Premise legislativeYüklə 234,09 Kb.
səhifə1/4
tarix15.01.2018
ölçüsü234,09 Kb.
#38484
  1   2   3   4
PLAN MANAGERIAL

AN ŞCOLAR 2015-2016


APROBAT ÎN CONSILIUL PROFESORAL DIN DATA: 30.09.2015

APROBAT ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE DIN DATA:

Nu zidurile fac o școală, ci spiritul ce domnește într-însa.”


(Regele Ferdinand I)

PREMISE LEGISLATIVE:Prezentul Plan Managerial este conceput în conformitate cu următoarele acte normative:

 • Legea Educaţiei Naţionale nr. 1

 • Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin ordinul MEN 5115/2014

 • Ordin MECȘ nr. 5079/31.08.2015 pentru modificarea Ordinului ministrului educației și cercetării științifice nr. 4496/2015 privind structura anului școlar 2015-2016

 • Legea nr. 35/2007 privind creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ;

 • OMEd.C nr. 5020/2005 privind aprobarea Metodologiei continuării studiilor după finalizarea învăţământului obligatoriu

 • Legea nr. 87/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/12.07.2005, privind asigurarea calităţii educaţiei.

 • Regulamentul privind actele de studii şi documente şcolare în învăţământul preuniversitar aprobat prin OMECTS nr. 5565/2011;

 • OMEdC nr. 4706/2005, modificat prin OMECT nr. 1847 din 29.08.2007, pentru aprobarea Metodologiei privind evaluarea unităţilor de învăţământ preuniversitar în vederea acreditării;

 • Strategia de descentralizare a învăţământului preuniversitar;

 • Strategia Educaţie şi Cercetare pentru Societatea Cunoașterii

 • OMEdCT 1409/2007 cu privire la aprobarea strategiei MEdCT pentru reducerea fenomenului de violenţă în unităţile de învăţământ preuniversitar.

 • OMEN 4430/29.08.2014 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat naţional 2016

 • OMEN 4432/2014 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2016-2017

 • Pactul Naţional pentru Educaţie

 • Alte ordine, notificări şi precizări ale MECTS în vigoare

 • Raportul I.S.J. Bacău privind Starea învăţământului în judeţul Bacău în anul şcolar 2014-2015

 • Raport general privind calitatea educaţiei furnizate de CNCN în anul şcolar 2014-2015

 • Regulamentul Intern al Colegiului Național „Costache Negri”, revizuit pentru anul școlar 2015-2016  • ARGUMENT:

Planul Managerial pentru anul şcolar 2015-2016 este elaborat pornind de la faptul că educaţia şi formarea au un rol fundamental în realizarea obiectivelor Strategiei Europa 2020 privind o creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii, în special prin înzestrarea cetăţenilor cu competenţele şi aptitudinile de care economia şi societatea europeană au nevoie pentru a rămâne competitive şi inovatoare, dar şi prin contribuţia lor la promovarea coeziunii şi incluziunii sociale.

Sistemele de educaţie şi formare din Europa trebuie să ofere combinaţia potrivită de competenţe şi aptitudini, să asigure un număr suficient de absolvenţi din domeniile ştiinţei, matematicii şi ingineriei, să înzestreze oamenii cu competenţele de bază, motivaţia şi capacitatea de a învăţa, să încurajeze dezvoltarea de aptitudini transversale, inclusiv cele care permit utilizarea tehnologiilor moderne digitale, să promoveze dezvoltarea durabilă şi cetăţenia activă şi să încurajeze creativitatea, inovarea şi spiritul antreprenorial.

Prezentul Plan managerial:

 este elaborat pentru asigurarea calităţii în educaţie şi în concordanţă cu noile cerinţe ale descentralizării învăţământului preuniversitar românesc, punându-se accentul pe reducerea absenteismului şi utilizarea evaluării cu scopul orientării şi optimizării învăţării;

 a fost conceput din punctul de vedere al asigurării calităţii în procesul instructiv-educativ şi în concordanţă cu noile cerinţe ale integrării învăţământului preuniversitar românesc în spaţiul învăţământului european;

 este în acord cu viziunea şi misiunea şcolii, cu cerinţele Legii privind asigurarea calităţii în educaţie, cu Recomandarea Parlamentului European si al Consiliului Uniunii Europene privind competenţele-cheie din perspectiva învăţării pe tot parcursul vieţii şi are ca deziderat atingerea idealului educaţional, legiferat în Legea Educaţiei Naţionale („dezvoltarea liberă, integrală și armonioasă a individualităţii umane, personalităţii umane şi în asumarea unei scale de valori necesare pentru construcţia unei economii şi societăţi a cunoaşterii”);

 se bazează pe:

 analiza activităţii desfăşurate pe parcursul anului şcolar 2014 - 2015 şi a rezultatelor obţinute;

 planificările strategice la nivel naţional şi judeţean;

 aplicarea sistemului de evaluare a elevilor cu respectarea indicatorilor de performanță;

 legislația în vigoare;

 urmărește de asemenea, rezolvarea acelor probleme interne care au fost identificate în Raportul de analiză pentru anul şcolar 2014– 2015.

În anul școlar 2015-2016 echipa managerială a CN CN:

 optează ferm pentru responsabilitate, transparenţă şi eficienţă;

 îşi exprimă angajamentul pentru implementarea performantă şi îmbunătăţirea continuă a sistemului de management cu scopul de a obţine rezultate care să răspundă şi să depăşească nevoile beneficiarilor noştri (elevi, părinţi, comunitatea locală, autoritatea locală, agenţi economici).
  • VIZIUNE:

C. Negri inventează viitorul tău!”


Colegiul Național „Costache Negri” urmărește formarea și dezvoltarea armonioasă a elevilor prin valorificarea potențialului individual și instituțional, oferind o educație adecvată care să le permită o adaptare rapidă și eficientă la o societate în continuă schimbare.

Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor fi mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci să-I învăţăm să se adapteze”.(Maria Montessori, Descoperirea copilului)
Valorile pe care școala le promovează sunt:

Creativitate Noblețe

Onoare Eficiență

Succes Generozitate

Tenacitate Reușită

Armonie Inițiativă

Competență

Hotărâre

Echilibru

  • MISIUNEA ŞCOLII:

Misiunea Colegiului Național „Costache Negri”este promovarea unui învățământ modern și flexibil, prin îmbinarea tradiției cu inovația, asigurarea unui mediu educațional competitiv, în vederea formării unor personae responsabile, capabile să se integreze într-o societate dinamică de tip european.

ŢINTE STRATEGICE: 1. Dezvoltarea politicii de adaptare a ofertei educaţionale prin aplicarea unei educaţii centrate pe elev, care să trezească interesul elevilor pentru studio şi să ţină cont de nevoile comunităţii locale

 2. Modernizarea şi dezvoltarea bazei materiale a şcolii în vederea asigurării mijloacelor necesare promovării unui învăţământ modern, de calitate

 3. Transformarea şcolii într-o organizaţie ce pune bazele educaţiei permanente, care favorizează dezvoltarea abilităţilor individuale ale elevilor şi profesorilor, într-un proces complex de formare continuă prin încurajarea comunicării din ambele părţi (Sideways communication)

 4. Promovarea imaginii şi creşterea prestigiului şcolii prin crearea unui parteneriat eficient cu factorii educative locali  • DIAGNOZA/ANALIZA SWOT:

Analiza SWOT a activităţii desfăşurate în Colegiul Naţional „C. Negri” Tg. Ocna în anul şcolar 2013-2014 scoate în evidenţă următoarele aspecte:
PUNCTE TARI
- calificativ FOARTE BINE la evaluarea exteră ARACIP;

- procent de promovare bacalaureat 2014 (84,56%);

- rezultate bune la olimpiade și concursuri şcolare;

- premierea elevilor cu rezultate la olimpiade şi concursuri şcolare;

- scăderea numărului de absențe;

- îmbunătățirea bazei materiale;

- interesul crescut al profesorilor pentru formarea continuă, prin participarea la programe de perfecționare și examene de obținere a gradelor didactice;

- relațiile interpersonale existente creează un climat educațional deschis, stimulativ;

- proporție semnificativă a elevilor absolvenți cuprinși în învățământul superior;

- dezvoltarea parteneriatelor educaționale;

- dezvoltarea unei culturi organizaționale pozitive și a unui climat de lucru motivant;

- creșterea gradului de implicare a părinților, ca principal partener al școlii, prin funcționarea Asociației părinților din Colegiul „C. Negri”;

- consilierea psihopedagogică a elevilor aflaţi în dificultate: probleme de comportament, părinţi plecaţi în străinătate, elevi mai puţin susţinuţi şi motivaţi de către familie;

- management performant şi proactiv: coerenţă şi consecvenţă în atingerea ţintelor strategice şi realizarea obiectivelor, documente de proiectare de calitate, organizarea activităţii, monitorizarea, controlul şi evaluarea activităţilor;

- derularea unor programe de pregătire suplimentară a elevilor pentru examenul de finalizare a învăţământului preuniversitar;

- diversificarea ofertei de activități extracurriculare și creșterea numărului de parteneriate;

- dotarea corelată cu structura unităţii şcolare: laboratoare de informatică, chimie, fizică, biologie, sală multimedia.


PUNCTE SLABE
- procentul mare (aproximativ 30% ) de elevi navetişti;

- mediocritatea sau chiar absenţa orizontului cultural al unor elevi;

- rezultate slabe obținute de elevi la bacalaureat la disciplinele realiste;

- dezinteresul multor elevi pentru școală, mai ales de la specializarea științe ale naturii;

- subfinanţarea cronică a sistemului de învăţământ românesc -demotivarea, plecarea personalului spre alte domenii;

- volum imens de muncă: situaţii, raportări, analize etc.;

- reticenţa unor cadre didactice faţă de utilizarea/aplicarea în demersul didactic a metodelor activ-participative de predare-învăţare, adecvarea formelor alternative de evaluare la nevoile elevului;

- reticenţa unor părinţi faţă de consilierea psihopedagogică;

- dezinteresul cadrelor didactice pentru obţinerea de burse individuale de formare continuă Comenius şi vizite de studiu;

- slaba implicare a unor părinţi în activităţile şcolii, dezinteresul multora dintre ei faţă de anturajul şi preocupările copiilor lor;

- insuficienta utilizare a laboratoarelor în activitatea didactică;

- ofertele disciplinare opţionale nu sunt proiectate pe o durată de 4 ani (ele sunt propuse pentru 1 an, curs de 1 oră pe săptămână);

- implicarea insuficientă a cadrelor didactice în realizarea unui învăţământ diversificat care să permită şi să stimuleze rute individuale de pregătire a elevilor conform propriilor interese, înclinaţiilor şi talentului;

- colaborare nesatisfăcătoare între cadrele didactice privind interdisciplinaritatea generalizarea experienţei, transferul de cunoştinţe, identificarea personalităţii fiecărui elev.
OPORTUNITĂŢI

- cursuri de formare pentru profesori cu o arie diversificată;

- descentralizare şi autonomie instituţională;

- interesul elevilor de a participa la procesul de luare a deciziilor în şcoală;

- dezvoltarea şcolii prin proiecte;

- posibilitatea de accesare a unor fonduri prin proiecte cu finanțare externă;

- creşterea orelor C.D.Ș. spre finalul liceului facilitează specializarea elevilor într-un anumit domeniu;

- interesul organizaţiilor nonguvernamentale privind stabilirea de contacte culturale, educaţionale şi lărgirea orizontului cultural al cadrelor didactice, (concretizate în schimburi de experienţă, înfrăţiri cu unităţi şcolare de acelaşi nivel din alte ţări, transferul de metode şi tehnologii).
AMENINŢĂRI

- lipsa mijloacelor relevante de motivare şi de penalizare a cadrelor didactice;

- frecventele modificări în legislaţia şcolară;

- influenţa negativă a promovării în media a abaterilor disciplinare ale elevilor din alte unităţi şcolare;

- precaritatea mediului familial sub aspect socio-economic și cultural;

- reducerea entuziasmului şi scăderea interesului pentru profesia didactică, urmare a subfinanţării cronice;

- scăderea populaţiei şcolare;

- risc social, ca urmare a plecării părinţilor la muncă în străinătate;

- scăderea interesului pentru studiu, în general;

- creşterea efectivului de elevi pe clase îngreunează aplicarea metodelor interactive, lucrul pe grupe.


  • CONCLUZIILE ANALIZEI

   • Există un număr semnificativ de puncte tari identificate în organizarea şi funcţionarea organizaţiei şcolare.

   • Mediul extern oferă o gamă largă de oportunităţi, prin valorificarea cărora se întrevăd perspective multiple de dezvoltare educaţională şi instituţională

   • Corelarea punctelor tari cu oportunităţile mediului extern conturează Resursele strategice:

 • Resurse umane bine formate din punct de vedere profesional (metodişti, formatori, mentori) şi cu rezultate bune în procesul de învăţare-predare (elevi şi cadre didactice);

 • Dotare materială si tehnologică modernă;

 • Experienţă în management, formare, consiliere si orientare, în derularea proiectelor;

 • Parteneriate cu instituţiile educaţionale, culturale, ONG-uri;

 • Colaborarea eficientă, bazată pe parteneriat cu autorităţile publice locale și judeţene;

Din corelarea punctelor slabe cu ameninţările rezultă următoarele priorităţi strategice:


 1. Creşterea calităţii actului educaţional, cu scopul ameliorării rezultatelor şcolare şi obţinerea unor rezultate foarte bune la examenele naţionale

 2. Crearea unui climat de siguranţă fizică şi libertate de gândire şi exprimare.

 3. Prevenirea şi corectarea absenteismului şi îmbunătăţirea ratei succesului pentru toţi elevii din CN CN în scopul finalizării învățământului liceal şi integrării cu succes în viaţa socială.

 4. Orientarea şi desfăşurarea activităţii de formare continuă şi de perfecţionare spre creşterea calităţii prestaţiei personalului didactic, sub aspect științific și psiho-pedagogic.

 5. Dezvoltarea unui parteneriat educativ eficient prin consultarea şi implicarea elevilor, colaborarea cu factori educaţionali locali şi regionali, atragerea părinţilor, precum şi prin fructificarea experienţei europene.

 6. Diversificarea ofertei educaţionale pe baza nevoilor de dezvoltare personală ale elevilor, în strânsă legătură cu resursele existente şi cu cerinţele comunităţii locale, precum și promovarea mai intensă a acesteia.

În anul şcolar 2015-2016 ne propunem să continuăm structurarea activităţii manageriale cu implicarea cadrelor didactice în planificare, în speranţa construirii unui plan managerial în care să se recunoască fiecare şi care să fie asumat de tot colectivul. Planul managerial cuprinde obiective şi activităţi concepute într-o perspectivă generală. Şefii de catedre şi de departamente propun activităţi care se subsumează obiectivelor strategice din acest an, activităţi incluse în planul managerial. În acest fel, toate cadrele didactice, întregul personal didactic auxiliar şi nedidactic au posibilitatea să îşi pună în valoare CREATIVITATEA şi în acelaşi timp să dea dovadă de RESPONSABILITATE, construind şi realizând activităţile specifice propuse, adaptate domeniului căruia îi aparţin. Planurile manageriale ale catedrelor şi comisiilor vor reflecta prin activităţi concrete aceste obiective.COORDONATE GENERALE:

Beneficiari:

  • direcţi: personalul şi elevii CN CN;

  • indirecţi: părinţii elevilor, comunitatea;

Parteneri:

  • Primăria Orașului Tg. Ocna, Consiliul Local Tg. Ocna, Asociaţia Părinţilor elevilor din Colegiul Național „Costache Negri”, Poliţia orașului Tg. Ocna, Jandarmeria Tg. Ocna, Clubul Elevilor, Centrul de Prevenire Antidrog Bacău, Casa Corpului Didactic „Grigore Tăbăcaru” Bacău, Fundaţia Codecs pentru Leadership, ECDL România, Institul de Ştiinţe ale Educaţiei, SIVECO România, ONG-uri, agenţi economici etc.

ŢINTE

COFINANŢARE / RESURSE MATERIALECofinanţatori

Modalităţi de atragere

Rezultate

Primăria

Tg. Ocna


Surse buget local

Cheltuieli materiale, transport, olimpiade și concursuri

MECȘ

Bugetul de stat

Cheltuieli de personal, cheltuieli materiale, cheltuieli cu întreținerea curentă

AP CNCN

Sponsorizări, donaţii

Premii pentru elevi în bani şi obiecte, materiale necesare bunei funcţionări a şcolii;

Extrabuget

Sponsorizări, donaţii,

Modernizarea din punct de vedere logistic a spaţiilor de învăţământ (holuri şcoală, curtea şcolii)

DIRECŢII DE ACŢIUNE PENTRU PRIORITĂȚILE STRATEGICEPENTRU ANUL ŞCOLAR 2014-2015

PRIORITATE STRATEGICĂ I

 1. Creşterea calităţii actului educaţional, cu scopul ameliorării rezultatelor şcolare şi obţinerea unor rezultate foarte bune la examenele naţionaleOPŢIUNI STRATEGICE RESURSE STRATEGICE DIRECŢII DE ACŢIUNE REZULTATE AŞTEPTATE

Pregătirea condiţiilor optime pentru trecerea de la un curriculum axat pe acumulare cunoştinţe la curriculum centrat formarea de

competenţe


-
Resurse umane bine formate din - punct de vedere profesional (100% cadre didactice calificate, dintre care 1 – doctorat, 21 cu grad did. I, 5 formatori) cu rezultate bune în procesul de învăţare-predare (elevi şi cadre - didactice).

Organizarea unor ore de pregătire suplimentară pentru elevi;

Mijloace didactice moderne: 110 PC-uri, sistem AeL; licenţe

(Office Professional 2008, WS

2012) , 4 laptopuri, 5 videoproiectoare, 2 săli multimedia cu tablă interactivă -

Centru ECDL și CISCO;

Laboratoare şi cabinete moderne, bine dotate


Valorificarea în practică a competenţelor de predare a cadrelor didactice, centrate pe dezvoltarea de competenţe cheie, dobândite în urma programelor de formare continuă; Promovarea CDS axat pe formarea şi dezvoltarea competenţelor digitale şi de comunicare în limba română, limbi străine, de matematică, ştiinţe şi tehnologii;

Pregătirea cadrelor didactice pentru descentralizarea curriculumului în vederea realizării unor planuri de învăţare individuală pentru fiecare elev, bazate pe dezvoltarea de competenţe, prin activităţi de aprofundare, diferenţiere etc. Realizarea evaluării iniţiale şi finale a elevilor şi valorificarea rezultatelor acestora

Activităţi metodice în Comisiile metodice în vederea diseminării prevederilor legislative privind sistemul de învăţământ bazat pe competenţe;

Prelucrarea metodologiilor şi programelor pentru

examenele naţionale;

Diversificarea ofertei educaţionale prin elaborarea CDS transdiciplinar;

Act didactic de calitate prin utilizarea metodelor didactice moderne şi generalizarea mijloacelor TIC la toate disciplinele


 • proces educaţional de calitate şi eficient, centrat pe competenţe şi pe nevoile educaţionale reale ale elevului;

 • noi competenţe de predare pentru actorii schimbărilor în educaţie-cadrele didactice;

 • oferta educaţionala diversificată, modernă, atractivă şi relevantă;

 • performanţă, rezultate foarte bune la învăţătură, examene;

 • creşterea procentului de promovabilitate la Bacalaureat;

 • rezultate la faza judeţeană şi naţională a olimpiadelor și concursurilor şcolare;

 • creşterea ponderii cadrelor didactice care utilizează tehnologia modernă (minim 5% anual)
 1. Crearea unui climat de siguranţă fizică şi libertate de gândire şi exprimareOPŢIUNI STRATEGICE RESURSE STRATEGICE DIRECŢII DE ACŢIUNE REZULTATE AŞTEPTATE

 • Încurajarea exprimării iniţativei membrilor organizaţiei şcolare

 • Promovarea unei culturi organizaţionale bazate pe un comportament proactiv

 • Dezvoltarea şi diversificarea parteneriatului șoală-familie-comunitate
 • Resurse umane bine formate din punct de - vedere profesional

 • Elevi motivaţi, cu rezultate bune la învăţătură

 • Dotare materială şi tehnologică modernă

 • Parteneriate cu instituţii educaţionale, culturale şi ONG-uri

 • Sistem de supraveghere video

 • Semn distinctiv la elevi și profesori

 • Activități comune cu Poliția și Jandarmeria orașului

 • Dorință de colaborare și cooperare

 • Prevederile ROI

 • Ţinută şcolară (uniformă) la toate nivelurile de învăţământ, aleasă prin consens şi vot democraticStrategia de formare a resursei umane bazată pe opţiunile, aptitudinile şi necesităţile individuale de formare, cu necesităţile sistemului educaţional judeţean, cu cerinţele reformei în educaţie

Dezvoltarea de parteneriate cu ONG-uri, asociaţii socio-profesionale, alţi furnizori de educaţie permanentă

Diseminarea bunelor practici

Organizarea unor activități comune cu Poliția și Jandarmeria orașului

 • Relaţii de cooperare şi colaborare

 • Reducerea numărului de

conflicte/stări tensionate

 • Program de motivare al elevilor capabili de performanţă

 • Program de susţinere pentru elevii aflaţi în stare de dificultate

 • Noi parteneriate educaţionale cu

ONG-uri şi alte asociaţii sau furnizori de educaţie;

 • Bune practici diseminate.

 • Procedură de acces în unitatea școlară

 • Respectarea prevederilor ROI. 1. Yüklə 234,09 Kb.

  Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə