T. C. Kartal belediye başkanliğI İstanbul dönem mart ayinin toplantisininYüklə 26,44 Kb.
tarix30.07.2018
ölçüsü26,44 Kb.
#63153

T.C.

KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İSTANBUL

6. DÖNEM MART AYININ 1. TOPLANTISININ

3. BİRLEŞİMİNE AİT

M E C L İ S K A R A R I D I R

Karar No : 2014/124

Karar Tarihi : 07.03.2014

KARARIN ÖZÜ :

Kartal, 50 pafta, 1674 ada, 30 parsel.


TEKLİF :

Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 30.10.2013 tarih M.34.3.KAR.0.29.01.604.99-2013/P.Ş.1257-2014/13,14,20 sayılı teklifi.

BAŞKANLIK MAKAMI’NA; İLGİ:a) 23.12.2013 gün ve 14694614/5018528 sayılı Çevre

ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü yazısı.b) 27.12.2013 gün ve D-15518 sayılı dilekçe.

c) 03.01.2014 gün ve 2013/P.Ş:1253 Y.İ:15518 sayılı yazımız.

d) 16.01.2014 gün ve D-806 sayılı dilekçe ve ekleri.

e) 15.01.2014 gün ve 24272852-310.01.04 25376 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü yazısı.

f) 15.01.2014 gün ve 21362969-310.01/49389-114-9211 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ulaşım Planlama Müdürlüğü yazısı.

Kartal, Yukarı Mahalle, 50 pafta, 1674 ada 30 parsel; 04.07.2007 onanlı 1/5000 ölçekli Kartal Güneyi Revizyon Nazım İmar Planında TK1 yoğunluklu Konut+Ticaret Alanında, 19.04.2013 onanlı 1/1000 ölçekli Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planında 0/B-5/3 yapılanma şartlarında Konut+Ticaret Alanında kalmakta iken, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği ile “...yürürlükteki yapılanma şartları ve fonksiyon aynı kalmak şartıyla otel de yapılabilir” plan notu eklenerek 01.10.2013 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanınca onandığı görülmüştür. Askı tarihleri içerisinde 04.12.2013 gün ve 2013/P.Ş:1161 Y.İ:9102 sayılı yazımız ile “...31.10.2013 gün ve 14694614/501/6904 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü yazısı ile “...6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun 2. Maddesine göre, Bakanlar Kurulunca 16.09.2013 tarihinde Kartal İlçesi Kordonboyu Mahallesi ve Yukarı Mahalle sınırları içerisinde bulunan alanın riskli alan ilan edilmesi Bakanlar Kurulunca 30.09.2013 tarihinde kararlaştırılmış, 12.10.2013 tarih ve 28793 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.” ifadesi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Planlama Müdürlüğüne bildirilmiştir.

İlgi (a) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü yazısı ile inşa faaliyetlerine devam edilebilmesi için riskli alandan çıkarılması yönünde talepte bulunulduğu, 12.11.2013 gün ve 7275 sayılı Bakanlık Olur’u ile Belediyemizin geçici olarak yetkilendirildiği, alanda onaylı proje kapsamında uygulama yapılabilmesi için talebin ilgili belediyesine yapılması gerektiğinin bildirildiği görülmüştür.

İlgi (b) dilekçe ile ilgilisi tarafından Kartal 50 pafta, 1674 ada 30 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği hazırlanmış, teklife ilişkin ilgi (c) yazımız ile İstanbul Su Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nden görüş istenmiş, ilgi (e) İstanbul Su Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nden plan değişikliğine ilişkin görüşleri ile ilgi (d) dilekçe ekinde tarafımıza iletilen teklife ilişkin alınmış İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Deprem Zemin İnceleme Müdürlüğüne ait kurum görüşü ve ilgi (f) yazı ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ulaşım Planlama Müdürlüğüne ait kurum görüşü Müdürlüğümüze iletilmiştir.

1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ilişkin alınan kurum görüşlerinden;

İlgi (d) dilekçe eki Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü görüşünde; “…UA (Uygun Alanlar) lejantlı sınırlar içerisinde kalmakta olup; bu alanlarda Pendik Formasyonu, Kartal üyesine ait birimler yer almaktadır, yeni uygulamalar öncesi gerekli olan zemin etüt çalışmasında bu bilgilerin dikkate alınması ve buna göre uygulamaya gidilmesi koşuluyla jeolojik açıdan uygun görülmektedir.” ifadesi yer almaktadır.

İlgi (e) İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün görüşünde;


 • Söz konusu alandan 100DF içme suyu hattının geçtiği, ayrıca 300MBB atıksu hattının geçtiği, geçtiği güzergahlar imar planlarında imar yolu ve yeşil alan olarak korunması gerektiği,

 • Yapılacak uygulama ve inşaat çalışmalarında, idaremize ait her türlü mevcut tesislerimiz ile iş sonu projesi ayrıca tarafımıza ulaşmamış, İSKİ’de kaydı bulunmayan, belediyesince ve halk tarafından yapılmış altyapı tesislerine zarar verilmemelidir.

 • Söz konusu planlama alanında yapılacak imar planıyla mevcut duruma göre yoğunluğun artırılmasından dolayı idaremiz altyapı tesislerinin yetersiz kalması halinde ilave proje ve yatırım maliyetleri ilgilisince karşılanmalıdır.

söz konusu plan teklifinde idareleri açısından bir sakınca bulunmadığını belirtmişlerdir.

İlgi (f) Ulaşım Planlama Müdürlüğü görüşünde; • İmar planına göre yol terklerinin bedelsiz yapılması,

 • Ticaret Alanı fonksiyonun otopark ihtiyacı belirlenirken parsel bünyesinde her 30 m2’lik inşaat alanı için 1 araçlık otopark alanı ayrılacaktır.” Plan notunun eklenmesi,

 • 09.05.2013 tarih ve 480927 sayılı Ulaşım Planlama Müdürlüğü kararına göre; Konut Alanlarında binaya ait her bağımsız bölüm için bina içinde ya da parselinde otopark yeri tesis etmek esastır.

Bu esasa göre her bir bağımsız bölüm için;

 • Brüt alanı 75 m2’ye kadar olan dairelerde en az 1 adet otopark

 • Brüt alanı 75 m2-150 m2 arasında olan dairelerde en az 2 otopark

 • Brüt alanı 150 m2 ve üstü dairelerde en az 3 adet otopark yerinin ayrılması gerektiği, hususlarda bölgesel ulaşım sistemi açısından uygun bulunduğu görülmüştür.

İlgi (b) dilekçe ekinde tarafımıza iletilen 1674 ada 30 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği teklifi, Müdürlüğümüzce incelendiğinde; 1674 ada 30 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği teklifinin 01.10.2013 onanlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği doğrultusunda hazırlandığı,

 1. Plan onama sınırı İstanbul ili Kartal İlçesi Yalı Mahallesi 50 pafta, 1674 ada 30 parsel sınırıdır.

 2. Plan onama sınırı içinde kalan alanda yürürlükteki yapılanma şartları ve fonksiyon aynı kalmak şartıyla otel yapılabilir.

 3. Uygulama aşamasında ayrıntılı jeolojik-jeoteknik raporlarda belirtilen hususlara aynen uyulacaktır.

 4. Açıklanmayan hususlarda meri imar planı hükümleri ve meri imar yönetmeliği geçerlidir.

şeklinde plan notlarının eklendiği, ilgi (f) Ulaşım Planlama Müdürlüğü görüşünde “Ticaret Alanı fonksiyonun otopark ihtiyacı belirlenirken parsel bünyesinde her 30 m2’lik inşaat alanı için 1 araçlık otopark alanı ayrılacaktır.” plan notunun eklenmesi ifade edilmiş ise de 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ait plan notlarında yer almadığı görülmüştür.

Konunun yukarıdaki bilgiler ışığında ve 5216 sayılı Kanun’un 7b ve 14. maddesi ve yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere göre değerlendirilerek karar alınmak üzere Meclis’e havalesini arz ederim.(Teknik Başkan Yardımcısı.)RAPOR :

İmar Komisyonu’nun 24.02.2014 tarih ve 173 sayılı raporu.

BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI’NA KARTAL; KONUNUN ÖZÜ: Kartal, 50 pafta, 1674 ada, 30 parsel.

   KOMİSYON GÖRÜŞÜ: İlgilisinin yaptığı plan teklifine ait 1/5000 onanlı plan İ.B.B’ce onanmıştır. Üst plan ölçeğine göre hazırlanan 1/1000 ölçekli plana ait kurum görüşlerinde Ulaşım Daire Başkanlığı’nın raporunda belirtilen, “Ticaret alanı fonksiyonunun otopark ihtiyacı belirlenirken parsel bünyesinde her 30 m2’lik inşaat alanı için bir araçlık otopark alanı ayrılacaktır.” plan notunun ilavesi ile teklif komisyonumuzca uygun bulunmuştur. Yüce  Meclisin Onayına Arz Olunur. (İmar Komisyonu Başkanı ve Üyeler.)
SONUÇ :

Kartal, 50 pafta, 1674 ada, 30 parsel ile ilgili teklifin İmar Komisyonu Raporu doğrultusunda KABULÜNE Kartal İlçe Belediye Meclisi’nin 2014/MART AYI TOPLANTISI’NIN 07.03.2014 TARİHİLİ 3.BİRLEŞİMİNDE OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.

İMKAN DEMİRCİ

ATİLLA DUMAN

NİZAMETTİN ALTINTAŞ

BELEDİYE MECLİS 2.BAŞKAN VEKİLİ

MECLİS KATİBİ

MECLİS KATİBİ
GÖRÜLDÜ

...../03/2014

Op.Dr.Altınok ÖZ

Belediye Başkanı
Yüklə 26,44 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə