##Şöbə: Əyani ##Qrup № si: Biologiya müəllimliyi = I tədris ILI 101 102 103 104 105Yüklə 1,87 Mb.
səhifə1/15
tarix02.12.2018
ölçüsü1,87 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

##book_id= 522//book_name=Üzvi kimya//

##fk=104//ks=01//fn=522// sumalltest= 474 //##Fakültə: Biologiya

##İxtisas: Biologiya müəllimliyi

##Bölmə: Azərbaycan

##Şöbə: Əyani

##Qrup № - si: Biologiya müəllimliyi = I tədris ili 101 - 102 - 103 - 104 - 105

## III - tədris ili 301 - 302 - 303 - 304

##Fənnin adı: Üzvi kimya

##Tərtib edən : dos. Həsənov V. S.

##Kafedranın adı: Üzvi kimya və kimya texnologiyası

##Kafedra müdiri: dos. Məmmədova Rəfiqə Kazım q.

##İşçi qrupu: 1. dos . Mahmudova Ədilə Əliyoldaş q. 2. b/müəllim Babayeva Gülnarə Vəli q.

##3. k. ü. f. d. Cəfərov İsa Ağa o.

##num=Mövzunun sıra nömrəsi//level=1//sumtest=Mövzuda olan testlərin sayı//name=Mövzunun adı//

## 1. Üzvi kimyanın predmeti və inkişaf tarixi . Nəzəriyyələr. İzomerlik Hibridlləşmə, kimyəvi rabitənin tipləri və ##elektron təbiəti

## 2 Alkanlar. Alkenlər

## 3. Alkinlər. Alkadienlər. Kauçuk

##4. Alifatik sıra halogenli birləşmələr Alkanollar . Sadə efirlər və kükürd üzvi birləşmələr

## 5 Alkenollar, alkandiol və alkantriollar. Alifatik sıra nitrobirləşmələr, aminlər və element üzvi birləşmələr

##6. Alifati sıra aldehid və ketonlar. Dialdehid və diketonlar. Birəsaslı doymuş və doymamış karbon turşuları

##7. İkiəsaslə doymuş və doymamış karbon turşuları. Hidroksi, keto və aminturşular. Monosaxaridlər

##8. Di(oliqo) və polisaxaridlər. Tsikloparafinlər və terpenlər

##9 . Arenlər. Benzolun quruluşu, izomerliyi , adlanması və alınma üsulları. Arenlərin fiziki və kimyəvi ##xassələri, elektrofil əvəzlənmmə reaksiyalar

##10. Halogenarenlər Arenlərin nitro və sulfotörəmələri

##11 Fenollar vəaromatik spitlər . Aromatik aldehidl, ketonvə karbon turşuları

##12. Aromatik aminlər . Azo və diazobirləşmələr

##13. Kondesləşmiş çoxnüvəli arenlər. Kondesləşməmiş çoxnüvəli arenlər

##14. Heterotsiklik birləşmələr, təsnifatı, quruluşu və nomenklaturası . Beşüzvlü heterotsiklik birləşmələr

##15. Altıüzvlü heterotsiklik birləşmələr. Kondesləşmiş çoxnüvəli heterotsiklik birləşmələr

##num= 1// level= 1// sumtest=24 // name= Üzvi kimyanın predmeti və inkişaf tarixi. Nəzəriyyələr. İzomerlik Hibridlləşmə, kimyəvi rabitənin tipləri və elektron təbiəti //


1. sp3 hibridləşmədə neçə elektron buludu iştirak edir?

A) 1s və 2p, yəni 3 elektron buludu

B) 1s və 1p, yəni 2 elektron buludu

C) 1s və 3p, yəni 4 elektron buludu

D) 1s və 3p, yəni 1 elektron buludu

E) 2s və 2p, yəni 4 elektron buludu

2. p - rabitəsi nə zaman yaranır?

A) paralel yerləşmiş 2p elektron buludlarının bir - birini qapaması nəticəsində

B) perpendikulyar yerləşmiş 3p elektron buludlarının bir - birini qapaması nəticəsində

C) paralel yerləşmiş 2s elektron buludlarının bir - birini qapaması nəticəsində

D) perpendikulyar yerləşmiş 2s elektron buludlarının bir - birini qapaması nəticəsində

E) s və p elektron buludlarının bir - birini qapaması nəticəsində

3. Alkanlarda s - rabitənin əmələ gəlməsində hansı elektron buludları iştirak edir?

A) p3 - p

B) sp3 - p

C) sp3 - sp3

D) sp2 - p

E) sp - p

4. Kovalent rabitə qırılarkən rabitə əmələ gətirən e(elektron) cütündən biri parçalanan molekulda, digəri ayrılan hissəcikdə qalarsa, belə proses necə adlanır?

A) homolitik qırılma

B) heterolitik qırılma

C) mütləq qırılma

D) neytral qırılma

E) molekulyar qırılma

5. Kovalent rabitə qırılarkən rabitə əmələ gətirən elektron cütünü ayrılan hissəciyə verərsə, belə proses necə adlanır?

A) heterolitik qırılma

B) homolitik qırılma

C) mütləq qırılma

D) neytral qırılma

E) molekulyar qırılma

6. Homolitik reaksiyalar hansı mexanizm üzrə gedir?

A) radikal

B) nukleofil

C) elektrofil

D) donor - akseptor

E) neytral

7. Völer sidik cövhərini sintez edərək sübut etdi ki,

A) Üzvi birləşmə “həyat qüvvəsi”nin iştirakı olmadan alınır

B) Sidik cövhəri üzvi birləşmədir

C) Sidik cövhərinin tərkibində C, H. O, N var

D) Üzvi kimya – karbon birləçmələrini kimyasıdır

E) Sidik cövhəri qeyri - üzvi birləşmədir

8. Alkanların molekulunda karbon atomları hansı hibrid halında olur və valent bucağı neçədir?

A) sp3; 104°

B) sp2; 109, 28°

C) sp; 180°

D) sp3; 109, 28°

E) sp3; 180°

9. Birləşməni Beynəlxalq üsulla adlandırın.A) 2, 3 - dimetil pentan

B) 2 - metil 3 - etil butan

C) 2 - etil 3 - metil propan

D) 3, 4 dimetil pentan

E) 2 - izopropil butan

10. Tərkibi və molekul kütləsi eyni, lakin kimyəvi xassələri müxtəlif olan maddələrə nə deyilir?

A) izomer

B) homoloq

C) alkan

D) homoloji sıra

E) aromatik karbohidrogenlər

11. Doymuş karbohidrogenlərdə hansı rabitələrin qırılması hesabına parçalanma reaksiyaları gedir?

A) C - H və C - C

B) C - H

C) C - C

D) heç bir rabitənin

E) p - rabitələrin

12. Alkenlərin molekulunda ikiqat rabitəli karbon atomları hansı hibrid halında olur və valent bucağı neçədir?

A) sp3; 104°

B) sp2; 109, 28°

C) sp; 180°

D) sp2; 120°

E) sp3; 180°

13. Alkinlərin molekulunda üçqat rabitəli karbon atomları hansı hibrid halında olur və valent bucağı neçədir?

A) sp; 180°

B) sp3; 109, 28°

C) sp2; 120°

D) sp3; 104°

E) sp3; 180°

14. Üzvi birləşmələrin təmizlənmə üsullrını göstərin.

1 - Distillə

2 - Dondurma

3 - Sublimasiya

4 - Kristallaşdırma

5 - Adsobsiya

6 - Xromotoqrafiya

7 - Nisbi sıxkıq

8 - Ekstraksiya

9 - Refraktometriya

10 - Mikroanaliz

A) 1, 3, 4, 6, 8

B) 2, 11, 3, 4, 5

C) 5, 3, 2, 11, 4

D) 5, 10, 2, 4, 3

E) 5, 4, 3, 2, 10

15. Üzvi birləşmələrin təmizlənmə üsullrı hansılardır?

1 - Sublimasiya

2 - Mikroanaliz

3 - Distillə

4 - Kristallaşdırma

5 - Adsobsiya

6 - Ekstraksiya

7 - Nisbi sıxkıq

8 - Xromotoqrafiya

9 - Refraktometriya

10 - Dondurma

A) 8, 4, 6, 3, 1

B) 2, 11, 3, 4, 5

C) 5, 3, 2, 11, 4

D) 5, 10, 2, 4, 3

E) 5, 4, 3, 2, 10

16. Alkanların aqreqat halını müəyyən edin.

1 - C4H10

2 - C5H12

3 - C6H14

A) 1 - 3 qaz; 2 - maye

B) 1 - 2 qaz; 3 - maye

C) 1 - qaz; 2 - 3 maye

D) 3 - qaz; 1 - 2 maye

E) 2 - 3 qaz; 1 - maye

17. Eyni maddələri tapın?

A) 1, 4

B) 1, 2

C) 1, 3

D) 3, 4

E) 2, 4

18. Üzvi birləşmələrin mühüm fiziki - kimyəvi sabitlərinin təyini üsullarını göstərin.

1 - maddə buxarının sıxlığına görə molekul kütləsinin təyini

2 - Ərimə temperaturunun təyini

3 - Empirik formulların çıxarılması

4 - Qaynama temperaturunun təyini

5 - Krioskopiya üsulu ilə molekul kürləsinin təyini

6 - Su buxarı ilə molekul kürləsinin təyini

7 - Ebuloskopiya üsulu ilə molekul kürləsinin təyini

8 - Nisbi sıxlığın təyini

9 - Sabunlaşma ədədinin təyini

10 - Yod ədədinin təyini

11 - Azeotrop qarışıqların təyini

A) 5, 10, 2, 4, 3

B) 2, 11, 3, 4, 5

C) 5, 3, 2, 11, 4

D) 2, 4, 5, 7, 8

E) 5, 4, 3, 2, 10

19. Ayrılan birinci hissəciyin təbiətindən asılı olaraq parçalanma (eliminləşmə) reaksiyaları hansı mexanizm üzrə gedir?

1 - nukleofil

2 - elektrofil

3 - radikal

A) 1, 2, 3

B) 1, 2

C) 2, 3

D) yalnız 3

E) heç biri

20. Birqat, ikiqat və üçqat rabitənin uzuluğunu ardıcıl düzün.

1 - 0, 154 nm

2 - 0, 120 nm

3 - 0, 133 nm

A) 1, 3, 2

B) 2, 1, 3

C) 3, 2, 1

D) 1, 2. 3

E) 3, 1, 2

21. Üzvi kimyanın nəzəri təsəvvürlərinin inkişafı ilə baglı nəzəriyyələri ardıcıl sıralayın.

1 - Quruluş nəzəriyyəsi

2 - Radikallar nəzəriyyəsi

3 - Tiplər nəzəriyyəsi

A) 2, 3, 1

B) 2, 1, 3

C) 3, 2, 1

D) 1, 2, 3

E) 1, 3, 2

22. Üzvi birləşmələrin təsnifatı ardıcıllığını göstərin.

1 - Açıq zəncirli karbon atomlu birləşmələr

2 - Qapalı zəncirli karbon atomlu tsiklik birləşmələr

3 - Alitsiklik birləşmələr

4 - Aromatik birləşmələr

5 - Heterotsiklik birləşmələr

A) 1, 3, 4, 5

B) 2, 1, 3, 5

C) 3, 2, 1, 4

D) 1, 2, 3, 4

E) 2, 3, 1, 5

23. Aşağıdakı birləşmələri izomerlərin sayının artmasına görə ardıcıll düzün.

1 - Heksan

2 - Heptan

3 - Pentan

4 - Butan

A) 2, 1, 3, 4

B) 4, 3, 1, 2

C) 3, 2, 1, 4

D) 1, 2, 3, 3

E) 1, 3, 2, 4

24. XIX əsrdə üzvi birləşmələrin sintezi ardıcıllığını göstərin.

1 - Şəkər

2 - Oksalat turıusu

3 - Sirkə turşusu

4 - Triqliserid(Yağ)

5 - Karbamid

A) 2, 5, 3, 4, 1

B) 2, 1, 3, 4, 5

C) 5, 3, 2, 1, 4

D) 5, 1, 2, 4, 3

E) 5, 4, 3, 2, 1


Yüklə 1,87 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə