Özel bina iNŞaatlarinda ve İhaleli İŞlerde asgari İŞÇİLİK İncelemesiYüklə 445 b.
tarix31.10.2017
ölçüsü445 b.
#24274


ÖZEL BİNA İNŞAATLARINDA ve İHALELİ İŞLERDE ASGARİ İŞÇİLİK İNCELEMESİ (YMM ve SMMM’LERCE RAPOR TANZİMİ)


Gerek gerçek kişiler gerekse tüzel kişiler

 • Gerek gerçek kişiler gerekse tüzel kişiler

 • tarafından yapılan özel bina inşaatı işyerlerinde

 • yapılan işçilik incelemesi aşağıda belirtilen

 • prensipler dâhilinde yapılır:a- İşin (inşaatın) bittiği tarihten sonra ve bina

 • a- İşin (inşaatın) bittiği tarihten sonra ve bina

 • maliyetine, kurum tarafından yayımlanmış

 • İşçilik oranı uygulanmak suretiyle yapılır.b- Bina maliyeti, ruhsatnamede yazılı bulunan

 • b- Bina maliyeti, ruhsatnamede yazılı bulunan

 • ölçümü ile m² birim maliyet bedelinin çarpımı

 • suretiyle bulunur. Bu hesaplamada, her yıl

 • inşaatın sınıf ve grubuna göre Bayındırlık ve

 • İskan Bakanlığınca tespit edilen m² birim fiyatı

 • esas alınır.c- İnceleme esnasında defter ve belgelerden

 • c- İnceleme esnasında defter ve belgelerden

 • tespit edilecek bina maliyeti, m² birim maliyeti

 • ile inşaat yüzölçümünün çarpılması suretiyle

 • bulunan maliyetten fazla ise, bu maliyet esas

 • alınır.d- İnşaat, ruhsatında belirtilen yüzölçümünden

 • d- İnşaat, ruhsatında belirtilen yüzölçümünden

 • fazla yapılmış veya inşaat sınıf grubu yüksek

 • ise, tespit edilen sınıf grup yüzölçümü esas

 • alınır.e-Başladığı yıl içinde bitirilmiş olan inşaatın

 • e-Başladığı yıl içinde bitirilmiş olan inşaatın

 • maliyetinin hesaplanmasında o yıl için tespit

 • edilen, başladığı yıllardan sonra bitirilmiş

 • inşaatlarda ise maliyetinin inşaatın bitirildiği

 • yıldan bir yıl önceki yıla ait m² birim fiyatı esas

 • alınır.f- İnşaatın başladığı ve bitirildiği tarih işverence

 • f- İnşaatın başladığı ve bitirildiği tarih işverence

 • resmi makamlardan alınan belge ile kanıtlanır.

 • Yasal süre içinde tescil edilmemiş olan inşaatın

 • resmi belge ile kanıtlanmamış olması halinde,

 • ruhsat tarihi başladığı tarih olarak kabul edilir.İhaleli işlerde inceleme özel bina

 • İhaleli işlerde inceleme özel bina

 • inşaatlarından farklı olarak;a- İşin kesin kabulünün ya da geçici kabulünün

 • a- İşin kesin kabulünün ya da geçici kabulünün

 • noksansız yapıldığı tarihten sonra ve işverene

 • ödenen Katma değer Vergisi hariç, malzeme

 • fiyat farkı ve akreditif bedeli dahil, toplam

 • istihkak tutarına işin asgari işçilik oranı

 • uygulanmak suretiyle yapılır.b- İdarece işverene ödemelerin döviz şeklinde

 • b- İdarece işverene ödemelerin döviz şeklinde

 • yapılması durumunda; döviz tutarı, ödemenin

 • yapıldığı tarihte TC Merkez Bankasınca

 • belirlenen döviz satış kuru üzerinden Türk

 • lirasına çevrilerek istihkak hesaplanır.c-İhaleli iş birden fazla konuyu kapsıyor olması,

 • c-İhaleli iş birden fazla konuyu kapsıyor olması,

 • her bir iş için işçilik oranının bilinmesi halinde,

 • inceleme işverenin bu husustaki yazılı talebi ile,

 • bu işlerin en yüksek asgari işçilik oranı

 • uygulanmak suretiyle yapılır.d- İhale makamı ile yapılmış olan sözleşmede

 • d- İhale makamı ile yapılmış olan sözleşmede

 • çalıştırılacak işçi sayısı belli ise, öncelikle bu işçilerin

 • sigortalı yapılıp yapılmadığı, ücret bordrolarının

 • usulüne uygun düzenlenip düzenlenmediği ve defter

 • kayıtlarına intikal edip etmediği, bu işçilerin prime esas

 • kazançlarının ve prim ödeme gün sayılarının kuruma

 • bildirilip bildirilmediği tespit edilir. Düzenlenen raporda,

 • sözleşmede çalıştırılması ön görülen işçi sayısı kadar sigortalının

 • çalıştırılıp çalıştırılmadığı, sigortalıların ay be ay aldığı ücretler,

 • prim ödeme gün sayısına yer verilir.a-İşçilik hesaplaması yapılırken, ihale konusu

 • a-İşçilik hesaplaması yapılırken, ihale konusu

 • işlerde kesin kabulün veya geçici kabulün

 • noksansız yapıldığı özel bina inşaatlarında ise

 • inşaatın bitirildiği tarihe kadar Kuruma yapılmış

 • olan işçilik tutarı esas alınır.b- İhaleli işlerde ödenen toplam istihkak tutarına, özel

 • b- İhaleli işlerde ödenen toplam istihkak tutarına, özel

 • bina inşaatlarında, bina maliyetine, asgari işçilik oranı

 • uygulamak suretiyle bulunan asgari işçilik miktarı,

 • ihaleli işin veya özel bina inşaatının bitirildiği tarihe

 • kadar Kuruma yapılmış olan prime esas kazançlar

 • toplamı (işçilik tutarı) mukayese edilir. Mukayese

 • neticesinde Kuruma, yapılmış olan toplam işçilik tutarının,

 • hesaplanan asgari işçilik tutarı ile aynı olması veya daha fazla

 • olması halinde bu durum izah edilerek ilişiksizlik belgesi

 • verilebileceğine dair rapor tanzim edilebilecektir.c-Kuruma yapılmış olan prime esas kazançlar

 • c-Kuruma yapılmış olan prime esas kazançlar

 • toplamının ( işçilik toplamı) inceleme

 • sonucunca hesaplanan asgari işçilik miktarında

 • az olması durumunda işyeri kayıtlarında

 • bulunan,aa-Alt İşveren (taşeron) tarafından

 • aa-Alt İşveren (taşeron) tarafından

 • yapılan işler hariç olmak üzere, ünitesi ve işyeri

 • numarası belirlenmek suretiyle, işin bazı

 • kısımlarını yapan, kanun kapsamındaki diğer

 • işverenlerden alınmış malzeme ve işçilik ihtiva

 • eden faturalı ödemeler,bb-5510 kapsamındaki 4/b sigortalıları

 • bb-5510 kapsamındaki 4/b sigortalıları

 • (faturada TC ve Sosyal Güvenlik sicil numarası

 • belirtilmeli ) tarafından işin bir bölümünü

 • yanında sigortalı çalıştırmadan bizzat kendisi

 • tarafından yapan işyeri sahiplerinden alınmış

 • malzeme ve işçilik ihtiva eden faturalar,cc-Aynı fatura üzerinden malzeme ve

 • cc-Aynı fatura üzerinden malzeme ve

 • işçilik bedeli ayrı ayrı belirtilmiş olsa dahi

 • toplam fatura bedeli,dd-Nakliye faturaları (malzeme

 • dd-Nakliye faturaları (malzeme

 • bedelinden ayrı olarak nakliye bedelinin kesin

 • şekilde belirlendiği faturalardaki bu nakliye

 • bedeli dahil)ee-İşverenin kurumda tescilli bulunan

 • ee-İşverenin kurumda tescilli bulunan

 • makine parkındaki araçlarının asgari işçilik

 • incelemesi yapılan işyerinde çalışması

 • durumunda, mükerrer prim ödenmesine mani olmak

 • için, faturaya dayanmayan, hafriyat ve nakliye bedeli,

 • hak ediş raporlarında belirli hafriyat ve nakliye bedeli

 • kadar nazara alınır. Toplam istihkaktan bu miktar kadar

 • düşürülür.ff- Fatura ve gider belgelerinde yazılı

 • ff- Fatura ve gider belgelerinde yazılı

 • tutar hak ediş raporunda bu iş için ödenen

 • tutardan fazla olması durumunda, aşan kısım

 • hesaplamada nazara alınmaz,gg- İncelemede, yapılan ödemelerin

 • gg- İncelemede, yapılan ödemelerin

 • Katma Değer Vergisi dışındaki kalan tutar

 • nazara alınır.hh- İncelemede, bu işte çalışan işçilere,

 • hh- İncelemede, bu işte çalışan işçilere,

 • sigortalılara prime esas kazancın üst sınırının

 • üzerinde ücret ödemesinin tespit edilmesi

 • halinde, ücret tediye bordrosunda kayıtlı brüt

 • ücretler ile Kuruma bildirilmiş olan üst sınır

 • arasındaki fark, işin asgari işçilik oranı

 • uygulanması suretiyle hesaplanan asgari işçilik

 • tutarından düşülür.ıı- İncelemede salt işçilik ihtiva eden

 • ıı- İncelemede salt işçilik ihtiva eden

 • faturalar, yine asgari işçilik oranı uygulanarak

 • hesaplanan asgari işçilik tutarından düşülür.ii-İnceleme sonucunda hesaplanan asgari işçilik tutarının,

 • ii-İnceleme sonucunda hesaplanan asgari işçilik tutarının,

 • Kuruma bu iş için bildirilmiş olan prime esas kazançlar toplamı

 • (işçilik toplamı) ile aynı veya daha az olduğundan anlaşılması

 • durumunda ilişiksiz belgesi verilmesi hususunda rapor düzenlenir.

 • Hesaplanan işçilik tutarının Kuruma bildirilen işçilik tutarından fazla

 • olması durumunda Kuruma eksik asgari işçilik bildiriminin söz

 • konusu olacağından, aradaki fark işçilik faaliyette bulunulan aylar

 • tespit edilebiliyorsa, bu aylar tespit edilemiyorsa faaliyette

 • bulunulan son aya mal edilir ve Kanunun 88. ve 89.maddeleri ile

 • 102. maddenin birinci fıkrasının (c) ve (d) bentlerine göre işlem

 • yapılması raporda önerilir.a- Sosyal Güvenlik Kurumunda tescilli devamlı

 • a- Sosyal Güvenlik Kurumunda tescilli devamlı

 • işyeri işçileri ile yapılarak, hariçten işçi çalıştırılmaksızın

 • yapılan işler,

 • b- Kuruma tescil ettirilmemiş ve tescil edilmiş

 • olmasına rağmen hiç işçilik bildirilmemiş olan ihaleli

 • işler ve özel bina inşaatları,

 • hakkında SMMM ve YMM’ler rapor tanzim

 • edemezler, bunlar hakkında sadece SGK müfettişleri

 • tarafından inceleme yapılarak rapor tanzim edilir.İşveren (A), arsası üzerine özel bina inşaatı

 • İşveren (A), arsası üzerine özel bina inşaatı

 • yaptırmaya karar veriyor. Yapılan inşaatla ilgili

 • bilgiler aşağıdaki gibidir :- İnşaatın sınıfı:III-B

 • - İnşaatın sınıfı:III-B

 • - Toplam m² :1500 m²

 • - Başlama Tarihi:01/07/2007

 • - Bitiş tarihi:30/06/2009

 • - Kuruma bildirilen toplam işçilik tutarı: 25.000 TL

 • - Malzemeli işçilik faturaları toplamı:200.000 TL

 • - Salt işçilik faturaları toplamı:10.000 TL

 • - Prime esas kazanç üst sınırı üzerinde yapılan

 • ödemeler tutarı:5000 TL

 • - Asgari işçilik oranı:%9- Binalar bittiği yıldan bir yıl önceki m² birim

 • - Binalar bittiği yıldan bir yıl önceki m² birim

 • fiyatı ile değerlendirildiğinden bu bina inşaatı

 • için 2008 yılı III-B m² birim fiyatı olan 455 TL

 • esas alınacaktır. • - Binanın yaklaşık maliyeti=15000 m²X 455 TL =682.500 TL- Kuruma bildirilmesi gereken işçilik miktarı

 • - Kuruma bildirilmesi gereken işçilik miktarı

 • hesaplanırken memur tarafından faturalı

 • ödemeler dikkate alınmayacağından işçilik

 • oranının %25 eksiği alınır. Dolayısıyla Kuruma

 • bildirilmesi gereken işçilik miktarı :

 • 682.000 TL X (%9-%2.5)%6.75=46035 TL olur.Eğer işveren dosya memuru tarafından ön

 • Eğer işveren dosya memuru tarafından ön

 • değerlendirme sonucunda tespit edilen 21035

 • TL fark işçiliğin primini Kuruma yatırmayı kabul

 • ediyorsa SGK müfettişi incelemesi yapılmadan

 • ilişiksiz belgesi işverene verilir. • - Fark işçilik=46035 TL-25.000 TL =21.035TL’dir.- Eğer işveren bu prim farkını yatırmak

 • - Eğer işveren bu prim farkını yatırmak

 • istemezse gerekli inceleme yapılması için konu

 • Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü

 • tarafından SGK Kurumu Rehberlik ve Teftiş

 • Birimi Grup Başkanlığına, Bu Başkanlık

 • tarafından da SGK Müfettişine havale edilir.- SGK müfettişi tarafından inceleme esnasında

 • - SGK müfettişi tarafından inceleme esnasında

 • ise işverenin faturalı ödemeleri dikkate alınır;

 • ancak asgari işçilik oranından %25 eksiltme

 • yapılmaz.Yani işçilik oranı tam olarak

 • uygulanır. • - Binanın yaklaşık maliyeti=15000 m²X 455 TL =682.500 TL- Kuruma bildirilmesi gereken işçilik tutarı

 • - Kuruma bildirilmesi gereken işçilik tutarı

 • (Bina maliyeti) (Malzemeli işçilikli faturalar)

 • 682.500 TL - 200.000 TL =482.500 TL

 • 482.500 X %9 =43.425 TL

 • (25.000 TL Kuruma Bildirilen işçilik toplamı)

 • Fark İşçilik= 43.425 – (10.000 TL Salt işçilikli faturalar toplamı)

 • (5000 TL p.e.tavan ücreti üzeri ödemeler)

 • + --------------------------------------------

 • 40.000 TL = 3425 TL- İlişiksiz belgesi verilmesi için işveren 3425

 • - İlişiksiz belgesi verilmesi için işveren 3425

 • TL fark işçiliğin primini ödeyecek. Aynı

 • zamanda fark işçiliğin talep edildiği her ay için

 • ( Fark işçilik genellikle inşaatın bittiği son aya talep edilir.) yarım

 • asgari ücret kayıt geçersizliği ve ek prim ve

 • hizmet belgesi için iki asgari ücret tutarında

 • idari para cezası ödeyecektir.İşveren (B) taahhüt konusu olan atık su

 • İşveren (B) taahhüt konusu olan atık su

 • kanalı inşaatı işini alıyor. Bu işle ilgili bilgiler

 • aşağıda belirtildiği gibidir.-İstihkak tutarı: 300.000 TL

 • -İstihkak tutarı: 300.000 TL

 • -İşe başlama tarihi:01/05/2008

 • -İşin bitiş tarihi: 30/06/2009

 • -Kuruma bildirilen işçilik tutarı:15.000 TL

 • -Malzemeli işçilik faturaları toplamı:20.000 TL

 • -Salt işçilik faturaları toplamı:11.000 TL

 • -Sigorta primine esas tavan ücret üzeri ödeme:3000 TL

 • - Asgari işçilik oranı: %10- Yukarıdaki bilgiler doğrultusunda işveren

 • - Yukarıdaki bilgiler doğrultusunda işveren

 • dosya memuru tarafından aşağıdaki

 • hesaplama yapılır. Memur işçilik oranının %25

 • noksanını alır.Kuruma bildirilmesi gereken işçilik miktarı:

 • Kuruma bildirilmesi gereken işçilik miktarı:

 • 300.000 TL X ( %10 - %2.5) %7.5 =22.500 TL

 • Fark işçilik :

 • 22.500 – 15.000 (Kuruma bildirilen işçilik) = 7500 TL

 • Eğer işveren 7500 TL fark işçiliğin primini

 • ödemeyi kabul ederse SGK müfettişi

 • incelemesi yapılmadan ilişiksiz belgesi alabilecektir.Eğer işveren fark işçiliğin primini ödemeyi

 • Eğer işveren fark işçiliğin primini ödemeyi

 • kabul etmezse dosya teftiş kuruluna, Kurul

 • tarafından da müfettişe aktarılır. Müfettiş işçilik

 • oranından %25 düşüm yapmaz ve incelemeyi

 • aşağıdaki gibi yapar:Fark işçilik :

 • Fark işçilik :

 • (İstihkak) (işçilikli faturalar)

 • 300.000 TL – 20.000 = 280.000 TL

 • 280.000 X %10 = 28.000 TL (İşçilik Tutarı)

 • (15.000 TL Kuruma bildirilen işçilik)

 • 28.000 TL – (11.000 TL salt işçilik faturaları)

 • (3000 TL p.e.tavan ücret fazlası)

 • +--------------------------

 • 29.000 TL = 1000 TL (ücret fazlası)1000 TL işçilik fazlası bulunduğundan

 • 1000 TL işçilik fazlası bulunduğundan

 • müfettiş raporunu işverene ilişiksiz belgesi

 • verilmesi doğrultusunda verecektir.Yüklə 445 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin