Secţiunea IIYüklə 0,6 Mb.
səhifə1/7
tarix26.07.2018
ölçüsü0,6 Mb.
#59265
  1   2   3   4   5   6   7Specificaţii tehnice

pentru controlul prin teledetecţie a cererilor de sprijin –

în anul de cerere 2016

Cap. 1 - CADRUL GENERAL

LISTA ABREVIERILOR


APIA

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură

ANT

Ajutoare Naționale Tranzitorii

BF

Bloc fizic (parcelă de referință)

CAPI

Fotointerpretarea asistată pe calculator

CE

Comunitatea Europeană

CP

Puncte de control

CwRS

Controale prin teledetecţie

DTM

Modelul Digital al Terenului

EFA

Zone de interes ecologic

GAECs

Bunele Condiţii Agricole şi de Mediu

GCP

Puncte de control la sol

GIS

Sistem Informatic Geografic

GPS - GNSS

Sistem global de poziţionare

HR

Înaltă rezoluţie

IACS

Sistemul Integrat de Administrare şi Control

JRC

Centru Comun de Cercetare al Comisiei Europene

LFA

Zonă defavorizată

LPIS

Sistemul de Identificare a Parcelelor Agricole

MADR

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltarii Rurale

PAC

Politica Agricolă Comună

QCR

Raport de Control a Calităţii

QC

Controlul calității

RFV

Vizite rapide pe teren

RMSE

Eroarea medie patratică

SAPS

Schema Unică de Plată pe Suprafaţă

SM

Stat Membru al Uniunii Europene

SMR

Cerinţe Manageriale Statutare

UE

Uniunea Europeană

VHR

Foarte înaltă rezoluţie

ZIE

Zone de interes ecologic
1.1 Cadrul general

Întrucât termenul de realizare a proceselor anuale de verificare a solicitărilor de sprijin pe suprafaţă din cadrul fluxului anual de activităţi ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) este relativ scurt, verificările trebuie să fie realizate într-o modalitate foarte eficientă şi în perioada programată. Gestionarea solicitărilor de sprijin pe suprafaţă include întregul flux de lucru al Sistemului Integrat de Administrare și Control (IACS), începând cu primirea dosarelor de solicitări de sprijin, procesarea solicitărilor, prelucrarea datelor, realizarea de controale administrative şi controale pe teren, până la executarea plăţilor.

APIA a decis să folosească pentru controlul cererilor de sprijin depuse de fermieri, atât controlul prin măsurători clasice pe teren, cât şi controlul prin teledetecţie, în vederea acordării plăţilor conform legislaţiei în vigoare.

Suprafaţa generală propusă pentru control prin teledetecţie (CwRS) este de aproximativ 30.000km2, repartizată în 20 zone, divizate în 2 loturi.


Cele 20 de zone de control sunt următoarele: SM_16; BH_16; AR_16; TM_16; DJ_16; OT_16; AG_16; AB_16; CJ_16; MM_16; DB_16; PH_16; CL_16; CT_16; BR_16; GL_16; BC_16; IS_16; BT_16; HR_16.

LOT I: SM_16; BH_16; MM_16; CJ_16; AR_16; AB_16; TM_16; AG_16; DJ_16; OT_16.

Județele aferente lotului I sunt următoarele : MM; BN; SM; SJ; BH; CJ; MS; AB; SB; HD; AR; TM; CS; VL; AG; OT; TR; DJ; MH.

LOT II: BT_16; IS_16; HR_16;BC_16; GL_16; BR_16; CT_16; CL_16; PH_16; DB_16.

Județele aferente lotului II sunt următoarele : BT; SV; IS; VS; HR; BV; CV; BC; VN; GL; BR; BZ; CL; IL; CT; PH; DB; IF; GR; TR; AG

Detaliile tehnice ale celor 2 loturi:Nr Lot

Nr. de zone

Nr fermieri posibil a fi selectați la CwRS - în ambele loturi

Nr. fermieri posibil de controlat (selectați și neselectați dar care fac parte din BF controlate)

Nr. parcele posibil de controlat (ale fermierilor selectați și neselectați dar care fac parte din BF controlate)

Lot 1

10

44200

62551

421196

Lot 2

10

40800

61266

403863

TOTAL

20

85000

123817

825059

Datele privind detaliile tehnice se referă la valorile maxime ale acestora.Tipurile de imagini solicitate de la JRC pentru cele 20 de zone:

  • 2 imagini VHR;

  • 2 imagini HR.

Ca practică generală, în cadrul eşantionului sunt selectaţi fermieri a căror suprafaţă este în proporţie de 100% acoperită de site-ul în care se realizează controlul prin teledetecție. În cazuri excepționale, vor fi selectați și fermieri care au 80% din suprafața declarată acoperită de site.

Un fermier selectat la control prin teledetecţie, va fi controlat pentru toate scopurile selectate, conform art. 40 al Regulamentului (CE) nr. 809/2014. Rezultatele complete ale controlului pentru un fermier selectat, se vor obține fie numai prin control prin teledetectie, fie prin completarea acestuia și cu metoda clasică de control la teren.

Regulile de control cu privire la plăţile pe suprafaţă sunt gestionate în cadrul IACS conform legislației naționale și europene menționată în Addendum-ul Național 2016, din care evidențiem:

- Odinul M.A.D.R. nr. 234 din 22 februarie 2016 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condiţiilor specifice şi a modului de implementare a schemelor de plăţi prevăzute la art. 1 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015 - 2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, precum şi a condiţiilor specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 - 2020 şi pentru abrogarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 246/2008 privind stabilirea modului de implementare, a condiţiilor specifice şi a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare în sectorul vegetal, pentru acordarea sprijinului aferent măsurilor de agromediu şi zone defavorizate;

- Ordinul M.A.D.R. nr. 249/24.02.2016 privind aprobarea formularului-tip de cerere unică de plată pentru anul 2016.

- Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului;

- Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1290/2005 și (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului;

- Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului;

- Regulamentul delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat;

- Regulamentul delegat (UE) nr. 640/2014 din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte Sistemul Integrat de Administrare şi Control;

- Regulamentul (UE) nr. 809 din 17 iulie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte sistemul integrat de administrare şi control, măsurile de dezvoltare rurală şi ecocondiţionalitatea;

- Regulamentul Comisiei (UE) 807/2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) şi de introducere a unor dispoziţii tranzitorii;

- Regulamentul de punere în aplicare (UE) Nr. 2333 din 14 decembrie 2015 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 al Comisiei de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte sistemul integrat de administrare şi control, măsurile de dezvoltare rurală şi ecocondiţionalitatea;
Solicitarea de sprijin depusă de către fermieri conţine elemente specifice care să permită identificarea tuturor parcelelor şi culturilor agricole din cadrul exploataţiei agricole. Suprafaţa parcelelor este exprimată în hectare cu două zecimale, iar localizarea parcelelor agricole se face prin depunerea electronică prin digitizare realizată în sistemul IPA-online. Prestatorul va trebui să prezinte rezultate diferenţiate pe straturi, în funcţie de schemele de plată pentru care fermierul a depus cerere conform schemelor definite în Addendumul Național 2016 (http://www.apia.org.ro/files/pages_files/Addendum_final_2016_(Modif).pdf).

În conformitate cu art. 40 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014, controlul acestor cereri de sprijin poate să se bazeze şi pe tehnici de teledetecţie, folosind imagini satelitare ale anului 2016. APIA va selecta un eşantion de control extras din cererile unice depuse de fermieri.

Prestatorul stabileşte conceptul pentru baza de date, colectează datele de referinţă şi digitizează pe imaginea satelitară limitele parcelelor agricole identificate de către fermieri pentru care se solicită sprijin, realizează şi interpretează vizual parcelele, prin utilizarea imaginilor satelitare şi prin vizite rapide pe teren necesare pentru a obține rezultate relevante ale controlului prin teledetecție. Prestatorul trebuie să furnizeze către APIA imaginile satelitare folosite, documentele rezultate după diagnoză, documentele tipărite privind dosarele care au respingeri minore sau majore necesare desfășurării acțiunilor follow-up, fişier de date cu rezultate la nivel de dosar al fermierului, raportul preliminar şi raportul final, statisticile necesare a fi furnizate către JRC.

Foto-interpretarea se va realiza pe baza unei serii de două imagini satelitare de mare rezoluţie - HR distribuite în timp ("serii temporale"), primăvară-vară şi a două imagini de rezoluţie foarte mare (VHR). În cazul în care diagnoza nu se poate realiza doar prin intermediul procedurilor de foto-interpretare asistată pe calculator (CAPI), atunci categoria de folosinţă a terenului şi/sau alte aspecte, vor trebui să fie controlate prin "vizite rapide pe teren" (RFV), realizate de către prestator.

RFV-urile vizează doar parcele cu limite sau culturi îndoielnice, sau cerinţe specifice, cum ar fi respectarea Bunelor Condiţii Agricole şi de Mediu (GAEC) dar și pentru solicitările din Schema pentru Sprijinul Cuplat.
În procesul de realizare a Controlului prin Teledetecţie, prestatorul trebuie să aplice prevederile Caietului de Sarcini, completat cu măsurile prevăzute în ADDENDUM-UL NAŢIONAL pentru România - privind controlul prin teledetecţie pentru anul 2016 şi respectiv cu cele prevăzute în cadrul documentului DSCG/2014/32 (CE) Ghid pentru controalele pe teren şi măsurători ale suprafeţelor - campanie 2016 (denumit în continuare prescurtat - DSCG/2014/32) , cu privire la Controlul prin Teledetecţie al subvenţiilor pe bază de suprafaţă, elaborate de JRC..

Pentru informaţii suplimentare, recomandările aplicabile anului 2016 sunt disponibile pe site-ul https://marswiki.jrc.ec.europa.eu/wikicap/images/9/98/DSCG-2014-32_FINAL-_Rev2_FINAL_OTSC_guideline_2016_clean.pdf , elaborate de JRC.


Prestatorul de control prin teledetecție trebuie sa dețină și un punct de lucru în România, unde se vor desfășura acțiunile de control prin teledetecție a cererilor unice - an de cerere 2016.

Intră în responsabilitatea prestatorului să cunoască alte reglementari generale și specifice, care sunt aplicabile la momentul controlului.

Ofertanții sunt informaţi că Recomandările Tehnice cu privire la diferitele etape ale activităţii de control prin teledetecţie 2016, sunt emise de către JRC și sunt disponibile pe site-ul (http://marswiki.jrc.ec.europa.eu/wikicap/).Yüklə 0,6 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə