Siyer-i nebi yarişmasi (B) grubu sorulari böLÜMYüklə 151,72 Kb.
tarix03.01.2019
ölçüsü151,72 Kb.
#89415

SİYER-İ NEBİ YARIŞMASI (B) GRUBU SORULARI

 1. BÖLÜMS.1. Hz İbrahim, Nemrut’un ülkesinde putperestlere karşı tevhid mücadelesi verdi. Onun mücadelesine karşı koyan Nemrut, onu ateşe atmakla cezalandırmak istedi. Allah da ateşe “ Ey ateş İbrahim’e karşı serin ve güvenli ol!” buyurdu. Hz. İbrahim mucizevî bir şekilde ateşten kurtuldu. Hz. İbrahim onların bu teşebbüsünden sonra orayı inanlarla birlikte terk etti. Aşağıdakilerden hangisi

Hz. İbrahim ve inanan Müslümanların orayı terk ediş sebeplerinden birisidir.

 1. Hz. İbrahim bir daha kötülük yaparlar diye korkmuştur.

 2. İnanan Müslümanlar inancından dönebilirler diye gitmiştir.

 3. İnançlarını daha rahat yaşayabilmek ve anlatabilmek için gittiler.

 4. Nemrut ve taraftarları Müslümanlara yeni tuzaklar peşindeydi.

 5. Hicret edecekleri bölgelerin ikliminin yaşamaları için daha elverişli olmasından göç ettiler.

S.2. Hz. İbrahim Hacer annemizle evlendikten sonra Hz. İsmail henüz bebek iken Kâbe’nin inşa edileceği yerlerin yakınına -ıssız olmasına, suyun da bulunmamasına rağmen- bırakacağını söyleyince aralarında şu konuşma geçti.

 • Bizi kimselerin yaşamadığı bu topraklara mı terk edip gideceksin? Bizi burada bırakmanı Rabbin mi emretti?

 • Evet

 • Öyleyse O bizi korur.

Aralarındaki bu konuşmaya bakarak Hz. Hacer annemizle ilgili aşağıdakilerden hangisini söyleyebiliriz? 1. Hz. Hacer Peygambere gitmemesi için zorlama yapmıştır.

 2. Bu Hz. Hacer’in Allah’a olan teslimiye-tinin ne denli yüksek olduğunu gösterir.

 3. Hz. Hacer çocuğunun babasız kalmasını istememiştir.

 4. Hz. İbrahim’den kendilerine bir sığınak bulmasını ve yiyecekler getirmesini istemiştir.

 5. Hz. Hacer, başına gelenlerin kuması Sare yüzünden geldiğini söylemiştir.

S.3. Hacca giden Müslümanlar Safa ile Merve arasında yedi defa hızlı adımlarla gidip gelirler. Bu ibadete say denir. Bunu yapmalarının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Müslümanlar güçlü olduklarını göstermek için gövde gösterisi yaparlar.

 2. Kılınacak vakit namazına geç kalmamak için yaparlar.

 3. Yapacakları ibadetin kendilerine daha fazla şevk ve istek vermesi için yaparlar.

 4. Hz. Hacer’in ve Hz. İsmail’in hatırasını yad etmek için yaparlar.

 5. Hz İbrahim’in ailesi ile ilgili kaygısını ifade etmek için yaparlar.

S.4. Hz. İsmail’in babası Hz. İbrahim, oğluna “ Oğlum seni rüyamda kurban ederken görüyorum. (Allah’ın bana böyle bir emri var) sen bu konuda ne düşünüyorsun? Dediğinde Hz. İsmail’in sözü ne olmuştur?

 1. “Baba! Allah, insana ‘çocuğunu kurban

et’ der mi?”

 1. Bir çocuğum olsun diye didinip durdun şimdi de kesmeye mi kalkıyorsun?

 2. Benim yerime koç kurban etsen olmaz mı daha ben çok gencim?

 3. Annem buna izin verir mi sanıyorsun?

 4. Allah bunu sana emrediyorsa yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın.

S.5. Şeytan Hz. İsmail’in kurban edilme olayını fırsat bilerek üç yerde önlerine çıkıp onları engellemeye çalışmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu olaydan çıkaracağımız derslerden birisi değildir?

 1. Şeytan inananların her zaman düşmanıdır.

 2. Şeytan insanları Allah’tan uzaklaştırmak için her fırsatı değerlendirir.

 3. Şeytan inanan kimseyi kandırırken iyiliğini istiyormuş gibi tavır takınır.

 4. Şeytan Allah’tan ümidini kesmiştir.

 5. Şeytan inananlarla mücadelesinden asla vazgeçmeyecektir.

S.6. Yüce Allah Hz. İbrahim’den oğlunu kurban etmesini niçin istemiştir?

 1. Hz. İbrahim’i denemek için

 2. Hz. İsmail’in tepkisini ölçmek için

 3. Hz. Hacer’in tutumunu ölçmek için

 4. Kurban Bayramında Müslümanlara kurbanı öğretmek için.

 5. Sonraki nesillere Hz. İbrahim’in nasıl bir iman ve teslimiyete sahip olduğunu göstermek için

S.7. Peygamberimiz’in dedelerinden Kusay b. Kilab Mekke’nin birliğini sağlayan ve Mekkelilerin büyük saygısını kazanan bir kişidir. Mekke’nin birliğini sağlamak ve yönetimi buradan idare etmek için meclis oluşturmuştur. Bu yer Peygamberimiz dönemine kadar devam etmiştir. Bu yerin ismi aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Ben-i Sakife

 2. Muallakat-üs-seb’a

 3. Makam-ı İbrahim

 4. Ashab-ı Suffa

 5. Dar’ün-Nedve

S.8. Mekkeliler kabile mantığı ile yönetilirdi. Çetin hayat şartları, aralarında savaşı sürekli tetiklerdi. Bu şartlarda ticareti gerçekleştirmek ve hac ibadetini yapmak için haram aylar tespit edilmişti. Aşağıdakilerden hangisi bu haram aylardan değildir?

A) Safer 1. Zilhicce

 2. Zilkade

 3. Recep

 4. MuharremS.9. İslam Dininin gelişinden önce Mekke’de Hanif Dini’ne inanan kimseler vardı. Hanif Dini’nin tarifi aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Yıldızlara inanan kimseler

 2. Ateşe tapanlar

 3. Putlara tapan putperestler

 4. Hz. İbrahim’in getirdiği inanç sistemine inananlar

 5. Yahudilik dinine inananlar

S.10. Peygamberimiz yirmili yaşlarda iken Mekke’nin ileri gelenlerinin katılımı ile kurulan Hılfül-Füdul (Erdemliler Birliği) denilen bir anlaşmaya katılmıştır. Bu topluluğun kuruluş amacı aşağıdakilerden hanisidir? 1. İster Mekke’den ister dışarıdan olsun mazlumun hakkını savunmak

 2. Toplumda horlanan kadınlara sahip çıkmak.

 3. Yönetimin adil olması için idareyi gözetim altında tutmak.

 4. Hac zamanı hacıların ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olmak

 5. Dışarıdan gelebilecek tehlikelere karşı savunma stratejisi geliştirmek.

S.11. Peygamberimizin risaleti öncesi Mekkeliler Kâbe’nin onarılması için teşebbüste bulunmuşlardı. Onarım sonrası sıra Hacerül-esved taşını yerine koymaya gelince anlaşamadılar. Her kabile bu görevi kendisi yapmak istiyordu. Bu konuda peygamberimizin hakemliğinde karar kıldılar. Peygamberimiz de abasını yere yayıp bu taşı üstüne koydu ve her kabilenin ucundan tutmasını istedi. Sonra da taşı kendi yerine koydu. Bu çözüm kimsenin aklına gelmemişti. Bu sayede çok tehlikeli olacak savaşın önü alınmış oldu. Bu olayın tatlılıkla çözümü Peygamberimizin hangi yönüne işaret eder? 1. Doğruluğuna

 2. İnsan severliliğine

 3. Kavmine olan düşkünlüğüne

 4. Zekilik ve lider vasıflığına

 5. Hayırseverliğine

S.12. Savaşılması haram sayılan aylarda az da olsa savaşılmıştır. Bunlardan birisine düşman kabileye karşı kendilerini savunmak için Peygamberimiz de on beş yaşlarında iken katılmıştır. Haram aylarda yapılan bu savaşlara ne ad verilirdi?

 1. Ceyşü’l Usra savaşları

 2. Cihadül Yeman savaşları

 3. Ficar Savaşları

 4. Gazvetül Felah savaşları

 5. Ceyşü’l seriyye savaşları

S.13. Müslümanlar İslam’ın ilk yıllarında sayı itibarıyla da az oldukları ve müşriklerin kendilerine rahat vermeyeceklerini düşünerek namazlarını gizli kılıyorlardı. Hangi sahabenin Müslüman olmasıyla açıktan Kabe’de namaz kılmaya başladılar? 1. Hz. Hamza (RA)

 2. Hz. Ömer (RA)

 3. Hz. Talha (RA)

 4. Hz. Ali

 5. Hz. Zübeyr

S.14. Yüce Allah Bakara Suresi 44. ayette “ (Ey Muhammed) biz senin çok defa yüzünü göğe doğru çevirip durduğunu görüyoruz. Elbette seni hoşnut olacağın kıbleye çevireceğiz. (Bundan böyle) yüzünü Mescid-i Haram yönüne çevir. İslam’ın ilk yıllarında Müslümanlar namaz kılarken yüzlerini hangi yöne çeviriyorlardı?

 1. Kâbe

 2. Mescid-i Dırar

 3. Mescid-in-Nebi

 4. Beytül- Makdis

 5. Kuba Mescidi

S.15. Mekke’nin içinde ve etrafında her kabileye ait putlar bulunmaktaydı. İslam dini put ve putperestlere karşı mücadele için indirilmiştir. Kâbe’nin putlardan temizlenmesi hangi olay sonrası gerçekleşebilmiştir? 1. Mekkelilerle yapılan Hudeybiye Antlaşmasıyla

 2. Medine antlaşmasıyla

 3. Bedir Savaşı zaferi sonrası

 4. Ahzab zaferi sonrası

 5. Mekke’nin Fethedilmesiyle

S.16. Aşağıdakilerden Hangisi Kâbe’nin isimlerinden birisi değildir?

 1. Kabe-i Muazzama

 2. Beytül Mekke

 3. Beytullah

 4. Beyt-i Atik

 5. Beyt-ül Haram

S.17. Peygamberimize peygamberlik görevi verilmeden önce yalnız kalmak ona sevdirildi. O özellikle Ramazan aylarında mağaraya çekilir tefekkür ederek ibadetle meşgul olurdu. Tefekkür ile yapılan ibadete Tahannüs denir. Peygamberimizin ibadet için sığındığı bu mağaranın ismi nedir?

 1. Sevr Mağarası

 2. Uhud Mağarası

 3. Cebeli Tur Mağarası

 4. Hira Mağarası

 5. Tur-u Sina mağarası

S.18. Hz. Peygamber “Allah bana ondan daha hayırlısını vermemiştir. Çünkü herkes beni inkâr ederken o bana iman etti Her kes beni yalanlarken o beni tasdik etti. İnsanlar Mallarını esirgerken O malıyla bana arka çıktı….. Peygamberimizin bahsettiği kişi aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Hz. Hatice

 2. Hz.Ayşe

 3. Hz. Zeynep

 4. Hz.Sevde

 5. Hz.Hafsa

S.19. Aşağıdaki sahabelerden hangisi ilk Müslüman olanlar arsında değildir? 1. Hz.Ömer

 2. Hz.Ebubekir

 3. Zeyd b.Hrise

 4. Hz.Hatice

 5. Muaz b.Cebel

S.20. Peygamberimizin davetine olumlu cevap verip ilk Müslüman olanlar Hz. Osman, Zübeyir b.Avvam, Sa’d b.Vakkas gibi Mekke’nin gençleriydi. Ortalama 30 yaşlarındaydılar. Bu zatların Peygamberin çağrısına olumlu yanıt vermesindeki sebep hangi ortak özelliklerinden kaynaklanmaktadır.

 1. Efendilerinden gördükleri eziyet ve aşağılanmaları

 2. Toplum içerisinde kıymetlerinin olmaması

 3. Putperestlikten uzak kalmak ve doğru ve güvenirlilik özelliklerine sahip olmak

 4. Eski hayatlarından bıkmaları ve heyecanlı bir hayatı benimsemeleri

 5. Mekkeli zenginlerden nefret etmeleri.

S.21. Tebük seferi esnasında yolda bulduğu suyu kendisi içmeyip Müslümanlara getiren, bu davranışından dolayı Allah Resulünün hayır duada bulunup ve “ O yalnız yürür, yalnız ölür ve yalnız haşrolunur.” demek suretiyle onun daha sonraki hayatı hakkında bilgi verdiği sahabe kimdir?

A) Sad b. Ebi Vakkas

B) Usame b. Zeyd

C) Ebu Zerr el Ğıffari

D) Cafer b. Ebi Talip

E) Enes b. MalikS.22. Peygamberimizin tebliğinin etkisini yok etmek için çeşitli yöntemler kullanmışlardır. Aşağıdakilerden hangisi bu yöntemler içerisinde yer almaz? 1. Kureyşliler münakaşa yanında onunla alay etmeye başlamışlardır.

 2. O’nun bu sevmedikleri mücadelelerinden kurtulmak için Necaşi’ye şikâyete gittiler.

 3. Hz. Peygambere iftira atmaktan geri durmadılar.

 4. İlahi mesajın doğruluğu konusunda insanların zihinlerini bulandırmaya çalıştılar.

 5. Peygamberimize liderlik zenginlik ve kadın teklifleriyle vazgeçirmeye çalıştılar.

S.23. Mekkeli müşrikler Ebu Talibe gelerek yeğenini davasından vazgeçmesi için ikna etmesini, bunun için her türlü fedakârlığa hazır olduklarını söylediler. Ebu Talip bu durumu Peygamberimize söyleyince peygamberimiz “ Güneşi sağ elime, ayı da sol elime verseler davamdan vazgeçmem.” demiştir. Peygamberimiz bu veciz sözleriyle nasıl bir mesaj vermek istemiştir? 1. Bu dinin sahibinin Allah olduğunu bundan dolayı vazgeçmesinin mümkün olamayacağını.

 2. Bir defa bu yola çıktığını denemenin faydalı olacağını işaret etmek istemiştir.

 3. Amcasının mutlaka kendisini koruyacağını göstermek istemiştir.

 4. Mekke’nin insanlar için cazibe merkezi olacağını, zengin olabileceklerini anlatmak istemiştir.

 5. Başlarına kendisini lider seçmeleri halinde Mekke’yi daha yaşanır hale getireceğini göstermek istemiştir.

S.24. Mekkeli müşriklerin Peygamberimize ve davasına en son hazırladıkları komplo aşağıdakilerden hanisidir? 1. O’na liderlik teklif ettiler

 2. O’nu sürgüne gönderdiler

 3. O’nu Kâbe’de namaz kılarken boğmaya çalıştılar

 4. Darün-Nedve’de öldürme kararı aldılar

 5. O’nu tehdit ettiler.

S.25. Hz. Bilal Ümeyye b.Halefin kölesiydi. Müslüman olduğunu açıklamasından sonra efendisinin en ağır işkencelerine maruz kalmıştı. Onu bu işkencelerden satın alarak kurtaran sahabe aşağıdakilerden hangisidir? 1. Abdurrahman b.Avf

 2. Hz. Osman

 3. Hz.Ebubekir

 4. Hz.Ömer

 5. Abdullah b. Zübeyr

S.26. İslam’ı ilk kabul edenler genellikle köleler ve zayıf kimselerdi. Onlara efendileri en şiddetli işkenceleri reva görüyorlardı. Bunlar içerisinde inancından dolayı hayatını kaybedip şehit olanlar da vardı. Aşağıdakilerden Hangisi ilk şehit olan kadın sahabedir? 1. Hz. Hatice

 2. Hz. Sümeyye

 3. Hz. Nesibe

 4. Hz. Ümmü Eymen

 5. Hz. Hafsa


S.27. Mekkeli müşrikler Müslümanları dinlerinden döndürmek için üç yıl boyunca boykot uyguladılar. Açlıklarını gidermek için deri parçası bile yemeye çalıştılar. Bu boykotun kırılması sonrası Amcası Ebu Talib’in ölümü Peygamberimizi yeni arayışlara sevk etti. Peygamberimiz bu arada Azatlısı Hz. Zeyd ile Taife gitti.

Peygamberimizin Taif’e gidiş sebebi aşağıdakilerden hangisidir? 1. Korumasız kalan peygamberimiz yeni bir destek aramak için gitti.

 2. Müslümanlara havası ve suyu güzel yurt bulmak için gitti.

 3. Müslümanların emniyeti ile ilgili tereddütleri vardı

 4. O yıl Mekke’de kıtlık vardı. Müslümanları bu sıkıntıdan kurtarmak istiyordu.

 5. Taif sağlam kalelerle korunuyordu. Oraya sığınabilirse Müşrikler zarar veremezlerdi.

S.28. Amcasının ölümü sonrası Taif’e giden peygamberimizi Taifliler nasıl karşıladılar? 1. Peygamberimizin teklifini memnuniyetle karşıladılar.

 2. O’na iyi davrandılar ama isteğini geri çevirdiler.

 3. Taif gençlerinin onun korumasını üstlenebileceğini söylediler.

 4. İsterse Taif’e damat ve lider olabileceğini söylediler.

 5. İsteklerini kabul etmedikleri gibi onu taşlattılar.


S.29. Peygamberimizin hanımının, amcasının ölümünün ve Taiflilerin ona yaptığı muamelelerinin sonucu büyük bir üzüntü yaşayan Allah resulüne teselli olması için manevi bir olayı yaşattı. Yaşattığı bu manevi olay aşağıdakilerden hangisidir? 1. Rüyasında ona galip geleceğini müjdeledi.

 2. Müşriklerden Ömer b. Hattab’ın Müslüman olacağını müjdeledi.

 3. İsterse Müşrikleri helak edeceğini bunun kendi iznine bağlı olduğunu söylemesi.

 4. Peygamberimizi miraca çıkarıp onunla konuşarak iltifat etmesi.

 5. O’na kısa zamanda Medine’ye hicret edeceğini bildirmesi.


S.30. Peygamberimiz nübüvvetinin 11. Yılında Medineli 6 kişi ile karşılaşıp onlara İslam’ı anlattı. Onlar da daveti kabul edip ertesi yıl aynı yerde buluşma kararı aldılar. Ertesi yıl 10 Hazrecli iki de Evsten olmak üzere 12 Medineli Müslüman’la bir araya geldiler. Peygamberi koruyacaklarına ve O’na itaat edeceklerine dair teminat verdiler. Öyle ki artık Medine’de İslam’ın ve Peygamberimizin konuşulmadığı tek bir ev bile yoktu. Peygamberimizle Medinelilerin yapmış olduğu bu sözleşmeye ne ad verilir?

A) Hılful Fudul Sözleşmesi

B) Akabe Beyatı

C) Hüdeybiye Beyatı

D) Medine Vesikası

E) Mekke AntlaşmasıS.31. Peygamberimiz Medineli Müslümanlarla yaptığı sözleşme sonrası onlara İslam’ı öğretmesi için sahabelerden birini öğretmen olarak göndermiştir. Gönderilen sahabe aşağıdakilerden hangisidir?

 1. S’ad İbn Vakkas

 2. Abdullah b.Zübeyr

 3. Ammar b.Yasir

 4. Zeyd b. Harise

 5. Mus’ab b.Umeyr

S.32. Peygamberimiz nübüvetin 13. Yılında Medineli Müslümanlarla hac mevsiminde yine bir araya geldi. Peygamberimiz ve Müslümanlar İslam’ı daha rahat yaşamak ve yaymak için Medine’ye göç etmeyi düşünüyordu. Peygamberimizin yanında bulunan kişi “ eğer onu koruyamayacaksanız ailesi Mekke’de korur. O’nu kadınlarınız ve çocuklarınız gibi koruyacağınıza söz veriyor musunuz?” Peygamberimizin yanında onun adına konuşan ve onun için endişe duyan kişi kimdir? 1. Yeğeni Hz. Ali

 2. Yakın arkadaşı Hz. Ebu Bekir

 3. Amcası Ebu Leheb

 4. Amcası Abbas

 5. Azadlısı Hz. Zeyd


S.33. Mekkeli Müslümanlar Medine’ye hicret edecekleri vakit gizlice, görünmemek için gece yola çıkıp gidiyorlardı. Farklı davranan bir sahabe vardı. Kılıcını kuşanmış Kâbe’ye giderek tavafını yapmış ve müşriklere: “- İşte ben gidiyorum; kim anasını çocuksuz karısını kocasız çocuğunu babasız bırakmak istiyorsa arkamdan gelsin.” diyerek meydan okumuş ve öyle yola çıkmıştı. Bu şekilde korkusuz ve gözü pek olan sahabe kimdir? 1. Hz. Hamza

 2. Hz. Abbas

 3. Hz. Ömer

 4. Hz. Ali

 5. Hz. Talha


S.34. Peygamberimizin de Medine’ye gideceği kanaatini taşıyan Mekkeliler Darün-Nedve’de toplanarak birtakım görüşler ileri sürdüler Aşağıdakilerden hangisi bu süreç ile ilgili değildir? 1. Toplantıya Ebu Leheb hariç Haşim oğullarından kimseyi davet etmediler.

 2. Hiç dokunmayalım O Mekke’den çıkıp giderse biz de kurtulmuş oluruz dediler.

 3. O’nu hapsedelim, teklifinde bulunan oldu. Fakat kabul görmedi.

 4. Onu sürgüne gönderelim dediler o da kabul görmedi

 5. Her kabileden bir genç çağıralım, O’ nu hepsi birden öldürsün, biz de kan parasını öderiz, teklifini yaptılar. Bu teklifi uygulamak için harekete geçtiler.

S.35. Mekkeli müşriklerin emellerine ulaşmak için hazırladıkları tuzakları Cebrail Peygamberimize haber verdi. Efendimiz bunu haber alınca bir plan hazırladı. Aşağıdakilerden hangisi bu plan içinde yer almaz?

 1. Onları şaşırtmak için önce Taife gidip sonra Medine’ye yöneldi.

 2. Medine’ye giden yolu değil kiraladıkları kılavuz vasıtasıyla kestirme yolu kullandılar.

 3. Kendilerine yolda zorluk çıkarmasın diye önceden pahalı develer alıp kendileri beslemişlerdi.

 4. Medine’ye ters yönde olan Sevr mağarasına sığınıp etrafın yatışmasını beklemişlerdi.

 5. Sevr mağarasında beklerken Hz. Ebubekir’in kızı yiyecek getiriyor, Oğlu Abdullah’ da haber getiriyordu.

S.36. Müşrikler ayak izlerinden mağaranın önüne kadar gelmişlerdi. Hz. Ebu Bekir “Ya Resulallah ayaklarının ucuna baksalar bizi görecekler. Ben senin için endişe ediyorum.” deyince Resulullah’tan ne cevap almıştır? 1. Allah bizi görünmez kıldı. Korkma demiştir.

 2. Bizi görürlerse onlara gereken dersi veririz. demiştir.

 3. Mağaranın daha içlerine çekilelim. Bizi bulamazlar. demiştir.

 4. “Korkma! Allah bizimle beraberdir.” demiştir.

 5. Sus! Sessiz ol. Bizi duyabilirler. demiştir.

S.37. Peygamberimiz Medine’ye ulaşmaya az kala Ranuna yakınlarında mola vermiş, burada ilk mescidi yapmıştı. Yapılan bu ilk mescidin ismi aşağıdakilerden hangisidir? 1. Mescidün-Nebi

 2. Mescidül- Kıbleteyn

 3. Mescidül – Ahrar

 4. Mescidül- Aksa

 5. Kuba Mescidi

S.38. Tebük Seferi öncesi Münafıklar Medine mescidine uzak olup ulaşamadıklarını bahane ederek mescit yaptıklarını, Peygamberimizin de gelip orada kendilerine teberrüken namaz kıldırmalarını istediler. Asıl amaçları burada Müslümanlara komplo hazırlamaktı. Allah ayet indirerek oraya gitmemesini söyledi. Asıl amaçlarının nifak çıkarmak olduğunu bildirdi. Yukarıda ifade edilen mescidin ismi nedir? 1. Mescidül- Kıbleteyn

 2. Mescid-i Dırar

 3. Mescidül – Ahrar

 4. Mescidül- Aksa

 5. Kuba Mescidi

S.39. Peygamberimiz Münafıkların mescit ile ilgili asıl niyetlerini Yüce Allah’ın bildirmesiyle öğrenince nasıl bir tavır belirlemiştir? 1. Onlara yaptıklarının yanlış olduğunu, nifak çıkarmamalarını söylemiştir.

 2. Onları Medine’den sürdürmüştür.

 3. Yapılan mescidi yıktırmış, kurmak istedikleri komplolarını bozmuştur.

 4. Sahabelerinden bazılarını görevlendirip bu işi yapanları takip ettirmiştir.

 5. Onları çağırıp ifadelerini almış, tövbe etmelerini istemiştir.

S.40. Peygamberimiz Medine’ye hicret ettiğinde mescit inşa edilinceye kadar evinde misafir olduğu sahabe kimdir? 1. Sa’d b. Muaz

 2. Ebu Eyyub’el- Ensari

 3. Muaz b.Cebel

 4. Sa’d b. Ubade

 5. K’ab b. Malik

S.41. Din ve devlet işlerini birbirinden ayırmayan Peygamberimiz mescidi çeşitli amaçlar için kullanmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu amaçlar içerisinde yer almaz? 1. Başka ülkelerden gelen elçileri mescitte kabul etmek.

 2. Devlet yönetimi ile ilgili meseleleri burada karara bağlamak.

 3. Sahabelere burada vaaz ve nasihat etmek.

 4. Burada ticaret yapmak.

 5. İslam devletine ait gelirleri buraya getirerek ihtiyaç sahiplerine dağıtmak.

S.42. Peygamberimiz Medine deki mescidini yaparken yanına da özellikle fakir sahabelerin barınacakları bir gölgelik yapmış ve onların İslam ı tebliğ etmede büyük rol almaları için yetiştirmiştir.

Bu mescitte barınan ve üstlendiği görevi severek layığı ile yerine getiren sahabelere ne ad verilir?

 1. Ashab-ı Uhdud

 2. Genç Sahabiler

 3. Ashab-ı Meymune

 4. Ashab-ı Suffa

 5. Ashab-ı Zilal

S.43. Peygamberimiz hicretin beşinci yılında İslam tarihinin en önemli olaylarından biri olan Ensar ile Muhacirler arasında kardeşlik müessesini oluşturdu. Bu kardeşliğe ne isim verilir? 1. Muâhât

 2. Muvafakat

 3. Akrabalık

 4. Mirasçılık

 5. Mürüvvetlik

S.44. Peygamberimiz Medine’de Muhacir, Ensar kardeşliğini oluşturduktan sonra Müslümanlara ait bir çarşı kurdurdu. Bu çarşının kuruluş amacı aşağıdakilerden hangisidir? 1. Alış-veriş canlansın diye

 2. Muhacirler ticarette iyi yetişmiş kimselerdi

 3. Medine de ticaret yapılan çarşı Yahudilerin kontrolündeydi. Peygamberimiz Müslümanlara ait çarşı olması gerektiğini önemle göstermiş oldu.

 4. Medine deki Yahudilerin hile yapmasından çekiniyorlardı.

 5. Yahudilerle rekabet edebilecek durumda değillerdi.

S.45. Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin Muhacir ile Ensar arasındaki oluşturduğu kardeşliğin getirdiği olumlu sonuçlardan birisi değildir? 1. İslam Devleti’nin sağlam temellere oturmasını sağladı.

 2. İslam Devleti’ne istikrar getirdi.

 3. Bu sayede toplumdaki fertler arasına nifak tohumu ekemediler.

 4. Kardeşlik sayesinde işsizliğin de önüne geçilmiş, ekonomik olarak güçlü olunmuştur.

 5. Kurulan kardeşlik daha sonra birbirlerine mirasçı olmayı getirmiştir.

S.46. Aşağıdakilerden hangisi Peygamberi-mizin Medine’ye hicret sonrası ilk yaptığı icatlardan değildir? 1. Medine mescidinin inşası

 2. Medine’deki Yahudileri Takibat altına alması

 3. Nüfus sayımı yaptırması

 4. Medine de harem bölgenin sınırlarını belirlemesi

 5. Medine sözleşmesini imzalaması

S.47. Aşağıdakilerden hangisi Medine anlaşması maddeleri içinde yer almaz? 1. Medine’ye saldırı olduğunda müşterek savunulacak.

 2. Herhangi bir anlaşmazlık çıktığında hakem Peygamberimiz olacak

 3. Her iki çarşı ticaretinde yazışmalar resmi olacak

 4. Haksız yere öldürme olursa diyeti ortak ödenecek

 5. Her kes inandığı dini yaşamada özgür olacak

S.48. Aşağıdakilerden hangisi münafık-ların Medine’de oluşturdukları tehlikelerden birisi sayılmaz?

 1. Alay etmekten suikasta varıncaya kadar kötülüklere giriştiler.

 2. Muhacir ile Ensar’ı birbirine düşman yapma gayreti güttüler.

 3. Müslümanlara düşman olanlarla her zaman işbirliği yaptılar.

 4. Müslümanlar aleyhine Gasani’lerden askeri yardım istediler.

 5. Müslümanları her zaman zor zamanlarında yalnız bıraktılar.

S.49. Peygamberimiz ve Müslümanlar İslam ın ilk yıllarında Kudüs’e yani Mescid-i Aksa’ya yönelerek namazlarını kılıyorlardı. Peygamberimiz ise kıblenin Kâbe olmasını arzuluyordu. Bir öğle veya ikindi namazında “ Yönünü Mescid-i Aksa’dan Mescid-i Haram’a çevir.” Ayeti inince Müslümanlar namaz esnasında yönlerini Kâbe’ye çevirdiler. İslam tarihinde bu olaya ne ad verdiler? 1. Mescid-i Kıble

 2. Tahvil-i Kıble

 3. Vech-i kıble

 4. Tahrir-i Kabe

 5. Mescid-i Kıbleteyn

S.50. Aşağıdakilerden hanisi Bedir Savaşı sebeplerinden birisi değildir?

 1. Müslümanların Mekke’den hicret etmelerine rağmen düşmanlıklarının devem etmesi

 2. Müslümanların Medinede güç ve kuvvet kazanmasından rahatsız olmaları.

 3. Mekkelilerin Kureyş’e ait küçük bir çetesi Medine meralarına baskın yapmaları

 4. Müslümanları gözden uzak olmamaları için Mekke’ye getirmek istemeleri.

 5. Müslümanları yok etmek, maddi güç kazanmak için Suriye tarafına kervan gönderip savaş malzemesi almaları.

BİRİNCİ BÖLÜMÜN SORULARI BİTTİ


II. BÖLÜM

S.1. “ Yol bulabilen insanların, Beyt’i haccetme-leri Allah’ın hakkıdır.” Ayetiyle hac ibadeti farz kılındı. Hac ne zaman farz kılınmıştır?

A) Hicretin 8. Senesi

B) Hicretin 10. Senesi

C) Hicretin 9. Senesi

D) Hicretin 6. Senesi

E) Hicretin 5. SenesiS.2. Peygamber Efendimiz Mekke fethinden sonra hicret hükmünü ve statüsünü kaldıracağı için ……..… son muhacir kabul etti. Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Bilal-i Habeşi’yi

B) Ebuzer Gifari’yi

C) Sad b.Ubade’yi

D) Zubeyr b.Avvam’ı

E) Hz. Abbas’ı
S.3. Hz. Peygamber ilk haccı kimin emirliğinde yaptırdı?

A) Hz. Osman

B) Hz. Ali

C) Hz. Ebubekir

D) Zubeyr b. Avvam

E) Hz. ÖmerS.4. Aynı ihramla önce umre sonra da hac yapmaya ne denir ?

A) Temettu

B) Kıran

C) Telbiye

D) Tehlil

E) Ubudiyet


S.5. Peygamber (s.a.v) Arafat’a çıktı. Rahmet dağının eteklerine vardı. Kıbleye döndü, güneş kavuşuncaya kadar Arafat ‘ta vakfe yaptı ve dua ile meşgul oldu. Arafat’ ta iken hangi ayet kendisine nazil oldu?

A) Bugün sizin için dinimi kemale erdirdim ve size nimetimi tamamladım. Sizin için din olarak İslamı seçtim.

B) And olsun sizi biraz korku ve açlıkla bir de mallar canlar ve ürünlerden eksilterek deneriz.

C) Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.

D) Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki onlar namazlarını ciddiye almazlar.

E) Sen elbette yüce bir ahlak üzeresin.S.6. Müzdelife’de yatsı vaktinde akşam namazıyla birlikte yatsı namazını birleştirerek kılmaya ne denir?

A) Cem-i Takdim

B) Cem-i Te’hir

C) Meşar-ı Haram

D) İttifak

E) Kasrı SalatS.7. Veda Haccında Resulullah ilk hutbesini nerede okumuştur?

A) Müzdelife

B) Mina

C) ArafatD) Kabe

E) Medine-i MünevvereS. 8. Aşağıdakilerden hangisi veda hutbesinde işlenen konulardan biri değildir ?

A) Kadın hakları

B) İbadetler

C) Kan davaları

D) Riba (Faiz)

E) Ayetlerin toplatılmasıS. 9. Peygambere Mina’da teşrik günlerinin ortasında inen sure aşağıdakilerden hangisidir ?

A) Nasr


B) Nas

C) Nisa


D) Fetih

E) İhlas


S. 10. Hz. Peygamber hastalandığında vefatına kadarki dönemde namazları kıldıran sahabi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hz. Ömer

B) Hz. Ebubekir

C) Hz. Osman

D) Hz. Ali

E) Zubeyr b.AvvamS. 11. Peygamberimizin hastalığı şiddetlenince hücre-i saadetten hangi hanımın odasına taşınmıştır?

A) Hz. Hatice

B) Hz. Aişe

C) Ümmü Seleme

D) Hz. Hafsa binti Ömer

E) Sevde b. Zem’aS. 12. Hz. Peygamberin “ Ümmetin içinde helal ve haramı en iyi bilen….dir.” dediği sahabe kimdir?

A) Amamr b. Yasir

B) Muaz b. Cebel

C) Musab. B. Umeyr

D) İbn Abbas

E) Ebu DerdaS. 13. Hz. Peygamber veda haccında “Size iki şey bırakıyorum. Bu iki şeye sımsıkı sarıldığınız müddetçe asla dalalete düşmezsiniz.” buyurmuştur. Bu iki emanet aşağıdakilerden hangisidir ?

A) Dua ve zikir

B) Sahabe ve Tabiin

C) Kuran-i Kerim ve Sünnet

D) Kıyas ve İstihsan

E) İcma ve İstislahS. 14. Hz. Aişe annemize Peygamberin ahlakı sorulduğunda, Hz. Aişe annemiz:”Siz hiç Kur’an okumuyor musunuz? Onun ahlakı Kur’an’dı.” diye cevap vermiştir. Onun ahlakı Kur’an’dı ifadesi aşağıdakilerden hangisiyle bağdaşmaz?

A) İnen ayetleri önce şahsında uygulayıp sonra tebliğ etmesi.

B) Kur’an’ı yaşamında tek rehber edinmesi.

C) Kur’an’ın emir ve yasaklarına uymayı ilke edinmesi.

D) Kur’an’ı güzel bir kılıf içinde yüksek bir yere asması

E) Hz. Peygamber’in canlı bir Kur’an olmasıS. 15. Peygamber Efendimiz’in ‘nesillerin en hayırlısı’ olarak ifade ettiği neslin özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

A) Acıkmadan sofraya oturmaz, doymadan sofradan kalkarlardı.

B) Az konuşur, az uyur, az yerlerdi.

C) Karşılaştıklarında selamlaşır, hal hatır sorarlardı.

D) Müslüman kardeşlerini kendilerine tercih ederlerdi.

E) Namazlarını çoğunlukla evlerde kılarlardı.S. 16. Hz. Peygamberin Mekke’de yaptığı gizli davet kaç yıl sürmüştür?

A) 2


B) 1

C) 3


D) 4

E) 6


S. 17. Mekke Müşrikleri savaşlarda Müslüman-lardan öldürdükleri sahabelerin cesetlerine hakaret etmek amacıyla uzuvlarını kesip parçalarlardı. Hz. Peygamberin yasakladığı bu insanlık dışı olayın adı nedir?

A) Mevevvi

B) Masiva

C) Müsle


D) Ebrar

E) MübarezeS. 18. Cennetül Baki Mezarlığı mezarlık olarak kullanılmaya başlanınca Hz. Peygamberin emriyle ilk kim defnedilmiştir ?

A) Hz. Fatıma

B) Ümmü Gülsüm

C) Ebu Said el Hudri

D) Osman b.Mazun

E) Hz. HaticeS. 19. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Hz. Peygamberin ikinci annem dediği kişi Fatıma binti Esed’dir.

B) Cennetül Baki’de 10.000 civarında sahabinin gömülü olduğu nakledilmektedir.

C) Hz. Peygamber Cenetül Baki’ye gittiğinde “Selam size ey müminler topluluğu. İnşallah biz de size katılacağız.” diyordu.

D) Hz. Muhammed (sav) son peygamberdir.

E) Peygamber (s.a.v) hayatında hiç beddua etmemiştir.S. 20. Allah Resulu düşmanın şiddetli saldırısı sebebiyle öğle, ikindi ve akşam namazlarını vaktinde kılamamış daha sonra hepsini yatsı namazıyla birlikte kılmıştır. Bu olay ne zaman meydana gelmiştir?

A) Uhud harbi

B) Bedir savaşı

C) Mute savaşı

D) Hendek harbi

E) Hayberin fethiS. 21. Geçim sıkıntısı çeken ağabeyi Ebu Talib’e yardımcı olmak amacıyla onun oğullarından Cafer’in bakımını üstlenen Hz. Peygamberin amcası kimdir?

A) Hz. Hamza

B) Hz. Abbas

C) Ebu Lehep

D) Hz. Ali

E) Hz. ÖmerS. 22. “Anam-babam sana feda olsun. Ey Allahın Resulu günahlarınız Allah tarafından bağışlandığı halde niçin kendinizi bu kadar üzüyorsunuz?” deyince Peygamber Efendimiz: ” Şükreden bir kul olmayayım mı? Ey …………………diye cevap vermiştir. Boşluğa aşağıdakilerden hangisi geirilmelidir?

A) Hz. Hatice

B) Hz. Sevde

C) Hz. Fatıma

D) Hz. Aişe

E) Hz. HafsaS. 23. Mescide girdiğimizde kıldığımız namazdır. İki veya 4 rekat veya daha fazla kılınabilir. Bu namaza "hakkul mescid” de denir. Yukarıda verilen namaz aşağıdakilerden hangisidir.

A) Evvabin namazı

B) Tesbih namazı

C) Teheccüt namazı

D) Tahiyyetül mescit

E) Salatü’l vuduS. 24. Aşağıdaki namazlardan hangisi nafile namazlarından birisidir ?

A) Cenaze namazı

B) Bayram namazı

C) İşrak namazı

D) Cuma namazı

E) Vitir namazıS. 25. Ramazanın son 10 gününde bir camide ibadet niyetiyle kalıp, zaruri ihtiyaçlar dışında dünyevi işlerle tamamen irtibatı kesmek şeklinde yapılan ibadet aşağıdakilerden hangisidir?

A) İhtisas

B) İtikaf

C) Ubudiyyet

D) Taabbudi

E) İmametS. 26.Teravih namazı kimin zamanında ve kimin imametiyle cemaat halinde kılınmaya başlanmıştır?

A) Hz. Ali-Osman b.Auf

B) Hz. Osman-Abdullah b.Seleme

C) Hz. Ömer-Ubey b.Kab

D) Hz. Ebubekir-Zubeyr b.Avvam

E) Ömer b.Abdulaziz- Ubeyde b.CerrahS. 27. Hz. Peygamber ramazan ayı dışında en çok hangi ayda oruç tutmuştur?

A) Muharrem

B) Recep

C) Şaban


D) Şevval

E) RebiulevvelS. 28. Karşılık beklemeksizin sırf Allah rızasını kazanmak için yapılan her türlü harcamaya denir ?

A) İstiaze

B) İhsan

C) İnfak


D) Kubiyet

E) MaunetS. 29. Tahire lakabıyla bilinir. Hz. Peygambere devamlı destek vermiştir. Efendimiz onun ismini anar ve hayırla yad ederdi. Bu özellikler kime aittir?

A) Hz. Aişe

B) Hz. Hatice

C) Hz. Sevde

D) Hz. Hafsa

E) Ümmü SelemeS. 30. 103 yaşında vefat etti. Müksirun’dan kabul edilir. Basra’da en son vefat eden sahabidir. Bu özelikler kime aittir.

A) Zeyd b.Harise

B) Enes b.Malik

C) Erkam b.Ebül Erkam

D) Ebu Zerr

E) Bilal-i HabeşiS. 31. Hz. Muhammed’(sav)in “ Cennet kadınlarının en faziletlisi “ olarak ifade ettiği şahsiyetler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

 1. Huveyildin kızı Hatice

 2. Muhammed’in kızı Fatıma

 3. İmranın kızı Meryem

 4. Ebubekirin kızı Aişe

 5. Muzahimin kızı Asiye

S. 32. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Ebubekir’e İslam öncesi ve sonrasında verilen isimlerden değildir?

 1. Abdullah

 2. Abdül Kabe

 3. Atik

 4. Sıddık

 5. Ebu Kuhafe

S. 33. Hz. Ebubekir İslam’ın başlangıç döneminde sahiplerinin ağır işkencelerine maruz kalan köle ve cariyeleri satın alarak özgürlüğüne kavuşturmuştur. Aşağıdakilerden hangisi bunlar arasında değildir?

 1. Zeyd b. Harise

 2. Bilal-ı Habeşi

 3. Amr b. Füheyre

 4. Lübeys

 5. Füheyre

S. 34. I- Miladi 584 yılında doğdu.

II- Kureyş Kabilesinden Adioğulları sülalesine mensuptur.

III- 27 yaşında Müslüman oldu,

Yukarıda özellikleri verilen sahabe kimdir? 1. Enes. B. Malik

 2. Hz. Ebubekir

 3. Hz. Osman

 4. Hz. Ömer

 5. Hz.Ali

S. 35. Müslümanlar Mekke’den Medine’ye hicret edince Hz. Muhammed (sav) ensarla muhacirleri kardeş ilan etmişti. Hz. Ömer hangi muhacirle kardeş ilan edilmiştir?

 1. Sa’d b. Vakkas

 2. Uveym b. Saide

 3. Zübeyr b. Avvam,

 4. Ebu Zerr El Gifari

 5. Halid b. Velid

S. 36. Hz. Ömer’i namaz esnasında şehid eden köle kimdir?

 1. Ebu Lü’lü

 2. Ebu Cehil

 3. Vahşi

 4. İbn Mülcem

 5. Zeyd

S.37. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Ömer’in halifeliği dönemiyle ilgili yanlış bir bilgidir?

A) Adliye teşkilatının kurumsallaşmasını sağladı.

B) Fetih hareketleri daha ileri noktaya taşındı.

C) Para basımı ilk defa gerçekleşti

D) Kur’an-ı Kerim’in kitap haline getirmiştir.

E) Posta teşkilatını sistemleştirmiştir.S.38. Hz. Osman, eşi Rukiye’nin ciddi rahatsızlığı sebebiyle Hz. Peygamberle beraber hangi savaşa katılamamıştır?

A) Bedir Savaşı

B) Hendek Savaşı

C) Uhud Savaşı

D) Tebük Savaşı

E) Huneyn SavaşıS.39. Pek çok hafızın şehid edilmesiyle sonuçlanan ve Kur’an-ı Kerim’in kitap haline getirilmesini hızlandıran savaş hangisidir?

A) Sıffin

B) Yemame

C) Uhud


D) Hendek

E) Bedir


S.40. Hz. Osman zamanında ülkenin sınırı doğuda Horasan’a ulaştı, batıda ise Kuzey Afrika Müslümanların hakimiyetine girdi. Kıbrıs Hz. Osman’ın Şam Valisi tarafından fethedilmiştir. Sözü edilen vali aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yezid


B) Muaz

C) Muaviye

D) Amr bin As

E) HuveylidS.41. I- Mekke’nin fethi esnasında Müslümanların sancağını taşımıştır.

II- Tebük Seferine katılmayıp, Peygamberi-mizin emriyle Medine’de kalarak ehli beyt ve diğer müslümanların muhafazasını üstlenmiştir.

Yukarıda bahsedilen sahabe kimdir?


 1. Hz. Osman

 2. Hz. Ali

 3. Hz. Hamza

 4. Hz. Ebu Bekir

 5. Hz. ÖmerS.42. Peygamber Efendimiz’in vefatından sonra Ensar ile Muhacir arasında gerçekleştirilen ilk halife seçimi nerde gerçekleşmiştir?
A) Biri Maune

B) Beni Kureyza

C) Beni Saide

D) Ranuna

E) Ravza-i Mutahhara

S.43. Hz. Ali halife seçildiğinde tüm Müslüman-ların desteğini alamamıştır. Hz. Aişe, Hz. Talha ve Hz. Zübeyirle hangi savaş esnasında karşı karşıya gelmiştir?

A) Siffin

B) Mute

C) Cemel


D) Hendek

E) HuneynS.44. Hz. Peygamber’in Medine’ye hicretinden sonra onu ensar Sad b. Rebi ile kardeş ilan ettiği; Hz. Ömer’in bir namaz esnasında suikasta uğrayınca yarım kalan namazın tamamlanması görevini verdiği sahabe kimdir?
A) Abdurrahman b. Avf

B) Ebud Derda

C) Musab b.Umeyr

D) Muaz b. Cebel

E) Ubeyde b. Cerrah

S.45. Fıkıh ve Hadis sahasında önemli hizmetler vermiş, aynı zamanda Kur’an muallimliği ile de meşhur olmuştur. Bu sebeple “ Dimaşk Mukrii” (Dımaşk’ın kıraat hocası) adı verilen sahabe kimdir?

A) Ebu Zerr

B) Ebu Derda

C) Muaz b. Cebel

D) Selman Farisi

E) Abdurrahman b. AvfS.46. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Fatıma’nın çocuklarından biridir?

A) Hasan


B) Muhassin

C) Ümame


D) Ümmü Gülsüm

E) ZeynepS.47. Beni Müstalik Gazvesi sonunda yaşanan ifk olayında, münafıklardan Abdullah b. Übey b. Selül’ün Hz. Aişe’ye attığı iftira, Kur’an-ı Kerim’in hangi ayetleri inince ortaya çıkmıştır?

A) Nisa 11,12

B) Nur 11-21

C) Nur 11-12

D) Nisa 11-21

E) Nisa 21-32S.48. Hz. Ebubekir’in hilafeti sırasında başlatılan ve Bizans kontrolündeki bölgeleri hedef alan Şam fetihlerine iştirak etti. Kaynakların bildirdiğine göre orduda kadı olarak görev yaptı. Bu şekilde İslam tarihindeki ilk kadı asker olduğu rivayet olunur. Ebu Zerr onun hakkında “ Yeryüzü senden daha alim birini sırtında taşımadı, yeşillik de senden daha alim birini gölgelendirmedi.” demiştir. Bu sahabe kimdir?

A) Ebu Derda

B) Ebu Hamza

C) Muaz b. Cebel

D) Selman Farisi

E) Abdurrahman b. AvfS.49. 10 yıl kadar Hz. Muhammed’in hizmetinde bulunan, Bedir, Uhud ve Hendek savaşlarına yaşının küçüklüğünden dolayı katılamayan, birçok hadis rivayet ettiği için müksirun diye zikredilen sahabilerden de biri olan bu zat kimdir?

A) Erkam b. Ebul Erkam

B) Enes b. Malik

C) Sad b. Vakkas

D) Ubeyde b. Cerrah

E) Hz.AliS.50. Müslüman olduktan hemen sonra tebliğ faaliyetinin gerçekleşmesi için evini Allah Resulune ve tüm Mekkelilerin emrine veren sahabe kimdir?

A) Erkam b. Ebul Erkam

B) Hz. Ebubekir

C) Zeyd b. Harise

D) Usame b. Zeyd

E) Enes b. Malik

SORULAR BİTTİ

CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Yüklə 151,72 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə