T. C. M iLLÎ EĞİTİm bakanliği müsteşarlık SayıYüklə 34,12 Kb.
tarix31.10.2017
ölçüsü34,12 Kb.
#23076

T.C.

M İLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

Müsteşarlık

Sayı : 56822750-60.04-E. 12420233 03.12.2015

Konu: Bazı konularda açıklamalar
VALİLİĞİ’NE,
İl, İlçe ve Okul Müdürlüklerimizden gelen muhtelif sorular nedeniyle aşağıdaki hususlarda açıklama yapılması elzem görülmüştür;
1) Belediyelerin 3194 sayılı İMAR KANUNU'nun 18. Maddesinin verdiği görev ve yetkiye istinaden imar çalışması yaparken vatandaşın arsasından %40 oranında pay alınarak oluşturulan DOP-Düzenleme Ortaklık Payı olarak ayrılan arsa içinde MEB'in imara açılan bölgede iskan edilecek ailelerin çocuklarının ihtiyacı olan/olacak okul binasını inşa etmesi için ayrılan okul arsası da bulunmaktadır. Diğer bir ifadeyle DOP arsası kapsamındaki okula ait alan MEB'e eğitim ihtiyacını karşılayacak binaların inşası için bedava verilmesi kanun emridir. Kanunun 18. Maddesinin uygulama usul ve esasları yönetmilikle düzenlenmiştir. http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.4878&MevzuatIliski-0&sourceX mlSearch-

KOP- Kamu Ortaklık Payı için ayrılan arsalar ise diğer kamu kuruluşlarının bedeli karşılığı arsa sahibi vatandaştan alacağı arsalardır. Bu arsaları MEB dışındaki diğer kamu kuruluşları hizmet binası ihtiyacı için parayla ve kamulaştırarak satın alabilir.

Kanunun ilgili maddesini bir kısmı aşağıdadır. Buna göre Bakanlığımıza Belediye İmar Planları ile DOP kapsamında ayrılan arsaların tesbit ve talep edilerek MEB adına tescillerinin Valiliklerimizce sağlanması gerekmektedir.

3194 sayılı kanun: Arazi ve arsa düzenlemesi: (1 ) Madde 18 - İmar hududu içinde bulunan binalı veya binasız arsa ve arazileri malikleri veya diğer hak sahiplerinin muvafakati aranmaksızın, birbirleri ile, yol fazlaları ile, kamu kurumlarına veya belediyelere ait bulunan yerlerle birleştirmeye, bunları yeniden imar planına uygun ada veya parsellere ayırmaya, müstakil, hisseli veya kat mülkiyeti esaslarına göre hak sahiplerine dağıtmaya ve re'sen tescil işlemlerini yaptırmaya belediyeler yetkilidir.

Sözü edilen yerler belediye ve mücavir alan dışında ise yukarıda belirtilen yetkiler valilikçe kullanılır. Belediyeler veya valiliklerce düzenlemeye tabi tutulan arazi ve arsaların dağıtımı sırasında bunların yüzölçümlerinden yeteri kadar saha, düzenleme dolayısıyla meydana gelen değer artışları karşılığında "düzenleme ortaklık payı" olarak düşülebilir. Ancak, bu maddeye göre alınacak düzenleme ortaklık paylan, düzenlemeye tabi tutulan arazi ve arsaların düzenlemeden önceki yüzölçümlerinin yüzde kırkını geçemez. Düzenleme ortaklık payları, düzenlemeye tâbi tutulan yerlerin ihtiyacı olan Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlan, yol, meydan, park, otopark, çocuk bahçesi, yeşil saha, ibadet yeri ve karakol gibi umumî hizmetlerden ve bu hizmetlerle ilgili tesislerden başka maksatlarla kullanılamaz.


2) Okul bahçelerimizde öğrencilerimizin servis araçlarının park ettiği alanın ve bu alan ile okul binası çıkış kapısındaki yolun aydınlatılması, Veliler için bekleme yeri ihdas edilmesi.
3) Öğretmenler Odasının eksik mobilya ihtiyaçlarının karşılanması,

Atatürk BİV. 06648 Kızılay/ANKARA Ayrıntılı bilgi için: Ad SOY AD Ünvan Elektronik Ağ: www.meb.gov.tr Tel: (0 312) X X X X X X X

e-posta: adsoyad@meb.gov.tr Faks: (0312) X X X X X XX
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu meb.gov.tr adresinden 0532- 36B- 3443 - 9a53 - 0904 kodu ile tevit e d i l e b i l i r4) Laboratuvar, atelye vb. eğitim ortamlarını donatacak kişi ve kuruluşlarla yapılacak işbirliği protokollerinde belirtilen süreyle donatılan/donatılacak mekanın girişinde uygun alana Teşekkür Plaketi konulması, bu hususun hayırseverlere uygun araçlarla duyurulması ve teşvik edilmelidir. Alınan hibeler resmi kayıtlara girilmelidir.
5) Okul Aile Birliği gelir ve gider hesaplarının ilan panolarında velilere periyodik olarak duyurulmalıdır.
6) Bina çatılarına güneş enerjili ısıtma, sıcak su, eletrik sistemleri kurulurken üretici şirket ve şahıslardan hibe kabul edilebilmesi ve binanın statik durumunun teknik raporla uygunluğunun belgelendirilmesi, gereken resmi izinlerin ilgili makamlardan alınması sağlanmalıdır.
7) Binanın elektrik tesisatının ve paratoner sisteminin kontrolü ile kayıp ve kaçaklar önlenmelidir
8) Elektrik, su, doğalgaz vb. sarfiyatlarının tüketim bedelinin tek tek okul müdürlüklerine ödenek dağıtımı yapılıp okul müdürlüklerinin üretici/satıcı şirkete ödemesi yerine, toplu olarak İl ve/ya İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince okulların tüketimlerinin kontrol edilip

-anormal tüketim yoksa-ödenmesi suretiyle üretici- satıcı şirketin tahsilat işlemlerinden yapacağı tasarruf karşılığında bu şirketlerden protokolle binalarımızın tesisatlarının sürekli tamir, bakım, yenileme, ampül, musluk, vana değişimi vb. promosyonlar alınabilir.


9) 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 47. maddesi, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’nun 81. ve Geçici 7. maddesi ile kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması ilkesi kapsamında; söz konusu taşınmaza Bakanlığımız hizmetleri yönüyle ileride ihtiyaç duyulabileceği ayrıca, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçlarının da giderilmesi bakımından geçici olarak tahsis edilen gayrimenkullerin bakım ve kullanımlarının tahsis amacına uygunluğunun periyodik olarak kontrol edilmesi, tahsis süresi sona erenlerin geri alınması veya yeniden tahsisinin teklif edilmesi gerekmektedir.
10) Bakanlığımıza ait olup metruk durumdaki tarihi değeri bulunmayan ve tamir edilmesi imkanı bulunmayan binaların gereken teknik, idari ve diğer raporlar tanzim ettirilerek onay alındıktan sonra yerel yönetimlere yıktırılması can ve mal güvenliği açısından önemlidir.
11) Eğitim kazalarının önlenmesi için İş Sağlığı ve Güvenliği yeterli olmayan makina, teçhizat ve benzeri demirbaşlar hakkında yetkin kişilerden oluşturulacak Komisyon marifetiyle tutanak yapılarak tamir ve bakım imkanı yoksa hurdaya ayrılmalıdır
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Doç. Dr. Mustafa Hilmi ÇOLAKOĞLU

Bakan A. Müsteşar Yardımcısı

DAĞITIM:


Bilgi ve gereği için: Eğitim Genel Müdürlükleri

Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü İnşaat ve Emlak Başkanlığı

Hukuk Müşavirliği

Gereği için: B Planı


Atatürk Blv. 06648 Kızılay/ANKARA A yrıntılı bilgi için: Ad SOYAD Ünvan Elektronik Ağ: www.meb.gov.tr Tel: (0 312) X X X X X XX

e-posta: adsoyad@meb.gov.tr Faks: (0312) X X X X X XX
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır, http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden0532- 36f3- 3443- 9a53- 0904 kodu ile tevit e d i lp h i l ir


Yüklə 34,12 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə