ŞƏlalə CƏlal qızı abdullayevaYüklə 112,17 Kb.
tarix08.03.2020
ölçüsü112,17 Kb.
#102252

ŞƏLALƏ CƏLAL qızı ABDULLAYEVA

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosentAzərbaycan dili və ədəbiyyatının tədrisi metodikası kafedrasının dosenti

İş telefonu: (+99412) 539 10 88

İmeyl: s.calalqizi@mail.ru
QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT
 • 1972-ci il mart ayının 7-də Bakı şəhərində anadan olub.

 • 1978-1988-ci illərdə Bakı şəhəri 173 saylı orta məktəbdə təhsil alıb və orta məktəbi əla qiymətlərlə bitirib.

 • 1988-1993-cü illərdə Bakı Dövlət Universitetinin Filologiya fakültəsində təhsil alıb və universiteti fərqlənmə diplomu ilə bitirib.

 • Ailəlidir, iki oğul övladı var.
ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI
 • 1994-1998-ci illərdə BDU-nun Azərbaycan dili və ədəbiyyatının tədrisi metodikası kafedrasının dissertantı olub.

 • 1999-cu ildə „Y.V.Çəmənzəminlinin dilçilik görüşləri“ mövzusunda dissertasiya müdafiə edib və filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi alıb.

 • 2015-ci ildə dosent elmi adını alıb.
ƏMƏK FƏALİYYƏTİ
 • 1993-1994-ci illərdə Azərbaycan Yazıçılar Birliyində „Kitabi-Dədə Qorqud“ ensiklopediyası“ redaksiyasında elmi redaktor.

 • 1994-1996-cı illərdə BDU-nun Azərbaycan dili və ədəbiyyatının tədrisi metodikası kafedrasında baş laborant.

 • 1996-1999-cu illərdə Azərbaycan dili və ədəbiyyatının tədrisi metodikası kafedrasında müəllim.

 • 1999-2015-ci illərdə Azərbaycan dili və ədəbiyyatının tədrisi metodikası kafedrasında baş müəllim.

 • 2015-ci ildən Azərbaycan dili və ədəbiyyatının tədrisi metodikası kafedrasının dosentidir.TƏDRİS ETDİYİ FƏNLƏR  
 • Azərbaycan diliTƏDQİQAT SAHƏSİ
 • Müasir Azərbaycan dilinin qrammatikası

 • Azərbaycan dilinin tədrisi metodikası
İŞTİRAK ETDİYİ KONFRANSLAR, KURSLAR, TRENİNQLƏR
 • 1995, Bakı, Azərbaycan. BDU-nun aspirantlarının və gənc tədqiqatçılarının elmi konfransı.

 • 1999, Bakı, Azərbaycan. BDU-nun 80 illiyinə həsr olunmuş aspirantların və gənc tədqiqatçıların elmi konfransı.

 • 2013, Volqoqrad, Rusiya. III Beynəlxalq elmi-metofiki konfrans.

 • 2014, Bak, Azərbaycan. Azərbaycan xalq yazıçısı, Respublika Dövlət Mükafatı laureatı, görkəmli dramaturq İ.Əfəndiyevin anadan olmasının 100 illik yubileyinə həsr olunmuş respublika elmi konfransı.

 • 2014, Bakı, Azərbaycan. “Ümumi təhsil kurikulumunun əsasları” fənninin tədrisi üzrə kurs.
ÇAP OLUNMUŞ ƏSƏRLƏRİ


Kitablar


 • 1998, Y.V.Çəmənzəminlinin dilçilik görüşləri. (Monoqrafiya). Bakı: BDU nəşriyyatı.

 • 2010, Cəlal Abdullayev. Əsərləri. I cild. Bakı: Çaşıoğlu. (tərtibçi), 344 s.

 • 2010, Duyğularda iz saldı. Bakı: Çaşıoğlu. (tərtibçi), 229 s.

 • 2011, Cəlal Abdullayev. Əsərləri. II cild. Bakı: Çaşıoğlu. (tərtibçi), 328 s.

 • 2012, Cəlal Abdullayev. Əsərləri. III cild. Bakı: Elm və təhsil. (tərtibçi), 216 s.

 • 2012, Cəlal Abdullayev. Əsərləri. IV cild. Bakı: Elm və təhsil. (tərtibçi), 208 s.

 • 2012, Cəlal Abdullayev. Əsərləri. V cild. Bakı: Elm və təhsil. (tərtibçi), 264 s.

 • 2012, Cəlal Abdullayev. Əsərləri. VI cild. Bakı: Elm və təhsil. (tərtibçi), 316 s.

 • 2012, Cəlal Abdullayev. Əsərləri. VII cild. Bakı: Elm və təhsil. (tərtibçi), 292 s.

 • 2012, Ədəbiyyatşünaslıq terminləri lüğəti. Bakı: Elm və təhsil, 236 s.

 • 2013, Azərbaycan dili (dərslik). Bakı: E.L. Nəşriyyat və Poliqrafiya Şirkəti MMC (həmmüəlliflər: İ.Şəmsizadə, O.Piriyeva, G.Abbasova, İ.Məhərrəmova), 609 s.

 • 2014, Azərbaycan dili (Ali məktəblərin hazırlıq fakültələri üçün dərslik). Bakı: Elm və təhsil, (həmmüəlliflər: İ.Şəmsizadə, O.Piriyeva, G.Abbasova, İ.Məhərrəmova), 344 s.


Metodik göstəriş və proqramlar


 • 2002, Tapşırıq və oxu mətnləri. (Fizika fakültəsi rus bölməsi tələbələri üçün metodik göstəriş). Bakı: BDU nəşriyyatı, 23 s.

 • 2014, Azərbaycan dili (Ali məktəblərin hazırlıq fakültələri üçün proqram). Bakı: Elm və təhsil, 20 s.


Məqalələr


 • 1994, Y.V.Çəmənzəminlinin hekayə ustalığı. – Dil və ədəbiyyat, III buraxılış, Bakı: BDU, s. 11-13

 • 1994, Y.V.Çəmənzəminlinin irsinin dili haqqında. – Dil və ədəbiyyat, V buraxılış, Bakı: Azərbaycan EA-nın Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu, s. 156-161

 • 1995, Y.V.Çəmənzəminli irsinin tədqiqi tarixindən. – Azərbaycan ədəbiyyatına dair tədqiqatlar (məruzələrin tezisləri). Bakı, EA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu, s. 7

 • 1995, Y.V.Çəmənzəminlinin “Rusca-türkcə cib lüğəti”. – BDU-nun aspirantlarının və gənc tədqiqatçıların elmi konfransının materialları. Bakı, BDU, s. 15-16

 • 1995, Y.V.Çəmənzəminlinin lüğətçilik fəaliyyətinə dair. – Azərbaycan filologiyası məsələləri. Bakı: Azərnəşr, s. 43-44

 • 1996, Y.V.Çəmənzəminlinin əsərlərində xalq ifadələri. – Filoloji araşdırmalar. Bakı: Azərnəşr, s. 25-26

 • 1997, Y.V.Çəmənzəminlinin üslubuna dair. – Filoloji araşdırmalar. V kitab. Bakı: Azərnəşr, s. 15-16

 • 1998, Y.V.Çəmənzəminlinin bədii əsərlərinin dilində işlənən bəzi arxaizmlər. – Filoloji araşdırmalar. VII kitab. Bakı: Ümman, s. 53-55

 • 1999, Y.V.Çəmənzəminlinin ikidilli lüğətləri. – Dil və ədəbiyyat, №4(22), s. 55-58

 • 1999, Y.V.Çəmənzəminlinin dilin sadəliyinə dair mülahizələri. – Dil və ədəbiyyat, №2(24), s. 38-41

 • 1999, Y.V.Çəmənzəminli və dilçiliyin bəzi nəzəri problemləri. – Aspirantlarının və gənc tədqiqatçıların elmi konfransının tezisləri (BDU-nun 80-illiyinə həsr olunmuşdur). Bakı: BDU, s. 6

 • 2000, Y.V.Çəmənzəminlinin “Rusca-azərbaycanca” lüğətlərində türk mənşəli sözlər. BDU-nun xəbərləri, №1, s. 20-25

 • 2001, “Azərbaycan dilində işlənən ərəb sözlərinin lüğəti” haqqında bəzi qeydlər. – Filoloji araşdırmalar, XIV kitab. Bakı: Şirvannəşr, s. 119-121

 • 2001, Dilçilik problemlərinin tədqiqi yollarında. – Dil və ədəbiyyat, №1(30), s. 20-21

 • 2002, Onomastikaya dair yeni monoqrafiya.– Filoloji araşdırmalar, XVII kitab. Bakı, Elm, s. 64-68

 • 2011, Əhməd Cavadın “Sərf və nəhv” (Lisani Osmani) kitabıhaqqında bəzi qeydlər. – Dil və ədəbiyyat, №1(77), s. 175-177

 • 2013, Müxtəlifsistemli dillərdə frazeologizmlərdən istifadənin bəzi aspektləri haqqında. – МDLU-nun xəbərləri, 11 (671) buraxılış, Moskva (rus dilində), s. 121-128

 • 2013, Mətnin informasiya növləri haqqında. – “Linqvistika və linqvodidaktikanın müasir problemləri: konsepsiyalar və perspektivlər”. III Elmi-metodik konfransın materialları, 25 aprel, Volqoqrad (rus dilində), s. 150-154

 • 2013, Əski osmanlı qrammatikasında bəzi məqamlar. – Dil və ədəbiyyat, №1(85), s. 41-45

 • 2014, Həzin, nisgilli poeziya dünyası. – Azərbaycanın xalq yazıçısı, Respublika Dövlət Mükafatı laureatı, görkəmli dramaturq İ.Əfəndiyevin anadan olmasının 100-illik yubileyinə həsr olunmuş Respublika elmi konfransının materialları. Bakı, s. 354-361

 • 2014, Əhməd Cavadın “Sərf və nəhv” (1916) kitabında məsdərlər. – Dil və ədəbiyyat, №1(89), s. 96-99

 • 2016, Bəzi frazeologizmlərdə məna salarları. – Dil və ədəbiyyat, №3(99), s. 121-126

 • 2018, “Həyat və ölüm fəlsəfəsi iki əks qütbün timsalında (“Nobel mükafatı laureatları” silsiləsindən)”. Filologiya məsələləri. № 6. Bakı, Elm və təhsil, s. 365-369

 • 2018, “Tomas Mann yaradıcılığında incəsənətin tərənnümünə bir əsərin rakursundan ani baxış (“Nobel mükafatı laureatları” silsiləsindən)”. Filologiya məsələləri. № 7. Bakı, Elm və təhsil, s. 314-319

 • 2019, Azərbaycan dilinə məxsus frazeoloji birləşmələrin əcnəbi tələbələrə mənimsədilməsi metodikası (I hissə). Filologiya məsələləri, №12, Bakı, Elm və təhsil, 2019, səh.160-167

 • 2019, Azərbaycan dilinə məxsus frazeoloji birləşmələrin əcnəbi tələbələrə mənimsədilməsi metodikası (II hissə). «Filoloji tədqiqlər: Azərbaycan mühacirət ədəbiyyatı, ədəbi proses və dil məsələləri məqalələr toplusu», Bakı: Avropa nəşriyyatı, 2019, səh.208-215

 • 2019, Методика осваивания фразеологизмов, принадлежащих азербайджанскому языку, иностранным студентам (I часть). Вопросы филологии, №12, Баку, «Наука и учёба», 2019, стр.160-167

 • 2019, Методика осваивания фразеологизмов, принадлежащих азербайджанскому языку, иностранным студентам (II часть) «Филологические исследования: азербайджанская литература, литературные процессы и языковые проблемы», Баку, Издательство «Европа», 2019, стр.208-215

 • 2019, Methodology of accrual of phraseological compounds belonging to the Azerbaijani language to foreign students (I part), “Issues of philology, №12, Baku, “Science and education”, 2019, p.160-167

 • 2019, Methodology of accrual of phraseological compounds belonging to the Azerbaijani language to foreign students (II part). Philological Studies: Azerbaijani Literature, Literary Process and Language Collection, Baku, “European Publishing”, 2019, p. 208-215


Publisistik məqalələri


 • 2000, Davud Nəsibin “Cavanşir” romanının dilinə dair”. “Yeni Azərbaycan” qəzeti, 22 dekabr 2000, № 252 (974)

 • 2001, Dilçiliyə dair yeni tədqiqat əsəri. “Yeni Azərbaycan” qəzeti, 30 yanvar 2001, № 252 (999)

 • 2001, Anlaşılmazlıq. Ədəbiyyat qəzeti, 16 mart, 2001, № 11 (3240)

 • 2002, Dilçiliyimizin aktual məsələləri öyrənilir. “Yeni Azərbaycan” qəzeti, 18 may 2002, № 091 (1319)

 • 2003, Köçdü bir insan da, köçdü dünyadan... “Yeni Azərbaycan” qəzeti, 16 aprel 2003, № 84(1564)

 • 2003, “Ağ çiçək” ətirli misralar. Ədəbiyyat qəzeti, 1 iyun, 2003, № 123 (1603)

 • 2006, Milli etnik yaddaşın monoqrafik tədqiqi. Yeni Azərbaycan” qəzeti, 11 noyabr, 2006, № 210 (2416)

 • 2012, Şeirsiz həyatda quru nəfəsəm. “Şərq” qəzeti, 3 oktyabr, 2012, № 180 (3431)

 • 2012, Klassik və müasir Azərbaycan ədəbiyyatına peşəkar baxış (I hissə). “Şərq” qəzeti, 31 mart, 2012, № 54 (3305)

 • 2012, Klassik və müasir Azərbaycan ədəbiyyatına peşəkar baxış (II hissə). “Şərq” qəzeti, 7 aprel, 2012, № 59 (3310)
Yüklə 112,17 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə