Precizează perspectiva / punctul de vedere al autorului, aşa cum se reflectă în textul citatYüklə 445 b.
tarix06.01.2018
ölçüsü445 b.
#37208Precizează perspectiva / punctul de vedere al autorului, aşa cum se reflectă în textul citat.

 • Precizează perspectiva / punctul de vedere al autorului, aşa cum se reflectă în textul citat.

 • R: Punctul de vedere al autorului, aşa cum se reflectă în textul citat este unul:

 • 1. obiectiv = relatare la pers. a III-a = autorul nu se implică afectiv, fiind neutru prin tonalitate şi informaţiile furnizate.

 • = impersonal = se adresează gândirii; transmite informaţii şi explicaţii.

 • 2. subiectiv = relatare la pers. I, autorul se implică afectiv, îşi exprimă propria opinie ( “eu cred că..., sunt de părere că” );

 • = mesajul este orientat spre Emiţător;

 • = se adresează sensibilităţii Receptorului;

 • = mărcile subiectivităţii: verbe, pronume şi adj. pron posesive la persoana I.

 • 3. obiectiv, dar cu note de subiectivitate ( în cazul în care întâlnim, uneori, şi persoana I, autorul exprimându-şi şi propria opinie despre un anumit fapt) .1. Particularităţi ale organizării textului + convenţii specifice :

  • 1. Particularităţi ale organizării textului + convenţii specifice :
 • Textul este compus din mai multe paragrafe ( nr.= ... , 3, 4, 5 ), care încep cu alineat ;

 • în stilul juridico-administrativ, textul este compus din articole, paragrafe şi

 • alineate numerotate ;

 • în stilul publicistic : în interviu – relaţia dintre E şi R este realizată cu ajutorul dialogului

 • în stilul beletristic = în teatru, textul este format din act, scenă, dialog, replică, indicaţii de regie ;

  • 2. Tehnici şi structuri argumentative:
 • TEHNICI : enumeraţia, demonstraţia, exemplificarea, compararea, citarea unor specialişti ;

 • STRUCTURI ARGUMENTATIVE: Textul argumentativ are o construcţie riguroasă:

    • Ipoteza ( =ideea care urmează să fie argumentată),
    • Demonstraţia (= 2 argumente sau contraargumente= ilustrări = exemple ),
    • c) Concluzia


TEHNICI : enumeraţia, demonstraţia, exemplificarea, compararea, citarea unor specialişti ;

 • TEHNICI : enumeraţia, demonstraţia, exemplificarea, compararea, citarea unor specialişti ;

 • STRUCTURI ARGUMENTATIVE:

 • Textul argumentativ are o construcţie riguroasă:

 • A) Ipoteza ( = ideea care urmează să fie argumentată ),

 • B) Demonstraţia ( = 2 argumente sau contraargumente = ilustrări = exemple ),

 • C) Concluziasuccesiunea, ordinea ideilor, a faptelor: în primul rând,

 • succesiunea, ordinea ideilor, a faptelor: în primul rând,

 • în al doilea rând etc., pe de o parte, pe de altă parte, în plus;

 • comparaţia: spre deosebire de , în contrast cu, dar, însă, ci, pe de altă parte, dimpotrivă;

 • probabilitatea: probabil, poate că, posibil, s-ar putea ca, este cu putinţă;

 • certitudinea: sigur, cu siguranţă, desigur, fireşte, fără îndoială, cu certitudine, de fapt, în realitate;

 • explicaţia: adv. astfel; ca atare ( locuţ. adverbială );

 • selecţia unor argumente: “dintr-o serie de termeni “;

 • cauza: de aceea;

 • concluzia: deci, prin urmare, aşadar, în concluzie, în cele din urmă, în sfârşit, în consecinţă, pe scurt.În textele tehnico-ştiinţifice se realizează într-o ordine logică, respectând structura textului argumentativ;

  • În textele tehnico-ştiinţifice se realizează într-o ordine logică, respectând structura textului argumentativ;
  • In textele juridico-administrative ideile sunt dispuse în articole, paragrafe şi alineate numerotate.


Emiţătorul = sursa de informaţie dintr-o situaţie de comunicare;

 • Emiţătorul = sursa de informaţie dintr-o situaţie de comunicare;

 • Receptorul = beneficiarul informaţiei dintr-o situaţie de comunicare.

 • Comunicarea înseamnă schimb de replici între E şi R. Emiţătorul şi Receptorul îşi pot schimba rolul.

 • Mesajul = fraza care poartă informaţia;

 • Codul:

   • - mijloace verbale : limbi străine – vorbit/ scris;
   • - mijloace paraverbale: intonaţie, accent de insistenţă, ritm;
   • - mijloace nonverbale: gesturi, mimică, poziţia corpului, alfabetul
   • Braille, limbajul surdo-muţilor.
 • Canalul de transmisie:

 • aer ( vibraţiile produse de vocea cuiva determină propagarea prin aer a

 • mesajului la urechile Receptorului )=comunicare orală;

 • scris = scrisoare, bilet;

 • electronic= telefon, fax, e-mail ( =comunicare rapidă la distanţă ).

 • Referent = informaţia despre ceva; despre ce este vorba în mesaj.

 • Context = loc, timp, vârstă, sex, profesie, interlocutor;

 • = ceea ce interlocutorul ştie se omite, fiind presupus.

 • Forme ale comunicării:

 • a) orale: 1. Monologul 2. Dialogul

 • b) scrise: 1. Rezumatul 2. Povestirea scrisă.1. Informativ - transmitere de informaţie;

 • 1. Informativ - transmitere de informaţie;

 • 2. persuasiv – convingerea receptorului : în reclame şi discursuri electorale ( sunt preferate formulările expresive şi concise, jocurile de cuvinte, enunţuri exclamative sau verbe la imperativ);

 • 3. predictiv – prognoza meteorologică.Trăsături:

 • Trăsături:

 • 1. Scopul acestui stil este de a transmite informaţii. Se adresează gândirii nu sensibilităţii cititorului;

 • 2. Cuvintele sunt folosite cu sensul lor propriu, nu figurat (exactitatea informaţiei)+ cuvinte monosemantice -cu un singur înţeles;

 • 3. Abstract, inexpresiv: claritate, precizie, sobrietate;

 • 4. Fiecare domeniu are o terminologie specifică ( “cosinus, cotangentă, vector” );

 • 5. Se foloseşte pluralul autorului ( “noi” ) în locul persoanei I sg; emiţătorul evită afirmaţiile pe care nu le poate dovedi.

 • 6. Timpul prezent = adevăruri general- valabile.;

 • 7. Nu foloseşte figuri de stil, arhaisme, regionalisme;

 • 8. Frecvenţa neologismelor =progresul tehnicii;

 • 9. Foloseşte mijloace extralingvistice ( tabele-chimie, hărţi-geografie, fotografii );

 • 10. Foloseşte abrevieri, simboluri, formule, semne convenţionale: Ca, ≥, “în proporţie de 90%, ¾” ;

 • 11. Caracter internaţional: aceleaşi nume în aproape toate limbile: pneumatic( engl. ), pol ( engl. pole ), mecanism ( engl. mechanism).Alineate, paragrafe, articole numerotate ( “art. 3” )→scoatere în evidenţă a ideilor + claritatea acestora;

 • Alineate, paragrafe, articole numerotate ( “art. 3” )→scoatere în evidenţă a ideilor + claritatea acestora;

 • Clişee sau formule lexicale: “Se adevereşte prin prezenta…”, “Vă aducem la cunoştinţă că…”;

 • Exprimarea este lapidară ( concisă ), clară, neutră, obiectivă ( fără încărcătură afectivă sau emoţională );

 • Accesibilitate ( pentru a putea fi înţeles şi de persoanele mai puţin instruite );

 • Sensul cuvintelor = denotativ ( primul sens din dicţionar )= nu permite decât o singură interpretare ;

 • Vocabularul este specializat ( terminologie specifică: licitaţie, adjudecare, conform, se adevereşte, sentinţă, reclamaţie, culpă, din oficiu, la cerere);

 • Respectarea strictă a normelor limbii literare;Prezintă două dintre faptele de limbă identificate în textul dat ( la alegere dintre nivelurile:

 • Prezintă două dintre faptele de limbă identificate în textul dat ( la alegere dintre nivelurile:

 • 1. ortografic şi de punctuaţie, 2. morfosintactic, 3. lexico-semantic, 4. stilistico-textual ).Rolul semnelor ortografice: rolul cratimei,

 • Rolul semnelor ortografice: rolul cratimei,

 • rolul apostrofului

 • ROLUL CRATIMEI ( liniuţa de unire )

 • leagă 2 cuvinte pronunţate fără pauză ( DOOM 2 );

 • marchează elidarea unei vocale şi evitarea hiatului ( stele+ în cer= stele-n cer );

 • din punct de vedere prozodic ( al versificaţiei) influenţează ritmul şi măsura versurilor, prin dispariţia unei silabe.

 • scrierea unor cuvinte compuse, comune sau proprii: câine-lup; redactor-şef; floarea-soarelui;  Popeşti-Leordeni; Vinţu-de-Sus;

 • despărţirea  cuvintelor în silabe: ma-să; ba-la-dă; car-te; oa-meni;

 • cantitatea, fiind pusă între două numerale: două-trei;  cinci-şase; o sută-două;

 • ROLUL APOSTROFULUI:

 • [ ‘ ] : ( Ex.: ‘neaţa )=marchează grafic căderea, absenţa accidentală în rostire a unui sunet sau a unui grup de sunete;[ ? ] = marchează grafic intonaţia enunţurilor interogative sau imperative;

 • [ ? ] = marchează grafic intonaţia enunţurilor interogative sau imperative;

 • [ ! ] = marchează grafic intonaţia enunţurilor exclamative sau imperative ( intonaţie ascendentă ).

 • [ … ] = Punctele de suspensie= pauza mai mare( întreruperea şirului vorbirii );

 • [ - ] =linia de dialog indică începutul vorbirii fiecărui participant la un dialog;

 • Obs.: Semnele de punctuaţie = reprezintă instrumentul prin care sunt delimitate grafic unele unităţi sintactice: părţi de propoziţie, propoziţii, fraze.Se realizează un inventar al părţilor de vorbire care prezintă valoare expresivă:

 • Se realizează un inventar al părţilor de vorbire care prezintă valoare expresivă:

 • 1. VERBELE:

 • Prezentul narativ, prezentul etern / atemporal ( gnomic ), prezentul istoric

 • Imperfectul ( MUNCEAM )= exprimă o acţiune durativă în trecut, neterminată în momentul la care se referă vorbirea; “un timp trecut , care-şi moaie aripa-n prezent” ( T. Vianu )

 • Gerunziul ( MUNCIND ) - exprimă o acţiune în desfăşurare, fără referire precisă la momentul vorbirii; un proces, o stare durativă ( principala funcţie stilistică este capacitatea de a crea imagini dinamice )

 • Perfectul simplu( MUNCII ) = timp al acţiunilor rapide, instantanee;

 • Perfectul compus( AM MUNCIT )= exprimă o acţiune trecută, terminată;

 • rol de narare, evocare, rezumare/concluziv

 • SUBSTANTIVELE SI ADJECTIVELE = sunt părţile de vorbire cel mai

 • des folosite pentru a se realiza o DESCRIERE

 • 3. Mijloace lingvistice de realizare a subiectivităţii vorbitorului= verbe, pronume personale şi adjective pronominale posesive la persoana I.Relaţia dintre sensul denotativ şi sensurile conotative ale cuvintelor, pentru a demonstra expresivitatea şi ambiguitatea limbajului poetic;

 • Relaţia dintre sensul denotativ şi sensurile conotative ale cuvintelor, pentru a demonstra expresivitatea şi ambiguitatea limbajului poetic;

 • Câmpuri semantice dominante;

 • Relaţii semantice: sinonimie, antonimie, paronimie, omonimie, polisemie;

 • Expresii şi locuţiuni= unităţi frazeologice.Un inventar al figurilor de stil – comentate;

 • Un inventar al figurilor de stil – comentate;

 • Registre stilistice: limbaj standard, limbaj literar, limbaj colocvial, limbaj popular, limbaj regional, limbaj arhaic, argou, jargon;

 • Tipuri de texte şi structura acestora: narativ, descriptiv, informativ, argumentativ ;

 • Stil direct, stil indirect, stil indirect liber

 • Apartenenţa la un stil funcţional ( tehnico-ştiinţific, beletristic, juridico-administrativ, publicistic )Citiţi textul cu mare atenţie şi spuneţi-vă părerea, respectând regulile textului argumentativ, care are SCOP PERSUASIV = DE CONVINGERE:

 • Citiţi textul cu mare atenţie şi spuneţi-vă părerea, respectând regulile textului argumentativ, care are SCOP PERSUASIV = DE CONVINGERE:

 • Eu cred că... = IPOTEZA

 • In primul rând, consider acest lucru... DEMONSTRATIA 1

 • In al doilea rând... = DEMONSTRATIA 2

 • In concluzie... = CONCLUZIACERINTE:

 • CERINTE:

 • I. Precizează punctul de vedere al autorului (…), aşa cum se reflectă în textul citat.

 • II. Prezintă 2 elemente de structură şi de compoziţie :

 • Particularităţi ale organizării textului + convenţii specifice 

 • Tehnici şi structuri argumentative

 • CONECTORI

 • Dispunerea ideilor şi a paragrafelor

 • +

     • Elementele situatiei de comunicare,
     • Scopul comunicarii,
     • Stilul tehnico-stiintific,
     • Stilul juridico-administrativ
 • II. Prezintă două dintre faptele de limbă identificate în textul dat ( la alegere dintre nivelurile: ortografic si de punctuatie, morfosintactic, lexico-semantic, stilistico-textual )

 • III. Exprimă-ţi o opinie argumentată despre mesajul textului citat.

Apetrei, Dorina, Stoleru, Eugenia, Algoritmul lecturii unui text ( literar sau nonliterar ), Ed. Petrodava, Iaşi, 2008.

 • Apetrei, Dorina, Stoleru, Eugenia, Algoritmul lecturii unui text ( literar sau nonliterar ), Ed. Petrodava, Iaşi, 2008.

 • Angelescu Silviu/ Nicolae I. Nicolae, Emil Ionescu, Limba şi literatura română, manual pentru clasa a IX-a, Ed. All Educational, Bucureşti, 2000.

 • L. Paicu, M. Lazăr, Literatura română. Eseul, Bucuresti, Ed. Art, 2008.

 • Ş.a.Yüklə 445 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin