Öss deneme sinavlariYüklə 416,61 Kb.
səhifə1/3
tarix22.01.2018
ölçüsü416,61 Kb.
#39448
  1   2   3

Deneme Sınavları Deneme Sınavları Deneme Sınavları Final Yayınları ÖSS TarihÖSS DENEME SINAVLARIÖSS DENEME SINAVI 1

1- Anadolu’nun Kalkolitik (Taş-Bakır) devrini aydınlatan Alacahöyük’te on üç prens mezarı ortaya çıkarılmıştır. Bu mezarlarda elbiseler, süs eşyası, madeni ve toprak kaplar, boğa ve geyik heykelleri ile güneş kursları bulunmuştur.
Bu bilgilere dayanarak, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?


 1. Alacahöyük önemli bir kültür merkezi haline gelmiştir

 2. Maden devrinde, inançları ve yaşam tarzını yansıtan ürünler yapılmıştır

 3. Tüketime ve lüks yaşama yönelik gereçler yapılmıştır

 4. Ahlaki ve dini öğütler içeren edebi eserler yazılmıştır

 5. Ölen kişinin kıymetli eserleri kendisiyle birlikte gömülmüştür2- Hunlardan Osmanlılara kadar Türk devletlerinde hanedan mensupları çeşitli bölgelerin yöneticileri olarak atanırlardı. Böylece, ileride hükümdar olabilecek hanedan mensuplarının devlet yönetiminde tecrübe kazanmaları sağlanırdı.
Bu uygulamanın, doğrudan aşağıdakilerden hangisinin bir sonucu olduğu savunulabilir?


 1. Ülkenin hanedan üyelerinin ortak malı olarak görülmesinin

 2. Taht kavgalarının bu şekilde azalacağına inanılmasının

 3. Şehzadelerin merkeze yakın olmasının sakıncalı olacağı düşüncesinin

 4. Atabeylerin devlet idaresine bağlanmak istenmesinin

 5. Askeri hareketlerin ticari hedeflere yöneltilmesinin

3- Hz. Ömer devlet hazinesi kurarak başına görevliler atamış, Emeviler posta ve polis teşkilatlarını kurmuş, Abbasiler ise vezirlik kurumunu oluşturmuşlardır.
Bu bilgilere dayanarak;
I. Haberleşme kolaylığı sağlanmıştır,

II. Yeni görev ve görevliler ortaya çıkmıştır,

III. Güvenliğin sağlanmasına çalışılmıştır,

IV. Sınırların genişlemesi durmuştur


yargılarından hangilerine ulaşılamaz?
A) l. ve III. B) ll. ve III.

C) lll. ve IV. D) Yalnız III.

E) Yalnız IV.


4- Osmanlıların ilk yıllarında Bizans’a karşı başarılı savaşlar yapılmış, İznik ve İzmit alınmış, fethedilen yerlere Türkmenler yerleştirilmiştir.
Bu gelişmeler, aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesi değildir?


 1. Askeri ve sivil teşkilatın geliştiğinin

 2. Bizans’a karşı üstünlük sağlandığının

 3. Alınan yerlerin yurt edinmek istendiğinin

 4. Devşirme sisteminin uygulandığının

 5. İstanbul’un alınmak istendiğinin


5- Kuruluş döneminde Avrupa'ya karşı tavrını belirlerken iç sorunlarını ve Anadolu'daki gelişmeleri göz önünde bulunduran Osmanlı Devleti, yükselme döneminde Avrupa'daki gelişmelere kendisi yön vermeye başlamıştır.
Bu durum, Osmanlı Devleti ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin bir kanıtı değildir?
A) Avrupa siyasetinde bir denge unsuru haline geldiğinin

B) Askeri, siyasi ve ekonomik yönden güç kazandığının

C) Anadolu'daki gelişmelere önem vermekten vazgeçtiğinin

D) Sorunları kendi görüşleri doğrultusunda çözmeye başladığının

E) Avrupa devletlerini yönlendirebilecek bir güce ulaştığının

6- Rönesans'la birlikte Avrupa’da bilim ve tekniğin ilerlemesi Sanayi Devrimi'ne yol açtı. Pazar ve hammadde ihtiyacı arttı. Bu durum devletlerarası çıkar çatışmalarının artmasına ve Birinci Dünya Savaşı'nın çıkmasına neden oldu.
Bu gelişmeler, aşağıdakilerden hangisinin bir kanıtı değildir?
A) Ekonomik rekabetin l. Dünya Savaşı'nın temel nedenleri arasında yer aldığının

B) Evrensel düzeyde etki bırakan gelişmelerin birbirini etkilediğinin

C) Ekonomik hedeflerin siyasi tercihleri etkilediğinin

D) Savaştan sonra milliyetçilik hareketinin önemini yitirdiğinin

E) l. Dünya Savaşı’nın sömürgecilik eğiliminin bir ürünü olduğunun

7- Osmanlı Devleti, Rusya’nın güneye inmesini istemeyen İngiltere ve Fransa’nın yardımıyla Kırım Savaşı'nı kazandı. Fakat, savaştan sonra imzalanan Paris Antlaşması’nda "Osmanlı ve Rusya Karadeniz'de savaş gemisi ve tersane bulundurmayacaklardır" hükmü kabul edildi.
Bu bilgilere dayanarak, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılmaz?
A) Osmanlı yenik duruma düşürülmüştür

B) Rusya siyasi hedeflerinden birine daha kavuşmuştur

D) Anlaşma Osmanlı’nın çıkarlarına aykırı hükümler içermektedir

C) Karadeniz tarafsız bir statüye kavuşturulmuştur

E) İngiltere ve Fransa kendi çıkarlarını korumuşlardır

8- Ulusal mücadelenin başarıyla sürdürülebilmesi, tüm güçlerin tek merkezden yönetilmesine bağlıydı. Fakat, mevcut güçler, tek elden yönetilmeye yanaşmayan, düzensiz, disiplinsiz, eğitimsiz ve halka kötü davranan birimlerden oluşuyordu.
Aşağıdakilerden hangisi, bu durum karşısında alınan en önemli tedbirdir?
A) Düzenli ordunun kurulması

B) Tekalif-i Milliye Emirleri'nin çıkarılması

C) Ordunun ihtiyaçlarının dışarıdan karşılanması

D) Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nun çıkarılması

E) Anadolu'daki isyanların dağıtılması

9- Mustafa Kemal;


 • Almanya'nın I. Dünya Savaşı'ndan yenik çıkacağını söyleyerek Osmanlı'nın savaşa katılmasına karşı çıkmıştır.

 • Mondros'tan sonra İstanbul önüne gelen İtilaf Devletleri donanmasının geldiği gibi gideceğini söylemiştir.


Bu durum, Mustafa Kemal ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?
A) Sömürgeciliğin yaygınlaşacağından korktuğunun

B) İleri görüşlü ve mücadelede kararlı olduğunun

C) İtilaf devletlerinin gücünden çekindiğinin

D) Savaşta görev almak istemediğinin

E) Sorunların barış yoluyla çözümlenmesinden yana olduğunun

10- Sivas Kongresi sırasında delegeler, İstanbul Hükümeti'nin ittihatçılık suçlamaları karşısında, “hiçbir kişisel çıkar peşinde koşmayacaklarına ve hiçbir siyasi parti adına hareket etmeyeceklerine” dair yemin etmişlerdir.
Bu durum, milli mücadele ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?
A) Milli mücadelenin siyasi değil, sadece askeri bir hareket olduğunun

B) Kongre çalışmalarının İstanbul Hükümeti ile birlikte yürütüleceğinin

C) Milli mücadelenin sadece vatanı ve milleti kurtarma amacına yönelik olduğunun

D) Milli mücadeleyi yürüten kadronun görevinin savaştan sonra sona ereceğinin

E) Saltanat yanlılarının Sivas Kongresi'ne katılmadığının

11- XIX. yüzyılda, Osmanlı ülkesinde kapitülasyonların etkisi arttı, hammadde kaynakları dışarıya satıldı, dışarıdan bol miktarda ve ucuz ürün geldi, Avrupa'dan alınan borçlar ödenemedi.
Aşağıdakilerden hangisi, bu durumun bir sonucu değildir?
A) İşsizliğin artması

B) Küçük atölyelerin kapanması

C) Maliyenin, batılıların denetimine geçmesi

D) Dışa bağımlı tüketimin artması

E) Üretim maliyetlerinin düşmesi
12- XV. ve XVI. yüzyıllarda Osmanlı ülkesinde çıkan isyanlar devlet tarafından kolayca bastırılmış; fakat, XVII. yüzyıldan itibaren çıkan isyanlar devleti uzun süre uğraştırmıştır.
Bu durum, aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?
A) XV. yüzyılda en çok siyasal nitelikli isyanların çıktığının

B) Devlet otoritesinin zamanla zayıfladığının

C) XVI. yüzyılda isyanların daha da arttığının

D) İsyanlarda dış kışkırtmaların etkili olduğunun

E) İsyanların halk tarafından desteklenmediğinin

13- Aşağıdakilerden hangisi, doğrudan Osmanlı Devleti’nde “merkezi otoriteyi korumaya” yönelik bir gelişme değildir?
A) İsyanların şiddet kullanılarak dağıtılması

B) Orduda disiplin sağlamaya önem verilmesi

C) Batı tarzı kültürel yeniliklerin yapılması

D) Sancaklara gönderilen şehzadelerin yetkilerinin sınırlı tutulması

E) Ülke topraklarının hanedan üyeleri arasında paylaşılmasına izin verilmemesi

14- Kurtuluş Savaşı yıllarında, Osmanlı Mebuslar Meclisi, “ulusal sınırların bütünlüğü” ilkesinden hareketle Misak-ı Milli’yi kabul etmiş; İstanbul Hükümeti ise, vatan topraklarının bölünmesini öngören Sevr Antlaşması’nı onaylamıştır.
Bu bilgilere dayanarak;
I. İstanbul Hükümeti, ulusal iradeye aykırı hareket etmiştir,

II. İtilaf Devletleri, ileride Anadolu topraklarını boşaltmayı garanti etmişlerdir,

III. Mebuslar Meclisi, halkın istekleri doğrultusunda kararlar almıştır,

IV. Mebuslar Meclisi, aldığı kararları uygulamaktan vazgeçmiştir,

V. Osmanlı yönetimi, halkın gücünün önemine inanmamaktadır
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) I - II - IV B) I - III - V

C) II - III – IV D) II - III - V

E) III - IV - V

15- Kurtuluş Savaşı yıllarında devletin en çok harcama yaptığı alan milli savunmadır.
Aşağıdakilerden hangisinin, bu durumun nedenlerinden biri olduğu savunulamaz?
A) Savunmayı etkili hale getirme gereksiniminin artması

B) Fiili bir savaşın sürdürülüyor olması

C) Öncelikli hedefin vatanı düşmandan kurtarmak olması

D) Osmanlı'dan kalma güçlü bir ordunun olmaması

E) Sosyal ve ekonomik alanda kalkınmaya öncelik verilmesi
16- Aşağıdakilerden hangisi, demokratik devlet düzenine aykırı bir uygulamadır?
A) Halka düşünce özgürlüğünün tanınması

B) Ulusal kararların halkın temsilcileri tarafından alınması

C) Milletvekili temsil oranının toplumsal grupların ekonomik düzeyine göre belirlenmesi

D) Her vatandaşın oyunu serbestçe kullanabilmesi

E) Hükümetin, uygulamalarında halka karşı sorumlu olması
17- Yeni Türk devleti kurulurken önce saltanat kaldırılmış, cumhuriyet ilan edilmiş, halifelik kaldırılmıştır. Daha sonra tekkeler, zaviyeler, medreseler kapatılmış, kıyafet kanunu çıkarılmış, yeni harfler kabul edilmiştir.
Bu bilgilere dayanarak, inkılapların yapılmasında nasıl bir yol izlendiği söylenebilir?


 1. Yeniliklerin yapılmasında zamanlamaya dikkat edilmediği

 2. Önce kültürel yeniliklerin, sonra siyasi yeniliklerin yapıldığı

 3. Yeniliklerin yapılmasında, Avrupalı devletlerin tavrının belirleyici olduğu

 4. Önce temel inkılapların, sonra bunlara bağlı inkılapların yapıldığı

 5. Yeniliklerin temel hedefinin ekonomik kalkınmayı sağlamak olduğu


ÖSS DENEME SINAVI 2


1- Tanım : Tarihçi, sosyal oluşumların nasıl gerçekleştiğini, nüfus hareketlerini, sosyal gerilimleri, olay ve olguların sebep ve sonuçlarını, iktisadi ve siyasi çatışmaları, insan ilişkilerini yer ve zaman göstererek açıklamaya çalışır.
Durum : II. Bayezid döneminde, İspanya’daki Engizisyon mahkemelerinin işkencelerinden kaçan Yahudiler, en güvenli yer olarak gördükleri Osmanlı Devleti’ne sığındılar.
Yukarıda verilen durumda, tarihçilik mesleğinin kapsamında yer alan öğelerden hangisine değinilmemiştir?
A) Nüfus hareketleri B) İnsan ilişkileri

C) İktisadi çatışmalar D) Yer ve zaman

E) Neden - sonuç ilişkileri


2- Hunların İpek Yolu’nu Çinlilere kaptırmaları ekonomik yönden zayıflamalarına yol açtı. Hun imparatoru Hohanyeh, Çin himayesine girmenin doğru olacağı fikrini savundu. Fakat Hun devlet meclisi bu görüşü utanç verici gördü. Sonunda bu tartışma devleti ikiye böldü.
Aşağıdakilerden hangisi, bu ifadelerden çıkarılabilecek bir yargı değildir?


 1. İktisadi sıkıntılar ve fikir ayrılığı Hun devletinin bölünmesine neden olmuştur

 2. Hun devlet meclisi bağımsızlık fikrine bağlı kalmıştır

 3. Hunlarda, devletin geleceğini ilgilendiren kararlar mecliste görüşülmüştür

 4. Bölünmeden sonra Hunların tamamı Çin egemenliğine girmiştir

 5. İpek Yolu hakimiyeti Hunların ekonomik gücünü belirleyen temel bir unsurdur


3- Türklerde var olan "devlet hanedan üyelerinin ortak malıdır" anlayışı Osmanlı'nın Duraklama döneminde değişmiş, hanedanın en yaşlı üyesinin başa geçmesi kural haline getirilmiştir.
Bu durum, aşağıdakilerin hangisiyle ilgili bir “anlayış değişikliği” olduğunu göstermektedir?
A) Eğitim sistemi B) Hukuk sistemi

C) Veraset sistemi D) Ekonomik sistem

E) Toprak sistemi

4- Hicretten sonra Hz. Muhammed Medine’deki bütün kan davalarını kaldırdı. Medine ve çevresini içine alan, kabilelerin otonomisine dayalı bir şehir devleti kurdu. Yahudiler de bu devletin vatandaşı olup, Müslümanların yararlandığı her haktan yararlanacaklar, ibadet ve ayinlerini serbestçe yerine getirebileceklerdi.
Bu bilgilere dayanarak, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?


 1. Farklı dinden olanlara inanç özgürlüğü tanınmıştır

 2. Müslümanların varlığı Mekkeli müşrikler tarafından resmen tanınmıştır

 3. Kabileler arasındaki sorunlar çözümlenmiştir

 4. Yahudiler azınlık statüsü kazanmıştır

 5. Hz. Muhammed devlet başkanı sıfatıyla hareket etmiştir5- Türkler, Selçuklulardan itibaren İslam dünyasının siyasi ve dini kaderini ellerine geçirdiler, Osmanlı Devleti yıkılıncaya kadar da ellerinde tuttular.
Aşağıdakilerden hangisi, bu durumun bir kanıtı değildir?


 1. Büyük Selçukluların Abbasi hilafetini dış tehlikelere karşı himaye etmeleri

 2. Anadolu Selçuklularının Haçlı saldırılarına karşı koymaları

 3. Osmanlı sultanlarının aynı zamanda kendilerini Müslümanların halifesi saymaları

 4. Anadolu Selçuklularının kervansaray yapımına önem vermeleri

 5. Osmanlıların Anadolu, Arap Yarımadası ve Afrika’da hakimiyet kurmaları6- Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti'nin XX. yüzyılın başlarına kadar varlığını sürdürmesine olumlu yönde etki eden faktörlerden biri değildir?


 1. Dış gelişmelerde denge politikası yürütmesi

 2. Askeri alanda batı tarzı yenilikler yapması

 3. Uluslararası çıkar çatışmalarından yararlanmaya çalışması

 4. Fransız İhtilali ile ortaya çıkan milliyetçilik fikrinden etkilenmesi

 5. Topraklarının önemli bir jeopolitik konuma sahip olması

7- XVII. yüzyılda, şehzadelerin sancaklarda görevlendirilmesi uygulaması terk edilerek, Osmanlı hanedanının en yaşlı üyesinin tahta geçmesi kuralı benimsenmiştir. Bu durum, yeteneksiz idarecilerin başa geçmesine ve bürokratların idarede etkinliğinin artmasına neden olmuştur.
Bu bilgilere dayanarak;
I. Padişahlık adaylarının yetişme tarzı değişmiştir,

II. Padişahlığa geçişte, şehzadeler arasındaki taht kavgaları azalmıştır,

III. Saray eğitimiyle yetinme, padişahlara yeterli tecrübeyi sağlamamıştır,

IV. Saray görevlilerinin devlet yönetiminde etkinliği artmıştır,

V. Devşirme kökenli devlet adamları saraydan uzaklaştırılmıştır
yargılarından hangilerine ulaşılamaz?
A) I ve II B) II ve III C) III ve IV D) Yalnız IV E) Yalnız V


8- XVIII. ve XIX. yüzyılda Avrupa’da;


 • Üretim uluslararası boyutlara ulaşmış,

 • Toprak mülkiyetinden sanayi sermayesine doğru yönelme olmuş,

 • Pazar ve hammadde ihtiyacı artmış,

 • Gelişmelere ayak uyduramayan ekonomiler çök­müştür.


Bu bilgilere dayanarak, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?


 1. Üretim şekli ve miktarı değişmiştir

 2. Zenginlik kaynağı ve anlayışı değişmiştir

 3. Sanayi toplumu yeni ihtiyaçlar doğurmuştur

 4. İlk kolonizasyon hareketi ortaya çıkmıştır

 5. Sömürgecilik eğilimi artmıştır


9- Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti'nin birçok etnik grubu bünyesinde barındıran bir toplum yapısına sahip olmasının yol açtığı sonuçlardan biri değildir?


 1. Batılı devletlerin Osmanlı'nın içişlerine karışma fırsatı elde etmeleri

 2. Osmanlıcılığın Balkanlar'da en etkin fikir akımı haline gelmesi

 3. Balkanlar'da milliyetçilik ve bağımsızlık hareketlerinin yaygınlaşması

 4. Rusya'nın panislavizm politikasının Balkan uluslarını etkilemesi

 5. Osmanlı yöneticilerinin, birlik ve beraberliği sağlayacak ıslahatlara gereksinim duyması

10- Osmanlı Devleti’nde tarım üretiminin temel hedefi toplumun geçimlik ihtiyaçlarını karşılamaktı. Fakat, XVIII. yüzyıldan itibaren, özellikle Avrupa’ya yakın bölgelerde, sanayi hammaddesi olabilecek pamuk ve tütün gibi ürünlerin üretimleri yoğunluk kazandı.
Bu bilgilere dayanarak, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?


 1. Tarım üretimi geçimlik düzeyden pazar ekonomisinin isteklerine yönelmiştir

 2. Osmanlı ekonomisi değişen dünya şartlarından etkilenmiştir

 3. Batı Anadolu ve Balkanlar’da bazı ürünlere talep artmıştır

 4. Osmanlı ülkesi, Batı sanayisi için hammadde kaynağı işlevi görmüştür

 5. Anadolu’da artan nüfus oranında yeni tarım alanları açılmıştır11- Aşağıdakilerden hangisi, Batılı devletlerin yeni Türk devletine karşı gösterdikleri olumsuz tepkilerden biri değildir?
A) Yunanistan'ın taarruz hareketini desteklemeleri

B) Londra Konferansı’nda ,Sevr'i hafifleterek kabul ettirmek istemeleri

C) Mondros’tan sonra, Anadolu’daki azınlıkları isyana yöneltmeleri

D) Büyük Taarruz’dan sonra, TBMM’yi Mudanya Görüşmeleri’ne çağırmaları

E) Halifelik Ordusu'nun kurulmasına yardımcı olmaları
12- Mondros Mütarekesinde “İtilaf Devletleri, güvenliklerini tehdit edici bir durum ortaya çıkarsa stratejik noktaları işgal edebileceklerdirhükmüne yer verilmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi, bu hükmün yol açtığı sonuçlardan biri değildir?


 1. Ülkenin geleceğinin tehlikeye düşmesi

 2. Osmanlı ülkesinde dış baskıların artması

 3. Azınlık derneklerine siyasal haklar verilmesi

 4. Anadolu’daki işgallere gerekçe sağlanması

 5. Osmanlı’nın bağımsızlığının zedelenmesi13- Erzurum Kongresi’nde kurularak Sivas Kongresi'nde geliştirilen Temsilciler Kurulu, yurt sa­vunmasında, “ülke içinde ve dışarıya karşı karar alma yetkisine sahip en yüksek ulusal örgüt” şeklinde faaliyet göstermiştir.

Bu durum, aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesi değildir?
A) Temsilciler Kurulu’nun ulusal bir hükümet gibi hareket ettiğinin

B) Anadolu Hareketi’nin İstanbul'dan bütünüyle bağımsız olduğunun

C) Kurtuluş Savaşı'nın Temsilciler Kurulu tarafından yönetildiğinin

D) Tüm ulusal güçlerin tek merkeze bağlandığının

E) İstanbul Hükümeti ile yakınlaşma yolları arandığının

14- Kurtuluş Savaşı’nın ilk günlerinde, Mustafa Kemal, düşmana karşı hemen fiili harekete geçmeyerek, genelgeler ve kongrelerle ulusal bilinci uyandırmaya ve ulusal bir meclis kurmaya öncelik vermiştir.
Mustafa Kemal'in, böyle davranmakla ulaşmak istediği en temel hedefin aşağıdakilerden hangisi olduğu savunulabilir?
A) Kendi otoritesini halka benimsetmek

B) İstanbul Hükümeti'nin etkinliğini azaltmak

C) Ulusal güçleri birleştirerek siyasal birliği sağlamak

D) Milli derneklerin sayısını çoğaltmak

E) İstanbul'daki yurtseverlerin Anadolu'ya geçmelerini kolaylaştırmak

15- Kurtuluş Savaşı yıllarında TBMM eğitim, kültür, basın, ekonomi, bayındırlık ve imar alanlarında birçok faaliyet gerçekleştirmiş; savaşın kazanılmasına öncelik verilmesine rağmen, çalışmalarını sadece askeri alanla sınırlı tutmamıştır.

Bu durum, milli mücadele ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?
A) Bağımsızlık yolunda maddi ve manevi tüm kaynakların seferber edildiğinin

B) Kültürel kalkınmaya öncelik verildiğinin

C) Tüm ekonomik sorunların çözümlendiğinin

D) Büyük sanayi atölyelerinin kurulduğunun

E) Batılı devletlerle diplomatik ilişkilerin geliştirildiğini

16- Türkiye, II. Dünya Savaşı sırasında tarafsız kalmak için dış satım yapmamış, dış alıma bağlı malları temin edememiş; ayrıca, işgücünün büyük bir kısmının askere alınması yüzünden üretimde gerilemiştir.
Bu bilgiye dayanarak, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?


 1. İhracatın ülke ekonomisi içindeki payı düşmüştür

 2. Türkiye, askeri gücünü ekonomik hedefler doğrultusunda kullanmıştır

 3. İthalata bağlı tüketim mallarını temin etmek zorlaşmıştır

 4. Türkiye, her an savaşa girebilecek şekilde hazırlıklı olmuştur

 5. Türk ekonomisi savaştan olumsuz yönde etkilenmiştir

17- Cumhuriyetin ilk yıllarına ait aşağıdaki uygulamalardan hangisi, “halkın istek ve görüşlerinin Meclis’te alınan kararlara daha çok yansımasını sağlama” amacına yönelik değildir?


 1. Halkın siyasal partiler etrafında toplanmasına izin verilmesi

 2. Her milletvekilinin temsil ettiği seçmen oranının azaltılması

 3. Kadınlara seçme ve seçilme hakkının tanınması

 4. Bir süre tek partili yönetimin sürdürülmüş olması

 5. Egemenliğin millete ait olduğunun bir ilke olarak benimsenmesi18- Mustafa Kemal’in inkılapçılığı, mevcut devlet düzenini bozmamak kaydıyla, yeniliklerin günün gereklerine göre geliştirilmesini öngörür.
Aşağıdakilerden hangisi, bu ilkeye uygun bir uygulamadır?
A) Çok partili sistemden, tek partili sisteme geçilmesi

B) Laiklik yerine din esaslarına dayalı bir düzenin kurulması

C) Devletçilik yerine liberal ekonomiye geçilmesi

D) Milli kültürün yerine başka bir toplumun kültürünün benimsenmesi

E) Her milletvekilinin temsil ettiği seçmen oranının artırılması

ÖSS DENEME SINAVI 3


1- Çeşitli kaynaklardan yararlanarak bir tarih eseri yazmak, bin bir çeşit inşaat malzemesini, fonksiyonel olduğu kadar estetik yönü de bulunan bir mimari esere dönüştürmeye benzer.
Yukarıdaki görüşü taşıyan bir tarihçinin, tarihçilik mesleğine yaklaşımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?


 1. Tarihçi sentez yapma gücüne sahip olmalıdır

 2. Tarihçi araştırmalarını değişik kaynaklarla zenginleştirmelidir

 3. Tarihçi yararlandığı kaynakları niteliklerine göre sınıflandırmaktan kaçınmalıdır

 4. Tarihçi olayları ele alırken dar ve kalıpçı yaklaşımlardan kaçınmalıdır

 5. Tarihçi araştırma sonuçlarını, tarihe bakış açısı kazandıracak bir şekilde aktarmalıdır2- İlkçağ’da Anadolu’da;


 • Efes’ten Mezopotamya’ya kadar uzanan Kral Yolu yapılmış.

 • Alışverişte değiş - tokuş usulü terk edilerek madeni para kullanılmış.

 • Anadolu, Suriye ve Mezopotamya arasında ithalat ve ihracat artmıştır.


Aşağıdakilerden hangisinde, bu üç gelişmenin de etkisi vardır?


 1. Tarım üretiminin başlaması

 2. Yerleşik hayata geçilmesi

 3. Yazının Anadolu’ya gelmesi

 4. Şehir devletlerinin kurulması

 5. Ticari faaliyetlerin gelişmesi3- Göktürkler döneminden kalma Orhun Anıtları’nda, Türk milleti kavramı kullanılmış, devlet adamları millete hesap vermiş, devlet ile halkın karşılıklı olarak görevleri belirtilmiş, halkın sorunlarının çözümlendiği ifade edilmiştir.
Bu bilgilere dayanarak;
I. Ulus olma bilinci vardır,

II. Hükümdar halka karşı sorumludur,

III. Sosyal hukuk devleti anlayışı egemendir,

IV. Yerleşik yaşam tarzı benimsenmiştir,

V. Halkın refahını yükseltme amaçlanmıştır
yargılarından hangilerine ulaşılamaz?
A) l. ve II. B) II. ve Ill. C) Yalnız lll. D) Yalnız IV. E) IV. ve V.

4- İspanya’da XIII. yüzyılın başlarından XV. yüzyılın sonlarına kadar süren “eski toprakları yeniden ele geçirme (reconquista)” döneminde, İslam medeniyetine ait eserler toplatılarak yakılmış, engizisyon denen işkence makinesi Müslüman ve Yahudilere baskı yapmış, Hristiyanlığı kabul etmeyenler ya öldürülmüş ya da ülke dışına çıkarılmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi, bu ifadelerden çıkarılabilecek bir yargı değildir?


 1. Müslümanların İspanya’daki hakimiyeti sona ermiştir

 2. XV. yüzyılda Batı Avrupa’da yaşayan Yahudiler sayıca artmıştır

 3. Ortaçağ’da Avrupa’da diğer dinlerden olanlara karşı hoşgörü yoktur

 4. Hristiyanlığın benimsetilmesinde baskı ve şiddete başvurulmuştur

 5. Engizisyon, başka dinden olanları da yargılamıştır

5- Ortaçağda Avrupa'da yönetim basamaklarında yükselmenin yolu "soyluluk, asillik" gibi faktörlerden geçerken, Osmanlı'da "kişisel beceri, sadakat ve başarı" ön plana çıkmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi, bu yargıyı kanıtlayıcı bir uygulamadır?
A) Savaşlarda yararlılık gösterenlere tımar verilmesi

B) Esnafların loncalar etrafında örgütlenmesine izin verilmesi

C) Devşirme kökenlilerin sadrazamlık makamına kadar yükselebilmeleri

D) Mahalli yönetimlerin kadılar tarafından denetlenmesi

E) Fethedilen yerlerde güvenliğin korunmasına önem verilmesi


6- Aşağıdakilerden hangisi, XVII. yüzyıldan itibaren Osmanlı devlet ve toplum yapısında bozulmaların meydana gelmesine ve çok sayıda isyanın çıkmasına etki eden faktörlerden biri değildir?
A) Yeteneksiz idarecilerin başa geçmesi

B) Devlet dairelerinde rüşvet ve yolsuzluğun artması

C) Halktan, kanunlara aykırı vergilerin alınması

D) Batı ile diplomatik ilişkilerin kesilmesi

E) Savaşların uzun sürmesi ve başarısızlıkla sonuçlanması

7- XVII. yüzyıldan itibaren Osmanlı ülkesi Batılıların bir pazar ve hammadde alanı haline gelmiş, hammadde kaynakları dışarıya satılmış, dışarıdan bol miktarda ve ucuz ürün alınmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi, bu durumun bir sonucu değildir?
A) Yerli üretimin ülke ekonomisindeki payının azalması

B) Lonca Teşkilatı'nın eski önemini yitirmesi

C) Küçük zanaatkarların çoğunun işletmelerini kapatmaları

D) İşsizlik ve buna bağlı toplumsal sorunların artması

E) Fiyatların düşmesiyle birlikte halkın gelir düzeyinin yükselmesi


8- 1876’da kabul edilen Kanun-i Esasi’nin aşağıdaki hükümlerinden hangisi, doğrudan “halkı yönetime katma” amacına yöneliktir?


 1. Devlet, halkın can ve mal güvenliğini sağlayacak

 2. Tüm toplum kesimlerinin temsilcilerinden oluşan bir Mebuslar Meclisi açılacak

 3. Devlet kimsenin mal ve mülküne zorla el koymayacak

 4. Mahkemeler açık ve bağımsız olacak, kimse haksız yere idam edilmeyecek

 5. Dinleri ve dilleri ne olursa olsun, tüm vatandaşlar Osmanlı milletinden sayılacak


9- XIX. yüzyılın ikinci yarısında;


 • Mısır'ın siyasal ve ekonomik önemi artmış,

 • Doğu Akdeniz limanları önem kazanmış,

 • Batılıların Ortadoğu'ya olan ilgileri artmıştır.

Bu gelişmeler, doğrudan aşağıdakilerden hangisinin bir sonucudur?


A) Balkan Savaşları'nın çıkmasının

B) Rusya'nın Slav birliğini kurmaya çalışmasının

C) Süveyş Kanalı'nın açılmasının

D) Araplar arasında milliyetçiliğin yayılmasınınE) Ortadoğu topraklarının Batılılarca işgal edilmesinin

10- I. Dünya Savaşı sonunda imzalanan barış antlaşmalarıyla, yenilen tarafların orduları dağıtılmış, silah altına alacakları insan sayısı azaltılmış, ağır silahlar bulundurmaları yasaklanmıştır.
İtilaf Devletleri’nin, antlaşmalarda bu hükümlere yer vermekle ulaşmak istedikleri temel hedef aşağıdakilerden hangisidir?


 1. Devletler arasında karşılıklı silah indirimine gitmek

 2. Yenilen tarafları savunma gücünden yoksun bırakmak

 3. Devletler arasındaki sınır sorunlarının büyümesini önlemek

 4. Silah ihtiyaçlarını yenik devletlerden temin etmek

 5. Ağır silahları Milletler Cemiyeti’nin kontrolüne vermek


11- Aşağıdakilerden hangisi, Kurtuluş Savaşı yıllarında, “bağımsızlık ve milliyetçilik” düşüncesinin Türk halkı tarafından benimsendiğinin göstergelerinden biri değildir?


 1. Kuva-i Milliye birliklerinin kurulması

 2. Milli direniş cemiyetlerinin kurulması

 3. Gösteri ve mitinglerinin düzenlenmesi

 4. Mondros Mütarekesi'nin imzalanması

 5. Mahalli kongrelerin düzenlenmesi


12- Amasya Genelgesi kararlarını uygulama ve gelişmeleri takip etme görevi orduya verilmiştir.
Bu durumun yol açtığı en önemli sonucun aşağıdakilerden hangisi olduğu savunulabilir?


 1. Dağınık askeri birliklerin Kurtuluş Savaşı'nın içine çekilmesi

 2. Genelgenin kısa sürede her tarafta duyulması

 3. İstanbul Hükümeti’nin genelgeye tepki göstermesi

 4. İtilaf Devletleri’nin Mustafa Kemal'den kuşkulanmaya başlaması

 5. Sivas Kongresi'nin toplanmasının çabuklaşması


13- İtilaf Devletleri Erzurum ve Sivas kongrelerinin dağıtılması yönünde ciddi önlemler almadılar. Mebusan Meclisi’nin toplanması sürecinde, işgal altındaki bölgelerde yapılan seçimleri engellemediler. Fakat, Misak-ı Milli ilan edilince, Meclis’i basarak bazı mebusları sürgüne gönderdiler.
Bu bilgilere dayanarak, İtilaf Devletleri ile ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?


 1. Meclis’te alınan kararları çıkarlarına aykırı bulmuşlardır

 2. Anadolu hareketinin gücünün önemini anlamamışlardır

 3. Meclis’in yerine kongrelerin toplanmasından yanadırlar

 4. Türk halkının ulusal iradesine aykırı hareket etmişlerdir

 5. Kongrelerden önemli kararların çıkmayacağını düşünmüşlerdir


14- Kurtuluş Savaşı sırasında Türk Milleti büyük bir güven duygusuyla M. Kemal'in etrafında toplanmış, onun önderliğini benimseyerek milli mücadeleye katılmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi, bu durumun göstergelerinden biri değildir?


 1. Kuva-i Milliye şeflerinin, halk arasındaki sorunları yargı yoluyla çözümlemesi

 2. Düzenli orduya gönüllü katılımın artması

 3. Tekalif-i Milliye emirlerine uyulması

 4. Mustafa Kemal'e Başkomutanlık yetkisinin verilmesi

 5. Genelgelerden hareketle protesto gösterilerinin düzenlenmesi


15- Aşağıdakilerden hangisi, Türk Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasında etkili olan faktörlerden biri değildir?


 1. Kuva-i Milliye yerine düzenli ordunun kurulması

 2. Ordunun ihtiyaçlarını karşılamak üzere Tekalif-i Milliye Emirleri’nin çıkarılması

 3. Tüm yetkilerin TBMM 'de toplanması

 4. TBMM aleyhindeki faaliyetlerin Hıyanet-i Vataniye Kanunu ile önlenmesi

 5. Damat Ferit Hükümeti'nin takip ettiği politikanın değişmesi

16- Aşağıdakilerden hangisi, “bağımsızlık” ve “ulusçuluk” düşüncesinin Türk halkı tarafından benimsenmesi ile ilgili bir gelişme değildir?


 1. Müdafaa-i Hukuk derneklerinin, kuruldukları bölgenin Türklüğünü kanıtlamaya çalışmaları

 2. İşgallere karşı Kuva-i Milliye cephelerinin açılması

 3. Türklerin yaşadığı toprakların ulusal sınırlar olarak Misak-ı Milli’de belirtilmesi

 4. Türk tarihi araştırmalarının Osmanlı ve Selçuklu dönemleriyle sınırlı tutulması

 5. Türklerin kurduğu devlet ve medeniyetleri araştırmak üzere Türk Tarih Kurumu’nun kurulması


17- Liberal ekonomide, iç ve dış ticareti ülke ekonomisinin yararına olacak şekilde düzenlemek ancak “serbest rekabet pazarlarının” oluşturulmasıyla mümkündür.
Serbest rekabete dayalı piyasaların oluşması öncelikle aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?
A) Önemli hizmet birimlerinin devlet eliyle yürütülmesiyle

B) Piyasalardaki tekelleşme ve kartelleşmenin engellenmesiyle

C) Bazı şirketlere özel pazarların verilmesiyle

D) Aynı alanda faaliyet gösteren birçok işletmenin kurulmasının önlenmesiyle

E) Şirketlerin birleşmesinin teşvik edilmesiyle
18- Aşağıdakilerden hangisi, polisin adli, idari ve siyasi alanlardaki görev ve yetkilerinden biri değildir?
A) Şüpheli araç, işyeri ve şahısları arama

B) Suç kanıtlarını tespit etme ve suçluları yakalama

C) Suçluları yargılayarak cezalarını infaz etme

D) İzinsiz gösteri ve yürüyüşleri engelleme

E) Suçlular hakkında soruşturma yapma

ÖSS DENEME SINAVI 4

1- Aşağıdakilerden hangisi, tarih öncesi dönemde insan topluluklarının “yerleşik hayata” geçmelerinin sonuçlarından biri değildir?


 1. Köylerin kurulması

 2. Tarım üretiminin başlaması

 3. Taş ve kemikten ilk araçların yapılması

 4. Ticaret ve zanaatın gelişmesi

 5. Yaşam tarzının değişmesi


2- İslamiyet öncesi Türk devletlerinde, bilim adamları hükümdarların yanında yer almışlar, Kurultay toplantılarına katılmışlardır.
Bu durum, aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?


 1. Yönetimde danışma kurumuna yer verildiği

 2. Ülkenin hanedan üyeleri arasında bölündüğü

 3. Boy beylerinin devlet yönetimine katılmadığı

 4. Hükümdar emirlerinin yasa hükmünde olduğu

 5. Hükümdarların yönetim tecrübesi kazanmadan başa geçtiği


3- Yunan filozoflarından Sokrat, özgürlüğü ve erdemli olmayı savunduğu için yargılanmış; Roma İmparatorluğu sınırları içinde doğan Hristiyanlık, başlangıçta kralların baskısıyla karşılaşmış; İslamiyet’in ilk yıllarında Müslümanlar, Mekkelilerin ambargo ve işkencelerine uğramışlardır.
Bu bilgilere dayanarak;
I. Toplumların alışkanlıklarını ve yaşam tarzını değiştirmek zordur,

II. Mekkeli müşrikler ile Romalılar, gelişmeler karşısında işbirliği yapmışlardır,

III. İslamiyet ve Hristiyanlık başlangıçta tepkiyle karşılaşmışlardır,

IV. Roma İmparatorluğu yıkılıncaya kadar Avrupa’da Hristiyanlık yayılmamıştır,

V. Yeni bir felsefi ve dini düşüncenin yayılması bazı çevrelerin çıkarlarına ters düşmüştür
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) l - ll -III B) ll - V C) ll - III - IV

D) Yalnız III E) I - III - V4- Türkiye Selçuklularında ticaret devletin ana politikasını belirleyen temel faktörlerden biriydi.
Aşağıdakilerden hangisi, bu yargıyı kanıtlayıcı bir gelişme değildir?


 1. Bazı askeri hareketlerin ticari hedeflere yöneltilmesi

 2. Ülke topraklarının hanedan üyeleri arasında paylaştırılması

 3. Sinop, Antalya ve Alanya limanlarının ticaret merkezleri haline getirilmesi

 4. Yabancılardan düşük gümrük vergisi alınması

 5. Tüccarların eşkıya saldırısından kaynaklanan zararlarının devlet hazinesinden karşılanması


5- Aşağıdakilerden hangisi, l. Murat döneminden itibaren, Osmanlı Devleti’nin, Rumeli’nin fethini sistemli bir politika haline getirdiğinin bir göstergesi değildir?


 1. Başkentin Edirne’ye taşınması

 2. Makedonya’ya akınlar düzenlenmesi

 3. Rumeli’de iskan siyasetinin uygulanması

 4. Teokratik devlet düzenine geçilmesi

 5. Rumeli Beylerbeyliği’nin kurulması6- Yeniçağ’da Avrupa’da;


 • Uzakdoğu ülkeleri ile doğrudan ticaret yapma isteği Coğrafi Keşifler’e,

 • Yeni fikirlerin yayılması Rönesans hareketine,

 • Kiliseye karşı tepkinin artması Reform hareketine yol açmıştır.


Bu bilgilere dayanarak;
I. Uzakdoğu mallarını daha ucuza elde etme imkanı doğmuştur,

II. Hristiyanlık dininde birlik sağlanmıştır,

III. Sosyal yapı ve düşünce değişmiştir,

IV. Kilise öğretisine duyulan güven sarsılmıştır,

V. Feodal rejim ve skolastik düşünce güç kazanmıştır
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I. B) Yalnız III.

C) I. ve IV. D) II. ve V.E) I., III. ve IV.

7- XV. yüzyılın sonlarında İspanya’da dini baskıya uğrayan Museviler; XVIII. yüzyılın ilk yarısında Rus baskısından kaçan Lehliler; aynı yüzyılın ikinci yarısında Kırım ve Kafkasya’da Rus baskısına uğrayan Müslümanlar, XIX. yüzyılın ortalarında Avusturya ve Rus baskısından kaçan Macar ve Lehliler Osmanlı Devleti’ne sığınmışlardır.
Bu durum, aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesi değildir?


 1. Osmanlı Devleti birçok göç ve mülteci sorunuyla karşılaşmıştır

 2. Osmanlı Devleti, zayıf milletler için sığınılacak bir güç olma özelliğini korumuştur

 3. Göçmenlerin gelmesiyle Osmanlı ülkesinde üretim ve ticaret canlanmıştır

 4. Avrupa devletleri baskı ve işkenceye başvurmuşlardır

 5. Osmanlı Devleti, farklı dinden olanlara kapılarını açmıştır

8- Ulusun geleceği üzerinde kararlar alınırken, İstanbul Hükümeti'nin keyfi uygulamalarının engellenmesi, millet iradesinin devreye sokulması, demokratik koşulların oluşturulması gerekiyordu.

Sivas Kongresi'nde alınan aşağıdaki kararlardan hangisi, doğrudan bu amacı gerçekleştirmeye yöneliktir?


 1. Mandater yönetim kesinlikle kabul edilemez

 2. Mebuslar Meclisi derhal toplanmalı, alınacak kararlar Meclis denetimine sunulmalıdır

 3. Azınlıklara, siyasi dengemizi ve sosyal yapımızı bozacak ayrıcalıklar verilemez

 4. İşgallere karşı millet topyekün direnecektir

 5. Ermeni ve Rum devletlerinin kurulmasına izin verilemez

9- Aşağıdakilerden hangisi, Fransız İhtilali’nin Osmanlı toplumu üzerinde bıraktığı olumsuz etkilerden biridir?


 1. Tanzimat ve Islahat Fermanları’nın hazırlanması

 2. Anayasal düzene geçme sürecinin hızlanması

 3. Meşrutiyet rejimine geçilerek, halkın yönetimde yer almaya başlaması

 4. Milli devlet düşüncesinin azınlıklar tarafından benimsenmesi

 5. Kanun-i Esasi’nin hazırlanarak yürürlüğe konması

10- Avrupa’daki bazı gelişmeler şunlardır:


 • 1215’te İngiltere’de kral ile halk arasında Büyük Şart imzalanarak parlamento yönetimi kurulmuştur.
 • 1598 Nant Fermanı ile Fransa’da ve 1648 Westfalya Antlaşması ile Almanya’da prenslere dini ve siyasi haklar tanınmıştır.
 • 1789’da Fransa’da ilan edilen İnsan Hakları Bildirisi’nde halkın özgürlük, mülkiyet ve güvenlik haklarına sahip olduğu belirtilmiştir.


Aşağıdakilerden hangisi, bu gelişmelerden çıkarılabilecek bir yargı olamaz?


 1. Egemenlik anlayışı değişmiştir

 2. İhtilal hareketleri sona ermiştir

 3. İnsan haklarının kapsamı genişlemiştir

 4. Demokrasi anlayışı yayılmıştır

 5. İnsana verilen değer artmıştır

11- M. Kemal, Amasya Genelgesi'ni yayımlayarak "hiçbir biçimde askeri ve sivil teşkilatların terk edilmemesini, silahların bırakılmamasını" istemiştir.
Bu durum, aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesi değildir?


 1. Mondros'un uygulanmasına karşı çıkıldığının

 2. Silahlı mücadelenin başlatılacağının

 3. Mevcut askeri birliklerin milli mücadele içerisine çekilmeye çalışıldığının

 4. İstanbul Hükümeti'nin emirlerine uyulmayacağının

 5. İtilaf Devletleri’nin Mondros'un uygulanmasında değişiklik yaptıklarının


12- Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti’nin Gerileme Dönemi’nde (XVIII. yüzyılda) yapılan yeniliklerin temel özelliklerinden biri değildir?


 1. Askeri alana ağırlık verilmesi

 2. Batı tarzı askeri okulların açılması

 3. Padişahın yetkilerinin sınırlandırılması

 4. Eski ile yeninin bir arada bulunması

 5. Batılı uzmanlardan yararlanılması

13- Kurtuluş Savaşı yıllarında M. Kemal, ulusal bir meclis kurarak kararları ulusun temsilcilerine aldırmaya, böylece kurtuluş mücadelesini tüm millete mal etmeye çalışmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi, bu ifadelerden çıkarılabilecek bir yargı olamaz?


 1. M. Kemal ulusal iradeyle birlikte hareket etmiştir

 2. Bağımsızlık mücadelesinde siyasi birliğin sağlanmasına özen gösterilmiştir

 3. Kurtuluş Savaşı’nın yönetiminin ulusal meclis tarafından üstlenilmesi istenmiştir

 4. Bağımsızlığın silahlı direnişe gereksinim duyulmadan da sağlanabileceğine inanılmıştır

 5. Ulusal bağımsızlık ve milli egemenlik ilkeleri birlikte hayata geçirilmiştir


14- Kurtuluş Savaşı'nın başarıyla sürdürülebilmesi için, ülke içinde, halka mücadele bilincinin aşılanması, milli mücadelenin halka tanıtılması, ulusal mücadelenin haklılığı doğrultusunda bir kamuoyu oluşturulması; dışarıda ise, Türk milletinin davasının haklılığının tüm dünyaya duyurulması gerekiyordu.
Bu durum, ulusal mücadelede en çok aşağıdakilerden hangisini kullanmanın önemini göstermektedir?


 1. Ulusal basının

 2. Dini dayanışmanın

 3. Devletlerarası bloklaşmanın

 4. Gelenek ve göreneklerin

 5. Ekonomik gücün


15- Bir ulusun kendi geleceğine kendisinin karar verebilmesi, başka ulusların baskı ve denetiminden kurtulmasına, siyasal ve ekonomik özgürlüğüne kavuşmasına ve bu özgürlükleri korumasına bağlıdır.

Buna göre, milli egemenliğe dayalı bir yönetimin kurulması öncelikle aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesine bağlıdır?
A) Güçlü bir sanayinin kurulmasına

B) Çağdaşlaşmaya önem verilmesine

C) Bağımsızlığın sağlanması ve korunmasına

D) Yabancı devletlerle işbirliği yapılmasına

E) Dünya barışına katkıda bulunmaya
16- Sakarya Savaşı'ndan sonra Anlaşma Devletleri Türk ve Yunan taraflarına şartlı ateşkes önerisinde bulundular. Türk tarafı, prensip olarak ateşkesi kabul etmekle birlikte, öneriyi ''bağımsızlık'' ilkesine aykırı bularak reddetti.

İtilaf Devletleri'nin önerisinin “bağımsızlığa” aykırı bulunmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?


 1. İtilaf Devletleri'nin yürüttüğü politikanın güvensizlik yaratması

 2. Anlaşma Devletleri’nin, ordumuzu kontrol altında tutmak istemeleri

 3. İstanbul yönetiminin de görüşmelere çağrılmış olması

 4. Sevr'in zorla kabul ettirileceğinden korkulması

 5. Delege seçimine İngilizlerin müdahale etmesi


17- Atatürk, diğer devletlerle siyasal ve ekonomik ilişkiler kurarken, egemenlik haklarımıza aykırı faktörlerin kaldırılması, Türk ulusunun varlığının tanınması, uluslararası sorunların barış yoluyla çözümlenmesi, komşu ülkeler arasında dayanışma sağlanması doğrultusunda çalışmıştır.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi, Atatürk'ün uyguladığı dış politikanın ilkelerinden biri değildir?
A) Uluslararası eşitlik

B) Ulusal çıkarları koruma

C) Siyasi rejimler arasında tercih

D) Dünya barışına katkı

E) Bağımsızlığa saygı

18- Soğuk savaş, milli güç unsurlarının, açık bir silahlı çatışmaya kadar varmayan anlaşmazlıklarda kullanıldığı milletlerarası gerginlik durumudur.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi soğuk savaş faktörlerinden biri değildir?
A) Silahlanma yarışı

B) Psikolojik yıpratma

C) Ekonomik ambargo

D) Kültürel entegrasyon

E) Karşıt propaganda

ÖSS DENEME SINAVI 5

1- Mezopotamya uygarlıkları şehir devletleri biçiminde örgütlenmişti. Bunlar genellikle tapınaklar çevresinde gelişmişti. Patesi adı verilen krallar ülkelerini tanrı adına idare ederlerdi. Kralların başlıca görevleri ayinlerin idare edilmesi, adaletin gerçekleştirilmesi ve ordunun yönetimiydi. Kralların yanında, gerektiğinde toplantıya çağrılan danışma meclisleri de vardı.
Aşağıdakilerden hangisi, bu ifadelerden çıkarılabilecek bir yargı olamaz?


 1. Şehirleşme ile tapınaklar arasında paralellik vardır

 2. Din ve devlet işleri birlikte yürütülmüştür

 3. Yöneticiler danışma kurumundan yararlanmıştır

 4. Din adamlarının devlet işlerine karışmasına izin verilmemiştir

 5. Kral en büyük dini ve siyasi otoriteyi şahsında toplamıştır


2- Kutadgu Bilig’te ortaya konan egemenlik anlayışı, Hunlardan beri süregelen egemenlik anlayışıyla ortak ilkelere dayanmaktadır. Bu anlayış, Kutadgu Bilig’in yazılmasından sonraki dönemlerde de etkin olmuştur.
Bu durum, Türklerdeki “egemenlik anlayışı” ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?


 1. Geleneklere ters düştüğünün

 2. Uzun süre geçerliliğini koruduğunun

 3. Bazı devletlerin yıkılmasına yol açtığının

 4. Taht kavgalarına neden olduğunun

 5. Siyasi bölünmeleri körüklediğinin


3- İslam mimarisinin değişik İslam ülkelerindeki uygulamaları arasında, benzerliklerin yanında, üslup ve biçim yönünden önemli farklılıklar da oluşmuştur.
Aşağıdakilerden hangisinin, bu durum üzerinde en az etkili olduğu savunulabilir?
A) Mahalli kültürler B) Coğrafi özellikler

C) Egemenlik anlayışı D) Kültürel etkileşim

E) Yaşam koşulları

4- Yeniçağ Avrupası'nda;


 • Engizisyon mahkemeleri Müslüman ve Yahudilere işkence yapmış,

 • Uzun süren mezhep savaşları çıkmış,

 • Kilise, koyduğu normların eleştirilmesini önlemeye çalışmıştır.


Bu bilgilere dayanarak, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A) Kilisenin normları tartışılmıştır

B) Yeni sosyal sınıflar ortaya çıkmıştır

C) Kilise özgür düşünceyi kısıtlamıştır

D) Engizisyon mahkemeleri başka dinlerden olanları da yargılamıştır

E) Kilise, düşünce alanında dogmatizmini korumaya çalışmıştır

5- Osmanlı Devleti'nin gerileme döneminde, aşağıdaki alanlardan hangisinde, diğerlerine göre daha az yenilik yapılmıştır?


 1. Bilim ve teknik

 2. Ordu ve donanma

 3. Ekonomi ve maliye

 4. Hukuk ve yönetim

 5. Eğitim ve kültür


6- Osmanlı ülkesinde XIX. yüzyıla kadar, padişahları yenilik yapmaya zorlayan gelişmelere rastlanmamıştır. Fakat, XIX. yüzyılın son çeyreğinde, bazı aydın ve devlet adamlarının baskısıyla, II. Abdülhamid, Kanun-i Esasi’yi ilan ederek Meşrutiyet rejimine geçmeyi kabul etmiştir.
Bu durum, aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesi değildir?


 1. Devlet düzeninin değişikliğe uğradığı

 2. Yenilik taraftarlarının zamanla güçlendiği

 3. Aydınların Batı'daki gelişmelerden etkilendiği

 4. Gelenek ve göreneklerin önemini koruduğu

 5. Yeni bir egemenlik anlayışına ulaşıldığı


7- XIX. yüzyıl boyunca Batılı devletlerin Osmanlı - Rus ilişkilerine müdahale etmekteki temel amaçları aşağıdakilerden hangisidir?


 1. Osmanlı Devleti'ni çöküntüden kurtarmak

 2. Osmanlı - Rus savaşlarını sona erdirmek

 3. Doğu Akdeniz'deki çıkarlarını korumak

 4. Almanya'nın siyasal birliğini kurmasını engellemek

 5. Sırbistan'ın bağımsızlığını korumasına yardımcı olmak

8- Fransa’da demokrasi aşağıdaki süreçlerden geçerek gelişmiştir:


 • Kralın vergileri artırmak üzere topladığı Meclis, isyan ederek 1789 İhtilali’ni başlattı.

 • Kralın Meclis’i dağıtması ve basın özgürlüğünü kısıtlaması üzerine halk isyan ederek 1830 İhtilali’ni çıkardı.

 • Kralın kişi haklarını kısıtlaması ve işçi sınıfının sorunlarını çözmemesi üzerine halk isyan ederek 1848 İhtilali’ni çıkardı.


Bu gelişmelerin her üçünü de göz önünde bulundurarak, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?


 1. Fransa’da ulusal egemenlik halk hareketleri sonucunda gerçekleşmiştir

 2. İhtilallerin çıkmasına işçi sınıfı öncülük etmiştir

 3. Fransa’da çıkan ihtilaller diğer devletler tarafından desteklenmiştir

 4. İhtilallerin çıkmasında din adamlarının rolü vardır

 5. Halk hareketleri sonucu çıkan ihtilalleri bazı soylular da desteklemiştir


9- Aşağıdakilerden hangisi, I. Dünya Savaşı’nın çıkmasına etki eden temel faktörlerden biri değildir?
A) Almanya ile İngiltere arasındaki ekonomik rekabet

B) Rusya'nın Panislavizm politikası

C) Almanya ile Fransa arasındaki toprak sorunları

D) Osmanlı'nın Boğazları İngiltere'ye kapatarak Rusya'ya yardım ulaştırılmasını önlemesi

E) Sırbistan'ın Avusturya toprak bütünlüğünü tehdit etmesi


10- Milli mücadeleyi yürüten kadro dış politika ile ilgili kararlar alırken "bağımsızlık" ilkesinin dışına çıkmamayı temel hedef olarak belirlemiştir.

Aşağıdakilerden hangisi, bu ilke doğrultusunda alınan kararlardan biri değildir?
A) Manda ve himaye kabul olunamaz

B) Ulusal sınırlar içinde vatan bir bütündür

C) Özel sermayenin güç yetiremediği alanlarda devlet eliyle yatırımlar yapılacaktır

D) Azınlıklara, siyasi egemenliğimizi zedeleyici ayrıcalıklar verilemez

E) Ekonomik ve siyasi gelişmemizi engelleyen faktörler kaldırılmalıdır

11- Mondros Mütarekesi'nden sonra Anadolu'nun yer yer işgal edilmesi karşısında Türk milletinin gösterdiği ilk tepki çeşitli direniş cemiyetleri kurmak olmuştur.
Halkın, işgaller karşısında cemiyetler kurarak mücadeleye yönelmesine yol açan faktör aşağıdakilerden hangisidir?
A) Padişahın, halktan bu yönde istekte bulunması

B) Halkın, kendi gücüyle kendi varlığını korumak zorunda kalması

C) Hükümetin, milli cemiyetleri destekleyeceğini duyurması

D) Değişik bir mücadele yolunun bilinmiyor olması

E) Cemiyetler kurmanın İtilaf devletlerini kuşkulandırmayacağının düşünülmesi

12- Kurtuluş Savaşı'nı başarıyla sona erdirebilmek için öncelikle ülkede siyasal birliğin sağlanması gerekiyordu.
Aşağıdakilerden hangisi, bu amacı gerçekleştirmeye yönelik bir çalışma değildir?
A) Milli direniş cemiyetlerinin birleştirilmesi

B) Temsilciler Kurulu'nun oluşturulması

C) Başkomutanlık Yasası'nın çıkarılması

D) Moskova'ya bir kurul gönderilmesi

E) Hıyanet-i Vataniye Kanunu'nun çıkarılması

13- Milli mücadeleyi yürüten kadro, İstanbul Hükümeti’nin uygulamalarına karşı tavrını belirlerken, aşağıdakilerden hangisini temel ilke olarak benimsemiştir?
A) İstanbul’daki hükümet değişikliklerini desteklemeyi

B) Padişahın şahsına karşı cephe almayı

C) Kültürel kalkınmaya yönelik kararları desteklemeyi

D) İtilaf Devletleri’yle karşı karşıya gelmemeyi

E) Bağımsızlığa aykırı uygulamalara karşı çıkmayı

14- l- Sakarya Savaşı’ndan sonra, İtilaf Devletleri TBMM’ye ateşkes çağrısında bulunarak, Türk kuvvetlerinin kendi denetimlerine girmesini istemişler, fakat TBMM bu öneriyi reddetmiştir.
ll- Türkiye Cumhuriyeti hükümeti Türkiye’deki yabancı okulları Milli Eğitim Bakanlığı’nın denetimine bağlayınca, bazı devletler bu konuyu Türk hükümetiyle görüşmek istemişler, fakat hükümet bu istekleri reddetmiştir.
Her iki duruma bakılarak, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?


 1. Batılı devletler, egemenlik haklarımıza aykırı bir tutum içerisindedirler

 2. TBMM, dış ilişkilerde eşitlik ilkesinden taviz vermemiştir

 3. Batılı devletler, Türkiye’nin içişlerine müdahale etme eğilimindedirler

 4. Batılıların istekleri bağımsız devlet olma ilkesine aykırı bulunmuştur

 5. Milli Eğitim Bakanlığı’nın aldığı karar yabancı devletlerin egemenlik haklarına aykırıdır

15- Cumhuriyet döneminde görülen gelişmelerden bazıları şunlardır:

I. Medeni Kanun’un kabul edilmesi

II. Okuma - yazma seferberliğinin başlatılması

III. Öğretimin birleştirilmesi

IV. Avrupa takvim ve saat birimlerinin alınması

V. Din İşleri ve Evkaf Bakanlığı’nın kaldırılması


Bu gelişmelerden hangileri, doğrudan “laik devlet düzenine geçiş” amacına yöneliktir? 1. I, II ve IV

 2. II, III ve IV

 3. I, III ve V

 4. II, IV ve V

 5. II, III ve V

16- Aşağıdakilerden hangisi, bir toplumda laiklik ilkesine uyulmasının etkilerinden biri değildir?Yüklə 416,61 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə