Sahibkarliq fəALİYYƏTİ


Lisenziyaların predmetini təşkil etmirYüklə 0,57 Mb.
səhifə3/6
tarix27.06.2018
ölçüsü0,57 Mb.
1   2   3   4   5   6

167. Lisenziyaların predmetini təşkil etmir

A)) Ticarət markası

B) Sənaye nümünələri

C) Əmtəə nişanları

D)Noü-hau

E) Patentli ixtiralar168. Nəzəriyyə və təcrübədə lizinq aşağıdakı kimi xarakterizə olunur.

A)) Bütün variantlar

B) Uzunmüddətli ticarət forması

C) Alış növü-istehsal vasitələrinin satışı və ya digər şəxsin əmlakından istifadə

D) İnvestisiya fəaliyyəti

E) Sahibkarlıq fəaliyyətinin kreditləşmə forması169. İnkişaf etmiş ölkələrin iqtisadi təcrübəsində lizinqin bu növü tətbiq edilmir

A)) İnjirinq

B) Operativ

C) Maliyyə

D) Geri qaytarılan

E) Birbaşa170. Üçüncü tərəfin-investorun iştirakını nəzərdə tutan maliyyə lizinqinin bölməsi olan bu lizinq hansıdır.

A)) Pay Leverc

B) Maliyyə

C) Operativ

D) Sublizinq

E) Birbaşa171. Müqavilə şərtləri əsasında müqavilə predmeti plan avadanlıq ilə istifadə hüququnun 3-cü tərəfə keçməyi əsasında yaranan xüsusi saziş formasında olan bu lizinqin hansı növüdür.

A)) Sublizinq

B) Yeri qaytarılan

C) Maliyyə

D) Pay-leverc

E) Operativ172. Lizinqin bu növündə icarəsi lizinq firması və sonra ona icarəyə verilməsi üzrə birbaşa müqavilə bağlayır

A)) Birbaşa

B) Sublizinq

C) Maliyyə

D) Operativ

E) Pay-leverc173. Cari icarə haqqında saziş növü olan bu lizinq hansıdır?

A)) Operativ

B) Maliyyə

C) Geri qaytarılan

D) Birbaşa

E) Pay- liverc174. Etika elm sahəsi kimi harada formalaşmışdır?

A) ) ABŞ-daı

B) Almaniyada

C) Yaponiyada

D) Polşada

E) Fransada175. Etika dedikdə nə başa düşürük?

A)) etik prinsiplərin işgüzar situasiyaya tətbiqi

B) məqsədin müəyyən edilməsi

C) etikanın əsasları ilə tanışlıq

D) işgüzar reputasiyanın qiymətləndirilməsi

E) şəxslərarası münasibətlərin əsas xüsusiyyətləri176. Etika nəyə imkan yaradır?

A)) mənfəətin artmasına

B) ictimai marağa

C) ictimai gərginliyə

D) ətraf mühitin korlanmasına

E) Düzgün cavab yoxdur.177. Etik normaların olmaması gec və ya tez nə ilə nəticələnir?

A)) faciə ilə

B) düşmənçiliklə

C) döyüş ilə

D) zəlzələ

E) Düzgün cavab yoxdur.178. Bir elm kimi etika aiddir:

A)) tətbiqi fəlsəfəyə

B) normativ etikaya

C) təsviri etikaya

D) peşəkar etikaya

E) Düzgün cavab yoxdur.179.Normativ etikanın tədqiqat mövzusu nədir?

A)) mənəviyyat

B) peşəkar etika

C) fəlsəfə

D) təsviri etika

E) Düzgün cavab yoxdur.180.Mənəvi normalar və dəyərlər neçə kateqoriyaya bölünür?

A)) 2


B) 4

C) 3


D) 5

E) Düzgün cavab yoxdur.181. Mənəvi normalar və dəyərlər kateqoriyasına aid olan bəndi göstərin?

A)) universal kateqoriya

B) mənəvi prinsiplər

C) ümumi müddəalar

D) ümumi kateqoriya

E) Düzgün cavab yoxdur.182. Hansı bənd əxlaqı funksiyaya aiddir?

A)) idrakı

B) normativ

C) fəlsəfi

D) təsviri

E) nisbi


183.Etik nəzəriyyəyə neçə əsas yanaşma var?

A)) 2


B) 3

C) 4


D) 5

E) Düzgün cavab yoxdur.184.Nisbi etika üçün nə yoxdur?

A)) mütləq standartlar

B) ümumi müddəalar

C) dəqiq qaydalar

D) süni normalar

E) Düzgün cavab yoxdur.185.Əxlaq (etika) – nədir?

A)) cəmiyyətdə əxlaq normaları və davranış qaydaları sistemidir

B) norma və prinsiplərin dərk olunmuş məcmusu

C) əxlaq haqqında nəzəriyyədir

D) insanın düşüncə və hissləridir

E) Düzgün cavab yoxdur.186.Sosial etika nəyi öyrənir?

A)) İnsanların cəmiyyətdə davranışını

B) mənəvi pronsiplərin formalaşdırılmasını

C) əxlaq hüquqlarının formalaşdırılmasını

D) İnsanların biznesdə davranışını

E) Düzgün cavab yoxdur.187.Aşağıdakılardan hansı əxlaqın funksiyalarına aid deyil?

A)) Düzgün cavab yoxdur.

B) dünya görüşü

C) idrakı

D) tənzimləyici

E) qiymətləndirici187.Əxlaqi şüurun strukturuna aiddir?

A)) fərdi

B) mənəvi

C) fəlsəfi

D) mədəni

E) Düzgün cavab yoxdur.188.Yazılmamış əxlaq qaydaları nə vaxt dərk olunur?

A)) adi tədris zamanı

B) sadə əməliyyat zamanı

C) mürəkkəb şəraitdə

D) sakit bir yerdə

E) Düzgün cavab yoxdur.189.Bunlardan hansı əxlaq kodeksi kimi müəyyən olunur?

A)) norma və prinsiplərin dərk olunmuş məcmusu

B) düzgün həyat tərzi

C) Etika ən yüksək və ən mükəmməl elmdir.

D) əxlaq hüquqlarının formalaşdırılması

E) Düzgün cavab yoxdur.190.Aşağıdakılardan hansı etika nəzəriyyəsinin inkişafında istifadə edilən 3 metoddan biri deyil?

A)) induktiv

B) perspektiv

C) deskriptiv

D) konseptual

E) Düzgün cavab yoxdur.191.Mütləq etika nəyi tədqiq edir?

A)) hər hansı bir hərəkətin mənəvilik dərəcəsini

B) düzgün həyat tərzini

C) ümumi müddəaları

D) mənəvi prinsipləri

E) düzgün cavab yoxdur.192.Etik biliklərin ilk rüşeymləri harada meydana çıxıb?

A)) Qədim Şərq dövlətlərində

B) Orta Asiyada

C) Qərb dövlətlərində

D) Mayya dövlətində

E) Düzgün cavab yoxdur.193.Şərqdə müdriklik hardan gəlir?

A)) həyatdan

B) elmdən

C) təlimdəm

D) etik düşüncədən

E) Düzgün cavab yoxdur.194. Bunlardan hansı Şərq etik düşüncəsinə aiddir?

A)) keçmişin adətlərinə riayət edilməsi üzərində sərt nəzarət

B) ən yüksək xoşbəxtliyə can atmaq

C) insan azadlığı

D) insan fəallığı

E) Düzgün cavab yoxdur.195. Etikanın predmeti və vəzifələri nədir?

A)) insan azadlığı

B) insan fəallığı

C) insan mənəviyyatı

D) insan etikası

E) Düzgün cavab yoxdur.196. Şərq etik təlimləri Qərb təlimlərindən nə ilə fərqlənir?

A)) insanların gündəlik fəaliyyətinə oriyentasiya ilə

B) qayda-qanuna oriyentasiya

C) sözəbaxma və cəzalandırmaya oriyentasiya

D) ictimai-hüquqi oriyentasiya

E) Düzgün cavab yoxdur.197. Müxtəliflikdən asılı olmayaraq dəyərlər nəyi təşkil edir?

A)) mənəvi həyatın daxili məzmununu

B) müstəqilliyi

C) obyektivliyi

D) normalara əməl etmə səviyyəsini

E) Düzgün cavab yoxdur.198.Sosioloqların fikrincə, hansı insanları azad hesab etmək olmaz?

A)) öz tələbatlarının qulu olan

B) mənəviyyatı olmayan

C) peşəsinin qulu olan

D) etikası olmayan

E) Düzgün cavab yoxdur.199.İqtisadi azadlıq konsepsiyası hansı ədəbiyyatda özünə geniş yer tapmışdır?

A)) Qərb ədəbiyyatında

B) Yunan ədəbiyyatında

C) Mayya ədəbiyyatında

D) Şərq ədəbiyyatında

E) Düzgün cavab yoxdur.200. Bunlardan hansı davranışın üç formasından biri deyil?

A)) akkreditiv – məqsədli forma

B) affektiv forma

C) ənənəvi forma

D) rasional-məqsədli forma

E) Düzgün cavab yoxdur.201.Davranışın formaları arasında fərq nəyə görə meydana çıxır?

A)) dəyər və normalara əməl olunma səviyyəsinə görə

B) çoxcəhətli olduğuna görə

C) müstəqil olduğuna görə

D) fəaliyyətin müəyyən edilməsinə görə

E) Düzgün cavab yoxdur.202. Əxlaqi sərvət nədir?

A)) hər şeydən əvvəl münasibətdir

B) dünyagörüşüdür

C) davranışdır

D) hər şeydən əvvəl sərvətdir

E) Düzgün cavab yoxdur.203. Dünya görünüşunü ifadə edə bəndi göstərin?

A)) rəsmi ideologiya

B) idraki əxlaqi inkişaf

C) səslərarası münasibət

D) davranış

E) Düzgün cavab yoxdur.


204. Yeniliklərin yayılma diapazonu nəyin əsasında genişlənir?

A)) Praktika təcrübə əsasında

B) Layihələndirmə əsasında

C) Proqnoz edilmə əsasında

D) Layihə-texnoloji işlərin əsasında

E) Planlaşdırma əsasında205. İntellektual məhsul nədir?

A)) Fundamental nəzəri araşdırmaların və axtarış xarakterli elmi-texniki ixtiraların araşdırılmasının nəticələrinə əsasən elmi biliklərin potensialıdır.

B) Elmi-texniki tərəqqinin inkişafıdır

C) İrəli sürülən hipotezlərin tədqiq edilməsidir

D) Fundamental nəzəri araşdırmaların dayandırılmasıdır

E) Bütün variantlar206. İnnovasiya prosesi hansı xüsusiyyətləri ilə seçilir?

A)) Bütün variantlar

B) Yeni tələbatı təmin edən məhsulların yaradılması ilə

C) Yeni texnologiyaların yaradılması ilə

D) Yeni məhsulların və texnologiyaların yayılması və onların tətbiq edilməsi

E) Elmi-texniki yeniliyi ilə207. İnnovasiya prosesi bilavasitə hansı mərhələdən başlayır?

A)) Axtarış xarakterli elmi-texniki işlərin aparılması

B) Yeni texnologiyaların gətirilməsi

C) İqtisadi təhlillərin aparılması

D) Mühəndis-texniki işçilərin aparılması

E) Bütün variantlar208. İnnovasiya prosesi bilavasitə hansı mərhələdən başlayır?

A)) Axtarış xarakterli elmi-texniki işlərin aparılması

B) Yeni texnologiyaların gətirilməsi

C) İqtisadi təhlillərin aparılması

D) Mühəndis-texniki işçilərin aparılması

E) Bütün variantlar209. Elmi-texniki işləmələr harada aparılmır?

A)) Ticarət firmalarında

B) Ali məktəblərdə

C) Elmi-texniki sənaye təşkilatlarında

D) Akademiya müəssisələrində

E) Bütün variantlar210. Elmi-texniki işləmələr hansı işçilər tərəfindən aparılır?

A)) Yüksək elmi səviyyəli işçilər

B) İncəsənət işçiləri

C) Mədəniyyət işçiləri

D) Maliyyə işçiləri

E) Dövlət işçiləri211. Elmi-texniki işləmələr hansı mənbədən maliyyələşdirilir?

A)) Dövlət büdcəsindən qaytarılmamaqla

B) Yardım fondlarından qaytarılmaqla

C) Birgə müəssisənin gəlirlərindən

D) Dünya bankından qaytarılmaqla

E) Dövlət büdcəsinin kəsirindən212. İnnovasiyalara investisiyaların riskli xarakter daşıması nə ilə əlaqədardır?

A)) Elmi-texniki işlərin aparılmasına vəsaitlərin itməsi ehtimalı ilə

B) Elmi-texniki işlərin aparılmasına vəsaitlərin azalması

C) Elmi-texniki işlərin aparılmasına vəsaitlərin dayandırılması ilə

D) Elmi-texniki işlərin aparılmasına vəsaitlərin qiymətləndirilməsi ilə

E) Elmi-texniki işlərin aparılmasına vəsaitlərin artması ilə213. İnnovasiya proseslərinin əsas məqsədlərində hansı nəzərə alınmır?

A)) Valyuta bazarında milli valyutanın məzənnəsinin sabit saxlanılması

B) Yeni ixtiralar

C) Yeni elm tutumlu texnologiyalar və xidmətlər

D) Yeni maliyyə və idarəetmə qərarlarının əldə edilməsi

E) Yeni elm tutumlu texnologiyalar və xidmətlər,maliyyə və idarəetmə xarakterli qərarların əldə edilməsi və kommersiyalaçdırılması214. Təşkilatın innovasiya potensialı nədir?

A)) Qarşıya qoyulmuş innovasiya məqsədinə nail olmağı təmin edən vəzifələri yerinə yetirməyə hazırlıq dərəcəsi

B) Keçmişdə innovasiya məqsədlərinə nail olmağı təmin edən vəzifələr

C) Qarşıya qoyulan innovasiya məqsədlərinə nail olmağı təmin edən vəzifələrin məcmusu215. İnnovasiya strategiyasının işlənib hazırlanmasında zəruri əməliyyat hansıdır?

A)) İnnovasiya potensialının qiymətləndirilməsi

B) Satış bazarının düzgün qiymətləndirilməsi

C) Güzəştli amortizasiya

D) İnnovasiya layihələrinə daxil olan elmi-tədqiqat işlərinin aşağı olması

E) Bütün variantlar216. Müəssisənin innovasiya potensialının inkişafı hansı vasitə ilə həyata keçirilə bilər?

A)) Müəssisənin daxili mühitinin komponentlərinin inkişafı

B) Müəssisənin xarici mühitinin komponentlərinin təsiri

C) Müəssisənin sanasiyası

D) Müəssisənin istehsaldaxili ehtiyatlarının aşkar edilməsi

E) Müəssisənin müflisləşməsi217. İnnovasiya prosesi hansı hüdudlarda keçirilə bilər?

A)) Bütün variantlar

B) Regional

C) Dövlət

D) Dövlətlərarası

E) Yerli


218. İnnovasiya fəaliyyətində kimlər iştirak edir?

A)) Bütün variantlar

B) Rəhbərlər

C) Müxtəlif bilik sahələrinin mütəxəssisləri

D) Fərqli funksiyaların içraçıları

E) Sahibkarlar219. Şirkətlərin risk bölmələri kimlər tərəfindən yaradılır?

A)) İri korporasiyalar

B) Kiçik müəssisələr

C) Fermer təsərrüfatları

D) Səhmdar cəmiyyətləri

E) Xidmət sektoru220. Şirkətlərin risk bölmələri kimlər tərəfindən yaradılır?

A)) İri korporasiyalar

B) Kiçik müəssisələr

C) Fermer təsərrüfatları

D) Səhmdar cəmiyyətləri

E) Xidmət sektoru221. Şirkətlərin risk bölmələri hansı məqsədlə yaradılır?

A)) Ən yeni texnologiyaların mənimsənilməsi

B) İstehsaldaxili ehtiyatların aşkar edilməsi

C) İqtisadi-sosial proqnozlaşdırma

D) Elmi tədqiqat və təcrübə-konstruktor işlərinin sabitləşdirilməsi

E) Heç biri222. Son dərəcə cəlbedici innovasiya layihəsi hansı səbəbdən rədd edilə bilər?

A)) İnnovator firmanın layihənin reallaşdıracağı sahədə kifayət qədər iş təcrübəsi yoxdur

B) İnnovator firmanın layihənin reallaşdırılmasında maraqlı olmaması

C) İnnovator firmanın xarici-iqtisadi əlaqələrinin gücləndirilməsi

D) İnnovator firmanın fəaliyyətinin SWOT təhlili

E) Bütün variantlar223. İqtisadiyyatın istənilən sektorunda innovasiyalar nəyi tələb edir?

A)) Maliyyə qoyuluşlarını

B) Sosial-iqtisadi effekti

C) Təkilatın fəaliyyətinin səmərəsini artırmağı

D) İzafi inhisarçı məfəətin əldə edilməsini

E) Sosial yenilikləri224. Hansılar innovasiya layihələrinin və proqramlarının investisiya cəbediciliyi amilləridir?

A)) Maliyyə-iqtisadi və iqtisadiyyatdan kənar amilllər

B) Demoqrafiq və siyasi amillər

C) Maliyyə iqtisadi və coğrafi amillər

D)Sosial-iqtisadi amillər

E) Psixoloji və ekoloji amillər225. İnnovasiya layihələrinin maliyyə iqtisadi göstəriciləri hansılardır?

A)) bütün variantlar;

B) gözlənilən gəlir;

C) xərcin çıxarılma müddəti;

D) xalis gəlir;

E) investisiyaların həcmi.226. İnnovasiyanın investor üçün cəlbediciliyini müəyyən edən qeyri – iqtisadi amilləri göstərin:

A)) innovatorun imici və nüfuzu;

B) innovatorun imici;

C) innovatorun nüfuzu;

D) innovatorun strategiyası;

E) innovatorun müflisləşməsi227. İnnovatorun işgüzar reputasiyasına aşağıdakılardan hansı təsir göstərir?

A)) bütün variantlar;

B) imic;

C) siyasi dəstək;

D) ali menecmentin nüfuzu;

E) tərəfdaşlara və rəqiblərlə yaranmış qarşılıqlı münasibətlər sistemi.228. İnnovasiyaların səmərəliliyinin yüksək potensialına sahibkarlar necə nail olurlar?

A)) elmi – texniki yeniliklər bazarını formalaşdırmaqla;

B) bütün variantlar;

C) təşkilati yeniliklər bazarını formalaşdırmaqla;

D) iqtisadi yeniliklər bazarını formalaşdırmaqla;

E) sosial yeniliklər bazarını formalaşdırmaqla;229. Kiçik innovasiya sahibkarlığı formaları nə ilə əlaqədardır?

A)) Hamısı ilə;

B) “inkubator firmaları”nın yaradılması ilə;

C) innovasiya təşkilatlarının yaradılması ilə;

D) “inkubator proqramları” və “inkişaf firmaları”nın yaradılması ilə;

E) “inkubator proqramları”nın yaradılması ilə.

230. Mənfəətsiz inkubator – firmalarının icarəçiləri kimlərdir?

A)) bütün variantlar;

B) tədqiqat firmaları;

C) konstruktor təşkilatları;

D) servis təşkilatları;

E) sənaye firmaları.231. Göstərilənlərdən hansı innovasiya bazarıdır?

A)) bütün variantlar;

B) təşkilati innovasiyalar;

C) iqtisadi və sosial innovasiyalar;

D) Elmi – texniki innovasiyalar;

E) innovatorlar.232. Sahibkara “Sahibkar yeni bazar,yeni alıcılar qrupunu formalaşdıran kiçik biznesin sahibidir” tərifi verən iqtisadçı alım kimdir?

A)) P. Druker

B) A. Xaskinq

C) R. Xizric

D) L. Mires

E) F. Xayek

233. “Sahibkarlıq” anlayışını populyarlaşdıran və tanıdan iqtisadçı alım kimdir.

A)) D. Mill

B) A. Xoskinq

C) V. Zombrat

D) A. Smit

E) A. Marşall234. Birgə müəssisələrin yaradılması zamanı yerli sahibkarlar qeyd olunan hansı variant üzrə fəaliyyət göstərə bilməz.

A)) Nizamnamə kapitalının tamamilə yerli sahibkarın sərmayəsi hesabına formalaşdırılması

B) Birgə müəssisələrin yaradılması haqqında müqavilənin imzası

C) Birgə müəssisələrin qeydiyyatı

D) Birgə müəssisələrin təsis olunması zamanı qoyulacaq payların ilkin qiymətləndirilməsi.

E) Birgə müəssisələrin yaradılması üzrə qərarların həyata keçirilməsi235. Bu bəndlərdən hansı istehsal riskinin yaranmasının səbəbini əks etdirir?

A)) Bütün variantlar

B) İstehsalın planlaşdırılmasında yol verilmiş nöqsanlar

C) Qəza səbəbindən planlaşdırılan işlərin başa çatmaması

D) Avadanlığın nasaz vəziyyətdə olması

E) Müəssisənin cari xərclərinin artması236. Bu alman iqtisadçısına görə sahibkarlıq fəaliyyətinin əsas məqsədi mənfəət götürmək deyil, çiçəklənmək və genişlənməkdir

A)) V.Zombrat

B) K.Marks

C) F.Engels

D) D.Rikardo

E) L.Feyerbax237. Kreditlər üçün faizlərin artması gömrük fariflərinin yüksəlməsi müəssisənin rəqabət mövqeyinin itirilməsi hansı növ riskə aid edilir.

A)) İqtisadi

B) Maliyyə

C) Kommersiya

D) Kredit

E) Valyuta238.İnnovasiya fəaliyyəti sisteminin tərkib hissələrinə nələr daxildir?

A)) Bütün variantlar

B) Texnologiya

C) İqtisadiyyat

D) Təhsil

E) Elm


239. Nobel mükafatı laureatı ingilis iqtisadçısının təbrincə sahibkarlığın mahiyyətini yeni iqtisadi imkanların axtarılması və öyrənilməsidir ifadəsi hansı iqtisadçı alimə məxsusdur?

A)) F. Xayek

B) A.C. Keyns

C) A. Monkrityen

D) R. Kantilyon

E) M. Piters240. Risk dərəcəsinin azalmasına şərait yaşadan həm yuxarıdan, həm də aşağıdan məhdudiyyələr sisteminin qurulmasını ifadə edən riski göstərin

A)) Limitləmə riski

B) İnnovasiya riski

C) Kredit riski

D) Valyuta riski

E) Vergi riski241. Sahibkarlıq infrastrukturunun müstəqil bazarına aid olmayan bazar hansıdır?

A)) Marketinq mərkəzləri

B) Əmək bazarı

C) Reklam bazarı

D) İnnovasiya bazarı

E) Maliyyə bazarı242. Sahibkar istehsal amillərini ənənəvi istehsaldan ayıraraq yeni kombinasiyada istehsala cəlb edir. Y. Şumpeter bu fəaliyyəti yeni kombinasiya adlandıraraq onların hansı mümkün növünü göstərmişdir?

A)) Yeni əmtəə və xidmətin yaradılması

B) Yeni nəqliyyatdan istifadə edilməsi

C) Yeni istehsal nöqtəsinin təşkil edilməsi

D) Firma üçün vasitəçilərin tapılması

E) Lizinqin səmərəli təşkili243.Qapalı tipli cəmiyyətdə təsisçilər təsis yığıncağının çağrılması günündən səhmlərin nominal dəyərinin neçə faizini ödəməlidirlər.

A)) 50%-ni

B) 25%-ni

C) 30%-ni

D) 45%-ni

E) 20%-ni244. O, sahibkarlığın mahiyyətinin qisa şəkildə belə müəyyən edir. Sahibkarlıq – dəyərə malik olan yeni nəyinsə yaranması prosesidir ifadəsi hansı alimə məxsusdur.

A)) R. Xizriç

B) B. Busıgin

C) B. Sey

D) A. Marşall

E) D. Rikardo245. MMC-nin üzvlərinin bu hüququ yoxdur.

A) ) Cəmiyyətin nizamnaməsində dəyişiklik etmək

B). cəmiyyətin fəaliyyəti barədə zəruri informasiya toplamaq

C) Cəmiyyətin işinin idarə edilməsində iştirak etmək

D) Mənfəətin bölgüsündə iştirak etmək

E) Müvafiq payını almaqla cəmiyyətdən azad çıxmaq.246. Sahibkarlıq haqqında qanunda bu münasibətə yol verilmr

A)) Haqsız rəqabət metodundan istifadəyə

B) Sahibkarlıq subyektlərinin vəzifəsindən istifadəyə

C) Sahibkarlıq subyektlərinin hüquqlarından istifadəyə

D) Sahibkarın dövlət orqanları ilə qarşılıqlı münasibətlərinə

E) Sahibkarlıq prinsiplərindən istifadəyə247. Siyasi iqtisadi,demoqrafik, sosial coğrafi amillərdən asılı olan risk hansıdır?

A)) Xarici

B) İqtisadi

C) Siyasi

D) Daxili

E) İstehsal248. Sahibkarın istehsal etdiyi və satın aldığı mal və xidmətlərin satılması əsasında yaranan risk hansıdır?

A)) Kommersiya

B) Ehtiyat

C) İstehsal

D) Maliyyə

E) Sığorta249. Şirkətin vitse- prezidenti hansı funksiya üzrə fəaliyyət göstərir?

A)) Bütün variantlar

B) İstehsal üzrə

C) Heyət üzrə

D) Maliyyə və hesabdarlıq üzrə

E) Marketinq üzrə250. Bu variant azad rəqabətin iqtisadi nəticəsini əks etdirmir.

A)) Rəqabətin iştirakçılarının məhdud sayı

B) Anarxiya

C) Cəmiyyətin təbəqələşməsi

D) Məhsuldar qüvvələrin paylanması

E) Böhran251. Hüquqi şəxsin əlaməti hansı varianta göstərilib.

A)) Bütün variantlar

B) İqtisadi öhdəliklərin daşıyıcısı olmaq

C) Özünün mülkiyyətinə malik olmaq

D) Vahid dövlət reyestrində qeydiyyata alınmaq və bankda hesaba malik olmaq.

E) Özünün xüsusi balansına malik olmaq252. sahibkarlıq fəaliyyətinin kollektiv formasını əks etdirmir.

A)) Fərdi (ailə) müəssisəsi

B) Məhdud məsuliyyətli müəssələr

C) Səhmdar cəmiyyətləri

D) Tam ortaqlı müəssisə

E) Kommamndit ortağlı müəssisə253. Hansı variant sahibkarlıq kapitalına aid edilmir?

A)) Şəxsi mülkiyyət

B) Dövriyyə kapitalı

C) Əsas kapital

D) Dövriyyə vəsaitləri

E) İntellektual mülkiyyət254. Sahibkarlıq ideyasının mənbəyini ifadə edən bənd hansıdır?

A)) Bütün bəndlər

B) Elm və texnikanın yeni nailiyyətləri

C) İstehsal olunan məhsulun yeni istifadə sahəsinin üzrə çıxarılması

D) Əmtəə bazarının quruluşu

E) Alıcının dərk olunmamış və ödənilməyən təlabatları.255. Sahibkarlıq fəaliyyətinin daxili mühitinin əsas amılı deyil.

A)) Dünya bazarının vəziyyəti

B) sahibkarın məqsədi

C) Məqsədə malik olmaq üçün seçiləcək texnologiya

D) Seçilmiş texnologiyaya uyğun təşkilati struktur.

E) Struktur bölmələrin vəzifələri və qoyulan vəzifələrin icraçıları256. Sahibkarlıq fəaliyyətinin həyata keçirilməsinin zəruri şərtini ifadə edən varianti göstərin.

A)) Bütün variantlar

B) Sahibkarlıq ideyasına uyğun istehsal texnologiyası

C) İstehsal texnologiyasından istifadə üçün tələb olunan texniki elementlər

D) Sahibkarlıq kapitalı və sahibkarın özü.

E) Sahibkarlıq ideyası
Yüklə 0,57 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə