SənubəR ƏLÖVSƏT qızı abdullayevaYüklə 61,58 Kb.
tarix03.12.2018
ölçüsü61,58 Kb.
#85514

SƏNUBƏR ƏLÖVSƏT qızı ABDULLAYEVA
Filologiya üzrə elmlər doktoru, professor


Azərbaycan dilçiliyi kafedrasının müdiri

İş telefonu: (994) 12 538-02-23

İmeyl: asanubar@mail.ruQISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 1951-ci il may ayının 16-da Şamaxı şəhərində anadan olub.

 • 1957-1968-ci illərdə Bakı şəhəri 7 saylı orta məktəbdə təhsil alıb və həmin məktəbi gümüş medalla bitirib.

 • 1968-1973-cü illərdə S.M.Kirov alına Azərbaycan (indiki Bakı) Dövlət Universitetinin Şərqşünaslıq fakültəsinin fars filologiyası şöbəsində təhsil alıb və universiteti fərqlənmə diplomu ilə bitirib.

 • 2009-cu ildən Bakı Dövlət Universitetində çalışır.

 • İki övladı var.

ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1973-1977-ci illərdə AMEA-nın İ.Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun Müasir Azərbaycan dili şöbəsinin aspirantı olub.

 • 1979-cu ildə „Müasir Azərbaycan dilində adverbiallaşma“ mövzusunda dissertasiya müdafiə edib və filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi alıb.

 • 1985-ci ildə böyük elmi işçi adını alıb.

 • 2007-ci ildə „ Azərbaycan nağıl və dastanlarının dili“ mövzusunda dissertasiya müdafiə edib və filologiya üzrə elmlər doktoru elmi dərəcəsi alıb.

 • 2011-ci ildə professor elmi adını alıb

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 1978-1985-ci illərdə AMEA-nın İ.Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun Müasir Azərbaycan dili şöbəsində kiçik elmi işçi.

 • 1985-2003-cü illərdə AMEA-nın İ.Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun Müasir Azərbaycan dili şöbəsində böyük elmi işçi.

 • 2003-2007-ci illərdə Bakı Slavyan Universitetində dosent.

 • 2007-2009-cu illərdə Bakı Slavyan Universitetində kafedra müdiri.

 • 2009-cu ildən BDU-nun Azərbaycan dilçiliyi kafedrasının müdiri.

TƏDRİS ETDİYİ FƏNLƏR  

 • Müasir Azərbaycan dili (Leksikologiya)

 • Müasir Azərbaycan dili (Morfologiya)

 • Müasir Azərbaycan dili (Sintaksis)

 • Azərbaycan dili morfologiyasının aktual problemləri

 • Azərbaycan dilinin frazeologiyası

TƏDQİQAT SAHƏSİ

İŞTİRAK ETDİYİ KONFRANSLAR , KEÇDİYİ KURSLAR, TRENİNQLƏR

 • 1986, Bakı, Azərbaycan. Azərbaycan onomastikası problemlərinə həsr olunmuş konfrans.

 • 1988, Bakı, Azərbaycan. Azərbaycan onomastikası problemlərinə həsr olunmuş II elmi-nəzəri konfrans.

 • 1993, Bakı, Azərbaycan. Azərbaycan onomastikasının problemlərinə həsr olunmuş IV konfrans.

 • 1995, Bakı, Azərbaycan.Filologiya məsələlərinə həsr olunmuş elmi-praktik konfrans.

 • 1995, Bakı, Azərbaycan. Azərbaycan onomastikası problemlərinə həsr olunmuş V elmi-praktik konfrans.

 • 2003, Bakı, Azərbaycan. V.İ.Aslanovun 75 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi konfrans.

 • 2005, Bakı, Azərbaycan. Ortaq türk keçmişindən ortaq türk gələcəyinə, III uluslararası folklor konfransı.

 • 2006, Bakı, Azərbaycan. Bakı Slavyan Universitetinin əməkdaşlarının illik elmi işlərinin yekununa həsr olunmuş konfrans.

 • 2007, Bakı, Azərbaycan. «Ortaq türk keçmişindən ortaq türk gələcəyinə». V uluslararası folklor konfransı.

 • 2007, Bakı, Azərbaycan. Müasir dilçiliyin problemlərinə həsr olunmuş II Beynəlxalq konfrans.

 • 2008, Moskva, Rusiya. Formirovanie qumanitarnoqo prostranstva v stranax SNQ: vızovı, zadaçi, instrumentı.

 • 2008, Moskva, Rusiya. Parametrı tipovoqo proekta dvuəzıçnoqo uçebnika po əzıkam i kulğture qosudars­tv – uçastnikov SNQ. Beynəlxalq elmi-praktik seminar.

 • 2008, Moskva, Rusiya. İtoqi sozdaniə serii uçebnikov i xrestomatiy dlə MİƏ SNQ. Beynəlxalq dəyir­mi masa.

 • 2009, Bakı, Azərbaycan.Mədəniyyətlərarası dialoq: «Kitabi-Dədə Qorqud» və «Nibelunqlar nəğməsi». Beynəlxalq simpozium.

 • 2009, Moskva, Rusiya. Formirovanie innovaüionnoqo qumanitarnoqo pros­tran­s­tva SNQ v usloviəx mnoqoəzıçiə i polikulğturnosti. Gənclər üçün elmi konfrans.

 • 2010, Bakı, Azərbaycan.Türk epik ənənəsində dastan. Yİ Uluslararası folklor konf.

 • 2010, Bakı, Azərbaycan. Kütləvi informasiya vasitələrinin dili.Respublika elmi konfransı.

 • 2011, Bakı, Azərbaycan. Azərbaycanşünaslığın aktual problemlərinə həsr olunmuş II Beynəlxalq konfrans.

 • 2011, Moskva, Rusiya. Dialoq əzıkov i kulğtur SNQ i ŞOS v XXI veke,VI mejdunarodnıy forum.

 • 2011, XXJM International Congress of Onomastic Sciences Barcelona.

 • 2012, Bakı. Azərbaycanşünaslığın aktual problemlərinə həsr olunmuş III Beynəlxalq konfrans.

 • 2012, Bakı, Azərbaycan. Ölkədə dil situasiyası. Respublika elmi konfransı

 • 2013, Bakı, Azərbaycan. B.Çobanzadə və türkologiyanın müasir problemlərinə həsr olunmuş respublika elmi konfransı.

 • 2013, Bakı, Azərbaycan. «Ortaq türk keçmişindən ortaq türk gələcəyinə». Doğu Akdeniz Üniversitesi,VI uluslararası folklor konfransı.

 • 2014, Bakı, Azərbaycan. İ.Əfəndiyevin anadan olmasının 100 illiyinə həsr olunmuş respublika elmi konfransı.

 • 2015, Bakı, Azərbaycan. «Kitabi-Dədə Qorqud» və Türk dünyası» beynəlxalq elmi konfrans.

 • 2018, Bakı, Azərbaycan. Görkəmli türkoloq, professor Bəkir Çobanzadənin 125 illik yubileyinə həsr olunmuş "Azərbaycan dili: dünən və bu gün" mövzusunda Beynəlxalq elmi konfrans.

ÇAP OLUNMUŞ ƏSƏRLƏRİ

Kitablar

 • 1991,Müasir Azərbaycan dilində zərf. Bakı

 • 1998, Azərbaycan nağıl və dastanlarının dili. Bakı.

 • 2004, Müasir Azərbaycan ədəbi dilinin işgüzar üslubu. (kollektiv monoqrafiya)

 • 2009, Praktiçeskiy kurs azerbaydjanskoqo əzıka. Moskva (kollektiv dərslik)


Metodik göstəriş və proqramlar

 • 2008, Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti (proqram). BSU.

 • 2008, Qrammatikanın tədrisində qarşıya çıxan çətinliklər və onların aradan qaldırılması yolları (proqram). BSU.

 • 2017, Azərbaycan dilində söz yaradıcılığı (proqram). BDU.

 • 2017, Azərbaycan dili morfologiyasının actual məsələləri (proqram). BDU.

 • 2017, Azərbaycan dilinin frazeologiyası (proqram). BDU.


Məqalələr

 • 1996, Azərbaycan nağıl və dastanlarında ənənəvi formulalar. «Türkologiya», №1-6.

 • 2002, Azərbaycan nağıl və dastanların dili haqqında Türkologiya, №1-2.

 • 2003, Azərbaycan nağıl və dastanlarının dilində onomastik vahidlər. Terminologiya məsələləri.

 • 2003, Azərbaycan nağıl və dastanlarının dilində leksik-semantik söz qrupları. AMEA-nın «Xəbərləri», № 1-4.

 • 2004, Folklor dili və dialektfövqülük. AMEA-nın «Xəbərləri», № 1.

 • 2004, Ədəbi dil, dialekt, dialektfövqülük. Tağıyev oxuları, BSU.

 • 2004, Folklor dili milli dil sisteminin tərkib hissəsi kimi. AMEA-nın «Xəbərləri», №3-4.

 • 2005, Folklor dilinin milli dil sistemində yeri. Türkologiya, №1-2.

 • 2005, Nağıl və dastan dilində köməkçi nitq hissələri. AMEA-nın «Xəbərləri», №3.

 • 2005, Dastan dilində arxaik sözlər. ADU-nun «Elmi xəbərləri», №4.

 • 2005, Nağıl və dastan dilində əvəzliklərin üslubi mövqeyi. ADU-nun «Elmi xəbər­lə­ri.», №5.

 • 2005, Folklor dilinin tədqiqinə dair. Dilçilik məsələləri, №2 (3).

 • 2005, Nağıl və dastan dilində sayların üslubi imkanları. Dilçilik məsələləri, №3.

 • 2005, Nağıl və dastan dilinin leksik xüsusiyyətləri. Elmi axtarışlar, XV.

 • 2005, Nağıl və dastan dilində bəzi onomastik vahidlər. Qorqud, IV

 • 2005, Nağıl və dastan dilində qoşma. Elmi araşdırmalar, VIII.

 • 2007, Folklor mətni linqvistik tədqiqat obyekti kimi. Müasir dilçiliyin problemləri.

 • 2008, Qoşmanın bəzi nəzəri məsələləri.BSU-nun Elmi xəbərləri, №2.

 • 2008, Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti (proqram). BSU.

 • 2008, Qrammatikanın tədrisində qarşıya çıxan çətinliklər və onların aradan qaldırılması yolları (proqram). BSU.

 • 2009, «Kitabi-Dədə Qorqud» dastanında sayların semantik-sintaktik xüsusiyyətləri. Mədəniy­yət­lər­arası dialoq. Beynəlxalq simpozium. BSU.

 • 2009, Gtnokulğturoloqiçeskiy prinüip obuçeniə Azerbaydjanskomu əzıku kak inostran­no­mu. Vestnik, №4, KazQÖU. Astana.

 • 2009,Frazeoloqiçeskie voprositelğnıe predlojeniə v sovremennom azerbaydjanskom əzıke. Türkologiya, № 3-4.

 • 2010, Dastan dilinin bəzi linqvistik xüsusiyyətləri. Türk epik ənənəsində dastan. YI Uluslararası folklor konf.

 • 2010, Kütləvi informasiya vasitələri və dil normaları. AMEA-nın «Xəbərləri», № 2.

 • 2011, Azərbaycan dilinin beynəlxalq standartlara uyğun öyrədilməsinə dair. Azərbaycanşünaslığın aktual problemləri.

 • 2011, Azərbaycan nağıl və dastan dilində alınma sözlər. Azərbaycanşünaslığın aktual problemləri.

 • 2011, O proekte uçebnika po praktiçeskomu kursu azerbaydjanskoqo əzıka.VI Mejdunarodnıy forum. Moskva.

 • 2012, Frazeosemantiçeskaə mikrosistema v azerbaydjanskom əzıke kak fraqment sistemı əzıka. Vestnik MQLU, Moskva.

 • 2012, İnnovativ inkişafla əlaqədar Azərbaycan dilinin xarici dil kimi öyrədilməsində yeni mərhələ. Dilçilik institutunun əsərləri.

 • 2012, Modal sözlər haqqında bəzi qeydlər. Azərbaycanşünaslığın aktual problemləri.

 • 2012, Antroponyms in the azerbfijanian folklore (Tales) language. Doğu Akdeniz Üniversitesi.

 • 2013, Azərbaycan dilində predikativ quruluşlu frazeologizmlər.Türkologiyanın müasir problemləri.

 • 2014, Azərbaycan nağıllarının dilində antroponimlərin üslubi xüsusiyyətləri. İ.Əfəndiyevin anadan olmasının 100 illiyinə həsr olunmuş elmi konfrans, s.642-646

 • 2015, Kitabi-Dədə Qorqud” dastanınin dilində saylar / Kitabi-Dədə Qorqud” və Türk dünyası.”Beyn. Elmi konf. Materialları, s. 122-127.

 • 2016, Omonimlik və onunla həmhüdud hadisələr / I Bakı Türkoloji Qurultayının 90 illik yubileyinə həsr olunmuş «Müasir türkologiya: dünən, bu gün və sabah» mövzusunda Respublika elmi konfransın materialları, s. 246-251.

 • 2018, Samət Qürbət oğlu Əlizadə-80 // “Dil və ədəbiyyat” Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnalı, s. 457

 • 2018, Kütləvi informasiya vasitələrinin dil mənzərəsi / Görkəmli türkoloq, professor Bəkir Çobanzadənin 125 illik yubileyinə həsr olunmuş "Azərbaycan dili: dünən və bu gün" mövzusunda Beynəlxalq elmi konfransın materialları. Bakı: Zərdabi-Nəşr, s. 84-86

Yüklə 61,58 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin