Propuneri la Proiectul de Hotărîre privind rezultatele controlului corectitudinii şi eficienţii cheltuielilor pentru Îninvestiţiile capitale alocate din bugetul consolidat în anul 2004Yüklə 73,91 Kb.
tarix21.08.2018
ölçüsü73,91 Kb.
#73299
CURTEA DE CONTURI A REPUBLICII MOLDOVA


H O T Ă R Î R E A nr. 86


din 12 decembrie 2005
privind rezultatele controlului asupra corectitudinii şi eficienţei cheltuielilor pentru investiţiile capitale alocate din bugetul consolidat în anul 2004

----------------------------------------------------------------------------------------------------
Curtea de Conturi a Republicii Moldova, în prezenţa viceministrului finanţelor dna F.Furculiţa, şefului Direcţiei finanţele economiei naţionale şi investiţii capitale a Ministerului Finanţelor dl V.Bînzaru, şefului Direcţiei economie a Ministerului Sănătăţii şi Protecţiei Sociale dl V.Stasiuc, şefului Secţiei contabilitate şi rapoarte financiare a Ministerului Educaţiei, Tineretului şi Sportului dna L.Cojocaru, şefului Direcţiei economico-administrative a Curţii Supreme de Justiţie dl A.Onici, altor persoane cu funcţii de răspundere din cadrul autorităţilor publice locale din raioane şi comune, precum şi a unor agenţi economici, a examinat rezultatele controlului asupra corectitudinii şi eficienţei cheltuielilor pentru investiţiile capitale alocate din bugetul consolidat în anul 2004.

Controlul a fost efectuat în conformitate cu Programul activităţii de control a Curţii de Conturi pe semestrul I al anului 2005.

În anul 2004, activităţile în domeniul investiţiilor capitale au fost reglementate de Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr.474-XV din 27.11.20031 (cu modificările ulterioare; în continuare - Legea nr.474-XV), Legea privind sistemul bugetar şi procesul bugetar nr.847-XIII din 24.05.19962 (cu modificările ulterioare; în continuare - Legea nr.847-XIII), Legea achiziţiei de mărfuri, lucrări şi servicii pentru necesităţile statului nr.1166-XIII din 30.04.19973 (cu modificările ulterioare; în continuare - Legea nr.1166-XIII), Hotărîrea Parlamentului nr.558-XV din 25.12.2003 „Privind repartizarea către beneficiari şi pe obiective a alocaţiilor pentru finanţarea investiţiilor capitale prevăzute la bugetul de stat pe anul 2004”4 (în continuare - Hotărîrea Parlamentului nr.558-XV), un şir de Hotărîri ale Guvernului şi alte acte legislative şi normative.

Au fost supuşi controlului Ministerul Finanţelor şi 77 beneficiari de investiţii capitale (Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale, Ministerul Educaţiei, Tineretului şi Sportului, consilii raionale, primării).

În cadrul controalelor efectuate la faţa locului au fost examinate şi studiate regulamentele de funcţionare, rapoartele financiare, dările de seamă, ordine şi decizii, procese-verbale, s-au verificat documentele primare şi registrele contabile, propunerile şi planurile de finanţare, devizele de cheltuieli, contractele de achiziţie, au fost analizate datele entităţilor controlate şi contrapuse cu datele obţinute din diferite surse (actele privind rezultatele controalelor de verificare, analizele comparative, lămuririle persoanelor responsabile etc.).

Examinînd rezultatele controlului asupra corectitudinii şi eficienţei cheltuielilor pentru investiţiile capitale alocate din bugetul consolidat în anul 2004, Curtea de Conturi


a constatat:
În conformitate cu Legea nr.474-XV, pentru finanţarea investiţiilor capitale iniţial au fost aprobate alocaţii în sumă de 95,0 mil.lei, care ulterior, prin Legea nr.362-XV din 05.11.2004 „Privind modificarea şi completarea Legii bugetului de stat pe anul 2004 nr.474-XV din 27.11.2003”,5 au fost majorate cu 79,0 mil.lei, pînă la suma totală de 174,0 mil.lei. Pe parcursul anului 2004, cheltuielile de casă din bugetul statului pentru finanţarea investiţiilor capitale au constituit în total 173,9 mil.lei, din care 67,6 mil.lei (38,9 la sută) au fost transferate autorităţilor publice centrale, iar 106,2 mil.lei (61,1 la sută) - bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale.

Reieşind din informaţia, cerinţele şi propunerile organelor administraţiei publice centrale şi locale la proiectul Programului investiţiilor capitale finanţate de la bugetul de stat pe anul 2004, pentru investiţiile capitale a fost solicitată suma de circa 500,0 mil.lei, însă efectiv s-au alocat 174,0 mil.lei, sau 34,8 la sută din suma solicitată.

Repartizarea investiţiilor capitale pe ramurile economiei naţionale a fost efectuată după cum urmează: complexul pentru combustibil şi energie - 85,3 mil.lei (49,0%), gospodăria comunală şi gospodăria fondului de locuinţe - 21,9 mil.lei (12,6%), învăţămînt - 17,9 mil.lei (10,2%), ocrotirea sănătăţii - 6,6 mil.lei (3,8%), menţinerea ordinii publice - 5,2 mil.lei (2,9%), cultură, artă, sport şi acţiuni pentru tineret - 15,7 mil.lei (9,0%), agricultură - 2,5 mil.lei (1,4%) etc.

Ponderea alocaţiilor bugetare în cheltuielile totale ale bugetului de stat, aprobate pentru fondul investiţiilor capitale la începutul anului 2004, a constituit 1,8 la sută, care pînă la sfîrşitul anului, în rezultatul modificărilor operate, s-a majorat pînă la 3,2 la sută.

Conform sintezei executării bugetului de stat pe anul 2004, ca investiţii capitale au fost reflectate cheltuielile precizate în sumă de 227,2 mil.lei şi executate în sumă de 220,9 mil.lei, sau cu 6,3 mil.lei mai puţin faţă de cele precizate. Din suma totală a finanţării investiţiilor capitale în mărime de 220,9 mil.lei, 106,6 mil.lei alcătuiesc transferurile la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale (plan precizat - 106,2 mil.lei); 114,3 mil.lei - transferurile către organele administraţiei publice centrale (plan precizat - 121,0 mil.lei), inclusiv 67,7 mil.lei - din contul investiţiilor capitale prevăzute la grupa principală 21 „Investiţii capitale” (plan precizat - 67,8 mil.lei), iar 46,6 mil.lei (plan precizat - 53,1 mil.lei) - investiţiile capitale finanţate de Ministerul Finanţelor prin devizele de cheltuieli, aprobate pentru finanţarea instituţiilor publice, ceea ce nu este prevăzut în repartizarea pe obiective a alocaţiilor pentru investiţiile capitale aprobate pe anul 2004 conform prevederilor art.17 din Legea nr.474-XV şi Hotărîrii Parlamentului nr.558-XV. Ca rezultat, în anul 2004, au fost finanţate din buget peste limita alocaţiilor prevăzute în programul investiţiilor capitale 46,6 mil.lei.

Cheltuielile pentru investiţiile capitale aprobate şi finanţate prin devizele de cheltuieli (art.241) au constituit la: Departamentul Vamal - 41274,7 mii.lei; Ministerul Apărării - 2000,0 mii.lei; Ministerul Justiţiei - 476,8 mii.lei; Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei - 1943,9 mii.lei; Ministerul Economiei - 210,5 mii.lei; Ministerul Finanţelor - 648,3 mii.lei.

Pe parcursul anului 2004, Ministerul Finanţelor a efectuat finanţarea cheltuielilor pentru investiţiile capitale cu unele depăşiri ale sumelor stabilite prin legea bugetară anuală, nerespectînd întocmai art.36 alin.(1) din Legea nr.847-XIII. Astfel, la situaţia din 01.09.2004, Ministerul Finanţelor a finanţat cheltuieli pentru investiţii capitale în mărime de 107,0 mil.lei, planul fiind de 95,0 mil.lei. La situaţia din 01.10.2004, finanţarea investiţiilor capitale a fost efectuată cu 20,9 mil.lei mai mult faţă de plan, iar la 01.11.2004 - 36,1 mil.lei.

În anul 2004, redistribuirea alocaţiilor pentru finanţarea investiţiilor capitale către beneficiari şi pe obiective s-a efectuat cu încălcarea legislaţiei în vigoare. Astfel, în conformitate cu prevederile art.17 din Legea nr.474-XV, repartizarea pe obiective a alocaţiilor prevăzute la bugetul de stat pentru finanţarea investiţiilor capitale se efectuează de către Parlament, la propunerea Guvernului, iar în conformitate cu art.2 din Hotărîrea Parlamentului nr.558-XV, Guvernul este abilitat cu redistribuirea alocaţiilor pentru finanţarea investiţiilor capitale către beneficiari şi pe obiectivele menţionate în anexa la hotărîre, în limitele investiţiilor capitale prevăzute pentru anul 2004. Pe parcursul anului, Guvernul a majorat volumul alocaţiilor şi a inclus în programul de finanţare noi obiective şi beneficiari, finanţarea fiind efectuată în baza Hotărîrii Guvernului nr.1243 din 11.11.2004 „Cu privire la redistribuirea volumelor investiţiilor capitale prevăzute în bugetul de stat pe anul 2004”6 (cu modificările ulterioare), fără aprobarea respectivă de către Parlament.

În conformitate cu pct.5 din Hotărîrea Guvernului nr.875 din 27.09.1999 „Cu privire la obiectele de construcţie nefinalizate”7 (cu modificările ulterioare; în continuare - Hotărîrea Guvernului nr.875), ministerele şi departamentele beneficiare au fost obligate să transmită la balanţa autorităţilor publice locale obiectele nefinalizate ce urmau să fie finalizate din mijloacele bugetelor locale şi ale altor investitori, precum şi obiectele destinate demontării şi/sau demolării. Pe parcursul anilor 2001-2004, au fost transmise de la balanţa organelor centrale de ramură la balanţa organelor administraţiei publice locale 190 de obiecte. Din numărul total de 197 obiecte nefinalizate, incluse în lista obiectelor nefinalizate destinate demontării şi/sau demolării (Anexa nr.3 la Hotărîrea Guvernului nr.875), au fost demolate/demontate, sau casate 40 de obiecte. Numărul total de 448 obiecte nefinalizate, incluse iniţial în cele trei anexe la hotărîrea sus-menţionată, s-a micşorat cu 140 (obiectele finalizate, privatizate, demolate/demontate sau casate). În pofida celor menţionate, unele ministere n-au executat întocmai Hotărîrea Guvernului nr.875 în ce priveşte transmiterea obiectelor nefinalizate autorităţilor publice locale. Astfel, numai Ministerul Educaţiei, Tineretului şi Sportului n-a transmis autorităţilor publice locale volumul investiţiilor capitale efectuate la construcţia obiectelor nefinalizate în sumă de 79,7 mil.lei.

Pe parcursul anului 2004, la obiectele nefinalizate indicate în anexele la Hotărîrea Guvernului nr.875 au fost valorificate investiţii capitale în sumă de 93,93 mil.lei, din care: 40,15 mil.lei (42,7 la sută) - din bugetul de stat; 28,09 mil.lei (27,3 la sută) - din bugetele locale; 25,69 mil.lei (27,4 la sută) - din sursele extrabugetare. În acelaşi an, Ministerul Finanţelor a finanţat construcţia şi reconstrucţia a 174 de obiecte, din care: 93 de obiecte, sau 53,4 la sută – obiecte noi, începute în anul 2004; 44 obiecte, sau 25,3 la sută - din anul 2003; 13 obiecte, sau 7,5 la sută - din anul 2002 şi 11 obiecte, sau 6,3 la sută din suma totală a obiectelor finanţate în anul 2004 - începute înainte de anul 1999.

Una din cauzele principale care a determinat majorarea, în anul 2004, a valorii construcţiilor nefinisate din balanţele instituţiilor publice este insuficienţa de mijloace bugetare alocate din buget pentru finanţarea investiţiilor capitale. Conform datelor Ministerului Finanţelor, la contul 203 „Cheltuieli bugetare pentru investiţii capitale” din balanţele instituţiilor publice, la 01.01.2004, valoarea totală a construcţiilor nefinisate a constituit 310,2 mil.lei (inclusiv la Ministerul Educaţiei - 195,8 mil.lei, Departamentul Vamal - 23,6 mil.lei, Ministerul Sănătăţii - 22,9 mil.lei, Academia de Ştiinţe a Moldovei - 21,2 mil.lei etc.), care la sfîrşitul anului s-a majorat pînă la suma de 325,3 mil.lei (inclusiv la Ministerul Educaţiei - 174,7 mil.lei, Departamentul Vamal - 59,1 mil.lei, Ministerul Sănătăţii - 18,3 mil.lei, Academia de Ştiinţe a Moldovei - 13,5 mil.lei etc.).

Conform pct.7 din Hotărîrea Guvernului nr.875, în scopul ţinerii evidenţei construcţiilor nefinalizate, care fac obiectul hotărîrii nominalizate, beneficiarii construcţiilor nefinalizate urmau, începînd cu 1 septembrie 1999, să prezinte semestrial Ministerului Finanţelor informaţia privind situaţia la aceste obiecte, ceea ce nu se execută, aceasta influenţînd negativ asupra obligaţiei Ministerului Finanţelor de a elabora programe investiţionale anuale, finanţate de stat, ţinînd cont de lista obiectelor nefinalizate, a căror construcţie va continua din mijloacele bugetului de stat (pct.2 din aceeaşi hotărîre). Cu toate că obiectele care se includ în programul de finanţare se finanţează şi din alte surse (mijloace proprii, bugetele unităţilor administrativ-teritoriale, mijloacele provenite din sponsorizare etc.), la planificare, Ministerul Finanţelor nu dispune de informaţia reală privind situaţia finanţării şi restul costului de deviz al fiecărui obiect în parte.

În anul 2004, pentru finanţarea investiţiilor capitale, în bugetele unităţilor administrativ-teritoriale iniţial au fost aprobate alocaţii în sumă totală de 122,3 mil.lei, care ulterior, pînă la sfîrşitul anului, au fost precizate pînă la suma de 432,4 mil.lei. Cheltuielile de casă au constituit 429,7 mil.lei, din care 106,6 mil.lei – transferurile da la bugetul de stat. Planul pe investiţiile capitale în bugetele unităţilor administrativ-teritoriale a fost executat la nivelul de 99,4 la sută. Suma totală a contractelor încheiate pentru procurarea de mărfuri, lucrări şi servicii destinate investiţiilor capitale a constituit în total 555,8 mil.lei, din care suma contractelor încheiate în anul 2004 - 269, 3 mil.lei, inclusiv finanţate din bugetul de stat - 173,9 mil.lei, restul - din alte surse (bugetele UAT, mijloacele speciale, etc.).

În procesul utilizării mijloacelor destinate investiţiilor capitale, beneficiarii n-au respectat întocmai prevederile actelor normative şi legislative în vigoare, ca rezultat fiind admise abateri şi încălcări ale modului de achiziţie de mărfuri, lucrări şi servicii. A fost admisă finanţarea lucrărilor neaprobate în modul corespunzător, cazuri de nevalorificare a mijloacelor financiare alocate, efectuarea lucrărilor neprevăzute în devize, majorări şi cheltuieli neîntemeiate, reflectarea incorectă în evidenţa contabilă a mijloacelor financiare pentru investiţiile capitale etc.

Pe parcursul anului 2004, beneficiarii de investiţii capitale, la contractarea lucrărilor pentru volumele investiţiilor capitale, n-au ţinut cont de art.21 alin.(2) din Legea nr.474-XV, care prevede că contractarea de mărfuri, lucrări şi servicii, precum şi efectuarea de cheltuieli de către executorii de buget trebuie să se realizeze numai în limita alocaţiilor repartizate instituţiilor respective, reduse cu suma datoriilor creditoare ale instituţiei, existente la 1 ianuarie 2004, precum şi de art.25 alin.(2) din Legea nr.1166-XIII, în care se prevede că pentru achiziţiile de lucrări şi servicii a căror perioadă de realizare este mai mare de un an, contractul poate fi încheiat pentru întreaga achiziţie, însă executarea lui urmează să fie asigurată în limitele alocaţiilor anuale prevăzute în aceste scopuri şi precizate anual în contract. Astfel, contrar prevederilor sus-indicate, precum şi prevederilor art.25 alin.(1) din Legea nr.1166-XIII, fără concretizarea limitelor alocaţiilor bugetare pentru fiecare an de executare, Consiliul raional Nisporeni a încheiat în aprilie 2004 două contracte de antrepriză privind executarea volumelor lucrărilor de construcţie a conductei de gaz pe segmentele Străşeni-Vărzăreşti şi Vărzăreşti-Nisporeni în sumă totală de 27092,0 mii lei. Totodată, obiectul dat n-a fost inclus în programul investiţiilor capitale aprobat prin Hotărîrea Parlamentului nr.558-XV şi, la momentul încheierii contractelor, în bugetul de stat n-au fost preconizate cheltuielile în cauză.

Contrar prevederilor art.13 alin.(1), (2) şi (3) din Legea privind calitatea în construcţii nr.721-XIII din 02.02.19968 (cu modificările ulterioare; în continuare -Legea nr.721-XIII), contractele sus-menţionate au fost încheiate în lipsa proiectului pentru construcţie, elaborat de către persoane fizice sau juridice autorizate în acest domeniu şi verificat de specialişti în proiecte atestaţi. În pofida celor menţionate, contractele au fost aprobate de Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice (nr.1432/04 şi nr.1443/04). Cu toate că, ulterior (în septembrie 2004), pentru lucrările care se efectuau de S.A. „Promtehgaz” (cod fiscal 1003600082053) a fost perfectată documentaţia de proiect respectivă, iar conform verificărilor efectuate, proiectul cu volumul total de lucrări în sumă de 22826,7 mii lei a fost recomandat spre aprobare cu costul de deviz de 23592,3 mii lei, Consiliul raional Nisporeni a acceptat lucrările în sumă de 24546,0 mii lei, ceea ce e cu 1719,3 mii lei mai mult decît costul proiectului şi cu 953,7 mii lei mai mult decît costul de deviz recomandat.

Analogic, contrar prevederilor art.13 alin.(1), (2) şi (3) din Legea nr.721-XIII, în lipsa raportului de verificare a proiectului de execuţie, primăria Manoileşti (raionul Ungheni) a efectuat lucrări de reconstrucţie a clădirii grădiniţei în sumă de 386,0 mii lei. În contradicţie cu prevederile art.25 alin.(3) din Legea nr.1166-XIII, fără a respecta condiţia ca volumul achiziţiei suplimentare să nu depăşească 30 la sută din cuantumul achiziţiei iniţiale, Consiliul raional Nisporeni şi primăria Manoileşti (raionul Ungheni) au operat modificări în contractele încheiate pentru efectuarea lucrărilor de construcţie, majorînd sumele iniţial contractate cu 2720,3 mii lei şi, respectiv, 116,8 mii lei.

Nerespectînd prevederile art.25 alin. (2) din Legea nr. 1166-XIII, patru primării (Pîrjota, Zăicani, Costeşti, Mihăileni) din raionul Rîşcani au încheiat contracte în sume ce depăşesc finanţarea prevăzută în bugetele acestora la articolul „Investiţii capitale”, care au fost executate fără concretizarea limitelor alocaţiilor bugetare pentru fiecare an de executare. Ca rezultat, la finele anului 2004, numai la primăriile Pîrjota şi Zăicani s-au format datorii creditoare în sumă de 1784,6 mii lei şi, respectiv, 1512,7 mii lei. Primăriile Şofrîncani, Stolniceni, Cupcini, Zăbriceni, Terebna, Chetroşica Nouă şi Gaşpar din raionul Edineţ au încheiat cu S.A. „Promtehgaz” contracte de efectuare a lucrărilor în sumă totală de 7241,0 mii lei, fără a respecta procedurile de achiziţie.

La utilizarea investiţiilor capitale au fost ignorate prevederile art.25 alin.(6) din Legea nr.1166-XIII şi pct. 123 din Regulamentul cu privire la achiziţiile publice de lucrări, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1123 din 15.09.20039 (cu modificările ulterioare; în continuare - Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1123), potrivit cărora furnizorul (antreprenorul) trebuie să ia măsuri pentru executarea necondiţionată a clauzelor contractului încheiat, fără a modifica oferta stabilită ca cîştigătoare, respectînd cerinţele privind calitatea şi preţurile din oferte, care nu pot fi schimbate pe toată durata executării contractului, ceea ce a cauzat majorarea preţurilor şi cheltuielilor nejustificate. Astfel, Consiliul raional Leova a acceptat majorări faţă de oferta cîştigătoare în sumă de 2918,9 mii lei. Consiliul raional Nisporeni a acceptat majorări în devizele-oferte la procesele-verbale de recepţie a lucrărilor, întocmite de către ÎMMR „Rocaro” (cod fiscal 10036000041982), în sumă totală de 287,6 mii lei. La primăriile Căţeleni (dl P.Cozlan), Bozieni (dl V.Aman), Paşcani (dl C.Curnic) din raionul Hînceşti, în rezultatul includerii în actele de îndeplinire a lucrărilor de construcţie a unor lucrări neprevăzute în deviz, majorării preţurilor la materialele utilizate pentru construcţie şi folosirii altor materiale neprevăzute în deviz (la lucrările de construcţie efectuate de S.R.L. „Sepaleta”, cod fiscal 1003605000780; Î.C.M. „Tren-740”, cod fiscal 159502; S.R.L. „Cub-Gaz”, cod fiscal 3669156 şi S.R.L. „Crist-Valg”, cod fiscal 19175656), au fost efectuate cheltuieli nejustificate în sumă de 121,1 mii lei, 18,6 mii lei şi, respectiv, 14,2 mii lei.

La S.A. „Promtehgaz”, în devizele determinării valorii obiectelor şi în procesele-verbale de recepţie a lucrărilor executate la construcţia gazoductului Străşeni-Vărzăreşti au fost incluse cheltuieli în sumă de 195,6 mii lei, neprevăzute în proiecte. Contrar prevederilor art.16 şi art.20 din Legea contabilităţii nr. 426-XIII din 04.04.199510 (cu modificările ulterioare; în continuare - Legea nr.426-XIII), la aceeaşi întreprindere, au fost incluse în procesul-verbal de recepţie a lucrărilor la construcţia gazoductului Străşeni-Vărzăreşti din luna decembrie 2004 cheltuieli de materiale în sumă de 123,9 mii lei, în lipsa documentelor justificative.

La executarea lucrărilor de gazificare de către S.A. „Acva-Gaz” din Bălţi (cod fiscal 84121) şi lucrărilor de construcţie a gropii biotermice de către S.A. „Construcţia-Modern” din Sîngerei (cod fiscal 284874), primăria Sîngerei a suportat cheltuieli nejustificate în sumă totală de 29,5 mii lei (25,4 mii lei şi, respectiv, 4,1 mii lei). Au acceptat lucrări de construcţie cu majorări ale costului lucrărilor (faţă de cel de deviz), volumelor şi costului materialelor utilizate şi 5 instituţii din raionul Rîşcani, acestea suportînd cheltuieli neîntemeiate în sumă totală de 117,5 mii lei, din care: la primăria Zăicani – 88,9 mii lei; la primăria Horodişte– 21,7 mii lei; la primăria Mihăileni – 5,8 mii lei; la Secţia asistenţă socială Rîşcani – 0,6 mii lei; la primăria Costeşti – 0,5 mii lei. La primăriile Zăbriceni şi Chetroşica Nouă din raionul Edineţ cheltuielile în urma majorărilor au constituit 3,8 mii lei şi, respectiv, 0,5 mii lei. La efectuarea lucrărilor de reparaţie a acoperişului blocului central de studii al Şcolii de arte din Soroca (lucrările au fost efectuate de S.R.L. „Ascensiune”, cod fiscal 2326840), costul lucrărilor a fost majorat neîntemeiat cu 3,7 mii lei.

Contrar pct.6 din Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1123, la încheierea cu S.A. „Incorgaz”(c/f 215868) a contractului de antrepriză pentru executarea lucrărilor de construcţie a gazoductului branşament or.Comrat - s.Sărata Nouă în sumă de 27950,0 mii lei, Consiliul raional Leova n-a asigurat efectuarea estimării valorii contractului de achiziţie publică de lucrări la organele abilitate cu aceste împuterniciri. Totodată, încălcîndu-se prevederile pct. 6.1 din Codul practic în construcţie CPL 01-03-200011 şi pct. 5.1. din Codul practic în construcţie CPL 01-05-2001,12 la S.A.„Incorgaz”, în procesele-verbale de recepţie a lucrărilor executate la construcţia conductei de gaz au fost incluse cheltuieli majorate, care, respectiv, au determinat majorarea valorii lucrărilor de construcţie cu 458,8 mii lei.

Circularele elaborate de Ministerul Economiei, Ministerul Finanţelor, Ministerul Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului şi Departamentul Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului pentru determinarea valorii de deviz şi a preţurilor contractuale nu prevăd o modalitate unică de apreciere a valorii la întocmirea devizelor de cheltuieli. Astfel, circulara Ministerului Economiei nr. 655-01-01 din 26.02.2004, coordonată cu Ministerul Finanţelor şi Ministerul Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului, prevede calcularea cheltuielilor de transportare în mărime de 10 la sută din costul de procurare a materialelor, iar circulara nr.854-01-07 din 18.03.2004 a Departamentului Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului nu prevede cheltuieli de transportare, achiziţionare şi depozitare. Totodată, în circulara aceluiaşi Departament nr. 1497-01-07 din 10.09.2004 se prevede suplimentar şi calcularea cheltuielilor de achiziţionare-depozitare. În aceste condiţii, Consiliul raional Nisporeni a acceptat cheltuielile de achiziţionare-depozitare a materialelor şi cheltuielile limitate, incluse în devizul de determinare a costului lucrărilor de construcţie a conductei de gaz Străşeni-Vărzăreşti şi în contractul de antrepriză încheiat cu S.A. „Promtehgaz”, în sumă de 728,6 mii lei, care, în conformitate cu procesele-verbale de recepţie, efectiv au constituit 670,0 mii lei. Analogic, cheltuieli de achiziţionare a materialelor au fost acceptate de către primăriile Manoileşti şi Măcăreşti (raionul Ungheni) în sumă de 2,8 mii lei şi, respectiv, 1,6 mii lei.

Contrar prevederilor art.13 alin.(1), (2), (3) şi (4) din Legea nr.721-XIII şi art.25 alin.(5) şi (6) din Legea nr.1166-XIII, fără coordonarea şi verificarea respectivă şi nerespectînd modul de efectuare a modificărilor în proiect, Curtea Supremă de Justiţie a acceptat executarea unui volum de lucrări suplimentare la reconstrucţia clădirii Curţii Supreme de Justiţie. Din partea beneficiarului n-a fost organizată evidenţa cumulativă a volumelor de lucrări, n-au fost efectuate calculele de actualizare a costului lucrărilor, lăsînd la discreţia antreprenorului actualizarea restului costului de deviz la lucrările de construcţie-montaj. Contrar prevederilor art.13 alin.(4) din Legea nr.721-XIII, fără verificarea calităţii executării construcţiilor de către investitori cu aportul specialiştilor tehnici atestaţi, primăriile Sîngerei, Bilicenii Noi, Heciul Nou din raionul Sîngerei au acceptat spre achitare acte de recepţie a lucrărilor executate în sumă totală de 1931,0 mii lei (1525,5 mii lei, 251,5 mii lei şi, respectiv, 154,0 mii lei). În acelaşi mod au acceptat spre achitare acte de recepţie a lucrărilor executate şi primăriile Rîşcani, Costeşti, Mihăileni, Horodişte, Direcţia învăţămînt, tineret şi sport şi Secţia asistenţă socială din raionul Rîşcani (respectiv, 259,6 mii lei, 120,8 mii lei, 150,0 mii lei, 251,5 mii lei, 100,0 mii lei şi 200,0 mii lei).

Contrar Clasificaţiei bugetare, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.969-XIII din 24.07.199613, în anul 2004, în cadrul subdiviziunilor Ministerului Sănătăţii şi Protecţiei Sociale, mijloacele financiare în sumă totală de 489,6 mii lei, destinate reparaţiei capitale, au fost utilizate pentru investiţiile capitale în construcţii, din care: 265,7 mii lei – pentru construcţia Centrului pentru cultivarea plantelor medicinale al Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”; 223,9 mii lei – pentru construcţia blocului de laborator al Staţiei sanitaro-epidemiologice Călăraşi. Nerespectînd Clasificaţia bugetară, primăria Sîngerei a utilizat mijloacele financiare destinate investiţiilor capitale în sumă de 52,5 mii lei ca transferuri pentru amenajarea teritoriului (art.131.05). Nu s-au respectat cerinţele Clasificaţiei bugetare nici de către subdiviziunile Ministerului Educaţiei, Tineretului şi Sportului. Contrar prevederilor art.5 din Hotărîrea Parlamentului nr.558-XV, Direcţia învăţămînt, tineret şi sport din raionul Rîşcani a utilizat mijloace financiare destinate investiţiilor capitale în sumă totală de 83,4 mii lei. Consiliul raional Sîngerei a efectuat, din contul mijloacelor bugetului de stat, finanţarea lucrărilor de întocmire a proiectelor pentru gazificare şi construcţia conductelor de gaz la 13 primării ale raionului (neincluse în anexa respectivă a Hotărîrii Parlamentului nr.558-XV), în sumă totală de 1033,4 mii lei.

La valorificarea investiţiilor capitale în anul 2004 unii beneficiari au admis depăşirea limitei de alocaţii aprobate prin Hotărîrea Parlamentului nr.558-XV. Astfel, nerespectînd şi prevederile art.21 alin.(2) din Legea nr.474-XV, primăriile Bozieni şi Paşcani (r-nul Hînceşti), primăria or. Nisporeni, primăria com. Pîrliţa (raionul Ungheni) au admis depăşirea limitei de alocaţii aprobate, fapt care a dus la majorarea datoriilor creditoare cu 696,6 mii lei, 167,5 mii lei, 325,4 mii lei şi, respectiv, 124,8 mii lei. Totodată, unii beneficiari de investiţii capitale n-au luat măsuri în vederea valorificării depline a mijloacelor financiare alocate. Astfel, Consiliul raional Sîngerei n-a utilizat mijloace financiare în sumă de 466,6 mii lei. Beneficiarii din raionul Nisporeni au valorificat cu 326,0 mii lei mai puţin faţă de limita preconizată etc.

În anul 2004, în procesul utilizării mijloacelor financiare destinate investiţiilor capitale, beneficiarii n-au respectat cerinţele Legii nr.426-XIII. Ca rezultat, în evidenţa contabilă n-au fost reflectate unele datorii debitoare şi creditoare, fonduri fixe, cheltuieli efectuate; s-au admis devieri între datele evidenţei analitice şi datele evidenţei sintetice; au fost prezentate dări de seamă cu date eronate etc.

Contrar prevederilor art.8, art.15 alin.(1) lit.a),b) şi c), art.16, art.23 şi art.24 din Legea nr.426-XIII, la primăriile Cupcini şi Trinca din raionul Edineţ n-au fost reflectate în evidenţa contabilă şi în dările de seamă datoriile creditoare faţă de S.A. „Promtehgaz” în sumă de 80,0 mii lei şi faţă de S.A. „Acva-Gaz” în sumă de 61,0 mii lei, iar la primăria or.Ungheni - datoria debitoare faţă de S.A. „Cariera de granit şi piatră” din Soroca în sumă de 2,5 mii lei. Contabilitatea Consiliului raional Nisporeni n-a reflectat în evidenţa contabilă pe anul 2004 cheltuielile efectuate la construcţia conductei de gaz Străşeni-Nisporeni în sumă de 957,0 mii lei. La primăriile Căţeleni, Bozieni şi Păşcani din raionul Hînceşti nu s-au reflectat în evidenţa contabilă şi în darea de seamă pe anul 2004 cheltuielile reale pentru investiţii capitale în sumă de 2044,5 mii lei (1616,7 mii lei, 287,0 mii lei şi, respectiv, 140,8 mii lei). Mai mult decît atît, contabilul-şef al primăriei Căţeleni, raionul Hînceşti (dna S. Ilievici), n-a înregistrat în evidenţa contabilă bunurile materiale în sumă de 67,8 mii lei de la demolarea blocurilor A şi B ale şcolii nefinalizate din s. Căţeleni şi bunurile materiale de la demolare în sumă de 35,9 mii lei, eliberate antreprenorului S.R.L. „Crist-Valg” (cod fiscal 19175656).

Au fost constatate cazuri de neînregistrare în evidenţa contabilă a obiectelor finalizate (mijloace fixe), confirmate prin procesele-verbale de recepţie finală, în valoare totală de 18593,5 mii lei, inclusiv: în raionul Cantemir – de 16399,1 mii lei (Consiliul raional Cantemir – 16300,0 mii lei; primăria Ciobalaccia – 99,1 mii lei); în raionul Cahul – de 1613,3 mii lei (Consiliul raional Cahul – 1466,4 mii lei; primăria Alexandru Ioan Cuza – 146,9 mii lei); în raionul Căuseni - de 581,1 mii lei (primăria Căinari – 563,5 mii lei; primăria Opaci – 17,6 mii lei). Totodată, în contradicţie cu prevederile art.16 din Legea nr.426-XIII, în lipsa documentelor justificative (acte de recepţie finală a lucrărilor), în evidenţa contabilă a unor instituţii publice au fost înregistrate mijloace fixe şi construcţii nefinalizate în sumă totală de 14296,7 mii lei, din care: 6358,3 mii lei – în raionul Anenii Noi (inclusiv primăria Delacău – 6243,7 mii lei; primăria Roşcani – 78,3 mii lei; primăria Bulboaca – 36,3 mii lei); 4944,1 mii lei – în raionul Basarabeasca (inclusiv primăria Iordanovca – 2864,8 mii lei; primăria Carabetovca – 2079,3 mii lei); 2994,3 mii lei – în raionul Căuşeni (inclusiv primăria Fîrlădeni – 2915,0 mii lei; Secţia cultură a Consiliului raional Căuşeni – 79,3 mii lei).

Unele dări de seamă şi rapoarte statistice au fost perfectate de unii beneficiari cu date eronate şi incomplete, cu diminuări ale cheltuielilor efective, volumelor de lucrări în construcţii capitale, mijloacelor fixe date în exploatare şi valorii construcţiilor nefinisate. Astfel, în raionul Anenii Noi diminuările constatate din dările de seamă şi rapoartele statistice (forma nr.2 şi forma nr.2CC) au constituit în total 275,1 mii lei (inclusiv la: primăria Bulboaca – 188,4 mii lei, primăria Roşcani – 78,3 mii lei, primăria Anenii Noi – 6,0 mii lei, primăria Chirca – 2,4 mii lei); în raionul Căuşeni - 482,8 mii lei (inclusiv primăria Căinari – 273,0 mii lei, Secţia de cultură a Consiliului raional Căuşeni – 104,9 mii lei, Secţia construcţii a Consiliului raional Căuşeni – 68,1 mii lei, primăria Hagimus – 14,2 mii lei, primăria Cîrnăţeni – 13,5 mii lei, primăria Opaci – 9,1 mii lei); în raionul Basarabeasca – 883,3 mii lei (inclusiv primăria Sadaclia – 478,6 mii lei, Direcţia generală învăţămînt – 246,0 mii lei, primăria Carabetovca – 158,7 mii lei). Totodată, Secţia cultură a Consiliului raional Căuşeni a majorat valoarea mijloacelor fixe date în exploatare cu 79,3 mii lei, iar primăria Carabetovca (raionul Basarabeasca) a majorat în darea de seamă anuală (forma nr.2) cheltuielile efective la art.241 cu 118,3 mii lei.

Nerespectînd cerinţele pct.183 din Instrucţiunea cu privire la evidenţa contabilă în instituţiile publice, aprobată prin ordinul Ministerului Finanţelor nr.85 din 09.10.199614, unele instituţii au reflectat cheltuielile efectuate la construcţiile capitale la contul de evidenţă 200 „Cheltuielile instituţiei”, dar nu la contul 203 „Investiţii capitale în construcţii”. Cheltuielile reflectate incorect de unele contabilităţi ale instituţiilor supuse controlului au constituit suma totală de 24542,3 mii lei, din care: în raionul Cantemir – 16421,3 mii lei (inclusiv Consiliul raional Cantemir – 14748,8 mii lei, primăria Chioselia – 1300,0 mii lei, primăria Cantemir – 273,4 mii lei, primăria Ciobalaccia – 99,1 mii lei); în raionul Cahul – 6899,0 mii lei (inclusiv Consiliul raional Cahul – 4577,6 mii lei, primăria Giurgiuleşti – 955,7 mii lei, primăria Slobozia Mare – 565,0 mii lei, primăria Alexandru Ioan Cuza – 386,2 mii lei, primăria Gavanoasa – 214,7 mii lei, primăria Vadul lui Isac – 199,8 mii lei); în raionul Basarabeasca – 1183,2 mii lei (inclusiv Consiliul raional Basarabeasca – 820,0 mii lei, primăria Sadaclia – 239,3 mii lei, Direcţia generală învăţămînt – 123,9 mii lei); în raionul Căuşeni – 32,8 mii lei (inclusiv primăria Căinari – 20,0 mii lei, Secţia cultură a Consiliului raional Căuşeni – 12,8 mii lei); în raionul Anenii Noi – 6,0 mii lei (primăria Anenii Noi).

Contrar prevederilor pct.5 din Regulamentul cu privire la modul de creare şi distribuire a mijloacelor fondului extrabugetar pentru finanţarea lucrărilor de constituire a bazei normative în construcţii, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.216 din 20.03.200115, unii beneficiari de investiţii capitale în construcţii n-au calculat şi n-au transferat defalcări în fondul extrabugetar pentru finanţarea lucrărilor de construcţie a bazei normative în construcţii în sumă totală de 73,9 mii lei, din care: beneficiarii din raionul Cantemir – 38,2 mii lei (inclusiv Consiliul raional Cantemir – 36,9 mii lei, primăria Cantemir – 0,7 mii lei, primăria Ciobalaccia – 0,3 mii lei, primăria Chioselia – 0,3 mii lei); din raionul Cahul – 17,5 mii lei (inclusiv Consiliul raional Cahul – 11,4 mii lei, primăria Giurgiuleşti – 2,4 mii lei, primăria Slobozia Mare – 1,7 mii lei, primăria Alexandru Ion Cuza – 1,0 mii lei, primăria Vadul lui Isac – 0,5 mii lei, primăria Gavanoasa – 0,5 mii lei); raionul Căuşeni – 6,1 mii lei; raionul Basarabeasca – 5,2 mii lei; raionul Anenii Noi – 1,7 mii lei.

Controlul a constatat că unii agenţi economici nu şi-au onorat pe deplin obligaţiile faţă de buget privind taxa pe valoarea adăugată (TVA). Astfel, conform actului de îndeplinire a lucrărilor pentru lunile iunie – iulie anul 2004, efectuate la conducta de gaz spre s. Opaci, raionul Căuşeni, s-a calculat TVA în sumă de 28,0 mii lei, însă în factura fiscală seria DC nr.0252827 din 20.08.2004 S.R.L. „Diarse Tehnic” (cod fiscal 233523) a indicat TVA calculată în sumă de 24,0 mii lei, adică cu 4,0 mii lei mai puţin. Contrar prevederilor art.108 alin.(4) din Codul fiscal Titlul III Legea nr.1415-XIII din 17.12.199716 (cu modificările ulterioare), S.A. „Promtehgaz” a calculat şi a declarat cu întîrziere TVA în sumă de 1102,3 mii lei.

Generalizînd cele expuse, Curtea de Conturi concluzionează că, pe parcursul anului 2004, la finanţarea şi utilizarea mijloacelor financiare destinate investiţiilor capitale nu s-au respectat întocmai unele acte normative şi legislative în vigoare. Ca rezultat, nu s-au respectat limitele alocaţiilor prevăzute în programul investiţiilor capitale, modul stabilit de achiziţie de mărfuri, lucrări şi servicii, a fost admisă finanţarea lucrărilor neaprobate în modul corespunzător, cazuri de nevalorificare a mijloacelor financiare alocate, efectuarea lucrărilor neprevăzute în devize, majorări şi cheltuieli neîntemeiate, reflectarea incorectă în evidenţa contabilă a mijloacelor financiare pentru investiţiile capitale, neluarea la evidenţă a obiectelor în urma construcţiilor finisate etc.

Încălcările şi neajunsurile depistate în urma controalelor efectuate sînt o consecinţă a nerespectării întocmai atît din partea beneficiarilor de investiţii capitale, cît şi din partea Ministerului Finanţelor, a unor prevederi ale legislaţiei şi actelor normative ce reglementează domeniul investiţiilor capitale şi efectuarea lucrărilor de construcţie.

Curtea de Conturi, ţinînd cont de încălcările şi neajunsurile depistate de control, în conformitate cu art.26, art.27 art.28 şi art.29 din Legea privind Curtea de Conturi nr.312-XIII din 08.12.199417 (cu modificările ulterioare),


hotărăşte:
1. Se cere de la beneficiarii de investiţii capitale menţionaţi în prezenta hotărîre:

1.1. să efectueze o cercetare din oficiu în privinţa persoanelor vinovate de comiterea încălcărilor şi neajunsurilor depistate de control şi să aplice faţă de acestea sancţiuni disciplinare, în conformitate cu legislaţia;

1.2. să intensifice controlul asupra modului de utilizare a mijloacelor financiare destinate investiţiilor capitale şi să asigure evidenţa respectivă a acestora în conformitate cu cerinţele legislaţiei şi actelor normative în vigoare;

1.3. să excludă practica efectuării lucrărilor în lipsa proiectelor respective, elaborate de către persoane fizice sau juridice autorizate în acest domeniu şi verificate de specialişti verificatori de proiecte atestaţi, precum şi să ia măsuri în vederea respectării stricte a modului de achiziţie de mărfuri, lucrări şi servicii;

1.4. să asigure respectarea limitei alocaţiilor financiare pentru investiţiile capitale atît la contractarea, cît şi la executarea lucrărilor de construcţie, cu întreprinderea măsurilor în vederea excluderii cazurilor de efectuare a lucrărilor neprevăzute de devize, majorărilor neîntemeiate, cheltuielilor nejustificate;

1.5. să ia măsuri în vederea respectării prevederilor Legii contabilităţii nr.426-XIII, înlăturînd toate divergenţele, diminuările şi alte încălcări constatate;

1.6. să ţină sub control modul de executare a cerinţelor Regulamentului cu privire la modul de creare şi distribuire a mijloacelor fondului extrabugetar pentru finanţarea lucrărilor de constituire a bazei normative în construcţii, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.216 din 20.03.2001, referitor la calcularea şi transferarea defalcărilor respective în fondul extrabugetar pentru finanţarea lucrărilor de constituire a bazei normative în construcţii, cu transferarea în acest fond a sumelor respective, indicate în hotărîre.

2. Se propune Ministerului Finanţelor (dl M.Pop):

2.1. să ia măsuri în vederea executării cerinţelor Hotărîrii Guvernului nr.875 din 27.09.1999 „Cu privire la obiectele de construcţie nefinalizate” referitor la informaţia beneficiarilor privind construcţiile nefinisate, asigurînd o informaţie reală despre situaţia finanţării şi restul costului de deviz la fiecare obiect;

2.2. în comun cu autorităţile publice centrale şi locale, la elaborarea programelor de finanţare a investiţiilor capitale, să ţină cont de majorările nejustificate ale volumelor şi costului lucrărilor executate, de cheltuielile neîntemeiate depistate pe parcursul controlului în sumă de 1232,3 mii lei (inclusiv: 483,2 mii lei – Consiliul raional Nisporeni; 458,8 mii lei - Consiliul raional Leova; 135,3 mii lei – primăriile Căţeleni şi Paşcani din raionul Hînceşti; 117,5 mii lei – raionul Rîşcani; 29,5 mii lei – primăria Sîngerei; 4,3 mii lei – raionul Edineţ; 3,7 mii lei – Şcoala de arte din Soroca), de utilizarea contrar Clasificaţiei bugetare a mijloacelor bugetare în sumă de 625,5 mii lei (Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale – 489,6 mii lei; raionul Rîşcani – 83,4 mii lei; primăria Sîngerei – 52,5 mii lei), precum şi de nevalorificarea alocaţiilor pentru investiţiile capitale în sumă de 1067,6 mii lei (raionul Sîngerei – 466,6 mii lei; raionul Nisporeni – 326,0 mii lei; raionul Ocniţa – 275,0 mii lei).

3. Consiliul raional Cantemir, Consiliul raional Cahul, primăria Alexandru Ioan Cuza (raionul Cahul) şi primăria Ciobalaccia (raionul Cantemir) să întreprindă măsuri pentru înregistrarea în evidenţa contabilă a obiectelor finalizate (mijloace fixe), confirmate prin procesele-verbale de recepţie finală în sumă de 16300,0 mii lei, 1466,4 mii lei, 146,9 mii lei şi, respectiv, 99,1 mii lei.

4. Consiliul raional Nisporeni şi primăriile Căţeleni, Bozieni, Paşcani din raionul Hînceşti să înregistreze în modul corespunzător cheltuielile efectuate din contul investiţiilor capitale nereflectate în evidenţa contabilă şi dările de seamă în sumă de 957,0 mii lei, 1616,7 mii lei, 287,0 mii lei şi, respectiv, 140,8 mii lei, primăria Căţeleni urmînd să înregistreze în evidenţa contabilă şi bunurile materiale în sumă de 67,8 mii lei de la demolarea blocurilor şcolii nefinisate şi să deconteze, în conformitate cu legislaţia, bunurile materiale în sumă de 35,9 mii lei (eliberate S.R.L. „Crist-Valg”, cod fiscal 19175656). Totodată, primăriile Căţeleni şi Paşcani să întreprindă măsuri în vederea restituirii cheltuielilor nejustificate în sumă de 121,1 mii lei şi, respectiv, 14,2 mii lei.

5. Se propune Inspectoratului Fiscal Principal de Stat să asigure verificarea cazurilor de nerespectare a modului de calculare şi achitare la buget a TVA de către S.R.L. „Diarse Tehnic” (cod fiscal 233523) şi S.A. „Promtehgaz” (cod fiscal 1003600082053), menţionate în hotărîre, cu aplicarea faţă de aceşti agenţi economici a prevederilor Codului fiscal pentru încălcările comise.

6. Se ia act că:

6.1. primăria Căinari (raionul Căuşeni) a luat la evidenţă fondurile fixe în sumă de 563,5 mii lei, iar primăria Opaci (raionul Căuşeni) a majorat valoarea de bilanţ a conductei de gaz spre s. Opaci cu 17,6 mii lei;

6.2. primăria Căinari şi Secţia cultură a Consiliului raional Căuşeni au efectuat corectările respective ale cheltuielilor pentru investiţiile capitale în sumă de 32,8 mii lei (respectiv, 20,0 mii lei şi 12,8 mii lei);

6.3. în raionul Basarabeasca, s-au efectuat corectările respective în evidenţa mijloacelor fixe care n-au fost date în exploatare în sumă de 4944,1 mii lei (inclusiv primăria Iordanovca – 2864,8 mii lei, primăria Carabetovca – 2079,3 mii lei), au fost corectate cheltuielile pentru investiţiile capitale în sumă de 1183,2 mii lei (inclusiv Consiliul raional – 820,0 mii lei, primăria Sadaclia – 239,3 mii lei, Direcţia generală învăţămînt – 123,9 mii lei) şi s-au calculat sumele respective în fonful extrabugetar pentru finanţarea lucrărilor de construcţie a bazei normative în construcţii (5,2 mii lei);

6.4. în urma măsurilor întreprinse de preşedintele raionului Anenii Noi şi Direcţia generală finanţe a Consiliului raional Anenii Noi, au fost corectate diminuările din dările de seamă în sumă totală de 275,1 mii lei, s-a calculat în fondul extrabugetar pentru finanţarea lucrărilor de construcţie a bazei normative în construcţii suma de 6,1 mii lei, iar primăria Anenii Noi şi primăriile Bulboaca şi Roşcani din raionul Anenii Noi au efectuat, respectiv, corectările cheltuielilor pentru investiţiile capitale în sumă de 6,0 mii lei şi perfectarea documentelor de recepţie finală a construcţiilor în sumă de 36,3 mii lei şi 78,3 mii lei;

6.5. primăria Bozieni (raionul Hînceşti) a micşorat datoriile creditoare faţă de S.R.L. „Cub-Gaz” (cod fiscal 3669156) cu suma majorărilor neîntemeiate ale preţurilor de 18,6 mii lei;

6.6. în urma măsurilor întreprinse de S.A. „Promtehgaz”, volumul lucrărilor neîntemeiat majorat a fost micşorat cu suma de 123,9 mii lei;

6.7. primăria Sîngerei a luat măsuri referitor la cheltuielile nejustificate în sumă de 29,5 mii lei.

7. Se informează Guvernul Republicii Moldova despre neexecutarea cerinţelor Hotărîrii Guvernului nr.875 din 27.09.1999 referitor la transmiterea obiectelor nefinalizate autorităţilor publice locale şi neprezentarea informaţiei respective despre aceste obiecte, la existenţa unor neclarităţi în actele normative, elaborate de ministerele (departamentul) menţionate în această hotărîre, precum şi la modul de determinare a valorii de deviz şi preţurilor contractuale necesare la efectuarea achiziţiilor publice şi se propune:

7.1. să elaboreze pentru autorităţile publice centrale şi locale un ghid vizînd domeniul investiţiilor capitale;

7.2. să efectueze un studiu al construcţiilor nefinisate, cu elaborarea unor măsuri în vederea micşorării volumului acestora;

7.3. să efectueze un studiu al modalităţii determinării valorii de deviz şi preţurilor contractuale, în vederea ajustării actelor normative corespunzătoare şi stabilirii unei modalităţi unice de apreciere a valorii la întocmirea devizelor pentru construcţiile capitale finanţate din contul banilor publici.

8. Prezenta hotărîre se aduce la cunoştinţă Preşedintelui Republicii Moldova şi Parlamentului.

9. Despre măsurile întreprinse în vederea executării pct.1-5 din prezenta hotărîre se va informa Curtea de Conturi în termen de două luni.

10. Prezenta hotărîre poate fi atacată în modul stabilit de legislaţie şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.6 alin.(4) din Legea privind Curtea de Conturi.


Ala Popescu


Preşedintele Curţii de Conturi

1 M.O., 2003, nr.243, art.970.

2 M.O., 1997, nr.19-20, art.197.

3 M.O., 1997, nr.67-68, art.551.

4 M.O., 2004, nr.6-12, art.96.

5 M.O., 2004, nr.212-217, art.949.

6 M.O., 2004, nr.212-217, art.1449.

7 M.O., 1999, nr.109-111, art.943.

8 M.O., 1996, nr.25, art.259.

9 M.O., 2003, nr.204-207, art.1181.

10 M.O., 1995, nr.28, art.321.

11 Nu este dat publicităţii.

12 Nu este dat publicităţii.

13 M.O., 1996, nr.72-73, art.704.

14 Nu este dată publicităţii.

15 M.O., 2001, nr.31-34, art.240.

16 M.O., 1998, nr.40-41, art.288.

17 M.O., 1995, nr.7, art.77.Yüklə 73,91 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə