ÖğrencininYüklə 45,2 Kb.
tarix27.12.2018
ölçüsü45,2 Kb.
#87115

Öğrencinin;………………. EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

D E Ğ E R L E N D İ R M E

Numarası

:........................

KAHTA ANADOLU
Adı

:..........................

İMAM HATİP LİSESİ

Soyadı

:........................

12-A/B/C TÜRK EDEBİYATI DERSİ

Sınıfı

:........................

2. DÖNEM 3.YAZILI SORULARIDIR


S-1) Aşağıda yapılan eser-sanatçı eşleşmelerinde hangisi yanlıştır?

A) Kızılcık Dalları- Reşat Nuri

B) Erenlerin Bağından-Yakup Kadri

C)Memleket Hikayeleri-Refik HalitD)Zeynonun Oğlu-Memduh Şevket

E) Akile Hanım Sokağı-Halide EdipS-2)Aşağıdakilerden hangisi BEŞ HECECİLER arasında yer almaz?

A)Hait Fahri Ozansoy B)Mehmet Emin Yurdakul C)Enis Behiç Koryürek D)F.Nafiz Çamlıbel E)O.Seyfi Orhon


S-3)Aşağıdakilerden hangisi GARİP akımının özelliklerinden değildir?

A)Ölçüve uyak,anlatım doğallığına engel olduğu gerekçesiyle,terk edimiştir.

B)Şiirde büyük hayaller,tutkular,yüce duygular değil,basit gündelik hayat sahneleri işlenmiştir

C)Herkesin kullandığı sözcüklerle şiir yazılmış,söz sanatlarından kaçınılmıştır.D)Kişisel duygular değil,toplumsal sorunlar işlenmştir. E)Şiir duygudan çok akla dayandırılmış,şairanelikten uzaklaşılmıştır.

S-4)Aşagıdaki sanatçı-eser eşleştirmelerinden hangisi doğrudur?

A)Yaşar Kemal-Semaver

B)Falih Rıfkı Atay-Çankaya

C)Cahit Külebi-Murtaza

D)Behçet Necatigil-Havada Bulut

E)H.Rahmi Gürpınar-Fahim Bey ve Biz
S-5) Şiirini kurarken sese,uyağa,ölçüye ve yapıya öze gösterir.Baudelaire,Verlaine gibi Fransız şairlerinden etkilenir.Bu etkileri geleneksel Türk şiirinin biçimleriyle yoğurarak kendine özgü lirik şiir yazar.’’Fahriye Abla’’şiiriyle ün yapmıştır.

Bu parçada sözü edilen şair,aşagıdaki seçeneklerin hangisinde verilmiştir?

A)Orhan Veli B)A.Muhip Dranas C)C.Sıtkı Tarancı D)F.Hüsnü Dağlarca E)Behçet Necatiğil


S-6) Çocukluk anılarını İstanbulun kenar mahallelerini,Burgaz Adasında geçen günlerini,balıkçıların yaşamını realist bir anlayışla işlemiştir.Bazı öykülerinde sürrealist(gerçeküstücü)etkiler görülür.Medar-ı Maişet Motoru,Kayıp Aranıyor adlı iki de romanı vardır.Önemli öykü kitapları(Semaver,Şahmerdan,Mahalle Kahvesi…)eserlerinden bazılarıdır.

Bu parçada sözü edilen sanatçı,aşağıdakilerden hangisidir?

A) S.Faik Abasıyanık B)Ömer Seyfettin C)Halikarnas Balıkçısı

D)Tarık Buğra E)Haldun TanerS-7) Aşagığakilerden hangisi,Peyami Safanın bir romanıdır?

A) Sözde Kızlar B) Binnaz C) Güneş D) Zeliş E) Huzur

S-8) Edebiyata şiirle girmiş,ama adını öyküyle duyurmuştur.Türk modern öykücülüğünün

öncülerindendir.Bazılarında maupassant etkisi görülmekte birlikte,öyküleri Çehov tipine daha yakındır.Bu parçada sözü edilen sanatçı,aşağıdakilerden hangisidir?

A)Sait Faik Abasıyanık B) Ömer seyfettin C)Halikarnas balıkçısı D) Tarık Buğra E)Haldun Taner
S-9) Aşağıdakilerden hangisinde verilen sanatçıların tamamı,cumhuriyet döneminde eser vermiş sanatçılardan

oluşmaktadır?

A) Oktay Rıfat horozcu-Oktay Akbal-Mehmet Rauf

B) Yaşar Nabi Nayır-Vasfi Mahir Kocatürk-Tevfik Fikret

C) Ahmet Muhip Dıranas-Cahit Sıtkı Tarancı-Cahit Kulebi

D) Fazıl Hüsnü Dağlarca-Nurullah Ataç-Ömer Seyfettin

E) Ziya Gökalp-Ahmet kutsi Tecer-Kemalettin kamu
S-10) Aşık Veysel’i Türkiye’ye tanıtan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Cahit Sıtkı Tarancı B) Ahmet Kutsi Tecer

C) Cahit Külebi D) Yusuf Ziya Ortaç

E) Orhan Veli
S-11) Aşağıdaki eserlerden hangisi Yaşar Kemal’e ait değildir?

A) Ağrı dağı efsanesi    

B) İnce memed

C)72. Koğuş   

D) Yer Demir Gök Bakır

E) Demirciler Çarşısı Cinayeti

S-12) Aşağıdakilerden hangisi “İkinci Yeni” topluluğu için söylenemez?
A) Söyeyişe anlamdan daha çok önem vermişlerdir    

B) Muski ve anlatım zenginliğini ön planda tutmuşlardır.  C) Yedi Meşalacilere bir tepki olarak doğmuşlardır.

D) Eşyayı,görünümü,insanoğlunu sürrealistlerden daha da aşırıya giderek soyutlamışlardır.

E) Şiirde metafizik,felsefi yaklaşımlara yer verilmemiştir
S-13) Atilla İlhan ve Ahmet Oktay gibi şairlerin öncülüğünü yaptığı bu edebiyat hareketinde kapalı,şairane söyleyişe özen gösterilmiştir.Şiir ağırlıklı olarak gelişen bu akımın adını yapıtların yayımlandığı dergiden gelmektedir.hem garip akımına hem de ikinci yeniye tepki göstermişlerdir.
Bu parçada sözü edilen edebi topluluk aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yedi Meşaleciler

B) Hizarcılar

C) Beş hececilerD) Maviciler

E) Milli Edebiyatçılar


S-14) Abdulhak Şinasi Hisar;şiir dolu,sanatlı bir uslüpla insan problenlerini,”ben”bakış açısıyla anlatmıştır.Eserlerinde hatıralarına ağırlık vermiştir.Romanları Halis romanın başlangıcı sayılır.

Aşağıdakilerden hangisi bu parçada sözü edilen sanatçının eserlerden biridir?

A) Fehim bey ve Biz

B) Kayıp Aranıyor

C) Hey Koca Yurt

D) Gülen Ada

E) Yanlızız
15) Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet dönemi şi­irinin özelliklerinden biri değildir?

A) Konu, asıl ülkemizdir.

B) Şekil, halk şiiri şekilleridir, vezin hecedir.

C) Dil sadedir, halk dili ve mahalli söyleyiştir.D) Etkisinde kalınan akım dadaizmdir.

E) Şiirdeki ton, hitabet özelliğindedir


S-16)   1928'de bir araya gelen.....şiire yeni bir ses, yeni bir felsefi hava, yeni temalar getirmek düşüncesiyle yo­la çıktılar. Aruzu bırakıp hececi şiire yenilikler getir­meye çalıştılar. Romantik bir halkçılık anlayışıyla sı­nırlı kalan bu topluluk Varlaine, Mallerme, Baudlaire gibi Fransız şairlerini örnek aldılar. "Canlılık, sami­miyet ve daima yenilik" parolasıyla yola çıkan bu topluluk şiirde hissedilir bir değişme yapamadı.

Bu parçada boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) Beş Hececiler B) Yedi Meşaleciler C) I. Yeniciler

D) II. Yeniciler E) Fecr-i Aticiler.
S.17  Yazı hayatında Fecr-i Ati topluluğuyla giren yazar, romantizm ve realizmin etkisinde ürünler vermiştir. Asıl ününü romanlarıyla sağlamıştır. Tarihi ve sosyal olayların her birini romanlarına konu eden sanatçı Tanzimat devrinden Atatürk dönemine kadar Türk milletinin geçirmiş olduğu devreleri ve bu devreler­de çekmiş olduğu sıkıntıları krizleri, yaşayış ve gö­rüş farklılıklarını, yakın tarihimize ışık tutacak şekil­de işledi. Kiralık Konak, Nur Baba, Yaban, Hüküm Gecesi, Bir Sürgün... önemli yapıtlarıdır.

Yukarıdaki parçada sözü edilen sanatçımız, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Reşat Nuri Güntekin B) Halide Edip Adıvar

C) Refik Halit Karay D) Yakup Kadri Karaosmanoğlu

E) Hüseyin Rahmi Gürpınar

 

S-18) Kerem Gibi ve Huzur adlı eserlerin yazarları aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir.

A) Haydar Ergülen- A.İlhan B) S. Karakoç- İsmet Özel

C) N. Hikmet- A. H. Tanpınar D) F.N. Çamlıbel- B. Necatigil

E) İlhan Berk- Ece Ayhan


S-19Yazarın "Kiralık Konak" ve "Nur Baba"dan sonra yayımlanan eseri, "Hüküm Gecesi"dir. Bu roman II. Meşrutiyet sonrası parti çekişmelerine dayandırıl­mıştır. Özellikle İttihat ve Terakki yönetimine karşı girişilen savaşı anlatır. Romanın başkahramanı olan gazeteci Ahmet Samim, giriştiği savaşta yenilir ve Sinop'a sürgün olarak gönderilir.

Bu parçada eserleri hakkında bilgi verilen sanat­çı, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Reşat Nuri Güntekin B) Yakup Kadri Karaosmanoğlu

C) Halide Edip Adıvar D) Refik Halit Karay E) Halit Ziya Uşaklıgil

S-20)O, romanlarında yer olarak Çukurova, Toroslar ve Anadolu'nun kırsal yörelerini seçmiştir. Köy roman­larına alışılmışın dışında bir bakış açısı getirir. Ro­manlarında kahramanların kişiliğini anlatırken aldığı toplumsal kültürü göz ardı etmez. Halka önem ver­diği oranda doğaya da aynı anlayış ve sorumlulukla yaklaşır. "İnce Memed, Yer Demir Gök Bakır, Ölmez Otu, Yılanı Öldürseler" gibi pek çok eseri vardır.

Bu parçada sözü edilen sanatçı, aşağıdakiler­den hangisidir?

A) Yaşar Kemal B) Haldun Taner C) Kemal Tahir

D) Tarık Buğra E) Necati CumalıS-21) Aşağıdakilerden hangisi ‘’ İkinci Yeni’’ akımının özelliği değildir?

a) Şiirler hece ölçüsüyle yazılmıştır.

b) Sürrealizmin etkisinde kalmıştır.

c) Orhan Veli en önemli temsilcisidir.

d) Küçük insanların dünyası şiire konu olmuştur.

e) Cumhuriyet Döneminin ilk şiir topluluğudur.

S-22) Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatının özelliklerinden biri değildir.?

A) Anadolu’ya ve halka yönelme önem kazanmıştır. B) Sanatçıların dili genellikle sadedir.

C) Şiirde genellikle hece ölçüsü kullanılmıştır.

D) Eserlerde kurtuluş savaşı’nın etkileri görülür.E) Şiirlerde Divan edebiyatı nazım şekillerine çok fazla yer verilir.
S-23) Aşağıdakilerden hangisinde bir bilgi yanlışlığı vardır?

A) Garip Akımı İkinci yeni Akımına karşı bir tepki olarak doğmuştur.

B) Hikaye ve romanı 1930 dan sonra toplumcu gereçekci bir çizgiye yönelmiştir.

C) Birinci yeniciler ölçü, kafiye ve mecazlı anlatımı tümüyle reddetmişlerdir.

D) Maviciler A. İlhan’ın çıkarmış olduğu dergiden adını almıştır.

E) Cumhuriyet edebiyatı Milli Edebiyatı konu ve söz bakımından devamı niteliğindedir.
S-24 Aşağıdakilerden hangisinde verilen eser karşısındaki sanatçıya ait değildir?

A)  Dostlar Beni Hatırlasın – Aşık Veysel

B)  İnce Memed – Yaşar Kemal

C)  Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım – Haldun Taner

D)  Rahatı Kaçan Ağaç – Melih Cevdet Anday

E)   Kaldırımlar – Ahmet Kutsi Tecer.
S-25) Türk edebiyatı, bu türle Tanzimat'tan sonra tanıştı. İlk örnekler genellikle tercümeydi. Bi­zim sanatçılarımızın yazdığı ilk örneklere ba­kılınca bu türün basit, sıradan prototipleri gi­bi görünür. Namık Kemal İntibahla ilk edebi örneğini verdi bu türün. Halit Ziya ise Ser­vet-i Fünun döneminde bu türün daha yetkin örneklerini ortaya koymuştur.

Yukarıdaki sözü edilen edebi tür aşağıda­kilerden hangisidir?

A) Öykü B) Deneme C) MakaleD) Tiyatro E) Roman

*Süre 1 ders saatidir. Her soru 4’er puandır.

HAZIRLAYANLAR

Suna DEMİR MURAT YAYLA

Türk Dili ve Edebiyatı Öğrt.

Yüklə 45,2 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin