Rayuwar Annabi a lokacin Aikin HajjiYüklə 457,14 Kb.
səhifə1/9
tarix17.01.2019
ölçüsü457,14 Kb.
#98086
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


Rayuwar Annabi

Sallallahu Alaihi Wasallama

A Lokacin Aikin Hajji
Wallafar:

Faisal Xan Ali Al-Ba’dani


Fassarar:

Muhammad Mansur Ibrahim

Da

Aliyu Rufa’i Gusau

Bugawa da Yaxawar

Cibiyar Ahlulbaiti da Sahabbai Ta Najeriya
أحوال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحج

تأليف


فيصل بن علي البعداني

ترجمه إلى لغة الهوسا

محمد المنصور إبراهيم

وعلي رفاعي غسوABUBUWAN DA KE CIKI

SHAFI

Ja Makafi

Gabatarwar Masu Fassara

Gabatarwar Mawallafi


BABI NA XAYA

1.0 Rayuwar Manzon Allah Sallallahu Alaihi Wasallama Tsakaninsa da Ubangijinsa a lokacin Aikin Hajji

1.0.1 Shimfixa

1.1 Ban Ruwan Itaciyar Tauhidi

1.0.2 Hannunka Mai Sanda

1.2 Girmama Wuraren Ibada

1.2.1 Hannunka Mai Sanda

1.3 Shelanta Raba Gari da Mushrikai

1.3.1 Hannunka Mai Sanda

1.4 Zuba, Fadanci ga Allah da Addu’a

1.4.1 Hannunka Mai Sanda

1.5 Fushi Saboda Allah da Tsayawa kan Iyakokinsa

1.5.1 Hannunka Mai Sanda

1.6 Tsoron Allah da Natsuwa

1.6.1 Hannunka Mai Sanda

1.7 Yawaita Ayyukan Alkhairi

1.7.1 Hannunka Mai Sanda

1.8 Bugi sa Bugi Taiki

1.8.1 Hannunka Mai Sanda

1,9 Gudun Duniya

1.9.1 Hannunka Mai Sanda

BABI NA BIYU

2.0 Rayuwar Manzon Allah Sallallahu Alaihi Wasallama Tsakaninsa da Al’ummarsa a

Lokacin Aikin Hajji.

2.0.1 Shimfixa

2.1 karantarwa

2.1.1 Hannunka Mai Sanda

2.2 Bayar Da Fatawa

2.2.1 Gargaxi da Tunatarwa

2.3.1 Hannunka Mai Sanda

2.4 Xa’a da Xayanta Makama

2.4.1 Hannunka Mai Sanda

2.5 Haxa kan Al’umma

2.5.1 Hannunka Mai Sanda

2.6 Nagartaccen Shugabanci da Kyakkyawar Mu’amala

2.6.1 Hannunka Mai Sanda

BABI NA UKU

3.0 Rayuwar Manzon Allah Sallallahu Alaihi Wasallama Tsakaninsa da Iyalinsa a lokacin Aikin Hajji.

3.01 Shimfixa

3.1 karantar da su

3.2 Tarbiyyantar da su

3.3 kuvutar da su

3.4 Zaburar da su

3.5. Neman Gudummawarsu

3.6 Ba su kariya

3.7 Yi Masu Gargaxi

3.8 Tausaya Masu

3.9 Haquri da su

3.10 Rarrashi da Lelensu

3.11 Mutunta su

3.12 Kyautata Masu

3.13 Kariyar MutuncinsuKammalawa:-

Ja Makafi

SB =Sahihul –Bukhari

SM= Sahihu Muslim

MA=Mustadrak al Hakim

SA=Sahhahahu al Albani (Malam Albani ya inganta shi)

DA=Dha’afahu Albani (Malam Albani ya raunana shi)

HA=Hassanahu Albani (Malam Albani ya yi hukunci da kyawonsa)

ZM=Zadul Ma’ad

SN=Siratun Nabiyyi

FB=Fathul Bari

TA=Tuhfatul Ahwazi

AM=Aunul- Ma’abud

JT=Jami’ut Tirmidhi

JS=al Jami’us-Sagir

HW=Hajjatul Wada’i

SA= Shara’iul Imani

MM=al Misbahul Munir

MS=Madarijus-Salikin

MA=Mu’ujamul-Ausax

MS=Mukhtasarus-Sirah

SS=Sharhus-Sunan

RN=al Riyadun-Nadira

SN=Sharhun-Nawawi ala Muslim

JA=Jami’ul Ahkam

SD=Sunanud Darimi

MA=Mukhtasaru Ad’dhiya’i

MZB=Mukhtasaru Zawa’idil-Bazzar

MKK=al Mu’jamul-Kabir na Kurxnbi

SKB=al Sunanul –Kubura, Baihaki

MZH=Mu’jamuz –Zawa’id na Haisami

SIM=Sunanu Ibni Majah

SAD=Sunanu Abi Dawud

HIK=Hashiyatu Ibnil Kayyim

SIH=Sahihu Ibni Hibban

SNI=Sunanun Nisa’i

HAD=Hassanahu Arna’uxi (Malam Shu’aibu Arna’ux ya yi hukunci da kyawonsa)

TIK=Tafsiru Ibni Kasir

SSM=Sunanu Sa’id bin Mansur

KKH=Kashful –Khafa’a na Ijluni

SIA=Sahhaha Isnadahu al Albani (Malam Albani ya yanke hukunci isnadinsa ya na da kyau)

TJU==Takhriju Jami’il Usul

NFK=al Nisa’i Fil Kubra

FWM=al Faqihun Wal Mutafaqqih

IUD=Ihya’u Ulumid –Din

MSH=Mukhtasar as Shama’il

MAR=Musnad Abdir Razzaq

JUMH=Jami’ul Ulumi Wal Hikam

SMLN=Sharhu Muslim Lin Nawawi

ANWA=Akhlaqun – Nabiyyi Wa Adabuhu

MIAS=Musannafu Ibni Abi ShaibahGABATARWAR MASU FASSARA

Daga

Muhammad Mansur Ibrahim

Godiya ta tabbata ga Allah Ubangijin talikai. Tsira da aminci su tabbata ga Annabinmu Muhammadu da alayensa da sahabbansa baki xaya. Bayan haka:

Sanin rayuwar Manzon Allah Sallallahu Alaihi Wasallama na daga cikin mafi muhimmancin abinda ya kamata musulmi su mai da hankali gare shi. Musamman kuma idan ya kasance wannan yana da alaqa da ayyukan ibada waxanda Allah ya aiko annabin nasa don ya koya mana su. Aikin Hajji kuwa na daga cikin mafi girman rukunan musulunci waxanda ke buqatar jagora, masani. Babu masani kuwa daga bil adama wanda ya kai Manzon Allah Sallallahu Alaihi Wasallama.

Game da mawallafin wannan littafi Sheikh Faisal bin Ali, na san shi tun da daxewa a matsayin marubuci mai kaifin alqalami. Rubuce rubucensa a mujallar nan ta Al Bayan na daga cikin abinda ya sa mata farin jini a duniyar musulmi. Haxuwa da nayi da shi a taron masu wa’azin Africa a qasar Togo a 1995 da kuma wanda ya biyo bayansa a 1997 a qasar Ghana ta bani damar qara saninsa, sannan kuma yai mun karimcin da dama daga cikin wallafe wallafensa. Ba zan voye ma mai karatu ba cewa, na amfana da littattafan nasa matuqa. Amma a haqiqanin gaskiya ban tava ganin ya samu muwafaqa a rubutunsa ba sama da wacce ya samu a wannan littafin nasa, da kuma takwaransa mai taken “Rayuwar Manzon Allah Sallallahu Alaihi Wasallama a lokacin azumi”. Wannan shi ya sa nayi gaggawar gayyatar xan uwa Mal. Aliyu Rufa’i don mu haxa kai wajen mayar da shi zuwa harshenmu na Hausa saboda amfanin jama’armu, musamman kuma mahajjata waxanda, na tabbata zai taimaka masu matuqa wajen inganta Aikin Hajjinsu.

Salon da muka xauka a wannan aiki shi ne irin salon da masu buga wannan littafin (Cibiyar Ahlul Baiti Da Sahabbai) suka zava, wanda ya qunshi isar da saqon mai littafi cikakkiyar isarwa ba tare da canza masa magana ko ra’ayi ba. Amma kuma a samar da hanya mafi kyau wadda mai karatu zai fi fahimtar bayanin mawallafin bisa ga la’akari da nasa harshe. Wannan ya kan samar da wani taqaitaccen ‘yanci ga mai fassara amma ba tare da wuce iyaka ba. Misali, mai karatu zai lura da tsawaitawa a wasu wurare a cikin wannan littafi, da maimaita bayanai a wurare da dama. A wajen kawo hadissai kuma zai ga an kawo riwayoyi da dama a waje xaya waxanda daga qarshe ma’anarsu xaya ce, ba kuma tare da an taqaita akan xaya daga cikinsu ba. Mun so mu canza duka waxannan, amma ba ya cikin haqqinmu. Sai dai a cikin amincewar mawallafin wataqila nan gaba mu taqaita littafin gaba xaya.

Fassara wannan littafin zuwa harshen Hausa wata ‘yar gudunmawa ce daga vangarenmu don taimaka ma wovvasa da yekuwar da ake yi ta wayar da kan Musulmi akan koma ma sunnar Annabinmu Sallallahu Alaihi Wasallama da kauce ma sababbin abubuwa da suka vullo a cikin addini. Aikin da Mujaddadi Xan Fodiyo Allah ya jiqansa ya aza harsashinsa a qasar Hausa tun kimanin qarnuka biyu da suka wuce.

Tukuicin da muke nema ga waxanda aikin ya amfana shi ne su yi mana kyakkyawar addu’a ta samun alherin wannan aiki a lahira. Waxanda kuma aikin bai gamsar da su ba, su yi mana uzuri, domin aikin ya xan siffaitu da gaggawa fiye da yadda aka saba. Ga kuma gwamatson ayyuka waxanda muke neman taimakon Allah wajen kammala su.

Muna godiya ga Allah bisa samun damar haxa wannan aiki. Sannan dole ne mu yi godiya ga dukkan waxanda suka taimaka wajen kammala wannan aiki da waxanda suka ba da agaji wajen gyara kurakuran da ke cikinsa.

Daga vangarena kuma, dole ne in yaba ma Mal. Aliyu Rufa’i bisa ga namijin qoqarin da ya yi wanda ya zarce nawa nesa ba kusa ba a wannan aiki. Allah ya karva mana baki xaya.

Tsira da amincin Allah su tabbata ga fiyayyen talikkai, Muhammadu xan Abdullahi, da iyalansa, da sahabbansa da mabiyan tafarkinsa akan gaskiya.

A Misfala, ta birnin Makka

Daren Assabar 06 ga Zul Hajji 1428GABATARWAR MAWALLAFI

Godiya ta tabbata ga Allah Ubangijin talikai. Tsira da aminci su tabbata ga Annabinmu Muhammadu da alayensa da sahabbansa baki xaya. Bayan haka:

Tabbas Allah Ta’ala ya hori bayinsa da koyi da Annabinsa Muhammadu Sallallahu Alaihi Wasallama a in da buwayayyen Sarkin ya ce:

“Kuma abin da Manzo ya zo maku da shi, to ku kama shi. Kuma abin da ya hane ku, to ku bar shi” (59:7)

Haka kuma Allah Subhanahu Wa Ta’ala Ya zavar wa musulmi koyarwa da karantarwar Manzon Allah Sallallahu Alaihi Wasallama a matsayin mafi nagarta da ingancin abin da za su bi. Allah Ta’ala ya ce:

“Lalle abin koyi mai Kyau ya kasance gare ku daga Manzon Allah, ga wanda ya kasance yana fatar (Samun rahamar) Allah da Ranar Lahira, Kuma ya ambaci Allah da yawa” (33:21)

Bayan haka kuma, Allah Subhanahu Wa Ta’ala Ya bayar da tabbacin cewa ba wani abu da ke nuna mutum na son Allah, kamar a gan shi yana koyi da Manzon Allah Sallallahu Alaihi Wasallama. Allah maxaukaki ya ce:

“Ka ce: “Idan kun kasance kuna son Allah, to ku bi ni, Allah ya so ku, kuma Ya gafarta muku zunubanku” (3:31).

A wata ayar kuma fiyayyen Sarkin Ya Bayyana cewa yin biyayya ga Manzon Allah Sallallahu Alaihi Wasallama ta hanyar koyi da ayyukansa, shi ne xa’a a gare shi. Subhanahu Wa Ta’ala Yace:

“Duk wanda ya yi xa’a ga Manzon, to haqiqa ya yi xa’a ga Allah, kuma wanda ya juya baya, to ba Mu aike ka ba don ka zama mai tsaro a kansu” (4:81).

Kafin wannan aya kuma, a cikin dai wannan sura, Allah ta’ala Ya faxi irin Sakamakon alherin da zai yi wa duk wanda ya bi Manzon Allah Sallallahu Alaihi Wasallama sau da qafa, a cikin horo da haninsa. Ya ce:

“Kuma duk waxanda suka yi xa’a ga Allah da Manzonsa, to waxannan suna tare da waxanda Allah Ya yi Ni’ima a kansu, daga cikin annabawa da masu yawan gaskatawa da masu shahada, da Salihai. Kuma Waxannan sun kyautatu ga zama abokan tafiya” (4:69).

Na’am. Gaba xayan waxannan ayoyi da suka gabata na nuna wajabcin Kwaikwayo da Manzon Allah Sallallahu Alaihi Wasallama ne a cikin ayyukan Ibada. Aikin Hajji kuwa na xaya daga cikin ibadodin musulunci, wanda kuma koyi da manzon a cikinsa na da matuqar sauqi. Saboda Shehunan Malamai, da xalibai masu qwazo da hazaqa a yau, sun himmatu matuqa ga yin aikace – aikace, don fitowa da hukunce – hukuncen wannan ibada ta Hajji a fili. Tare da bayanin abubuwan da ke inganta ta ko vata ta. Wannan qoqari nasu kuwa ya taka muhimmiyar rawa a wannan fage. Domin ya cika wani wagagen gurbi, a cikin wannan sha’ani. Ta hanyar yaxa ilimi da warware zare da abawar wannan babban ginshiqi na addini.

Sai dai duk da haka, akwai wani vangare da malaman ba su tavo ba. Tattare da irin muhimmancin da yake da shi. Wanda hakan ke sa lalle a kula da shi. Wannan vangare kuwa shi ne: Rayuwar Annabi Sallallahu Alaihi Wasallama a lokacin Aikin Hajji. Babu wanda ya ce komai a wannan sashe har yau.

Kuma ko shakka babu gabatar da wani aiki a kan wannan vangare na da matuqar muhimmanci, musamman idan aka yi la’akari da waxannan abubuwa kamar haka:


  • Yin nazarin qwaqwaf a rubuce a wannan fage, tare da aiwatar da shi, bayan ya zauna daram a qwaqwalen musulmi, zai taimaka matuqa ga raya wannan sashe na hikimomin da ke qunshe a cikin Aikin Hajji, da fitowa fili da manufofin da Allah Subhanahu Wa Ta’ala ke da su a cikin wajabta wannan ibada. Tare da fitowa da irin tsabar narkewar da gaba xayan al’umma ke yi a gaban Allah Subhanahu Wa Ta’ala a matsayin bayi a wannan lokaci.

  • Wannan aiki zai shafe rashin masaniyar da, da yawa daga cikin musulmi ke da, game da irin yadda Annabi Sallallahu Alaihi Wasallama ke gudanar da rayuwarsa a wannan lokaci na Aikin Hajji. Wanda hakan ta sa ba su damu da neman sanin ta ba. Kullum abin da kawai suke qoqarin naqalta shi ne hukunce – hukuncen ibadar kawai.

  • Haka kuma Aikin zai qara wa xalibai ilimi. Musamman waxanda ke nazarin Sunnar Manzon Allah Sallallahu Alaihi Wasallama. Domin kuwa mafi yawansu na da qishirwar wannan sashe, balle su xabbaqa shi. Tattare da sha’awar da suke da ita a kan Sunna.

  • Wannan aiki zai fito da wani sanfuri ne na daban na rayuwar Manzon Allah Sallallahu Alaihi Wasallama saboda a irin wannan lokaci na Aikin Hajji mutum ya kan sadu da mutane daban – daban, waxanda idan ba irin wannan lokaci ba, sai dai ya ji labarinsu. Amma ba zai gansu ba balle ya yi hulxa da su.

  • A wannan lokaci na Aikin Hajji Manzon Allah Sallallahu Alaihi Wasallama kan kasance tare da gaba xayan matansa da wasu masu rauni daga cikin iyalin gidansa da danginsa. Hakan kan zama wani madubi na kyawawan halayensa da hulxarsa da su, a cikin wata siga da ba ta tava faruwa ba.

A dunqule, wannan aiki na nufin bayar da cikakken hoto ne a kan yadda Manzon Allah Sallallahu Alaihi Wasallama ke rayuwa a lokacin Aikin Hajji. Da fatar hakan zai taimaka wa masu qoqarin koyi da shi Sallallahu Alaihi Wasallama da tafiya a kan tafarkinsa.

Kamar yadda na faxa a baya, an yi aikace – aikace da yawa a kan yadda Manzon Allah Sallallahu Alaihi Wasallama Ya gudanar da Aikin Hajji. Saboda haka ba zan kutsa kai sosai a wannan sashe ba. Amma dai zan riqa xan yin nuni da ishara zuwa ga wasu sassa masu kama da haka. Tare da mayar da hankali kacokwan ga sassan da ba su ba.

Na yi qoqarin taqaita wannan aiki a cikin babuka guda uku, don ya yi sauqin fahimta ga masu karatu. Kuma wasu sassa ne kawai na kalla daga cikin sassan rayuwar Manzon a wannan lokaci. Domin yana da wuya a iya haxa gaba xayan yanayin rayuwar tasa Sallallahu Alaihi Wasallama ta lokacin a cikin aiki xaya.

Babi na xaya, ya yi magana ne a kan Rayuwar Manzon Allah Sallallahu Alaihi Wasallama Tsakaninsa da Ubangijinsa a lokacin Aikin Hajji. Na biyu kuma, tsakaninsa da al’ummarsa. A yayin da babi na uku, ya kula da rayuwar tasa Sallallahu Alaihi Wasallama a lokacin, tsakaninsa da iyalinsa.

A qarshe ina rokon Allah albarkacin kyawawan sunayensa da maxaukakan siffofinsa, yadda ya nufi aka wallafa wannan littafi da rahamarsa da jinqansa, ya sa shi mai amfani ga mahajjata da masu Aikin Umra. Ya kuma zama wata garkuwa ga masu koyi da Shugaban manzanni, Sannan ya zama karvavve a wurinsa, a matsayinsa na mai karva du’a’i Subhanahu Wa Ta’ala.

A qarshen qarashewa kuma, ba zan dasa aya ba, sai na yi godiya ga duk wanda ke da hannu a cikin fitowar wannan littafi. Ina fatar Allah Subhanahu Wa Ta’ala Ya saka masu da mafificin alherinsa.

Allah ka daxa aminci ga bawanka kuma manzonka da alayensa da sahabbansa baki xaya.

BABI NA XAYA

1.0 Rayuwar Manzon Allah Sallallahu Alaihi Wasallama Tsakaninsa da Ubangijinsa a Lokacin Aikin Hajji

Wannan babi zai yi magana ne a kan irin yadda Annabi, Sallallahu Alaihi Wasallama ke gudanar da rayuwarsa, tsakaninsa da Ubangijinsa a lokacin da yake garin Makka da sauran wuraren ibada, don gudanar da Aikin Hajji, ta hanyar tabbatar da kaxaituwar Allah, da girman ibadodinsa, da raba gari da mushrikai, da yawaita qanqan da kai ga Allah, da kuma tsayawa ga iyakokinsa, da sauransu.


1.0.1 Simfixa

Yawan kusanci da Allah Maxaukakin Sarki da danqon zumunci tsakanin bawa da Ubangijinsa, su ne dukiya kuma hannun jarin bayin Allah na qwarai. Shi kuwa lokacin Aikin Hajji na xaya daga cikin lokutan da ke cike da amon taqawa da tsoron Allah. Kuma babbar makaranta ce da babu komai a cikinta sai tsabar bauta. Lokaci ne da danqon zumuncin da ke tsakanin Allah Subhanahu Wa Ta’ala da bayinsa ke qara qarfi, har ya tasar wa zama kwangiri qarfen jirgi.

Haka kuma a wannan lokaci ne zuciyar xan Adam ke sabawa da cirata daga wata bauta zuwa ga wata, nan take ba tare da yankewa ko hutawa ba. Ta yadda tsoron Allah da qanqan da kai gare shi, za su tarwatsa rundunar shexan da ke cikin zuciyarsa.

Duk da kasancewa Annabi Sallallahu Alaihi Wasallama shi ne wanda ya fi kowa bauta ga Allah, da kusanci da gwamatsarsa, ibadarsa ta Aikin Hajji makaranta ce. Domin yawan ibadar tasa ya qaru matuqa a lokacin, ta fuskoki daban-daban: ya karantar da alhazzai ya kuma yi masu jagora. Ya kula da matansa ya kuma zame masu gata. Ya yi haquri kyakkyawa da sauran mutanen gidansa da ke tare da shi a lokacin, ya kuma kyautata masu iyakar kyautatawa.

Amma kuma duk wannan nauyi, bai sa Annabi Sallallahu Alaihi Wasallama ya xaga qafa da minti xaya ba, daga neman fada wurin Ubangijinsa, ta hanyar narkewa a matsayinsa na bawansa.

Ba zamu ce mu qididdige yanaye-yanayen da Annabi Sallallahu Alaihi Wasallama ya qanqan da kansa ga Ubangijinsa a wannan Lokaci, ya miqa wuya gare shi matuqar miqawa ba, anan dai zamu taqaita ne kawai a kan mafi muhimmanci daga cikinsu.


1.1 Ban Ruwan Itaciyar tauhidi

Shayar da itaciyar tauhidi da musulmi suka zo da ita tana a dashe cikin zukatansu ruwa, don ta yi kyau ta barbaje, na daga cikin abubuwa muhimmai da Annabi Sallallahu Alaihi Wasallama ke yi a lokacin Aikin Hajji. Yana kuma yin haka ne saboda tabbatar da ganin Aikin Hajjin kowa ya kasance don Allah kawai. Saboda cewa Sarkin Ya yi:

“Kuma ku cika Hajji da Umra domin Allah”. (2:196)

Ayar na nufin kada a yi Aikin Hajji da wata manufa ba Allah ba. Sannan kuma a yi shi da kyau. Kamar yadda shari’a ta tanada (TKR:90).

Duk wanda ya kalli Aikin Hajjin ma’aiki da idon basira, zai ga haka.

Manzon Allah Sallallahu Alaihi Wasallama ya kan yi qoqarin tabbatar da wannan manufa a qashin kansa, ta waxannan hanyoyi:


i) Talbiyyah (Faxar Labbaikallahumma..):

Talbiyyah shishshike ce daga cikin shika-shikan Aikin Hajji (SIUH:2627,2629) kuma ta qunshi kaxaita Allah Subhanahu Wa Ta’ala da aiki (Hajji); shi kaxai ba tare da kowa ba. Kamar yadda ya zo a cikin hadisin da jabiru Allah ya yarda da shi ya riwaito, cewa: “Manzon Allah Sallallahu Alaihi Wasallama ya kan fara Aikin Hajji da shelanta kalmar tauhidi. “Mun karva kiranka ya Ubangiji, mun karva, ba ka da abokin tarayya, mun yarda. Ka cancanci godiya, kuma da ni’ima da mulki duka naka ne. ba ka da abokin tarayya”. (SM:1218)

Waxannan kalmomi ne Annabi ke faxa a matsayin talbiyya, amma a cikin harshensa na larabci. Kuma xan Umar Allah ya yarda da su ya ce: “Iyakar abin da yake faxa kenan ba ragi ba qari”. (SB:5915/SM:1184). Amma kuma Abu Hurairata Allah ya yarda da shi ya ce, Manzon Allah Sallallahu Alaihi Wasallama kan ce a cikin talbiyya: “Mun karva kiranka ya Ubangijin gaskiya, mun karva” (SIM:2920/SA:2362).

ii) Ikhlasi:

Manzon Allah Sallallahu Alaihi Wasallama na iyakar qoqarinsa na ganin Aikin Hajjinsa ya zama tsarkakakke. Yana kuma yawaita roqon Allah Subhanahu Wa Ta’ala Ya taimake shi a kan nisantar riya a cikin aikin. Kamar yadda Anas Allah ya yarda da shi ya riwaito cewa, Manzon Allah ya kan riqa cewa: “Ya Ubangiji ka nufa mu yi Hajji wanda ba riya ba fankama a cikinsa” (SIM:2890/HF: 3/446/SA;2617).

Bayan wannan du’ai kuma ya kan karanta surori biyu a cikin raka’o’in nan biyu da a kan yi bayan xawafi. Wato ‘Suratul- Kafiruna” da “Suratul – ikhlasi” (Qulhuwallahu Ahad) kamar yadda Jabir Allah ya yarda da shi ya riwaito cewa: “Annabi ya kan karanta Surorin tauhidi biyu a cikin raka’o’in (xawafi). (SAD: 1909/SA: 689) A wata riwaya kuma ya ce: “Annabi ya kan karanta Surorin Ikhlasi a cikin raka’o’in xawafi: Qul ya Ayyuhal Kafiruna, da qul Huwallahu Ahad” (JT: 869/SA: 689).

Bayan waxannan abubuwa guda biyu kuma, akwai wurare biyu muhimmai da a lokacin Aikin Hajji babu abin da ake yi wajensu sai addu’o’i. To shi Annabi Sallallahu Alaihi Wasallama duk du’a’in da zai yi a wurin ya shafi kaxaita Allah ne (Tauhidi). Wuraren kuwa su ne:i) Safa da Marwa:

Jabir Allah ya yarda da shi ya ruwaito cewa: “Manzon Allah Sallallahu Alaihi Wasallama ya kan fara hawa kan dutsen safa har sai ya tsinkayi xakin Ka’aba, Sannan ya fuskanci alqibla, ya kaxaita Allah, ya kuma yi kabbara ya ce: “Babu wanda ya cancanci bauta sai Allah, shi kaxai ba ya da abokin tarayya. Mulki da godiya duka nasa ne. Kuma shi mai iko ne a kan dukkan komai. Babu wani Ubangiji sai Allah shi kaxai… Haka zai faxi har sau uku, Sannan ya isa Marwa, ya hau kan dutsen ya yi kamar yadda ya yi a kan na Safa…” (SM:1218)


ii) Filin Arafa:

Ya zo a cikin wani hadisi cewa Annabi Sallallahu Alaihi Wasallama yana cewa: “Mafi alherin du’a’in da mutun zai yi Ranar Arafa, kuma mafi alherin abin da Ni da sauran Annabawan da suka gabace ni kan faxa shi ne: Babu wanda ya cancanci bauta sai Allah, shi kaxai ba ya da abokin tarayya. Mulki da godiya duka nasa ne, kuma shi mai iko ne a kan dukkan komai” (JT: 3585/HA: 2837) Haka kuma Amru xan Shu’aibu ya riwaito daga mahaifinsa, daga kakansa cewa “Mafi yawan du’a’in da Annabi Sallallahu Alaihi Wasallama kan yi a Ranar Arafa shi ne ‘La’illaha Illal Lah…’” Wani lokacin kuma ya kan qara da cewa “Bi Yadihil Khairu” (MA: 6961).


1.0.2 Hannunka Mai Sanda

Abin takaici a yau, duk wanda ya dubi yadda mafi yawan musulmi ke gudanar da rayuwarsu ta Aikin Hajji zai ga maqare take da bidi’o’i da canfe-canfe da ayyukan shirka irin waxanda mamakonsu ya kai wa mutane da yawa ga hanci.

Saboda haka muke kira da babbabr murya ga malamai da masu wa’azi, musamman waxanda ke a wannan babban wuri mai alfarma da su sani wajibi ne a kansu, su karantar da mahajjata tushen addini. Su yi masu cikakken bayani, filla-filla a kan tantagaryar tauhidi, kamar yadda gaba xayan manzanni suka zo da shi. Tare da yi masu kashedi da hani daga Babbar shirka da Qarama, da kuma dukkan abin da yake vata ne.

Wannan ita ce koyarwar Manzon Allah Sallallahu Alaihi Wasallama, tun da ya gabatar da sha’anin Tauhidi tare da farawa da shi kafin ko wace irin ibada ta motsa jiki. Babban abin da ke tabbatar mana da wannan shi ne: A lokacin da Manzon Sallallahu Alaihi Wasallama ya aiki Mu’azu Allah ya yarda da shi zuwa Yaman don yaxa Addinin Musulunci sai ya ce masa: “Ka fara kiran su zuwa ga, shedar babu wanda ya cancanci bauta sai Allah, kuma ni Manzon Allah ne. Idan sun yarda da haka, sai ka sanar da su cewa, to Allah Ya wajabta Salloli biyar a kansu ko wace rana. Idan sun yarda da haka, sai kuma ka gaya masu cewa, to kuma, Allah ya wajabta masu fitar da zakka daga cikin dukiyarsu, wadda za a karva daga hannun mawadata daga cikinsu, a mayar ma talakkawansu” (SB”1395)

A kan haka, babu abin da ya fi dacewa da xan’uwa mahajjaci, kamar tabbatar da amon Tauhidi a cikin zuciyarsa, tare da qoqarin isar da saqon ga sauran ‘yan uwansa mahajjata.
1.2 Darajanta Wuraren Ibada:

Allah Ta’ala ya kwaxaitar da bayinsa a kan girmama ibadodin da ya yi umurni da su. Haka kuma da wuraren da ake gudanar da su. Su ma kada a wulaqanta su, don su ne alamomin addininsa (Q, JLAQ:2/37, 6/37, 12/180).

Allah Subhanahu Wa Ta’ala Ya nufi waxannan abubuwa da kasancewa ginshiqan taqawa. Kuma ta hanyarsu ne musulmi ke karva sunan bayin Allah. Don ta hanyarsu ne su ke bauta masa. Haka kuma su ne dalilin samun ladarsa da alherinsa a lokacin da aka sami haxuwa da shi. Saboda haka ne Ya hori bayinsa da girmama su, Ya ce:

“Wancan ne, kuma duk wanda ya girmama (wuraren) bautar Allah, to lalle ne ita (girmamawar) tana daga ayyukan xa’a na zukata” (22:32).

Haka kuma a wani hadisi Manzon Allah Sallallahu Alaihi Wasallama na isar da wannan saqo na Ubangijinsa, na girmama waxannan abubuwa. Ya ce:

“Ka nisanci duk abin da Allah Ya haramta, sai ka zama mafi bauta daga cikin mutane” (JT:2305/HA: 1876).

Bayan wannan kuma, sai Buwayayyen Sarki Ya yi hani da a wulaqanta ibadodinsa da wuraren da ake gudanar da su, bayan Ya yi umurni da girmama su. Ya ce, kada a keta rigar mutuncinsu. Ya ce, a game da Haramin Makka:

“Kuma duk wanda ya yi nufin kawar da gaskiya a cikinsa da zalunci za mu xanxana masa wata azaba mai raxaxi” (22:25)

A wata ayar kuma Ya ce:

“Waxancan iyakokin Allah ne, saboda haka kada ku qetare su. Kuma duk wanda ya qetare iyakokin Allah To, waxannan su ne azzalumai” (2:229)

A wata ayar kuma Ya ce Subhanahu Wa Ta’ala:

“Kuma Duk wanda ya sava wa Allah da Manzonsa, kuma ya qetare iyakokinsa, zai shigar da shi wuta, yana madawwami a cikinta, kuma yana da wata azaba mai wulaqantarwa” (4:14)

Girmama ibadodi shi ne aikata abinda Allah Subhanahu Wa Ta’ala Ya ce a aikata, kamar kuma yadda Ya ce, tare da nisantar abin da Ya ce a nisanta.

Manzon Allah, Almustafa Sallallahu Alaihi Wasallama shi ne farkon wanda ya fahimci abin da Allah Subhanahu Wa Ta’ala ke nufi da waxannan ayoyi. Sannan sauran musulmi masu gani da hasken Allah, suka rufa masa baya. Limamin annabawa, shugaban halitta baki xaya, shi ne kuma ya fi duk wani mai tsoron Allah Ta’ala girmama ibadodinsa ta hanyar xaukaka alqadarinsu, tare da yin kaffa-kaffa da nisantar duk wani abin da Allah Subhanahu Wa Ta’ala Ya haramta. Kuma shi ne yafi kowa daga cikinsu xaure hannu da qafarsa don nisantar iyakokinsa a cikin rayuwarsa baki xaya.

Lokacin Aikin Hajji kuwa, wata dama ce da Manzon Allah Sallallahu Alaihi Wasallama ke amfani da ita ya yi fadanci a wurin Allah Subhanahu Wa Ta’ala fai da voye. Ta hanyar girmama ibadodi da wuraren yin su da nisantar haramce –haramce. Ya kan kuma yi haka ne ta fuskoki da dama da suka haxa da:


Kataloq: data

Yüklə 457,14 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə