“rus sigorta merkezi” anoniM ŞİrketiYüklə 83,63 Kb.
tarix07.04.2018
ölçüsü83,63 Kb.


RUSSIAN INSURANCE CENTRE”

_____________________________________________________________________________________
14 Nisan 2006 tarihli 3 numaralı kararla “Russian Insurance Centre”in

Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır.

TEKNE VE MAKİNE SİGORTASI KURALLARI

(14.04.2006 tarihinde yürürlüğe girmiştir)
 1. Genel
  1. İşbu tekne makine sigortası kuralları (bundan böyle “Kurallar” olarak anılacaktır), makine ve teçhizatlarıyla birlikte gemilerin, navlunun ve geminin işletilmesi sırasında meydana gelebilecek öngörülmeyen masrafların sigortalanması ile ilgili genel kayıt ve şartları düzenlemektedir.

  2. Kuralların geçerliliği bölgelerle sınırlı değildir.

  3. Kurallar, tekne makine sigortası anlaşmasının ayrılmaz parçası niteliğindedir.


2. SİGORTA TARAFLARI
2.1. Sigortada adı geçen taraflar aşağıdaki gibidir:

   1. Sigortacı – ilgili kanunlar uyarınca temin etmiş olduğu lisansa uygun olarak sigortacılık alanında faaliyet gösteren Russian Insurance Centre sigorta şirketidir;

   2. Sigortalı – Sigortacı ile sigorta sözleşmesini akdeden ve hukuki kudret ve ehliyeti haiz olan gerçek yada tüzel kişidir.

  1. Geminin sigortalanması, kanunlara, yönetmeliklere, ya da diğer anlaşmalara uygun olarak mal varlığının korunması konusunda menfaati olan şahıslar (Sigortalı, ya da Lehdar Taraf) lehine ve sigorta sözleşmesine uygun olarak gerçekleştirilebilir.

  2. Mal varlığının korunması konusunda Sigortalının ya da Lehdar Tarafın menfaate sahip olmamasına rağmen akdedilen tekne makine sigorta anlaşması geçersiz sayılır.

  3. Sigortalı, Sigortacıyı yazılı olarak bilgilendirmek koşuluyla, sigorta sözleşmesinde yer alan Lehdar Tarafı değiştirme hakkına sahiptir.

  4. Lehdar Taraf, sigorta sözleşmesine uygun olarak üstlendiği herhangi bir yükümlülüğünü yerine getirdiği, ya da sigorta tazminatının ödenmesi konusunda Sigortalıdan talepte bulunduğu taktirde değiştirilemez.
 1. SİGORTA KONUSU

  1. Sigorta konusu, geminin mülkiyeti, kullanımı, ya da idaresiyle ilgili olan; ve sigorta sözleşmesi kapsamına girdiği taktirde navlun kaybı ve geminin işletilmesiyle ilgili olarak üçüncü şahıslara verilen zararın tazmin edilmesi yükümlülüğü ile bağlantılı olan mülke ilişkin haklardan oluşmaktadır.
 1. Sigorta kapsamı
  1. İşbu kurallarda belirtilenler arasından sigorta sözleşmesi tarafından dahil edilen ve meydana gelmesi halinde Sigortacının tazminat ödemesini gerçekleştirme yükümlülüğünü gerektiren olaylar, sigorta kapsamındaki olaylar olarak kabul edilmektedir.

  2. Kurallara uygun olarak akdedilen sigorta sözleşmesi uyarınca, deniz tehlikeleri ile ilgili olarak ve diğer önceden öngörülemeyen ve ani olaylarla ilgili olarak meydana gelen hasarlar tazminat kapsamı dahilindedir.

  3. Sigorta sözleşmesi, aşağıda belirtilen koşullardan herhangi birini temel almak suretiyle akdedilebilir:

   1. Hasar ve tam ziya teminatı”.

Bu teminatı temel almak suretiyle akdedilen sigorta sözleşmesine uygun olarak, aşağıda belirtilen hasarlar tazmin edilmektedir:

a) Geminin gerçek ya da hükmi tam ziya durumu ile ilgili masraflar; veya gemi gövdesinde, makine ve teçhizatlarda meydana gelen zararların (4.4 maddesinde belirtilen nedenlerin sebep olduğu zararlar dışında) giderilmesiyle ilgili olarak yapılan giderler;

b) Geminin iz bırakmadan kaybolması ile ilgili olarak meydana gelen giderler;

c) Müşterek avarya durumunda gemiyle ilgili olarak yapılan masraflar, ödemeler ve yatırılan harçlar;

d) Gemi kurtarma ile ilgili gerekli ve makul masraflar;

e) Zararların sigorta şartlarına uygun olarak teminat altında olan, söz konusu zararların önlenmesi, azaltılması ve belirlenmesi ile ilgili olarak yapılan zorunlu ve makul masraflar.   1. Hasar teminatı”.

Bu teminatı temel almak suretiyle akdedilen sigorta sözleşmesine uygun olarak, aşağıda belirtilen hasarlar tazmin edilmektedir:

a) Gemide, makine ve teçhizatlarda meydana gelen hasarların (4.4 numaralı maddede belirtilen sebeplerden kaynaklanan durumlar hariç) giderilmesiyle ilgili olarak yapılan giderler;

b) Zararların sigorta şartlarına uygun olarak teminat altında olması durumunda, söz konusu zararların önlenmesi, azaltılması ve belirlenmesi ile ilgili olarak yapılan zorunlu ve makul masraflar.


   1. Kurtarma masrafları dahil tam ziya teminatı”.

Bu teminatı temel almak suretiyle akdedilen sigorta sözleşmesine uygun olarak, aşağıda belirtilen hasarlar tazmin edilmektedir:

a) 4.4 numaralı maddede belirtilen şartların öngördüğü nedenler dışında diğer sebeplerden kaynaklanan geminin gerçek ya da hükmi tam kaybı ile ilgili olarak yapılan masraflar;

b) Geminin iz bırakmadan kaybolmasıyla ilgili olarak meydana gelen masraflar;

c) Müşterek avarya durumunda gemiyle ilgili yapılan masraflar, ödemeler ve yatırılan harçlar;

d) Gemi kurtarma ile ilgili yapılan zorunlu ve makul masraflar;

e) Zararların sigorta şartlarına uygun olarak tazmin edilmesi durumunda, söz konusu zararların önlenmesi, azaltılması ve belirlenmesi ile ilgili olarak yapılan zorunlu ve makul masraflar.   1. Tam ziya teminatı”.

a) Bu teminatı temel almak suretiyle akdedilen sigorta sözleşmesine uygun olarak, 4.4 numaralı maddede belirtilen şartların öngördüğü nedenler dışında diğer sebeplerden kaynaklanan geminin gerçek ya da hükmi tam kaybı ile ilgili olarak yapılan masraflar;

  1. Aşağıda belirtilen durumlar sonucunda yapılan masraflar ve hasarlar tazminat kapsamı dışındadır:

   1. Teminat altındaki geminin kaptanı ve mürettebatı hariç olmak üzere, Sigortalının, Lehdar Tarafın, ya da temsilcilerinin kasıtlı faaliyetleri ve ağır ihmalleri;

   2. Sigortalının, Lehdar Tarafın, ya da temsilcilerinin, geminin denize elverişli olmadığı konusunda seyirden önce haberdar olması;

   3. Geminin, gemi parçalarının, makinelerin, donanım ve teçhizatların aşınması ve paslanması;

   4. Geminin, gemi klasına uygun olmayan koşullarda işletilmesi;

   5. Atom enerjisinin ve atomik parçalanmaya uygun maddelerin kullanılması sonucunda meydana gelen radyasyon kirliliğinin ve radyasyon ışımasının doğrudan yada dolaylı etkisi;

   6. 8.6 numaralı maddede belirtilen şartların öngördüğü durumlarda hariç olmak üzere, gemi ve mürettebatının muhafaza edilmesi;

   7. Teminat altındaki geminin enkazının kaldırılması; çevre kirliliği, insan hayatının ve sağlığının ve/veya üçüncü şahıslara ait mal varlığının zarar görmesi; Sigortalı tarafından dolaylı olarak yapılan masraflar;

   8. Gemi gövdesinin, makinelerinin ve teçhizatların zarar görmesine, ya da gemi kaybına neden olmayan her türlü kusurun giderilmesi;

   9. Gemilerin çarpışması sonucunda diğer geminin armatörü tarafından yaşanan kayıpların tazmin edilmesi konusunda Sigortalının üstlenmiş olduğu yükümlülükler;

   10. Yüzen, sabit, ya da diğer nesnelerin teminat altındaki gemi tarafından zarar görmesi sonucunda üçüncü şahıslar tarafından yaşanan kayıpları tazmin etmek konusunda Sigortalının üstlenmiş olduğu yükümlülük;

   11. Navlun kaybı;

   12. Savaş, askeri harekatlar, sonuçları, iç savaşlar, halk ayaklanmaları, işçi-işveren anlaşmazlıkları;

   13. Sigorta sözleşmesine uygun olarak çevre kirliliğinin önlenmesi veya azaltılması konusunda Sigortalının üstlenmiş olduğu yükümlülük sonucunda alınan önlemlerle birlikte sigortalanan geminin kaybı ya da hasar görmesi sonucunda yapılan masraflar hariç olmak üzere, sigortalanan gemiyle ilgili olarak devlet organlarının gerçekleştirdiği faaliyetler.

  2. Tarafların karşılıklı anlaşmaları üzerine 4.4.9 – 4.4.12 maddesinde belirtilen rizikolar sigorta sözleşmesine dahil edilebilir.

  3. 4.4.9 numaralı maddede belirtilen rizikoların sigorta sözleşmesine dahil edilmesiyle birlikte, aşağıda belirtilen ve Sigortalı tarafından yapılan masraflar tazminat kapsamına dahil edilmektedir:

- Herhangi diğer bir geminin ya da herhangi diğer bir gemide bulunan mal varlığının hasarı ve kaybıyla ilgili olarak meydana gelen zararlar;

- Müşterek avarya durumunda gemiyle ilgili olarak yapılan masraflar, ödemeler ve yatırılan harçlar; sözleşmeye uygun olarak geminin ya da gemide bulunan mal varlığının kurtarılması ile ilgili olarak yapılan çalışmalar, kurtarma ücreti.  1. 4.4.10 maddesinde belirtilen rizikoların sigorta sözleşmesine dahil edilmesiyle birlikte, Sigortalının aşağıda belirtilen kayıpları tazminat kapsamına dahil edilmektedir:

- Yüzen, sabit, ya da diğer varlıkların zarar görmesi sonucunda meydana gelen kayıplar;

  1. 4.4.9, 4.4.10 maddelerinde belirtilen rizikoların sigorta sözleşmesine dahil edilmesiyle birlikte, Sigortalının aşağıda belirtilen kayıpları tazminat kapsamı dışında kalmaktadır:

- Teminat altındaki gemide bulunan yük ya da diğer mal varlığının zarar ve ziyanı;

- Gerçek kişilerin ölümü, sakatlanması, ya da hastalanması;

- Gemi enkazının, yük ve diğer varlıkların kaldırılması;

- Sigortalı geminin çarpıştığı diğer gemilerin ve bu gemilerde bulunan mal varlığının kirlenmesi hariç olmak üzere, deniz sularının ve herhangi bir diğer mal varlığının kirlenmesi (söz konusu kirliliği önlemek için yapılan harcamalar dahil olmak üzere);

- Gemiyle ilgili olan her türlü kanuni sorumluluklar;

- Çarpışma sonucunda hasar görmeyen geminin ya da diğer varlıkların bir süre için ya da kalıcı olarak kullanılamaz hale gelmesi.

- Çarpışmayla ilgili sorumluluğun her iki gemiye ait olması ve her iki gemiye ait sorumluluğun kısıtlanmaması durumunda, konuyla ilgili tazminat talepleri, müteselsil sorumluluk ilkesini temel alarak çözüme ulaştırılmaktadır. Bir diğer deyişle, diğer gemiye verilen zararın tazmin edilmesi, karşılıklı tazminat talepleri sonucunda gerçekleşecek olan ödemelerin tutarı ve kimin lehine yapılacağı göz önünde bulundurulmadan, teminat altındaki geminin hatasından yola çıkarak hesap edilen tutarlara uygun olarak gerçekleştirilmektedir. Tüm diğer durumlarda, tazminat ödemeleri, sigorta sözleşmesine uygun olarak teminat altına alınan ve Sigortalı tarafından gerçekleştirilen fiili harcamalardan yola çıkarak, sorumluluğun paylaşılması ilkesine uygun olarak gerçekleştirilmektedir.

4.4.9 ve 4.4.10 maddelerinde belirtilen rizikoların sigorta sözleşmesine dahil edilmesi durumunda, Sigortalının söz konusu rizikolarla ilgili yükümlülüğü sigorta meblağı ile sınırlı kalmakta ve diğer rizikolarla ilgili yükümlülüklere ek olarak sayılmaktadır.


  1. 4.4.11 maddesinde belirtilen rizikoların sigorta sözleşmesine dahil edilmesi durumunda, sigorta sözleşmesine göre sigorta kapsamındaki olay olarak belirlenen durum sonucunda meydana gelen navlun ve zaman kaybı ile ilgili zararlar tazminat kapsamına dahil edilmektedir.

Tazminat miktarı; önceden kararlaştırılan ve rizikoyla ilgili muafiyet tutarının geçerli olacağı bekleme süresinin toplam bekleme süresinden eksiltilmesi; ve elde edilen sonucun, navlunla ilgili günlük tazminat tutarıyla çarpılması yoluyla hesap edilmektedir. Bununla birlikte, sigorta sözleşmesinde aksi durum belirtilmedikçe, önceden kararlaştırılan ve rizikoyla ilgili muafiyet tutarının geçerli olacağı söz konusu bekleme süresi 180 günü aşamaz. Kaza sonucunda meydana gelen bekleme dönemi, teminat altındaki olayın meydana gelme anından itibaren hesap edilmekte; ve kurtarma çalışmaları ile hasarların giderilmesi çalışmaları için harcanan zamanı kapsamaktadır.

Sigorta kapsamındaki olayın meydana gelmesiyle birlikte geminin seferine ara vermek ve derhal tamire gitmek zorunda kalması koşuluyla, geminin tamir yerine ulaştırılması için harcanan zaman, kaza durumu sonucunda meydana gelen bekleme süresine dahil edilmektedir.

Sigorta kapsamındaki olaylardan kaynaklanan hasarların giderilmesi sırasında geminin beklemesiyle ilgili olarak meydana gelen navlun kayıpları, söz konusu tamir çalışmalarının sigorta kapsamındaki olayı takip eden bir yıl içinde tamamlanması koşuluyla tazmin edilmektedir.

Geminin gerçek ya da hükmi tam kaybı sonucunda meydana gelen navlun kayıpları tazminat kapsamı dışındadır.Sigortacının söz konusu rizikoyla ilgili sorumluluğu sigorta meblağı ile sınırlı kalmakta ve diğer rizikolarla ilgili yükümlülüklere ek olarak sayılmaktadır.

  1. 4.4.94.4.12 maddelerinde listelenen rizikoların sigorta sözleşmesine dahil edilmesiyle birlikte, Sigortalı, riziko seviyesinin belirlenmesi için gerek duyulan bilgileri Sigortacının talebi üzerine sağlamakla yükümlüdür.
 1. SİGORTA LİMİT VE SİGORTA PRİMİ
  1. Sigorta meblağı; sigorta primini ve tazminatını belirleyen ve sigorta sözleşmesi tarafından belirlenen sigorta bedelidir.

  2. Sigorta meblağı Rus Rublesi cinsinden belirlenmektedir. Tarafların sigorta sözleşmesinde anlaşmaları üzerine, sigorta meblağı, ruble cinsinden verilen söz konusu miktara tekabül etmek koşuluyla döviz cinsinden de belirlenebilir (bu işlem bundan böyle “eşdeğer para birimiyle yapılan sigorta” olarak anılacaktır).

  3. Sigorta işlemlerinin döviz cinsinden gerçekleştirilmesi konusunda Rusya Federasyonu kanunlarının izin verdiği taktirde, eşdeğer para birimiyle yapılan sigorta ile ilgili kurallar uygulanmamaktadır.

  4. Tekne makine sigortasının düzenlenmesi sırasında belirlenen sigorta meblağı, sigorta sözleşmesinin akdedildiği tarihte geçerli olan gerçek gemi değerini (sigorta değerini) aşamaz. Sigorta değerinin sigorta sözleşmesinde belirtilmemesi durumunda, söz konusu değer, sigorta sözleşmesinin akdedilmesi sırasında benzer gemi için dünya piyasasında verilen ortalama fiyat olarak kabul edilmektedir.

  5. Sigorta meblağının ve sigorta değerinin belirlenmesi, tüm gemiyle ilgili olduğu kadar, ayrı birimler ve özel donanımla (gemi gövdesi, güverte yapıları, kaptan köprüleri, kamaralar, diğer bölümler, makine bölümü, can kurtarma araçları, seyir cihazları, vs.) ilgili olarak da gerçekleştirilmektedir.

  6. Sigorta sözleşmesinde belirtilen sigorta meblağının sigorta değerini aşması durumunda (sigorta konusu mal varlığının bir yada birden fazla sigorta şirketi tarafından teminat altına alınması durumu –mükerrer sigorta- dahil olmak üzere), sigorta sözleşmesi, sigorta değerini aşan tutarla orantılı olarak geçersiz sayılır. Bu durumda fazladan ödenen sigorta priminin geri iadesi yapılmaz. Sigorta sözleşmesinde belirtilen sigorta meblağının Sigortalının dolandırıcılığı sonucunda fazla gösterilmesi durumunda ise, Sigortacı, sigorta sözleşmesini geçersiz saymaya ve zararların tazmin edilmesi konusunda talepte bulunmaya hak sahibidir.

  7. Sigorta meblağının sigorta değerinden düşük olması durumunda meydana gelen zararlar, sigorta meblağının sigorta değerine olan oranı doğrultusunda hesap edilerek tazmin edilmektedir.

  8. Sigorta primi; yapılan sigorta karşılığında ve sigorta sözleşmesinde belirtilen sürelere uygun olarak Sigortalının Sigortacıya ödemekle yükümlü olduğu tutardır.

  9. Sigorta tarifesi; sigorta konusu değerin ve riziko türlerinin (gemi tipi, gemi yaşı, seyir bölgesi, nakliyat türü ve diğer faktörler) göz önünde bulundurulmasıyla hesaplanan ve sigorta birimi ile ilgili olarak sigorta primini ayrıntılı bir biçimde belirten fiyat tarifesidir.

  10. Sigorta priminin sigorta sözleşmesine uygun olarak taksitlendirilmesi; ve sigorta meblağının sigorta değerini aşmasıyla ilgili olarak yükümlülüklerin belirlenmesi sırasında söz konusu taksitlerin tamamlanmaması durumunda, kalan taksitlerin ödenmesi, sigorta meblağıyla orantılı olarak azalan miktarlarda gerçekleştirilmelidir.

  11. Eşdeğer para biriminin kullanılmasıyla düzenlenen sigorta sözleşmesiyle ilgili sigorta primlerinin ödenmesi, ödemenin ya da para transferinin gerçekleştirildiği tarihte Rusya Federasyonu Merkez Bankası’nın söz konusu döviz cinsi için belirlediği kurun temel alınması yoluyla ruble cinsinden gerçekleştirilmektedir.
 1. Muafiyet
  1. Taraflar, sigorta sözleşmesinde muafiyet tutarını (Sigortacı tarafından tazmin edilmeyecek miktarı) belirleme hakkına sahiptir.

  2. Sigorta sözleşmesinde aksi durum belirtilmedikçe, aşağıda belirtilen tutarlar tazminat kapsamı dışında kalmaktadır:

a) Gemi kazanları, makineleri ve donanımları ile ilgili hasarların giderilmesiyle ilgili olarak yapılan masrafların %10’u;

b) Sigorta sözleşmesine göre Sigortacının sorumlu olduğu ve buzla temastan kaynaklanan hasarların giderilmesiyle ilgili masrafların %25’i.  1. Tüm diğer durumlarda muafiyet tutarı, sigorta sözleşmesinin akdedilmesi sırasında belirlenmektedir.
 1. sigorta sözleşmesinin akdedilmesi ve FESHi
  1. Sigorta sözleşmesi, Sigortalı tarafından düzenlenen ve gemiyle ilgili kesin bilgilerin (gemi tipi, adı, yapım yılı, klası, gros tonajı) ve aşağıda belirtilen faktörlerin yer aldığı yazılı başvuru üzerine akdedilmektedir:

a) Sigorta meblağı;

b) Sigorta şartları;

c) Tek seyirle ilgili olarak sigorta sözleşmesinin akdedilmesi durumunda, seyrin süresi, kalkış, varış ve uğrama noktaları; sigorta sözleşmesinin belirli bir süre için akdedilmesi durumunda ise seyir bölgesi ve sigorta süresi.

Bunun dışında, Sigortalı, risk seviyesinin değerlendirilmesi açısından önem taşıyan ve kendisinin haberdar olduğu tüm diğer bilgiler konusunda Sigortacıyı bilgilendirmekle yükümlüdür. Geminin teminat altına alınması sırasında Sigortacı, temsilcisinin gözetiminde geminin havuzda incelenmesi konusunda talepte bulunma hakkına sahiptir.  1. Sigorta sözleşmesiyle aksi durum belirtilmedikçe, sigorta sözleşmesi, Sigortalı tarafından sigorta priminin ya da ilk taksidin ödenmesinden itibaren yürürlüğe girmektedir.

  2. Sigorta sözleşmesi, tek bir belge düzenlenmesi ya da Sigortacı tarafından imzalanan sigorta poliçesinin Sigortalıya temin edilmesi yoluyla yazılı olarak akdedilmektedir.

  3. Sigorta sözleşmesi belirli bir süre, ya da sefer başına akdedilmektedir.

  4. Sigorta sözleşmesinin belirli bir süre için akdedilmesi durumunda, sigorta sözleşmesi, anlaşmada belirtilen tarihlerde, poliçenin düzenlendiği bölgenin yerel saatine göre 00:00’da başlar 24:00’da sona erer.

  5. Anlaşmada aksi durum belirtilmedikçe, sigorta sözleşmesinin tek sefer için akdedilmesi durumunda, sigorta sözleşmesi, geminin kalkış limanında rıhtımdan fora edilmesi, ya da demir almasıyla başlar ve varış limanında rıhtıma bağlanmasıyla ya da demirlemesiyle sona erer.

  6. Sigortacı, sadece ve sadece, sigorta sözleşmesinde belirtilen seyir bölgesinde ya da seyirde meydana gelen zararları tazmin eder.

Geminin, sigorta sözleşmesinde belirtilen rotadan sapması ya da seyir bölgesinin dışına çıkması durumunda sigorta sözleşmesi feshedilir.

  1. Geminin planlanan rotadan sapacağı ya da seyir bölgesinden çıkacağı konusunda Sigortacının önceden bilgilendirilmesi ve Sigortacının talep etmesi halinde ek sigorta primini ödemek konusunda Sigortalının onay vermesi koşuluyla, Sigortacı, sigorta sözleşmesinin geçerliliğini devam ettirme hakkına sahiptir.

  2. İnsan hayatının, geminin ve yükün kurtarılması amacıyla, ya da seyrin geri kalanının güvenlik altına alınması konusunda zorunluluğun bulunması durumunda, geminin planlanan rotadan sapması, ya da seyir bölgesinin dışına çıkması, sözleşmenin ihlali olarak sayılmamaktadır. Sigortalı, bu tür olaylarla ilgili haber alır almaz Sigortacı bilgilendirmekle yükümlüdür.

  3. Sigortalı, seyrin uzaması, geminin sigorta sözleşmesinde belirtilen rotadan sapması, geminin seyir bölgesinden çıkması, sigorta sözleşmesinde belirtilmemesi halinde geminin buzlu sularda seyri, kış boyunca beklemek zorunda kalması, teminat altındaki geminin diğer gemileri çekmesi, ya da teminat altındaki geminin kiraya verilmesi gibi riziko seviyesinde önemli değişikliklere neden olacak olaylar konusunda haber alır almaz Sigortacıyı bilgilendirmekle yükümlüdür. Risk seviyesinin artmasına neden olan olaylar konusunda bilgilendirilen Sigortacı, sigorta sözleşme şartlarının değiştirilmesi veya risk seviyesinin artışıyla orantılı olarak ek sigorta priminin ödenmesi konusunda talepte bulunma hakkına sahiptir. Sigorta sözleşmesi şartlarının değiştirilmesi, ya da ek sigorta priminin ödenmesi konusunda Sigortalının, ya da Lehdar Tarafın karşı olması durumunda, Sigortacı, yürürlükteki kanunların belirlediği düzene uygun olarak anlaşmanın feshedilmesi konusunda talepte bulunma hakkına sahiptir.

  4. Teminat altındaki geminin tecrübe yapması, yardımda bulunması, kaza yapan gemiyi çekmesi, ihtiyaç duyduğunda başka gemi tarafından çekilmesi, ya da yerel kurallara uygun olarak çekilmesi durumları, riziko seviyesinde meydana gelen önemli değişiklikler olarak kabul edilmemektedir.

  5. Sigorta sözleşmesinin akdedilmesi sırasında geminin sahip olduğu klasın değişmesi, sona ermesi, ya da geçici olarak geçersiz sayılması durumunda Sigortacı, sigorta sözleşmesini feshetme hakkına sahiptir.

  6. Sigortacının talebi üzerine Sigortalı, teminat altına alınan geminin sigorta sözleşmesinin geçerlilik süresi boyunca Sigortacı tarafından atanan temsilci tarafından incelenmesi için imkan sağlamakla yükümlüdür. Sigortacı, inceleme sonucunda elde edilen bulgulara göre sigorta sözleşmesini feshetme hakkına sahiptir.

  7. Sigorta sözleşmesi, aşağıda belirtilen durumlarda feshedilir:

a) Geçerlilik süresinin sona ermesi;

b) Geminin gerçek yada hükmi olarak tam kayba uğraması;

c) Sigorta sözleşmesi uyarınca Sigortacının Sigortalıyla ilgili olarak üstlenmiş olduğu yükümlülükleri tamamlaması;

d) Sigorta sözleşmesinde aksi durum belirtilmedikçe, söz konusu sözleşmeyle belirlenen süreler dahilinde sigorta priminin Sigortalı tarafından ödenmemesi;

e)Rusya Federasyonu Kanunları tarafından öngörülen diğer hallerde.


  1. Sigorta sözleşmesinin yürürlüğe girmesinden sonra, teminat altına alınan riskin meydana gelme olasılığının teminat kapsamı dışında kalan olaylar nedeniyle son bulması durumunda, sigorta sözleşmesi, sona erme tarihinden önce feshedilir: Bununla birlikte Sigortacı, sigorta sözleşmesinin geçerli olduğu süreyle ilgili sigorta priminin ödenmesi konusunda talepte bulunma hakkına sahiptir.

  2. 7.15 maddesinde belirtilen durumlarla bağlantılı olarak sigorta kapsamındaki olayın meydana gelme olasılığının geçerli olması halinde, Sigortalı, sigorta sözleşmesini feshetme talebinde bulunma hakkına sahiptir.

  3. Sigorta sözleşmesi, yürürlükteki Rusya Federasyonu kanunlarının öngördüğü durumlarda ve Sigortacının talebi üzerine erken feshedilebilir.

  4. Sigortalının talebi üzerine sigorta sözleşmesinin erken feshedilmesi durumunda, ödemesi gerçekleştirilen sigorta priminin iadesi yapılmamaktadır. Bununla birlikte, Sigortacının sigorta kurallarını ihlal etmesi sonucunda söz konusu talepte bulunulması durumunda, Sigortacı, ödenen primin tamamını Sigortalıya iade etmekle yükümlüdür.

  5. İşbu kuralların Sigortalı tarafından yerine getirilmemesi ile ilgili olarak Sigortacı tarafından getirilen talep üzerine sigorta sözleşmesinin erken feshedilmesi durumunda, sigorta priminin iadesi yapılmamaktadır.

  6. Geminin sigorta süresinin bitimine kadar birbirini izleyen 30 gün ve daha fazla güvenli limanda bekletilmesi durumunda (limana giriş ve seyir günü tek gün olarak sayılmaktadır), Sigortalı, sigorta priminin iadesini isteme hakkına sahiptir. Bu durumda iade edilecek tutar aşağıdaki gibi hesap edilmektedir:

a) Gemi tamirinin yapılmaması ve gemide yükün bulunmaması koşuluyla, geminin güvenli limanda kaldığı birbirini izleyen 30 gün için sigorta priminin %90’ı;

b) Geminin tamirde kaldığı birbirini izleyen 30 gün için sigorta priminin %50’si.  1. Sigortalı, sigorta priminin belirli bir bölümünü iade alabilmek için, sigorta sözleşmesinin sona erdiği tarihi takip eden 6 ay içinde, geminin güvenli limanda kaldığı süre, yer ve nedenler konusunda Sigortacıyı bilgilendirmek ve ilgili belgeleri Sigortacıya arz (ibraz) etmekle yükümlüdür.

  2. Sigorta priminin iadesi, aşağıda belirtilen durumlarda gerçekleşmemektedir:

a) İşbu kurallar tarafından öngörülen süre içinde, Sigortacının, geminin güvenli limanda kaldığı konusunda Sigortalı tarafından bilgilendirilmemesi durumunda;

b) Geminin güvenli limanda bulunduğu sürenin birbirini izleyen 30 günden az olması durumunda;

c) Sigorta sözleşmesinin 4.3.2. maddesine uygun olarak akdedildiği durumlar hariç olmak üzere, sigorta sözleşmesinin geçerlilik süresi içinde meydana gelen geminin tam kaybı durumunda;

d) İşbu kurallara uygun olarak akdedilen sigorta sözleşmesinin geçerlilik süresi içinde, sigorta sözleşmesine uygun olarak tazminat kapsamına dahil edilen kayıpların meydana gelmesi durumunda.  1. Sigorta sözleşmesinin akdedilmesi sırasında taraflar, belirli kuralların değiştirilmesi, geçersiz sayılması, ya da söz konusu kurallara eklemelerin yapılması konusunda anlaşma hakkına sahiptir.
 1. Sigorta kapsamındaki olayların meydana gelmesi durumunda tarafların ilişkileri
  1. Sigorta kapsamındaki olayın meydana gelmesi durumunda, Sigortalı veya temsilcisi, zararları önlemek ve en aza indirgemek amacıyla gerekli tüm önlemleri almak, hatalı kişilerle ilgili olarak talepte bulunma hakkını temin etmek, diğer bir deyişle, gemi teminat altına alınmamış gibi hareket etmekle yükümlüdür.

  2. Sigorta kapsamındaki olayı incelemek ve teminat altındaki geminin kurtarılması ve güvenlik altına alınması konusunda yapılan çalışmalarda yer almak üzere Sigortacı tarafından atanan temsilcinin gönderilebilmesi amacıyla, Sigortacı ve temsilcisi, meydana gelen sigorta kapsamındaki olay konusunda mümkün olan en hızlı şekilde bilgilendirilmelidir.

Ancak, Sigortacının ve temsilcisinin kurtarma ve gemiyi güvenlik altına alma çalışmalarında yer alması, Sigortalının tazminat alma konusundaki hakkının kabul edilmesi için temel teşkil etmez.

  1. Kazadan sonra geminin tamir edilmesinin gerekli olması durumunda, Sigortalı, söz konusu durumla ilgili olarak Sigortacıyı bilgilendirmek ve geminin aldığı hasarın incelenmesi çalışmalarında yer almak konusunda Sigortacı tarafından atanan temsilciye imkan sağlamakla yükümlüdür.

  2. İnceleme ve tamir çalışmalarını gerçekleştirmek üzere havuz ve tersane ile ilgili olarak yapılacak seçim konusunda Sigortacının onayı alınmalıdır. Tamir çalışmalarının gerçekleşeceği yerin ve zamanın Sigortacı tarafından onaylanmaması durumunda, tazmin edilecek olan tutar, tamirle ilgili uygun ve makul masraflardan yola çıkarak Sigortacı tarafından belirlenmektedir.

  3. Tamirle ilgili olarak tazmin edilen tutar, hasar gören geminin, sigorta sözleşmesinin akdedilmesi sırasındaki durumuna getirilmesi için yapılması gereken masrafların toplamı olarak kabul edilmektedir. Bununla birlikte, geminin ayrı parçalarının tamir edilmesiyle ilgili masraflar, amortisman dahil edilmeden tazmin edilmektedir.

  4. Sigorta kapsamındaki olay sonucunda geminin seferine ara vermek ve derhal tamire gitmek zorunda kalması durumunda, geminin tamir yerine ulaştırılması ve geri dönüşü ile ilgili uygun ve makul masraflar tazminat kapsamı dahilindedir.

Tüm diğer durumlarda, sigorta kapsamındaki olayla ilgili olarak meydana gelen hasarların giderilmesi amacıyla geminin son vardığı noktadan tamir yerine transfer edilmesi için yapılan masraflar, söz konusu transferle ilgili normal işletme masraflarını aşan meblağ tutarında tazmin edilmektedir.

  1. Gemi gövdesinin en son boyanma tarihi takip eden 12 ay içinde, tamir çalışmalarının yürütülmesi koşuluyla, söz konusu çalışmalar sırasında gemi gövdesinin temizlenmesi ve boyanması ile ilgili masraflardan sadece hasar gören parçalarla ilgili olanlar tazmin edilmektedir.

  2. Tamir çalışmaları sırasında gerçekleştirilen çalışmaların sadece ve sadece, sigorta kapsamındaki olayın sonucunda meydana gelen hasarların giderilmesi amacıyla yapılması koşuluyla, geminin doka çekilmesi, indirilmesi, kızak yardımıyla çekilmesi ve indirilmesi ile ilgili masraflar, tazmin edilen tamir masraflarına dahil edilmektedir.

  3. Sigorta sözleşmesiyle teminat altına alınan hasarlarla ilgili tamir çalışmalarının, sigorta kapsamındaki olayın sonuçlarıyla ilgili olmayan çalışmalarla birlikte aynı anda yürütülmesi durumunda, tamir çalışmalarıyla ilgili olarak tazmin edilen tutara, geminin doka çekilmesi, indirilmesi, ya da kızak yardımıyla çekilmesi ve indirilmesi ile ilgili masrafların %50’si dahil edilmektedir. Bununla birlikte, havuz veya kızağın kullanımı ile ilgili olarak tazmin edilen masrafların hesabı, sigorta kapsamındaki olay sonucunda yapılan tamir çalışmalarının ayrı yürütüldüğü farz edilerek, bu çalışmalar için harcanan zamandan yola çıkarak gerçekleştirilmektedir.

  4. Hasarların giderilmesi konusunda tamir çalışmalarının yapılmaması ve geminin satılması durumunda, Sigortalı, sigorta kapsamındaki olay sonucunda meydana gelen masrafların tazmin edilmesi konusunda talepte bulunma hakkına sahiptir. Tazmin edilecek tutar, sigorta geçerlilik süresinin bitimine kadar yapılabilecek tamir çalışmalarıyla ilgili makul tutardan yola çıkarak hesaplanmaktadır. Bununla birlikte, söz konusu tutar, sigorta sözleşmesine göre tazmin edilen hasarlar nedeniyle değeri düşen miktardan fazla olamaz.

Geminin hurda olarak satılması durumunda işbu maddenin şartları uygulanmamaktadır.

  1. Sigorta değerini aşmamak koşuluyla sigorta meblağının tam tazmini aşağıda belirtilen durumlarda gerçekleştirilmektedir:

   1. Geminin gerçek tam kaybı durumunda (geminin tamamen harap olması ya da geri dönülemez şekilde hasar görmesi);

   2. Geminin iz bırakmadan kaybolması durumunda (üç ay içinde gemiyle ilgili herhangi bir haberin gelmemesi ve son gelen haberin sigorta sözleşmesinin sona ermesinden önce ulaşması);

   3. Geminin hükmi tam kaybı durumunda (gemiyle ilgili olarak yapılacak tamir ve yeniden inşa çalışmalarının ekonomik açıdan makul olmaması).

Geminin hükmi tam kaybı, sigorta kapsamındaki olayın sonuçlarının giderilmesi için yapılacak çalışmalarla ilgili masrafların, geminin sigorta değerinin en az %100’ünü oluşturması durumunda kabul edilmektedir.

  1. Sigorta kapsamındaki olayın sonuçlarının giderilmesi için yapılacak çalışmalarla ilgili masrafların tutarına, geminin sigorta sözleşmesinin akdedilmesi sırasındaki durumuna tekrar döndürülmesi için yapılacak olan tamir çalışmaları, kurtarma çalışmaları, tamir yerine çekme ve müşterek avarya masrafları dahil edilmektedir.

  2. Geminin tam kaybı ya da iz bırakmadan kaybolması sonucunda sigorta tazminatının ödenmesiyle birlikte, Sigortacı, teminat altına alınan geminin mülkiyet hakkını tazmin edilen tutar oranında devralır.

  3. Sigortacının, teminat altına alınan gemiyle ilgili mülkiyet hakkını devralmak konusunda itirazda bulunması halinde, söz konusu sigorta tazminatının ödemesi, teminat altına alınan geminin kalan değeri eksiltilmeden gerçekleştirilmektedir.

  4. Aksi konuda anlaşma sağlanmadıkça, sigorta kapsamındaki olayla ilgili tüm masraflar ilk olarak Sigortalı tarafından yapılmakta, daha sonra ise Sigortacı tarafından tazmin edilmektedir.

  5. Sigorta tazminatının talep edilmesi sırasında, Sigortalı, sigorta şartlarının öngördüğü olayın gerçekten meydana geldiğini belgelerle kanıtlamak ve tazminat talebinin Sigortacı tarafından incelenmesi için gerekli olan tazminat talebiyle ilgili belgeleri Sigortacıya ibraz etmekle yükümlüdür.

  6. Sigorta tazminatının ödenmesi konusunda talepte bulunma hakkı, Rusya Federasyonu kanunlarına uygun olarak karşılanmaktadır.

  7. Sigortacı, aşağıda belirtilen durumlarda sigorta tazminatının ödenmesi konusunda itirazda bulunma hakkına sahiptir:

a) Riziko seviyesini önemli ölçüde etkileyen durumlar konusunda Sigortalının yanlış bilgiler sunması durumunda (madde 7.1);

b) Sigortalının, riziko seviyesindeki önemli değişiklikler konusunda Sigortacıyı bilgilendirmemesi durumunda (madde 7.10);

c) Sigortalının 8.1-8.4 maddelerinde belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda.


  1. Sigorta tazminatının ödenmesi konusunda değerlendirmenin yapılması sırasında Sigortacı, sigorta sözleşmesinin Sigortalıyla akdedildiğini belgeleyen sigorta poliçesini, ya da diğer bir belgeyi talep etme hakkına sahiptir.

  2. Sigortalının ya da Lehdar Tarafın üçüncü şahıslardan tazminat alması durumunda, Sigortacı, sigorta sözleşmesi uyarınca tazmin edilecek olan tutar ile üçüncü şahıslar tarafından ödenen miktar arasındaki farkı öder.

  3. Sigorta tazminatının ödenmesinden sonra, verilen hasar konusunda Sigortalının, ya da Lehdar Tarafın üçüncü şahıslarla ilgili olarak sahip olduğu tazminat talebinde bulunma hakkı, ödenen miktar oranında Sigortacıya geçer.

Sigorta tazminatını alan Sigortalı ya da Lehdar Taraf, kendilerinde bulunan tüm belgeleri ve kanıtları Sigortacıya ibraz etmek ve söz konusu hakkın uygulanması için gerekli tüm prosedürleri yerine getirmekle yükümlüdür.

Sigortalının, ya da Lehdar Tarafın, zararlardan sorumlu olan şahıslarla ilgili olarak tazminat talebinde bulunma hakkından feragat etmesi, veya Sigortalıdan ya da Lehdar Taraftan kaynaklanan nedenlerle bu hakkın kullanılamaması durumunda (zararlardan sorumlu şahıslarla ilgili olarak tazminat talebinde bulunmak için son başvuru tarihinin geçmesi, vs.), Sigortacı, tazminat yükümlülüğünden ilgili oranda muaf sayılır. Tazminat ödemesinin önceden gerçekleştirilmesi durumunda ise Sigortalı ya da Lehdar Taraf, sigorta tazminatının ödendiği tarihten itibaren kanunlara uygun olarak eklenen faizle birlikte ve söz konusu tutarı iade etmekle yükümlüdür.  1. Eşdeğer para biriminin kullanılmasıyla düzenlenen sigorta sözleşmesiyle ilgili sigorta tazminatının ödenmesi, ödemenin yada para transferinin gerçekleştirildiği tarihte Rusya Federasyonu Merkez Bankası’nın söz konusu döviz cinsi için belirlediği kurun temel alınması yoluyla ruble cinsinden gerçekleştirilmektedir. Bununla birlikte, sigorta tazminatının hesap edilmesinde kullanılan söz konusu madde, ödemede kullanılan maksimum döviz kurunu [sigorta priminin ödendiği tarihte Rusya Federasyonu Merkez Bankası tarafından belirlenen döviz kuruna %1 (yüzde bir) oranındaki faizin aylık olarak (eksik aylar dahil olmak üzere) eklenmesiyle hesap edilen döviz kurunu] aşmadığı durumlarda geçerlidir. Rusya Federasyonu Merkez Bankası tarafından belirlenen söz konusu döviz kurunun yukarıda belirtilen maksimum kuru aşması durumunda, sigorta tazminatının tutarı maksimum döviz kurunu temel alarak hesap edilmektedir.
 1. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
  1. Sigortacının yükümlülükleri:

a) Sigorta poliçesini ve sigorta kurallarını teslim etmek;

b) Sigortalının, sigorta kapsamındaki olayın meydana gelme riskini ve olası hasarın büyüklüğünü azaltan önlemler alması, ya da reel risk değerinin artması durumunda, Sigortalı tarafından yapılacak başvuru üzerine sigorta sözleşmesini yenilemek;

c) Sigorta kapsamındaki olayın meydana gelmesi halinde, sörvey raporu takip eden 30 takvim günü içinde sigorta tazminatını gerçekleştirmek.

d) Sigorta sözleşmesinde öngörüldüğü taktirde, Sigorta kapsamındaki olayın meydana gelmesiyle sigorta konusu değerlerin zarar görmesini önlemek ya da söz konusu zararları en aza indirgemek için Sigortalı tarafından yapılan çalışmalarla ilgili masrafları tazmin etmek. Bununla birlikte söz konusu tazminat tutarı, sigorta sözleşmesiyle öngörülen meblağı aşamaz;

e) Sigortalının finansal durumunu ve diğer bilgilerini, Rusya Federasyonu kanunlarına ters düşmese dahi ifşa etmemek.


  1. Sigortalının yükümlülükleri:

a) Sigorta priminin ödemesini zamanında gerçekleştirmek;

b) Sigorta sözleşmesinin akdedilmesi sırasında, kendisinin haberdar olduğu ve sigorta riskinin değerlendirilmesi açısından önem taşıyan durumlar konusunda; ve söz konusu gemiyle ilgili olarak daha önce akdedilen, ya da akdedilmekte olan sigorta sözleşmeleri konusunda Sigortacıyı bilgilendirmek;

c) Sigorta kapsamındaki olayın meydana gelmesiyle birlikte, sigorta konusu değerlerin zarar görmesini önlemek ya da söz konusu zararları en aza indirgemek için gerekli tüm önlemleri almak ve 8.2 maddesinde belirtilen süre içinde sigorta kapsamındaki olayla ilgili olarak Sigortacıyı bilgilendirmek.

Ancak, Sigortacının veya temsilcisinin kurtarma ve gemiyi güvenlik altına alma çalışmalarında yer alması, Sigortacı tarafından kabul edilmedikçe, Sigortalının tazminat alma konusundaki hakkının geçerli sayılması için temel teşkil etmez.

d) Kazadan sonra gemiyle ilgili olarak gerçekleştirilecek olan tamir çalışmalarından önce, söz konusu tamirle ilgili olarak Sigortacıyı bilgilendirmek ve geminin aldığı hasarın incelenmesi çalışmalarında yer almak konusunda Sigortacı tarafından atanan temsilciye imkan sağlamak;

e) 7.8 maddesine uygun olarak, riziko seviyesinde meydana gelen önemli değişiklikler konusunda Sigortacıyı bilgilendirmek;

f) Geminin tam kaybı, ya da iz bırakmadan kaybolması durumunda, tazminat talebinde bulunmadan önce, aşağıda belirtilen konularla ilgili olarak Sigortacıyı bilgilendirmek:

- Herhangi bir öncelik hakkının, taahhüdün, gemi kiralamayla ilgili hakkın, gemi borçlarıyla ilgili rehin haklarının, ve mülkiyet hakkını kısıtlayabilecek gemiyle ilgili her türlü hakların mevcudiyeti; söz konusu hakların mevcudiyeti durumunda bunların içeriği;

- Özel ya da kamu hukukuna uygun olarak gemiyle ilgili herhangi bir yasal sorumluluğun, ya da söz konusu sorumluluğa neden olabilecek herhangi bir yükümlülüğün mevcudiyeti;


  1. Sigortacının hakları:

a) Sigorta sözleşmesinin akdedilmesinden önce, temsilcisinin de katılımıyla gemiyi havuzda incelemek;

b) Sigorta kapsamındaki olayın meydana gelmesiyle oluşan hasarla ilgili tutanağın düzenlenmesi amacıyla bağımsız sörveyi tayin etmek.
 1. ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

Sigorta sözleşmesinden doğan anlaşmazlıklar, Rusya Federasyonu Kanunları’na ve uluslararası uygulamalara uygun olarak çözülmektedir.


Yüklə 83,63 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə