Regulamin konkursu 4 strony Cosmo postanowienia ogólneYüklə 38,47 Kb.
tarix08.01.2019
ölçüsü38,47 Kb.
#92287

Regulamin konkursu 4 strony Cosmo
1.POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1Organizatorem Konkursu 4 strony Cosmo („Konkurs”) jest Tacit Development Polska JS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (00-105), przy ulicy Twardej 2/4, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000457787 identyfikujący się numerem REGON: 015747782 oraz numerem NIP: 1070001809, e-mail konkurs@apartamentykosmopolitan.pl (dalej „Organizator”).

1.2Organizator jest również sponsorem Konkursu i fundatorem nagród.


    1. Konkurs zostanie przeprowadzony na warunkach i zasadach przewidzianych w niniejszym Regulaminie (dalej jako: „Regulamin”).

1.3Konkurs organizowany jest w serwisie internetowym Instagram, znajdującym się pod adresem: www.instagram.com („Serwis”) na profilu Organizatora http://instagram.com/cosmogram.

1.4Konkurs trwa od 26.02.2016 od godziny 16:00 do 21.04.2015 do godziny 23:59 czasu polskiego. Zadanie Konkursowe zgłoszone po tym terminie nie bierze udziału w Konkursie.

1.5Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne i dobrowolne.

1.6Celem Konkursu jest promocja inwestycji Cosmopolitan Twarda 2/4 w Warszawie (dalej jako: „Cosmopolitan”).2.UCZESTNICTWO W KONKURSIE ORAZ JEGO PRZEBIEG

2.1Konkurs skierowany jest do osób fizycznych mieszkających w Polsce, posiadających pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, z zastrzeżeniem zdania następnego, które posiadają profil w Serwisie. Osoby posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych mogą brać udział w Konkursie jedynie po wyrażeniu przez ich opiekuna prawnego zgody na uczestnictwo w Konkursie. Wzór zgody stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

2.2Uczestnikiem Konkursu może być osoba, która spełnia warunki określone w pkt. 2.1 powyżej, która w okresie trwania Konkursu (podanym w pkt. 1.5) spełni następujące warunki:

(a) posiada konto w Serwisie;

(b)zostanie followersem @cosmopolitan.warsaw (tzn. wyszuka profil Cosmopolitan.warsaw pod linkiem http://instagram.com/cosmogram i kliknie „obserwuj”),

(c)doda na swój profil zdjęcie, przedstawiające budynek Cosmopolitan, do którego doda w podpisie hashtag (tzn. znacznik poprzedzony #) #cosmogram oraz # z kierunkiem, z którego użytkownik wykona zdjęcie Cosmopolitan czyli, #west #east #north #south 3oraz otaguje (tzn. oznaczy w treści) @cosmopolitan.warsaw

(d)wyraża zgodę na umieszczenie jego zdjęcia na profilach @cosmopolitan.west, @cosmopolitan.east, @cosmopolitan.north, @cosmopolitan.south

(„Zadanie Konkursowe”).    1. Wykonanie Zadania Konkursowego jest równoznaczne ze zgłoszeniem się przez Uczestnika do udziału w Konkursie oraz oznacza, że Uczestnik zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego warunki w całości.

2.3Każdy Uczestnik może wykonać Zadanie Konkursowe 100 razy.

2.4Uczestnik może, w czasie trwania Konkursu, zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez skasowanie zdjęcia przedstawiającego budynek Cosmopolitan, o którym mowa w pkt. 2.2 lit. (c).3.ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

3.1Organizator Konkursu powoła komisję konkursową (dalej "Komisja Konkursowa"). W skład Komisji Konkursowej wejdą 2 osoby.

3.2Komisja Konkursowa ocenia wykonanie Zadania Konkursowego przez Uczestników Konkursu. Do zadań Komisji Konkursowej należy również stałe czuwanie nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, podejmowanie decyzji w kwestiach, w których pojawią się wątpliwości związane z Konkursem, w tym z interpretacją niniejszego Regulaminu.

3.3Komisja Konkursowa każdego tygodnia (w czwartek), przez cały czas trwania Konkursu, wybiera

3.4 będzie 3 laureatów Konkursu. Przy wyborze laureatów Komisja Konkursowa kierować się będzie swoim własnym uznaniem, biorąc pod uwagę oryginalność oraz niebanalność zgłoszonych zdjęć Cosmopolitana jak również ich walory artystyczne.

3.5Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.

3.6Przez cały czas trwania Konkursu wyłonionych zostanie 24 laureatów.

3.7Wyniki zostaną ogłoszone 04.03.2016, 11.03.2016, 17.03.2016, 26.03.2016, 1.04.2016, 8.04.2016, 15.05.2016, 22.05.2016, w osobnym poście konkursowym, zamieszczonym na stronie: http://instagram.com/waszawawa. Organizator skontaktuje się z nagrodzonymi Uczestnikami Konkursu za pośrednictwem Serwisu, poprzez ich otagowanie (oznaczenie ich nicka z Instagramu) w treści powyższego posta. Dodatkowo, Organizator prześle zwycięskim Uczestnikom za pośrednictwem Serwisu wiadomość prywatną (opcja direct), zawierającą informację o miejscu i terminie odbioru Nagrody, z uwzględnieniem postanowień pkt. 4.2.4.NAGRODY

4.1Nagrodą w Konkursie jest podwójne zaproszenie do jednej z wymienionych restauracji: Benihana, Ceviche, La Fromagerie, Sam, Odette, Wine Taste (adres: Twarda 2/4, Warszawa) („Restauracja”) o wartości 250 złotych oraz dodatkowa kwota w wysokości 28 złotych przeznaczona na refundację podatku od nagrody („Nagroda”). Wartość każdej z Nagród wynosi zatem 278,00 złotych. Łącznie Organizator przewidział 24 Nagrody.

4.2Zwycięski Uczestnik zobowiązany jest do odebrania Nagrody osobiście, w siedzibie Organizatora znajdującej się pod adresem wskazanym w pkt. 1.1 Regulaminu, w terminie 14 dni od poinformowania go o wygranej zgodnie z pkt. 3.6 powyżej.

4.3Warunkiem wydania Nagrody jest złożenie przez zwycięskiego Uczestnika, przy odbiorze Nagrody, podpisanych: (i) pokwitowania odbioru Nagrody z datą jej otrzymania (ii) informacji o swoich danych osobowych takich jak: nazwisko i imię, PESEL i miejsce zamieszkania wraz z oświadczeniem upoważniającym Organizatora do przetwarzanie danych osobowych Uczestnika w związku z realizacją czynności związanych z Konkursem. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jest jednak zarazem konieczne do wydania Nagrody.

4.4Dodatkowo w przypadku, gdy zwycięzcą Konkursu jest osoba niepełnoletnia, zwycięski Uczestnik zobowiązany jest złożyć przy odbiorze Nagrody oświadczenie obejmujące pisemną zgodę jego przedstawiciela ustawowego na udział w Konkursie (załącznik nr 1).

4.5Nagroda może zostać zrealizowana do dnia 15.05.2016, w godzinach pracy Restauracji. Niewykorzystanie Nagrody w tym terminie z przyczyn, za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności (w szczególności, lecz nie wyłącznie, z powodu braku wolnych miejsc w Restauracji w dogodnych dla Uczestnika godzinach), powoduje utratę przez Uczestnika prawa do Nagrody i nie stanowi podstawy do wysuwania przez Uczestnika żadnych roszczeń w stosunku do Organizatora.

4.6Za wygraną Nagrodę nie przysługuje ekwiwalent pieniężny ani żadne inne prawo do rekompensaty. Uczestnik może zrzec się prawa do Nagrody, jednak nie może żądać wymiany wygranej Nagrody na inną nagrodę.

4.7W przypadku gdy zwycięski Uczestnik Konkursu w terminie określonym powyżej nie zgłosi się po odbiór Nagrody lub odmówi podpisania oświadczeń wskazanych w pkt. 4.3 lub nie dostarczy zgody o której mowa w pkt. 4.4, traci on prawo do Nagrody.

4.8Jeżeli zwycięzcą zostanie Uczestnik, który nie spełnia warunków określonych w pkt. 2.1, osoba taka traci prawo do Nagrody.

4.9W przypadkach określonych w punktach 4.5-4.8 lub 7.3, Organizator nie jest zobowiązany do przyznania Nagrody innemu Uczestnikowi.5.OPODATKOWANIE NAGRÓD

Nagrody otrzymane w Konkursie są wydawane zgodnie z obowiązującym prawem podatkowym, tj. zgodnie z Ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U 2012 poz.361 ze zm.). Oznacza to, że dodatkowa kwota określona w pkt. 4.1 w wysokości 28 złotych, potrącana jest przez Organizatora na poczet należnego zryczałtowanego podatku od nagród w wysokości 10% nagrody, na co zwycięzca wyraża zgodę.6.REKLAMACJE

6.1Wszelkie reklamacje związane z uczestnictwem w Konkursie (dotyczące jego organizacji oraz realizacji Nagrody) mogą być zgłaszane w drodze wiadomości e-mail na adres Organizatora: konkurs@apartamentycosmopolitan.pl, w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konkursu.

6.2Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko Uczestnika oraz e-mail, którym posługuje się w związku z Konkursem, jak również wskazywać powód/powody reklamacji oraz ich dokładny opis.

6.3Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Organizator jest uprawniony zwrócić się do Uczestnika składającego reklamację o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie.

6.4Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora, przy czym do okresu tego nie wlicza się czasu oczekiwania przez Organizatora na uzupełnienie przez Uczestnika informacji lub danych, o którym mowa w punkcie 6.3.

6.5O rozpatrzeniu i wyniku rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony drogą elektroniczną, na adres e-mail za pomocą którego Uczestnik zgłosił reklamację.7.Prawa autorskie

7.1Uczestnik oświadcza, że jest autorem nadesłanej przez siebie fotografii, stanowiącej wykonanie Zadania Konkursowego, oraz że fotografia ta nie narusza praw osób trzecich.    1. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku, gdy osoba trzecia będzie rościć sobie prawa, w szczególności prawa autorskie, do nadesłanej przez niego fotografii i zobowiązuje się do naprawienia wszelkich szkód, jakie Organizator poniesie z tego tytułu.

7.2Jeżeli Organizator poweźmie uzasadnione wątpliwości co do autorstwa fotografii zamieszczonej przez Uczestnika w wykonaniu Zadania Konkursowego, uprawniony będzie do usunięcia fotografii oraz wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie, a Uczestnik taki utraci prawo do Nagrody.

8.Przetwarzanie danych osobowych

8.1Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.

8.2Dane osobowe Uczestników Konkursu są zbierane oraz będą wykorzystane przez Organizatora w celu prawidłowej organizacji i przeprowadzenia Konkursu, w szczególności w celu wyłaniania zwycięzców, dystrybucji nagród oraz obsługi reklamacji.

8.3Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści jego danych oraz ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182).

8.4Dane podawane są dobrowolnie, jednak ich niepodanie przez Uczestnika lub niewyrażenie przez niego zgody na ich przetworzenie w celu niezbędnym dla przeprowadzenia Konkursu i wydania Nagrody uniemożliwia jej otrzymanie i w konsekwencji prowadzi do utraty prawa do Nagrody.

8.5Dane chronione są zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami przy wykorzystaniu nowoczesnych zabezpieczeń technicznych.

8.6Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika nieprawidłowych danych osobowych lub zmianę danych osobowych, uniemożliwiającej wywiązanie się przez Organizatora ze zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

9.ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

9.1W ramach Konkursu Organizator świadczy nieodpłatnie na rzecz Uczestników, na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie, usługi drogą elektroniczną w zakresie niezbędnym do realizacji Konkursu.

9.2Przez usługi świadczone drogą elektroniczną na potrzeby Konkursu należy rozumieć takie usługi jak:

(a)udostępnienie Regulaminu w Serwisie;

(b)umożliwienie zapoznania się z Zadaniem Konkursowym;

(c)umożliwianie wzięcia udziału w Konkursie;

9.3Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą, gdy Uczestnik rozpocznie korzystanie z usług objętych Regulaminem.

9.4Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną może być w każdej chwili rozwiązana przez Uczestnika poprzez zamknięcie profilu Organizatora w Serwisie lub rezygnację z uczestnictwa w Konkursie.

9.5Warunkiem technicznym niezbędnym do korzystana z usług świadczonych drogą elektroniczną jest posiadanie zainstalowanej przeglądarki internetowej np. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Chrome, Safari oraz profilu w Serwisie.

9.6Organizator zastrzega, że korzystanie z usług objętych Regulaminem może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje Uczestnikom, przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania.

9.7Organizator korzysta we własnym zakresie z zabezpieczeń systemowych i stałej pomocy informatycznej zapewniając bezpieczeństwo przesyłanych i odbieranych danych.

9.8Do reklamacji usług świadczonych drogą elektroniczną stosuje się odpowiednio postanowienia punktu 6 Regulaminu, przy czym termin na zgłoszenie reklamacji liczy się od momentu wystąpienia zdarzenia uzasadniającego złożenie reklamacji.

9.9W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późniejszymi zmianami).

10.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1Konkurs nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych /Dz. U. z 2004 roku Nr 4, poz. 27 z późn. zm./

10.2Wersja papierowa Regulaminu dostępna jest w siedzibie Organizatora.

10.3Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w czasie trwania Konkursu z ważnych przyczyn i zobowiązuje się do natychmiastowego opublikowania zmienionego Regulaminu pod adresem http://instagram.com/cosmopolitan.warsaw przed dniem wejścia w życie zmian. Uczestnik niniejszym wyraża zgodę na informowanie go o zmianach Regulaminu w powyższy sposób.

10.4Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wpisanie przez Uczestników Konkursu nieprawidłowych danych.

10.5Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia ze skutkiem natychmiastowym Uczestnika z udziału w Konkursie, jak również odmowy przyznania uczestnikowi Nagrody w przypadku, gdy Uczestnik podał nieprawdziwe lub niekompletne dane wymagane i niezbędne do przyznania Nagrody, w przypadku niespełnienia postanowień Regulaminu, a także w przypadku powzięcia przez Organizatora informacji o działaniach uczestnika sprzecznych z postanowieniami Regulaminu, dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego.

10.6Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani bezpośrednio związany z serwisami społecznościowymi Facebook lub Instagram ani jego właścicielami czy administratorami. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właścicieli czy administratorów serwisów społecznościowych Facebook lub Instagram. Uczestnik zwalnia Facebook oraz Instagram z odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione w związku z Konkursem.

Wszelkie spory między Organizatorem Konkursu i jego Uczestnikami, nierozstrzygnięte polubownie, będą rozpatrywane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.

Załącznik nr 1 – wzór zgody

Warszawa, dnia……………………………..

Imię i nazwisko opiekuna: ……………………………………………

Adres:…………………………………………………………………………..

Dane kontaktowe:……………………………………………………………….

Nr dowodu osobistego:………………………………………………………….

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka/podopiecznego imię:……………………………………………………… nazwisko:………………………………………………… wiek:………………………………………………………

w konkursie [] organizowanym przez Tacit Development Polska JS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (00-105), przy ulicy Twardej 2/4, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000457787 identyfikujący się numerem REGON: 015747782 oraz numerem NIP: 1070001809. Rozumiem i w pełni akceptuję regulamin konkursu dostępny na stronie http://instagram.com/cosmogram.

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych dla celów niniejszego konkursu zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr. 133, poz 883).

………………………………………..(czytelny podpis opiekuna)
Kataloq: wp-content -> uploads -> 2015

Yüklə 38,47 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə