T. C. Başbakanlik özelleşTİrme idaresi Başkanliği ankara iLİ GÖlbaşI İLÇESİ bursal-imar mahallesi 18448 ada no lu parselYüklə 37,09 Kb.
tarix23.01.2018
ölçüsü37,09 Kb.
#40077T.C. BAŞBAKANLIK

ÖZELLEŞTİRME İDARESİ

BAŞKANLIĞI


ANKARA İLİ GÖLBAŞI İLÇESİ BURSAL-İMAR MAHALLESİ 118448 ADA 3 NO.LU PARSEL

BİLGİ NOTU

EYLÜL 20171KONU TAŞINMAZ HAKKINDA BİLGİLER

TAŞINMAZIN TAPU KAYITLARINA İLİŞKİN BİLGİLER


Ana Gayrimenkul

Bağımsız Bölüm

İli

ANKARA

Pafta No

-

Blok No

-

İlçesi

GÖLBAŞI

Ada No

118448

Kat No

-

Bucağı

-

Parsel No

3

Bağ. Böl. No

-

Köyü

-

Niteliği

ARSA

Niteliği

-

Mahallesi

BURSAL - İMAR

Sokağı

-

Eklentiler

-

Mevkii

-

Parsel Alanı(m²)

9.652,83

Malik

MALİYE HAZİNESİ (51939/965283)

MALİYE HAZİNESİ (913344/965283)

Edinme Sebebi ve Tarihi

İmar (TSM) – 02.05.2013-7025

Tapunun Türü

 Kat Mülkiyeti

 Kat İrtifakı

Arsa

Takyidat Bilgisi

Gölbaşı Tapu Müdürlüğü’nde; 17.08.2017 tarihinde yapılan araştırmaya göre, yukarıda bilgileri yazılı olan gayrimenkul üzerinde herhangi bir takyidat bulunmamaktadır.

genel kroki

Konu Taşınmazın Bulunduğu Bölgeyi Gösteren Genel Harita

TAŞINMAZIN ADRESİ VE ULAŞIMI


Konu taşınmaz Bursal-İmarMahallesi 118448 Ada 3no.lu parsel Gölbaşı / ANKARA adresinde yer almaktadır.(39.789838° 32.883524°)

Eski adı Bursal'dır. 23.07.2004 tarih ve 25531 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun geçici 2’nci maddesi gereği Ankara Büyükşehir Belediyesi sınırlarını belirleyen 50 km yarıçap içinde kaldığından köy tüzel kişiliği sona ererek mahalleye dönüşmüştür.Ankara iline 27 km, Gölbaşı ilçesine 10 km uzaklıktadır. Mahallenin alt kısmında Eymir gölü bulunmakta olup, Gölbaşı ile mahalle arasında Polis Koleji ve Akademisi vardır. Mahallenin doğusunda Elmadağı ve Elmadağı kayak merkezi vardır. Elmadağ eteklerinden Eymir gölüne kadar uzanan Bursal çayı akmaktadır. Mahalle ile ilgili Toplu Konut İdaresince ve Gölbaşı belediyesince kooperatifler kanalıyla yapılmak üzere (Yaylabağ projesi olarak bilinen) proje çalışmaları devam etmektedir.

Değerleme konusu taşınmaza ulaşım; Ankara Caddesi ile Cumhuriyet Caddesinin kesiştiğikavşaktan itibaren Cumhuriyet Caddesi üzerinde ilerlenir ve Beyşehir Gölü Caddesi üzerinden devam edilir caddenin sonunda yaklaşık 1.700 metre ilerde değerleme konusu taşınmaza ulaşılır.

Taşınmazın yakın çevresinde Ptt Polis Akademi Şubesi, Gölbaşı Örencik Toki Konutları bulunmaktadır. Bölgede imar yolları kısmen açılmış olup boş arsalar ve az sayıda da olsa site içinde villa tarzı yapılaşmalar bulunmaktadır.

yakin kroki

Konu Taşınmazın Bulunduğu Bölgeyi Gösteren Yakın Harita

2TAŞINMAZIN İMAR DURUMU

1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı


Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.02.2007 tarih, 525 sayılı kararı ile onaylanan “2023 Başkent Ankara Nazım İmar Planında” “ Mutlak Tarım Alanları” içinde kalmaktadır.

yaylabağ çizili


1/5.000 Ölçekli Nazım İmar Planı


Değerlemeye konu taşınmaz, Gölbaşı Belediyesi’nden temin edilen Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisince 17.09.2010 tarih 2778 sayı ile onanan “Gölbaşı Yaylabağ Toplu Konut Alanı” 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı kapsamında “Gelişme Konut Alanı”nda kalmaktadır.

20161223_160612.jpg

1/1.000 Ölçekli Uygulama İmar Planı


Taşınmaz üst ölçek planlarına uygun olarak 1/1000 ölçekli uygulama imar planında E:0,60, Hmax: Serbest “Gelişme Konut Alanı”nda kalmaktadır.

\\user-bilgisayar\ekspertiz ortak\özelleştirme idaresi\6. grup yeşil\118448-3 yaylabağ\çizili imar.jpg

1/1000 Ölçekli Plan Notları

ekran alıntısı.jpg

ekran alıntısı1.jpg

ekran alıntısı2.jpg

ekran alıntısı3.jpg

ekran alıntısı4.jpg

ekran alıntısı5.jpg

Plan Notu Açıklamaları

  • ÖÇKB bölgesi için belirlenen konut ve emsal haklarının bu alanda kullanılmayan kısmı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve kentsel tasarım projesine dayalıolarak toplu konut alanının ÖÇKB dışında kalan kısmında kullanılabilir.

  • Konut adalarında ifraz yapılabilir. bu durumda dubleks konut adalarında min.parsel büyüklüğü 500 m², çok katlıkonut adalarında min.Parselbüyüklüğü 5000 m²’dir.

  • Konut adaları ve parselleri arasında inşaat emsali ve konut transferi kentsel tasarıma dayalıolarak, planda belirlenen toplam konut sayısı ve inşaatalanı değişmemek ve malikin muvafakatıalınmak koşulu ile ilçe belediyesince onaylanarak yapılabilecektir.

  • Kentsel tasarım projesinde, inşaat emsal alanı ve konut transferi sonrasında adalar ve parseller üzerinde belirlenen toplam konut sayıları, toplam inşaat alanları ve yapı yaklaşma mesafeleri gibi yapılaşma koşulları parselasyon planına işlenmeden inşaat ruhsatıverilemez.

  • Kentsel tasarıma bağlı ada bazı uygulamalarda plan bütününde belirlenen toplam konut sayısı aşılmamak şartıyla inşaatalanları %10 oranında arttırılabilir.

  • Konut adalarında ±0.00 kotunun altında ve üstünde kentsel tasarımda belirlenen maksimum konut adedi aşılmamak şartıyla değişik büyüklükte ve yükseklikte bloklar ve daireler tasarlanabilir. bu alanlarda kitleler arası mesafe yüksek kitlenin h/2’sinden az olamaz.

  • Kentsel tasarım projesinde konut yapı kooperatifleri eli ile oluşturulacak katlı konut alanlarında ticari kullanım yer alabilir. Bu adalarda tasarlanacak ticari kullanımlar müstakil olarak projelendirileceği gibi 25 metrelik yollara cepheli adalarda veya parsellerde konutların zemin katlarında da yer alabilir. Ticaret kullanımı adadaki kentsel tasarım sonrası oluşacak toplam inşaat emsal alanı değişmemek kaydıyla %15’ini aşamaz.


3TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ


Değerlemeye konu taşınmaz 118448 Ada 3 Parselin geometrik şekli düzgün dörtgen formundadır. Taşınmaz düz ve engebesiz topografik yapıya sahiptir. Parselin imar paftası üzerinden, kuzeyden 25 metrelik yola yaklaşık 118 metre, doğudan 10 metrelik yola yaklaşık 70 metre cephesi bulunmaktadır. Parsel köşe parseldir.

img_7167.jpg

Bölgede genellikle boş arsalar bulunmaktadır. Yakın çevrede yapılaşma hızı düşük seviyededir. Bölgede alt yapı çalışmaları tamamlanmamıştır. Taşınmaza stabilize yol üzerinden ulaşım sağlanmaktadır. Taşınmaz yol, elektrik ve su altyapılarına yakın konumdadır. Taşınmaza yakın konumda Polis Akademisi Başkanlığı, Gölbaşı Toki Konutları bulunmaktadır. Planlı yapılaşma bölgelerine yaklaşık 2 km mesafededir.


4TAŞINMAZIN YASAL DURUMU

Parsele İlişkin Hukuki Durum


Taşınmazın mahallinde yapılan incelemede üzerinde herhangi bir yapı bulunmadığı gözlemlenmiş taşınmaz ilgili herhangi hukuki bir ihtilafa rastlanmamıştır.

T.C. Ankara Valiliği Defterdarlık Milli Emlak Dairesi Başkanlığı’ndan alınan 24.11.2016 tarihli belgeye göre taşınmazın; 05.02.2016 tarihli tespit tutanağında tarla olarak kullanıldığı belirtilmiştir.


Koruma Statüsünde Bulunan Alanlar


Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden resmi yazı ile satışa uygunluk görüşü istenmiş olup tarafımıza cevaben verilen 20.12.2016 tarih 53626586-756.02-E13137 sayılı yazıda konu parselin 2863 sayılı Tabiat ve Kültür Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında tescil edilmiş doğal sit alanı sınırları içinde kalmadığı belirtilmektedir. Söz konusu taşınmazın Gölbaşı Özel Çevre Koruma Alanı sınırları içerisine girmediği, bu sebepten dolayı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yetkisinde ve sorumluluğunda olmadığı bilgisi edinilmiştir.

Mahkeme Kararları


TMMOB Mimarlar Odası tarafından, satışa konu taşınmazında içinde bulunduğu Maliye Hazinesine ait taşınmazların özelleştirme kapsam ve programına alınarak satış yöntemiyle özelleştirilmesine dair Özelleştirme Yüksek Kurulunun 08.08.2016 tarihli ve 2016/49 sayılı Kararının, satışa konu taşınmazın da içinde bulunduğu Ankara’da bulunan taşınmazlara ilişkin kısmının iptali talebiyle Danıştay 13. Dairesinin 2016/3854 Esasında T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı aleyhine açılan davada, 19.04.2017 tarih ve 2017/1067 K. sayılı Karar ile davanın reddine karar verilmiş olup, söz konusu dava temyiz aşamasındadır.

Tapu KaydıFOTOĞRAFLAR

img_7222

img_7225

118448-3

tkgm


Kataloq: dokuman -> ihale-bilgi-notlari -> 2017-Eylul-Golbasi
ihale-bilgi-notlari -> T. C. Başbakanlik özelleşTİrme idaresi BaşkanliğI
ihale-bilgi-notlari -> T. C. Başbakanlik özelleşTİrme idaresi Başkanliği ankara iLİ, GÖlbaşI İLÇESİ, kizilcaşar-imar mahallesi
ihale-bilgi-notlari -> ArtviN İLİ, murgul iLÇESİ, petek mahallesi, 160 ada 12 parsel
ihale-bilgi-notlari -> T. C. Başbakanlik özelleşTİrme idaresi Başkanliği biLGİ notu ankara iLİ,ETİmesgut iLÇESİ,eryaman mahallesi
ihale-bilgi-notlari -> T. C. Başbakanlik özelleşTİrme idaresi Başkanliği ankara iLİ, GÖlbaşI İLÇESİ, kizilcaşar-imar mahallesi
ihale-bilgi-notlari -> Başkanliği biLGİ notu kirklareli İLİ, LÜleburgaz iLÇESİ, kurtuluş mahallesi, 350 ada– No. Lu parsel
ihale-bilgi-notlari -> Başkanliği biLGİ notui istanbul iLİ, bağcilar iLÇESİ, 15 temmuz mahallesi, 150 No lu parsel
2017-Eylul-Golbasi -> T. C. Başbakanlik özelleşTİrme idaresi Başkanliği ankara iLİ GÖlbaşI İLÇESİ karagedik mahallesi
2017-Eylul-Golbasi -> T. C. Başbakanlik özelleşTİrme idaresi Başkanliği ankara iLİ GÖlbaşI İLÇESİ karagediK-İmar mahallesi

Yüklə 37,09 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə