T. C. Başbakanlik özelleşTİrme idaresi Başkanliği ankara iLİ, GÖlbaşI İLÇESİ, kizilcaşar-imar mahallesiYüklə 28,49 Kb.
tarix28.12.2017
ölçüsü28,49 Kb.
#36252T.C. BAŞBAKANLIK

ÖZELLEŞTİRME İDARESİ

BAŞKANLIĞIANKARA İLİ, GÖLBAŞI İLÇESİ,

KIZILCAŞAR-İMAR MAHALLESİ,

111139 ADA 2 NO.LU PARSEL

BİLGİ NOTU

TEMMUZ, 20171KONU TAŞINMAZ HAKKINDA BİLGİLER

TAŞINMAZIN TAPU KAYITLARINA İLİŞKİN BİLGİLER


İL/İLÇE

ANKARA/GÖLBAŞI

MAHALLE

KIZILCAŞAR (İMAR)

ADA/PARSEL

111139/2

YÜZÖLÇÜM

1.365,00 m²

NİTELİĞİ

ARSA

MALİK

MALİYE HAZİNESİ (1/1)

CİLT/SAYFA

56/5458

TARİH/YEVMİYE

17.10.2008-13692

EDİNME SEBEBİ

İmar (TSM)
Takyidat Bilgisi: Gölbaşı Tapu Müdürlüğü’nde; 11.11.2016 tarihinde, saat 15.14 itibarı ile yapılan araştırmaya göre, yukarıda bilgileri yazılı olan gayrimenkul üzerinde herhangi bir takyidat bulunmamaktadır.

TAŞINMAZIN ADRESİ VE ULAŞIMI


Konu taşınmaz Kızılcaşar Mahallesi 111139 Ada 2 no.lu parsel Gölbaşı ilçesi Ankara ilinde yer almaktadır. (39.811334° 32.71196°)

Bölgenin ana arterlerinden İncek Bulvarı üzerinde kuzeybatı istikamette ilerlerken Kızılcaşar Mevkii’ne gelindiğinde sağa ayrılan Bağlar Caddesi’ne dönülür. Bu cadde üzerinde güney istikamette yaklaşık 150 metre ilerlendiğinde sola ayrılan tali yol üzerinde sağ kolda bulunan taşınmazın bulunduğu bölgeye ulaşılır.
TAŞINMAZIN İMAR DURUMU

1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planı


Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı, İmar Ve Çevre Düzeni Planlama Şube Müdürlüğünden alınan 02.12.2016 tarih 84171958-754-E.69132 sayılı yazıda Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisince 16.02.2007/525 tarih ve sayı ile onaylı 1/25.000 ölçekli 2023 Başkent Nazım İmar Planına ulaşılmıştır.

2023 Başkent Ankara Nazım İmar Planı, kentsel yerleşik alan içindeki karmaşık sorunsallara yönelik müdahale biçimlerini süreçleriyle birlikte ele almak, kent bütüncül bir yaklaşımla ana parçaları içerisindeki eşitsizlikleri, özgünlükleri, doğal ve sosyo-mekansal yapı ve değerleri ile algılamak amaçlarıyla, kentsel alan içinde birbirleriyle farklılaşan planlama bölgelerinin tespit edilmesini öngörmüş, analiz, değerlendirme ve plan kararlarının bütünü yitirmeksizin bu bölgeler bazında üretilmesini yararlı bulmuş ve bundan sonraki çalışma ve çabalar içerisinde bu planlama bölgelerinin kullanılmasını hedeflemiştir. Buna göre, Büyükşehir Belediyesinin yeni sınırları;

1. Merkez Planlama Bölgesi


  • Merkez Çekirdeği

  • Merkez Yakın Çevresi

2. Batı Planlama Bölgesi

3. Güneybatı Planlama Bölgesi4. Güney Planlama Bölgesi (Kızılcaşar)

5. Doğu Planlama Bölgesi

6. Kuzey Planlama Bölgesi

olmak üzere 6 temel planlama bölgesi oluşturulmuştur. Bu bölgelerin belirlenmesinde, doğal ve topoğrafik veriler yanısıra, idari sınırlar ve sosyo-ekonomik ve ulaşıma dayalı ilişkiler de belirleyici olmuştur.

4. Güney Planlama Bölgesi, kentin ağırlıkla Konya Yolu omurgası bağlamında gelişen alanlarını kapsamaktadır. Çankaya ilçesinin bir bölümü ile Gölbaşı ve Bala ilçelerini kapsayan bu alan, Gölbaşı Özel Çevre Koruma Bölgesinin bu alan içinde bulunması nedeniyle koruma değer ve öncelikleri ile öne çıkan özel bir havzadır. Bu alanda, daha önce Kanun ile tanımlanmış özel çevre koruma bölgesi sınırı gerekli ve yeterli görülmemiş, yeni ve havza bütününü koruyacak bir sınır çerçevesinde koruma öncelikli bir planlama çalışması süreci tanımlanmıştır.

Taşınmaz, 1/25.000 ölçekli 2023 Başkent Ankara Nazım İmar Planında “Gelişme Konut” alanında kalmaktadır. Taşınmazı ilgilendiren herhangi bir plan notu bulunmamaktadır.

Konu taşınmaz, Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisince 16.02.2007 Tarih 525 sayı ile onaylı 1/25.000 Ölçekli 2023 Başkent Ankara Nazım İmar Planı kapsamında “Meskun Konut Alanı” nda kalmaktadır.
1/5.000 Ölçekli Nazım İmar Planı


Konu taşınmaz, Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisince 13.02.2009 tarih 447 sayı ile onaylı 1/5.000 ölçekli Güneybatı Ankara Çevre Otoyolu İçi Kentsel Gelişme Bölgesi Taşpınar-Kızılcaşar Mahalleleri ve Çevresi Nazım İmar Planı kapsamında “Konut Gelişme Alanı” nda (30 kişi/Ha) kalmaktadır.Plan notları:

1. Arkeolojik sit alanlarında “2863 sayılı Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve bu kanun kapsamında alınacak koruma kurulu kararlarına uyulacaktır.

2. Enerji iletim ve dağıtım hatları ve koruma kuşaklarında 30.11.2000 gün ve 24246 sayılı resmi gazetede yayımlanan “elektrik kuvvetli akım tesisleri yönetmeliği ”ne uyulacaktır.

3. Her türlü yapılaşmada deprem yönetmeliğine uyulacaktır.

4. İhtiyaç duyulması halinde reglaj istasyonu, trafo, su deposu vb kullanımlar öncelikler 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarında belirlenecek teknik altyapı alanlarında karşılanacaktır. Bu alanların da yeterli olmaması halinde (gerektiğinde) yapı yaklaşma mesafeleri yollara 10 metre, yapılara20 metreden az olmamak koşuluyla park, rekreasyon vb kullanımlar içinde yapılabilir.

5. Yollara min yapı yaklaşma mesafeleri çevre otoyolu kamulaştırma sınırında: 50 m, 35 metre ve üzeri yollardan: 20 m, 25 metrelik yollardan: 15 m, 10-20 m’lik yollardan: 10 m, 10 metreden küçük yollardan: 5 m olacaktır.

6. 1/5000 ölçekli nazım imar planı sınırları içinde, belediyemiz yetki alanına girmeden önce bayındırlık bakanlığı tarafından onaylanmış yürürlükteki mevzi imar planlarından kaynaklı imar hakları saklıdır.

7. Konut gelişme alanlarında;

- brüt yoğunluk 30 kişi/ha, e:0.30, min parsel büyüklüğü 1000 m2, hmax:6.50 m’dir.

- bir veya birden fazla adanın birlikte projelendirilmesi, uygulamanın kamu veya konut yapı kooperatifleri eliyle yapılması halinde adalar arasında inşaat alanı transferi yapılabilir. Bu tür uygulamalarda ada üzerindeki inşaat emsali e=0.45’den fazla, e=0.15’den az olamaz.

8. Ada bazında yapılacak uygulamalarda ilgili belediyenin uygun göreceği vaziyet planına göre toplam inşaat alanları 0.10 oranında arttırılabilir ve bu alanlar hmax=serbest olacak şekilde projelendirilebilir konut sayısı sabittir.

9. Konut alanlarında ticaret kullanımı yer alamaz. Ancak ada ölçeğinde veya birkaç adanın birlikte projelendirilmesi halinde toplam inşaat alanının ‘2’sini aşmamak koşuluyla kreş, toplantı odası, yönetim birimleri ile günlük ihtiyaca cevap verecek mamullerin satış üniteleri için yer ayrılabilir.

10. Ünite ticaret merkezlerinde;

- konut kullanımı yer alamaz.

- e:0.75, hmax:8.50 m olacaktır.

11. Kentsel servis alanlarında; özel ve kamu kurum ve kuruluşları ticaret ve iş merkezleri, turizm tesisleri, eğitim ve sağlık tesisleri, sosyal ve kültürel tesisler, eğlence-dinlenme ve spor tesisleri ile resmi gazetenin 26.05.1991 gün ve 20882 nolu sayısında yayımlanan bakanlar kurulu’nun 12.05.1991 gün ve 91/1551 sayılı çevre kirliliğine yol açan işletmelerin faaliyet kolları itibarıyla gruplandırılması hakkında kararında belirtilen gruplardan 3, 4 ve 5. Gruplarda yer alan dumansız, kokusuz, atık ve artık bırakmayan ve çevre sağlığı yönünden tehlike yaratmayan imalathaneler, mamul veya işlenmiş malzemeden eşya üretenler, montaj, tamir, paketleme ve ambalajlama yapanlar, patlayıcı, parlayıcı ve yanıcı maddeler içermeyen tesisler ile yüksek teknolojiye dayalı faaliyette bulunan işletmeler yer alabilir. Bu alanlarda min parsel büyüklüğü 5000 m2, e:1.00, hmax=serbest olacaktır.

12. Sağlık-yönetim-sosyal ve dini tesis alanlarında e:0.60 hmax=serbest olacaktır. Eğitim alanlarında; 7000 m2’ye kadar olan okul alanlarında emsal:1.20, 7000 m2’den büyük okul alanlarında emsal:1.00

13. Plan üzerinde gösterilen belediye hizmet alanları, idari tesis alanları ile sosyal ve teknik altyapı alanlarından bazıları, hazırlanacak 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarında ihtiyaç duyulması halinde açık/kapalı pazar yeri, kreş, kültürel tesis alanı, karakol, reglaj istasyonu, trafo, semt spor alanı vb kullanımlara ayrılabilir.

14. Ünite spor alanlarında e:0.05, hmax=serbest olacaktır.

15. Rekreasyon alanları, mevcut kullanım ve topografik özellikleri dikkate alınarak projelendirilecek alanlardır. Bu alanlarda; lokanta, büfe, açık hava tiyatrosu, açık-kapalı spor tesisleri, çocuk bahçeleri, oyun alanları, piknik ve eğlence yerleri gibi rekreasyon ile ilgili tesisler yer alabilir. E:0.05’dir. Açık hava tiyatrosu emsal dışındadır.

16. Ağaçlandırma alanlarında kalan özel mülkiyetteki parseller, içinde bulundukları planlama etabı ile birlikte değerlendirilerek nüfus yoğunluğuna dahil edilip, bu amaçla kamunun kullanımına açılacaktır.

17. Merkez alanında e:0.30, hmax:8.50, min parsel büyüklüğü 5000 m2 bu alanlarda ticaret, ticari ve sosyal servisler, büro hizmetleri, yönetim birimleri, kültürel tesisler, lokanta, sinema, tiyatro vb eğlence yerleri ile spor ve turizm tesisleri, lokanta, sinema, tiyatro vb eğlence ile spor ve turizm tesisleri yer alabilir. Bu alanlarda konut kullanımları yer alamaz.

18. Özel proje alanında yer alacak kullanımlar ve yapılaşma koşulları alt ölçekli planlar ile belirlenecektir.

19. DSİ genel müdürlüğü, jeoteknik hizmetler ve yer altı suları daire başkanlığından 01.11.2007 tarihle ve 26687 sayılı resmi gazetede ilan edilen “Mogan ve Eymir gölü (gölbaşı-Ankara) yer altı suyu ve işletme sahası ve yasaklama ilanı” koşullarına uyulacaktır.

1/1.000 Ölçekli Uygulama İmar Planı


Taşınmaz, üst ölçek planlarına uygun olarak 1/1000 ölçekli uygulama imar planında E:0.30, Hmaks:6.50 metre, ön çekme mesafesi 10 metre yapılaşma koşulları ile “Gelişme Konut” Alanında kalmaktadır.1/1.000 Ölçekli Uygulama İmar Planıİncek_17_16 Uygulama İmar Plan Notları*

(*)Taşınmazı doğrudan ilgilendiren kısımları alınmış olup plan notlarının tamamı eklerde sunulmuştur.

Eski Köy Yerleşik Alanları

  • Min. parsel büyüklüğü 500 m², Hmaks:6,5m dir.

  • 500 m² ve daha büyük parsellerde konut sayısı; 0.00 kotunun altında ve üstünde iskân edilebilir toplam inşaat alanının ortalama konut büyüklüğü olan 125 m²’ye bölünmesi ile bulunan konut sayısını aşamaz. Belirtilen adedin altında konut yapılabilir.

2TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ


Değerlemeye konu 111139 Ada 2 parsel Gölbaşı İlçesi, Kızılcaşar Mahallesi’nde bulunmaktadır. Bölgede genellikle 1-2 katlı konut amaçlı kullanılan yapılar, çok sayıda boş arsa ve gündelik ihtiyacı karşılamaya yönelik mahalle içi ticari işletmeler bulunmaktadır. Kızılcaşar gelişmekte olan bir bölgedir. Bölgede yapılaşma hızı ortalama seviyededir. Taşınmazın bulunduğu yakın çevrede imar durumları 2 katlı konut tarzı yapılaşmaya müsait olup yapılaşma seyrek seviyededir. Taşınmaza yakın konumda, tamamlanmış ve inşası devam eden villa siteleri bulunmaktadır. Bölgede alt yapı çalışmaları devam etmektedir. Taşınmaz, imar paftasına göre 10 metrelik yola cepheli olup, bölgede asfalt çalışmaları henüz tam manasıyla tamamlanmamıştır. Zemin büyük oranda stabilize platformdur. Asfalt yol üzerinden doğrudan ulaşım sağlanamamaktadır. Ancak yol, elektrik ve su altyapılarına yakın konumdadır.

Konu taşınmaz 111139 Ada 2 no.lu parselde yer alan 1.365,00 m² yüzölçümlü “arsa” vasıflı taşınmazdır. Parselin geometrik şekli kırıklı dörtgen formdadır. Hafif eğimli topografik yapıya sahiptir. Parselin imar paftası üzerinden kuzey cephesindeki kadastral yola yaklaşık 40 metre, doğu cephesinde bulunan kadastral yola yaklaşık 28 metre cephesi bulunmaktadır. Köşe parseldir.
Kataloq: dokuman -> ihale-bilgi-notlari -> 7-Proje-19-072017 -> ANKARA-KIZILCASAR-IMAR
ANKARA-KIZILCASAR-IMAR -> T. C. Başbakanlik özelleşTİrme idaresi BaşkanliğI İstanbul iLİ, bakirköY İLÇESİ, ataköY 7-8-9-10. Kisim mahallesi 1091 ada 12 no’lu parsel’ de kayitli arsa
ANKARA-KIZILCASAR-IMAR -> T. C. Başbakanlik özelleşTİrme idaresi Başkanliği ankara iLİ, GÖlbaşI İLÇESİ, kizilcaşar-imar mahallesi
ANKARA-KIZILCASAR-IMAR -> T. C. Başbakanlik özelleşTİrme idaresi Başkanliği ankara iLİ, GÖlbaşI İLÇESİ, kizilcaşar-imar mahallesi
ANKARA-KIZILCASAR-IMAR -> T. C. Başbakanlik özelleşTİrme idaresi Başkanliği ankara iLİ, GÖlbaşI İLÇESİ, kizilcaşar-imar mahallesi
ANKARA-KIZILCASAR-IMAR -> T. C. Başbakanlik özelleşTİrme idaresi Başkanliği ankara iLİ, GÖlbaşI İLÇESİ, kizilcaşar-imar mahallesi
ANKARA-KIZILCASAR-IMAR -> T. C. Başbakanlik özelleşTİrme idaresi Başkanliği ankara iLİ, GÖlbaşI İLÇESİ, kizilcaşar-imar mahallesi
7-Proje-19-072017 -> İstanbul iLİ, kartal iLÇESİ, soğanlik mahallesi, 10384 ada 217 parsel
ANKARA-KIZILCASAR-IMAR -> T. C. Başbakanlik özelleşTİrme idaresi Başkanliği ankara iLİ, GÖlbaşI İLÇESİ, kizilcaşar-imar mahallesi

Yüklə 28,49 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə