SeyiD ƏHMƏd mahmudi نام کتاب: آYüklə 1,94 Mb.
səhifə1/43
tarix28.02.2020
ölçüsü1,94 Mb.
#102214
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   43

DİNLƏRLƏ TANIŞLIQ


http://ehliwie-samux.com


SEYİD ƏHMƏD MAHMUDİ
نام کتاب:.................................................. آشنایی با ادیان

مولف:.........................................سید احمد محمودی

مترجم:..................................... آقابالا مهدی اف

ناشر:.......................................... .شهریار

تاریخ چاپ:.............................1384

نوبت چاپ:..........................اول

تیراژ:....................2000
Kitabın adı:..............................Dinlərlə tanışlıq

Müəllif:.......................................Seyid Əhməd Mahmudi

Tərcümə edən:...................................Ağabala Mehdiyev

Naşir:...............................................................Şəhriyar

Çap növbəsi:.......................................................Birinci

Tiraj:.............................................................................2000

Çap tarixi:...................................................................2006
964-5934-62-1
Mündəricat

MÜQƏDDİMƏ 12

BİRİNCİ DƏRS 13

DİN 13

İKİNCİ DƏRS 18DİNƏ MEYLİN SƏBƏB VƏ MOTİVLƏRİ (1) 18

1. CƏHALƏT NƏZƏRİYYƏSİ: 18

2. QORXU NƏZƏRİYYƏSİ: 20

3. ƏXLAQİ VƏ İCTİMAİ EHTİYACLAR NƏZƏRİYYƏSİ: 21

SUAL VƏ TAPŞIRIQLAR 22

ÜÇÜNCÜ DƏRS 23

DİNƏ MEYLİN SƏBƏB VƏ MOTİVLƏRİ (2) 23

4. İQTİSADİ AMİL NƏZƏRİYYƏSİ: 23

5. CİNSİ NƏZƏRİYYƏ: (FREYDİZM) 25

6. BƏXT NƏZƏRİYYƏSİ: 26

SUAL VƏ TAPŞIRIQLAR 27

DÖRDÜNCÜ DƏRS 28

İBTİDAİ DİNLƏR (1) 28

FETİŞİZM VƏ ANİMİZM 28

1. FETİŞİZM 28

BEŞİNCİ DƏRS 33

İBTİDAİ DİNLƏR (2) 33

3. TOTEMİZM 33

TOTEMİZMİN ƏSAS PRİNSİPLƏRİ 33

QƏDİM VƏ MÜASİR TOTEMLƏR 36

SUAL VƏ TAPŞIRIQLAR 37

ALTINCI DƏRS 38

İBTİDAİ DİNLƏR (3) 38

İBTİDAİ DİNLƏRİN ORTAQ XÜSUSİYYƏTLƏRİ 38

1. MÜQƏDDƏS BİR ƏŞYA 38

2. MANAYA E’TİQAD 39

3. SEHR VƏ CADU 39

4. TABUYA E’TİQAD 39

5. TƏMİZLƏNMƏ VƏ PAKLANDIRMA 40

6. DİRİ ZƏNN ETMƏ 40

7. TƏBİƏTƏ SİTAYİŞ 40

8. QURBANLIQ 41

9. ÖLÜLƏRƏ HÖRMƏT QOYULMASI 42

10. İNSAN, TƏBİƏT VƏ VARLIQ RUHUNUN VƏHDƏTİ 42

11. VARLIQ ALƏMİNİN MƏNŞƏYİNƏ QOVUŞMAQ MEYLİ 42

12. EŞQ VƏ SİTAYİŞ 43

13. ƏBƏDİYYƏTƏ E`TİQAD 43

14. İXTİYAR VƏ SEÇKİ 43

SUAL VƏ TAPŞIRIQLAR 44

MÜTALİƏ ÜÇÜN 44

BİR İBTİDAİ CƏMİYYƏTİN TƏDQİQİ 44

YEDDİNCİ DƏRS 51

VEDA DİNİ (1) 51

VEDA AYİNİNİN TARİXİ 51

VEDA MƏ`BUDLARI 52

SUAL VƏ TAPŞIRIQLAR 55

SƏKKİZİNCİ DƏRS 56

VEDA AYİNİ (2) 56

SUAL VƏ TAPŞIRIQLAR 59

DOQQUZUNCU DƏRS 61

BRAHMAN AYİNİ (1) 61

VEDA AYİNİNDƏKİ DƏYİŞİKLİKLƏR 61

İDEOLOJİ DƏYİŞİKLİKLƏR 61

1. BRAHMANA E`TİQAD: 62

2. ATMƏN 62

3-4. KARMA VƏ TƏNASÜX 64

5. MUKŞA (NİCAT YOLU) 65

SUAL VƏ TAPŞIRIQLAR 65

ONUNCU DƏRS 67

BRAHMAN AYİNİ (2) 67

VEDA DİNİNDƏ DƏYİŞİKLİKLƏR 67

2. İCTİMAİ QURULUŞ 67

3. MÜQƏDDƏS KİTABLAR 69

SUAL VƏ TAPŞIRIQLAR 71

ON BİRİNCİ DƏRS 72

CAYNİZM (1) 72

TARİXÇƏSİ 72

MÜQƏDDİMƏ 72

CAYNİZM AYİNİNİN BANİSİ 72

SUALLAR 76

ON İKİNCİ DƏRS 77

CAYNİZM AYİNİ (2) 77

ƏQİDƏ VƏ ƏXLAQ 77

MƏ`BUDA E`TİQAD 77

CİVA VƏ ACİVA 78

KARMA VƏ SAMSARA 79

MUKŞA 79

ƏXLAQ VƏ RƏFTAR PRİNSİPLƏRİ (NORMALARI) 80

POLEMİKA VƏ TƏDQİQAT 82

ON ÜÇÜNCÜ DƏRS 83

BUDDİZM (1) 83

BUDDA 83


SUALLAR 87

ON DÖRDÜNCÜ DƏRS 88

BUDDİZM (2) 88

ƏQİDƏLƏRİ 88

KARMA VƏ SAMSARA 91

SUAL VƏ TAPŞIRIQLAR 92

ON BEŞİNCİ DƏRS 93

BUDDİZM (3) 93

ƏXLAQ 93

SUAL VƏ TAPŞIRIQLAR 97

POLEMİKA VƏ ARAŞDIRMA: 97

ON ALTINCI DƏRS 98

BUDDİZM (4) 98

AYİN VƏ MƏRASİMLƏR 98

MÜQƏDDƏS KİTABLARI 101

SUAL VƏ TAPŞIRIQLAR 102

ON YEDDİNCİ DƏRS 103

BUDDİZM (5) 103

FİRQƏLƏR 103

SUAL VƏ TAPŞIRIQLAR 108

ON SƏKKİZİNCİ DƏRS 109

HİNDUİZM (1) 109

MƏQSƏDLƏR VƏ YOLLAR 109

HƏYATIN DÖRD MƏQSƏDİ 110

NİCAT YOLLARI 112

SUAL VƏ TAPŞIRIQLAR 113

ON DOQQUZUNCU DƏRS 114

HİNDUİZM (2) 114

ALTI MƏKTƏB 114

POLEMİKA VƏ TƏDQİQAT 118

İYİRMİNCİ DƏRS 119

HİNDUİZM (3) 119

TRİMURTİ 119

MƏ`BUDLARIN HƏYAT YOLDAŞLARI 122

POLEMİKA VƏ TƏDQİQAT 123

İYİRMİ BİRİNCİ DƏRS 124

HİNDUİZM (4) 124

DİGƏR ƏQİDƏLƏR 124

1. SAYSIZ-HESABSIZ TANRILAR 124

2. İBADƏT VƏ PƏRƏSTİŞ 125

3. MƏ`BƏDLƏR 125

4. QANQA ÇAYI 126

5. BRAHMAN 127

6. İNƏYİN HÖRMƏTİ 127

SUAL VƏ TAPŞIRIQLAR 129

İYİRMİ İKİNCİ DƏRS 130

HİNDUİZM (5) 130

FİRQƏLƏR 130

POLEMİKA VƏ TƏDQİQAT 133

İYİRMİ ÜÇÜNCÜ DƏRS 134

SİQH AYİNİ (1) 134

SİQH AYİNİNİ FORMALAŞDIRAN ZƏMİNLƏR 135

NANAKIN TƏBLİĞAT METODU 136

SUAL VƏ TAPŞIRIQLAR 137

İYİRMİ DÖRDÜNCÜ DƏRS 138

SİQH AYİNİ (2) 138

ƏQİDƏLƏRİ 138

2. ALLAHI ZİKR ETMƏK 139

5. QRANT 141

SUAL VƏ TAPŞIRIQLAR 142

İYİRMİ BEŞİNCİ DƏRS 143

TAO AYİNİ (1) 143

KÖKLƏRİ VƏ FƏLSƏFƏSİ 143

TAO AYİNİN KÖKLƏRİ 143

SUALLAR 146

İYİRMİ ALTINCI DƏRS 147

TAOİZM (2) 147

ƏXLAQ VƏ DİN 147

LAO-TZE FƏLSƏFƏSİ ƏSASINDA ƏXLAQIN ƏSASLARI 147

B) TAOİZMDƏ SEHRKARLIQ 148

C) TAOİZMİN DİNİ YÖNLƏRİ 149

SUALLAR 150

İYİRMİ YEDDİNCİ DƏRS 151

KONFUSİON AYİNİ 151

KÖKLƏRİ 151

KONFUSİON BARƏSİNDƏ 151

KONFUSİON AYİNİNİN ƏSAS MƏNBƏLƏRİ 152

KONFUSİON AYİNİNİN FORMALAŞMA ZƏMİNİ 153

SUAL VƏ TAPŞIRIQLAR 154

İYİRMİ SƏKKİZİNCİ DƏRS 155

KONFUSİON AYİNİ (2) 155

ƏSAS VƏ E`TİQADLARI 155

KONFUSİON ƏXLAQI 155

KONFUSİON AYİNİNİN ƏQİDƏLƏRİ 158

SUAL VƏ TAPŞIRIQLAR 158

İYİRMİ DOQQUZUNCU DƏRS 159

ŞİNTO AYİNİ 159

ŞİNTONUN MƏ`NASI 159

ƏSASLARI VƏ E`TİQADLARI 160

DİNİ DƏYİŞİKLİKLƏR 161

DİNİ AYİN VƏ MƏRASİMLƏR 162

SUAL VƏ TAPŞIRIQLAR 163

OTUZUNCU DƏRS 164

ZƏRDÜŞTİLİK (1) 164

MÜQƏDDİMƏ 164

ZƏRDÜŞTİLİYİN TARİXÇƏSİ 164

MUĞAN DİNİ 165

MEHRPƏRƏSTLİK, YAXUD MİTRAİZİM 166

SUAL VƏ TAPŞIRIQLAR 167

OTUZ BİRİNCİ DƏRS 168

ZƏRDÜŞTİLİK (2) 168

PEYĞƏMBƏRLİYƏ SEÇİLMƏ 169

SUAL VƏ TAPŞIRIQLAR 171

OTUZ İKİNCİ DƏRS 172

ZƏRDÜŞTİLİYİN ƏQİDƏLƏRİ 172

SUAL VƏ TAPŞIRIQLAR 174

OTUZ ÜÇÜNCÜ DƏRS 176

AVESTA 176

SUALLAR 179

OTUZ DÖRDÜNCÜ DƏRS 180

ZƏRDÜŞTİLİYİN DİNİ AYİNLƏRİ 180

SUAL VƏ TAPŞIRIQLAR 183

OTUZ BEŞİNCİ DƏRS 184

ZƏRDÜŞT DİNİNDƏKİ DƏYİŞİKLİKLƏR 184

1. FİRQƏLƏR 184

2. YENİ DİNLƏR 185

3. SİAYSİ DƏYİŞİKLİKLƏR 186

SUALLAR 187

OTUZ ALTINCI DƏRS 188

BƏNİ-İSRAİL QÖVMÜ 188

SUAL VƏ TAPŞIRIQLAR 191

OTUZ YEDDİNCİ DƏRS 192

HƏZRƏT MUSA (Ə) 192

TƏVƏLLÜDÜ VƏ UŞAQLIQ İLLƏRİ 192

CAVANLIĞI VƏ AİLƏ QURMASI 193

PEYĞƏMBƏRLİYƏ ÇATMASI 194

SUALLAR 195

OTUZ SƏKKİZİNCİ DƏRS 196

YƏHÜVƏH 196

SUALLAR 199

OTUZ DOQQUZUNCU DƏRS 200

YƏHUDİ TƏFƏKKÜRÜ 200

TÖVHİD VƏ ŞİRK 200

SEÇİLMİŞ QÖVM 202

AXİRƏT 202

SUALLAR 203

QIRXINCI DƏRS 204

YƏHUDİ AYİNLƏRİ VƏ İXTİLAFLARI 204

ŞƏNBƏ GÜNÜ MƏRASİMİ 205

BAYRAMLAR 205

ŞƏRİƏT HÖKMLƏRİ 206

YƏHUDİ ƏXLAQI 207

SUAL VƏ TAPŞIRIQLAR 207

QIRX BİRİNCİ DƏRS 208

TÖVRAT 208

SUAL VƏ TAPŞIRIQLAR 211

QIRX İKİNCİ DƏRS 212

TƏLMUD 212

TƏLMUDUN YAZILMASI 212

TƏLMUD TƏ’LİMLƏRİNDƏN BƏ’Zİ NÜMUNƏLƏR 214

SUAL VƏ TAPŞIRIQLAR 215

QIRX ÜÇÜNCÜ DƏRS 216

YƏHUDİ FİRQƏLƏRİ 216

1. FƏRİSYUN 216

2. SƏDUQİYYUN 216

3. SAMİRİYYUN 217

4. İSİNİYYUN 217

5. QURRAVUN, YAXUD ƏNANİYYUN 218

6. QƏBALƏT 218

SUAL VƏ TAPŞIRIQLAR 218

QIRX DÖRDÜNCÜ DƏRS 220

SİONİZM 220

SİONİZM NECƏ YARANMIŞDIR? 220

SİONİST TƏRZİ-TƏFƏKKÜRÜ 222

SUAL VƏ TAPŞIRIQLAR 223

QIRX BEŞİNCİ DƏRS 225

SABEİ DİNİ 225

MÜQƏDDİMƏ 225

SABE KƏLMƏSİNİN LÜĞƏT MƏ’NASI 225

DİNİ ƏSASLARI 226

MÜQƏDDƏS KİTABLARI 226

FİRQƏLƏR 227

ƏQİDƏLƏRİ 227

AYİNLƏR VƏ HÖKMLƏR 228

SUALLAR VƏ TAPŞIRIQLAR 228

QIRX ALTINCI DƏRS 229

MƏSİHİLİK 229

MÜQƏDDİMƏ 229

İSANIN (Ə) ZÜHUR ETDİYİ ƏSR 229

SUALLAR 232

QIRX YEDDİNCİ DƏRS 233

HƏZRƏT İSA (Ə) VƏ MƏRYƏM 233

QUR’AN NÖQTEYİ-NƏZƏRİNDƏN HƏZRƏT MƏRYƏM (Ə) 233

QUR’AN NÖQTEYİ-NƏZƏRİNDƏN HƏZRƏT İSA (Ə) 234

İNCİL NÖQTEYİ-NƏZƏRİNDƏN HƏZRƏT İSA (Ə) 235

SUAL VƏ TAPŞIRIQLAR 236

QIRX SƏKKİZİNCİ DƏRS 237

PULS RƏSUL 237

PULSUN KEÇMİŞİ 237

PULSUN İFA ETDİYİ ROL 238

SUAL VƏ TAPŞIRIQLAR 240

QIRX DOQQUZUNCU DƏRS 241

MƏSİHİLİYİN ƏQİDƏLƏRİ (1) 241

BİRİNCİ MEHVƏR 241

MƏSİHİLİK TƏFƏKKÜRÜNDƏ ALLAH ANLAMI 241

MƏSİHİ MƏNBƏLƏRİNDƏ TÖVHİD VƏ TƏSLİS 242

SUALLAR 244

ƏLLİNCİ DƏRS 245

MƏSİHİLİYİN ƏQİDƏLƏRİ (2) 245

İKİNCİ MEHVƏR 245

HƏZRƏT MƏSİHİN İNSAN SURƏTİNDƏ NAZİL OLMASI 245

FİDA 246


TƏNQİDLƏR VƏ MÜLAHİZƏLƏR 247

ÜÇÜNCÜ MEHVƏR 248

HƏZRƏT MƏSİHİN MÜHAKİMƏSİ 248

SUALLAR 248

ƏLLİ BİRİNCİ DƏRS 249

MƏSİHİLİYİN ƏXLAQI 249

ASİMANİ MƏLƏKUT ÜÇÜN HAZIRLIQ 250

İNSANLARA MƏHƏBBƏT 251

RİYAKARLIQDAN UZAQ OLMAQ 252

SUALLAR 252

ƏLLİ İKİNCİ DƏRS 254

MƏSİHİLİYİN DİNİ QAYDA-QANUNLARI VƏ MƏRASİMLƏRİ 254

SUALLAR 257

ƏLLİ ÜÇÜNCÜ DƏRS 258

İNCİL 258

SUALLAR 262

ƏLLİ DÖRDÜNCÜ DƏRS 264

RAHİBLİK (TƏRKİ DÜNYALIQ) 264

MÜQƏDDİMƏ 264

TARİXÇƏSİ 264

QƏRBDƏ RAHİBLİK 265

SUALLAR 267

ƏLLİ BEŞİNCİ DƏRS 268

MƏSİHİ MƏZHƏBLƏRİ (1) 268

MƏSİHİLİKDƏ MƏZHƏB VƏ FİRQƏLƏRİN YARANMA SƏBƏBLƏRİ 268

ORTODOKS (ORTHODOX) 270

SUALLAR 271

ƏLLİ ALTINCI DƏRS 272

MƏSİHİ MƏZHƏBLƏRİ (2) 272

KATOLİK (CATHOLİC) 272

PROTESTANT (PROTESTANT) 273

SUAL VƏ TAPŞIRIQLAR 275

ƏLLİ YEDDİNCİ DƏRS 276

MƏSİHİ FİRQƏLƏRİ (1) 276

PROTESTANT FİRQƏLƏRİ 276

1. KALUNİSTLƏR 276

2. ANABA PETİSTLƏR 277

3. NANKONFURMİSTLƏR 277

4. PİVERİTENLƏR 277

5. KƏVİKİRLƏR 278

6. PİTİSTLƏR 278

SUALLAR 279

ƏLLİ SƏKKİZİNCİ DƏRS 280

MƏSİHİ FİRQƏLƏRİ (2) 280

YƏSUİLƏR 280

NURMUNLAR 281

YƏHÜVƏH (ŞAHİDLƏR) 282

MUNİZM 282

SUAL VƏ TAPŞIRIQLAR 282

Kataloq: uploads
uploads -> Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti adau-nun 80 illik yubileyinə həsr edilir adau-nun elmi ƏSƏRLƏRİ g əNCƏ 2009, №3
uploads -> Mühaziry riyazi mYntiqin elementlYri
uploads -> AZƏrbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti magistratura məRKƏZİ
uploads -> AZƏrbaycan əraziSİNDƏ İBTİDAİ İcma quruluşU
uploads -> АзярбайжАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТЯЩСИЛ НАЗИРЛИЙИ азярбайжан дювлят игтисад университети
uploads -> Mövzu Fənnin məqsədi və vəzifələri
uploads -> Marketinq fənni üzrə İŞÇİ TƏDRİs proqrami
uploads -> Asm-nin iqtisadiyyatı və idarə edilməsi
uploads -> Təqdimatların hazırlanması (Powerpoint, Word, Excel)

Yüklə 1,94 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   43
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə