Sanayi Araştırma Geliştirme Genel MüdürlüğüYüklə 164,1 Kb.
tarix03.11.2017
ölçüsü164,1 Kb.

T.C.

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI

Sanayi Araştırma Geliştirme Genel Müdürlüğü


Yatırımlar ve Projelendirme Daire Başkanlığı

KOZMETİK ÜRÜNLERİ İMALATI

TESİSİ SANAYİ PROFİLİ


Hazırlayan

Rahmi AYYILDIZ

Endüstri Mühendisi

ANKARA
Aralık-1998

1.BÖLÜM
EKONOMİK DEĞERLENDİRME


1.1.Yatırımın Konusu

Yatırımın konusu kozmetik ürünleri imalatı üretim tesisidir.

1.2. Pazar Durumu

Türkiye, Kafkasya, Orta Doğu ve Türkiye Cumhuriyetlerinin ticaret merkezidir. Ulaşım kolaylığı açısından, hedef Pazar olarak bu ülkeler seçilmiştir. Ürünlerin kaliteli olması ve diğer ülkelere göre ucuz olması, ürünlere olan talebi artıracaktır.

Yurt içi satışlarında İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Bursa ve Diyarbakır gibi şehirlerde büyük toptancı depolarına ve mağazalarına pazarlanacaktır. Ayrıca bu illerde büyük satış mağazası kurulacaktır.

İthalat: Belli bir süre için hammadde ve ambalaj malzemeleri Avrupa ülkelerinden sağlanacaktır.

İhracat: İhracat esas düşünce olup kademeli olarak yapılacaktır. Bazı Avrupa, Afrika ve Türkiye Cumhuriyetlerine ihracaat yapılması hedeflenmiştir.

1.3.İstihdam Durumu

Toplam 100 personel ve işçi istihdam edilecektir. Vardiya sayısı 3’tür. Bir yılda resmi ve hafta sonu tatil 65 gün baz alınmış olup çalışma gün sayısı 300 olarak belirlenmiştir.

Uzman Personeller

Sayısı


Kimya Mühendisi

2

Makine Mühendisi

1

Sağlık uzmanları

2

Hukuk Müşaviri

1

Mali müşavir

1

Teknik Yönetim

4

Toplam

11
Personeller

Sayısı


Şişeleme

11

Paketleme

9

Etiketleme

6

Taşıyıcı

6

Servis

9

Depolama

6

Muhasebe

5

Halkla ilişkiler

6

Pazarlamacılar

24

Şöför

5

Sekreterya

2

Toplam

89


1.4.Teşvik Tedbirleri

1.4.1.Hazine Müsteşarlığı’nca Yatırımlara Uygulanan Genel Teşvik Tedbirleri .

Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı’nın 23 Haziran 1999 tarih ve 23734 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “ Yatırımlarda Devlet Yardımları ve Yatırımları Teşvik Fonu Esasları Hakkında Bakanlar Kurulu Kararlarının Uygulanmasına İlişkin Tebliğ’de (98/1) Değişiklik Yapılmasına İlişkin 99/1 Sayılı Tebliğ’ine göre; yatırımın teşvik belgesine bağlanabilmesi için asgari sabit yatırım tutarının; kalkınmada öncelikli yörelerde 50Milyar TL. diğer yörelerde 100 Milyar TL. Türk Lirası olması gerekmektedir. Finansal Kiralama şirketleri aracılığıyla yapılacak yatırımlarda aranacak asgari sabit yatırım tutarı, bu miktarların % 25'’ kadardır.

Bu projeler için öz kaynak oranları aşağıda verilmiştir:

-Kalkınmada öncelikli yörelerde yapılacak yatırımlarda : % 20

-Normal ve gelişmiş yörelerde yapılacak yatırımlarda :% 40

-Ro-Ro taşımacılığı, havayolu kargo taşımacılığı yatırımları :% 25

-Tersane, gemi inşa, yat inşa, gemi ithali ve uçak ithali yatırımlar : % 15

-Finansal kiralama şirketlerinin yapacağı kiralama yatırımları : % 10


Yatırım Projelerine uygulanan destek unsurları ise aşağıda verilmiştir.

1-Gümrük vergisi ve toplu konut fonu istisnası

2-Yatırım indirimi

3-Katma değer vergisi istisnası

4-Vergi, resim ve harç istisnası

5-Enerji desteği

6-Arsa desteği

7-Fondan kredi tahsisi


Ayrıca, 23 Ocak 1998 tarih ve 23239 sayılı Resmi gazete’de yayımlanan “ Olağanüstü Hal Bölgesinde ve Kalkınmada Öncelikli Yörelerde İstihdam Yaratılması ve Yatırımların Teşvik Edilmesi “ ile “193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında 4325 Sayılı Kanun” gereğince aşağıda belirtilen teşvik tedbirleri uygulanacaktır.

-Kalkınmada Öncelikli Yörelerde; organize sanayi bölgelerine öncelik verilmek üzere, en az 10 kişilik istihdam öngören teşvik belgeli yatırımlar için, gerçek ve tüzel kişilere, mülkiyeti hazineye ait arazi ve arsaların bedelsiz olarak devredilmesi,

-Olağanüstü Hal Bölgesi kapsamındaki illerde yeni işe başlayan gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri, fiilen ve sürekli olarak 10 ve daha fazla işçi çalıştırmaları şartıyla, işe başlama tarihinden itibaren yatırım dönemi dahil 5 vergilendirme dönemi gelir ve kurumlar vergisinden müstesna tutulması,

-Yatırımlarda belirtilen gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinden istisna süresinin sonunda başlamak üzere, işverenlerinde fiilen ve sürekli olarak 10 ve daha fazla işçi çalıştırmak şartıyla, kazançları üzerinden hesaplanan gelir ve kurumlar vergisinden indirim yapılması,

-Olağanüstü Hal Bölgesi kapsamındaki illerde, çalışanlardan kesilen vergilerin ertelenmesi,

-Olağanüstü hal Bölgesi kapsamındaki illerde teşvik belgesi yatırımlarıyla ilgili yapılan işlemlerde vergi, resim ve harç istisnası sağlanması,

-Olağanüstü Hal Bölgesi kapsamındaki illerde yeni işe başlayan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin çalıştırdıkları işçilerin sigorta pirimi işveren payının Hazinece karşılanması,

-İlk defa işe başlayan mükelleflerin götürülük şansına haiz olanlardan kendi isteği ile götürü usulden gerçek usule geçen mükellefler için hayat standardı uygulanmaması,


1.4.2.Halk Bankası’nca Yatırımlara Sağlanan KOBİ Teşvikleri
Bakanlar Kurulu’nun 05.03.1999 tarih ve 23630 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 99 / 12474 sayılı kararına istinaden Küçük ve Orta Boy İşletmelerin (KOBİ) Devlet yardımlarından yararlanma esaslarını belirtmiştir.

Bu karar kapsamında; imalat sanayi sektöründe faaliyette bulunan, işyerinde en fazla 150 işçi çalıştıran, kanuni defter kayıtlarında arsa ve bina hariç; makine ve teçhizat, tesis, taşıt araç ve gereçleri, döşeme ve demirbaşları toplamı 100 Milyar Türk Lirasını aşmayan işletmeler KOBİ olarak kabul edilir.

KOBİ’lere uygulanacak teşvikler aşağıda verilmiştir.

1-Yatırımları Teşvik Fonundan Kredi

2-Yatırım İndirimi

3-Onaylanan Global Listeler Muhteviyatı Makine ve Teçhizat Alımlarında Katma Değer Vergisi (KDV) desteği

4-Gümrük Vergisi ve Fon İstisnası

5-Vergi, Resim ve Harç İstisnası

Yatırımlara sağlanacak yukarıda belirtilen teşviklerle kanun gereği verilen diğer teşvikler, Hazine Müsteşarlığı’nca verilen teşvik belgesinde belirtilen değerler esas alınarak ilgili kuruluşlarca mevzuata uygun olarak sağlanır. Bu teşviklerin sağlanması ile ilgili usul ve esaslar, Hazine Müsteşarlığı’nca Halk Bankasına bildirilmiş olup, Halk Bankası tarafında uygulanacak teşvik tedbirlerinin mali sınırları aşağıda belirtilmiştir.

Fon Kaynaklı Krediler

Fon kaynaklı krediler, yalnızca teçhizat ve makine alımı için yatırım kredisi ile hammadde (enerji hariç) alımına yönelik olarak işletme kredisi şeklinde kullandırılabilir. Yurt içinden kullanılmış olarak temin edilecek makine ve teçhizat için Fon’dan kredi tahsisi yapılamaz. Ancak, fazladan döviz çıkışına sebep olmamak ve atıl kapasiteleri kullanıma sunmak amacıyla, daha önce ithal edilmiş üç (3) yaşına kadar olan yabancı menşeli yeni teknoloji içeren makinalar için, işletmelerin en az bir yıldır demirbaşlarında kayıtlı olması halinde kullanılmış makinelere Fondan kredi tahsisi yapılabilir.

KOBİ’lere Fon Kaynaklı Krediler aşağıdaki sınırlar dahilinde tahsis edilebilecektir.

KOBİ’lere Verilebilecek Kredi Miktarının Üst Limitleri;

Kalkınmada Öncelikli Yörelerde,

-Yatırım kredisi olarak.......................................60 milyar TL.

-İşletme Kredisi olarak........................................25 milyar TL.

Diğer Yörelerde,

-Yatırım kredisi olarak.........................................50 milyar TL,

-İşletme kredisi olarak..........................................25 milyar TL.

Acil destek Kapsamındaki İllerde,

-Yatırım kredisi olarak..........................................75 milyar TL.

-İşletme kredisi olarak...........................................25 milyar TL.Bu Kredilere Uygulanacak Faiz Oranları;

-Kalkınmada Öncelikli Yörelerde.............................% 20

-Acil destek kapsamındaki illerde..............................% 20

-Diğer Yörelerde.........................................................% 30Bu Kredinin Vadesi;

-Yatırım kredilerinde 1 yıl ödemesiz dönem olmak üzere 4 yıl,

-İşletme Kredilerinde 2 yıldır.

Yatırımlara yukarıda izah edilen kredilerin sağlanması için;

-Acil Destek Kapsamındaki İllerde............................% 10

-Kalkınmada Öncelikli Yörelerde...............................% 20

-Diğer Yörelerde..........................................................% 30


2.BÖLÜM

TEKNİK DEĞERLENDİRME

2.1.Üretim Teknolojisi

Seçilen üretim metodu otomasyon üsulüdür. Fransa’nın seçkin firmalarının kullandığı makinalardan kullanılacaktır. Hem üretim kapasitesi yüksek hem de ürünler daha kaliteli olacaktır. Yani üretimde Avrupa ile aynı kalite ve standartta olacaktır.

Seçilen üretim teknolojisinde kullanılacak hammaddeler bir süre için yurt dışından getirilecek , daha sonra Türkiye’de istenilen iklimsel özelliklere sahip yerlerde esans ve kokuların özkaynağı olan çiçekler yetiştirilip tamamen Türk patentine kavuşturulacaktır.

Yapılan üretimler için seçilen paketleme malzemeleri şunlardır:

-Kokular için cam flakonlar, püskürtme pompaları ve kapaklar.

-Bakım kozmetiği için, plastik veya cam potalar.

-Dekoratif ve bakım kozmetiği için, plastik ve laminat tüpler

-Kalem ruj garnitürleri, maskara kapları pudra kasetleri, oje şişeleri

-Dış ve iç ambalaj kutuları

-Dış ve iç ambalaj için kotonlar

Üretilecek mal ve hizmetleri aşağıda sıralayabiliriz.

a-Kokular

Bayan ve erkekler için EAU de parfüm (EDP)

EAU de toulette (EDT)

EAU de cologne (EDC)

Traş losyonları (AFTER SHAVE)

b-Bakım Kozmetiği

Cilt bakım kremleri

Losyonlar

Gündüz ve gece bakım kremleri

Rejenarasyon ve bakım jelleri

Vitamin ve göz kremleri

Maske

Paling kremiVucut losyonu

Yüz losyonu

Losyon, balsam ve deodorantlar vb.

c-Temizleyici vucut bakım maddeleri

Duş jeli

Banyo yağları

El yıkama losyonu

Kolonyalı mendiller

d-Cilt koruma maddeleri

Güneş kremi ve yağı

Güneşlenme sonrası bakım ürünleri

Işık koruma faktörü dudak kalemleri

e-Saç bakım maddeleri

Saç sampuanları

Şaç jelleri

f-Çocuk bakım maddeleri

Çocuk yara kremleri

Çocuk bakım bakım kremleri

g-Dekoratif kozmetikler

Dudak rujları

Kusur kapatıcı kalemler

Oje temizleyicileri

Far

Pudra


Allık

Taş şeffaf pudra

Toz yüz pudrası

Krem fondöten

Rimel

Likit eyeliner


2.2.Kapasitesi


Mamul

Miktar

Birim (adet/yıl)

Birim Fiyat (TL.)

Kokular

(100 cl)

40.000

3.000.000

Kokular

(50 cl)

40.000

1.600.000

Vucut bakım maddeleri

(140ml)

150.000

1.000.000

Cilt bakım maddeleri

(100 ml)

100.000

700.000

Bakım kozmetiği

(75 ml)

150.000

1.500.000

Saç bakım maddeleri

(1.000 ml)

150.000

3.000.000

Dekoratif kozmetiği

( 50 ml)

500.000

700.000


2.3.Üretim Akış Şeması

Şişeleme
PaketlemeEtiketleme

Taşıma

Depolama

Sevk2.4.Makine ve Teçhizat Listesi
1-Üretim ve ambalajlama makinaları

1.1-Kokular için (EDP, EDT,EDC, Traş losyonu)

1.2-Bakım kozmetik ürünleri için

1.3-Dekoratif kozmetik ürünleri için

2-Etiketleme, kodlama ve baskı makinaları

3-Enerji tekniği ve yardımcı tertibatlar

-Akım besleme, Acil durum akım agregatı, ve suyu üreticisi, Su geri soğutma sistemi, Atık su depolama tankı.

4-Laboratuar

-Laboratuar tertibatı, Analiz ve ölçüm cihazları, Temel aksesuar

5-malzeme akış ve depolama tekniği

-Hammadde, yarı mamul ve mamul mallar için; nakliye ve raf sistemleri, arabalar, sevkiyat paketleme tertibatları, güvenlik ve kontrol sistemleri

2.5.YATIRIMIN TERMİN PLANI:
Söz konusu işletme 2 yılda üretime geçecektir.

FAALİYETLER 1.yıl 2.yıl


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Etüt ve Proje Teşvik Belgesi alınması

x

x


Arazinin alınması

ve inşaat işleri

x

x

x

X


Tesis İşlerix

x

x

x

x

x
İç ve dış siparişlerx

x
Montaj


x
x

x

x

x

x

x

x
Personel eğitimi


x

x

x

x

X
Deneme Çalışmaları
x

x

x

X

İşletmeye alma


x

x


3.BÖLÜM
3.MALİ DEĞERLENDİRME
3.1.Yatırımın Teknik Ömrü
Yatırımın teknik ömrü 12 yıldır.
3.2.Projenin Finansmanı
Teşvik belgesi alacak, kalkınmada öncelikli yörelerde toplam yatırım tutarının % 40’ı öz sermaye uygulanırken, geri kalan % 60 nispetindeki finansal ihtiyacı ise çeşitli kaynaklardan kredi olarak temin edilebilir.Kredi

%60

585.120.000.000 TL.

Özkaynak

% 40

390.080.000.000 TL.

TOPLAM YATIRIM

% 100

975.200.000.000 TL.

Not: Tesisin normal ve gelişmiş yörelerde kurulacağı düşünülerek özkaynak oranı % 40 olarak alınmıştır.


  1. TOPLAM YATIRIM TUTARI TABLOSU

Not :Ortalama Döviz Kuru 1 $=300.000 TL .alınmıştır

Harcama Kalemleri

Tutarı (1.000 TL)

1-Etüd, proje ve mühendislik giderleri

7.500.000

2-Arazi bedeli ve düzenlemesi

40.000.000

3- İnşaat giderleri

60.000.000

4- Ana makine ve teçhizatlar

445.000.000

5-Yardımcı makine ve teçhizat

50.000.000

6-Navlun ve Sigorta

5.000.000

7-Ulaştırma yatırım giderleri

4.500.000

8-Taşıt Araçları

8.000.000

9-Genel Giderler

9.200.000

10-Beklenmeyen giderler

46.000.000

11-Toplam Sabit Yatırım

675.200.000

12-İşletme Sermayesi

270.000.000

13-Toplam Yatırım Tutarı ($)

945.200.000/300=3.150.667


3.4.Yıllık Gelir-Gider Tablosu(1.000 TL.)


Yıllık İşletme Geliri

1.329.000.000

Yıllık İşletme Gideri

1.099.650.000


Tam Kapasite Giderler

Hammadde ve yardımcı İşletme Gideri

415.000.000

Yardımcı madde ve işletme gideri

49.200.000

Personel ve İşçilik

120.000.000

Bakım ve Onarım

66.450.000

Enerji-Yakıt-Su

48.000.000

Genel Giderler

75.000.000

Ambalajlama ve paketleme gideri

150.000.000

Taşıt Araçları

80.000.000

Satış Masrafları

96.000.000

Toplam İşletme Giderleri

1.099.650.000Brüt Kar

229.350.000

Vergiler ve Diğer kanuni Kesintiler (%44)

100.914.000

Net Kar

128.436.000


3.5.Yatırımın Ön Değerlendirmesi
3.5.1.Yatırımın Karlılığı
Net Kar/Toplam Yatırımx100=128.436.000/945.200.000x100=13.6
3.5.2.Sermayenin Karlılığı
Net Kar/Özkaynakx100=128.436.000/390.080.000x100 =32.9

Yüklə 164,1 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə