Republica Moldova Республика Молдова Consiliul orăşenesc Floreşti Городской Совет Флорешть


participarea la concursul raional “Cea mai modernă, mai salubră şi amenajată localitate”, care se va desfăşura în perioada 21 martie-1 august 2014Yüklə 177,16 Kb.
səhifə3/3
tarix02.11.2017
ölçüsü177,16 Kb.
#27128
1   2   3


 1. Se aprobă participarea la concursul raional “Cea mai modernă, mai salubră şi amenajată localitate”, care se va desfăşura în perioada 21 martie-1 august 2014.

 2. Se aprobă participarea la acţiunea-concurs raională “Rîu curat de la sat la sat”, care se va desfăşura în oraş în termen pînă la 5 iunie 2014.

 3. Se aprobă Programul de acţiuni privind organizarea şi desfăşurarea bilunarului ecologic de primăvară în oraşul Floreşti (anexa nr.1).

 4. Se aprobă componenţa Comisiei orăşeneşti pentru coordonarea organizării şi desfăşurării bilunarului ecologic de primăvară (anexa nr.2).

 5. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în seamă Comisiei consultative de specialitate a Consiliului orăşenesc pentru amenjaraea teritoriului, urbanism şi rpotecţia mediului (preşedinte d-nul Bobeico Sergiu) şi viceprimarului oraşului d-na Petrova Liudmila.

AU VOTAT:

Pentru – 21, împotrivă – 0; abţinut – 0.


8.S-A EXAMINAT: Cu privire la realizarea la licitaţia „cu strigare” a imobilului din str. C.Porumbescu, 5/1 (4501210273.03)

Raportor: Puto Lilia, specialist
În scopul asigurării dezvoltării economice şi utilizării eficiente a proprietăţii oraşului în temeiul, art. 13, alin.1 al Legii nr. 435-XVI din 26.12.2006 privind descentralizarea administrativă; art. 14,alin.2, lit.d); art.77,alin.5 al Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală; art.38,alin.1 al Legii nr. 121-XVI din 04.05.2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice; art.2 şi art.3,alin.1 şi alin.2 al Legii nr. 1308 din 25.07.1997 privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului cu modificările ulterioare, Consiliul orăşenesc DECIDE:

 1. Se acceptă realizarea la licitaţia „cu strigare” a imobilului din str. C.Porumbescu, 5/1, nr/c 4501210273.03, preţul normativ 24 000 lei.

 2. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcină Comisiei consultative de specialitate pentru economie, buget şi finanţe (preşedinte S.Zugrav) .

AU VOTAT:

Pentru – 19, împotrivă – 0; abţinut – 2.

9.S-A EXAMINAT: Cu privire la atribuirea cet. Leșan Diana a unui sector de teren din intravilanul or. Floreşti pentru construcţia casei de locuit

Raportor:Găluşcă Dumitru,specialist
Examinînd cererea cet. Leșan Diana domiciliata pe str. A. Lupan 47, or. Floreşti privind atribuirea unui sector de teren pentru construcţia casei de locuit, în temeiul art. 11 din Codul Funciar nr. 828-XII din 25.12.1991, art. 2 din Legea nr. 835-XIII din 17.05.1996 privind principiile urbanismului şi amenajării teritoriului, art.3 lit a) al Legii nr.354-XV din 28.10.2004 privind formarea bunurilor imobile, şi art. 14 p.2 lit b), art. 77 p. 3 la Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală art. 4 lit b) şi art. 7 al Regulamentului cu privire la formarea bunurilor imobile, aprobat prin Hotărîrea Guvernului R. Moldova nr. 61 din 29.01.1999, Regulamentului de atribuire a sectoarelor de teren pentru construcţia caselor individuale de locuit pe teritoriul or. Floreşti aprobat prin decizia consiliului orăşenesc nr. 01/10 din 21.01.2010, Consiliul Orăşenesc DECIDE:


 1. Se formează bunul imobil – sector de teren atribuit pentru construcţia casei individuale de locuit cu suprafaţa de 0,07 ha în str. Răutului 37, or. Floreşti.

 2. Se atribuie cet. Leșan Diana sector de teren cu suprafaţa de 0,07 ha pentru construcţia casei individuale de locuit în str. Răutului 37, or. Floreşti.

 3. Se stabileşte termenul de 5 ani pentru finisarea construcţiei casei individuale de locuit.

 4. Se eliberează cet. Leșan Diana titlu de autentificare a dreptului de folosinţă a terenului pe un termen de 5 ani, fără drept de înstrăinare.

 5. În cazul nerespectării de către cet. Leșan Diana p.3 şi 4 al prezentei decizii, autoritatea executivă a administraţiei publice locale este în drept, în conformitate cu legislaţia în vigoare, să retragă terenul atribuit pentru utilitate publică.

 6. Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina Comisiei consultative a consiliului orăşenesc pentru amenajarea teritoriului, urbanism şi protecţia mediului (preşedinte dl. Serghei Bobeico).

AU VOTAT:

Pentru – 21, împotrivă – 0; abţinut – 0.
10.S-A EXAMINAT: Cu privire la asigurarea cu spaţiu locativ a cet. Buzatu Margareta

Raportor:Găluşcă Dumitru,specialist

Examinînd cererea cet. Buzatu Margareta, str. Maria Cibotaru 84, orașul Florești avînd drept scop protecţia persoanelor socialmente – vulnerabile care au nevoie de îmbunătăţirea condiţiilor locative, prevăzute de art. 14 lit y) din Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, art. 30 p. 2 din Codul cu privire la locuinţe Nr. 306 din 30.06.1983, Consiliul orăşenesc DECIDE:


 1. Se aprobă cererea cet. Botezatu Margareta pentru asigurarea cu spaţiu locativ şi eliberarea ordinului de repartiţie pentru odaia nr.40, etajul 3 în blocul locativ Nr. 2 din str. M. Viteazul. 1. Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina Comisiei sociale (președinte dl Chițan Iurie).

AU VOTAT:

Pentru – 21, împotrivă – 0; abţinut – 0.


11.S-A EXAMINAT: Cu privire la îmbunățirea condițiilor locative a cet. Andruhov Ana

Raportor:Găluşcă Dumitru,specialist

Examinînd cererea cetăţencei Andruhov Ana, str. Vasile Lupu 79/6, or. Floresti avînd drept scop îmbunătăţirea condiţiilor locative, prevăzute de art. 14, lit. y) din Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, art. 30 p. 2 din Codul cu privire la locuinţe Nr. 306 din 30.06.1983, conform procesului verbal nr.16 din 31 octombrie, al APLP nr.30/14, Consiliul orăşenesc DECIDE:

 1. Se aprobă cererea cet. Andruhov Ana pentru îmbunătățirea condițiilor locative şi eliberarea ordinului de repartiţie pentru bucataria cu nr.6a, din blocul locativ Nr. 79 din str. V. Lupu, or. Florești.

 2. Primarul oraşului va asigura repartizarea spaţiului locativ şi eliberarea ordinului de repartiţie pe numele solicitantului.

 3. Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina Comisiei sociale (președintele d-ul Chițan Iurie).

AU VOTAT:

Pentru – 21, împotrivă – 0; abţinut – 0.


12. S-A EXAMINAT: Cu privire la modificarea deciziei nr.01/16 din 06.02.2014

Raportor:Găluşcă Dumitru,specialist

În temeiul notificării OT Soroca al Cancelariei de Stat nr.1304/OT-120 din 07.03.2014, art.59, 60 din Legea privind actele normative ale Guvernului şi a altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale nr. 317-XV din 18.07.2003, art.68, alin.3 al Legii nr.436 din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, Consiliul orășenesc DECIDE:
1.Se modifică decizia nr.01/16 din 06.02.2014 , după cum urmează:

a) - în preambulul ei se exclude temeiul legal:

,,art.VI al Legii nr.324 din 23.12.2013 privind modificarea şi completarea unor acte legislative şi anume Legea 1134 din 02.04.1997 privind societăţile pe acţiuni, art.4 1, alin.12”

şi se include temeiul legal:

- ,,art.66, alin.2 Legea 1134 din 02.04.1997 privind societăţile pe acţiuni”.
b) în p.1 cifra ,,7” se înlocuieşte cu cifra,,5”
2. Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina Comisiei consultative de specialitate a Consiliului orăşenesc pentru economie,buget şi finanţe (preşedinte dl.Zugrav Sava).
Dezbateri şi întrebări asupra proiectului:

Zugrav Sava: pe cîţi ani se aleg membrii consiliului societăţii?

Rusu Sergiu: pe 4 ani. În cazul nostru reprezentant al Consililiului este dl Găluşcă Dumitru, astfel cînd vine la adunare el are 100% drept de vot.

Zugrav Sava: am putea delega 3 reprezentanţi?

Rusu Sergiu: legea în cazul nostru nu permite, deoarece consiliul are 100 % acţiuni şi deleagă un singur reprezentant

Zugrav Sava: care e valoarea nominală

Rusu Sergiu: 10 lei

Verenciuc Andrei: care e motivul de trecere de la 7 la 5?

Găluşcă Dumitru: vi s-a explicat în nota informativă

Munteanu Vasile: legea prevede un număr stabil de membri?

Găluşcă Dumitru: nu, nu mai puţin de 3

Spînu Ana: dl Găluşcă cînd vrea să facă vreo reformă ar trebui să se consulte cu Consiliul.cînd vorba de o decizie luată trebuie să fim informaţi.

Iavorski Ion: eu nu văd temei de a modifica la lit.b), deoarece este o neregulă în organizaţia noastră.Pentru a face regulă propun să fie exclusă lit.b) din proiect

Munteanu Vasile: ar fi bine ca periodic să ni se vină cu careva rapoarte despre activitatea întreprinderii

Se supune votului baza proiectului:

AU VOTAT:


Pentru – 17, împotrivă – 0; abţinut – 4.

Se supune votului propunerea consilierului Iavorski Ion:


AU VOTAT:

Pentru – 3, împotrivă – 0; abţinut – 18.

Proiectul propus a fost adoptat.

13. S-A EXAMINAT: Cu privire la completarea deciziei nr.12/01 din 27.10.2010Raportor:Găluşcă Dumitru,specialist

La demersul directorului SA,,Servicii comunale Floreşti”, dl.Rusu Sergiu, nr.70 din 27.01.2014, în temeiul art.61.62.63 din Legea privind actele normative ale Guvernului şi a altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale nr. 317-XV din 18.07.2003, art.14, alin.2,lit.q) al Legii nr.436 din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, Consiliul orășenesc DECIDE:

1.Se completează p.1 al deciziei Consiliului orăşenesc nr.12/01 din 27.10.2010, cu ultimul abzaţ cu următorul conţinut:

,,La tarifele propuse în tabel se adaugă inflaţia pentru anul precedent”.

2. Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina Comisiei consultative de specialitate a Consiliului orăşenesc pentru economie,buget şi finanţe (preşedinte dl.Zugrav Sava) .


Dezbateri şi întrebări asupra proiectului de decizie:

Zugrav Sava: iarăşi sunt induceri în eroare

Bobeico Serghei: în fiecare an rata inflaţiei se majorează, şi ca să nu aprobăm o decizie de fiecare dată e necesar să modificăm decizia respectivă

Zugrav Sava: noi mai plătim şi alte servicii dar la nici una nu est rata inflaţiei, trebuie să ne mai gîndim şi la cetăţeni

Verenciuc Andrei: acele 5 % le vom vota an de an?

Rusu Sergiu: da

Mandalac Zinaida: nimeni nu ne-a explicat că 25 ani vom majora, de aceea ceva trebuie de făcut, trebuie de stopat acest proiect.

Cojocaru Grigore: într-adevăr situaţia e grea dar să votăm la moment aşa cum este, pînă va fi aprobată legea nouă privind apa şi canalizarea care va da posibilităţi ANRE-ului să intervină în stabilirea tarifelor.

Se supune votului :

AU VOTAT:

Pentru – 12, împotrivă – 3; abţinut – 6.

14. S-A EXAMINAT:Cu privire la formarea bunurilor imobileRaportor:Găluşcă Dumitru,specialist

Avînd drept scop protecţia şi folosirea eficientă a terenurilor proprietate publică a oraşului, în temeiul art. 13 p. 1, 3 al Legii nr. 435-XVI din 28.12.2006 privind descentralizarea administrativă, art. 14, p. 2 lit. b), d); art. 77 p. 4 al Legii privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006; art. 9 p. 2 lit. b) al Legii nr. 121-XVI din 04.05.2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice; art. 6 p. 4 al Legii nr. 91-XVI din 05.04.2007 privind terenurile proprietate publică şi delimitarea lor, Regulamentului cu privire la formarea bunului imobil aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 61 din 29.01.1999, Consiliul orăşenesc Decide:

 1. Se acceptă trecerea din domeniul public în domeniul privat al oraşului a următoarelor imobile:

  • teren cu suprafaţa de 0.8811 ha din str. M. Eminescu 200, nr/c 4501202209

  • teren cu suprafaţa de 0.0500 ha din str. Stefan cel Mare 10A, nr/c 4501210279

 2. Se formează următoarele bunuri imobile:

  • teren destinat pentru construcţie, cu suprafaţa de 0.8811 ha din str. M.Eminescu 200, nr/c 4501202209

  • teren destinat pentru construcţie, cu suprafaţa de 0.0500 ha din str. Stefan cel Mare 10A, nr/c 4501210279

 3. Specialistul pentru reglementarea regimului proprietăţii funciare (dl. Găluşcă Dumitru) va asigura elaborarea planului cadastral al terenului menţionat în p. 2 al prezentei decizii.

 4. Controlul asupra executării deciziei în cauză se pune în sarcină Comisiei consultative pentru amenajarea teritoriului, urbanism şi protecţia mediului (preşedinte dl. S. Bobeico).

Dezbateri şi întrebări asupra proiectului de decizie:

Mandalac Zinaida: unde se află aceste sectoare?

Găluşcă Dumitru: primul lîngă Fabrica de Tutun, al doilea lîngă Casa de Cultură

Munteanu Vasile: spaţiul verde nu poate fi distrus, lîngă casa de cultură e un peisaj atît de pitoresc iar noi distrugem ceea ce s-a mai păstrat verde

Mandalac Zinaida: propun să fie exclus terenul din Ştefan cel Mare, pînă la aducerea pachetului de documente în regulă

Bobeico Serghei: acolo cîndva a fost loc un loc betonat pentru dansuri, aşa că nicidecum nu poate fi vorba de distrugere a spaţiului verde, pentru că pe acel loc nu creşte nimic. Se preconizează a fi o construcţie cu 2 nivele, iar la parter WC public.

Spînu Ana:toţi la început sunt mărinimoşi, de aceea sunt împotriva

Verenciuc Andrei:cineva este cointeresat să ia mită.Nimeni nu duce cont de deciziile care sau luat

Zugrav Sava:ne puneţi ce de-a sila nişte întrebări, vă rugăm altădată să ni le daţi mai degrabă, şi nu adăugător pe ordinea de zi


Se supune votului :

AU VOTAT:Pentru – 20, împotrivă – 0; abţinut – 1
Se supune votului propunerea consilierului Mandalac Zinaida:
AU VOTAT:

Pentru – 12, împotrivă – 0; abţinut – 9.
Se supune votului proiectul în întregime, fără strada Ştefan cel Mare:

AU VOTAT:Pentru – 20, împotrivă – 0; abţinut – 1.
Decizia va avea următorul conţinut:

Avînd drept scop protecţia şi folosirea eficientă a terenurilor proprietate publică a oraşului, în temeiul art. 13 p. 1, 3 al Legii nr. 435-XVI din 28.12.2006 privind descentralizarea administrativă, art. 14, p. 2 lit. b), d); art. 77 p. 4 al Legii privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006; art. 9 p. 2 lit. b) al Legii nr. 121-XVI din 04.05.2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice; art. 6 p. 4 al Legii nr. 91-XVI din 05.04.2007 privind terenurile proprietate publică şi delimitarea lor, Regulamentului cu privire la formarea bunului imobil aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 61 din 29.01.1999, Consiliul orăşenesc Decide:

1.Se acceptă trecerea din domeniul public în domeniul privat al oraşului a următorului bun imobil:

  • teren cu suprafaţa de 0.8811 ha din str. M. Eminescu 200, nr/c 4501202209

2.Se formează următorul bun imobil:

  • teren destinat pentru construcţie, cu suprafaţa de 0.8811 ha din str. M.Eminescu 200, nr/c 4501202209

3.Specialistul pentru reglementarea regimului proprietăţii funciare (dl. Găluşcă Dumitru) va asigura elaborarea planului cadastral al terenului menţionat în p. 2 al prezentei decizii.

4.Controlul asupra executării deciziei în cauză se pune în sarcină Comisiei consultative pentru amenajarea teritoriului, urbanism şi protecţia mediului (preşedinte dl. S. Bobeico).
15.S-A EXAMINAT: Cu privire la confirmarea dreptului de proprietar al administraţiei publice locale asupra unui sector de teren din intravilanul oraşului Floreşti

Raportor:Găluşcă Dumitru,specialist

În scopul înregistrării la OCT Floreşti filiala ÎS „Cadastru” a unor sectoare de teren amplasate în intravilanul şi extravilanul oraşului, în conformitate cu materialele delimitării terenurilor proprietate publică a Statului şi terenurilor proprietate publică a or. Floreşti, în temeiul art.14, p. 2 lit. b) al Legii privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, Consiliul orăşenesc DECIDE:

 1. Se confirmă dreptul de proprietar al administraţiei publice locale asupra terenului destinat pentru construcţie, cu suprafaţa de 0.8811 ha, nr/c 4501202209, amplasat în intravilanul oraşului, din str. M. Eminescu 200.

 2. Se confirmă dreptul de proprietar al administraţiei publice locale asupra terenului destinat pentru construcţie, cu suprafaţa de 0.0500 ha, nr/c 4501210279, amplasat în intravilanul oraşului, din str. Stefan cel Mare 10A.

 3. Controlul asupra executării deciziei în cauză se pune în sarcină Comisiei consultative amenajarea teritoriului, urbanism şi protecţia mediului (preşedinte dl. S. Bobeico).

Dezbateri şi întrebări asupra proiectului:

Mandalac Zinaida: dat fiind faptul că a fost exlusă formarea terenului din Ştefan cel Mare, propun ca şi la confirmare să fie exclus

Se supune votului

Se supune votului :

AU VOTAT:

Pentru – 19, împotrivă – 0; abţinut – 2
Se supune votului propunerea consilierului Mandalac Zinaida:
AU VOTAT:

Pentru – 19, împotrivă – 0; abţinut – 2.
Se supune votului proiectul în întregime, fără strada Ştefan cel Mare:

AU VOTAT:Pentru – 19, împotrivă – 0; abţinut – 2.
Decizia va avea următorul conţinut:
În scopul înregistrării la OCT Floreşti filiala ÎS „Cadastru” a unui sector de teren amplasat în intravilanul oraşului, în conformitate cu materialele delimitării terenurilor proprietate publică a Statului şi terenurilor proprietate publică a or. Floreşti, în temeiul art.14, p.2 lit.b) al Legii privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, Consiliul orăşenesc DECIDE:

1.Se confirmă dreptul de proprietar al administraţiei publice locale asupra terenului destinat pentru construcţie, cu suprafaţa de 0.8811 ha, nr/c 4501202209, amplasat în intravilanul oraşului, din str. M. Eminescu 200.

2. Controlul asupra executării deciziei în cauză se pune în sarcină Comisiei consultative amenajarea teritoriului, urbanism şi protecţia mediului (preşedinte dl. S. Bobeico).

Organizatoric:Consilierul care va semna deciziile Consiliului orăşenesc în cazul în care preşedintele şedinţei se va afla în imposibilitatea de a semna, a fost ales domnul Iavorski Ion.
AU VOTAT:

Pentru – 21, împotrivă – 0; abţinut – 0.
Interpelări:

1. Verenciuc Andrei: trebuie cumva să soluţionăm problema cîinilor din oraş, de aceea rog de organizat o şedinţă să vedem ce putem face

2.Spînu Ana: interpelarea o anexez în scris, şi rog la şedinţa viitoare să mi se răspundă la ea

3.Munteanu Vasile:referitor la angajaţii casei de cultură, rog să fie atenţionaţi să aibă o etică a comportării adecvată

4. Ţîbrigan Cristina: dă citire recursurilor procurorului anticorupţi privind abrogarea deciziilor nr.09/10, 09/11, 09/12 din 22.09.2011(se anexează)

5.Ţîbrigan Cristina: dă citire adresării formulate de către participanţii la protestul din 05.03.2014 (se anexează)

Preşedintele şedinţei Andriana GORCEAG
Secretar interimar

al Consiliului orăşenesc Cristina ŢÎBRIGAN

L I S T A

consilierilor prezenţi la şedinţa Consiliului orăşenesc din 13 martie 2014

Prezenţi

1.Munteanu Vasile

2. Bobeico Serghei

3. Malco Igor

4. Verenciuc Andrei

5. Spînu Ana

6. Chiţan Iurie

7. Gorceag Andriana

8. Musteaţă Ala

9. Romanic Iurie

10.Iavorski Ion

11.Ostrovoi Andrei

12. Bizniuc Natalia

13. Mandalac Zinaida

14. Iaşcişin Constantin

15. Novac Larisa

16. Lai Valeriu

17. Gustoi Eugeniu

18. Odajiu Maria

19. Medelean Vitalie

20.Curoşu Valentina

21.Vacarciuc Mihail

22.Zugrav Sava
Absenţi

1.Tuceac Vitalie-nemotivat
Secretar interimar

al Consiliului orăşenesc Ţîbrigan Cristina

Yüklə 177,16 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə