Strateji geliŞTİrme biRİmleriNİN Çalişma usul veYüklə 155,13 Kb.
səhifə1/5
tarix02.11.2017
ölçüsü155,13 Kb.
#27818
  1   2   3   4   5

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİBİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve TanımlarAmaç


MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ve bağlı şube müdürlüklerinin çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam


MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığını ve bağlı şube müdürlüklerini kapsar.

Dayanak


MADDE 3-(1) Bu Yönetmelik, 10/07/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu 21/1 maddesi; 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunun 15/b maddesi ile 2006/9809 karar sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'na dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar


MADDE 4- (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

 1. Bakanlık: Çevre ve Orman Bakanlığını,

 2. Valilik: Kocaeli Valiliğini

 3. Belediye: Kocaeli Büyükşehir Belediyesini,

ç) Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı: Daire Başkanlığını ve bağlı Şube Müdürlüklerini,

 1. Daire Başkanı: Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanını,

 2. Şube Müdürlüğü: Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına doğrudan bağlı alt birimleri,

 3. Üst Yönetici: Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanını,

 4. Üst Yönetim: Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı, Genel Sekreter ve Genel Sekreter Yardımcılarını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ve Alt Birimlerinin Görevleri
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın Görevleri


MADDE 5 – Aşağıda belirtilen görevler, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülür.

 1. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve İçişleri Bakanlığının 2005/9207 sayılı İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğinde belirlenen görev, yetki ve sorumluluklar, 2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu Kanuna istinaden yürürlükte olan/yürürlüğe girecek yönetmeliklere istinaden tarafımıza verilen/verilecek yetkiler ile tabi olunan diğer mevzuat ve mevzuatın uygulamasına ilişkin Başbakanlık, ilgili Bakanlıklar ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı genelge, talimat ve bildirileri ile prensip kararlarından konusu ile ilgili olanları uygulamak,

 2. Görev alanına giren yasal mevzuatı ve teknik yenilikleri takip ederek, kurum bünyesine tatbiki için araştırmalar yapmak/yaptırmak ve uygulanmasını sağlamak,

 3. Yasal mevzuat değişimine ilişkin ilgili mercilerce talep edildiği veya gerek görüldüğü takdirde görüş ve öneri sunmak,

ç) Görev alanına giren konulara ilişkin uygulamalarda, ortaya çıkan aksaklıklarla ilgili hususlarda inceleme ve araştırma yaparak, alınması gereken kanuni ve idari tedbirler konusunda ilgili kurumlara ve üst yönetime görüş ve önerilerde bulunmak,

 1. Büyükşehir sınırları içerisinde çevrenin korunması, geliştirilmesi, temizlenmesine ilişkin etüt, plan, proje ve laboratuar çalışmaları yapmak/yaptırmak ve uygulanmasını sağlamak,

 2. Çevre ve çevre sağlığının korunmasına ilişkin olarak rutin ve/veya şikayete istinaden yapılan denetimlerde, kirlenmeye sebep olan kişi, kurum veya kuruluşlar hakkında yetki çerçevesinde gerekli yasal ve idari işlemlerin uygulanmasını sağlamak, yetki dışı konularda ise yetkili kurumlara gerekli bildirimleri yapmak, kirliliğin etkilerini gidermek veya azaltmak için gerekli tedbirleri almak/aldırtmak,

 3. Görev alanına giren konulara ilişkin; ilgili diğer kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yapmak, gerektiğinde bu kurum ve kuruluşlar ile sözleşmeler ve/veya protokoller yapmak/yaptırmak,

 4. Görev alanına giren konular ile ilgili bilgilendirici eğitim (her türlü afiş, broşür, kitapçık vb.), sempozyum, yarışma vb. etkinlik ve organizasyonları yapmak, bu konu ile ilgili yurtiçi ve yurtdışı platformlara (sempozyum, seminer, panel, fuar, vs.) katılmak,

ğ) Sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak çevrenin korunmasını sağlamak; ağaçlandırma yapmak, büyükşehir katı atık yönetim plânını yapmak, yaptırmak; katı atıkların kaynakta toplanması ve aktarma istasyonuna kadar taşınması hariç katı atıkların yeniden değerlendirilmesi, depolanması ve bertaraf edilmesine ilişkin hizmetleri yerine getirmek, bu amaçla tesisler kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek; sanayi ve tıbbî atıklara ilişkin hizmetleri yürütmek, bunun için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek; deniz araçlarının atıklarını toplamak, toplatmak, arıtmak ve bununla ilgili gerekli düzenlemeleri yapmak,

 1. Gıda ile ilgili olanlar dahil birinci sınıf Gayri sıhhi ve sıhhi müesseselerin, ruhsat müracaatlarını alıp, yerinde inceleme ve değerlendirme sonuçlarına göre ruhsatlandırılmasına veya kapatılmasına ilişkin işlemleri ve bu müesseselerin kontrol ve denetlenmesini yürütmek,

ı) Belediye sınırları içerisinde, halkımıza cenaze defin hizmetini vermek, Belediye mülkü mezarlıklarda mezar yerleri tahsis etmek, mezar üstü-altı inşaatlarına ruhsat vermek, bunlara ait ücretleri tahsil etmek, defter kayıtlarını tutmak, şehir içi ve şehirlerarası cenaze nakillerini yapmak, yeni mezarlık alanları tesis etmek, işletmek, işlettirmek,

 1. Büyükşehirin bütünlüğüne hizmet eden sosyal donatılar, bölge parkları, hayvanat bahçeleri, spor, dinlence, eğlence ve benzeri yerleri yapmak, yaptırmak, işletmek veya işlettirmek,

 2. Büyükşehir Belediyesinin yetki alanındaki imar planında yeşil alan (parklar, çocuk bahçeleri, spor sahaları, yaya bölgeleri, ağaçlandırma sahaları, bölge parkları, korular vb.) olarak ayrılan alanlar ve kamu hizmeti yapan kurum ve kuruluşlardan gelen talepler doğrultusunda yerinde inceleme, keşif, projelendirme vb. çalışmaları yapmak, proje çalışması sonucunda projesine uygun olarak ve ödeneği dâhilinde yeşil alanlar yapmak ya da yaptırmak,

 3. Büyükşehir Belediyesinin yetki alanındaki meydan, bulvar, cadde ve ana yolların temizlik, mevcut yeşil alanların temizlik, bakım onarım ve korunmasını, büyükşehir belediyesinin mücavir alanında kalan orman köylerinin temizlik ve katı atık hizmetlerini yapmak veya yaptırmak,

 4. Kanunlar ve tabi olunan diğer mevzuatlarda belirlenen görev ve hizmetlerin gerektirdiği; her türlü yapım, hizmet, mal alım ve danışmanlık ihaleleri ve doğrudan temin için, ilgili yasalar ve uygulanacak esas ve usuller çerçevesinde ihale iş ve işlemlerini yürütmek,

 5. Mer-i mevzuatlarda belirlenen görev, yetki ve sorumluluklar kapsamında “Yönetim Planları” hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak,

 6. Mer-i mevzuatlarda öngörülen ve üst yönetimce istenen kurul ve komisyonlara katılım sağlamak,

 7. Stratejik plan, yıllık hedef, yatırım programı hazırlamak ve belirlenen görevleri yerine getirmek,

ö) Stratejik plan, yıllık hedef ve yatırım programı doğrultusunda bütçe hazırlamak ve üst yönetime sunmak,

 1. Faaliyet raporunu ve performans bilgilerini hazırlamak,

r) Görev alanına giren konular ile birlikte hizmet içi eğitimleri almak ve uygulamak,

s) Stajyer öğrencilerin mevzuat ve teknik açıdan yetişmesine katkı sağlamak,
Yüklə 155,13 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin