându-l să procedeze în acest fel, întrucât trebuie să plece), după care ordinea de zi să se deruleze normal.

Intervine domnul consilier local Oprean Petru şi propune ca acest proiect de hotărâre să fie scos de pe ordinea de zi, dată fiind importanţa acestuia pentru oraş, în viitor, dar şi pentru faptul că acest mandat se termină, iar dânşii nu mai pot lua nici o hotărâre. Personal, doreşte ca din viitorul Consiliu local să nu mai facă parte nici unul dintre consilierii care au fost.

Se face rumoare în sală.

Preşedintele de şedinţă atrage atenţia cetăţenilor care participă la şedinţa de consiliu că există un regulament care trebuie respectat, pentru buna desfăşurare a şedinţelor. Fiind ultima şedinţă de consiliu local, nu doreşte să fie pus în situaţia de a atrage atenţia de prea multe ori că se deranjează sau,, să fie pus în situaţia de a exclude persoane din sala de şedinţă.

Continuă domnul consilier local Oprean Petru şi spune că acest punct 9 de pe ordinea de zi, aşa cum a fost ea difuzată, îl consideră vital pentru oraş, nu sunt suficient de informaţi şi în plus nici nu există toate autorizaţiile necesare pentru a se hotărâ în această şedinţă acest lucru. Nu numai consilierii sunt cei care decid asupra importanţei acestei probleme ci şi Ministerul Sănătăţii. Afirmă acest lucru în cunoştinţă de cauză, pentru că a construit şi acreditat două spitale. Prin anii 70, domnul doctor Larga Stelian a fost singurul care a pus bazele unei secţii de cardiologie. Date fiind problemele din sănătate, nimeni nu se mai poate juca cu „mama şi copilul”. Roagă să se supună la vot scoaterea de pe ordinea de zi a acestui punct, pentru a putea Consiliul local să decidă în acest sens, iar în acest moment, prin vot deschis, ar dori să vadă cine va susţine acest proiect şi să răspundă în faţa cetăţenilor susţinerea aberantă a acestuia.

În continuare, preşedintele de şedinţă îi dă cuvântul domnului doctor Rolea George care spune că acest proiect de hotărâre în primul rând nu respectă legea. Există o Hotărâre de Guvern nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de investiţii, care precizează că, la fiecare investiţie publică sunt necesare minim două scenarii. La anexa, 1 se precizează clar „scenarii propuse, minim două”, la anexa 2 „conţinutul-cadru al studiului de fezabilitate - scenarii propuse minim două”. Pentru această situaţie a fost un singur scenariu. Întreabă, de ce nu s-a luat în calcul şi altă variantă?! Roagă să i se răspundă conform legii!

I se dă cuvântul doamnei doctor Tîrcoveanu Carmina, director medical la Spitalul Municipal Sighişoara care, se adresează domnului doctor Rolea spunându-i că „ trebuia să fie la program, în policlinică, până la ora 15,00” şi că „a înaintat o cerere către arhitectul şef al judeţului pentru eliberarea certificatului de urbanism”. Întreabă dacă avizul primit este favorabil?!

Domnul doctor Rolea George precizează că avizul este că se poate construi.

Doamna doctor Tîrcoveanu Carmina menţionează că în 19 octombrie/noiembrie 2016 expiră autorizaţia de funcţionare a maternităţii (se va închide).

Domnul consilier local Toth Tivadar subscrie la părerea domnului consilier local Oprean Petru, arătând că responsabilitatea acestei probleme mari, revine viitorului Consiliu local. Din punctul dânsului de vedere, iniţiatorul poate să-şi retragă proiectul, iar în ceea ce priveşte votul, consideră că acest proiect nu va trece.

Doamna secretar intervine şi atrage atenţia că, cel care poate dispune scoaterea de pe ordinea de zi a oricărui proiect de hotărâre, pe care l-a iniţiat este, doar iniţiatorul. În situaţia de faţă, domnul viceprimar decide dacă-l scoate sau nu de pe ordinea de zi, este opţiunea dânsului, însă trebuie văzut punctul de vedere al dânsului, trebuie întrebat.

Domnul viceprimar Gavrilă Ionel precizează că nu va scoate acest proiect de pe ordinea de zi, dar dacă domnul consilier local Oprean Petru a propus ca prin vot să fie scos de pe ordinea de zi, probabil că, aceasta ar fi o procedură. Pentru că acest proiect de hotărâre se repetă (este a treia sau a patra oară de când se discută), doreşte să informeze cetăţenii din Sighişoara că arhitectul şef al judeţului a avizat favorabil, solicitarea pentru schimbare de destinaţie din policlinică în maternitate(n.n. avizul pentru emiterea certificatului de urbanism). Acesta este principalul motiv pentru care, dânsul, susţine acest proiect de hotărâre introdus pe ordinea de zi, încă de săptămâna trecută. Dacă se vor propune alte variante ele vor fi discutate.

Domnul consilier local Oprean Petru spune că nu contestă dreptul domnului arhitect şef de a aproba ce doreşte dânsul, dar consideră că nu cunoaşte legislaţia şi în acestă situaţie erau necesare două proiecte. Se adresează domnului viceprimar Gavrilă Ionel întrebându-l dacă au avizul Ministerului Sănătăţii, Departamentul de dezvoltare condus de doamna Brăduţ Marieta?! Mentionează că nimic nu se poate construi dacă nu există acest aviz. Roagă să se supună la vot pentru a se vedea cine sunt aceia care votează pentru două ilegalităţi.

Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre cu propunerea domnului Oprean Petru.......

Intervine doamna secretar şi precizează că, probabil doreşte să se supună la vot ordinea de zi, aşa cum a fost ea difuzată, plus cele două puncte suplimentare aflate pe masă, în faţa fiecărui consilier, respectiv o completare la o informare de la Astra care deja este în materialele de şedinţă şi un convocator al S.C. Apă Termic Transport S.A., identic ca şi obiect cu cel de la punctul 3, al S.C. Ecoserv Sig S.R.L., fără punctul 9, deoarece trebuie supusă la vot ordinea de zi pentru a se putea discuta.

Se adresează preşedintelui de şedinţă şi pentru a se confirma cele amintite şi îl întreabă: ” Domnul preşedinte .......aşa este,….. asta se supune la vot ca ordine de zi, ......asta doriţi să faceţi, .....corectaţi-mă, dacă nu e aşa?!”

Preşedintele de şedinţă menţionează că aşa este, asta e ordinea de zi, asta se supune la vot având următoarea


ORDINE DE ZI:


 

 1. Adresa nr. 13091/18.05.2016 prin care reprezentanţii Uniunii Independente pentru Sighişoara solicită adoptarea unei hotărâri de consiliu prin care să se modifice Hotărârea Consiliului Local nr. 177/2015, în sensul reducerii cotei de impunere pentru clădirile nerezidenţiale.

 2. Informare privind solicitarea Autorităţii Naţionale pentru Turism a permisului de filmare cu titlu gratuit în cadrul obiectivului Turnul cu Ceas.

 3. AAdresa nr.1422/29.04.2016, înregistrată la Municipiul Sighişoara cu nr. 11608/29.04.2016, prin care Consiliul de Administraţie al S.C. Ecoserv Sig S.R.L. Sighişoara prezintă Convocatorul pentru Adunarea Generală a Asociaţiilor.

 4. Pledoarie pentru acordarea titlului de cetăţean de onoare post- mortem, al municipiului Sighişoara profesorului Aurel Olimpiu Herţoga.

 5. Informare cu privire la desfăşurarea în Municipiul Sighişoara, în perioada 26-29 mai 2016, a Festivalului Internaţional de Arte şi Film având ca temă vampirii.

 6. Informare privind ajutorul acordat de către Municipiul Sighişoara unităţilor de cult.  

 7. Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de Funcţii al Municipiului Sighişoara.

 8. Proiect de hotărâre privind procentul din valoarea totală estimată cu care autoritatea administraţiei publice locale se angajează să participe în anul 2016 la cofinanţarea cheltuielilor de investiţii – dotare cu aparatură medicală – pentru Spitalul Municipal Sighişoara.

 9. Proiect de hotărâre privind încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra unui teren, atribuit conform Legii nr. 15/2003. 

 10. Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 2, poziţia 2 din Hotătârea Consiliului Local Sighişoara nr. 86/28.06.2007 privind aprobarea şi atribuirea terenurilor în folosinţă gratuită conform Legii nr. 15/2003. 

 11. Proiect de hotărâre privind modificarea unui contract de închiriere. 

 12. Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de închiriere. 

 13. Proiect de hotărâre privind preluarea unor contracte de închiriere. 

 14. Proiect de hotărâre privind trecerea unor mijloace fixe şi obiecte de inventar din administrarea S.C. Ecoserv Sig S.R.L. în administrarea directă a municipiului, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării acestora. 

 15. Proiect de hotărâre privind însuşirea unor documentaţii cadastrale. 

 16. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru apartamentul nr. 3, parte din imobilul, monument istoric din Municipiul Sighişoara, str.Tâmplarilor nr.2

 17. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă.

La aceasta se adaugă cele două puncte suplimentare respectiv, o completare la informarea de la Asociţia „Astra” Sighişoara şi un convocator al S.C. Apă Termic Transport S.A., identic ca şi obiect cu cel de la punctul 3, al S.C. Ecoserv Sig S.R.L.

               Se supune la vot ordinea de zi, aşa cum a precizat preşedintele de şedinţă şi amintită anterior. Votează „pentru” domnii consilieri locali: Toth Tivadar, Biro Ildiko, Oprean Petru, Perţe Dan, Ciucan Cristian, Bontea Adrian. Se abţin domnii consilieri locali: Gherca Adrian, Fintoc Marieta, Iosif Marin, Bândea Eugen-Dan, Gavrilă Ionel şi votează, „împotrivă” domnul consilier local Matei Ovidiu-Daniel. Nu se aprobă ordinea de zi.

Secretarul municipiului anunţă că ordinea de zi nu a fost votată, ca atare, şedinţa nu poate avea loc şi atrage atenţia domnilor consilieri că, nevotând ordinea de zi, şedinţa nu se poate desfăşura şi nu vor beneficia de indemnizaţie pentru aceasta, potrivit art. 43 alin. (2) din Legea nr. 215/2001, legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 38 alin. (2) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Local Sighişoara, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Sighişoara nr. 98/25.10.2012.

În acest context preşedintele de şedinţă declară închise lucrările şedinţei ordinare a Consiliului local.


PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR,

IOSIF MARIN BIZO ANCAKataloq: portal -> mures -> sighisoara -> 2016 -> Hotarari.nsf -> 7bc19da5efdf2be6c2256c59003667d1
7bc19da5efdf2be6c2256c59003667d1 -> D e s f ă Ş u r ă t o r u L
sighisoara -> Încheiat azi, 27 februarie 2014, în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului local Sighişoara
sighisoara -> Încheiat azi 28 septembrie 2017, cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local Sighișoara
7bc19da5efdf2be6c2256c59003667d1 -> Încheiat azi 27 octombrie 2016, cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local Sighișoara
7bc19da5efdf2be6c2256c59003667d1 -> Încheiat azi, 28 iulie 2016 în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului Local Sighişoara
sighisoara -> I descrierea localităŢii aşezare geografică Relief Climă 4 Reţeaua hidrografică 5
sighisoara -> Domnului adrian năstase
sighisoara -> Încheiat azi 26 aprilie 2018, cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local Sighișoara

Yüklə 25,77 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə