Sahələrin mühəndis layihələndirilməsi prinsipləri fənnindən test suallarıYüklə 0,61 Mb.
səhifə1/3
tarix09.06.2018
ölçüsü0,61 Mb.
  1   2   3

Sahə müəssisələrinin layihələndirilməsi

fənnindən test sualları.

1.Geyim insan üçün fərdi istifadə əşyası olduğu üçün,ona hansı tələblər qoyulur?


A) Estetik,gigiyenik,istismar və iqtisadi

B) Gigiyenik,konstruktiv

C) İstismar,erqonomik,estetik

D) Fizioloji,gigiyenik,antropometrik

E) Antropometrik,gigiyenik və estetik
2.Geyimə olan istismar tələblərinə nələr aiddir?
A) İstifadənin rahatlığı,təyinatına və istismar şəraitinə uyğunluğu,istismarda etibarlılığı,xidmət müddəti

B) Təyinata uyğunluğu,modanın istiqamətinə uyğunluğu

C) Verilən formanı saxlamaq qabiliyyəti,insan bədənini ətraf mühitin əlverişsiz şəraitdən qoruması

D) İstifadənin rahatlığı insan bədənini təmiz saxlaması

E) İstismar şəraitinə uyğunluğu,material sərfinin az olması
3.Geyimə olan estetik tələblərə nələr aiddir?
A) Modanın istiqamətinə uyğun olması,çeşidinin genişlənməsi,yeni materiallardan istifadə edilməsi,istehlakçının estetik zövqlərinin ödəməsi

B) İstifadənin rahatlığı,çeşidinin daima genişlənməsi

C) Orqanizmin normal həyat fəaliyyəyini təmin etmək,estetik zövqləri ödəmək,istifadənin rahatlığını təmin etmək

D) Material sərfi yeni material və bəzək materiallarından istifadə edilməsi

E) Verilən formanı saxlamaq qabiliyyəti,çeşidinin artması
4. Geyimlərə qoyulan iqtisadi tələblərə nələr aiddir?
A) Əsas və köməkçi materialların bəzək materiallarının dəyəri, geyimin hazırlanmasına vaxt sərfi, material sərfi

B) Geyimin hazırlandığı bütün materialların dəyəri, çeşidinin artması

C) Material sərfi, istifadənin rahatlığı

D) Material sərfi, xidmət müddəti

E) Əsas və köməkçi materialların dəyəri, xidmət müddəti

5. Geyimlərə qoyulan gigiyenik tələblərə nələr aiddir?


A) Mexaniki və kimyəvi zədələnmələrdən, ətraf mühitin zərərli şəraitindən bədəni qorumaq, orqanizmin, normal həyat fəaliyyətini təmin etmək

B) Orqanizmin normal həyat fəaliyyətini təmin etmək, geyimin raharlılığını təmin etmək

C) Formasını saxlamağı təmin etmək

D) Material sərfini azaltmaq

E) Dəri örtüyünü təmiz saxlamaq və geyimin çeşidini genişləndirmək
6. Texniki məsələlərin həlli nəyin tətbiqi ilə mümkün olur?


  1. Standartların

B) Kompleks standartlaşdırmanıərin

C) Texniki şərtl B

D) Texniki təsvirlərin

E) Preyskurantların


7. Xalq təsərrüfatının bütün sahələri üçün universal ola bilən kompleks standartlar sənədi hansı sənətdir?
A) Konstruktor sənədləşməsinin vahid sistemi (K.S.V.S.)

B) Vahid qiymətlər sistemi

C) Texnoloq sənədləşməsi vahid sistemi

D) Beynəlxalq standartlaşdırılması

E) Regional standartaşma sənədi
8. K.S.V.S. (konstruktor sənədləşməsinin vahid sistemi) nədir?
A) Kompleks dövlət standartları

B) Kompleks sahə standartlar

C) Kompleks müəssisə standartları

D) Kompleks respublika standartları

E) Kompleks standartlaşma
9. İnkişaf etmiş sənaye sahələrində məmulatların layihələndirilməsi neçə mərhələdə aparılır?

A) 3


B) 2

C) 1


D) 4

E) 5
10. Tikiş sənayesində məmulatların konstruksiyalaşdırılması neçə mərhələdə aparılır?


A) 2

B) 1


C) 3

D) 4


E) 5
11. Geyimin yeni modelinin işlənməsi neçə mərhələdə olur?

A) 3


B) 2

C) 1


D) 4

E) 5
12. Bədii konstruktor layihəsinə hansı növ işlər aiddir?


A) Analoqların təhlili, uügülərin hazırlanması

B)Analoqların təhlili, modelin ilkin eskizi,əvvəldən seçilmiş eskiz layihəsinin son dəfə işlənməsi, əsasın çertyojunun qurulması

C) Ülgülərin texniki çoxaldılması, konstruksiya həllinin işlənməsi

D) Modelin texniki təsvirinin dəqiqləşdirilməsi, yeni modellə texniki-iqtisadi göstəricilərin əsaslandırılması

E) Modelin bədii tərtibatı, konstruksiya həllinin işlənməsi
13. İşçi layihəyə hansı işlər auddir?

A) Ülgülərin hazırlanması, ülgülərin texniki çoxaldılması, modelin texniki təsvirinin dəqiqləşdirilməsi

B)Texniki-iqtisadi göstəricilərin yeni modelə əsaslandırılması,modelin ilkin eskizi

C) Konstruktiv həllin işlənməsi, əsasın çertyojunun qurulması

D) Modelin bədii tərtibatı, yeni modelə texniki- iqtisadi göstəricilərin əsaslandırılması

E) Ülgülərin hazırlanması, analoqların təhlili


14. Texniki tapşırıq nədir və nələri göstərir?
A) Konstruktor sənədi olub, gələcək məmulata ilkin tələbləri, əsas təyinatı, keyfiyyət göstəricilərinin, ən mühüm tələbləri göstərir

B) Konstruktor sənədi olub məmulata müxtəlif variantların mümkün həllini, və məmulata xüsusi tələbləri göstərir

C) Sənədlər cəmi olub konstruktiv həlli, təyinatı müəyyən edən göstəriciləri göstərir

D)Konstruktor sənədlərinin cəmi olub son texniki həlli göstərir

E) Sənədlər cəmi olub işlənən məmulata konstruktiv və istismar xüxusiyyətlərini göstərir
15. Texniki təklif nədir və nəyə əsaslanır?
A) Texniki tapşırığın təhlili əsaslnda məmulatların texniki və texniki-iqtisadi əsaslandırılan sənədlərin cəmidir

B) Elmi-tədqiqat işlərinin nəticəsi olan konstruktor sənədidir

C) Texniki həlli özündə əks etdirən konstruktor sənədlərinin cəmidir

D) Yeni məmulatin işlənməsinə olan işçi sənəddir

E) Konstruktiv həlli özundə göstərən konsrtuktor sənədlərinin cəmidir

16. Texniki təklifdə göstərilənlər təsdiq olunduqdan sonra o, hansı sənəd üçün əsas hesab olunur?


A) Eskiz layihəsi

B) Texniki tapşırıq

C) Texniki layihə

D) İşçi sənədləşmə

E) Bədii konstruktor layihəsi
17. Eskiz layihəsi təsdiq olunduqdan sonra hansı sənəd üçün əsas hesab olunur?
A) Texniki layİhə

B) Texniki təklif

C) Texniki tapşırıq

D) İşçi sənədləşmə

E) İşçi layihə
18. Texniki layihədə nələr verilməlidir?
A) Məmulatın konstruksiyasının təsviri, mareialın seçilməsinin əsaslandırılması, modelin dəqiqli yerinə yetirilməsinə olan tələblər

B) Məmulatin optimal variantlarının seçilməsi, seçimin əsaslandirilması

C) Gələcək modelin eskizinin yaradılması

D) Geyimin gələcək modelinin konkret xarakteristikasının tərtibi

E) Texniki həllin əsaslandırılması və işlənməsi
19.Texniki layihə təsdiq olunduqdan sonra hansı sənəd üçün əsas hesab olunur?
A) İşçi sənədləşmə

B) Texniki tapsırıq

C) Eskiz layihəsi

D) Texniki təklif

E) İşçi layihə
20. İşçi sənədləşmə neçə mərhələdə yerinə yetirilir?
A) 3

B) 2


C) 1

D) 4


E) 5
21. Geyim altı havanın insanın həyat fəaliyyəti üçün komfort hesab olunan temperaturu hansı temperaturdur?
A) 30-320C

B) 33-340C

C) 28-300C

D) 31-330C

E) 29-300C
22. Soyuq fəsil üçün komfort temperatur neçə dərəcə C-ə bərabərdir?
A) 18-240C

B) 18-200C

C) 20-220C

D) 22-240C

E) 24-280C
23.İsti iqlim şəraiti üçün komfort temperatur hansı temperatur hesab olunur?
A) 24-280C

B) 18-240C

C) 20-220C

D) 22-240C

E) 18-200C
24. Layihələndirilən geyimlə örtülən bədənin sahələrində dərinin temperaturu hansı həddə olur?
A) 31,1-33,40C

B) 28-300C

C) 30-320C

D) 24-280C

E) 30-310C
25. Geyim layihələndirərkən insan orqanizminin istilik balansı hansı tənliklə ifadə olunur?
A) M= Q1+Q2+Q3+Q4+Q5

B) M= Q1+Q2+Q3

B) M- ∆Q =Q1+Q2+Q3+Q4+Q5

C) Q1= M-(Q2+Q3+Q4)

E) M= Q1+Q2+Q4
26. Nənlik balansı necə ifadə olunur?

A) G =G1+G2+G3+G4

B) G =G1+G2+G3

C) G = G-G2+G3

D) G =G1+G2+G4

E) G4 = G- (G1+G2+G3)


27. Nəmliyin hansı səviyyəsi geyim altı boşluqdakı havanın nisbi nəmliyinin komfortluq kriteriyası hesab olunur?
A) 40-60%

B) 40-50%

C) 50-60%

D) 60-70%

E) 50-70%
28. İnsan orqanizmi ətraf mühitə istiliyi hansı yollarla verir?
A) Buxarlanma, tənəffüs, şualanma, konveksiya, istilik keçirmə B) Şualanma, buxarlanma, soyuma

C) Hava keçirmə, buxarlanma, şualanma

D) Küləyin təsirində,nəmliyin artması ilə

E) Soyuma, şualanma, istilik keçirmə


29. Normal şəraitdə sakit vəziyyətdə ən çox istilik itirilməsi hansı yolla həyata keçir?
A) Şualanma

B) Konveksiya

C) Buxarlanma

D) Tənəffüs

E) Müxtəlif yollarla
30. Şualanma ilə istiliyin itirilməsi neçə faiz təşkil edir?
A) 43,7%

B) 31%


C) 21-7%

D) 3,6%


E) 30%

31. Buxarlanma ilə istiliyin itirilməsi neçə faiz təşkil edir?


A) 21,7%

B) 31%


C) 43,7%

D) 30%


E) 3,6%
32. Geyim üçün materialların əsas istilik fiziki xarakteristikalarına nələr aiddir?
A) Məsaməliliyi, həcmi kütləsi, nəmliyi, istilik keçirməsi, temperatur keçirməsi,istilik tutumu

B) Həcmi kütləsi, nəmlik, sürtünme

C) İstilik tutumu, sərtliyi, nəmliyi, hidroskopikliyi

D) Hidrozkopikliyi, nəmliyi, istilik keçirməsi

E) Şualanması, hidrozkopikliyi, məsaməliyi, istilik tutumu
33. Məsaməlilik hansı geyim materiallarında daha çoxdur?
A) Paltoluq

B) Donluq

C) Kostyumluq

D) Alt geyim materiallarında

E) Köynəklik
34. Kostyumluq materiallarda məsaməlilik neçə faiz təşkil edir?

A) 74,1-86%

B) 71,1-86,6%

C) 71,4-86%

D) 86-92%

E) 71-86%


35. Paltoluq materiallarda məsaməlilik neçə faiz təşkil edir?
A) 86-92%

B) 71,1-86,6%

C) 74,1-86%

D) 71,4-86%

E) 86,6-92%
36. Radiasiyada istilik ötürmə əmsalı α - hansı düsturla hesablanır.

A)


B)
C)
D)

E)


37. İstilik keçirmə əmsalı λw necə hesablanır?
A)

B) λw= λ·(1+ Wε W) ·100


C)

D)

E)
38. Geyimin konstruksiyalaşdırılmasında neçə sayda ölçü əlamətlərində istifadə olunur?
A) 60-70

B) 50-60


C) 40-50

D) 50-70


E) 40-60
39. Uzununa ölçmələr nəyi müəyyən edir?
A) Uzunluq, məsafə, hündürlük

B) Uzunluq, eni, perimetr

C) Perimetr, məsafə, qamət

D) Qamət, hündürlük, en

E) Köklük, uzunluq, hündürlük
40. Eninə ölçmələr nələri xarakterizə edir?
A) Bədənin ayrı-ayrı hissələrinin enini

B) Bədənin ayrı-ayrı hissələrinin uzunluğu

C) Boyun hündürlüyünü

D) Bədənin ümumi uzunluğunu

E) Bədənin perimetrini
41. Bədən quruluşunun tipləri nələrdən asılı olur?
A) Əzələ və piy qatından (piylənmədən)

B) Qamətdən və əzələdən

C) Kürək hissənin enindən və qamətdən

D) Onurğa sütunundan

E) Bel və əzələdən

42. Qamət nəyin formasından asılı olur?


A) Onurğa sütunun

B) Bədənin

C) Küləyin

D) Kürək və qolların

E) Sinə və kürəyin
43. Qamət neçə tipdə olur?
A) 3

B) 2


C) 1

D) 4


E) 5
44. Klassik antropometriyada neçə antrometrik nöqtələrdən istifadə olunur?
A) 100

B) 90


C) 80

D) 110


E) 120
45.Sahə standartlarına görə əsas neçə antropometrik nöqtələrdən istefadə olunur?
A) 16

B) 12


C) 13

D) 14


E) 10
46. Geyimin ölçüləri bədənin hansı hissəsinin ölçü əlaməti ilə müəyyən edilir?
A) Döşün yarım çevrəsi ilə

B) Belin yarım çevrəsi ilə

C) Bədənin döş hissəsinin perimetri ilə

D) Bədənin uzunluğu ilə

E) Boyun hündürlüyü ilə
47. Ölçülər arasındakı fərq neçə santimetr təşkil edir?
A) 1

B) 2


C) 3

D) 4


E) 5
48. Köklük neçə ölçünün nisbəti ilə müəyyən edilir?
A) 2

B) 3


C) 4

D) 5


E) 6
49. Neçə cür köklük qəbul edilir?
A) 1

B) 2


C) 3

D) 4


E) 5
50. Köklük üzrə fiqur tiplərində ölçülər arası fərq kişi və qadınlarda neçə santimetr götürülür?
A) 6 və 4

B) 4 və 2

C) 2 və 4

D) 4 və 6

E) 6 və 2
51. Geyimin hazırlanması üçün insanlar neçə böy qrupuna bölünür?
A) 2

B) 3


C) 4

D) 5


E) 6
52. Biçim sexinin vəzifəsi nədən ibarətdir?
A) Geyim detallarının biçilməsi,onların tikilməyə hazırlanması,biçilmiş hissələrin komplekləşdirilməsi

B) Tikiş sahələrini biçimlərlə təchiz etmək,detalların tikilməsi

C) Ülğülərin hazırlanması,material sərfinin normallaşdırılması

D) Geyim detallarının biçilməsi,ülğülərin hazırlanması

E) Yeni modellərin yaradılması,biçilmiş hissələrin komplektləşdirilməsi
53. Biçim sexindəhansı texnoloji əməliyyatlar yerinə yetirilir?
A) Materialların qəbulu,materialların sərilməsi,detalların biçilməsi,keyfiyyətin yoxlanması,detalların komplektləşdirilməsi

B) Biçimlərin nömrələnməsi,emal üsullarının seçilməsi,ülğülərin sahəsinin ölçülməsi

C) Parçaların biçimə hesablanması,materialların sərilməsi,detalların biçilməsi

D) Materialların qəbulu,və sərilməsi,parça qalıqlarının hesablanması

E) Biçimlərin nömrələnməsi,parça sərfinin normalaşdırılması,detalların biçilməsi
54. Sərilmə neçə üsulla yerinə yetirilə bilər?
A) 1

B) 2


C) 3

D) 4


E) 5
55. Sərilmənin yerinə yetirilməsi neçə cür ola bilər?
A) 1

B) 2


C) 3

D) 4


E) 5
56. Sərilmə neçə cür olur?
A) 1

B) 2


C) 3

D) 4


E) 5

57. Material kəsiklərinin sərilməyə verilməsi neçə cür mexanikləşdirilmiş vasitələrlə yerinə yetirilir?


A) 2

B) 3


C) 4

D) 5


E) 6
58. Sərginin və onun hissələrinin iş zonasından çıxarılması üçün hansı stollardan istifadə olunur?
A) İki müstəvili

B) Üç müstəvili

C) Dörd müstəvili

D) Beş müstəvili

E) Çox müstəvili
59. Biçim sexində növbə ərzində texnoloji əməliyyatların yerinə yetirilməsində çalışan icraçıların sayı hansı kimi düsturla təyin olunur?
A)

B)

C) Kf = Tor

D) Kf= Mtη /εR

E)
60. Biçim sexinin hesabi sahəsi Sn hansı disturla müəyyən edilir?
A)

B) Sn=ΣS.η

C)

D) Sn=ΣS-η

E) Sn=(ΣS +m)
61. Texnoloji proses hansı proseslərin məcmusundan ibarətdir?
A) Əsas, əlavə və xidməti proseslərin

B) Əlavə proseslərin

C) Əsas, və əlavə proseslərin

D) Əsas proseslərin

E) Əsas və xidməti proseslərin
62. Texnoloji proses hansı əməliyyatlara ayrılır?
A) Bölünməz, nəzarət və nəqliyyat əməliyyatlarına

B) Bölünməz, nəzarət və maşın-əl əməliyyatlarına

C) Bölünməz,əl və maşın əməliyyatlarına D) Nəqliyyat, nəzarət və əl əməliyyatlarına

E) Əl, maşın və nəzarət əməliyyatlarına


63. Bölünməz əməliyyatların neçə növü ayrıd edilir?
A) 3

B) 2


C) 1

D) 4


E) 5
64. Maşın əməliyyatları neçə əməliyyatlara bölünür?
A) 2

B) 1


C) 3

D) 4


E) 5
65. Axınlı istehsal istehsalın təşkilinin hansı formasıdır?
A) Texnoloji prosesin ardıcıl yerləşdirilmiş iş yerlərində-axın xətlərində yerinə yetirilməsi

B) Əməliyyatların əllə yerinə yetirilməsi

C) Bölünməz əməliyyatların bir maşında yerinə yetirilməsi

D) Texnoloji prosesin xüsusi qurğularda yerinə yetirilməsi

E) Əməliyyatların paralel şəkildə əl və maşınlarda yerinə yetirilməsi
66. Axının faktı (ritmi) hansı düsturla hesablanır?

A)

B)τ= Rn +Mn

C) τ= Rn ·Mn

D)

E) τ= Rn -Mn


67. Axınların gücünə görə neçə növü vardır?
A) 3

B) 2


C) 1

D) 4


E) 5
68. İstifadə olunan texnikanın səviyyəsinə görə axınlar neçə cür olur?
A) 3

B) 2


C) 1

D) 4


E) 5
69. Yarım fabrikatların proses daxilində yerdəyişməsi üsuluna görə axınlar neçə cür olur?
A) 2

B) 1


C) 3

D) 4


E) 5
70. İş əhənginin təşkili formasına görə axınlar neçə növ olur?
A) 3

B) 2


C) 1

D) 4


E) 5

71. Axınlar neçə sinifə bölünür?

A) 3

B) 2


C) 1

D) 4


E) 5
72. Avadanlığın yerləşdirilməsi, nəqletdirmə vasitələrinin növləri və axının ritmindən asılı olaraq axının neçə tipi ayırd edilir və hansılardır?
A) 4, (sərbəst ciddi, aqreqat və aqreqat-qruplu)

B) 2, (sərbət və ciddi)

C) 3, (sərbəst, ciddi və aqreqat)

D) 1, (sərbəst)

E) 3, ( aqreqat,sərbəst,aqreqat-qruplu)
73. Modellər üzrə fəhlələrin hesabı sayı necə hesablanır?

A)

B)

C) Fn= T ·τ

D) Fn= T +τ

E) Fn= T -τ


74. Axında fəhlələrin sayı necə hesablanır?

A)

B) F= N ·f

C)

D) F= N +f

E) F= N -f


75. Aqreqat tipli axınlarda əmək əşyayarı bir iş yerindən digərinə necə ötürülür?
A) İcraçılar tərəfindən əl ilə

B) Lentli konveyr vasitəsilə

C) Zəncirli konveyr vasitəsilə

D) Nəqletdirici vasitəsilə

E) Mexanikləşdirilmiş nəqletdiricilər vasitəsilə

76. Konveyrli axınlarda neçə növ konveyrlərdən istifadə edilir?


A) 3

B) 2


C) 1

D) 4


E) 5
77. Şaquli qapalı konveyrlər neçə cür olur?
A) 3, (birxətli bircərgəli, birxətli, ikicərgəli, ikixətli ikicərqəli)

B) 2, (bir xətli, bir cərgəli, ikitxərəfli, ikicərqəli)

C) 1, (bir xətli, bir cərgəli)

D) 3 ,(birxətli bircərgəli, ikixətli ikicərgəli, üçxətli üçcərgəli)

E) 2, (birxətli bircərgəli, birxətli ikicərgəli)
78. Konveyerli axının növlərin təhsil buraxılışı Mn necə təyin edilir?
A)

B)

C)

D)

E)

79. Konveyerli axının ritmi hansı düstur ilə hesablanir?

A)
B)

C)

D)

E)

80. Axının faktı (ritmi) hansı ölçü vahidi ilə nə ilə ölçülür?
A) Saniyə

B) Saat


C) Dəqiqə

D) Ədəd


E) Qram
81. Əməyin elmi-təşkili hansı tədbirlərin layihələndirilməsini tələb edir?
A) Texniki, iqtisadi, təşkilati

B) Texniki, təşkilati, estetik

C) İqtisadi, texniki, istismar

D) Texniki, təşkilati

E) Texniki, estetik, texnoloji
82. Nöbə ərzində tikiş axınlarında çalışan fəhlələrin sayı necə təyin edilir?

A)

B)

C)

D)

E)


83. Tikiş istehsalatında əməyin bölgüsü necə bölgüdür?
A) Texnoloji bölgü

B) Konstruktiv bölgü

C) Texniki bölgü

D) Kütləvi bölgü

E) Fərdi bölgü
84. Əməyin kooperasiyası nəyi xarakterizə edir?
A) İstehsal prosesi iştirakçıları arasında effektiv əlaqələrin qurqlmasını

B) İstehsalın texniki cəhətdən modernləşməsini

C) Eyni cinsli nəhsul istehsalı istiqamətində texniki cəhətdən modernləşməsini

D) Müxtəlif cinsli məhsul istehsalı istiqamətində texniki cəhətdən modernləşməsini

E) İstehsalın yenidən qurulmasını
85. Əmək prosesinin təşkilində əmək prosesini məzmununu optimallaşdırılması prinsipi özündə nələri birləşdirir?
A) Müxtəlif işçi orqanların ritmik əmək prosesinin fəmini, əqli və fiziki fəaliyyətin əlaqələndirilməsi

B) İnsan əzalarının və maşının ritmik işinin təminatı C) Əmək prosesində lazımsız hərəkətlərin çıxarılması və daha komfort əmək şəraitinin yaradılması

D) Əmək prosesinin fasiləsiz həyata keçirilməsi

E) Əsas və köməkçi işlərin ciddi reqlament əsasında razılaşdırılmış aparılması


86. Əmək prosesinin təşkilinin paralellik prinsipində nələrə əməl olunmalıdır?

A) İnsanın (işçinin) və maşının eyni zamanda işlənməsinə nail olunması

B) Müxtəlif işçi orqanların ritmik əmək prosesinin təmini, əqli və fiziki fəaliyyətin əlaqələndirilməsi

C) Əmək prosesində lazımsız hərəkətlərin çıxarılması və daha komfort əmək şəraitinin yaradılması

D) Əmək prosesinin fasiləsiz həyata keçirilməsi

E) Əsas və köməkçi işlərin ciddi reqlament əsasında razılaşdırılmış aparılması


87. Əmək prosesinin təşkilində fasiləsizlik prinsipi hansı prosesdir?
A) Hər bir element əməliyyatı vacib texnoloji əmək fəaliyyətini tamamlayır və fasiləsiz həyata keçirir.

B) Müxtəlif işçi orqanlarının ritmik əsas prosesinin təmini, əliı və fiziki fəaliyyətin əlaqələndirilməsi

C) Əmək prosesində lazımsız hərəkətlərin çıxarılması və daha komfort əmək şəraitinin yaradılması

D) Əmək prosesinin fasiləsiz həyata keçirilməsi

E) Əsas və köməkçi işlərin ciddi reqlament əsasinda razılaşdirilmış aparılması
88. İstehsalat təşkilidə sinxronluq prinsipi hansı prinsipdir?
A) İşçi və avadanlığın hər hansı əməliyyatı yerinə yetirməsində işin maksimum uyğunlaşdırılması

B) Müxtəlif işçi orqanlarının ritmik əsas prosesinin təmini, əliı və fiziki fəaliyyətin əlaqələndirilməsi

C) Əmək prosesində lazımsız hərəkətlərin çıxarılması və daha komfort əmək şəraitinin yaradılması

D) Əmək prosesinin fasiləsiz həyata keçirilməsi

E) Əsas və köməkçi işlərin ciddi reqlament əsasinda razılaşdirilmış aparılması
89. İşçi yerləri nə cür sahədir?
A) Bütün texniki vasitələr, işçi stollar yerləşdirilən sahə

B) köməkçi avadanlıqlar yerləşən sahə

C) Əsas texnoloji avadanlıqlar yerləşən sahə

D) Nəqletdirici avadanlıqlar və qurğular yerləşdirilən sahə

E) Texnoloji əlavələr:kəsici və ölçücü alətlər yerləşən sahə
90. Geyimlərin çeşid qrupu nədir?
A) Geyim nümunəsi olub, standart etalonlu nüsxədir

B) Məmulat üçün eyni əlamətlərə malik məmulatların müstəqil qruplaşması

C) Məmulatın tərkibinə daxil olan bütün mareiallar

D) Məmulata sərf edilən mareial həcmidir

E) Müxtəlif əlamətlərə malik məmulatların qruplaşmasıdır

91. Geyim modeli nədir?


A) Geyim nümunəsi olub, standart etalonlu nüsxədir

B) Eyni əlamətli məmulatlar qrupu

C) Bir məmulata sərf edilən material həcmidir

D) Gələcək məmulatın forması haqqında bədii fikri əks etdirən ilkin eskizdir

E) Eyni əlamətli məmulatlar nümunəsidir
92. Məmulatın rentabelliyi nəyi ifadə edir?
A) Məmulatin istehsalının gəlirliyini, əmək və pul resurslarından istifadə

səviyyəsini

B) Məmulatın istehsalının gəlirliyini

C) Məmulatın istehsalına və realizasiyasına çəkilən xərcdir

D) Vahid məmulata istifadə edilən material sərfidir

E) Bir məmulata sərf edilən mareial həcmidir


93. Məmulatın maya dəyəri nəyi ifadə edir?
A) Məmulatın istehsalına və realizasiyasına çəkilən xərcdir

B) Məmulatın istehsalının gəlirliyini, əmək və pul resurslarından istifadə səviyyəsi

C) Məmulatın istehsalının gəlirliyini

D) Vahid məmulata istifadə edilən material sərfdir

E) Bir məmulata sərf edilən mareial həcmidir

94. Məmulatın material tutumu nədir?


A)Vahid məmulata istifadə edilən material sərfidir

B) Bir məmulata sərf edilən material həcmidir

C) Bir neçə məmulata sərf edilən material həcmidir

D) Eyni əlamətlərə malik məmulatlara sərf edilən material həcmidir

E) Materialdan istifadə səviyyəsinin xarakteristikasıdır
95. İstehsalatçı üçün rentabellik necə hesablanır?

A)

B)

C)

D)

E)


96. Rentabellik nə ilə ölçülür?
A) faizlə

B) manatla

C) ədədlə

D) man/ədəd

E) ədəd/man
97.Material tutumu necə hesablanır?
A) M=Mı+Mıı+Mııı+Mıv

B) M=Mı+Mıı+Mııı-Mıv

C) M=Mı-Mıı+Mııı-Mıv

D) M=Mı(Mıı+Mııı+Mıv)

E)
98.Bir məmulata düşən əsas materialın qiyməti necə hesablanır?
A) Mı =Mı+M2+M3+M4

B) Mı = (Mı+M2+M4)-M3

C) Mı =Mı-(M2+M3+M4)

D) Mı =Mı+M2+M3-M4

E)
99. Üst materialın qiyməti necə hesablanır?

A)

B)

C)


D)
E)
100.Sərilmə ülgülərin səmərəli yerləşməsi əmsalı necə hesablanır?
A)

B)

C)

D)

E)

101. Bilik səviyyəsini kökündən dəyişən, maddi aləmin əvvəllər məlum olmayan mövcud qanunauygunluqların , xassələrinin aşkar edilməsi nə sayılır?


A) elmi kəşf

B) ixtira

C) səmərələşdirici təklif

D) tədqiqat işi

E) yeni üsul
102. İxtira nədir?
A) Xalq təsərrüfatının müxtəlif sahələrində ictimai-mədəni qurluşda və ya hərbi sahədə hər bir məsələnin müsbət nəticə verən yeni əlamətləri ilə fərqlənən texniki həlli

B) Maddi aləmin əvvəllər məlum olmayan mövcud obyektiv qanunauyğunluqlarının xassə və hadisələrinin aşkar edilməsi

C) Təsərrüfatın təşkili və idarəetmə üsulları

D) Estetik təlabatların yerinə yetirilməsinə yönəldilən sənaye nümunələri

E) Məmulatların konstruksiyasına,istehsalatın texnolofiyasına, tətbiq edilən texnikanın dəyişdirilməsinə dair yeni və əhəmiyyətli olan texniki həlli
103. Hansı təkliflər ixtira hesab edilir?
A) Maddi obyektlər üzərində aparılan əməliyyatlar

B) Təsərrüfatın təşkili və idarəetmə üsulları

C) Şərti işarələr,cədvəllər,qaydalar

D) Elmi nəzəriyyələr, elmi kəşflər

E) Hesablayıcı maşınlar üçün proqramlar və alqoritmlər
104. Məmulatların konstruksiyasına,istehsalatın texnologiyasına,tətbiq edilən texnikanın təkmilləşdirilməsinə və materialların tərkibinin dəyişdirilməsinə dair müəssisə,təşkilat üçün yeni və əhəmiyyətli olan texniki həll nə hesab olunur?
A) Səmərələşdirici təklif

B) İxtira

C) Elmi kəşf

D) Tədqiqat işi

E Yeni üsul
105. İxtiracılıqda texniki həllərin şərti olaraq neçə səviyyəsi qəbul olunur?
A) 5

B) 2


C) 3

D) 4


E) 1
106. Yaradıcılıq fəaliyyətinin intensivləşmə yollarını öyrənən elm necə adlanır?
A) Evristika

B) Senektika

C) Morfologi analiz

D) Beyin həmləsi

E) Fantastik analoğiya
107. Yaradıcılıq təfəkkürünün inkişafına dair metodikanın əsasını kim işləmişdir?
A) Sokrat

B) Apalon

C) Heraklit

D) Arximed

E) Efeskiy

108. Morfoloji analiz üsulu necənci lidə işlənmişdi?


A) 1942

B) 1941


C) 1940

D) 1946


E) 1948
109. Morfoloji analiz usulunun mahiyyəti nədən ibarətdir?
A) Sistemin quruluş əlamətlərinin müəyyən edilib,alternativ variantların müqayisəsinə əsasən yeni texniki həllin müəyyən edilməsi

B) Təkmilləşdirilən obyektə təsadüfən seçilən obyektlərin əlamətlərinin köçürülməsi

C) İstiqamətləndirici suallar vasitəsilə məsələnin həlli yollarını müəyyənləşdirmək

D) Müxtəlif ixtisaslı adamların probemlərin həlli üçün birlikdə yaradıcılıq fəaliyyəti göstərməsi

E) Tədqiq edilən obyekt texnikanın başqa sahələrində,yaxud canlı aləmdə mövcud olan analoji obyektlərlə müqayisə edilməsi
110. Yaradıcılıq prosesində açıqlamaların semantik xassələrinin və ya onların analoqlarının istifadəsinə əsaslanan üsul hansı üsuldur?
A) Texniki həllərin axtarışında assosiativ üsul

B) Morfoloji analiz üsulu

C) Yoxlama suallar üsulu

D) Beyin həmləsi üsulu

E) Sinektika
111. İstqamətləndirici suallar vasitəsilə məsələnin həlli yollarını müəyyənləşdirən üsul hansı üsuldur?
A) Yoxlama suallar üsulu

B) Texniki həllərin axtarışında assosiyativ üsul

C) Morfolofi analiz üsulu

D) Beyin həmləsi üsulu

E) Eyloatın yoxlama suallar siyahısı
112. Beyin həmləsi üsulu neçənci ildə təklif edilmişdir?
A) 1953

B) 1950


C) 1948

D) 1955


E) 1958
113. Sinektika nəyin təkmilləşmiş üsuludur?
A) Beyin həmləsi

B) Morfoloji analiz

C) Assosiyativ üsul

D) Yoxlama suallar üsulu

E) Eyloartın yoxlama suallar siyahısı
114. Sinektika kim tərəfindən təklif edilmişdir?
A) B. Qordon

B) A.Osborn

C) F. Svikiy

D) D. Pirson

E) T. Eyloart
115. Sinektika nə deməkdir?
A) Müxtəlif elemetlərin birliyi

B) İstiqamətləndirici suallar

C) “İdeyalar generatorların”

D) Quruluş əlamətləri

E) Ekspertlər qrupu
116. Texniki həllərin axtarışında neçə cür analoqdan istifadə edilir?
A) 4

B) 3


C) 2

D) 5


E) 6
117. Birbaşa analogiyada obyektin texniki həlli necə təklif edilir?
A) Tədqiq edilən obyekt mövcud olan analoji obyektlərlə müqayisə edilir və hazır həllər təklif edilir

B) Şəxs özünü texniki obyektin daxilində hiss edərək, məsələnin həlli yollarında öz təəssüratlarını hər tərəfli təsəvvür edib təklif verir

C) Ümumiləşdirilmiş abstrakt analogiya olub prosesin paradoks formasından qısa abstrakt analogiya formalaşdırılır

D) Məsələnin həlli üçün fantastik vasitədən və ya personajdan istifadə edilir?

E) İstiqamətləndirici sual vasitəsilə məsələnin həlli yolları müəyyənləşdirilir

118. Şəxsi analogiyada texniki həll necə təklif edilir?


A) Şəxs özünü obyektin daxilində hiss edərək, məsələnin həlli yollarında öz təsərrüfatlarını hər tərəfli təsəvvür edib təklif verir

B) Tədqiq edilən obyekt mövcud olan analoji obyektlərlə müqayisə edilir və hazır həllər təklif edilir C) Ümumiləşdirilmiş abstrakt analogiya olub prosesin paradoks formasından qısa abstrakt analogiya formalaşdırılır

D) Məsələnin həlli üçün fantastik vasitədən və ya personajdan istifadə edilir?

E) İstiqamətləndirici sual vasitəsilə məsələnin həlli yolları müəyyənləşdirilir


119. Simvolik analogiya nəyi tələb edir?
A﴿ Ümumiləşdirilmiş abstrakt analogiya olub prosesin paradoks formasından qısa abstrakt analogiya formalaşdırılır

B) Şəxs özünü obyektin daxilində hiss edərək, məsələnin həlli yollarında öz təsərrüfatlarını hər tərəfli təsəvvür edib təklif verir

C) Tədqiq edilən obyekt mövcud olan analoji obyektlərlə müqayisə edilir və hazır həllər təklif edilir

D) Məsələnin həlli üçün fantastik vasitədən və ya personajdan istifadə edilir?

E) İstiqamətləndirici sual vasitəsilə məsələnin həlli yolları müəyyənləşdirilir

120. Fantastik analogiyada hansı vasitədən istifadə edilir?


A) Məsələnin həlli üçün fantastik vasitədən və ya personajdan istifadə edilir?

B) Şəxs özünü obyektin daxilində hiss edərək, məsələnin həlli yollarında öz təsərrüfatlarını hər tərəfli təsəvvür edib təklif verir

C) Ümumiləşdirilmiş abstrakt analogiya olub prosesin paradoks formasından qısa abstrakt analogiya formalaşdırılır

D) Tədqiq edilən obyekt mövcud olan analoji obyektlərlə müqayisə edilir və hazır həllər təklif edilir

E) İstiqamətləndirici sual vasitəsilə məsələnin həlli yolları müəyyənləşdirilir
121. Geyimin təyinatinin və istismar səraitinin uygunluğu,istifadənin rahatlıgı ,xidmət müddəti və s.ona qoyulan hansı tələbə aiddir?
A) Istismar

B) Estetik

C) Gigiyenik.

D) İqtisadi

E) Konstruktiv
122. Geyimin modanın istiqamətinə uygunluğu ceşidinin genişlənməsi, ishetlakçının zövqünü ödəməsi,ona qoyulan hansı tələblərə aiddir?
A) estetik

B) gigiyenik

C) erqonomik

D) iqtisadi

E) istismar
123.Əsas və köməkçi materialın dəyəri, bəzək materiallarının dəyəri ,geyimin hazırlanmasına vaxt sərfi, material sərfi geyimə qoyulan hansı tələblərə aiddir?
A) iqtisadi

B) istismar

C) gigiyenik

D) konstruktiv

E)estetik
124Orqanizmin normal həyat fəaliyyətini təmin etmək insan bədənini ətraf muhitin zərərli təsirlərindən qorumaq ,geyimlərə qoyulan hansı tələblərə aiddir?
A) gigiyenik

B) erqonomik

C) istismar

D) konstruktiv

E) estetik
125.Kompleks standartlaşmanın tətbiqi ilə hansı məsələləri həll etmək mümkün olur?
A) texniki

B) iqtisadi

C) sosial

D) məişət

E) təsərrüfat
126.Analoqların təhlili ,modelin ilkin eskizi əsasın certyojunun işlənməsi yeni geyim modelinin işlənməsinin hansı mərhələsində aparılır?

A) bədii konstruktor layihəsi

B) texniki layə

C)

D) eskiz layihesiE) isçi sənətləşmə
127.Ulgülərin hazırlanması ülgülərin texniki çoxaldılması modelin texniki təsvirinin dəqiqləşdirilməsi geyimin yeni modelinin işlənməsinin hansı mərhələsndə aparılır?

A) isçi layihə

B) texniki layihə.

C) eskiz layihə

D) işçi sənətləşmə

E) konstruktor layihəsi


128. Kontruksiya həllinin işlenməsi geyimin yeni modelinin hazırlanmasının hansı mərhələsində aparılır?
A) texniki layihə

B) işçi layihə

C) eskiz layihə

D) işçi sənətləşmə

E) konstruktor layihəsi
129.Texniki tapsırıq təsdiq olunduqdan sonra hansı sənəd üçün əsas hesab olunur?
A) texniki təklif

B) işçi layihə

C) eskiz layihə

D) işçi sənətləşmə

E) konstruktor layihəsi

130.Trikotaj məmulatlarına olan istehsalat tələblərinə nələr aiddir?


A) polotnodan qənaətlə istifadə texnoloji proseslərin mexanikləşdirilməsi və avtomatlasdırılması,əmək məhsullarının artırılması.

B) işçi layihə

C) eskiz layihə

D) işçi sənətləşmə

E) konstruktor layihəsi
131.Istilik balansı tənliyində (M=Q1+Q2+Q3+Q4+Q5) Q1 hansi istiliyin miqdarını göstərir?
A) mexaniki iş görülən zaman istilik sərfi

B) bədənin açıq səthinin konveksiya və ya radiasiya yolu ilə verdiyi istiliyinə miqdar

C) tənəffüs zamanı istilik serfi

D) bədən səthinin nəmliyi buxarlandırılması zamanı istilik sərfi

E) geyimlə örtülmüş bədən səthinin radiasiya və ya konveksiya yolu ilə verdiyi istiliyin miqdarı

132. Istilik balansı tənliyində (M=Q1+Q2+Q3+Q4+Q5) Q2 hansı istiliyin miqdarını göstərir?


A) bədənin açıq səthinin konveksiya və ya radiasiya yolu ilə verdiyi istiliyine miqdar

B) geyimlə ortulmuş bədən səthinin radiasiya və ya konveksiya yolu ilə verdiyi istiliyin miqdarı

C) tənəffüs zamanı istilik sərfi

D) bədən səthinin nəmliyi buxarlandırılması zamanı istilik sərfi

E) mexaniki iş görülən zaman istilik sərfi
133. . Istilik balansı tənliyində (M=Q1+Q2+Q3+Q4+Q5) Q3 hansı istiliyin miqdarını göstərir
A) tənəffüs zamanı istilik sərfi

B) geyimlə ortulmuş bədən səthinin radiasiya və ya konveksiya yolu ilə verdiyi istiliyin miqdarı

C) bədənin açıq səthinin konveksiya və ya radiasiya yolu ilə verdiyi istiliyinə miqdar

D) bədən səthinin nəmliyi buxarlandırılmasa zamanı istilik sərfi

E) mexaniki is görülən zaman istilik sərfi
134. . Istilik balansı tənliyində (M=Q1+Q2+Q3+Q4+Q5) Q4 hansı istiliyin mıqdarını gösdərir
A) bədən səthinin nəmliyi buxarlandırılması zamanı istilik sərfi

B) geyimlə ortulmuş bədən səthinin radiasiya və ya konveksiya yolu ilə verdiyi isdiliyin miqdarı

C) bədənin açıq səthinin konveksiya və ya radiasiya yolu ilə verdiyi istiliyinə miqdar

D) tənəffüs zamanı istilik sərfi

E) mexaniki is görülən zaman istilik sərfi
135. Istilik balansı tenliyində (M=Q1+Q2+Q3+Q4+Q5) Q5 hansı istiliyin miqdarını göstərir
A) mexaniki iş görülən zaman istilik sərfi

B) bədən səthinin nəmliyi buxarlandırılması zamanı istilik sərfi

C)geyimlə ortulmuş bədən səthinin radiasiya və ya konveksiya yolu ilə verdiyi istiliyin miqdarı

D) bədənin acıq səthinin konveksiya və ya radiasiya yolu ilə verdiyi istiliyinə miqdar

E) tənəffüs zamanı istilik sərfi
136.Nəmliyin balansı tənliyində (G=G1+G2+G3+G4)—hansı kəmiyyət dəridən ayrılan nəmliyin miqdarını göstərir?
A)G

B)G1


C)G2

D)G3


E)G4
137. Nəmliyin balansı tənliyində hansı kəmiyyət geyimalti boşluğu daxil olan nəmliyin miqdarını göstərir?
A) G1

B)G


C)G2

D)G3


E)G4
138. Nəmliyin balansı tənliyində G2 kəmiyyəti hansı nemliyin miqdarını göstərir?
A) geyim paketi materialinin sorbsiya etdiyi nəmliyin miqdarı

B) dəri vasitəsilə ayrılan nəmliyin miqdarı

C) geyimaltı boşluga daxil olan nəmliyin miqdarı

D) geyimdən kəçən nəmliyin miqdarı

E) geyimin aralarından və məsamələrindən kəçən nəmliyin miqdarı
139. . Nəmliyin balansı tənliyində G3 kəmiyyəti hansı nəmliyin miqdarını göstərir?
A) geyimaltı boşluga daxil olan nəmliyin miqdarı

B) geyim paketi materialinin sorbsiya etdiyi nəmliyin miqdarı

C) dəri vasitəsilə ayrılan nəmliyin miqdarı

D) geyimdən keçən nəmliyin miqdarı

E) geyimin aralarından və məsamələrindən kəçən nəmliyin miqdarı
140. Nəmliyin balansı tənliyində G4 kəmiyyəti hansı nəmliyin miqdarını göstərr?
A) geyimalti boşluğa daxil olan nəmliyin miqdarı

B) geyimdən keçən nəmliyin miqdarı

C) geyim paketi materialının sorbsiya etdiyi nəmliyin miqdarı

D) dəri vasitəsilə ayrılan nəmliyin miqdarı

E) geyimin aralarından və məsamələrindən keçən nəmliyin miqdarı

141.Trikotaj məmulatları təyinatına görə necə cür olur?


A)5

B)4


C)3

D)2


E)1
142.Ust trikotaj məmulatları istehsal üsulundan asılı olaraq necə növ olur?
A)3

B)4


C)5

D) 1


E)2
143.Hörücü masından cıxarılmşs trikotaj polotnosu bicilməzdən əvvəl 1 hansı əməliyyata uğradılır?
A) dincə qoyma

B) keyfiyyətin yoxlanılması.

C) isti –nəm emal

D) sərilməyə tikələrin seçilməsi

E) polotnonun isti qatinin təbaşirlənməsi
144.Trikotaj polotnaları neçə üsulla verilir?
A) 3

B) 4


C) 5

D) 2


E) 1
145.Trikotaj polotnolarının keyfiyyəti yoxlandıqdan sonra hansı əməliyyata uğradılır?
A) dincə qoyma

B) keyfiyyətin yoxlanılması.

C) isti –nəm emal

D) serilməyə tikələrin secilməsi

E) polotnonun isti qatının təbasirlənməsi
146.Dairəvi trikotaj polotnoları hansı üsulla verilir?
A) boru

B) açıq


C) qatlanmış

D) üz-üzə

E) üz tərəfi asafi
147.Mexaniki üsulla trikotaj məmulatlarının detallarının biçilməsi necə mərhələdə aparılır?
A) 2

B) 1


C) 3

D) 4


E) 5
148.Bicici maşınlar necə tip olur.?
A) 2

B) 3


C) 1

D) 4


E) 5
149.Bicimə stollarının sayı hansı düsturla təyin olunur?
A) A=L R / His n

B) A=L / R His n

C) A= His n /L R

D) A=His / L R n

E) A=R / L H is n
150. (A= L K /His n) Bu düsturda L – nəyi göstərir?
A) sutkalıq polotna serfini(kq)

B) sərilmələrin sayını.

C) bir fəhlənin polotna sərilməsindəki istehsal norması(kq)

D) bir bicimə stoluna xidmət edən işçilərin sayını

E) biçimə stollarının sayını
151.Alt trikotaj məmulatlarına hansılar aiddir?
A) fufayka,mayka,kombinasiya,kalson,gecə koyneyi

B) mayka ,jaket,köynək,bluza

C) pünyar,bluza,camper

D) fufayka,köynək,əlcək,gecə köynəyi

E)sürüncək,jaket,don,cimərlik kostyumu
152.Üst trikotaj məmulatlarına hansılar aiddir?
A) jaket,camper,kostyum,don,idman kostyumlari.

B) mayka ,jaket,köynək,bluza

C) pünyar,bluza,camper

D) fufayka, köynək,əlcək,gecə köynəyi

E)sürüncək,jaket,don,cimərlik kostyumu
153.Təyinatina görə əlcək məmulatları neçə cür olur?
A)3

B)5


C)4

D)2


E)1
154.Axının gücü nə ilə xarakterizə olunur?
A) vahid vaxtda axında hazırlana biləcək maksimum məhsulun miqdarı ilə

B) vahid vaxt ərzində axında hazırlanan minimum məhsulun miqdarı ilə.

C)bir gündə axında hazırlanan məhsulun miqdarı ilə

D)bir saatda axında hazırlana biləcək məhsulun miqdarı ilə.

E) bir sutkada axında hazırlana biləcək məhsulun miqdarı ilə.
155.Axında konveyer lentinin sürətyi hansı düsturla təyin olunur?
A) v=l/T*60

B) v=T/l*60

C) v=60/l*T

D) v=lT/60

E) v=(l+T)*60

156.Konveyer lentinin uzunluğu hansı düsturla ölçülur?

A)L=(a1n1+a2n2+-annn)/R+PD

B) R/(a1n1+a2n2+annn)2*PD

C) L=an/R+PD

D)L=a1n1+a2n2+…annn/R+Ss+Sqs

E) L=R/an
157.”Müxtəlif işçi orqanların ritmik əmək prosesinin təmini, əqli və fiziki fəaliyyətin əlaqələndirilməsi” əmək prosesinin təşkilinin hansı prinsipinə aiddir?

A)Əmək prosesinin məzmununun optimallaşdırılması

B)Paralellik

C)Əzələ və əsəb enerjisinə qənaət

D)Fasiləsizlik prinsipi

E)Sinxronluq prinsipi


158.İnsanın (işçinin) və maşının eyni zamanda işləməsinə nail olmaması əmək prosesinin təşkilinin hansı prinsipinə aiddir
A)Paralellik prinsipi

B)Əməyin optimal intevsivlik prinsipi

C)Əzələ və əsəb enerjisinə qənaət

D)Fasiləsizlik prinsipi

E)Sinxronluq prinsipi
159.İşçi və avandanlığın hər hansı əməliyyatı yerinə yetirməsində işin maksimum uyğunlaşdırılması əməyin təşkilinin ansı prinsipinə aiddir
A)Sinxronluq prinsipi

B)Əməyin optimal intevsivlik prinsipi

C)Əzələ və əsəb enerjisinə qənaət

D)Fasiləsizlik prinsipi

E)Sinxronluq prinsipi
160.Əmək prosesində lazımsız hərəkətlərin çıxarılması və daha komfort əmək şəraitinin yaradılması əmək prosesinin təşkilinin hansı prinsipinə aiddir?
A)Əzələ və əsəb enerjisinə qənaət

B)Əməyin optimal intevsivlik prinsipi

C)Əzələ və əsəb enerjisinə qənaət

D)Fasiləsizlik prinsipi

E)Sinxronluq prinsipi
161.Əsas və köməkçi işlərin ciddi reqlament əsasında razilaşdırılmış əmək prosesinin təşkilinin hansı prinsipinə aiddir?
A)İş yerinə xidmətin axıcılığı və xəbərdarlığı prinsipi

B)Əməyin optimal intevsivlik prinsipi

C)Əzələ və əsəb enerjisinə qənaət prinsipi

D)Fasiləsizlik prinsipi

E)Sinxronluq prinsipi

162.Yüksək əmək məhsuldarlığı əldə etməklə əməyin normallaşdırılması əmək prosesinin təşkilinin hansı prinsipinə aiddir?

A) Əməyin optimal intensivlik prinsipi

B) Əməyin optimal intevsivlik prinsipi

C) Əzələ və əsəb enerjisinə qənaət

D) Fasiləsizlik prinsipi

E) Sinxronluq prinsipi sipi

163.Məmulat üçün eyni əlamətlərə malik məmulatların müstəqil qruplaşması nə adlanır?

A) Geyimlərin çeşid qrupu

B) Geyim modeli

C) Modelin eskizi

D) Geyim komplekti

E) Geyim nümunəsi
164. Geyimin standart etalonu nüsxəsi,nümunəsi nə adlanır?
A) Geyim modeli

B) Geyimlərin çeşid qrupu

C) Modelin eskizi

D) Geyim komplekti

E) Geyim nümunəsi
165. Müəyyən əlamətləri ilə birləşdirilən geyimin hissələrinin və elementlərinin yığımı nə adlanır?

A) Geyim komplekt

B) Geyim modeli

C) Geyimlərin çeşid qrupu

D) Modelin eskizi

E) Geyim nümunəsi


166.Gələcək məmulatin forması haqqında bədii,fikri əks etdirən ilkin rəsmi nə adlanır?

A) Geyim modelinin eskizi

B) Geyim komplekt

C) Geyimlərin çeşid qrupu

D) Modelin eskizi

E)Geyim nümunəsi


167.Məmulatın istehsalının gəlirliyini,material pul və əmək ressurslarından istifadə səviyyəsinin məlumat statistikası nə adlanır?
A) Rentabellik

B) Maya dəyəri

C) Material tutumu

D) Mənfəət

E) İstehsal xərcləri

168. Məmulatın istehsalına və realizasiyasına çəkilən xərc nə adlanır?


A) Maya dəyəri

B) Rentabellik

C) Material tutumu

D) Mənfəət

E) İstehsal xərcləri
169. Vahid məmulata istifadə edilən material sərfi nə adlanır?
A) Material tutumu

B) Maya dəyəri

C) Rentabellik

D) Mənfəət

E) İstehsal xərcləri
170. Məmulatın hazırlanmasında əsas materillara nələr daxildir?
A) Məmulatın tərkibinə daxil olan bütün materiallar

B) Üst materiallar

C) Araqatı materialları

D) Astarlıq materiallar

E) Bəzək materialları və furnifuralar
171.Material tutumu M=M1+M2+M3+M4 tənliyində M1-nəyi göstərir?
A) Əsas materialların qiymətini

B) köməkçi materialların qiymətini

C) Yanacaq və enerjinin qiymətini

D) Əsas fondların amortizasiyasını

E) material tutumunu
172. Material tutumu tənliyində M2-nəyi göstərir?
A) Köməkçi materialların qiymətini

B) Əsas materialların qiymətini

C) Yanacaq və enerjinin qiymətini

D) Əsas fondların amortizasiyasını

E) material tutumunu
173.Material tutumu tənliyində M3 –nəyi göstərir ?
A) Yanacaq və enerjinin qiymətini

B) Köməkçi materialların qiymətini

C) Əsas materialların qiymətini

D) Əsas fondların amortizasiyasını

E) material tutumunu
174. Material tutumu tənliyində M4-nəyi göstərir?
A) Əsas fondların amortizasiyası

B) Yanacaq və enerjinin qiymətini

C) Köməkçi materialların qiymətini

D) Əsas fondların amortizasiyasını

E) material tutumunu
175.Əsas materialların qiyməti tənliyində (M1=M1+M2+M3+M4) M1 –nəyi göstərir?
A) üst materialların qiyməti

B) astar materialların qiyməti

C) araqatı materiallarının qiyməti

D) furnifuralarının qiyməti

E) bəzək materillarının qiyməti
176. Əsas materialların qiyməti tənliyində M2-nəyi göstərir?

A) astar materialların qiyməti

B) üst materialların qiyməti

C) araqatı materiallarının qiyməti

D) furnifuralarının qiyməti

E)bəzək materillarının qiyməti


177.Əsas materialların qiymət tənliyində M3-nəyi göstərir?
A) araqatı materiallarının qiyməti

B) astar materialların qiyməti

C) üst materialların qiyməti

D) furnifuralarının qiyməti

E)bəzək materillarının qiyməti
178.Əsas materialların qiyməti tənliyində M4-nəyi göstərir?
A) furnituraların qiyməti

B) araqatı materiallarının qiyməti

C) astar materialların qiyməti

D) üst materialların qiyməti

E) bəzək materillarının qiyməti

179.M1=(S+A)R1 üst materiallarının qiyməti düstürunda A-nəyi göstərir?


A) ümumi t tullantıların miqdarını

B) ülgülərarası tullantıların miqdarını

C) uzunluq üzrə tullantıları

D) qeyri-rasional tullantılar

E) en üzrə çıxan tullantıların miqdarı
180.A=A1+A2+A3+A4 ümumi tullantılar A1-nəyi göstərir?
A) ülgülərarası tullantıları

B) ümumi t tullantıların miqdarını

C) uzunluq üzrə tullantıları

D) qeyri-rasional tullantılar

E) en üzrə çıxan tullantıların miqdarı
181. Ümumi tullantılar tənliyində A2-nəyi göstərir?
A) qeyri-rasional tullantıları

B) ülgülərarası tullantıları

C) ümumi t tullantıların miqdarını

D) uzunluq üzrə tullantıları

E) en üzrə çıxan tullantıların miqdarı
182. Ümumi tullantılar tənliyində A3-nəyi göstərir?
A) uzunluq üzrə çıxan tullantıları

B) qeyri-rasional tullantıları

C) ülgülərarası tullantıları

D) ümumi t tullantıların miqdarını

E) en üzrə çıxan tullantıların miqdarı
183.Ümumi tullantılar tənliyində A4-nəyi göstərir?
A) en üzrə çıxan tullantıların miqdarı

B) uzunluq üzrə çıxan tullantıları

C) qeyri-rasional tullantıları

D) ülgülərarası tullantıları

E) ümumi t tullantıların miqdarını
184.Elmi kəşf nədir?
A) Bilik səviyyəsini kökündən dəyişən ,maddi aləmin əvvələr məlum olmayan mövcud obyektiv qanunauyğunluqlarının, xassə və hadisələrinin aşkar edilməsi

B) uzunluq üzrə çıxan tullantıları

C) qeyri-rasional tullantıları

D) ülgülərarası tullantıları

E) ümumi t tullantıların miqdarını
185. Xalq təsərrüfatının müxtəlif sahələrində,ictimai-mədəni quruculuqda və ya hərbi sahədə hər bir məsələnin müsbət nəticə verən yeni əlamətləri ilə fərqlənən texniki həlli nə adlanır?
A) ixtira

B) elmi kəşf

C) səmərələşdirici təklif

D) təqdiqat işi

E) yeni üsul

186. İxtiranın obyekti olan qurğulara nələr daxildir ?


A) maşınlar,mexanizmlər,cihazlar ,qurğular

B) xammalların işlənilməsi üsulları;cihazlar qurğular

C) maddələr ,məlum obyektlərin yeni vəzifədə istifadəsi

D) cadvəllər,qaydalar

E) mikroorqanizmlərin yeni ştammları
187. Göstərilənlərdən hansı ixtiranın obyekti deyil?
A) qurguların lahiyəsi

B) qurğular

C) üsullar

D) maddələr

E) məlum obyektlərin yeni vəzifidə istifadəsi
188. Hansı üsul ixtira üsulu hesab edilmir?
A) təsərrüfatın təşkili və idarəedilməsi

B) maddələrin alınma üsulları

C) bitkilərin beçərilmə üsulları

D) xəstəliklərin müalicə üsulları

E) ziyanvericilərə qarşı mübarizə
189. Hansı maddələr ixtiranın obyekti olan fiziki maddələrə daxildir ?
A) müxtəlif qarışıqlar,məhlullar

B) metalların ərintiləri

C) müxtılif tikinti materialları

D) polimerlər,süni liflər

E) süni dərman maddələri
190. Hansı maddələr fiziki-kimyəvi maddələrə aiddir?
A) metalların ərintiləri ,poladların növləri ,şüşə material

B) qarışıqlar,məhlullar

C) mono-merler,polimerlır

D) süni liflər

E) süni dərman maddələri
191. Hansı maddələr kimyəvi maddələrə aiddir?
A) polimerlər,monomerlər,süni lif və süni dərman maddələri

B) poladların növləri tikinti materialları

C) qarışıqlar,məhlullar

D) materialların ərintiləri

E)şüşə ,saxsı və s. Materiallar
192. Səmərələşdirici təklif nədir?
A) məmularların konstruksiyasına,istehsalın texnolodiyasına tətbiq edilən texnikanın təkmilləşdirilməsinə və materialların tərkibinin dəyişdirilməsinə dair müəssisə,təşkilat üçün yeni və əhəmiyyətli olan texniki həll.

B) qarışıqlar,məhlullar

C) mono-merler,polimerlır

D) süni liflər

E) süni dərman maddələri
193. Yaradıcılıq fəaliyyətinin 1-ci səviyyəsində hansı işlər aparılır?

A) hazır obyektin istifadəsi

B) bir neçə obyektlərdən birinin seçilib istifadə edilməsi

C) seçilmiş obyektin bazası əsasında təkmilləşdirmələrin aparılması

D) seçilən obyektin bazası əsasımda yenisi yaradılması

E) obyektlerin tamamilə yeni kompıekslərinin yaradilması.


194. Yaradıcılıq fəaliyyətinin 2-ci səviyyəsində hansı işlər aparılır?
A) hazır obyektin istifadəsi

B) bir neçə obyektlərdən birinin seçilib istifadə edilməsi

C) seçilmiş obyektin bazası əsasında təkmilləşdirmələrin aparılması

D) seçilən obyektin bazası əsasımda yenisi yaradılması

E) obyektlerin tamamilə yeni kompıekslərinin yaradilması.

195. Yaradıcılıq fəaliyyətinin 3-ci səviyyəsində hansı işlər aparılır?


A) hazır obyektin istifadəsi

B) bir neçə obyektlərdən birinin seçilib istifadə edilməsi

C) seçilmiş obyektin bazası əsasında təkmilləşdirmələrin aparılması

D) seçilən obyektin bazası əsasımda yenisi yaradılması

E) obyektlerin tamamilə yeni kompıekslərinin yaradilması.

196. Yaradıcılıq fəaliyyətinin 4-ci səviyyəsində hansı işlər aparılır?


A) seçilən obyektin bazası əsasımda yenisi yaradılması

B) bir neçə obyektlərdən birinin seçilib istifadə edilməsi

C) hazır obyektin istifadəsi

D

E) obyektlerin tamamilə yeni kompıekslərinin yaradilması197. Yaradıcılıq fəaliyyətinin sonuncu,5-ci səviyyəsində hansı işlər aparılır?
A) seçilən obyektin bazası əsasında yenisi yaradılması

B) hazır obyektin istifadəsi

C) bir neçə obyektlərdən birinin seçilib istifadə edilməsi

D) seçilmiş obyektin bazası əsasında təkmilləşdirmələrin aparılması

E) obyektlerin tamamilə yeni kompıekslərinin yaradilması.
198. Sistemin quruluş əlamətlərinin müəyyən edilib,alternativ variantların müqayisəsi ə əsasən yeni texniki həlli hansı üsulla müəyyən edilir ?
A) morfoloji analiz

B) beyin həmləsi

C) assosiativ üsul

D) yoxlama suallar üsulu

E) fantastik amalogiya
199.Texniki həllərin axtarışında assosiativ üsulinin mahiyyəti nədir?
A) yaradiciliq prosesində açıqlamaların semantik xassələrini və ya onların analoqlarının istifadəsinə əsaslanır

A) hazır obyektin istifadəsi

B) bir neçə obyektlərdən birinin seçilib istifadə edilməsi

C) seçilmiş obyektin bazası əsasında təkmilləşdirmələrin aparılması

D) seçilən obyektin bazası əsasımda yenisi yaradılması

E) obyektlerin tamamilə yeni kompıekslərinin yaradilması.


200.Yoxlama suallar üsulunun mahiyyəti nədən ibarətdi?


A) istiqamətləndirici suallar vasitəsi ilə məsələnin həlli yollarının müəyyənləşdirilməsi.

B) bir neçə obyektlərdən birinin seçilib istifadə edilməsi

C) seçilmiş obyektin bazası əsasında təkmilləşdirmələrin aparılması

D) seçilən obyektin bazası əsasımda yenisi yaradılması

E) obyektlerin tamamilə yeni kompıekslərinin yaradilması.
201. Müəsisənin yenidən qurulması anlayışına hansı cavab düzdür?
A) Fəaliyyət göstərən istensalın texniki və texnoloji cəhətdən yeniləşdirilməsi. Yeni təhsil ilə təmin etməıi olan istehsal güclərinin yaradılmasıdır.

B) Yeni obyektlər daxil etməklə müəssisənin istehsal gücünün artırılması.

C) Yeni təhsil ilə təmin etməıi olan istehsal güclərinin yaradılmasıdır.

D) Əsas fondların aktiv hissəsinin texniki göstəricilərini yaxşılaşdırmaq məqsədilə onların bir qisminin dəyişdirilməsi.

E) Yeni obyektlərin daxil olunması.
202. Tikiş istehsalında ixtisaslaşma neçə əsas istiqamətdə aparılır?
A) 3

B) 9


C) 2

D) 6


E) 4
203. Növbəlik layihə məhsul buraxılışını M təyin edin. Fəhlələrin sayı Kf = 80 nəf. Məmulatın hazırlanma vaxtı Thor = 8630 sayı c = 3 ?

A) 109 əd

B) 273 əd

C) 276 əd

D) 209 əd

E) 198 əd


204. Ciddi ritmli formalı axınların hansı növ axınlarda istifadəsi zərurudur?
A) Konveyerli axınlarda

B) Aqreqat – qruplu axınlarda

C) Aqreqat axınlarda

D) Sinxron axınlarda

E) Konveyersiz axınlarda

205. Məmulatın emalın əmək tutumunu azalmasını hansı düsturla təyin olunur?


A) ∆T=T1-T2

B) T2=∆T-T1

C) T1=T2-∆T

D) ∆T=(T1 -T2)n

E) ∆T=100/T1-∆TYüklə 0,61 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə