Özel Tüketim Vergisi; belirli mal gruplarını konu edinen, tek aşamada, bir defaya mahsus olmak üzere alınan, mükellef sayısı az, hasılatı yüksek bir vergidir. A – vergiNİn kapsami (madde 1)Yüklə 445 b.
tarix21.08.2018
ölçüsü445 b.
#73883


Özel Tüketim Vergisi; belirli mal gruplarını konu edinen, tek aşamada, bir defaya mahsus olmak üzere alınan, mükellef sayısı az, hasılatı yüksek bir vergidir.


A – VERGİNİN KAPSAMI (madde 1)

 • Verginin kapsamına giren mallar Kanuna ekli 4 ayrı listede Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon (G.T.İ.P.) numaraları itibariyle sıralanmıştır.A – VERGİNİN KAPSAMI (madde 1)

 • Teslim ve Teslim Sayılan Haller (madde 2)

 • Bu Kanunun uygulanmasında; teslim ve teslim sayılan haller KDV Kanununa paralel olarak düzenlenmiştir.

 • Buna göre;

  • Bir mal üzerindeki tasarruf hakkının alıcıya veya adına hareket edenlere devredilmesi
  • Malın alıcı veya onun adına hareket edenlerin gösterdiği yere veya kişilere tevdii
  • Malın nakliyesinin başlatılması, nakliyeci yada sürücüye tevdii,
 • teslim;A – VERGİNİN KAPSAMI (madde 1)

 • Teslim ve Teslim Sayılan Haller (madde 2)

 • Vergiye tabi malların, vergiye tabi malların imali dışında kullanılması, sarfı, işletmeden çekilmesi veya personele verilmesi,

 • teslim sayılan hal olarak düzenlenmiştir.

 • (Trampa iki ayrı teslim hükmündedir.)A – VERGİNİN KAPSAMI (madde 1)

 • Vergiyi Doğuran Olay (madde 3)

  • Malın teslimi veya ilk iktisabı
  • Malın tesliminden önce belgenin verilmesi hallerinde, fatura ve benzeri belgelerin düzenlenmesi
  • Mutad ve mutabık kalınan hallerde her bir kısmının teslimi
  • Komisyoncular vasıtasıyla veya konsinyasyon suretiyle satışlarda malların alıcıya teslimi
  • İthalatta, gümrük yükümlülüğünün doğması veya beyannamesinin tescili


A – VERGİNİN KAPSAMI (madde 1)

 • I- (I) SAYILI LİSTE

 • Petrol Ürünleri (madde 1/a)

 • Kanuna ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan mallar;

   • Akaryakıt ürünleri,
   • Sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG)
   • Petrol türevleri
   • Baz yağları
   • Madeni yağlar
   • Petrokok
   • Ve benzeri mallar
 • (I) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan mallar;

   • Solventler
 • Solvent türevleriA – VERGİNİN KAPSAMI (madde 1)

 • I- (I) SAYILI LİSTE

 • I/1. Verginin Konusu (madde 1/a)

 • (I) sayılı liste kapsamındaki mallarla ilgili verginin konusu, söz konusu malların ithalatçıları veya rafineriler dahil imalatçıları tarafından teslimidir.

 • I/2. Verginin Mükellefi (madde 4)

 • (I) Sayılı Listede Yer Alan Malların Mükellefleri;

   • İthalatçılar
   • İmalatçılar (rafineriler dahil)
   • Müzayede yoluyla satışını yapanlar
 • I/3. Verginin Oranı ve Matrahı (madde 11 - 12)

 • (I) sayılı listede yer alan mallar için vergileme ölçütü olarak litre, kilogram ve metreküp birimleri itibariyle maktu vergi tutarları belirlenmiştir.A – VERGİNİN KAPSAMI (madde 1)

 • I- (I) SAYILI LİSTE

 • I/4. Vergilendirme Dönemi (madde 14/1)

 • (I) Sayılı Listedeki Mallara İlişkin Vergilendirme Dönemi;

   • Her ayın ilk 15 günlük birinci dönemi
   • Kalan günlerinde oluşan ikinci dönemi
 • I/5. Tarh Yeri ve Beyan Dönemi

 • I sayılı listedeki mallara ilişkin ÖTV Beyannamesi vergilendirme dönemini izleyen 10. günü akşamına kadar (KDV yönünden bağlı olunan vergi dairesine) verilir.

 • I/6. Verginin Ödeme Zamanı (madde 14)

 • (I) sayılı listedeki mallara ilişkin ÖTV, beyanname verme süresi içinde ödenir.A – VERGİNİN KAPSAMI (madde 1)

 • II- (II) SAYILI LİSTE

 • (II) Sayılı Liste Kapsamında Yer Alan Kayıt ve Tescile Tabi Araçlar

   • Trafik tescil kuruluşlarınca tescili zorunlu kara taşıtları,
   • Belediye ve liman başkanlıklarınca tescili zorunlu deniz taşıtları
   • Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nce tescili zorunlu hava taşıtları


A – VERGİNİN KAPSAMI (madde 1)

 • II- (II) SAYILI LİSTE

 • (II) Sayılı Liste Kapsamında Yer Alan Kayıt ve Tescile Tabi Olmayan Araçlar

   • Kar araçları
   • Golf araçları vb. taşıtlar
   • Kısa mesafede, sınırlı alanlarda eşya taşımaya mahsus yük arabaları
   • 18 tonilatoyu geçmeyen denizde seyretmeye mahsus gezinti gemileri
   • Denizde seyretmeye mahsus olmayan yolcu ve gezinti gemileri.


A – VERGİNİN KAPSAMI (madde 1)

 • II- (II) SAYILI LİSTE

 • II/1. Verginin Konusu (madde 1/b)

 • II sayılı listedeki kayıt ve tescile tabi olan araçların ilk iktisabı verginin konusuna girmektedir. Bu listedeki araçlardan kayıt ve tescile tabi olmayanlar için verginin konusu, sözü edilen araçların ithali veya imal yada inşa edenler tarafından teslimi ile ÖTV uygulanmasından önce müzayede yoluyla satışıdır.A – VERGİNİN KAPSAMI (madde 1)

 • II- (II) SAYILI LİSTE

 • (II) SAYILI LİSTEYE İLİŞKİN TANIMLAR

 • Kayıt ve Tescil (madde 2/c)

   • Kara taşıtları için trafik
   • Deniz taşıtları için belediye ve limanlar
   • Hava taşıtları için Ulaştırma Bakanlığı, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nce tutulan Hava Vasıtaları Siciline yapılan kayıt ve tescile ifade eder.


A – VERGİNİN KAPSAMI (madde 1)

 • Motorlu Araç Ticareti Yapanlar (madde 2/d)

 • (II) Sayılı Listedeki Mallardan Kayıt ve Tescile Tabi Olanları Satmak Üzere

   • İmal ve inşa edenler
   • Fabrika, ana bayii, bölge bayii, yetkili satıcı
   • Acenteler
   • Garanti Belgesine istinaden ithal edenler
   • Maliye Bakanlığı’nca bu nitelikte oldukları tespit edilenleri ifade eder.


A – VERGİNİN KAPSAMI (madde 1)

 • Garanti Belgesi Kapsamında Araç İthali (madde 2/a)

   • Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’ndan (Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü ) alınan garanti belgesine istinaden satmak üzere yurt dışından araç ithal edilmesi ilk iktisap sayılmaz.
   • Garanti Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği ithalatın yapıldığı gümrük idaresine ibraz edilir.
   • Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’ndan alınan “ Garanti Belgesi”nin onaylı örneği ithal edilen taşıtın ilk iktisabına ilişkin ÖTV beyannamesine eklenir.


A – VERGİNİN KAPSAMI (madde 1)

 • Maliye Bakanlığınca Bu Nitelikte Oldukları Tespit Edilenler

   • Türkiye’de kayıt ve tescil edilmemiş motorlu araçlar üzerinde münhasıran tadilat veya ek imalat yapan kişi ve kuruluşlardır.
   • Bunların münhasıran tadil veya ek imalat yaparak satmak üzere plakasız taşıt aracı almaları veya ithal etmeleri ilk iktisap sayılmaz.


A – VERGİNİN KAPSAMI (madde 1)

 • Maliye Bakanlığınca Bu Nitelikte Oldukları Tespit Edilenlerde Aranan Şartlar

   • Motorlu araçların tadilatı veya bu araçlarla ilgili ek imalat yapılması konusunda Sanayi Siciline kayıtlı ve Sanayi Sicil Belgesi olması.
   • Sanayi Odası, Ticaret Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar Derneklerine kayıtlı olunması.
   • İmalat işinde en az 1 işçi çalıştırılması.
   • Bu konudaki üretimle ilgili araç parkına sahip olunması.


A – VERGİNİN KAPSAMI (madde 1)

 • Belge İçin Müracaat

 • Şartların taşındığını tevsik eden (Sanayi Sicil Belgesinin Noter onaylı örneği) belgeler ile birlikte Gelir İdaresi Başkanlığı’na başvurarak

 • Maliye Bakanlığı’ndan bu belgeyi alanlar kendilerine bu kapsamda araç satanlara belgenin aslını veya noterce örneğini ibraz ederler.

 • Maliye Bakanlığınca tadilat ve ek imalat yapılarak satılacak araç alımında ÖTV uygulanmaması gerektiği konusunda verilen belgenin bir örneğini mükellefin KDV yönünden bağlı olduğu vergi dairesine gönderir.A – VERGİNİN KAPSAMI (madde 1)

 • İthalat (madde 2/a)

 • Verginin konusuna giren malların Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesine girişini ifade etmektedir.

 • (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tabi olan taşıtlarda ÖTV matrahı, ilk iktisapta hesaplanacak ÖTV hariç olmak üzere KDV matrahını oluşturan unsurlardan oluşur.

 • (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tabi olmayan taşıtlarda ÖTV matrahı, bu taşıtların ithalinde veya tesliminde hesaplanacak KDV matrahını oluşturan unsurlardan oluşur.A – VERGİNİN KAPSAMI (madde 1)

 • II/2. Verginin Mükellefi (madde 4/1)

 • (II) Sayılı Listedeki Mallardan Kayıt ve Tescile Tabi Olanlarda ÖTV Mükellefi;

  • Motorlu araç ticareti yapanlar
  • Kullanmak üzere ithal edenler
  • Müzayede yoluyla satışını gerçekleştirenler
 • (II) Sayılı Listedeki Mallardan Kayıt Ve Tescile Tabi Olmayanlardan ÖTV Mükellefi;

  • İthalatçılar
  • İmal yada inşa edenler


A – VERGİNİN KAPSAMI (madde 1)

 • II/3. Verginin Oranı ve Ölçüleri (madde 11 ve 12)

 • (II) sayılı listede yer alan mallar için nispi vergi oranları uygulanır.

 • II/4. Verginin Matrahı (madde 11)

 • (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tabi olan taşıtlarda ÖTV matrahı, ilk iktisapta hesaplanacak ÖTV hariç olmak üzere KDV matrahını oluşturan unsurlardan oluşur.

 • (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tabi olmayan taşıtlarda ÖTV matrahı, bu taşıtların ithalinde veya tesliminde hesaplanacak KDV matrahını oluşturan unsurlardan oluşur.A – VERGİNİN KAPSAMI (madde 1)

 • II/5. Vergilendirme Dönemi VE Ödeme Süresi

 • (II) sayılı listedeki mallardan

  • Kayıt ve tescile tabi olan taşıtlardan vergilendirme dönemi söz konusu değildir. İlk iktisapla ilgili işlemlerin tamamlanmasından önce vergi beyan edilerek ödenir.
  • Kayıt ve tescile tabi olmayan mallarda takvim yıllarının birer aylık dönemleri
 • (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tabi olmayanlarda ÖTV beyannamesi vergilendirme dönemini izleyen ayın 15. günü akşamına kadar (KDV yönünden bağlı bulunulan vergi dairesine ) verilir. (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tabi olmayanlarda ÖTV, beyanname verme süresi içinde ödenir.A – VERGİNİN KAPSAMI (madde 1)

 • III- (III) SAYILI LİSTE

 • (III) Sayılı Liste Kapsamında Yer alan Mallar;

  • Kolalı gazozlar
  • Alkollü içkiler
  • Purolar, sigarillolar, sigaralar
  • İçilen, çiğnenen ve enfiye olarak kullanılan tütün
 • III/1. Verginin Konusu (madde 1)

 • (III) sayılı listedeki malların ithalatı veya imal yada inşa edenlerce teslimi veya ÖTV uygulamadan önce müzayede yoluyla satışı, verginin konusunu oluşturmaktadır.A – VERGİNİN KAPSAMI (madde 1)

 • III- (III) SAYILI LİSTE

 • III/2. (III) Sayılı Listedeki Malların Mükellefleri (madde 4)

  • İmalatçılar
  • İthalatçılar
  • Müzayede yoluyla satışını yapanlar
 • III/3. (III) Sayılı Listenin Vergilendirme Ölçüleri (madde 11)

  • (A) cetvelinde yer alan mallar listedeki her bir alkol derecesi, her bir litre veya içerdiği alkolün her bir litresi,
  • (B) cetvelinde yer alan mallar her bir sigara veya her bir gram itibariyle uygulanır.


A – VERGİNİN KAPSAMI (madde 1)

 • III- (III) SAYILI LİSTE

 • III/4. Verginin Oranı (madde 12)

 • Kanuna ekli (III) sayılı listede yer alan mallar için nispi vergi oranları uygulanır.

 • Vergi, rakı, bira, viski ve kolalı gazozlarda fabrika çıkış fiyatı üzerinden, sigara, puro vb. içmelik tütün de ise perakende satış fiyatı üzerinden hesaplanır.

 • III/5. Verginin Matrahı (madde 11)

 • - (III) [(B) cetvelindekiler hariç] sayılı listedeki malların ithalinde veya tesliminde hesaplanacak özel tüketim vergisi hariç KDV matrahını oluşturan unsurlardan teşekkül eder.

 • - (III) sayılı listenin B cetvelindeki mallar için verginin matrahı; bu mamullerin nihai tüketicilere perakende satış fiyatı olarak belirlenmiştir.A – VERGİNİN KAPSAMI (madde 1)

 • III- (III) SAYILI LİSTE

 • III/6. Vergilendirme Dönemi (madde 14)

 • (III) sayılı liste kapsamında yer alan mallarla ilgili vergilendirme dönemi faaliyette bulunulan takvim yılının birer aylık dönemleridir.

 • III/7. Tarh Yeri Ve Tarh Zamanı (madde 14)v

 • (III) sayılı liste kapsamında yeralan mallarla ilgili ÖTV beyannamesi, vergilendirme dönemini takip eden ayın 15. günü akşamına kadar (KDV yönünden bağlı bulunulan vergi dairesine) verilir.

 • III/8. Ödeme Zamanı (madde 14)

 • (III) sayılı listedeki mallara ait ÖTV beyanname verme süresi içinde ödenir.A – VERGİNİN KAPSAMI (madde 1)

 • IV- IV SAYILI LİSTE

 • (IV) Sayılı Liste Kapsamında Yer Alan Mallar ;

  • Dayanıklı tüketim malları
  • Lüks tüketim malları
 • IV/1. Verginin Konusu (madde 1)

 • (IV) sayılı listedeki malların ithali veya imalatçıları tarafından teslimi ile özel tüketim vergisi uygulamadan önce müzayede yoluyla satışı.

 • IV/2. Verginin Mükellefi (madde 4)

  • İmalatçılar
  • İthalatçılar
  • Müzayede yoluyla satışını yapanlar


A – VERGİNİN KAPSAMI (madde 1)

 • IV- IV SAYILI LİSTE

 • IV/3. Vergilendirme Ölçüleri (madde 12)

 • (IV) sayılı listedeki mallara ilişkin ÖTV listede karşısında gösterilen oran üzerinden hesaplanır.

 • IV/4. Verginin Matrahı (madde 11)

 • (IV) sayılı listedeki malların ithalinde veya tesliminde hesaplanacak ÖTV hariç olmak üzere, KDV matrahını oluşturan unsurlardan teşekkül eder.

 • Vergi fabrika çıkış fiyatı üzerinden hesaplanır.

 • IV/5. Verginin Oranı (madde 12)

 • Kanuna ekli (IV) sayılı listede yer alan mallar için nispi vergileme uygulanması benimsenmiştir.A – VERGİNİN KAPSAMI (madde 1)

 • IV- IV SAYILI LİSTE

 • IV/6. Vergilendirme Dönemi (madde 14)

 • (IV) sayılı listedeki mallar için vergilendirme dönemi faaliyette bulunulan takvim yılının birer aylık dönemleri olarak belirlenmiştir.

 • IV/7. Tarh Yeri ve Tarh Zamanı (madde 14)

 • (IV) sayılı listedeki mallar için ÖTV beyannamesi vergilendirme dönemini izleyen ayın 15. günü akşamına kadar (KDV yönünden bağlı bulunulan vergi dairesine) verilecektir.

 • IV/8. Ödeme Zamanı (madde 14)

 • (IV) sayılı listedeki mallarla ilgili ÖTV, beyanname verme süresi içinde ödenir.A – VERGİNİN KAPSAMI (madde 1)

 • IV- IV SAYILI LİSTE

 • Vergi Sorumlusu (madde 4/2)

 • ÖTV mükelleflerinin Türkiye içinde ikametgahının, kanuni ve iş merkezinin bulunmaması ve gerekli görülen diğer hallerde;

 • - Kayıt ve tescile tabi araçları ilk iktisap edenin temsilcisi, vekili veya adına hareket etmeye yetkili kişi veya kuruluşlar

 • - Kayıt ve tescile tabi olmayan araçlar ile ÖTV’ ye tabi diğer mallarda teslim alan veya ithal işlemini gerçekleştiren kişi veya kuruluşlar

 • - ÖTV’nin tam olarak ödenmesinden ve diğer ödevlerin yerine getirilmesinden sorumlu tutulmuşlardır.A – VERGİNİN KAPSAMI (madde 1)

 • IV- IV SAYILI LİSTE

 • ÖTV’ de Müteselsil Sorumluluk

 • - Petrol ürünlerinde müteselsil sorumluluk

 • - Motorlu araçlara ilişkin müteselsil sorumluluk

 • Petrol Ürünlerinde Müteselsil Sorumluluk

 • - Petrol ithal eden gerçek ve tüzel kişiler

 • - Petrol rafine eden rafineri şirketi

 • - Rafine edilmiş petrol ürününü alarak daha yüksek tutarda vergilenen mallar yerine kullananlar veya satanlarA – VERGİNİN KAPSAMI (madde 1)

 • IV- IV SAYILI LİSTE

 • Motorlu Araçlara İlişkin Müteselsil Sorumluluk

 • - Gümrük memurları

 • - Kayıt ve tescile yetkili memurlar

 • - Motorlu araç ticareti yapanlar

 • - ÖTV uygulanmadan müzayede yoluyla

 • satışını gerçekleştirenler

 • - İcra memurlarıB- İSTİSNALAR

 • İhracat istisnası

 • Diplomatik istisna

 • Diğer istisnalar

 • 1-ÖTV İhracat İstisnası (madde 5)

 • İhracat İstisnasının Şartları

 • -Teslim yurtdışındaki bir müşteriye yapılmalı.

 • - Teslim konusu mal T.C Gümrük Bölgesinden çıkmış olmalı.

 • - Teslim konusu mallar ÖTV Kanunu’na ekli listeler kapsamında yer almalı.B- İSTİSNALAR

 • İhracat Teslimi Sayılan Haller

 • - Yabancı bayraklı gemilere,

 • - Yabancı havayolu firmalarının hava taşıma araçlarına,

 • - Uluslararası sefer yapan deniz ve hava taşıma araçlarına, yapılan teslimler

 • - İhracat rejimi kapsamında yurtdışına çıkarılacak eşyaların taşıyan kamyon, çekici ve soğutucu ünitesine sahip yarı romörkların depolarına yapılacak motorin teslimleri.

 • ÖTV’ de İade (madde 5)

 • - Nakden

 • - MahsubenB- İSTİSNALAR

 • ÖTV’ de Nakden İade

 • - İade talep edilen tutarın limitin altında olması halinde teminat ve inceleme raporu aranmaksızın,

 • - İade talep edilen tutarın limitin üzerinde olması halinde;

 • - Teminat

 • - YMM Raporu

 • - Vergi İnceleme Raporu

 • sonucuna göre yapılır.B- İSTİSNALAR

 • ÖTV’ de Mahsuben İade

  • Kendisinin,
  • Ortaklarının,
  • Mal yada hizmet satın aldığı kişilerin,
   • Vergi borçlarına,
   • SSK prim borçlarına,
   • İthalat sırasında uygulanan vergilere ilişkin borçlarına,
 • teminat ve inceleme raporu aranmaksızın mahsup yapılır.B- İSTİSNALAR

 • 2- Diplomatik İstisna (madde 6)

  • ÖTV Kanununa ekli I, II, III sayılı liste kapsamında yer alan mallar karşılıklı olmak kaydıyla
  • Yabancı devletlerin Türkiye’deki diplomatik temsilcilikleri ve konsoloslukları
  • Uluslararası anlaşmalarla vergi muafiyeti tanınan uluslararası kuruluşlar
  • Bunların diplomatik haklara sahip mensuplarının kendi
  • İhtiyaçları için ilk iktisabı ve ithali veya bunlara teslimi vergiden müstesnadır.


B- İSTİSNALAR

 • 3- Diğer İstisnalar (madde 7)

 • I Sayılı Listeye İlişkin İstisnalar

  • Askeri amaçlı istisna
  • Petrol Arama Faaliyetinde Bulunanlara yapılacak teslimlerde istisna
  • 4458 sayılı Gümrük Kanunu uyarınca tasfiyelik hale gelenlerinin tabiî afetler, bulaşıcı hastalıklar ve benzeri olağanüstü durumlarda genel ve katma bütçeli dairelere, il özel idarelerine, belediyelere, köylere ve bunların teşkil ettikleri birliklere bedelsiz teslimi,


B- İSTİSNALAR

 • Askeri Amaçlı İstisna

  • I sayılı listede yer alan malların
  • Milli Savunma Bakanlığına
  • Jandarma Genel Komutanlığına
  • Sahil Güvenlik Komutanlığına
  • Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığına
 • veya bunlar adına akaryakıt ikmali yapanlara teslimiB- İSTİSNALAR

 • Petrol Arama Faaliyetlerinde İstisna

 • I sayılı listede yer alan malların münhasıran petrol arama faaliyetinde kullanılmak üzere

 • 6326 Sayılı Kanuna göre;

 • Petrol hakkı sahibine veya temsilcisine

 • Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce kabul edilmiş müteahhidine teslimi

 • 4458 sayılı Gümrük Kanunu uyarınca tasfiyelik hale gelenlerinin tabiî afetler, bulaşıcı hastalıklar ve benzeri olağanüstü durumlarda genel ve katma bütçeli dairelere, il özel idarelerine, belediyelere, köylere ve bunların teşkil ettikleri birliklere bedelsiz teslimi,B- İSTİSNALAR

 • II Sayılı Listeye İlişkin İstisnalar Malul ve Engelliler Tarafından İktisap Edilecek Taşıt Araçlarında İstisna

 • - Sakatlık derecesi %90 ve daha fazla olan malul ve engelliler keyfiyeti yetkili sağlık kuruluşlarından alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelemek şartıyla özel tertibat yaptırmaksızın araç iktisap edebilirler.

 • - Sakatlık derecesi %90’ın altında olan malul ve engellilerin istisna kapsamında araç iktisabı

 • Yetkili sağlık kuruluşlarından alınacak sağlık kurulu raporu,

 • Araçta sakatlığa uygun özel tertibat

 • H Sınıfı sürücü belgesine sahip olma

 • Özürlü tarafından bizzat kullanma şartlarını taşımaları halinde istisnadan yararlanabileceklerdir.B- İSTİSNALAR

 • d- Türk Hava Kurumuna Yapılan Teslimlerde İstisna

 • II sayılı liste kapsamında yer alan uçak ve helikopterlerin Türk Hava Kurumu tarafından kendi ihtiyaçların da kullanılmak üzere iktisabı ÖTV’ den istisnadır.B- İSTİSNALAR

 • V sayılı listedeki mallara ilişkin istisna

 • - Güvenlik Kuruluşlarının Silah Alımlarında İstisna

 • IV sayılı listede yer alan Rovelver, tabanca, ateşli, havalı, gazlı ve yaylı silahların

 • Milli Savunma Bakanlığı

 • Jandarma Genel Komutanlığı

 • Sahil Güvenlik Komutanlığı

 • Milli İstihbarat Teşkilatı

 • Emniyet Genel Müdürlüğü

 • Gümrük Muhafaza Genel Müdürlüğü’ne

 • teslimi veya ithaliB- İSTİSNALAR

 • V sayılı listedeki mallara ilişkin istisna

 • - Kamu Kurumlarına Bedelsiz Teslimlerde İstisna

 • - IV Sayılı listede yer alan malların,

 • Genel ve Katma Bütçeli Daireler

 • İl Özel İdareleri

 • Belediyelere

 • Köylere

 • Bunların teşkil ettikleri birliklere

 • bedelsiz teslimi veya bu kuruluşlar tarafından bedelsiz ithaliB- İSTİSNALAR

 • V sayılı listedeki mallara ilişkin istisna

 • İthalat İstisnası

 • - Geçici ithalat

 • - Hariçte işleme rejimi

 • - Geri gelen eşya

 • hükümleri kapsamında gümrük vergisinden muaf ve müstesna olan malların ithali

 • -Gümrük Kanunun transit, gümrük antrepo, dahilde işleme, gümrük kontrolü altında işleme rejimlerine tabi tutulan mallar

 • -Serbest bölgeler, geçici depolama yerleri

 • hükümlerinin uygulandığı mallar.B- İSTİSNALAR

 • V sayılı listedeki mallara ilişkin istisna

 • - İSTİSNALARIN SINIRI

 • - ÖTV ile ilgili istisna veya muafiyet ancak,

 • Kanuna hüküm eklemek

 • Kanunda değişiklik yapmak

 • suretiyle geçerlik kazanır.

 • - Diğer Kanunlardaki istisna ÖTV bakımından geçersizdir.

 • - Uluslararası anlaşmalar saklı tutulmuştur.B- İSTİSNALAR

 • Kanuna Ekli (I) Sayılı Listenin (A) Cetvelinde Yer Alan Motorinin; (madde 7/A)

 • Bakanlar Kurulunca belirlenen sınır kapılarında

 • Gümrük Kanunu’nun ihracat rejimi kapsamında yurtdışına çıkarılacak eşyayı taşıyan kamyon, çekici ve soğutucu ünitesine sahip yarı römorkların depolarına

 • Söz konusu araçların standart yakıt deposu miktarlarını aşmamak kaydıyla

 • Yalnızca yurtdışına çıkışlarında teslimi vergiden müstesnadır.C- TECİL-TERKİN

 • I- (I) Sayılı Listenin (B) Cetvelinde Yer Alan Mallara Ait Verginin Tecil ve Terkini (madde 8/1)

 • ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelindeki malların (I) sayılı listedeki mallar dışındaki malların imalinde kullanılacak olması halinde Bakanlar Kurulunca belirlenen tutar (0,015. YTL’ yi aşan kısım) tecil edilecek

 • Bu kapsamda teslim edilen malların tecil tarihini takip eden aybaşından itibaren 12 ay içinde bu amaçla imalatta kullanıldığının YMM tarafından düzenlenecek üretim tasdik raporu ile tevsiki üzerine tecil edilen vergi terkin edilecek

 • Söz konusu malların 12 ay içinde imalatta kullanıldığının YMM tarafından düzenlenen ÜRETİM RAPORU ile tevsik edilememesi halinde tarh edilmesi gereken vergiden daha önce tahsil edilen vergi tutarı mahsup edilmek kaydıyla bulunan tutar 6183 sayılı yasaya göre hesaplanacak gecikme zammı ile, mücbir sebep halinde ise tecil faizi ile birlikte alıcıdan aranılacak.C- TECİL-TERKİN

 • II- İhraç Kayıtlı Teslimlerde Verginin Tecil ve Terkini (madde 8/2)

 • -Teslime konu mal ÖTV Kanunu’na ekli I, III ve IV sayılı listede olacak

 • ÖTV mükellefleri tarafından ihracatçıya ihraç kayıtlı satışta faturada ÖTV hesaplanacak

 • Hesaplanan ÖTV ihracatçı tarafından ödenmeyecek

 • Ödenmeyen vergi beyan edilerek tahakkuk ettirilecek

 • Tahakkuk eden ÖTV tecil edilecek

 • Tecil edilen ÖTV ihracat (teslim tarihini takip eden üç ay içinde) gerçekleştikten sonra terkin edilecek

 • İhracat gerçekleşmez ise tecil edilen ÖTV gecikme zamlı olarak tahsil edilecek

 • İhracatın mücbir sebep nedeniyle gerçekleşmemesi halinde tecil edilen vergi tecil faizi ile birlikte tahsil edilecek

 • İhraç kayıtlı teslimlerde tecil-terkin uygulaması ihtiyari olup imalatçı olma şartı aranmayacakD- DİĞER HÜKÜMLER

 • I-VERGİ İNDİRİMİ (madde 9)

 • ÖTV’ne tabi malların, yeraldığı listedeki başka bir malın imalinde kullanılması halinde ödenen verginin ödenecek vergiden indirilmesi suretiyle ÖTV’nin her mal için bir kez ödenmesi sağlanmıştır

 • II- FAZLA VE YERSİZ ÖDENEN ÖTV’NİN BEYANI (madde 15)

 • Vergiye tabi bir işlem olmadığı halde fatura ve benzeri belgelerde ÖTV gösterenler

 • ÖTV’ ni fatura veya benzeri belgelerde göstermeye hakkı bulunmadığı halde, gösterenler

 • ÖTV’ ni Kanuna göre borçlu oldukları vergi tutarından daha yüksek bir tutarı fatura veya benzeri belgelerde gösterenler

 • bu vergiyi ödemekle mükellef olacaktır.D- DİĞER HÜKÜMLER

 • III- ÖTV MATRAHININ DEĞİŞMESİ

 • İşletmeye girmiş ve defter kayıtlarında gösterilmiş olmak kaydıyla beyan dönemi içerisinde;

 • Malların iade edilmesi,

 • İşlemin gerçekleşmemesi,

 • İşlemden vazgeçilmesi,

 • Yersiz veya fazla vergi hesaplanması

 • gibi durumlarda satış faturasının alıcıya verilen birinci nüshasının da iptal edilmesi suretiyle düzeltme işlemi yapılacak.D- DİĞER HÜKÜMLER

 • III- ÖTV MATRAHININ DEĞİŞMESİ

 • Beyan dönemi geçtikten sonra;

 • İade edilen malların işletmeye girdiği dönem beyannamesinde beyan edilen ÖTV’den mahsup edilmek suretiyle düzeltme yapılacaktır.

 • Bu şekilde mahsup edilecek ÖTV’nin beyan edilen ÖTV’den fazla olması halinde aradaki fark mükellefin talebine bağlı olark nakden ve mahsuben iade edilebilecek veya sonraki dönemde mahsup edilmek üzere devredilebilecektir.D- DİĞER HÜKÜMLER

 • IV- İTHALDE ALINAN ÖTV’NİN DÜZELTİLMESİ

 • İthalde alınmayan veya eksik alınan ÖTV ile fazla veya yersiz alınan ÖTV, Gümrük Kanunu hükümlerine göre işlem yapılarak düzeltilir.

 • V- İLK İKTİSABINDA İSTİSNA UYGULANAN TAŞITLARDA VERGİLEME (madde 7)

 • İlk iktisabında istisna uygulanan taşıtların,

 • İstisnadan yararlanmayan kişi veya kuruluşlara tesliminde,

 • İlk iktisaptaki matrah üzerinden o tarihte geçerli oran üzerinden ÖTV tarh ve tahakkuk ettirilerek tahsil edilir,

 • Veraset yoluyla intikallerde bu hüküm uygulanmaz.D- DİĞER HÜKÜMLER

 • VI- TAŞITLARIN TADİLATLARINDA VERGİLEME

 • II sayılı listede yer alan kayıt ve tescile tabi taşıtlardan,

 • 5 yıl içinde otomobile dönüştürülmesi halinde,

 • Bu taşıtın ilk iktisabındaki matrah üzerinden değişikliğin kayıt ve tescili tarihindeki oran üzerinden ÖTV hesaplanacaktır.

 • VII- İTHALATTA TEMİNATLI İŞLEMLER

 • Gümrük Kanunu ve

 • Diğer Kanunlar

 • gereğince ithalde ödenecek vergileri teminata bağlanarak işlem yapılan mallara ait ÖTV’de aynı şekilde teminata bağlanır.D- DİĞER HÜKÜMLER

 • VIII- DENİZ ARAÇLARINA YAKIT TESLİMİNDE SIFIR (O) ORANI ÖTV UYGULAMASI (6 Seri No.lu Tebliğ ile yapılan düzenleme)

 • Türk Uluslar arası Gemi Siciline, Milli Gemi Siciline ve DTO’ya kayıtlı kabotaj hattında çalışan deniz araçlarına verilecek akaryakıtın özel tüketim vergisi tutarı sıfıra indirilmiştir.

 • a-YAKIT ALIM DEFTERİNİN ONAYI

  • DTO
  • Denizcilik müsteşarlığı
  • Vergi Dairesi
 • b- DAĞITICI KURULUŞLAR

  • Rafinerici
  • Dağıtıcı
  • İhrakiye Teslim Şirketi


D- DİĞER HÜKÜMLER

 • VIII- DENİZ ARAÇLARINA YAKIT TESLİMİNDE SIFIR (O) ORANI ÖTV UYGULAMASI (6 Seri No.lu Tebliğ ile yapılan düzenleme)

 • C- UYGULAMA KAPSAMINDA DENİZ YAKITI ALABİLECEK DENİZ ARAÇLARI

 • - Türk Uluslararası Gemi Siciline, Milli Gemi Siciline ve DTO’ya kayıtlı kabotaj hattında çalışan, yük ve yolcu taşıyan gemilere, ticari yatlara ve hizmet gemilerine;

 • DTO veya Liman Başkanlığı tarafından onaylanarak verilen ve vergi dairesince de onaylanan yakıt alım defterine istinaden ÖTV hesaplanmaksızın yakıt teslimi mümkün bulunmaktadır.Bu şekilde ÖTV’siz yakıt kullanan mükellefler her takvim yılının ilk 6 aylık birinci ve kalan 6 aylık ikinci döneminde kullandıkları deniz yakıtına ilişkin dönemleri takip eden aybaşından itibaren 1 ay içerisinde veya 1 aylık sürenin bir katını geçmeyecek şekilde verilen ek süre içerisinde YMM Raporu ibraz etmesi gerekir.D- DİĞER HÜKÜMLER

 • VIII- DENİZ ARAÇLARINA YAKIT TESLİMİNDE SIFIR (O) ORANI ÖTV UYGULAMASI (6 Seri No.lu Tebliğ ile yapılan düzenleme)

 • D- ÖTV’SİZ YAKIT KULLANIMINA İLİŞKİN YMM RAPORU’NUN SÜRESİNDE İBRAZ EDİLMEMESİ

 • - Yakıt alım defterlerine vergi dairesi tarafından el konulur ve VUK 355 inci maddesi gereği özel usulsüzlük cezası uygulanır.

 • - Vergi daireleri bu kullanıcılardan, ilgili faaliyet dönemine ilişkin raporu 30 günlük süre içerisinde ibraz etmelerini yazılı olarak isterler.

 • - 30 günlük süre içerisinde istenilen YMM faaliyet raporunu ibraz eden ve uygulanan özel usulsüzlük cezasını da ödeyen kullanıcılara, el konulan yakıt alım defterleri iade edilir. Yeni yakıt alım defterine ihtiyaç duymaları halinde ise yeni defter düzenlenebilir.D- DİĞER HÜKÜMLER

 • VIII- DENİZ ARAÇLARINA YAKIT TESLİMİNDE SIFIR (O) ORANI ÖTV UYGULAMASI (6 Seri No.lu Tebliğ ile yapılan düzenleme)

 • D- ÖTV’SİZ YAKIT KULLANIMINA İLİŞKİN YMM RAPORU’NUN SÜRESİNDE İBRAZ EDİLMEMESİ

 • - 30 günlük süre içerisinde anılan raporu vermeyen kullanıcılar, ilgili dönemlere ilişkin olarak vergi incelemesine sevk edilir.

 • - Yapılan vergi incelemesi sonucunda herhangi bir vergi tarh edilmemesi veya tarh edilen vergi ile bu vergiye ilişkin gecikme zammı, gecikme faizi ve uygulanan cezaların ödenmesi halinde, el konulan defterler iade edilir veya yenisi verilebilir.Yüklə 445 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin