ŞƏXSİ MƏlumatYüklə 0,52 Mb.
səhifə3/3
tarix02.07.2018
ölçüsü0,52 Mb.
növüYazı
1   2   3247

Şumer və türk folklorunda ana obrazı // III Uluslararası Türk Dünyası Araşdırmaları Simpoziumunun Materialları. 25-27 may 2016.

Məqalə

Bakı. Cild II. Səh. 167-170.
248

“Kitabi-Dədə Qorqud” və “Koroğlu” eposlarında xalq oyun və tamaşaları

Məqalə

İslam coğrafiyasında və Azərbaycanda xalq oyunları və meydan tamaşaları Beynəlxalıq Elmi Konfransı. 15 iyul 2016. Bakı. s. 156-160.
249

“Dədə Qorqud”dakı “Qarılar dörd dürlüdür” şeirinin poetik təhlili

Məqalə

Epos və etnos Beynəlxalq Elmi Konfransının Materialları. Bakı. 2016. S. 184-188.
250

Ocağı közündən tanıyıram

Kitab

Bakı. “Azərnəşr”. 2016. 160 s.
251

Dəmir Çeşməlinin ipək misraları

Məqalə

“Kaspi” qəzeti.

9-11 yanvar 2016. səh. 19


252

Dəmir Çeşməli. Söz sevgilimdir

Ön söz

Bakı. Azərnəşr. 2016. Səh. 10-17.
253

Türk dilində heca qanunu

Məqalə

“Sivilizasiya” jurnalı. Bakı Avrasiya Unuversiteti. Bakı. 2016. № 1. səh. 27-33
254

Türk dilində heca qanunu

Məqalə

“Kaspi” qəzeti. 27-29 fevral 2016. Səh.21
255

“At igidin qardaşıdı”

Məqalə

“Sivilizasiya” jurnalı. Bakı Avrasiya Unuversiteti. Bakı. 2016. № 1. səh. 73-81.
256

Azərbaycanda 1937-ci il repressiyaları: səbəb, məqsəd, nəticə “Ulduz” jurnalı. 2016. № 2. səh.65-71.

Məqalə

“Ulduz” jurnalı. 2016. № 2. səh.65-71.
257

Aşıq poeziyasında deyişmə

Məqalə

“Sivilizasiya” jurnalı. Bakı Avrasiya Unuversiteti. Bakı. 2016. № 2. səh. 30-34.
258

Yusif Vəzir Çəmənzəminlinin “İki odarasında” romanındakı bayatılar

Məqalə

“Təzadlar”qəzeti. Bakı. 2016. 21 iyun. Səh.14.
259

Tanrı Qara xan ucalığında (Qara Namazov haqqında)

Məqalə

“Elin səsi” qəzeti. Bakı. 2016. 20 iyun. №7. S.17.
260

Şumer və türk folklorunda ana obrazı

Məqalə

III Uluslararası Türk Dünyası Araşdırmaları Simpoziumunun Materialları. 25-27 may 2016. Bakı. Cild II. Səh. 167-170.
261

“Dədə Qorqud”dakı “Qarılar dörd dürlüdür” şeirinin poetik təhlili Epos və etnos Beynəlxalq Elmi Konfransının Materialları. Bakı. 2016. S. 184-188.

Məqalə

Epos və etnos Beynəlxalq Elmi Konfransının Materialları. Bakı. 2016. S. 184-188.
262

“Kitabi-Dədə Qorqud” və “Koroğlu” eposlarında xalq oyun və tamaşaları

Məqalə

İslam coğrafiyasında və Azərbaycanda xalq oyunları və meydan tamaşaları Beynəlxalq Elmi Konfransının Materialları. Bakı. 2016. S. 156-160.
263

Azərbaycanda və Anşanda (Elam) Şuşa şəhəri

Məqalə

“Qarabağa aparan yol” qəzeti. Bakı. 2016. 26 avqust
264

“Dədə Qorqud”da Şumer sözləri. I yazı. “Terminologiya” jurnalı. AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu. Bakı. 2016. Sayı 2, s. (çapdadır)

Məqalə

“Terminologiya” jurnalı. AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu. Bakı. 2016. Sayı 2
265

Xeyirxahlıq Tanrı vergisidir

Ön söz

Nüsrəddin Məmmədov. Geniş izahlı mənəvi terminlər. Bakı. 2016, s. 7-11.
266

“Enmerkar və Aratta hökmdarı” dastanında qıfılbəndlə deyişmə AMEA Xəbərləri (Humanitar elmlər seriyası). Bakı. 2016, sayı 2

Məqalə

AMEA Xəbərləri (Humanitar elmlər seriyası). Bakı. 2016, sayı 2
267

Şumer və Altay qəhrəmanlıq dastanlarında ortaq motivlər “Ədəbiyyat məcmuəsi. AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu. Bakı. 2016, sayı 2

Məqalə

“Ədəbiyyat məcmuəsi. AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu. Bakı. 2016, sayı 2
268

Şumer inanclarında Azərbaycan ruhuna doğma soraqlar

Məqalə

“Qarabağa aparan yol” qəzeti. Bakı. 2016. 23 sentyabr, s. 5-6
269

Şumer mədəniyyəti: heykəltəraşlıq

Məqalə

“Qobustan” jurnalı. Bakı. 2016, sayı 4
270

Şeirlər (Susur, Kənd oyanar sərçə-sərçə, Ayağım büdrəyir, izim səyriyir, Qaçma, Bu paxıllıq, Evimizlə üz-üzə, Salam olsun, Qalmışıq).

Məqalə

“Azərbaycan” jurnalı. Bakı. 2016. №6. Səh. 121-127.
271

Şeirlər (Tanımır, Bura Koroğlunun öz vətənidi, Suyu çəkir adamı, Qayıdır, Məndən yuxarı, Son davası Xocalının, Dönməz, Guya bilmir).

Məqalə

“Ulduz” jurnalı. Bakı. 2015. № 6. Səh. 55-57.
272

Şeirlər (Belə yaşamağa nə var, Ömrümü, O yolda durmaz, Yadı var, Aşkarda nəyəmsə, daldada oyam).

Məqalə

“Ədəbiyyat qəzeti”. Bakı. 07 may 2016. Səh. 9.
273

Şeirlər (Dönməz, Qaldıq dala, Çıxıb gedir, Qayıdıram, Lələk olmaz, Bu dünya bir tapmacadı, Duyammaz, Dünəndən sabaha, Həd ömrün sonunda )

Məqalə

“Kaspi” qəzeti. 2 aprel 2016. Səh.21.
274

Sözündən üşüyən dodaqlar (şeirlər)

Kitab

Bakı. “Azərnəşr”, 2017. 128 s.
275

Şeirlər (Şuşada, Gəlmişəm, Bilərik, Dərdindən)
“Şuşa” qəzeti. Bakı. 2017. 15 aprel
276

Şeirlər (Üç addım mən gəlim, Başın sağ olsun, Yükümü, Güllər və qızlar, Vaxtı var, Bulama, nolar, Sığalla, Bənzədib, Apardı, Yığım yenə)
“Ədalət” qəzeti. Bakı. 2017. 20 may. Səh.14
277

Şumer və türk dillərində eyni semantik söz yuvaları
Azərbaycan MEA-nın həqiqi üzvü, Sovet İttifaqı Qəhrəmanı Ziya Musa oğlu Bünyadovun xatirəsinə həsr olunmuş “Müasir şərqşünaslığın aktual problemləri” mövzusunda Beynəlxalq Konfrans
278

Şumerdə rəssamlıq (Sadıqlı Pərinazla birlikdə)
Azərbaycan MEA-nın həqiqi üzvü, Sovet İttifaqı Qəhrəmanı Ziya Musa oğlu Bünyadovun xatirəsinə həsr olunmuş “Müasir şərqşünaslığın aktual problemləri” mövzusunda Beynəlxalq Konfrans
279

Donmuş dodaqların dodaqdəyməzi
“Ədəbiyyat qəzeti”. Bakı. 28 yanvar 2017. səh.
280

“Koroğlu” durduqca türkün qəhrəmanlıq ruhu da yaşayacaq
“Azərbaycan” qəzeti. Bakı, 2017, 29 yanvar
281

Açıq məktub: Kimə?
“Təzadlar” qəzeti. Bakı. 21 fevral, 28 fevral, 07 mart 2017
282

“Türk olub neyləmisən”
“Təzadlar” qəzeti. Bakı. 07 mart 2017
283

Səməd Vurğun və “Koroğlu” dastanı
“Azərbaycan” jurnalı. Bakı. 2017. № 3. səh.179-185
284

Şumerdə musiqi
“Qobustan” jurnalı. Bakı. 2017. № 1. səh. 11-14
285

Elmin çətin yollarında
Dilimizin keşikçisi: prof. İsmayıl Məmmədli-70. Bakı. “Elm və təhsil”. 2017. Səh.89-92
286

Yazıçı və folklor
“Folklor və etnoqrafiya” jurnalı. Bakı. 2017. № 2. səh.49-52
287

“Mənəm bu dünyada bəlalar çəkən” (Səməd Vurğunun bir şeirinin yazılma səbəbi)
“Ədəbiyyat qəzeti”. Bakı. 2017. 29 iyul. Səh.21.
288

Tarixi Çənlibel, Çənlibelin tarixi
“Məktəb.Press” qəzeti. Bakı. 2017. 12-26 avqust. Səh.25
289

Yusif Vəzir Çəmənzəminlinin “Qızlar bulağı” romanında Şumer Tanrı obrazları
“Ədəbi əlaqələr”. AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu. Bakı. 2017. Sayı XI. Səh. 28-31
290

Azərbaycan dramaturgiyasında “Koroğlu” motivləri
“Folklor və yazılı ədəbiyyat”. AMEA Folklor İnstitutu. II kitab. Bakı. 2017. Səh. 54-71.
291

Nəsiminin bir məsnəvisində yaradılış motivləri
“Dədə Qorqud” jurnalı. AMEA Folklor İnstitutu. Bakı. 2017. Sayı 1
292

Y.V.Çəmənzəminlinin “Qızlar bulağı” romanında Şumer motivləri
AMEA Xəbərləri (Humanitar elmlər seriyası). Bakı. 2017, sayı 3.
293

Y.V.Çəmənzəminlinin “Qızlar bulağı” romanı və Şumer qaynaqları
Ədəbiyyat məcmuəsi. AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu. Bakı. 2017, sayı 2
294

Molla Pənah Vaqif irsi və XIX əsr Azərbaycan aşıq şeiri
Molla Pənah Vaqifin 300 illik yubileyinə həsr olunan “Molla Pənah Vaqif və foloklor” mövzusunda Respublika Elmi Konfransının Materialları. AMEAFolklor İnstitutu. Bakı. 2017
295

Molla Pənah Vaqifin bayatı ovqatlı qoşmaları
Molla Pənah Vaqifin 300 illik yubileyinə həsr olunan “Molla Pənah Vaqif və folklor” mövzusunda Respublika Elmi Konfransının Materialları. AMEAFolklor İnstitutu. Bakı. 2017
297

M.H.Təhmasib və folklor mətnləri
M.H.Təhmasibin rolu. Görkəmli Azərbaycan folklorşünası Məmmədhüseyn Təhmasib. 05 noyabr, 2017, s.210-232.
Yüklə 0,52 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə