Öss deneme sinavlari


Aşağıdakilerden hangisi, doğrudan bu uygulamalarda gözetilenlerden biri değildir?Yüklə 416,61 Kb.
səhifə3/3
tarix22.01.2018
ölçüsü416,61 Kb.
1   2   3

Aşağıdakilerden hangisi, doğrudan bu uygulamalarda gözetilenlerden biri değildir?

A) İnkılapçılık B) Devletçilik

C) Cumhuriyetçilik D) Milliyetçilik

E) Halkçılık16- Laik devlet anlayışı aşağıdakilerden hangisini desteklemez?
A) Devletin değişik dinler karşısında tarafsız bir tutum sergilemesini

B) Yasaların ve kuralların toplum hayatının gereksinimlerine göre düzenlenmesini

C) Kişinin özel hayatında dinini yaşama özgürlüğünün olmasını

D) Kişinin siyasal hayata katılımda dini inançlarını temel almasını

E) Farklı din ve mezhepten olan insanların birlikte yaşamasını
17- Halkçılık ilkesinin uygulanabilmesinin bazı gerekleri şunlardır:


 • Okur yazar olmayan birey bırakmamak ülküsüyle eğitim yatırımları yapılması.

 • Halkın kendi geleceğine karar vermesi.

 • Ulusun birlik ve dayanışma içinde olması.

 • Toplumsal gereksinimleri karşılamayan yasaların değiştirilmesi.


Bu bilgilere göre, aşağıdakilerden hangisinin, halkçılık ile bütünleşen ilkelerden biri olduğuna doğrudan değinilmemiştir?
A) Devletçilik B) Cumhuriyetçilik

C) Milliyetçilik D) İnkılapçılık

E) Laiklik
18- Türkiye’de savaş, seferberlik ve sıkıyönetim ilan edildiği durumlarda, Bakanlar Kurulu, milletlerarası hukuktan doğan yükümlülükleri ihlal etmemek koşuluyla, vatandaşların temel hak ve özgürlüklerini kısmen veya tamamen kaldıran kararlar alabilir.
Aşağıdakilerden hangisinin, bu tedbirlere gereksinim duyulmasındaki temel amaç olduğu savunulabilir?
A) Askeri güçlerin sevk ve idaresini tek merkezden yürütme

B) Savaşın geniş bir alana yayılmasını engelleme

C) Olağanüstü şartların gereklerini karşılamada çıkabilecek güçlükleri aşma

D) Cephe gerisinde asayiş ve güvenliği sağlama

E) Sivil halkın doğrudan saldırıya uğramasını önleme

ÖSS DENEME SINAVI 10

1- Bakır ve Eski Tunç devirlerinde Anadolu’da avcılık önemini yitirmiş, tarım üretimi artmış, Mezopotamyalılarla canlı bir ticaret yapılmıştır. Kayseri civarındaki Kültepe’de çıkarılan kalıntılar arasında, Asurlulara ait, ticari ve hukuki bilgiler içere tabletlere rastlanmıştır.
Bu bilgilere dayanarak, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?


 1. Anadolu’ya yazı gelmiştir

 2. Anadolu’da ilk yerleşim yeri Asurlular tarafından kurulmuştur

 3. İnsanların yaşantısı değişmiştir

 4. Yerleşik hayat önem kazanmıştır

 5. Mezopotamya kültürü Asurlular tarafından Anadolu’ya taşınmıştır


2- Abbasi halifelerinden Mu’tasım döneminde;


 • Devlet yönetiminde İranlıların etkinliği azalmış,

 • Başta askerlik olmak üzere, üst düzey görevlere Türkler atanmış,

 • Devletin toprakları üzerinde yarı bağımsız idareler ortaya çıkmıştır.


Bu bilgilere dayanarak;
I. Abbasi devlet teşkilatında başlangıçta İranlılar sonradan Türkler etkinlik kazanmıştır,

II. Abbasiler, Arap olmayan Müslümanları mevali (köle) statüsünde görmüşlerdir,

III. Abbasiler Türklerin askerlik yeteneğinden yararlanmışlardır,

IV. Abbasi hilafeti zamanla merkezi otoritesini kaybetmiştir,

V. Abbasi ülkesi tamamen Türklerin eline geçmiştir
yargılarından hangilerine ulaşılamaz?
A) I. ve II. B) II. ve III.

C) III. ve IV. D) II. ve V.

E) III. ve V.

3- Osmanlı Devleti’nin ilk yıllarında Rumeli’de alınan yerlerdeki eski sosyal düzen korunmuş, Hristiyan halka inanç güvenliği sağlanmış, Katoliklere karşı Ortodokslar korunmuştur.
Aşağıdakilerden hangisi, bu politikayla ulaşılmak istenen hedeflerden biri olamaz?
A) Osmanlıların hoşgörüsünü kanıtlamak

B) Yerli halkın güven ve desteğini kazanmak

C) Azınlıklar arasında millet bilinci uyandırmak

D) Katoliklere karşı bir güç oluşturmak

E) Fetihlerin kalıcı olmasını sağlamak

4- Yeniçağ’da Avrupa’da skolastik düşünce terk edilmiş, Katolik Kilisesi’nin değerlerine karşı çıkılarak dinde reform yapılmıştır.
Bu bilgiye dayanarak, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?


 1. Katolik Kilisesi itibar kaybetmiştir

 2. Dinin toplum üzerindeki etkisi azalmıştır

 3. Eski düşünce kalıpları sorgulanmıştır

 4. Mezhep savaşları sona ermiştir

 5. Avrupa yeni özellikler kazanmıştır

5- Osmanlılarda, askeri gücün oluşmasına kaynaklık eden devşirme ve dirlik sistemlerinin bozulması, ekonominin de bozulmasına etki etmiştir.
Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Devletin teokratik bir yapıda olması

B) Temel örgütlenmenin askeri nitelikte olması

C) Ülkede tarım üretimine ağırlık verilmesi

D) Devletin zamanla doğal sınırlara ulaşması

E) Devletin farklı din ve ırktan kişileri bünyesinde barındırması

6- Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Mebuslar Meclisi'nde azınlıklara da temsil hakkı tanınmasındaki amaçlardan biri değildir?
A) Dağılmayı ve çöküşü engelleme

B) Azınlıkları yönetime katarak razı etme

C) Milliyetçi ayaklanmaların etkisini azaltma

D) Panislavizm politikasının gücünü kırma

E) Batılıların, Meşrutiyet'in ilanına karşı çıkmalarını önleme

7- Kırım Savaşı devam ederken, İngiltere, Fransa ve Avusturya arasında yapılan görüşmelerde, Osmanlı ülkesinde yaşayan Hristiyanların sahip oldukları hakların yeniden belirlenmesi, barışın ön şartlarından biri olarak kabul edildi. Islahat Fermanı bu istek doğrultusunda hazırlanarak Paris Antlaşması’na eklendi.
Aşağıdakilerden hangisi, bu ifadelerden çıkarılabilecek bir yargı değildir?


 1. Islahat Fermanı Batılıların baskısıyla ilan edilmiştir

 2. Islahat Fermanı kaynağını ve ortaya çıkış sebebini dış güçlerden almaktadır

 3. Osmanlı Devleti iç sorunlarını kendi görüşleri doğrultusunda çözmektedir

 4. Batılılar Osmanlı Devleti’nin içişlerine müdahale etmişlerdir

 5. Batılı devletler daha önce yapılan ıslahatları yeterli görmemektedirler8- Aşağıdakilerden hangisi, Temsil Heyeti’nin Osmanlı yönetimi tarafından yasal bir kuruluş olarak tanınmasına etki eden faktörlerden biri değildir?
A) Milli mücadele hareketinin yurt çapında yaygınlaşması

B) Birçok Osmanlı subayının milli mücadelenin içinde yer alması

C) Mustafa Kemal’in önderliğinin halk tarafından benimsenmesi

D) İstanbul Hükümeti’nin işgaller karşısında üzerine düşen görevi yerine getirmediğinin iyice anlaşılmış olması

E) İtilaf Devletleri’nin Anadolu Hareketi’nin varlığını resmen tanımış olmaları

9- Amasya Genelgesi’yle,mili mücadeleyi yürütmek üzere bir kurulun oluşturulacağı, bu nedenle Sivas’ta ulusal bir kongrenin toplanacağıtüm yurda duyurulmuştur.
Bu durum, aşağıdaki ilkelerden hangisi doğrultusunda hareket edildiğinin bir kanıtıdır?
A) İnkılapçılık B) Demokrasi

C) Devletçilik D) Çağdaşlık

E) Laiklik

10- Osmanlı Devleti’nde görülen yenilik hareketleri iki aşamadan geçmiştir. Duraklama dönemindeki yeniliklerde Osmanlı tarih ve kültürünün, Gerileme ve Dağılma dönemlerindeki yeniliklerde ise Avrupa’daki siyasi ve teknik gelişmelerin etkisi görülür.
Yenilik hareketlerindeki bu değişim, aşağıdakilerden hangisiyle açıklanamaz?


 1. Siyasal gelişmeler yenilik hareketleri üzerinde etkili olmuştur

 2. Duraklama döneminde, sorunların çözümü eski kurumlarda aranmıştır

 3. Dağılma döneminde, devlet, varlığını kendi gücüyle korumayı başarmıştır

 4. Teknolojik gelişmelerin önemi sonradan daha iyi anlaşılmıştır

 5. Devletin dağılma sürecine girmesi yeni arayışlara yol açmıştır


11- TBMM Hükümeti ile S. Rusya arasında 1921'de imzalanan Moskova Antlaşması'nda ''İki taraftan birinin tanımadığı siyasi bir gelişmeyi diğer taraf da tanımayacaktır'' hükmüne yer verilmiştir.
Bu hükmü kabul etmekle, TBMM ve S. Rusya, aşağıdaki konulardan hangisinde birbirlerine güvence vermişlerdir?
A) Ekonomik ilişkileri geliştirme

B) Avrupa devletleriyle ilişkileri kesme

C) Devletlerarası güç birliğine karşı çıkma

D) Siyasal alanda birlikte hareket etme

E) Milletler Cemiyeti'ne katılmama


12- XX. yüzyılın başlarında, Balkanlar’dan Anadolu'ya doğru “kitlesel göçlerin” meydana gelmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi daha fazladır?


 1. Karadağ'ın bağımsızlığını kazanması

 2. Batı Trakya ve Makedonya'nın kaybedilmesi

 3. Türkçülük düşüncesinin benimsenmesi

 4. Trablusgarb Savaşı'nın kaybedilmesi

 5. I. Dünya Savaşı'nın başlaması


13- Misak-ı Milli belgesinde, "Türklerin yaşadığı yerlerin bir bütün olduğu ve bu toprakların bölünmesine izin verilmeyeceğihükmüne yer verilmiştir.
Bu durum, aşağıdakilerden hangisinden vazgeçildiğinin bir göstergesidir?
A) Milliyetçilik düşüncesinden

B) Merkezi otoriteyi korumaktan

C) Devletin imparatorluk özelliğinden

D) Anayasal devlet düzeninden

E) Milli bağımsızlık ilkesinden

14- Lozan Barış Antlaşması’nda, "Boğazların yönetimi, ayrı bir bütçesi olan, Türk temsilcisinin başkanlık ettiği Boğazlar Komisyonu'na bırakılacak; Boğazların her iki yakası askerden arındırılacaktır" kararı alınmıştır.
Bu karar, doğrudan aşağıdakilerden hangisine aykırıdır?


 1. Komşu ülkelerle siyasal alanda işbirliği yapılmasına

 2. Boğazlar üzerinde tam egemenliğin kurulmasına

 3. Ticaret gemilerinin Marmara’da serbestçe hareket etmesine

 4. Dünya barışına katkıda bulunulmasına

 5. Diğer devletlerle ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine15- Cumhuriyetin ilk yıllarında;
I. Yeni bir alfabenin hazırlanması,

II. Türk dilinin yabancı dillerin etkisinden kurtarılması,

III. Takvim ve ölçü birimlerinin değiştirilmesi,

IV. Türklerin kurdukları devlet ve uygarlıkların incelenmesi,

V. Kadınların siyasal hayata katılımının sağlanması

doğrultusunda çalışmalar yapılmıştır.


Bunlardan hangileri, doğrudan ulusçuluk” ilkesi ile ilgilidir?
A) I. ve II. B) Yalnız II.

C) II. ve III. D) II. ve IV.

E) IV. ve V.

16- Aşağıdakilerden hangisi, Atatürkçülükle bağdaşmaz?
A) Egemenliğin kaynağını ulus iradesine dayandırma

B) Ulusal kalkınmada akla ve bilimsel çalışmalara önem verme

C) Sürekli bir çağdaşlaşma ve modernleşmeyi öngörme

D) Uluslararası ilişkilerde eşitlik ve bağımsızlıktan taviz vermeme

E) Ekonomik kalkınmayı yabancı sermayeye dayandırma

17- Türkiye Cumhuriyeti 1932’de Milletler Cemiyeti’ne, 1934’te Balkan Paktı’na, 1937’de Sadabat Paktı’na üye olmuştur.
Bu bilgilere dayanarak,
I. Türkiye’nin uluslararası siyasette etkinliği artmıştır,

II. Türkiye, iç güvenliğini tehdit eden sorunların çözümünde dış destek sağlamıştır,

III. Türkiye, dünya barışına katkıda bulunmaya çalışmıştır,

IV. Türkiye, siyasi sınırların güvenliğini sağlamada çok zorlanmıştır


yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) I. ve II. B) I. ve IV. C) II. ve III.

D) I. ve III. E) II. ve IV.18- Birinci Dünya Savaşı’ndan itibaren savaşlarda ölen sivillerin oranında giderek artış olmuştur.
Aşağıdakilerden hangisi, doğrudan bu gelişmeye etki eden faktörlerden biri değildir?


 1. Savaşların milletlerin topyekün savaşı haline gelmesi

 2. Savaşlarda cephe gerisinin de saldırı hedefi haline gelmesi

 3. Savaşlardan sonra yapılan anlaşmalarla dünya barışının sağlanamaması

 4. Savaşlarda cephe kavramının değişmesi

 5. Savaş silah ve araçlarındaki gelişmenin ivme kazanması


Yüklə 416,61 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə