Sanayi Araştırma ve Geliştirme Genel MüdürlüğüYüklə 128,31 Kb.
tarix16.04.2018
ölçüsü128,31 Kb.
#48275


T.C.

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI

Sanayi Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü
VİOL ÜRETİM TESİSİ
SANAYİ PROFİLİ


HAZIRLAYAN

Oğuz KÜÇÜKYAVUZ


Kimya Mühendisi


Nisan, 1999

I. BÖLÜM1.EKONOMİK DEĞERLENDİRME
1.1.Yatırımın Konusu

Üretimi gerçekleştirilecek olan mamul, yumurta ambalaj maddesi olan violdur.1.2 .Pazar Durumu ( üretilecek mallar ve hizmetler )

Hedeflenen pazar, iç pazardaki yumurta üreticilerdir. Öncelikle bölgedeki yumurta üreticilerine cevap vermek hedeflenmiştir.

Yumurta violü üretiminde kullanılan temel hammadde artık gazete kağıdı ve hurda kağıttır.

Tablo:1- Kağıt Sanayii ÜretimiYılı

Miktarı (Bin Ton / Yıl)

1996

2 021

1997

2 101

1998 (Tahmin)

2 157

Kaynak: Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı ,DPT.

Tablo:2- Kağıt Sanayii İhracatıYılı

Miktarı (Bin Ton / Yıl)

1996

96

1997

120

1998 (Tahmini)

130

Kaynak: Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı ,DPT.

Tablo:3- Kağıt Sanayii İthalatıYılı

Miktarı (Bin Ton/ Yıl)

1996

928

1997

1 143

1998 (Tahmini)

1 171

Kaynak: Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı ,DPT.

Tablo:4- Kağıt Sanayii TalebiYılı

Miktarı (Bin Ton / Yıl)

1996

2 852

1997

3 123

1998 (Tahmini)

3 195

Kaynak: Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı ,DPT.

1. 3. İstihdam Durumu

Tam kapasitede tesiste;Personel Tanımı

Sayısı

Yönetici

3

Mühendis

1

Teknisyen

2

Kalifiye İşçi

10

Düz İşçi

15

Toplam

31

kişi istihdam edilebilecektir.
1. 4. Teşvik Tedbirleri
1.4.1. Hazine Müsteşarlığı’nca Yatırımlara Uygulanan Genel Teşvik Tedbirleri

Bakanlar Kurulunun 25.03.1998 tarih ve 98/10755 sayılı kararı ile ve bu karara ilişkin Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı’nın uygulama esaslarını içeren 98/1 sayılı tebliği çerçevesinde; sabit yatırım tutarı, Kalkınmada Öncelikli Yörelerde 25 Milyar TL, diğer yörelerde 50 Milyar TL’nin üzerinde olan projeler, teşvik belgesine bağlanabilecek yatırım projeleri olarak kabul edilmiştir.

Bu projeler için öz kaynak oranları aşağıda belirtilmiştir.

- Kalkınmada Öncelikli Yörelerde yapılacak yatırımlarda : % 20

- Normal ve Gelişmiş yörelerde yapılacak yatırımlarda : % 40

- Ro-Ro taşımacılığı, havayolu kargo taşımacılığı yatırımları : % 25

- Gemi inşa, yat inşa, gemi ithali ve uçak ithali yatırımları : % 15

- Finansal kiralama şirketlerinin yapacağı kiralama yatırımları : % 10


Yatırım projelerine uygulanan destek unsurları ise aşağıda verilmiştir:


 1. Gümrük vergisi ve toplu konut fonu istisnası

 2. Yatırım indirimi

 3. Makine ve teçhizat alımında katma değer vergisi desteği

 4. Vergi, resim ve harç istisnası

 5. Enerji desteği

 6. Arsa desteği

 1. Fondan kredi tahsisi

 2. İthalde katma değer vergisi ertelemesi

Ayrıca, 23 Ocak 1998 tarih ve 23239 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Olağanüstü Hal Bölgesinde ve Kalkınmada Öncelikli Yörelerde İstihdam Yaratılması ve Yatırımların Teşvik Edilmesi” ile “193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında 4325 Sayılı Kanun” gereğince aşağıda belirtilen teşvik tedbirleri uygulanacaktır.


- Kalkınmada Öncelikli Yörelerde; organize sanayi bölgelerine öncelik verilmek üzere, en az 10 kişilik istihdam öngören teşvik belgeli yatırımlar için, gerçek ve tüzel kişilere, mülkiyeti Hazineye ait arazi ve arsaların bedelsiz olarak devredilmesi,
- Olağanüstü Hal Bölgesi kapsamındaki illerde yeni işe başlayan gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri, fiilen ve sürekli olarak 10 ve daha fazla işçi çalıştırmaları şartıyla, işe başlama tarihinden itibaren yatırım dönemi dahil 5 vergilendirme dönemi gelir ve kurumlar vergisinden müstesna tutulması,
-Yukarıda belirtilen gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinden istisna süresinin sonunda başlamak üzere, işyerlerinde fiilen ve sürekli olarak 10 ve daha fazla işçi çalıştırmak şartıyla, kazançları üzerinden hesaplanan gelir ve kurumlar vergisinden indirim yapılması,

- Olağanüstü Hal Bölgesi kapsamındaki illerde, çalışanlardan kesilen vergilerin ertelenmesi,

- Olağanüstü Hal Bölgesi kapsamındaki illerde teşvik belgeli yatırımlarla ilgili yapılan işlemlerde vergi, resim ve harç istisnası sağlanması,

- Olağanüstü Hal Bölgesi kapsamındaki illerde yeni işe başlayan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin çalıştırdıkları işçilerin sigorta primi işveren payının Hazinece karşılanması,

- İlk defa işe başlayan mükelleflerin götürülük şansına haiz olanlardan kendi isteği ile götürü usulden gerçek usule geçen mükellefler için hayat standardı uygulanmaması.

1.4.2. Halk Bankası’nca Yatırımlara Sağlanan KOBİ Teşvikleri

Bakanlar Kurulu’nun 05.03.1999 tarih ve 23630 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 99 / 124674 sayılı kararına istinaden Küçük ve Orta Boy İşletmelerin (KOBİ) Devlet yardımlarından yararlanma esaslarını belirlemiştir.


Bu karar kapsamında; imalat sanayi sektöründe faaliyette bulunan, işyerinde en fazla 150 işçi çalıştıran, kanuni defter kayıtlarında arsa ve bina hariç;makine ve teçhizat, tesis, taşıt araç ve gereçleri, döşeme ve demirbaşları toplamı 100 Milyar Türk Lirasını aşmayan işletmeler KOBİ olarak kabul edilir.
KOBİ’lere uygulanacak teşvikler aşağıda verilmiştir:


 1. Yatırımları Teşvik Fonundan Kredi

 2. Yatırım İndirimi

 3. Onaylanan Global Listeler Muhteviyatı Makine ve Teçhizat Alımlarında Katma Değer Vergisi (KDV) Desteği

 4. Gümrük Vergisi ve Fon İstisnası

 5. Vergi, Resim ve Harç İstisnası

Yatırımlara sağlanacak yukarıda belirtilen teşviklerle kanun gereği verilen diğer teşvikler, Hazine Müsteşarlığı’nca verilen teşvik belgesinde belirtilen değerler esas alınarak ilgili kuruluşlarca mevzuata uygun olarak sağlanır. Bu teşviklerin sağlanması ile ilgili usul ve esaslar, Hazine Müsteşarlığı’nca Halk Bankasına bildirilmiş olup, Halk Bankası tarafından uygulanacak teşvik tedbirlerinin mali sınırları aşağıda belirtilmiştir.
Fon Kaynaklı Krediler
Fon kaynaklı krediler, yalnızca makine ve teçhizat alımı için yatırım kredisi ile hammadde (enerji hariç) alımına yönelik olarak işletme kredisi şeklinde kullandırılabilir. Yurt içinden kullanılmış olarak temin edilecek makine ve teçhizat için Fon’dan kredi tahsisi yapılamaz. Ancak, fazladan döviz çıkışına sebep olmamak ve atıl kapasiteleri kullanıma sunmak amacıyla, daha önce ithal edilmiş üç (3) yaşına kadar olan yabancı menşeli yeni teknoloji içeren makineler için; işletmelerin en az bir yıldır demirbaşlarında kayıtlı olması halinde kullanılmış makinelere Fondan kredi tahsisi yapılabilir.
KOBİ’lere Fon Kaynaklı Krediler aşağıdaki sınırlar dahilinde tahsis edilebilecektir.

KOBİ’ lere Verilebilecek Kredi Miktarının Üst Limitleri;
Kalkınmada Öncelikli Yörelerde,

- Yatırım kredisi olarak ............................. 60 milyar TL.

- İşletme kredisi olarak .............................. 25 milyar TL.
Diğer Yörelerde,

- Yatırım kredisi olarak ............................... 50 milyar TL.

- İşletme kredisi olarak................................ 25 milyar TL.
Acil Destek Kapsamındaki İllerde

- Yatırım Kredisi olarak................................ 75 milyar TL,

- İşletme kredisi olarak.................................. 25 milyar TL,
Bu Kredilere Uygulanacak Faiz Oranları;
- Kalkınmada Öncelikli Yörelerde................ % 20

- Acil destek kapsamında illerde................... % 20

- Diğer yörelerde, ......................................... % 30
Bu Kredilerin Vadesi;
- Yatırım kredilerin 1 yılı ödemesiz dönem olmak üzere 4 yıl,

- İşletme kredilerinde 2 yıldır.


Yatırımlara yukarıda izah edilen kredilerin sağlanabilmesi için;
Krediye konu toplam yatırım için belirlenen öz kaynak oranları aşağıda belirtilmiştir:
- Acil Destek Kapsamındaki İllerde................. % 10

- Kalkınmada Öncelikli Yörelerde ................. % 20

- Diğer Yörelerde .......................................... % 30

II.BÖLÜM

2. TEKNİK DEĞERLENDİRME

2.1.Üretim Teknolojisi

Artık kağıtlar öncelikle mekanik ön ayıklama sisteminde işlenir. Toplama kağıt birinci parçalayıcıya konveyör ile taşınır. Buradan eğikli tambur eleğe geçirilir. Ayıklanmış kısım konveyör ile havalı ayırıcıya gönderilir. Bu ünitenin işlevi, toplama kağıdı besleme yönüne karşı hava üfleyerek ağır parçaları kağıttan ayırmaktır.

Sistem için gerekli hava, siklon girişine hava üfleyen santrifüj fandan sağlanır. Kağıt siklon içinden çift kapaklı boşaltma savağına düşer. Buradan alınan malzeme ikinci parçalayıcıda küçük parçalar haline getirilir.

Böylece elde edilen kağıt, karıştırıcıda kimyasal maddelerle muamele edilerek, hamur haline getirilir. Daha sonra sıcak şekillendirme preslerinde önceden hazırlanmış kalıba göre şekillendirilir. Presten çıkan mamul (viol) fırınlanarak ambalajlanır ve satışa sunulur.2.2. Kapasitesi
Tesiste yılda 300 gün ve günde tek vardiya üzerinden; çeşitli ebatlarda 8 milyon adet viol üretimi hedeflenmiş olup, hesaplamalarımızda 30 adet yumurta alabilen tepsi şeklindeki viol dikkate alınmıştır.

2.3. Üretim Akış Şeması

Atık KağıtGözleme ve MuayeneParçalamaEleme (Tambur Elek)Ayırma ( Havalı Ayırıcı)Boşaltma SavağıEleme (Tambur Elek)
Kimyasal Maddeler
Karıştırma ( Karıştırıcı)Sıcak PreslemeFırınlamaAmbalajlamaDepoPiyasaya Sevk


2. 4. Makine ve Teçhizat Listesi

A- Makine ve Teçhizatın Cinsi ( İthal ) Adedi

 1. Parçalama Kazanı 2

 2. Havalı Ayırıcı 1

 3. Karıştırma Kazanı 2

 4. Tambur Elek 2

 5. Konveyor – Bant -

 6. Santrifüj Fon Kopresör 1

 7. Sıcak Pres ve Kalıplar 1

 8. Fırın


B- Makine ve Teçhizatın Cinsi (Yerli) Adedi

 1. Su, Elektrik ve Yakıt vb. Servisleri İçin Gerekli Mak. Ekipman -

2. 5. Termin Planı

Maddi şartların uygun olması, özellikle öz sermaye oranının yeterli olmadığı durumlarda kredinin zamanında alınması halinde tesisin 16 ay içinde bitirilebileceği öngörülmüştür.2.6.Toplam Yatırım Tutarı Tablosu

HARCAMALAR

TUTARI ( MİLYON TL)

TUTARI ( $ )

A - Arsa Bedeli ( 3 000 m² )

1 050

2 793

B - Sabit Tesis Yatırımı

460 698

1 225 261

1- Etüd ve Proje Giderleri

600

1 596

2- Teknik Yardım ve Lisans Giderleri

-

-

3- Arazi Düzenleme ve Hazırlık Yapıları

500

1 330

4- İnşaat Giderleri (Toplam 1 550 m² Kapalı Alan)

69 529

184 918

5- Makine ve Teçhizat Giderleri Toplamı

a- İthal ( 886 000 $ )b- Yerli ( 28 484 $ )

343 846


914 484


6- Taşıma ve Sigorta Giderleri

10 208

27 149

7- İthalat ve Gümrükleme Giderleri

-

-

8- Montaj Giderleri

3 438

9 144

9- Taşıt Araçları ve Demirbaşlar Gideri

20 000

53 191

10- İşletmeye Alma Gideri

3 500

9 309

11- Genel Giderler

4 516

12 011

12- Beklenebilecek Farklar

4 561

12 130

13- Yatırım Dönemi Faizleri

-

-

Sabit Yatırım Tutarı ( Arsa Dahil)

461 748

1 228 054

C - İşletme Sermayesi

32 445

86 290

Toplam Yatırım Tutarı

494 193

1 314 344

D – İ.K.D.V

-

-


NOT : 1. Toplam yatırım tutarı ve diğer hesaplamalarda ortalama döviz kuru 1 $ : 376 000 TL olarak alınmıştır.

2. Yukarıdaki veriler tahmini değerlerdir. Kapasiteye göre değişebilir.III.BÖLÜM


3. MALİ DEĞERLENDİRME

3.1.Yatırımın Teknik Ömrü

Yatırımın teknik ömrü yaklaşık 14 yıl olarak öngörülmüştür.3.2. Projenin Finansmanı

Açıklamalar

Tutarı ( TL )

Tutarı ($)

A- FİNANSMAN İHTİYACI 1. Toplam Sabit Yatırım

494 193 000 000

1 314 344

 1. İşletme Sermayesi

-

-

 1. Yatırım Dönemi KDV

-

-

TOPLAM FİNANSMAN İHTİYACI

494 193 000 000

1 314 344

B- FİNANSMAN KAYNAKLARI 1. ÖZKAYNAKLAR ( % 48.94 )- Sermaye

294 193 000 000

782 428

- Fonlar

-

-

 1. YATIRIM TEŞVİKLERİ

-

-

 1. YABANCI KAYNAKLAR ( % 51.06 )

200 000 000 000

531 916

- Orta ve Uzun Vadeli Kredi

200 000 000 000

531 916

- İşletme Kredisi

-

-

TOPLAM FİNİNSMAN

494 193 000 000

1 314 344- Tesisin Kalkınmada Öncelikli Yörelerde de kurulacağı düşünülerek öz kaynak oranı asgari % 20 oranının üzerinde alınmıştır.

- Yatırım kredisinin % 40 faiz oranı ile alınacağı kabul edilmiştir.

3. 3. Yıllık Gelir-Gider Tablosu (Tam Kapasitede)


Milyon TL $

A- Yıllık İşletme Gelirleri Toplamı

320 000

851 064

B- Yıllık İşletme Giderleri Toplamı

175 876

467 754

1. Hammadde Giderleri (1.575 Ton / Yıl)

23 625

62 832

2. Yakıt, Su, Elektrik Gideri

10 709

28 481

3. Personel ve İşçilik Giderleri

44 640

118 723

 1. Bakım ve Onarım Giderleri

4 134

10 995

 1. İşletme Malzemesi Giderleri

3 438

9 144

 1. Taşıt Araçları Gideri

2 525

6 715

 1. Genel Giderler

2 140

5 691

 1. Satış Giderleri

3 200

8 511

 1. Beklenebilecek Farklar

1 465

3 896

 1. Finansman Giderleri

80 000

212 766

C- Brüt Nakit Akımı (A-B)

144 124

383 310

D- Kesintiler ( % 33 )

47 561

126 492

E- Kullanılabilir Kâr

96 563

256 818


3.4.Yatırımın Ön Değerlendirilmesi

3.4.1.Yatırımın Kârlılığı

Net Kâr


Yatırımın Karlılığı : --------------------------------------------*100
Toplam Yatırım Tutarı

96 563 000 000
: --------------------------------------------*100

494 193 000 000

: 19.15


3.4.2.Sermayenin Kârlılığı

Net Kâr


Sermayenin Karlılığı : --------------------------------------------*100

Özkaynak Miktarı


96 563 000 000

: ---------------------------------------------*100

294 193 000 000


: 32.82
3.4.3.Yatırımın Geri Dönüş Süresi

Toplam Yatırım

Yatırımın Geri Dönüş Süresi : ------------------------------------------------

Toplam Fon

494 193 000 000

: -------------------------------------------------96 563 000 000
: 5 Yıl
Yüklə 128,31 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə