Risk yönetiMİne aiT 1401 nolu genel emiRYüklə 138,83 Kb.
tarix21.01.2019
ölçüsü138,83 Kb.
#101414c:\users\01002799\downloads\taşımacılık logo (1).jpgRİSK YÖNETİMİNE AİT 1401 NOLU GENEL EMİR


İçindekiler
BİRİNCİ BÖLÜM 4

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 4

Amaç 4

Kapsam 4


Dayanak 4

Tanımlar 4

İKİNCİ BÖLÜM 6

Risk Yönetimi Faaliyetleri Genel Hususlar 6

Genel Hususlar 6

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 6

Sistem Tanımı, Tehlikelerin Tespiti ve Kaydı 6

Sistem Tanımı 6

Tehlikelerin Tespiti ve Kaydı 9

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 9

Risk Analizi Yöntemi, Yapılışı ve Kaydı, Yeni Projelerde ve Değişikliklerde Risk Yönetimi 9

Risk Analizi Yöntemi 9

Risk Analizi Yapılışı ve Kaydı 10

Yeni Projelerde ve Değişikliklerde Risk Yönetimi 10

BEŞİNCİ BÖLÜM 11

Risk Analizleri 11

ALTINCI BÖLÜM 11

Taşra Tehlike ve Risk Değerlendirmesi 11

Taşra Tehlike ve Risk Değerlendirme Dokümanı 11

YEDİNCİ BÖLÜM 12

Son Hükümler 12

Genel Emrin Ekleri 12

Yürürlük 12

Yürütme 12

EKLER: 12

EK-A Tehlike Grupları Listesi 12
RİSK YÖNETİMİNE AİT 1401 NOLU GENEL EMİR

(Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünün 04.08.2017 tarih ve 110392 Sayılı Oluru İle Kabul Edilmiş, XIV Başkanlığının 14.08.2017 tarih ve 115018 sayılı yazısı ile 15.08.2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir.)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç


MADDE 1- (1) Bu genel emrin amacı; Ulusal demiryolu altyapı ağı üzerinde tren işletmeciliği faaliyetleri esnasındaki, tren işletme emniyetinin sürekliliğinin sağlanması, emniyet seviyesinin korunması/arttırılması, kaza ve olayların engellenmesi, meydana gelmesi durumunda etkilerinin azaltılması için tren işletmeciliği faaliyetlerinden kaynaklanan teknik, organizasyonel ve insan kaynaklı tehlikelerin tespit edilerek risklerinin belirlenmesi, risk analizlerinin ve değerlendirmesinin yapılması ile risk azaltıcı önlemler, tedbirler ve tavsiyelerin (emniyet önlemlerinin) belirlenerek uygulanmasına yönelik yapılacak iş ve yöntemlerini belirlemektir.

Kapsam


MADDE 2- (1) Bu genel emir TCDD Taşımacılık A.Ş. tarafından yürütülen tren işletmeciliği faaliyetleri esnasındaki oluşabilecek tehlikelerden kaynaklanan risklerin analizini ve ciddi bir kaza sonrası risk analizinin gözden geçirilmesini kapsar.

(2) Bu genel emir;

a) Demiryolu Altyapı İşletmecisinin faaliyetlerinden kaynaklanan tehlikelerin risk analizlerini,

b) 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu (İSG) kapsamındaki işyerlerine ait tehlikelerin, bakım çalışmalarından kaynaklanan İSG içerikli tehlikelerin ve güvenlik/asayiş konulu tehlikelerin risk analizlerini,

c) Afet ve acil durumlar ile sivil savunmaya ilişkin tehlikelerin risk analizlerini ve risk yönetimini,

kapsamaz.

(3) İSG, güvenlik/asayiş, sivil savunma, afet ve acil durumların risk analizleri ve risk yönetimleri kendi mevzuatları içinde yapılır.

(4) Bu genel emir; Demiryolu Altyapı İşletmecisi tarafından meydana gelen kazalar sonrasında tespit edilen ve şirketimize bildirilen organizasyon, malzeme ve insan kaynaklı nedenler ve kaza öncüsü olaylara ait risk değerlendirmelerine yönelik gerekli önlemlerin geliştirilmesi ve uygulanmasını kapsar.


Dayanak


MADDE 3- (1) Bu genel emir; Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Demiryolu Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve 19 Kasım 2015 tarih ve 29537 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Demiryolu Emniyet Yönetmeliği”nin 7 inci maddesinin 2 inci fıkrasının (ç) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar


MADDE 4- (1) Bu genel emrin uygulanmasında;

Alan uzmanları: En az lise ve dengi okul mezunu olan, bulunduğu birimde yaptığı iş ile ilgili eğitim almış olan, bulunduğu birimin değişik kısımlarında toplamda en az 5 yıl çalışmış olan, (Kurumsal Emniyet Yönetimi Dairesi Başkanlığı birimlerinde çalışanlar için bu süre aranmaz). Makinist (Memur), Başmakinist, Vagon Teknisyeni/Başteknisyeni (Revizör), Başrevizör, Repartitör, Başrepartitör, Depo Şefi, Yolcu Hizmetleri Şefi, Lojistik Şefi, Vagon Servis Şefi, Amir, Teknisyen, Tekniker, Uzman, Mühendis/Yüksek Mühendis/Başmühendis, Kontrolör, Başkontrolör, Müdür Yardımcısı, Şube Müdür Yardımcısı, Müdür, Şube Müdürü veya Servis Müdür Yardımcısı unvanlarından birisine sahip personeli,

Bakanlık: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığını,

Ciddi kaza: Tren çarpışması trenin yoldan çıkması veya benzeri bir olay neticesinde en az bir kişinin ölümü ya da beş veya daha fazla kişinin ağır yaralanması ile sonuçlanan ya da araçlarda, yolda, diğer tesislerde ve/veya çevrede inceleme sonucu en az altı milyon TL ağır hasara yol açan kazaları, emniyet yönetimini ya da emniyet kurallarını açıkça etkileyen benzer kazaları,

DDGM: Demiryolu Düzenleme Genel Müdürlüğünü,

DERY: Demiryolu Emniyeti ve Risk Yönetimini,

Emniyet önlemi: Kabul edilebilir bir risk seviyesine (kategorisi) ulaşmak ve/veya devam ettirmek için, bir tehlikenin gerçekleşme sıklığını düşürmek veya sonuçlarını (şiddetini) hafifletmeye yönelik belirlenen önlemler, tedbirler ve tavsiyeleri,

EYS Müdürü: Kurumsal Emniyet Yönetimi Dairesi Başkanlığı’na bağlı şirketin taşra teşkilatı merkezlerinde bulunan Emniyet Yönetim Sistemi Müdürünü,

Kabul Edilebilir Risk: Kabul edilebilir risk seviyesi yasal yükümlülüklere ve TCDD Taşımacılık AŞ.’nin Emniyet politikasına uygun, işletme faaliyetlerini aksatmayacak, kayıp veya zarar oluşturmayacak risk seviyesini,

Risk: Bir tehlikenin; insanların, donanımların ya da yapıların zarar görmesine, kaynakların kaybedilmesine ya da daha önceden tanımlanmış bir işlevin yerine getirilmemesine neden olabilme sıklığının (olasılığının) ve zararının ciddiyet boyutunu,

Risk analizi: Tanımlanmış tehlikelerden kaynaklanan riski araştırma, tahmin etme ve tespit etme sürecidir.

Risk değerlendirmesi: Risk analizi sonucunda tehlikeden kaynaklanan risklerin kabul edilebilir risk seviyesine göre derecesinin değerlendirilmesini,

Risk yönetimi: Yönetim politikalarının, prosedürlerin, yöntemlerin; sistematik olarak risk analizi, risk değerlendirmesi ve risklerin kabul edilebilir seviyeye çekilerek kontrol altına alınmasına yönelik uygulama yönetimini,

Şirket: Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünü,

Taşra Emniyet Kurulu: Taşra Teşkilatı Merkezlerindeki TCDD Taşımacılık Koordinatörü başkanlığında, EYS Müdürü ile Araç Bakım, Lojistik ve Yolcu Taşımacılığı Servis Müdürlerinden oluşan dört daimi üye ile gündemindeki konuların özelliği açısından gerek görülen durumlarda gündemle sınırlı olmak üzere Taşra Teşkilat Merkezi TCDD Taşımacılık Koordinatörünün ilave üyeler belirleyebildiği şirketin yerel karar organını,

TCDD Taşımacılık Koordinatörü: Şirketin taşradaki Lojistik, Yolcu Taşımacılığı ve Araç Bakım Servis Müdürlüklerinin kendi aralarındaki koordinasyonu, diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla olacak işbirliğinin temini, merkezden her üç birimi ilgilendiren emir ve talimatların tek birimce yapılarak iş ve işlemlerin daha hızlı, etkili yürütülebilmesi için asli görevleri uhdesinde kalmak üzere Genel Müdürlük emri ile görevlendirilen Servis Müdürünü,

Tehlike: İnsanların, donanımların ya da yapıların zarar görmesine, kaynakların kaybedilmesine neden olma ya da daha önceden tanımlanmış bir işlevin yerine getirilmesini engelleme potansiyeli olan durum, nesne, faaliyetler ve hareketleri,

Tehlike belirleme: Tehlikeleri bulma, listeleme ve sınıflandırılma faaliyetlerini,

Tehlike kaydı: Belirlenen ve tanımlanan tehlikelerin listelendiği, risk seviyelerinin gösterildiği, ilgili önlemlerin belirlendiği ve bunları yönetmekle sorumlu olanların kaydedildiği belgeyi ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Risk Yönetimi Faaliyetleri Genel Hususlar

Genel Hususlar


MADDE 5- (1) Risk Yönetimi kapsamındaki faaliyetlerde esas olarak, EYS Müdürü başkanlığında, Taşra Emniyet Kurulu üyesi olan Servis Müdürlerinin yazılı onayı ile belirlenen alan uzmanlarından oluşan bir komisyon tarafından bu genel emir doğrultusundaki işlemler yürütülür.

(2) Tehlikelerin tespit edilmesi, risklerin belirlenmesi, risk analiz ve değerlendirilmesinin yapılması, risk azaltıcı önlemlerin belirlenmesi çalışmalarında gerek duyulursa belirlenen alan uzmanlarına ilave olarak EYS Müdürünün yazılı talebi ile şirketin diğer faaliyet alanlarında çalışan alan uzmanlarının da çalışmalara katılması sağlanır. İhtiyaç duyulan her aşamada; şirkette çalışan tüm personelden, risk analizi ve risk değerlendirmesi çalışmaları yapılırken sürece katılarak görüşlerinin alınması sağlanır.

(3) Tehlike belirleme, risk analizi ve risk değerlendirmesine katılan personelin görevini ifa etmesi için gerekli olan kaynaklar (karayolu aracı, avans vb.) TCDD Taşımacılık Koordinatörünce sağlanır.

(4) Risk Yönetiminin ilk aşaması mevcut tehlikeleri tanımlama, ikinci aşaması riskleri belirleme analiz etme ve değerlendirme, risk azaltıcı önlemleri ve tavsiyeleri belirleme ve dokümantasyon, üçüncü aşaması ise uygulanan risk azaltıcı önlemlerin değerlendirilmesi, gerektiğinde güncelleme veya yenileme olarak gerçekleştirilir. (Bakınız: Süreç haritası)

(5) Risk analiz ve değerlendirme çalışmaları esas olarak yılda bir kere yapılır. Değerlendirme çalışmaları sonunda oluşturulan tehlike kayıtları ve özet döküm, Taşra Tehlike ve Risk Değerlendirme dokümanının eki olarak en geç Mayıs ayı sonunda tamamlanarak, EYS Müdürlüklerince ilgili birimlerine ve dijital olarak Kurumsal Emniyet Yönetimi Dairesi Başkanlığına gönderilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sistem Tanımı, Tehlikelerin Tespiti ve Kaydı

Sistem Tanımı


MADDE 6- (1) Sistem tanımı; risk analizi ve değerlendirmesi yapılacak olan işin teknik ve organizasyonel yapısının özetini verir ve aşağıda kapsamı belirtilen bilgilerden oluşur:

a) Taşra Sorumluluk bölgesinin sistematik yapısı anlatılırken; sorumluluk bölgesinin kapsadığı hatlar, hatlarda bulunan istasyon sayıları, mevcut lojistik merkezler ve özellikleri, iltisak hatları,

b) Yapılan taşımacılık çeşitleri, günlük ortalama çalışan yük, yolcu ve iş treni sayıları, hatların teknik özellikleri, tasarım hızları,

c) Hatlarda bulunan korumalı/korumasız hemzemin geçitler, taşıt veya yaya alt-üst geçitleri, işletme hızı, maksimum eğim, en dar kurp yarıçapı, tüneller,

ç) Hatlarda kullanılan trafik işletim sistemleri, elektrifikasyonlu bölgeler, trafoların güçleri,

d) Sorumluluk bölgesinin personel sayısı, varsa hat üzerinde çalışan diğer tren işletmecileri vb. bilgileri kapsar.Şekil: Risk Yönetimi Süreç Haritası


Tehlikelerin Tespiti ve Kaydı


MADDE 7- (1) Mevcut/Olası tehlikelerin tespiti çalışmalarında; demiryolu işletme emniyetini sağlamak için Tehlike Grupları Listesinde (EK A) belirtilen gruplar içerisine giren;

a) Turne raporlarından edinilen bilgiler, yerinde yapılan gözlemler,

b) Geçmişte yaşanan kaza ve kaza öncüsü (olay) verileri,

c) İç denetim raporlarından edinilen bilgiler,

ç) Daha önce yapılan risk analizlerinin sonuçları,

d) Personel deneyim ve tecrübeleri, beyin fırtınası,

e) Proje tesliminde devreden riskler vb. yöntemler ile tespit edilen teknik, organizasyonel ve insan kaynaklı; ölüm veya yaralanma, maddi zarar/kayıp ve çevrede zarar oluşturma potansiyeli olan; nesne, durum, faaliyetler,

tehlike olarak kabul edilir.

(2) Tehlikeler sebep olabileceği sonuçlar bakımından DDGM tarafından yayımlanan Ortak Emniyet Göstergeleri Kılavuzunda belirlenen kaza türlerine benzer şekilde,

a) Çarpışma

b) Raydan çıkma

c) Hemzemin geçit

ç) Hareketli Demiryolu Aracının sebep olduğu insan kazaları (intihar hariç)

d) Demiryolu araç yangınları

e) Diğer,

şeklinde risk gruplarında sınıflandırılır.

(3) Tehlikeler; taşra sorumluluk bölgesindeki her bir hatta bulunan istasyon/gar (durak, sayding) dâhil araçlar, organizasyon ve işletmecilik ile personel konularını içerecek şekilde ayrı ayrı belirlenecektir. Çeken-çekilen araçlara yönelik tespit edilen tehlikeler; Taşra Sorumluluk Bölgesi Araçlar Tehlike Kaydı Formuna (EK B), Organizasyon ve İşletmeciliğe yönelik tespit edilen tehlikeler; Taşra Sorumluluk Bölgesi Organizasyon ve İşletmecilik Tehlike Kaydı Formuna (EK C) ve personelden kaynaklı tespit edilen tehlikeler ise Taşra Sorumluluk Bölgesi Personel Kaynaklı Tehlike Kaydı Formuna (EK D) kaydedilir. Her satırda tek bir tehlikeye ait bilgiler yer alır.

  (4) Taşra Sorumluluk Bölgesi için oluşturulan EK-B, EK-C ve EK-D’de belirlenen tüm tehlikeler, Taşra Sorumluluk Bölgesi Tüm Tehlike Kaydı Formuna (EK-E) işlenir. Taşra Sorumluluk Bölgesi Tüm Tehlike Kaydı Formuna tehlikeler, EK-B’den başlayarak kaydedilir. Eklerde belirtilen tehlikeler her bir hat numarasına ve o hattaki kilometre artış ya da azalış yönüne göre yazılır. Formlar EK-H’deki kılavuza uygun olarak doldurulur.DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Risk Analizi Yöntemi, Yapılışı ve Kaydı, Yeni Projelerde ve Değişikliklerde Risk Yönetimi

Risk Analizi Yöntemi


MADDE 8- (1) Listelenen tehlikelerin analizinde, ERA (Avrupa Demiryolu Ajansı) ve TS EN 50126 standardına uygun olarak hazırlanan EK-F’deki risk matrisi, sıklık ve şiddet tabloları kullanılır.

Risk Analizi Yapılışı ve Kaydı


MADDE 9- (1) Risk analizi yapılırken tespit edilmiş olan tehlikelerin her biri ayrı ayrı dikkate alınarak, bu tehlikelerden kaynaklanabilecek risklerin hangi sıklıkta oluşabileceği ile bu risklerden kimlerin, nelerin, ne şekilde ve hangi şiddette zarar görebileceği belirlenir. Sıklık ve şiddetin belirlenmesinde geçmiş yılların kaza-olay verileri, risk analizine katılan personeller ve çalışan personellerin tecrübe ve uzmanlık bilgilerinden yararlanılır, yapılan kontrollerin, düzenlemelerin, risk kontrol/azaltma önlemlerinin etkisi de göz önünde bulundurulur.

(2) Tehlikenin tespit edilen/öngörülen sıklık ve şiddeti EK-F’deki matriste uygun bölüme yerleştirilir ve o tehlike için başlangıç risk kategorisi (seviyesi) tespit edilir.

(3) Tespit edilen tehlike için risk azaltıcı unsur var ise, bu unsurun sıklık ve şiddete etkileri değerlendirilerek mevcut risk kategorisi (seviyesi) belirlenir. Mevcut durumda her hangi bir risk azaltıcı unsur bulunmaması halinde başlangıç risk kategorisi mevcut risk kategorisi olarak değerlendirilir.

(4) Öncelikli olarak kabul edilemez risk kategorisinde (seviyesi) bulunan tehlikeler ele alınarak; tüm tehlikeler için şiddeti ve/veya sıklığı azaltacak risk azaltıcı tedbirler ve tavsiyeler (emniyet önlemleri) geliştirilir ve risk azaltıcı tedbirlerin uygulanmasından sorumlu birim belirlenir. Bu şekilde risk tamamen ortadan kaldırılır ya da kabul edilebilir seviyeye indirilmesi hedeflenir. Riskin ortadan kaldırılması ya da kabul edilebilir seviyeye indirilmesinin kısa sürede mümkün olmadığı durumlarda, ilgili Servis Müdürünün yazılı talebi ile bağlı olduğu Dairesinin yapacağı çalışmalar tamamlanıncaya kadar risk kabul edilerek, işletmecilik devam ettirilir. Yapılacak çalışmalar ilgili Dairesi tarafından Kurumsal Emniyet Yönetimi Dairesi Başkanlığına ve ilgili diğer taraflara yazılı olarak bildirilir.

(5) Yapılan risk analizleri, risk değerlendirmeleri ve bunların sonucunda geliştirilen risk azaltıcı önlemler ve tavsiyeler EK-B, EK-C, EK-D ve EK-E formlara kayıt edilir. Yapılan çalışmalar komisyon üyelerince imzalanarak EYS Müdürünün incelemesine sunulur.

(6) Tehlike Kayıtları; EYS Müdürünün inceleme ve imzasının ardından; Taşra Emniyet Kurulu toplantısında gündeme alınır. Komisyon tarafından tespit ve imza edilen riskler, risk azaltıcı önlemler ve tavsiyeler Emniyet Kurulu üyelerince incelenir ve risk azaltıcı önlemlerin ve tavsiyelerin uygulanması Emniyet Kurulu tarafından karara bağlanır. Emniyet Kurulu tarafından karara bağlanan risk azaltıcı önlemler ve tavsiyelerin uygulanmasından ilgili birimi sorumludur.


Yeni Projelerde ve Değişikliklerde Risk Yönetimi


MADDE 10- (1) Yeni projelerin tasarım, yapım ve/veya kurulumundan sorumlu olan birimler, ekte verilen risk matrisini veya standart/normlara uygun başka bir risk analiz metodunu kullanarak risk değerlendirmesi yapar/yaptırırlar. Tasarım risk analizleri ile tespit edilen tehlike ve riskler tasarım aşamasında, tasarımda değişiklik yapılarak kabul edilebilir seviyeye getirilir. Projenin yapımı aşamasında tespit edilen tehlike ve riskler bu aşamada giderilir; giderilemeyen tehlike ve riskler ile gereklilikleri içeren devreden riskler proje sonunda projeyi yürüten birime teslim edilir. Projeyi yürüten birim devreden riskler ve gereklilikleri ilgili işletmeci Birimlere/Dairelere/TCDD Taşımacılık Koordinatörüne bildirir. İşletmeci birimler proje sonunda devreden riskleri devralarak, kendi risk analiz sürecine ve tehlike kayıtlarına ekler. Bu durum yazılı olarak ilgili EYS Müdürlüklerine ve Kurumsal Emniyet Yönetimi Dairesi Başkanlığına da bildirilir. Belirtilen gerekliliklere uygun işletmecilik yapılır.

(2) Emniyet kritik iş süreçlerinde yapılan işletmesel ve organizasyonel değişikliklerin yapılma ihtiyacı oluşunca, değişikliği yapacak olan birim, değişiklik önerisini Taşra Emniyet Kurulu gündemine getirir. Taşra Emniyet Kurulunda değişikliğin emniyeti etkileyen bir değişiklik olup olmadığı değerlendirilir. Emniyeti etkileyen değişikliklerde bu genel emir kapsamında belirlenen alan uzmanları tarafından yukarıda anlatıldığı şekilde tehlike belirleme ve risk analiz-değerlendirmeleri yapılır. Değişikliğin yaratacağı muhtemel tehlikelerin risklerin kabul edilebilir seviye indirilmesi için risk azaltıcı tedbirler ve tavsiyeler (emniyet önlemleri) geliştirilir ve değişiklik bu tedbir ve tavsiyeler ile birlikte uygulamaya alınır.


BEŞİNCİ BÖLÜM

Risk Analizleri


Risk analizlerinin güncellenmesi

MADDE 11- (1) İlgili birimler, Emniyet Kurulu tarafından karara bağlanan risk azaltıcı önlemlerin ve tavsiyelerin uygulanması için uygulama sürelerini içeren iş programını EYS Müdürlüğüne yazılı olarak bildirir. Daha sonra ilgili birim, iş programında bildirilen sürelere uygun olarak, uygulamaya aldığı/yerine getirdiği risk azaltıcı önlemi EYS Müdürlüğüne yazılı olarak bildirir. EYS Müdürü, EYS Müdürlüğü personeli ve ilgili alan uzmanlarınca; uygulanan risk azaltıcı önlem göz önünde bulundurularak, tekrar risk değerlendirmesi yapılır. Tespit edilen yeni riske göre mevcut risk yenilenir. Alınacak yeni önlemler var ise tespit edilir ve tehlike kaydı (EK-B, EK-C, EK-D ve EK-E) güncellenir. Bu genel emrin 9 uncu maddesinde belirtilen işlemler mevcut risk ortadan kaldırılıncaya veya kabul edilebilir seviyeye indirilinceye kadar tekrarlanarak devam ettirilir.

(2) Tehlike kayıtları, tehlike kayıtlarının geçmiş bilgileri, güncelleme bilgileri ve yazışmaları, EYS Müdürlüklerinde muhafaza edilir.

(3) Risk analizleri her yıl yenilenir. Üçüncü şahıslarca yapılan bakım ve onarım çalışmaları sonrasında Kontrol Teşkilatı tarafından; yapılan çalışmanın yeni bir tehlikeye sebep olduğu tespit edilirse veya yeni bir tehlike tespit edilirse, derhal yazılı olarak bağlı olduğu işyeri ile Servis Müdürlüğüne ve EYS Müdürlüğüne bildirilir.

(4) Tüm birimler yeni oluşan/tespit edilen tehlikeleri EYS Müdürlüklerine bildirirler. Tren işletmeciliği esnasında tespit edilen, ani gelişen veya tekrar eden altyapı kaynaklı tehlikeler; EYS Müdürlükleri tarafından TCDD Bölge DERY Müdürlüklerine yazılı olarak bildirilir. Aynı şekilde TCDD tarafından tespit edilen; ani gelişen veya tekrar eden şirketimize ait personel, malzeme veya organizasyonundan kaynaklanan tehlikeler de TCDD Bölge DERY Müdürlükleri tarafından EYS Müdürlüklerine bildirilir.

(5) Yıl içinde ilgili birimler tarafından yeni bir tehlike tespit edildiğinde, bu emre uygun olarak risk değerlendirmesi yapılır ve tehlike kütüğüne ilave edilir.

(6) Ciddi bir kaza sonrası veya izleme sonucunda kaza ve olay sayılarında hedeflenen sınır değerin üzerine çıkıldığında, risk analizleri ilgili tehlike bazında (araç, organizasyon ve işletmecilik veya personel grubu) gözden geçirilir.


ALTINCI BÖLÜM

Taşra Tehlike ve Risk Değerlendirmesi

Taşra Tehlike ve Risk Değerlendirme Dokümanı


MADDE 12- (1) Her Taşra; TCDD Taşımacılık Koordinatörü sorumluluk bölgeleri için, tehlike ve risk değerlendirme dokümanı oluşturur ve bu doküman EYS Müdürlüklerinde bulundurulur. Tehlike ve risk değerlendirme dokümanı; amaç, kapsam, dayanak, yöntem, sistem tanımı, risk değerlendirmesinin yapılışı, kullanılan analiz yöntemi, risk değerlendirme çalışması sonrasında risk azaltıcı önlemlerin geliştirilmesi ve uygulamasının anlatıldığı bölümlerden oluşur. Taşra tehlike kayıtları ile Taşra Sorumluluk Bölgesi tehlike ve risklerinin sayılarını ve seviyelerini, tehlike gruplarına göre tehlike ve risklerin sayılarını ve seviyelerini gösteren Taşra Tehlike ve Risk Seviyesi Dağılım Formu (EK-G), Taşra Tehlike ve Risk Değerlendirme dokümanlarının eki olarak bulundurulur.

(2) Taşra Müdürlüklerinde yapılan risk azaltıcı çalışmalar sonrası; altı ayda bir, tehlikelerin ve risklerin durumlarını (seviyesi düşürülen/ortadan kaldırılan riskleri gösteren) gelişimini ve değişimini gösterir özet rapor hazırlanarak EYS Müdürlüklerince Kurumsal Emniyet Yönetimi Dairesi Başkanlığına gönderilir.


YEDİNCİ BÖLÜM

Son Hükümler


GEÇİCİ MADDE 1- (1) 01/01/2017 tarihi itibariyle TCDD DERY Müdürlüklerince takip edilen Risk Değerlendirme Formlarındaki şirketimizi ilgilendiren Risk Değerlendirmeleri, şirketimizin Başlangıç Risk Değerlendirmesi olarak kabul edilecektir. Söz konusu Risk Değerlendirmeleri, EYS Müdürlüklerince TCDD DERY Müdürlüklerinden temin edilerek bu genel emir ekindeki formlara uygun olarak kaydı yapılacaktır.
(2) Ulusal demiryolu altyapı ağı üzerinde tren işletmeciliği faaliyetlerimiz esnasındaki riskler için tehlike belirleme ve risk analizleri bir defaya mahsus olarak bu emrin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 4 ay içinde tamamlanır. Sonraki yıllarda yapılacak risk analizleri bu genel emir hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilir.

GEÇİCİ MADDE 2- (1) Bakanlık tarafından Risk Değerlendirme Ortak Emniyet Yöntemi hakkında Bakanlık düzenlemesi yayımlandıktan sonra, yayımlanan düzenleme çerçevesinde yapılacak iş ve işlemler ayrı bir emir ile ilgili tüm birimlere bildirilir.

(2) Emniyeti etkileyen büyük değişikliklere ait risk analizlerinde yapılacak iş ve işlemler, Bakanlık tarafından yayımlanacak düzenleme çerçevesinde ayrı bir emir ile ilgili tüm birimlere bildirilir.

Genel Emrin Ekleri


MADDE 13- (1) İhtiyaç olması durumunda bu genel emrin eklerinde, Genel Müdürün izni ile güncelleme ve değişiklik yapılabilir.

Yürürlük


MADDE 14- (1) Bu Genel Emir 15/08/2017 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme


MADDE 15- (1) Bu Genel Emir hükümlerini TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürü yürütür.

EKLER:

EK-A Tehlike Grupları Listesi


EK-B Taşra Sorumluluk Bölgesi Araçlar Tehlike Kaydı Formu

EK-C Taşra Sorumluluk Bölgesi Organizasyon ve İşletmecilik Tehlike Kaydı Formu

EK-D Taşra Sorumluluk Bölgesi Personel Kaynaklı Tehlike Kaydı Formu

EK-E Taşra Sorumluluk Bölgesi Tüm Tehlike Kaydı Formu

EK-F TCDD Taşımacılık AŞ Risk Matrisi, Sıklık ve Şiddet Tabloları

EK-G Taşra Sorumluluk Bölgesi Tehlike ve Risk Seviyesi Dağılımı Formu

EK-H Tehlike Kaydı Alan Tanımlama Kılavuzu

TEHLİKE GRUPLARI LİSTESİ (EK A)


  1. TAŞRA SORUMLULUK BÖLGESİNDEKİ ÇEKEN ÇEKİLEN ARAÇLARDAN KAYNAKLI TEHLİKE GRUPLARI

A.1. ÇEKEN ARAÇLARA YÖNELİK TESPİT EDİLEN TEHLİKE GRUPLARI
A.1.1. FREN SİSTEMİNDEN KAYNAKLANAN TEHLİKELER

A.1.2. YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİNDEN KAYNAKLANAN TEHLİKELER

A.1.3. ARAÇ TELSİZİNİN OLMAMASI VEYA ARIZALI OLMASINDAN KAYNAKLANAN

TEHLİKELERA.1.4. ARAÇ ÜSTÜ EMNİYET EKİPMANLARINDAN KAYNAKLANAN TEHLİKELER

(ATS/ERTMS, TOTMAN, BODEN YAĞLAMA, KUMLAMA VB.)A.1.5. PNÖMATİK SİSTEMDEN KAYNAKLI TEHLİKELER (MAK. MUSLUĞU/MODRABL, KAPI

SİSTEMLERİ VB.)A.1.6. MARKİZ İÇİ GÖSTERGELERDEN KAYNAKLANAN TEHLİKELER

A.1.7. MARKİZ DIŞI TEÇHİZATDAN KAYNAKLANAN TEHLİKELER (PROJEKTÖR, KORNA, AYNA,

KAMERA VB.)A.1.8. TEKERLEK/TEKERLEK TAKIMINDAN KAYNAKLANAN TEHLİKELER (RULMAN KİTLENMESİ,

MİL KIRILMASI, BODEN ÖLÇÜ BOZUKLUĞU V.B)A.1.9. BOJİ VE ŞASE SİSTEMİNDEN KAYNAKLANAN TEHLİKELER (SUSTA KIRILMASI/ÇATLAMASI,

ŞASE EĞİLMESİ/KIRILMASI/ÇATLAMASI, BOJİ GÖBEĞİ HATALARI V.B)A.1.10. PARÇA DÜŞMESİNDEN KAYNAKLANAN TEHLİKELER (FREN BAĞLANTI PARÇALARI, SABO,

DAVAR KOVAN, CER MOTORU, FREN SİLİNDİRİ VB.)A.1.11. BİRLEŞME TEÇHİZATINDAN KAYNAKLANAN TEHLİKELER (ELEKTRİKLİ BAĞLANTI, YARI

OTOMATİK KOŞUM TAKIMI, NORMAL KOŞUM TAKIMI, TAMPON

UYGUNSUZLUĞU/KOPMASI/ÇALIŞMAMASI VB.)
A.2. ÇEKİLEN ARAÇLARA YÖNELİK TESPİT EDİLEN TEHLİKE GRUPLARI
A.2.1. FREN SİSTEMİNDEN KAYNAKLANAN TEHLİKELER

A.2.2. KAPI HATALARI

A.2.3. YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİNDEN KAYNAKLANAN TEHLİKELER

A.2.4. TEKERLEK/TEKERLEK TAKIMINDAN KAYNAKLANAN TEHLİKELER (RULMAN KİLİTLENMESİ,

MİL KIRILMASI, BODEN ÖLÇÜ BOZUKLUĞU V.B)A.2.5. BOJİ VE ŞASE SİSTEMİNDEN KAYNAKLANAN TEHLİKELER (SUSTA KIRILMASI/ÇATLAMASI,

VAGON ŞASE EĞİLMESİ/KIRILMASI/ÇATLAMASI, BOJİ GÖBEĞİ HATALARI V.B)A.2.6. PARÇA DÜŞMESİNDEN KAYNAKLANAN TEHLİKELER (FREN BAĞLANTI PARÇALARI, SABO,

DAVAR KOVAN, CER MOTORU, FREN SİLİNDİRİ VB.)A.2.7. BİRLEŞME TEÇHİZATINDAN KAYNAKLANAN TEHLİKELER (YARI KOŞUM TAKIMI, NORMAL

KOŞUM TAKIMI, TAMPON UYGUNSUZLUĞU/KOPMASI/ÇALIŞMAMASI VB.)A.2.8. VAGON ÜSTÜ EKSİK VEYA YANLIŞ BİLGİ OLMASINDAN KAYNAKLANAN TEHLİKELER

A.2.9. VAGONLARDAKİ TEHLİKE UYARI LEVHALARININ YANLIŞ YA DA EKSİK OLMASINDAN

KAYNAKLANAN TEHLİKELERB- TAŞRA SORUMLULUK BÖLGESİNDEKİ ORGANİZASYON VE İŞLETMECİLİKTEN KAYNAKLI TEHLİKE GRUPLARI
B.1. İLETİŞİM BOZUKLUKLARI (TELSİZ, TELEFON GİBİ İLETİŞİM CİHAZLARIYLA SAĞLIKLI İLETİŞİM

KURULAMAMASI)B.2. TANIMLANMAMIŞ GÖREV, ARAÇ BAKIM VE YÜKLEME/BOŞALTMA PROSEDÜRLERİ

B.3. EKSİK TANIMLANMIŞ GÖREV, ARAÇ BAKIM VE YÜKLEME/BOŞALTMA PROSEDÜRLERİ

B.4. YANLIŞ TANIMLANMIŞ GÖREV, ARAÇ BAKIM VE YÜKLEME/BOŞALTMA PROSEDÜRLERİ

B.5. ANLAŞILMAYAN GÖREV, ARAÇ BAKIM VE YÜKLEME/BOŞALTMA PROSEDÜRLERİ

B.6. GÜNCEL OLMAYAN GÖREV, ARAÇ BAKIM VE YÜKLEME/BOŞALTMA PROSEDÜRLERİ

B.7. EMİR VE YÖNETMELİKLERİN DUYURULMAMASI

B.8. SAYICA EKSİK PERSONEL İLE ÇALIŞMA

B.9. PERSONELİN FAZLA ÇALIŞTIRILMASI

B.10. EĞİTİM SÜRESİ DOLAN PERSONELİN ÇALIŞTIRILMASI

B.11. SAĞLIK/PSİKOTEKNİK MUAYENE SÜRESİ DOLAN PERSONELİN ÇALIŞTIRILMASI

B.12. EHLİYETSİZ/SERTİFİKASIZ PERSONELİN ÇALIŞTIRILMASI

B.13. YETERLİ MALİ KAYNAĞIN SAĞLANMAMASI

B.14. GEREKLİ MALZEMENİN TEMİN EDİLMEMESİ

B.15. BRÖVESİZ/EĞİTİMSİZ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASI

B.16. EĞİTİM MÜFREDATININ EKSİK OLMASI

B.17. EĞİTİM MÜFREDATININ OLMAMASI

B.18. SAĞLIK/PSİKOTEKNİK DÜZENLEMELERİNDE EKSİKLİK OLMASI

B.19. EĞİTİM MÜFREDATININ GÜNCEL OLMAMASI

B.20. TANIMLANMAMIŞ YETKİ VE SORUMLULUKLAR OLMASI

B.21. EKSİK TANIMLANMIŞ YETKİ VE SORUMLULUKLAR OLMASI

B.22. YANLIŞ TANIMLANMIŞ YETKİ VE SORUMLULUKLAR OLMASI

B.23. KONTROL VE DENETİMLERİN ZAMANINDA YAPILMAMASI

B.24. DURDURMA TERTİBATLARINDAN KAYNAKLANAN TEHLİKELER

C- TAŞRA SORUMLULUK BÖLGESİNDEKİ PERSONELDEN KAYNAKLI TEHLİKE GRUPLARI
C.1. BİLGİ KAYNAKLI HATALAR
C.1.1. SAHİP OLDUĞU ÜNVANIN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARINI BİLMEMEK

C.1.2. YÜRÜTÜLEN İŞİN İŞ AKIŞINI BİLMEMEK

C.1.3. YÜRÜTÜLEN İŞTE GÖREVLİ PERSONELİ VE ARAÇLARI BİLMEMEK

C.1.4. GÜZERGÂH HAKKINDA BİLGİ SAHİBİ OLMAMAK

C.1.5. GÖREVLİ OLDUĞU ARACIN, HATTIN, YERİN ÖZELLİKLERİNİ BİLMEMEK

C.1.6. TRENİN TONAJINI, DİNGİL SAYISINI VE FREN EMSALİNİ BİLMEMEK

C.1.7. TEHLİKELİ MADDE YÜKLERİ VE ÖZEL DURUMLARI BİLMEMEK (TEHLİKELİ MADDE

YÜKLEMEYLE İLGİLİ ÖZEL DURUMLAR)C.1.8. ÇIKARILAN EMİR VE TALİMATLARI BİLMEMEK, OKUMAMAK, GEREĞİNİ YAPMAMAK

C.2. KURAL KAYNAKLI HATALAR
C.2.1 HIZ KISITLAMALARINA UYMAMAK

C.2.2. ŞİDDETLİ TAMPON YAPMAK

C.2.3. ZAMANINDA FREN ATMAMAK

C.2.4. ZARURET OLMADAN SERİ FREN YAPMAK

C.2.5. DUR BİLDİRİSİNE UYMAMAK

C.2.6. VERİLEN İŞARETE UYMAMAK

C.2.7. EMİRSİZ TRENİ/LOKOMOTİFİ HAREKET ETTİRMEK

C.2.8. PERON HARİCİ DURUŞ YAPMAK

C.2.9. PERON DURUŞ NOKTASINI GEÇMEK

C.2.10. TREN/LOKOMOTİFİ EMNİYETE ALMADAN TERK ETMEK

C.2.11. MAKASLARDAN TERS GİRİŞ/ÇIKIŞ YAPMAK

C.2.12. HEMZEMİN GEÇİTTE AÇIK BARİYERDEN GEÇMEK

C.2.13. EMİR TEKRARI YAPMAMAK

C.2.14. SEYİR ESNASINDA DİZİYİ KONTROL ETMEMEK

C.2.15. YOLCU İNİŞ KAPILARINI YANLIŞ YÖNE AÇMAK

C.2.16. LOKO ÇEKERİNDEN FAZLA YÜK KABUL ETMEK

C.2.17. YOLDA KALAN TRENİ ÖNDEN VE ARKADAN EMNİYETE ALMAMAK

C.2.18. İMDAT DURUMUNDA YANLIŞ YER BİLGİSİ VERMEK

C.2.19. ERTMS SÜRÜŞ MODUNUN DEĞİŞTİRİLMESİ

C.2.20. DEPO ÇIKIŞINDA ARAÇLARDA FREN TECRÜBESİ YAPMAMAK

C.2.21. TRENDE FREN TECRÜBESİ YAPMAMAK

C.2.22. TOTMANI İPTAL ETMEK

C.2.23. ERTMS ARAÇ ÜSTÜ EKİPMANI İZİNSİZ BAYPAS ETMEK

C.2.24. YETERSİZ FREN İLE MANEVRA YAPMAK

C.2.25. YETERSİZ FREN İLE SEYİR ETMEK

C.2.26. ATS SİSTEMİNİ İPTAL ETMEK

C.2.27. GEREKSİZ YERE VAGONUN FRENİNİ İPTAL ETMEK

C.2.28. ARIZALI FRENİ İPTAL ETMEMEK

C.2.29. SÜRÜŞ ESNASINDA UYUMAK

C.2.30. SÜRÜŞ ESNASINDA BAŞKA ŞEYLERLE UĞRAŞMAK

C.2.31. ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMAK

C.2.32. TRAFİK CETVELİ VE EKLERİNİ ALMAMAK

C.2.33. TRAFİK CETVELİ VE EKLERİNİ YANLIŞ/EKSİK DOLDURMAK

C.2.34. TREN DİZİLİŞİNİ KONTROL ETMEMEK

C.2.35. TREN DİZİSİNİN FREN AĞIRLIĞINI KONTROL ETMEMEK

C.2.36. TREN DİZİSİNİN BAĞLANTILARINI KONTROL ETMEMEK

C.2.37. FREN DOLU/BOŞ KOLLARININ KONUMUNU KONTROL ETMEMEK

C.2.38. TREN DEMİRBAŞLARINI BULUNDURMAMAK

C.2.39. TRENİN HAREKET CETVELİNDEKİ SEYRİNİ İZLEMEMEK

C.2.40. MAKİNİSTİN HIZ KISITLAMALARINA UYDUĞUNU KONTROL ETMEMEK

C.2.41. KAZA VE OLAYLARDA BİLGİLERİ DOĞRU ŞEKİLDE AKTARMAMAK

C.2.42. MANEVRALARDA VERİLEN İŞARETLERE, EMİRLERE UYMAMAK

C.2.43. KAPALI İSTASYONLARDA MANEVRAYI SEVK VE İDARE ETMEMEK

C.2.44. YOLCU İNİŞ BİNİŞLERİNİ TAKİP ETMEMEK

C.2.45. MANEVRA ESNASINDA MAKASLARI HATALI KULLANMAK

C.2.46. TREN KABUL/SEVKİNDE MAKASLARI HATALI KULLANMAK

C.2.47. ZAMANINDA İŞARET VERMEMEK

C.2.48. YANLIŞ İŞARET VERMEK

C.2.49. ATMA KAYDIRMA MANEVRA YAPMAK

C.2.50. EMNİYETE ALINMIŞ ARAÇLARI KONTROL ETMEDEN HAREKET ETTİRMEK

C.2.51. UYGUN OLMAYAN DURDURMA TERTİBATI VE YÖNTEMİ KULLANMAK

C.2.52. İŞ GÜVENLİĞİ DONANIMLARINI KULLANMAMAK

C.2.53. TRENLERİN VARIŞ VE ÇIKIŞ MUAYENESİNİ YAPMAMAK

C.2.54. TEŞKİL EDİLEN TRENLERİN KONTROLLERİNİ YAPMAMAK

C.2.55. YÜK VAGONLARI YÜKLEME VE BOŞALTMALARINA NEZARET ETMEMEK

C.2.56. REVİZYON SÜRESİ DOLAN VAGONUN SEYRİNE İZİN VERMEK

C.2.57. TRENLERİN ÇIKIŞ MUAYENESİNDE FRENLERİNİ KONTROL ETMEMEK

C.2.58. TRENLERİN ÇIKIŞ MUAYENESİNDE YÜKLERİN DURUMUNU KONTROL ETMEMEK

C.2.59. FREN TECRÜBELERİNE İŞTİRAK ETMEMEK

C.2.60. KOŞUM TAKIMLARINI/HAVA HORTUMLARINI KONTROL ETMEMEK

C.2.61. VAGON TAMPON VE SUSTALARINI KONTROL ETMEMEK

C.2.62. VAGON TEKERLERİNDE BUDEN VE APLETİ KONTROLÜ YAPMAMAK

C.2.63. VAGONLARDA AŞINAN, KIRILAN AKSAMI KONTROL ETMEMEK

C.2.64. ÇALIŞMA ALANI DIŞINDA FAALİYET GÖSTERMEK

C.3. YETERLİLİK KAYNAKLI HATALAR
C.3.1. DİKKAT EKSİKLİĞİNDEN KAYNAKLANAN TEHLİKELER

C.3.2. SAĞLIK SORUNLARINDAN KAYNAKLANAN TEHLİKELER

C.3.3. YETERLİ DENEYİME SAHİP OLMAMADAN KAYNAKLANAN TEHLİKELER

C.3.4. AŞIRI GÜVENDEN VEYA GÜVEN EKSİKLİĞİNDEN KAYNAKLANAN TEHLİKELER

C.3.5. AŞIRI YORGUNLUKDAN KAYNAKLANAN TEHLİKELER

C.3.6. İHMALDEN KAYNAKLANAN TEHLİKELER

C.3.7. LİSANSI OLMAYAN ALANLARDA FAALİYET GÖSTERMEDEN KAYNAKLANAN TEHLİKELER

(BRÖVESİZ LOKO KULLANMA)C.3.8. YANLIŞ ÖLÇÜM YAPMADAN KAYNAKLANAN TEHLİKELER (BODEN, TEKERLEK VB.)

C.4. İLETİŞİM HATALARI
C.4.1. EKSİK/YANLIŞ ANLAMAK

C.4.2. TELSİZİ DOĞRU KANALDA TUTMAMAK

C.4.3. GEREKSİZ KONUŞMA YAPMAK

C.4.4. GEREKLİ BİRİMLER İLE İLETİŞİM KURMAMAK
TEHLİKE KAYDI ALAN TANIMLAMALARI KILAVUZU (EK-H)

Tehlikelerin belirlenmesi, risk analizi, değerlendirmeleri ve tehlike kayıtlarının oluşturulması faaliyetlerinde Taşra Sorumluluk bölgesi sınırları dâhilindeki her bir hatta bulunan istasyon/gar (durak, sayding) dâhil araçlar, organizasyon ve işletmecilik ile personel konularını içerecek şekilde ayrı ayrı yapılacak ve tehlike kayıtları oluşturulacaktır. (EK-B, EK-C, EK-D ve EK-E) Kayıtlar oluşturulurken bu eklerde belirtilen alanların tanımları aşağıdadır.1- TAŞRA SORUMLULUK BÖLGESİ ARAÇLAR TEHLİKE KAYDI FORMU, TAŞRA SORUMLULUK BÖLGESİ ORGANİZASYON VE İŞLETMECİLİK TEHLİKE KAYDI FORMU, TAŞRA SORUMLULUK BÖLGESİ PERSONEL KAYNAKLI TEHLİKE KAYDI FORMU, TAŞRA SORUMLULUK BÖLGESİ TÜM TEHLİKE KAYDI FORMU

Bu alana çalışma yapılan ve Taşra Sorumluluk Bölgesinin Merkezi olan şehrin adı Taşra ibaresi yerine yazılacaktır. Örneğin; ANKARA SORUMLULUK BÖLGESİ ARAÇLAR TEHLİKE KAYDI FORMU2- KKY HAT KODU

Bu alana KKY sisteminde tanımlanan hat kodu (teknik birim) yazılacaktır. Örneğin; Irmak–Zonguldak Hattı için KKY hat kodu olarak 109 yazılacaktır.

Örnek görüntüler,

c:\users\00023025\desktop\109-1.png c:\users\00023025\desktop\109-1.png

3- HAT ADI

Bu alana KKY sisteminde tanımlanan hat adı (teknik birim tanımı) yazılacaktır. Örneğin; 109- Irmak–Zonguldak Hattı için KKY hat adı olarak IRMAK-ZONGULDAK yazılacaktır.4- KKY İSTASYON/HAT KESİMİ KODU

Bu alana KKY sisteminde tanımlanmış olan istasyon/ hat kesimi kodu yazılacaktır. Örneğin; Kalecik istasyonu için KKY İSTASYON KODU 109-I-2564, Irmak-Kalecik hat kesimi için KKY HAT KESİMİ KODU 109-H-6264 olarak işlenecektir.5- İSTASYON/HAT KESİMİ ADI

Bu alana KKY sisteminde tanımlanmış olan istasyon/ hat kesimi kodu yazılacaktır. Örneğin; Kalecik istasyonu için KKY İSTASYON ADI KALECİK, Irmak-Kalecik hat kesimi için KKY HAT KESİMİ ADI IRMAK-KALECİK olarak işlenecektir.6- BÖLGE KODU

Bu alana TCDD bölgelerin kodları yazılacak olup zorunlu alan değildir. Çalışmanın yapıldığı hat kesimi veya istasyon hangi bölgeye ait ise o bölgenin kodu yazılacaktır. 1.Bölge 2001, 2.Bölge 2002, 3.Bölge 2003, 4.Bölge 2004, 5.Bölge 2005, 6.Bölge 2006, 7.Bölge 2007, YHT Bölge 20087- KKY TEKNİK BİRİM NUMARASI

Bu alan TCDD’nin KKY de istasyon ve hat kesimi altında tanımlanan nesne klasörleri (PER, ILT, IHA, AAL, KOP, GEÇ, HMZ, YOL, MKS, GOR, TLP, SIN, ELK, HAB, TES, BIN, PAR, IST, AUB, TUN,) altındaki bakım nesneleri için seçilerek KKY teknik birim numarası olarak yazılacak alan olup şirketimizin birimlerince boş bırakılacaktır.8- TEKNİK BİRİM ADI

Bu alan şirketimizin birimlerince boş bırakılacaktır.9- TEHLİKE TESPİT TARİHİ

Bu alana tehlikenin tespit edildiği tarih yazılacaktır. Örneğin; 18.09.2017 gibi.10- TEHLİKE GRUBU

Bu alana EK A da verilen tehlike grupları listesinden 1, 2, 3, 4 ,……. gibi tehlike gurubunu temsil eden numara yazılacaktır. Belirlenen tehlikenin tehlike gruplarına dâhil edilemediği durumlar olursa, Kurumsal Emniyet Yönetimi Dairesi Başkanlığı ile irtibata geçilerek tehlike grubu belirlenecektir.11- KİLOMETRE

Bu alana tehlikenin bulunduğu km bilgisi yazılacak olup şirketimiz birimleri için zorunlu alan değildir. Örneğin 600+213 gibi.12-BELİRLENEN TEHLİKE

Bu alana tehlike olarak nitelendirilen durum, nesne faaliyet ve hareket yazılacaktır.13-DAYANAK

Bu alana var ise tehlikenin teknik ve mevzuat açısından dayanağı yazılacaktır.14-RİSK GRUBU

Bu alana tehlikelerin sebep olabileceği sonuç bakımında DDGM tarafından yayımlanan Ortak Emniyet Göstergeleri kılavuzunda belirlenen kaza türlerine benzer şekilde, A –Çarpışma (ÇARPIŞMA) B- Raydan çıkma (DERAY) C-Hemzemin geçit (HG) D- Hareketli Demiryolu Aracının sebep olduğu insan kazaları -intihar hariç (HDA) E- Demiryolu araç yangınları (DAY) F- Diğer (DİĞER) şeklinde risk grubu yazılacaktır.15-BAŞLANGIÇ RİSKİ-OLASILIK

Bu alana belirlenen tehlikenin kaza/olaya sebep olma olasılığı (EK-F) TCDD Taşımacılık AŞ Risk Matrisi, Sıklık ve Şiddet Tablolarında belirtildiği şekilde değerlendirilerek (A-B-C-D-E) olarak yazılacaktır.16-BAŞLANGIÇ RİSKİ-ŞİDDET

Bu alana belirlenen tehlikenin sebep olacağı kaza/olayın şiddeti (EK-F) TCDD Taşımacılık AŞ Risk Matrisi, Sıklık ve Şiddet Tablolarında belirtildiği şekilde değerlendirilerek (1-2-3-4-5) olarak yazılacaktır.17-BAŞLANGIÇ RİSKİ-RİSK BÖLGESİ

Bu alana belirlenen tehlikenin sebep olacağı kaza/olayın olasılık ve şiddetinin çarpımı (EK-F) TCDD Taşımacılık AŞ Risk Matrisi, Sıklık ve Şiddet Tablolarında belirtildiği şekilde değerlendirilerek yazılacaktır. Örneğin; (A1- A2-B1-B2-B3…. )18-BAŞLANGIÇ RİSKİ-RİSK KATEGORİSİ

Bu alana belirlenen tehlikenin sebep olacağı kaza/olayın olasılık ve şiddetinin çarpımının bulunduğu bölge; (EK-F) TCDD Taşımacılık AŞ Risk Matrisi, Sıklık ve Şiddet Tablolarında belirtildiği şekilde değerlendirilerek yazılacak (İHMAL EDİLEBİLİR-TOLERE EDİLEBİLİR-İSTENİLMEZ-KABUL EDİLMEZ) ve renklendirilecektir.19-BAŞLANGIÇ RİSKİNİ AZALTICI UNSURLAR

Bu alana belirlenen tehlikeden kaynaklanan başlangıç riskini aşağı çeken alınmış bir önlem, düzenleme, uygulama var ise bu riski azalttığı düşünülen unsur yazılacaktır. Risk azaltıcı unsur; tespit edilen tehlikenin başlangıç riskini azaltan, aşağı çeken, bu tehlikenin riskini azaltmak için alınmış, var olan /şu an uygulanan önlemler ve düzenlemelerdir. Her tehlike için risk azaltıcı unsur bulunması gibi bir durum şart değildir.20-RİSK ANALİZ/GÜNCELLEME TARİHİ

Bu alana risk analizi-değerlendirmesinin yapıldığı tarih veya risk analizi-değerlendirmesinin herhangi bir sebepten güncellendiği tarih yazılacaktır. Örneğin 20.11.2017. Güncellemenin nasıl yapılacağı konusunda NOT-1 ‘e bakınız.21-GÜNCELLEME AÇIKLAMASI

Bu alana risk analizi-değerlendirmesinin güncellenmesine dair açıklamalar yazılacaktır. Güncellemenin nasıl yapılacağı konusunda NOT-1 ‘e bakınız.22-MEVCUT RİSK- OLASILIK

Mevcut risk, tehlikenin şu andaki risk seviyesidir. Mevcut risk belirlenirken risk azaltıcı unsur var ise etkileri de değerlendirilmelidir. Bu alana tehlikenin, riskini azaltmak için alınmış, var olan /şu an uygulanan önlemler ve düzenlemelerin etkileri (risk azaltıcı unsurların) ile birlikte değerlendirilerek; kaza/olaya sebep olma olasılığı, (EK-F) TCDD Taşımacılık AŞ Risk Matrisi, Sıklık ve Şiddet Tablolarında belirtildiği şekilde (A-B-C-D-E) tekrar değerlendirilerek yazılacaktır. Risk azaltıcı unsur yok ise başlangıç riski-olasılığı, mevcut risk-olasılığı olacaktır.23-MEVCUT RİSK- ŞİDDET

Mevcut risk, tehlikenin şu andaki risk seviyesidir. Mevcut risk belirlenirken risk azaltıcı unsur var ise etkileri de değerlendirilmelidir. Bu alana tehlikenin, riskini azaltmak için alınmış, var olan /şu an uygulanan önlemler ve düzenlemelerin etkileri (risk azaltıcı unsurların) ile birlikte değerlendirilerek; kaza/olaya sebep olması halindeki şiddeti (EK-F) TCDD Taşımacılık AŞ Risk Matrisi, Sıklık ve Şiddet Tablolarında belirtildiği şekilde (1-2-3-4-5) tekrar değerlendirilerek yazılacaktır. Risk azaltıcı unsur yok ise başlangıç riski-şiddeti, mevcut risk-şiddeti olacaktır.24-MEVCUT RİSK- RİSK BÖLGESİ

Bu alana belirlenen tehlikenin sebep olacağı kaza/olayın risk azaltıcı unsur var ise etkileri de göz önünde bulundurularak, güncel mevcut durumun olasılık ve şiddetinin çarpımı, (EK-F) TCDD Taşımacılık AŞ Risk Matrisi, Sıklık ve Şiddet Tablolarında belirtildiği şekilde değerlendirilerek yazılacaktır. (A1- A2-B1-B2-B3….) Risk azaltıcı unsur yok ise mevcut risk- risk bölgesi, başlangıç riski-risk bölgesi ile aynı olacaktır.25-MEVCUT RİSK-RİSK KATEGORİSİ

Bu alana belirlenen tehlikenin sebep olacağı kaza/olayın mevcut risk olasılık ve şiddetinin çarpımının bulunduğu bölge; (EK-F) TCDD Taşımacılık AŞ Risk Matrisi, Sıklık ve Şiddet Tablolarında belirtildiği şekilde değerlendirilerek yazılacak (İHMAL EDİLEBİLİR-TOLERE EDİLEBİLİR-İSTENİLMEZ-KABUL EDİLMEZ) ve renklendirilecektir. Risk azaltıcı unsur yok ise mevcut risk-risk kategorisi, başlangıç riski-risk kategorisi ile aynı olacaktır.26-ALINACAK TEDBİRLER VE TAVSİYELER

Bu alana belirlenen tehlikenin ortadan kaldırılması veya kabul edilebilir seviyeye çekilmesi ve/veya bu seviyede tutulması için alınması gereken; şiddeti ve/veya sıklığı azaltıcı önlemler, tedbirler ve tavsiyeler (emniyet önlemleri) yazılacaktır.27- SORUMLU BİRİM

Bu alana belirlenen tehlikeden kaynaklanan riskin ortadan kaldırılması veya kabul edilebilir seviyeye indirilmesi/tutulması için belirlenen risk azaltıcı önlem, tedbir ve tavsiyelerin yerine getirilmesinden sorumlu olan Servis Müdürlüğü yazılacaktır.(Araç Bakım, Yolcu Taşımacılığı, Lojistik ….)NOT-1: Tehlikenin güncellemesi yapılırken İlgili servis; uygulamaya aldığı önlemi, tedbiri ve yöntemi Taşra EYS Müdürlüğüne yazılı olarak bildirdiğinde, Taşra EYS Müdürlüğü personeli ile alan uzmanlarınca tekrar risk değerlendirmesi yapılacaktır. Güncellemesi yapılacak tehlikeye ait satır EK-B, EK-C, EK-D de A-H kolonları arasında ve EK-E de A-L kolonları arasında olup satırdaki ilgili kolonlar renklendirilecektir. (Renk kodu: tan, arka plan 2, daha koyu %10). Güncellenen ve renklendirilen tehlikenin satırın altına bir satır eklenecek tehlike/risk bilgileri EK-B, EK-C, EK-D için A-N kolonları arası EK-E için A-R kolonları arası bilgileri aynen kopyalanarak yapıştırılacaktır. 20-RİSK ANALİZ/GÜNCELLEME TARİHİ bölümüne güncellemenin yapıldığı tarih yazılacaktır. 21-GÜNCELLEME AÇIKLAMASI bölümüne sorumlu servisin yazısının tarih sayısı, yapılan güncelleme hakkındaki açıklayıcı kısa bilgiler yazılacaktır. Yeni duruma göre mevcut risk sıklık–şiddet bölümleri doldurularak risk bölgesi ve kategorisi belirlenecek, mevcut risk güncellenecektir. Alınacak yeni (tedbir ve tavsiyeler) önlemler var ise tespit edilerek ilgili (sorumlu) servis/birim belirlenecektir.

NOT-2: Tamamen kaldırılan tehlike ve risklere ait satır renklendirilecektir. ( Renk kodu: vurgu 1, daha açık %60) Ayrıca 25-MEVCUT RİSK-RİSK KATEGORİSİ bölümüne KAPANDI yazılacaktır.

NOT-3: Her tehlike için 1 Excel satırı kullanılacaktır. Kesinlikle satır-sütun birleştirmesi ve ilave yapılmayacaktır. Yalnız tehlikelerin güncellemelerde satır ilavesi yapılacaktır. Güncellenmelerde satır ilavesinin nasıl yapılacağı NOT-1 de anlatılmıştır.


06.06.2017


Yüklə 138,83 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin