Sunum PlanıYüklə 445 b.
tarix03.01.2019
ölçüsü445 b.
#89996Sunum Planı

 • Sunum Planı

 • 2014 Yılı Tedbirleri

 • Kurul Görüşüne Sunulacak Tedbirler

 • İçerik Değişikliği Öngörülen Tedbirler

 • Sorumlu/İşbirliği Yapılacak Kurum/Kuruluş Değişikliği Öngörülen Tedbirler

 • Yeni Tedbir Önerileri

 • Genel Değerlendirme2014-2016 yıllarını kapsayan Eylem Planı kapsamında gerçekleştirilmesi gereken eylem sayısı: 16

 • 2014-2016 yıllarını kapsayan Eylem Planı kapsamında gerçekleştirilmesi gereken eylem sayısı: 16

  • ÇSGB/ÇGM sorumluluğunda tedbir sayısı: 4
  • SGK sorumluluğunda tedbir sayısı: 1
  • İŞKUR sorumluluğunda tedbir sayısı: 6
  • ASPB sorumluluğunda tedbir sayısı: 8
 • 2014 yılında tamamlanması gereken eylem sayısı: 1

 • 2015 yılında tamamlanması gereken eylem sayısı: 3

 • 2016 yılında tamamlanması gereken eylem sayısı: 10

 • Sürekli olan eylem sayısı: 2 • “5.1 Sosyal yardımlar kayıtlı çalışanları da içerecek şekilde daha kapsayıcı bir yaklaşımla ele alınacak, tüm hane halkı şartları gözetilerek, bireylerin yoksulluk riskini azaltacak şekilde nesnel ölçütler çerçevesinde verilecektir.” (2014)

 • (Sorumlu Kurum/Kuruluşlar: ASPB Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü)

 • “1.1 Benzer nitelikteki sosyal yardım programları bir araya getirilerek gruplandırılacaktır.”

 • (Sorumlu Kurum/Kuruluşlar: ASPB Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü) (2015)

 • Sorumlu kuruluş olan ilgili Bakanlık, TEMELAY kapsamında sosyal yardımların birleştirilmesinin Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nda benimsenmediğini bildirmiştir. Ancak yeni bir öneri sunmamıştır.“2.1. Sosyal yardım sistemi yardımlardan yararlanan kişilerin en kısa sürede kendi imkânları ile geçinebilecekleri ve sosyal yardım almadan yaşayabilecekleri bir duruma gelmesini sağlayacak şekilde yapılandırılacak, bu kişilerin meslek edinebilmeleri için çalışmalar yapılacaktır.” tedbirinin “2010 yılında uygulamaya konulan Sosyal Yardım Sisteminin İstihdam ile Bağlantısının Kurulması ve Etkinleştirilmesi Eylem Planı ile öngörülen sosyal yardım-istihdam bağlantısının kanuni düzenlemede de yer alması sağlanacaktır.” olan açıklaması, “2010 yılında uygulamaya konulan Sosyal Yardım Sisteminin İstihdam ile Bağlantısının Kurulması ve Etkinleştirilmesi Eylem Planı ile öngörülen sosyal yardım-istihdam bağlantısının güçlendirilmesine yönelik çalışmalar yürütülecektir.” şeklinde değiştirilmelidir. (Sorumlu Kurum/Kuruluş: İŞKUR)

 • “2.1. Sosyal yardım sistemi yardımlardan yararlanan kişilerin en kısa sürede kendi imkânları ile geçinebilecekleri ve sosyal yardım almadan yaşayabilecekleri bir duruma gelmesini sağlayacak şekilde yapılandırılacak, bu kişilerin meslek edinebilmeleri için çalışmalar yapılacaktır.” tedbirinin “2010 yılında uygulamaya konulan Sosyal Yardım Sisteminin İstihdam ile Bağlantısının Kurulması ve Etkinleştirilmesi Eylem Planı ile öngörülen sosyal yardım-istihdam bağlantısının kanuni düzenlemede de yer alması sağlanacaktır.” olan açıklaması, “2010 yılında uygulamaya konulan Sosyal Yardım Sisteminin İstihdam ile Bağlantısının Kurulması ve Etkinleştirilmesi Eylem Planı ile öngörülen sosyal yardım-istihdam bağlantısının güçlendirilmesine yönelik çalışmalar yürütülecektir.” şeklinde değiştirilmelidir. (Sorumlu Kurum/Kuruluş: İŞKUR)“1.1 Benzer nitelikteki sosyal yardım programları bir araya getirilerek gruplandırılacaktır.” tedbirine ilişkin sorumlu kurum/kuruluş ASPB olacak, SGK ise işbirliği yapılan kurum/kuruluşlarda içinde yer alacaktır. (Sorumlu Kurum/Kuruluş: ASPB ve SGK )

 • “1.1 Benzer nitelikteki sosyal yardım programları bir araya getirilerek gruplandırılacaktır.” tedbirine ilişkin sorumlu kurum/kuruluş ASPB olacak, SGK ise işbirliği yapılan kurum/kuruluşlarda içinde yer alacaktır. (Sorumlu Kurum/Kuruluş: ASPB ve SGK )

 • “2.2 Sosyal yardım ve hizmet alanında “Sosyal Destek Danışmanı” modeli çerçevesinde aile odaklı bir sistem kurulacaktır.” tedbirine ilişkin işbirliği yapılacak kurum/kuruluşlara “Diğer İlgili Bakanlıklar, Yerel Yönetimler ve STK’lar” eklenecektir. (Sorumlu Kurum/Kuruluş: ASPB)

 • “2.4 Mevcut durumda çalışabilir yoksul vatandaşlara verilen nakdi yardımlar işsizlik yardımı adı altında ve çalışmayı teşvik edecek şekilde şartlı olarak verilecektir.” tedbirine ilişkin sorumlu kurum/kuruluş ASPB olacak, İŞKUR ise işbirliği yapılacak kurum/kuruluşlarda içinde yer alacaktır. (Sorumlu Kurum/Kuruluş: ASPB ve İŞKUR)

 • “4.1 Kayıt dışılığın önemli bir parçasını oluşturan ve geniş kapsamlı istihdam yaratan küçük işletmelerin kayıtlı sektöre geçişini özendirici program ve uygulamalar düzenlenecektir.” tedbirine ilişkin sorumlu kurum/kuruluş SGK olmalıdır. Ayrıca işbirliği yapılacak kurum/kuruluşlara KOSGEB ve ÇSGB İş Teftiş Kurulu Başkanlığı eklenecektir. (Sorumlu Kurum/Kuruluş: ÇSGB/ÇGM)“4.2 Tarım gibi kayıt dışılığın yaygın olduğu sektörler başta olmak üzere tüm sektörlerde kayıt dışı çalışan ve çalıştıranların sorunlarının ve çözüm önerilerinin temsilciler düzeyinde ele alındığı ve ortak paydaların birlikte belirlendiği çalıştaylar gerçekleştirilerek kayıtlı istihdam konusunda farkındalık yaratılacaktır.” tedbirine ilişkin sorumlu kurum/kuruluş SGK olmalıdır. (Sorumlu Kurum/Kuruluş: ÇSGB/ÇGM)

 • “4.2 Tarım gibi kayıt dışılığın yaygın olduğu sektörler başta olmak üzere tüm sektörlerde kayıt dışı çalışan ve çalıştıranların sorunlarının ve çözüm önerilerinin temsilciler düzeyinde ele alındığı ve ortak paydaların birlikte belirlendiği çalıştaylar gerçekleştirilerek kayıtlı istihdam konusunda farkındalık yaratılacaktır.” tedbirine ilişkin sorumlu kurum/kuruluş SGK olmalıdır. (Sorumlu Kurum/Kuruluş: ÇSGB/ÇGM)

 • “4.3 Sosyal yardım alan kesime yönelik kayıtlı çalışmaya yönlendirici bilinçlendirme faaliyetleri gerçekleştirilecektir.” tedbirine ilişkin sorumlu kurum/kuruluş SGK olmalıdır. Ayrıca işbirliği yapılacak kurum/kuruluşlara ASPB eklenecektir. (Sorumlu Kurum/Kuruluş: ÇSGB/ÇGM)

 • “6.2 Sosyal yardım - istihdam ilişkisinin güçlendirilmesine yönelik olarak ilgili kurumlar arasındaki mevcut protokoller gözden geçirilerek ihtiyaca göre yeni protokoller düzenlenecektir.” tedbirine ilişkin sorumlu kurum/kuruluş ASPB olacak, ÇSGB ise işbirliği yapılacak kurum/kuruluşlarda içinde yer alacaktır. (Sorumlu Kurum/Kuruluş: ASPB ve ÇSGB)

 • “7.1 Çocuk işçiliği konusunun yılda en az bir kez İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurullarının toplantı gündemine alınması sağlanacaktır.” tedbirine ilişkin sorumlu kurum İŞKUR olacak, ÇSGB ise işbirliği yapılacak kurum/kuruluşlarda içinde yer alacaktır. (Sorumlu Kurum/Kuruluş: ÇSGB ve İŞKUR)Tedbirin Yer Alacağı Politika: Sosyal koruma hizmeti, hanehalkı kompozisyonu da dikkate alınarak kişilerin ihtiyaçlarına gore çalışmayı teşvik edici şekilde tanımlanacak ve sınıflandırılacaktır.

 • Tedbirin Yer Alacağı Politika: Sosyal koruma hizmeti, hanehalkı kompozisyonu da dikkate alınarak kişilerin ihtiyaçlarına gore çalışmayı teşvik edici şekilde tanımlanacak ve sınıflandırılacaktır.

 • Tedbir Adı: Romanların yaşadıkları bölgelerde istihdama yönelik eğitim ve danışmanlık faaliyetleri için bir alt stratejik plan hazırlanacaktır.

 • Sorumlu Kurum/Kuruluşlar: ASPB (Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü – Sosyal İçerme Dairesi Başkanlığı)

 • İşbirliği Yapılacak Kurum/Kuruluşlar: ÇSGB (Çalışma Genel Müdürlüğü), İŞKUR, Milli Eğitim Bakanlığı – Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü

 • Süre: 2016

 • Açıklama: Ülkemizde yoksullukla karşı karşıya olan Roman vatandaşlarımız için “Romanlara Yönelik Sosyal Politika Ulusal Strateji Belgesi ve Eylem Planı” Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının koordinasyonunda hazırlanmaktadır. Hazırlanmakta olan bu belge ile Roman vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşadığı ve eğitim ortalamalarının oldukça düşük olduğu, işsizliğin oldukça yüksek boyutlarda olduğu ve hane gelirinin yoksulluk sınırının altında olduğu Roman bölgelerinde yaşayan vatandaşlarının yaşam koşullarının ve statülerinin iyileştirilmesi amaçlanmaktadır. Romanların toplumsal entegrasyonunun sağlanması için bir stratejik plan hazırlanması Avrupa Komisyonu tarafından da COM (2011) 173 ve COM(2012) 226 numaralı tebliğler ile Türkiye’nin tam üyelik süreci için zorunlu kılınmıştır ve bu planın henüz hazırlanmamış olması son yıllarda Avrupa Komisyonu tarafından çıkartılan Türkiye İlerleme Raporlarında da olumsuz bir görüş olarak yer almaktadır.Tedbirin Yer Alacağı Politika: Çocuk İşçiliğinin Önlenmesinde Zamana Bağlı Politika ve Program Çerçevesi” etkin olarak tüm illerde uygulanacaktır.

 • Tedbirin Yer Alacağı Politika: Çocuk İşçiliğinin Önlenmesinde Zamana Bağlı Politika ve Program Çerçevesi” etkin olarak tüm illerde uygulanacaktır.

 • Tedbir Adı: 12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü” nde farkındalık artırmaya yönelik etkinlikler yapılacaktır.

 • Sorumlu Kurum/Kuruluşlar: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Çalışma Genel Müdürlüğü)

 • İşbirliği Yapılacak Kurum/Kuruluşlar: ASPB, MEB, İçişleri Bakanlığı, BM Kuruluşları, STK’lar

 • Süre: Sürekli

 • Açıklama: Çocuk işçiliği konusunda farkındalık yaratmak amacıyla Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü kapsamında kamuoyuna yönelik etkinlikler ve farkındalık çalışmaları yürütülecektir.Tedbirin Yer Alacağı Politika: Çocuk İşçiliğinin Önlenmesinde Zamana Bağlı Politika ve Program Çerçevesi” etkin olarak tüm illerde uygulanacaktır.

 • Tedbirin Yer Alacağı Politika: Çocuk İşçiliğinin Önlenmesinde Zamana Bağlı Politika ve Program Çerçevesi” etkin olarak tüm illerde uygulanacaktır.

 • Tedbir Adı: Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi için Zaman Bağlı Politika ve Program Çerçeve Belgesi” güncelleme çalışmaları başlatılacaktır.

 • Sorumlu Kurum/Kuruluşlar: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Çalışma Genel Müdürlüğü)

 • İşbirliği Yapılacak Kurum/Kuruluşlar: ÇSGB (İş Teftiş Kurulu Başkanlığı), ASPB, MEB, İçişleri Bakanlığı, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, BM Kuruluşları, ILO, Sosyal Taraflar, STK’lar, Üniversiteler

 • Süre: 2015

 • Açıklama: Uluslararası Çalışma Örgütü’nün 182 sayılı sözleşmesinin gereği olarak 2005 yılında hazırlanan ve 2005-2015 dönemini kapsayan “Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi İçin Zamana Bağlı Ulusal Politika ve Program Çerçevesi” 2016-2023’ü kapsayacak şekilde güncellenecektir. Güncelleme yapılırken, program kapsamında yapılan çalışmalar ve müdahale yöntemleri gözden geçirilecek, koordinasyon ve işbirliğini esas alan, bütçesi, süresi ve izleme mekanizması olan yerel katılım üzerine inşa edilmiş bir eylem planı olarak hayata geçirilmesi planlanmaktadır.Tedbirin Yer Alacağı Politika: Çocuk İşçiliğinin Önlenmesinde Zamana Bağlı Politika ve Program Çerçevesi” etkin olarak tüm illerde uygulanacaktır.

 • Tedbirin Yer Alacağı Politika: Çocuk İşçiliğinin Önlenmesinde Zamana Bağlı Politika ve Program Çerçevesi” etkin olarak tüm illerde uygulanacaktır.

 • Tedbir Adı: İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Sektörel Operasyonel Programı (İKGSOP) ile AB fonları etkin bir şekilde kullanılacaktır.

 • Sorumlu Kurum/Kuruluşlar: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı)

 • İşbirliği Yapılacak Kurum/Kuruluşlar: ÇSGB, İŞKUR, SGK, Milli Eğitim Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

 • Süre: Sürekli

 • Açıklama: Ulusal İstihdam Stratejisi’nin önceliklerine uyumlu olarak hazırlanan İKGSOP kapsamında “Sosyal Politika” başlığı altında çocuk işçiliğinin önlenmesine yönelik projeler yürütecek olan kurum ve kuruluşlara fon desteği sağlanacaktır.Yüklə 445 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin