Ortak doktora programiYüklə 54,69 Kb.
tarix17.01.2019
ölçüsü54,69 Kb.
#97599

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ VE CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

SOSYAL HİZMET ANABİLİM DALI

ORTAK DOKTORA PROGRAMI

DERS KATALOĞU

Bilimsel Hazırlık Programı Dersleri:

Kodu

Adı

Statüsü Z/S

Kredisi

AKTS

SH 101

Sosyal Hizmete Giriş

Bilim Haz.

3 0 3

5

SH 107

Sosyal Hizmet Ortamlarında Gözlem

Bilim Haz.

1 4 3

5

SH 305

Sosyal Hizmet Kuram ve Uygulama II

Bilim Haz.

3 0 3

6

SH 309

Sosyal Hizmet Alanları

Bilim Haz.

3 0 3

3

SH 101 SOSYAL HİZMETE GİRİŞ

Sosyal hizmetin tanımı ve temel kavramları. Sosyal hizmetin tarihsel gelişimi. Sosyal hizmet eğitiminde temel yaklaşımlar. Sosyal hizmetin özel nitelikleri, felsefi temeli, temel ilkeleri, değerleri ve bunların meslek uygulamasındaki kullanımı. Mesleki ve sosyal değerler arasındaki ilişkiler. Mesleki kimlik ve sosyal hizmet uzmanı.SH 107 ORTAMLARINDA GÖZLEM

Sosyal hizmet ortamlarını ziyaret yoluyla tanıma, mesleki kayıt sistemlerinin incelenmesi, sosyal hizmet uygulamalarının gözlenmesi, anahtar kişilerle görüşme.SH 305 SOSYAL HİZMET KURAM VE UYGULAMA

Genelci anlayış doğrultusunda sosyal hizmetin kuramsal temelleri ve uygulaması, sosyal hizmetin müdahale düzeyleri ve sosyal hizmetin işlev ve rolleri, sosyal hizmet uygulamasının aşamaları.SH 309 SOSYAL HIZMET ALANLARI

Dünyada ve Türkiye’de sosyal hizmet mesleğinin uygulama alanları. Uygulamanın odağında yer alan sosyal sorun, sosyal hizmet mesleği ve haklar perspektifi içinde mevcut politika, program ve hizmetlerin değerlendirilmesi. Uygulama alanlarında sosyal hizmet mesleğinin rol ve işlevleri.DOKTORA PROGRAMI DERSLERİ

I. YIL – GÜZ

KODU

DERSİN ADI

T

U

K

ECTS

TİPİ

SH 601

Araştırma Semineri

3

0

3

20

Zorunlu

SH 603

Nicel Araştırma Yöntemi

3

0

3

10

Seçmeli

SH 605

Sosyal Hizmet Örgütlerinde Yönetim

3

0

3

10

Seçmeli

SH 607

Klinik Sosyal Hizmet

3

0

3

10

Seçmeli

SH 609

Sivil Toplum ve Sosyal Hizmet

3

0

3

10

Seçmeli

SH 611

Küreselleşme ve Sosyal Hizmet

3

0

3

10

Seçmeli

SH 613

Türkiye’de ve Dünyada Sosyal Hizmet Kurumları

3

0

3

10

Seçmeli
Toplam

6

0

6

30
I.YIL GÜZ DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ

SH 601 ARAŞTIRMA SEMİNERİ

Bu ders, Sosyal Hizmet üzerine ileri okumaların yapıldığı bir derstir. Doktora öğrencilerinin ve eğiticilerin belirleyeceği toplantıların sıklığı ve okuma listesi dersin odağını oluşturmaktadır. Dersin sonunda geniş bir araştırma çalışması olacaktır.SH 603 NİCEL ARAŞTIRMA YÖNTEMİ

Ders içeriğinde bilim felsefesi, nicel araştırma metodolojileri ve problemin tanımlanmasından verilerin çözümlenmesine ve raporlaştırılmasına kadar araştırma sürecinin aşamaları yer almaktadır.SH 605 SOSYAL HİZMET ÖRGÜTLERİNDE YÖNETİM

Bu dersin içeriğinde; Örgüt ve yönetime ilişkin temel kavram ve kuramlar, sosyal hizmet yönetim sisteminin ve sosyal hizmet örgütlerinin genel yapısı ve esasları, sosyal hizmet alanlarında stratejik yönetim ve planlama, proje yönetimi ve uygulama örnekleri ile sosyal hizmet örgütlerinde yönetici ve lider olarak sosyal hizmet uzmanının rolleri yer almaktadır.SH 607 KLİNİK SOSYAL HİZMET

Bu dersin içeriğinde, klinik sosyal hizmet uygulaması; klinik sosyal hizmet uygulamasında meta kuramlar, eleştirel ekolojik sistem bakış açısı, birey ve aile gelişim kuramı, klinik sosyal hizmet uygulamasında orta boy kuramlar, psikodinamik kuramlar, bilişsel-davranışçı kuramlar hümanist ve feminist kuramlar, postmodern kuramlar, öyküleme (narratif) terapileri, yapılandırmacı kuram ve uygulaması ve bu kuramlarda kullanılan teknikler yer almaktadır.SH 609 SİVİL TOPLUM VE SOSYAL HİZMET

Avrupa Birliği’ne tam üyelik sürecinde değişen insan hakları anlayışı çerçevesinde sosyal hizmet algısında da önemli değişmeler olmuştur. Değişen bu sosyal hizmet algısını, mevzuat ve uygulamaya yansıyan yönlerini de göz önünde bulundurarak insan hakları bağlamında irdelemek bu dersin içeriğini oluşturmaktadır. Bu ders kapsamında sivil toplumun tanımı ve işlevleri, gönüllülük ve sosyal sorumluluk konuları ele alınacaktır.SH 611 KÜRESELLEŞME VE SOSYAL HİZMET

Ulus devletin ortaya çıkışı, Refah Devleti ve Refah Politikaları, kamu yönetimlerinin güçlenişi, 1980 Sonrası kamu yönetiminde dönüşüm, küreselleşme kavramı ve içeriği, eşitsizlikler, sosyal dışlanma, metropolleşme ve sosyal adaletsizlik, ulus devletin zayıflaması, ulus üstü ve ulus altı güçler, AB, DB, UNDP, İLO, mülteciler, yeni göçmenler, kozmopolit yaşam, artan kurumlarda entegrasyon sorunları dersin konularıdır.SH 613 TÜRKİYE’DE VE DÜNYADA SOSYAL HİZMET KURUMLARI

Bu dersin içeriğinde ulusal Kurumlar, Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı, SGK, Merkezi Yönetim Kuruluşları Sosyal Yardım Genel Müdürlüğü, SHÇEK, Özürlüler Genel Müdürlüğü, SOYBİS, Aile ve SP İl Müdürlükleri, Sosyal Yardımlaşma Vakıfları, Darülacezeler, Kadın Sığınma Evleri vb Yerel Kuruluşlar; Yerel Yönetimler, Belediyeler, İl Özel İdareleri vb Kurumlar Arasında Yönetim Sorunları ve Yönetişim kavramı yer almaktadır.I. YIL – BAHAR

KODU

DERSİN ADI

T

U

K

ECTS

TİPİ

SH 602

Nitel Araştırma Yöntemi

3

0

3

15

Seçmeli

SH 604

Sosyal Politika Analizi

3

0

3

15

Seçmeli

SH 606

İnsan Hakları ve Sosyal Hizmet

3

0

3

15

Seçmeli

SH 608

Sosyal Hizmet ve Danışmanlık

3

0

3

15

Seçmeli

SH 610

Sosyal Hizmet Eğitimi

3

0

3

15

Seçmeli

SH 612

Sosyal Hizmet Uygulaması I

1

4

3

20

Zorunlu

SH 614

Yerel Yönetimler ve Sosyal Hizmet

3

0

3

10

Seçmeli
Toplam

6

0

6

30
I.YIL BAHAR DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ

SH 602 NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMİ

Bu ders ile öğrenci nitel araştırmanın yöntem ve ilkeleri konusunda derinliğine bilgi edinir. Nitel araştırmanın teorik temelleri ve aynı zamanda bunun program ve politikalarında nasıl uygulanacağı dersin içeriğini oluşturur.SH 604 SOSYAL POLİTİKA ANALİZİ

Bu ders kapsamında tarihsel gelişim süreci içinde sosyal politika ve sosyal politikayı şekillendiren akımları incelenerek sosyal politikaların sosyal hizmet mesleği ve uygulamaları üzerindeki etkisi tartışılır.SH 606 İNSAN HAKLARI VE SOSYAL HİZMET

Bu dersin içeriğinde, insan haklarının sosyal ve felsefi temelleri, temel insan hakları belgelerinin, kadın hakları, çocuk hakları ve özürlü haklarının incelenmesi, uygulama sorunları ve sosyal hizmet uygulamasında insan hakları konuları yer almaktadır.SH 608 SOSYAL HİZMET VE DANIŞMANLIK

Bu dersin kapsamında sosyal hizmet alanlarında, özellikle müracaatçının ekonomik, sağlık ya da psikolojik sorunlarının, ailesi ve çevresiyle yaşadığı iletişim ve uyum sıkıntılarının giderilmesi, müracaatçının sosyal hakları konusunda bilgilendirilmesi gibi konularda verilecek danışmanlık faaliyetleri için gereken akademik ve mesleki yeterliliklerin öğrencilere kazandırılması hedeflenmektedir.SH 610 SOSYAL HİZMET EĞİTİMİ

Bu ders ile sosyal hizmet eğitiminin kuramsal çerçevesi hakkında detaylı bilgi sahibi olunması, akademisyenlik rollerinin tartışılması ve kuramsal bilginin sınıf içi uygulamalarla bütünleştirilmesi sağlanır.SH 612 SOSYAL HİZMET UYGULAMASI I

Bu ders, doktora öğrencilerinin seçtikleri bir alanda/kurumda, bir öğretim elemanının süpervizyonu altında genelci sosyal hizmetin müdahale düzeylerine ve sosyal bilimlerdeki kuramlara/yaklaşımlara göre uygulamaların ve/veya araştırma, proje yürütme gibi akademik becerilerin geliştirilmesine yönelik çalışmaları kapsamaktadır.SH 614 YEREL YÖNETİMLER VE SOSYAL HİZMET

Bu ders kapsamında yerel yönetimlerin işlevi, ülkemizde değişmekte olan yerel yönetim yapısı ve sosyal hizmetlerin yerel yönetimler aracılığıyla sunum biçimine farklı ülke örnekleri üzerinden yer verilecektir.II. YIL – GÜZ

KODU

DERSİN ADI

T

U

K

ECTS

TİPİ

SH 615

Sosyal Hizmet Uygulaması II

1

4

3

20

Seçmeli

SH 617

Sosyal Bilimler ve Sosyal Hizmet

3

0

3

10

Seçmeli

SH 619

Sosyal Hizmette Çağdaş Yönelimler

3

0

3

10

Seçmeli

SH 621

Yaşlılık ve Özürlülük Alanında Sosyal Hizmet

3

0

3

10

Seçmeli

SH 623

Sosyal Hizmet ve Liderlik

3

0

3

10

Seçmeli

SH 625

Eleştirel Çokkültürcü Sosyal Hizmet

3

0

3

10

Seçmeli
Toplam

4

4

6

30
SH 615 SOSYAL HİZMET UYGULAMASI II

Bu ders, doktora öğrencilerinin seçtikleri bir alanda/kurumda, bir öğretim elemanının süpervizyonu altında genelci sosyal hizmetin müdahale düzeylerine ve sosyal bilimlerdeki kuramlara/yaklaşımlara göre uygulamaların ve/veya araştırma, proje yürütme gibi akademik becerilerin geliştirilmesine yönelik çalışmaları kapsamaktadır.SH 617 SOSYAL BİLİMLER VE SOSYAL HİZMET

Sosyal bilimlerin neler olduğu ve tarihçesi anlatılarak sosyal bilimlerdeki gelişmelerin sosyal hizmet mesleğine ve disiplinine etkileri tartışılır.SH 619 SOSYAL HİZMETTE ÇAĞDAŞ YÖNELİMLER

Sosyal hizmet uygulamalı bir bilim dalı olarak, insan ihtiyaçlarına göre farklı kültürlerde farklı zamanlarda ve farklı uygulamalar olarak ortaya çıkmıştır. Bu durum göz önünde bulundurularak, sosyal hizmetin farklı yaklaşımları ve faklı uygulamaları örnekler verilerek karşılaştırmalı olarak işlenecektir.SH 621 YAŞLILIK VE ÖZÜRLÜLÜK ALANINDA SOSYAL HİZMET

Toplumlar giderek yaşlanmakta ve geleneksel bakım sistemleri işlevsiz hale gelmektedir. Bu durum da yaşlanma ve yaşlılık üzerinde durmayı zorunlu kılmaktadır. Bu derste özellikle modern dönemde nüfus yapısındaki değişmelere yaşlılık açısından bakılacak ve sorun çeşitli ülke örnekleri üzerinden irdelenecektir.SH 623 SOSYAL HİZMET VE LİDERLİK

Bu ders, kapsamında liderlik kuramları ve sosyal hizmet kurumları açısından öne çıkan liderlik türleri incelenerek, sosyal hizmetlerde liderliğin bireysel, kurumsal ve toplumsal etkileri ele alınacaktır.SH 625 ELEŞTİREL ÇOKKÜLTÜRCÜ SOSYAL HİZMET

Bu ders kapsamında eleştirel yaklaşımın sosyal hizmet ile bağı kurularak; ırkçılık karşıtı ve baskı karşıtı sosyal hizmet, kültürel farklılık ve kültürel yetkinlik konularına yer verilerek, çokkültürcü sosyal hizmet kuramı ve uygulaması tartışılacaktır.II. YIL – BAHAR

KODU

DERSİN ADI

T

U

K

ECTS

TİPİ

SH 630

Uzmanlık Alan Dersi I

4

0

0

8

Zorunlu

SH 640

Tez Çalışması I

0

0

0

22

Zorunlu
Toplam

4

0

0

30


III. YIL –GÜZ

KODU

DERSİN ADI

T

U

K

ECTS

TİPİ

SH 631

Uzmanlık Alan Dersi II

4

0

0

8

Zorunlu

SH 641

Tez Çalışması II

0

0

0

22

Zorunlu
Toplam

4

0

0

30


III. YIL –BAHAR

KODU

DERSİN ADI

T

U

K

ECTS

TİPİ

SH 632

Uzmanlık Alan Dersi III

4

0

0

8

Zorunlu

SH 642

Tez Çalışması III

0

0

0

22

Zorunlu
Toplam

4

0

0

30


IV. YIL –GÜZ

KODU

DERSİN ADI

T

U

K

ECTS

TİPİ

SH 633

Uzmanlık Alan Dersi IV

4

0

0

8

Zorunlu

SH 643

Tez Çalışması IV

0

0

0

22

Zorunlu
Toplam

4

0

0

30


IV. YIL –BAHAR

KODU

DERSİN ADI

T

U

K

ECTS

TİPİ

SH 634

Uzmanlık Alan Dersi V

4

0

0

8

Zorunlu

SH 644

Tez Çalışması V

0

0

0

22

Zorunlu
Toplam

4

0

0

30
Toplam: 240 ECTS (AKTS)


Kataloq: Files
Files -> Fövqəladə hallar və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi”
Files -> Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti adau-nun 80 illik yubileyinə həsr edilir adau-nun elmi ƏSƏRLƏRİ g əNCƏ 2009, №3
Files -> Ümumi məlumat Fənnin adı, kodu və kreditlərin sayı
Files -> Mühazirəotağı/Cədvəl I gün 16: 40-18: 00 #506 V gün 15: 10-16: 30 #412 Konsultasiyavaxtı
Files -> Mühazirə otağı/Cədvəl ivgün saat 13 40 15 00 otaq 410 Vgün saat 13 40 15 00
Files -> TƏDRİs plani iXTİsas: 050407 menecment
Files -> AZƏrbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ XƏZƏr universiteti TƏHSİl faküLTƏSİ
Files -> Mühazirə otağı/Cədvəl Məhsəti küç., 11 (Neftçilər kampusu), 301 n saylı otaq Mühazirə: Çərşənbə axşamı, saat 16. 40-18. 00

Yüklə 54,69 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə