Tepeören uygulama imar plani plan hüKÜmleriYüklə 103,55 Kb.
tarix30.04.2018
ölçüsü103,55 Kb.

ÖMERLİ HAVZASI TUZLA İLÇESİ TEPEÖREN BÖLGESİ UYGULAMA İMAR PLANI ( 01.06.2011 T.T. )

GENEL HÜKÜMLER

 1. 1/1000 ölçekli Ömerli Havzası Tepeören Bölgesi Uygulama İmar Planı; Plan Paftaları, Plan Raporu, Plan Hükümleri ve Plan Uygulama Hükümleri ile beraber bir bütündür.
 1. Sosyal ve Teknik Altyapı Alanları ile Kentsel Yeşil Alanlar (Yol, Yeşil Alan, Park, Çocuk Oyun Alanı, Eğitim ve Sağlık Tesisleri, Dini Tesis, Resmi Bina, Sosyal ve Kültürel Tesisler, Teknik Hizmet Alanları vb.) kamu eline geçmeden uygulama yapılamaz.
 1. Avan proje yapım aşamasında ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınacaktır.
 1. Tüm plan alanında yapılacak yapılar için alınacak önlemlerin türü, şekli ve taşıma değerleri ilgili kurumlarca onaylı zemin etüdü raporlarına göre belirlenecektir.
 1. Ticari ve kamu kullanımına ayrılan tüm alanlarda (yol, yeşil alan, resmi alan vb.) proje ve uygulama aşamasında İstanbul İmar Yönetmeliği Hükümleri doğrultusunda özürlüler için gerekli düzenlemeler yapılacaktır.
 1. Plan kapsamında bina ortak alanları hariç (sığınak, ısıtma-soğutma, otopark vb.) eğimden dolayı kazanılan ve iskan olarak kullanılan katlar emsal değerine dahil edilecektir.
 1. Emsal değerleri net parsel üzerinden verilmiştir.
 1. Bu planda gösterilen eğitim, spor, sosyal ve kültürel tesis, sağlık, yönetim, kentsel hizmet alanı, belediye hizmet alanı, dini tesis, resmi ve umumi binalar vb. sosyal ve teknik donatı alanlarında yapılacak avan projelerinde ağaç tespit çalışması yapılacak ve bu tespite göre tüm ağaçlar korunacaktır.
 1. Dere Mutlak Koruma Alanları, Orman Alanları ile Mera Alanları yerleşmeye açılamaz. Bu alanlar yoğunluk hesabına dahil edilemez.
 1. Topografik, Jeolojik, Biyometeorolojik, taşkın gibi nedenlerle özel önlem gerektiren alanlarda jeolojik rapor doğrultusunda uygulama yapılacaktır. Tüm yapı ve binalarda inşaat için parsel bazında Zemin İnceleme Raporu yapılması gerekmektedir.
 1. Özel mülkiyete veya kamu ve diğer kurumlara ait parsellerde, uygulama aşamasında ağaç dikmeye özendirici tedbirler alınacaktır. Bu çerçevede hangi işlev için olursa olsun brüt her 35 metrekarelik yapı alanı için parsel bünyesinde en az bir adet ağaç dikilecek ve iskan şartı olarak aranacaktır.
 1. Plan kapsamında ilgili kurumlarca belirlenen “Havaalanı Mania Planı Kriterlerine” uyulacaktır.
 1. Plan tasdik sınırları içinde plan, lejand ve plan notlarında belirtilmeyen hususlarda “3194 Sayılı İmar Kanunu”, “İstanbul İmar Yönetmeliği”, “5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu”, “2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını koruma Kanunu” ve ilgili yönetmelikler ile otopark yönetmeliği, Deprem Yönetmeliği, Sığınak Yönetmeliği, Yangından Korunma Yönetmeliği, Binalarda Enerji Performans Yönetmeliği, İSKİ İçmesuyu Havzaları Yönetmeliği, İSKİ Atıksuların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği ve diğer ilgili yasal mevzuat hükümleri geçerlidir.
 1. İGDAŞ altyapı hatlarına yaklaşma mesafesi minimum 1.00 m olup; bu yaklaşma mesafesine diğer altyapı inşaları sırasında da uyulacaktır.
 1. Plan kapsamında oluşturulan park alanları içerisinde İGDAŞ’ın gerek gördüğü hallerde 3.00 x 5.00 m. ebatlarında teknik altyapı tesisleri oluşturulabilir.
 1. Orman tahribatını ve yangın yayılmasını engellemek amacıyla orman alanlarına bitişik tüm alanlardaki yapılacak yapılar, orman kadastral sınırına en fazla 10m yaklaşabilir.
 1. Planlama alanında proje ve uygulama aşamasında engelliler için gerekli düzenlemeler yapılacaktır.
 1. Bir parselde birden fazla bina yapılabilir. Ancak binaların birbirlerine göre olan mesafelerini belirlemede İstanbul İmar Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.
 1. Önceden imar uygulaması görmüş parsellerin yeniden satın alma işlemine tabi tutulmamaları için yollarda taşıt izleri sabit kalmak koşulu ile ada kenarları parsel sınırlarına dayandırılmış olup, imar durumu hazırlanması aşamasında pafta üzerinden ölçü alınarak uygulama yapılacaktır.
 1. Meydanlar, yeşil alanlar, parklar ve dinlenme alanları, oyun alanları, çocuk bahçeleri, spor alanları, pazar alanları, kavşaklar ve yollar gibi kamuya açık alanların doğal zemin kotu altında kalan kısımlarında ilgili kurum ve kuruluşların (Planlama ve Şehircilik Daire Başkanlığı, İSKİ Genel Müdürlüğü, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu Bölge Müdürlüğü, UKOME, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Zemin Deprem İnceleme Müdürlüğü, Ulaşım Daire Başkanlığı vb.) uygun görüşü alınmak koşulu ile verilen görüşler doğrultusunda, ağaç ve bitki yaşamının sürdürülebileceği toprak derinliği bırakılarak ve tabi zemin kotları değiştirilmeyecek şekilde, olağanüstü durumlarda da sığınak olarak kullanılmak üzere kamuya ait zemin altı otopark yapılabilir. Bu otoparklar İSKİ yönetmeliği gereği sadece uzun mesafeli koruma alanlarında yapılabilir.
 1. İSKİ Yönetmeliği çerçevesinde; planlama alanının da içinde yer aldığı Ömerli İçmesuyu Havzası Uzun Mesafeli Koruma Alanlarında (2000 m – Havza sınırı arası) aşağıda sıralanan faaliyetlere izin verilemez:

 • Metal Sertleştirme (tuz ile)

 • Metal Kaplama

 • Yüzey Temizleme (asitle)

 • Tekstil Boyama ve emprime baskı

 • Hurda Plastik Yıkama

 • Liftli Yıkama-yağlamacılar

 • Kimyasal madde depoları (Yanıcı, parlayıcı, patlayıcı)

 • İmalatından sanayi atıksuyu kaynaklanan kimyasal madde üretim tesisleri

 • Hurda kağıt işleme

 • Ham Deri İşleme

 • Asit imal ve dolum yerleri

 • Zirai mücadele ilacı imal ve dolum yerleri

 • Pil, batarya-akü imal yerleri

 • Gres yağ fabrikaları (Petrol Türevi)

 • Domuz ve köpek çiftlikleri

 • Entegre hayvancılık tesisleri

 • İlaç Sentez fabrikaları

 • Ağır metal tuzu üretimi

 • Cam yıkama

 • Yün yıkama

 • Çöp ayırma, depolama ve imha merkezleri,

 • Açık kömür depolama

 • Matbaa

 • Her türlü kimyevi madde ve yakıt depoları

Yukarıda bulunmayan ve faaliyeti itibariyle kirletici olup olmadığı konusunda, dairesince karar verilemeyen durumlarda ilgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde karar almaya İSKİ Yönetim Kurulu yetkilidir.
 1. Plan onama sınırları dahilinde, park, yeşil alan ve rekreasyon alanlarında, bölgenin ihtiyacının karşılanması için ilgili kurumdan uygun görüş alınmak şartıyla, yola cepheli 4.00 m x 8.00 m ebatlarında yeteri kadar trafo merkezi yapılabilir.
 1. Kamu hizmeti dışında kalan özel sosyal ve teknik donatı alanlarının tamamında emsal değeri 0,25’i geçemez. Bu planın onayı tarihinden önce ruhsat alarak yapılaşmasını tamamlamış özel sosyal ve teknik donatı alanlarının ruhsata esas müktesep hakları korunacaktır. Bu yapıların yıkılıp yeniden yapılmaları durumunda bu plan hükümlerine göre uygulama yapılacaktır.
 1. Uygulama aşamasında eğitim tesisleri, sosyal ve kültürel tesisler, yönetim tesisleri ve kentsel hizmet alanları ile inşaat alanı toplamı 5000 m2 ve üzerinde olan konut alanları ve ticaret alanlarının otopark giriş-çıkışları hususunda UTK kararı alınacaktır.
 1. Planlama alanında 35 cm’yi geçmeyen döşeme yükseklikleri planda verilen bina yüksekliği hesabına dahil edilmez.
 1. İstanbul İmar Yönetmeliği’ne göre kat mülkiyeti kanunundaki ortak alanlar dışında kalan alanlar emsale dahildir.
 1. Daha önce uygulama görmüş veya rızaen terk yapılmış imar parsellerinde, bu plana göre ilave terkler çıkması ve toplam terk miktarının %40’ı aşması halinde terklerin rızaen yapılması kaydıyla emsal hesabı parselin kadastral alanının %60’ı üzerinden yapılır. Bu hüküm plana göre terk miktarı %40’ı aşan parsellerde de terklerin rızaen yapılması koşuluyla uygulanır.
 1. Bina döşeme yüksekliği, bina ve kat yüksekliğine dahil edilemez.


05.03.2012 T.T. TADİLAT

29. Bu planın onayından önce inşaat ruhsatı alan parsellerde 4708 sayılı Kanun hükümlerine uyulması ve yapı ruhsatında yer alan iskan edilebilir inşaat alanının aşılmaması kaydıyla ruhsat yenileme, tadilat ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi işlemleri ruhsat aldıkları plan hükümlerine göre yürütülür.Binaların yıkılıp yeniden yapılması halinde bu plan koşulları geçerlidir.


ÖZEL HÜKÜMLER1. YERLEŞİM ALANLARI


  1. 0,11 Emsal Değerine Sahip Konut Alanlarında belirlenmiş olan yapılaşma şartları aşağıda belirtilmiştir;

TAKS: 0.055

KAKS: 0.11

MaxH: 6.50 m

Ön Bahçe Mesafesi: 5 m

Yan Bahçe Mesafesi: 4 m

Minimum ifraz koşulu 3500 m2’dir.
   1. Bu alanlarda Uygulama İmar Planının onamasına müteakip 18. Madde uygulaması yapılmadan uygulama yapılamaz.
   1. Bu alanlarda yapılacak olan küçükbaş hayvan barınakları (kümesler), eğitim ve tanıtım amaçlı seralar, çiçek ve yetiştirme alanları, minyatür tema bahçeleri, çiçek bahçeleri, hobi bahçeciliği gibi kullanımlarda ise emsal değerine dahil olmadan; kalıcı olmayan ve doğayı tahrip etmeyen, doğa ile uyumlu sökülüp takılabilir malzemeler kullanılması kaydıyla her 1000 m2’lik bölümde bağımsız birimler halinde en fazla 10 m2 tabanlı ve h:3.5 metreyi geçmemek şartıyla tarımsal malzeme deposu yapılabilir.
  1. 0,17 Emsal Değerine Sahip Konut Alanlarında belirlenmiş olan yapılaşma şartları aşağıda belirtilmiştir;

Yapı Düzeni: Ayrık Nizam

TAKS: 0,085

KAKS: 0.17

MaxH: 6.50 m

Ön Bahçe Mesafesi: 5 m

Yan Bahçe Mesafesi: 4 m

Minimum ifraz koşulu 2500 m2’dir.


   1. Bu alanlarda Uygulama İmar Planının onamasına müteakip 18. Madde uygulaması yapılmadan uygulama yapılamaz.
  1. 0,48 Emsal Değerine Sahip Konut Alanlarında belirlenmiş olan yapılaşma şartları aşağıda belirtilmiştir;

Yapı Düzeni: Ayrık Nizam

TAKS: 0,24 (15.02.2013 T.T.)

KAKS: 0.48

MaxH: 12.50 m (15.02.2013T.T.)

Ön Bahçe Mesafesi: 3 m

Yan Bahçe Mesafesi: 3 mMinimum ifraz koşulu 500 m2’dir.


   1. Bu alanlarda alanın özelliğine ve ihtiyaca göre konutların giriş katlarında veya parsellerin bir kısmında bağımsız bölüm olmak üzere planın getirdiği yapılanma koşullarını geçmemek ve “Plan Yapımına ait Esaslara Dair Yönetmelik” deki standartlara uygun olmak koşulu ile günlük ve haftalık ihtiyaçları karşılamaya yönelik olarak banka, kafeterya, lokanta, büfe, büro, berber gibi ticari ve hizmet birimler, sosyal ve kültürel birimler ile çocuk oyun alanları ve açık otoparklar düzenlenebilir.


13.05.2016 T.T.
1.4. 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesine göre yapılacak imar uygulamalarında minimum parsel büyüklüğü 500m2'dir


 1. KENTSEL ÇALIŞMA ALANLARI
  1. Kentsel Hizmet Alanlarında, çevresindeki sosyal ve teknik altyapı alanlarının yapılanma koşullarını geçmemek ve “Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik”deki standartlara uygun olmak koşulu ile bölgeye hizmet edecek; Elektrik, Doğalgaz gibi taşıyıcı ve iletken boru hatları ile diğer kentsel Hizmet Birimleri gibi teknik altyapı tesisleri ile spor alanları ve otoparklar yer alabilir.
  1. Ticaret Alanlarında 0.15 Emsal değerine sahip ticaret alanlarında günlük ve haftalık ihtiyaçlara cevap verecek olan ticaret ve hizmet fonksiyonlarının yanı sıra lokanta, kafeterya, sinema, tiyatro, müze, kütüphane, sergi salonları gibi sosyal ve kültürel tesisler ve park, meydan gibi kullanımlar yer alabilir.
  1. 0.20 Emsal değerine sahip ticaret alanlarında perakende ticaret, lokanta, kafeterya, büro, çarşı, yönetim binaları, banka, finans kurumları, teknik hizmet birimlerinin yer alacağı bölümler ile bilgi-iletişim ve koordinasyon birimleri ve park, meydan gibi kullanımlar yer alabilir. Yine bu alanlar içerisinde; planın getirdiği yapılanma koşullarını geçmemek ve “Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik”deki standartlara uygun olmak koşulu ile özel sağlık, özel sosyal tesis alanları ile katlı otopark yapılabilir.
  1. Yönetim Tesisleri Alanı kamuya ilişkin iş ve işlemlerin yürütüldüğü alanlar olup, çevresindeki sosyal ve teknik altyapı alanlarının yapılanma koşullarını geçmemek ve “Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik”deki standartlara uygun olmak koşulu ile belediye binası, karakol, muhtarlık, vb. kamu idari birimleri yer alabilir.
  1. Yönetim Tesisleri Alanındaki avan proje onayları İstanbul İmar Yönetmeliği hükümlerine göre yapılacaktır.
 1. YAPI YASAĞI YA DA SINIRLAMA GETİRİLEN ALANLAR
  1. Planlama alanı içersinde yer alan Dere Mutlak Koruma Alanları İSKİ yönetmeliği çerçevesinde adı geçen içmesuyu havzasını besleyen derelerin dere koruma bantları, “dere mutlak koruma alanları” olarak belirlenmiştir. Bu alanlar, hem derelerin korunması, hem de bölgenin rekreasyon gereksinimini karşılaması açısından “Park Alanı” olarak düzenlenecektir.
   1. Dere Mutlak Koruma Alanlarında İdare tarafından yapılacak veya yaptırılacak arıtma tesisleri hariç hangi maksatla olursa olsun hiçbir şekilde yapı yapılamaz. Mezarlık kurulamaz.
   1. Sıvı ve katı atıklar dökülemez, depolanamaz. Ancak, İSKİ’nin görüşü alınarak hazırlanacak peyzaj planları doğrultusunda, toprak geçirimliliğini engelleyici betonlaştırma gibi faaliyetler yapılmamak ve doğal yapıyı bozmamak kaydıyla ağaçlandırma yapılarak gezi, seyir ve balık tutma cepleri teşkil edilebilir. Bu cepler su alma yapısına 300 m’den daha yakın olamaz.
   1. Zorunlu hallerde yolların bu alandan geçecek olan kısımlarında sadece ulaşımla ilgili işlevlerine izin verilebilir. Dinlenme tesisi, akaryakıt istasyonu, açık otopark vb. tesisler yapılamaz.
  1. Dere Koruma Sınırları ve Alanlarında, derelerin yerleşim alanlarına rastlayan kısımlarında hiçbir şekilde yapı yapılamaz ve iskana açılamaz. Ancak, bu derelerin yerleşim alanları dışında kalan kısımları İSKİ görüşü doğrultusunda aktif yeşil alanlar olarak kullanılabilir. Yerleşim alanlarına rastlayan kısımları ise yine İSKİ görüşü doğrultusunda yol, açık otopark, bahçe veya ağaç dikim alanı olarak kullanılabilir.
  1. NATO Akaryakıt Boru Hattı ve Koruma Kuşağı Akaryakıt boru hattının her iki yanından 5’er metrelik koruma kuşağı kamulaştırmaya tabidir. Uygulama aşamasında kamulaştırma sınırlarından itibaren yine 5’er metrelik yapı yasağı getirilecek alan sınırı konulacaktır.
   1. Akaryakıt Boru Hattı İstimlâk Şeridi içerisinde ve Kamulaştırma sınırı haricinde 5 metre sağa ve 5 metre sola olmak üzere korumu bandı ayrılarak her ne şekilde olursa olsun inşaat yapılamayacak ve ruhsat verilmeyecektir.
   1. Kamulaştırma sınırı içine bağ bahçe tesis edilemez, kamulaştırma alanı yol olarak kullanılamaz, boru hattını kat eder vaziyette yol geçirilemez. Ancak zorunlu yol geçişlerinde ilgili işletme müdürlüğünden izin alınarak verilecek olan yol geçiş tip projesinin uygulanması gerekmektedir.
   1. İstimlâk Şeridi içerisinde, kanal, kanalizasyon, ark, hendek, kuyu açılmaması, sulama kanallarının zorunlu olarak kesiştiği noktalarda borunun emniyete alınması ve takviye yapılması için ilgili İşletme Müdürlüğüne müracaat edilmesi gerekmektedir.
   1. Boru Hattı üzerinde bulunan, Some Taşlarına, Ölçme Kutularına, Vana ve Mesafe Taşlarına zarar verilmemesi ve sökülüp atılmaması gerekmektedir.   1. İstimlâk Şeridi üzerinde ve 150 metre yakınında taş, kireç, kum, maden ocağı, vb. tesislerin işletilmesine müsaade verilmemesi gerekmektedir.
   1. İstimlâk Şeridi üzerinde telefon ve enerji nakil direklerinin dikilmesine izin verilmemesi gerekmektedir.
   1. NATO Akaryakıt Boru Hattı güzergahı civarında yapılacak inşaat ve kazı çalışmaları esnasında en yakın ilgili İşletme Müdürlüğü ve ANT Batı Bölge Müdürlüğü ile koordine edilerek ilgili personelin haberdar edilmesi, güzergah tespiti hususunda yardımlarının sağlanarak, İstimlâk Şeridinde tecavüz, istenmeyen boru hasarı ve yakıt zayiatının önlenmesi gerekmektedir.
  1. BOTAŞ Boru Hattı ve Koruma Kuşağında Doğalgaz boru hattının her iki yanından 20’şer metrelik koruma kuşağı bırakılacaktır. İlgili kurumdan görüş alınmadan uygulama yapılamaz.
   1. Kamulaştırılarak BOTAŞ adına mülkiyet ya da irtifak hakkı tesis edilmiş olan güzergah şeridi üzerinde yapılaşmaya kesinlikle izin verilmemelidir.
   1. Doğalgaz İletim Hatları (Ortalama İşletme Basıncı: 75 bar) için, Boru Hattı ekseni ile konut veya konut türü binalar, idari/sosyal tesisler, atölyeler, imalathaneler vb. yapılar arası emniyet mesafesi (20m+1.0 x bina kat sayısı) formülü ile hesap edilen değerden az olamaz.
   1. Patlayıcı, parlayıcı, yanıcı yakıcı, aşındırıcı madde bulunduran, imal eden, kullanan atölye, depo, ardiye, imalathane, fabrika gibi tesisler boru hattına en fazla 50 m. yakında yapılabilir.
   1. Doğalgaz Boru Hatları ve Basınç Düşürme İstasyonları ile LPG İkmal İstasyonları ve Akaryakıt İstasyonları arasında olması gereken emniyet mesafesinin 50 m. olması gerekmektedir.
  1. Enerji Nakil Hattı ve Koruma Bandı Alanı içinde yapı yapılamaz, bu alanlar pasif yeşil alan olarak kullanılacaktır. Bu alan altındaki parsellerden %40 donatı payı ayrıldıktan sonra kalan kısımlarının yapılaşma koşulları, Uygulama İmar Planında belirlenecek 18. Madde Uygulama Alanları çerçevesinde, söz konusu koruma bandı dışında değerlendirilecektir.
   1. Enerji iletim hatlarının geçtiği alanlarda ve Trafo Merkezi alanında “Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği” hükümleri geçerlidir.
  1. Mera Alanları 4342 sayılı yasa kapsamında bulunan alanlar olup, çevresel sürdürülebilirlik açısından kritik öneme sahip olan bu alanların doğal haliyle korunması esastır.
   1. Bu alanlarda, doğal yapısını bozucu faaliyet yapılmaması ve ilgili kurumun uygun görüşünün alınması kaydıyla belirli dönemlerde okçuluk, güreş, gibi açık havada yapılan sosyal aktiviteler yapılabilir.
   1. Mera alanlarında İl Tarım Müdürlüğü’nden görüş alınmadan uygulama yapılamaz. Yapılacak tüm uygulamalarda Mera Kanunu’nda belirtildiği üzere tahsis yapılmadan uygulama yapılamaz.
 1. AÇIK VE YEŞİL ALANLAR
  1. Park Alanları aktif yeşil alan olarak düzenlenecek alanlardır. Bölgenin yeşil alan ve park gereksinimini karşılayacak bu alanlarda çevreyle uyumlu doğal değerleri ortaya çıkaracak uygun peyzaj ve düzenleme projelerine göre gezi alanları, yürüyüş, koşu, bisiklet parkurları, çocuk oyun alanları vb. ile çim kullanılmak şartıyla açık spor alanları, mini futbol vb. sahaları yapılabilir.
   1. İlgili kurumların uygun görüşü alınmak koşulu ile bu plan kapsamındaki park ve dinlenme alanları toplamının %5’ini geçmeyecek şekilde meydan, açık otopark ve açık spor alanı yapılabilir.
  1. Özel Orman Alanlarında 6831 Sayılı Orman Yasası Hükümleri geçerlidir.
   1. Plan kapsamında devlet orman sınırları ile çakışan ve zorunluluğu söz konusu olan taşıt yollarının uygulaması yapılmadan önce ilgili idareden 6831 sayılı kanunun 17. maddesinin 3. fıkrası gereğince yol tesis izni alınması gerekmektedir.
   1. Bu alanlarda, orman alanının bütünlüğünü bozmadan, toplam alanın %6’sını geçmeyecek şekilde seçilen yerleşime uygun kısmında TAKS:0,25 ve en fazla 2 kat koşullarında kalıcı olmayan ve doğayı tahrip etmeyen, doğa ile uyumlu sökülüp takılabilir malzemeler kullanılması ve tüm sert zeminlerin emsal değerine dahil olması ve de ilgili kurumların da görüşlerinin alınması kaydıyla günübirlik ihtiyaçları karşılamaya yönelik çay bahçesi, kır lokantası, kır gazinosu ve büfe gibi kullanımlar ile gezi alanları, yürüyüş, koşu, bisiklet parkurları gibi açık havada yapılabilen spor faaliyetleri; seyir terasları, piknik alanları, kamp alanları, hobi bahçeleri gibi açık alan düzenlemeleri yer alabilir.
   1. Yine bu alanlarda yukarıda belirtilen gerekçelerin sağlanması kaydıyla parselin seçilen yerleşime uygun bir kısmında Emsal: 0,03’ü geçmeyecek şekilde konut yapılabilir. Ayrıca bu alanlarda 400 m2’den daha büyük kapalı alan kullanımları yapılamaz.
  1. Park + Rekreatif Amaçlı Günübirlik Alanlarda öncelikle kentin açık ve yeşil alan ihtiyacı başta olmak üzere halkın eğlenme ve dinlenme ihtiyaçlarının karşılanabileceği rekreasyon amaçlı günübirlik kullanıma yönelik çay bahçesi, kır lokantası, kır gazinosu, büfe gibi kullanımlar ile gezi, yürüyüş, koşu, bisiklet parkurları gibi açık havada yapılabilen spor faaliyetleri, piknik alanları gibi açık alan düzenlemeleri yer alabilir. Bu tür kullanımlar park statüsünde değerlendirilecek olup imar uygulamasına dahil edilecektir.
   1. Bu alanlarda yapılacak rekreasyon amaçlı günübirlik kullanımlarda ise; ilgili kurumların uygun görüşleri doğrultusunda Emsal:0,07’yi ve en fazla h:4,50 metreyi geçmeyecek şekilde doğayı tahrip etmeyen, doğa ile uyumlu malzemeler kullanılması ve tüm sert zeminlerin emsal değerine dahil olması kaydıyla çay bahçesi, kır lokantası, kır gazinosu, büfe gibi kullanımlar ile hobi bahçesi, bağ-bahçecilik, ekolojik tarım, sosyal – kültürel aktivite alanları (eğitim ve tanıtım amaçlı seralar, çiçek bahçeleri ve yetiştirme alanları, minyatür tema parkları vb.), küçükbaş, büyükbaş hayvan barınakları gibi faaliyetler yapılabilir.
   1. Bu alanlarda fidan yetiştirilmesi halinde; İSKİ, Orman Bölge Müdürlüğü, İl Tarım Müdürlüğü ile ilgili diğer kuruluşlardan görüş alınmak kaydıyla alanın doğal yapısına uygun olarak fidan ve ağaç dikimi de yapılabilir.
  1. Mezarlık Alanında mevcut yeşil dokusu korunarak yeşil kalitesi arttırılacak olup, bu alanlarda ilgili mevzuat ve avan proje kapsamında uygulama yapılacaktır.


 1. SOSYAL ALTYAPI ALANLARI

  1. Tüm sosyal donatı alanlarındaki yapılaşmalarda, taban kullanımları en az düzeyde tutularak; yağışla gelen suların en kısa ve temiz bir şekilde baraja ulaşmasına olanak sağlayacak yapılanma örgüsü desteklenecektir. Uygulama esnasında mevcut ağaç ve bitki topluluğunun korunması esastır.
  1. Bu alanlardaki yapılanma değerleri ise emsalin 0,48 olduğu konut alanlarının bulunduğu bölgelerde sosyal altyapı alanları için en fazla Emsal: 0.45, emsalin 0,17 olduğu konut alanlarının bulunduğu bölgelerde sosyal altyapı alanları için en fazla Emsal: 0,25 ve emsalin 0,11 olduğu konut alanlarının bulunduğu bölgelerde sosyal altyapı alanları için en fazla Emsal: 0.15’dir.
  1. Temel Eğitim (İlköğretim) Tesis Alanlarındaki avan proje onayları İstanbul İmar Yönetmeliği hükümlerine göre yapılacaktır.
  1. İlköğretim tesis alanları içerisinde kreş, anaokulu, okula ait spor tesisleri gibi tesisler yapılabilir.
  1. Ortaöğretim Tesis Alanlarındaki avan proje onayları İstanbul İmar Yönetmeliği hükümlerine göre yapılacaktır.
  1. Ortaöğretim Tesis Alanları içerisinde çıraklık okulları da yer alabilir.
  1. Sosyal ve Kültürel Tesis Alanları; ilgili yönetmeliklerdeki standartlara uygun olmak koşulu ile kültür tesisleri (sinema, tiyatro, sergi, konser, konferans, seminer salonları, sanat galerileri, müzeler gibi kültürel yapılar) ile halk eğitim merkezleri, gençlik merkezleri, kütüphane, huzurevi, güçsüzler evi, halk evleri, yurtlar, çocuk yuvaları gibi sosyal tesisler yapılabilir.
  1. Sosyal ve Kültürel Tesis Alanlarındaki avan proje onayları İstanbul İmar Yönetmeliği hükümlerine göre yapılacaktır.
  1. Özel Sosyal ve Kültürel Tesis Alanlarda, ilgili mevzuata uygun olmak ve planın getirdiği yapılanma koşullarını geçmemek koşulu ile konferans, seminer salonları gibi kültürel yapılar, bilgi-beceri-meslek edindirme kursları gibi eğitim yapıları, kütüphane, gençlik merkezleri, halkevleri, çocuk yuvaları, güçsüzler evi, yurtlar, sosyal yardım birimleri gibi işlevler ile açık spor alanları ve otoparklar yapılabilir.
  1. Sağlık Tesis Alanlarda ilgili mevzuata uygun olarak yapılacak hastane, sağlık ocağı, doğumevi, dispanser, poliklinik vb. tesisler yer alabilir.
  1. Sağlık Tesis Alanlarında laboratuarlarında ve atölyelerinde kimyevi maddelerin işlendiği tam teşekküllü sağlık kuruluşları yer alamaz. Bu alanlardaki avan proje onayları İstanbul İmar Yönetmeliği hükümlerine göre yapılacaktır.
  1. Dini Tesis Alanları ibadete açık dini tesislerin bulunduğu alanlardır. Bu alanlarda dini tesis yapısı ile birlikte şadırvan, lojman, vb. diğer sosyal amaçlı kullanım yapıları yer alabilir.
  1. Dini Tesis alanlarındaki avan proje onayları İstanbul İmar Yönetmeliği hükümlerine göre yapılacaktır.
  1. Belediye hizmet alanlarında, Belediyeler Kanunu’nda belirtilen, belediyelerin görev ve sorumluluklarının yerine getirilmesine olanak sağlayabilecek tesisler (sağlık, eğitim, dini ve kültür hizmetleri için bina ve tesisler, kütüphane, müze, hayvan barınakları, spor, dinlenme ve eğlence tesisleri, mezarlıklar, kapalı ve açık otoparklar, yönetim merkezleri, teknik altyapı alanları (İSKİ, İGDAŞ, TEDAŞ, vb.), PTT alanı, Emniyet Hizmet Alanı, İtfaiye, karakol vb. yer alabilir. Bu alanlar kamu hizmetlerinin görülmesi, toplumun ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla ayrılmış, kamu kurum ve kuruluşlarına tahsis edilmiş ya da edilecek alanlardır. Bu alanlarda kamu hizmet alanları yapılabilir.
  1. Belediye hizmet alanlarında, İstanbul İmar Yönetmeliği’ne göre hazırlanacak avan projeye göre yapılacak olan açık alan ve sosyal tesis (park, spor alanı, meydan, mescit, büfe, lokanta, kafeterya gibi) kullanımlarda emsal 0,15 değerini geçemez.
  1. Kentsel Teknik Altyapı Alanları; elektrik, gaz, içme ve kullanma suyu, kanalizasyon ve her türlü ulaştırma, haberleşme ve arıtım gibi servislerin temini için yapılan tesisler ile ulaşım akslarından oluşur. Tüm teknik altyapı alanlarındaki yapılanmalar ile yollarda, taban kullanımları en az düzeyde tutularak; yağışla gelen suların en kısa ve temiz bir şekilde baraja ulaşmasına olanak sağlayacak yapılanma örgüsü desteklenecektir. Uygulama esnasında mevcut ağaç ve bitki topluluğunun korunması esastır. Teknik altyapı alanlarında en fazla Emsal: 0,12‘dir.


05.03.2012 T.T.

5.17. Özel İlk ve Orta Öğretim Tesis Alanı

5.17.1.İstanbul İli Tuzla İlçesi Akfırat Beldesi 8384 ada 1 parsel, 8385 ada 1 parsel ve 8386 ada 1 parsel E:0.20 Hmax:6.50m yapılanma koşullu Özel İlk ve Ortaöğretim Tesisi alanı olarak planlanmıştır.

5.17.2. Jeolojik ve Jeoteknik Etütler doğrultusunda yürülükteki deprem yönetmeliğine uyulacaktır.

5.17.3. Planlama alanında ‘’İSKİ İçme Suyu Havzaları Koruma ve Kontrol Yönetmeliği’’ esaslarına göre uygulama yapılacaktır.

5.17.4. Uygulama mimari avan projeye göre yapılacaktır.

5.17.5.Özel İlk ve Ortaöğretim tesisleri alanında spor, kültür ve sosyal amaçlı destekleyici tesisler yer alabilir.

5.17.6. Açıklanmayan hususlarda 3194 sayılı İmar Kanunun ilgili hükümleri aynen geçerlidir.

5.17.7. Otopark ihtiyacı parsel bünyesinde karşılanmak kaydı ile iskan edilen bir bodrum kat emsale dahil değildir.


 1. ULAŞIM

  1. Kentiçi I. Derece Ulaşım Aksları (25.00 M); planlama alanını diğer yerleşmelerle bağlayan bölgesel ulaşım aksları olup, taşıt izleri, bisiklet yolları, tretuar ve yaya aksları bu yol en kesitleri içindedir.
  1. Kentiçi II. Derece Ulaşım Aksları (15.00 M); taşıt izleri, bisiklet yolları, tretuar ve yaya aksları bu yol en kesiti içindedir.
  1. Kentiçi III. Derece Ulaşım Aksları (10.00m); taşıt izleri, tretuar ve yaya aksları bu yol en kesiti içindedir. Uygulama sırasında mevcut ağaçlar korunacaktır.
  1. Tüm kentiçi ulaşım akslarının uygulama sırasında mevcut ağaçlar korunacaktır.
  1. imar planlarında Kentsel ve Sosyal Altyapı Alanı olarak ayrılan alanlarda (Eğitim, Sağlık, Kültürel Tesis, Sosyal Tesis, Spor Alanı v.b.) ilgili kurum ve kuruluşların uygun görüşleri alınmak şartıyla tabii zemin altında yoldan çekme mesafesini korumak koşulu ile, kamuya ait alanlarda kamu, özel mülkiyete ait olan alanlarda özel zemin altı katlı otopark yapılabilir.
  1. Bakım ve Akaryakıt İstasyon Alanlarında yeralan akaryakıt istasyonlarında sadece günlük ve haftalık satış ihtiyacı için gerekli akaryakıt depolanabilir. Büyük ölçekli ve bölgesel olarak hizmet veren akaryakıt, LPG vb. depolama alanları kurulamaz.
   1. Akaryakıt satış alanlarında yıkama-yağlama ünitesi bulundurulmamak ve ilgili kurum görüşleri alınmak kaydıyla yapı yapılabilir. Bu alanlarda en fazla H: 9.50 m. ve en fazla Emsal: 0.12’dir.
   1. Akaryakıt istasyonu olarak ayrılan alanlarda içmesuyu isale ve şebeke borularının ekseni ile akaryakıt tankı arasında en az 7m. yapı yaklaşma sınırı bırakılacaktır.
   1. Planda “Bakım ve Akaryakıt İstasyon Alanları” olarak gösterilen alanlar, Gayrı Sıhhi Müesseseler Yönetmeliği’ne tabi olup, uygulama aşamasında ilgili kurum görüşleri (İSKİ, İtfaiye Daire Başkanlığı, UKOME vb.) alındıktan ve avan projesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından onaylandıktan sonra uygulama yapılacaktır.
   1. Bakım ve Akaryakıt İstasyonlarında uygulama aşamasında giriş-çıkışlar için UTK kararı alınması gerekmektedir.


380 KV.LUK YENİ DGKÇS-TEPEÖREN T.M. ENERJİ İLETİM HATTI GEÇİŞİNE İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI TADİLATI (14.10.2011 T.T.)

PLAN NOTLARI: 1. Enerji İletim Hatlarının geçtiği alanlarda ve trafo merkezi alanında Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.

 2. Enerji İletim Hatlarının geçtiği alanlardaki irtİfak koridoru boyunca TEİAŞ görüşü alınarak uygulama yapılacaktır.

 3. Enerji İletim Hatlarının geçtiği alanlarda TEİAŞ Genel Müdürlüğü tarafından direk yerleri mülkiyet, tel altları da irtifak şeklinde kamulaştırılacaktır.

 4. Açıklanmayan hususlarda İstanbul İmar Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.154 KV.LUK ADAPAZARI-ÜMRANİYE ENERJİ İLETİM HATTI PLAN TADİLATI (19.03.2012 T.T.)

PLAN NOTLARI: 1. Enerji İletim Hatlarının geçtiği alanlarda ve trafo merkezi alanında Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.26.06.2012 T.T. PLAN NOTU İLAVESİ

3.1.1.1. Dere kadastral sınırından itibaren 100m.lik dere yapı yaklaşma sınırı içersinde kalan parsellerin imar hakları dere yapı yaklaşma sınırı ve alanı içersinde kalan kısımların kamuya bedelsiz terk edilmesi koşuluyla plan onama sınırları içersindeki başka parsellerde kullanılabilir. Kamuya terk edilen alanlar yeşil alan olarak düzenlenecek ve başka amaçla kullanılmayacaktır. İmar hakkı transfer edilen parselde planda verilen emsal değeri en fazla %50 arttırılabilir, kullanılamayan imar hakları ise başka parsel veya parsellerde kullanılabilir. Bu alanlarda kalan ve daha önce imar uygulaması görmemiş parsellerde transfere konu imar hakkı parsel alanının %60’ı üzerinden hesaplanır. 3194 sayılı İmar kanununa göre imar uygulaması görmüş parsellerde ise uygulama öncesi parsel alanının %60’ı üzerinden hesap yapılır. İmar hakkı transferi hesabı 23.01.2011 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren İSKİ İçme suyu Havzaları Yönetmeliği EK2’de verilen yoğunluk değerleri esas alınarak yapılır. Kısmen dere yapı yaklaşma sınırı ve alanı içersinde kalan parsellerde dere yapı yaklaşma sınırı ve alanı dışında kalan kısmın planda verilen hükümlere göre yapılaşmaya uygun olması halinde dere yapı yaklaşma sınırı ve alanı içersinde kalan kısımlarının imar hakları bu kısımların kamuya bedelsiz terk edilmesi koşulu ile parselin dere yapı yaklaşma sınırı ve alanı dışında kalan kısmında kullanılabilir veya başka parsellere yukarıda belirtilen koşullar çerçevesinde transfer edilebilir.


3.5.2. ENH koruma kuşağı altında kalan parsellerlin imar hakları enerji nakil hatları koruma kuşağı içerisinde kalan kısımların kamuya bedelsiz terk edilmesi koşuluyla plan onama sınırları içersindeki başka parsellerde kullanılabilir. Kamuya terk edilen alanlar yeşil alan olarak düzenlenecek ve başka amaçla kullanılmayacaktır. İmar hakkı transfer edilen parselde planda verilen emsal değeri en fazla %50 arttırılabilir, kullanılamayan imar hakları ise başka parsel veya parsellerde kullanılabilir.Bu alanlarda kalan ve daha önce imar uygulaması görmemiş parsellerde transfere konu imar hakkı parsel alanının %60’ı üzerinden hesaplanır. 3194 sayılı İmar kanununa göre imar uygulaması görmüş parsellerde ise uygulama öncesi parsel alanının %60’ı üzerinden hesap yapılır. İmar hakkı transferi hesabı ENH koruma kuşağına komşu parsellerdeki düşük yoğunluklu/ yapılaşma koşullu fonksiyon bölgeleri dikkate alınarak yapılacaktır. Parsel sahibinin talebi halinde ENH koruma kuşağı altında kalan parselde ilgili kurumlardan uygun görüş alınmak şartıyla E:0.03 H:4.50m. yapılaşma koşulları aşılmayacak şekilde ticari birimler yapılabilir. Kısmen ENH koruma kuşağı altında kalan parsellerde ENH koruma kuşağı dışında kalan parsellerde ENH koruma kuşağı dışında kalan kısmın planda verilen hükümlere göre yapılaşmaya uygun olması halinde ENH koruma kuşağı altında kalan kısımlarının imar hakları bu kısımların kamuya bedelsiz terk edilmesi koşulu ile parselin ENH koruma kuşağı dışında kalan kısmında kullanılabilir veya başka parsellere yukarıda belirtilen koşullar çerçevesinde transfer edilebilir.
TUZLA, TEPEÖREN MERKEZ -1.CADDE ARASI (ORHANLI YOLU) YOL, KAVŞAK UYGULAMA PROJESİ UYGULAMA İMAR PLANI (15.09.2012 T.T.)

PLAN NOTLARI: 1. UYGULAMA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINCA ONANACAK UYGULAMA PROJESİNE GÖRE YAPILACAKTIR.

 2. JEOLOJİK VE JEOTEKNİK ETÜD RAPORLARI DOĞRULTUSUNDA UYGULAMA YAPILACAKTIR.

 3. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINCA ONANACAK OLAN UYGULAMA PROJESİ AŞAMASINDA YOL GÜZERGÂHLARINA İLİŞKİN KAMU KURUM VE KURULUŞ GÖRÜŞLERİ ALINACAKTIR.

 4. AÇIKLANMAYAN HUSULARDA MER’İ 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ GEÇERLİDİR.


ÖMERLİ HAVZASI TUZLA İLESİ TEPEÖREN BÖLGESİ UIP DEĞİŞİKLİĞİ (18.04.2014 T.T.)

 1. Ayrıntılı jeolojikve jeoteknik etüd yapılmadan uygulama yapılamaz.

 2. Deprem Yönetmeliği hükümleri geçerlidir

 3. Enerji iletim hattının geçtiği alanlardaki irtifak koridoru boyunca ilgili kuruluştan (TEİAŞ) görüş alınarak uygulama yapılacaktır.

 4. Enerji iletim hatlarının geçtiği alanlarda ve Trafo Merkezi Alanı’nda ’’Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’’ hükümleri geçerlidir.

 5. Konut alanlarında binaya ait her bağımsız bölüm için bina içinde ya da parselinde otopark yeri tesis etmek esastır. Bu esasa göre her bir bağımsız bölüm için;

 • Brüt alanı75 m2’ye kadar olan dairelerde en az 1 adet otopark,

 • Brüt alanı 75 m2 – 150 m2 arasında olan dairelerde en az 2 otopark,

 • Brüt alanı 150 m2 ve üstü olan dairelerde en az 3 adet otopark yeri ayrılması gerekmektedir.

 1. Ticaret alanı fonksiyonunun otopark ihtiyacı belirlenirken her 30 m2’lik inşaat alanı için 1 araçlık otopark alanı ayrılacaktır.

 2. Sağlık alanı fonksiyonunun otopark ihtiyacı belirlenirken parsel bünyesinde her 60 m2’lik inşaat alanı için 1 araçlık otopark alanı ayrılacaktır.

 3. Bir yapı adasında parsellerin arka bahçelerinde ve tabi zemin altında olmak ve üzerinde yeşil ağırlıklı bahçe düzenlemesi yapılmak şartıyla, ilgili kuruluşların (Ulaşım Daire Başkanlığı, Park, Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı, Deprem Risk Yönetim ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı vb.)uygun görüşleri doğrultusunda mülk sahiplerinin muvafakatlarıyla, ada bütününde kamuya ait ve ya özel katlı otopark yapılabilir.

 4. Kuzey Marmara Otoyolu sınırları içerisinde çizilen yol genişliği ile yolun üzerinde yazılan genişlik değerinin farklı olması durumunda, planda çizilen yol genişliği esas alınacaktır. Tereddüt oluşması halinde Karayolları Genel Müdürlüğü’nce onaylanan şevli yol planı esas alınacaktır.

 5. Planda karayolları, yol kenar koruma kuşağı olarak belirlene sınır Kuzey Marmara Otoyolu Kamulaştırma Sınırını tarif etmektedir.

 6. Kuzey Marmara Otoyolu kamulaştırma sınır içerisinde kalmak kaydıyla yola ilişkin imalat, uygulama projesi esas alınarak yapılacaktır.

 7. Kuzey Marmara Otoyolu sınırları içerisinde planda gösterilen yol geçişleri, uygulama aşamasında alanın topografik yapısına göre alttan veya üstten geçiş olarak yapılabilir.

 8. Kuzey Marmara Otoyolu sınırları içerisinde tünel ile geçilen yol bölümlerindeki tünel üstü kullanım şartları; yapılacak olan tünel uygulama projesinde elde edilecek parametrelere göre belirlenecektir.

 9. Kuzey Marmara Otoyolu sınırları içerisinde uygulama aşamasında ilgili kurumlardan görüş alınacaktır. Planda gösterilen enerji nakil hatları, doğalgaz ve akaryakıt nakil hatları, demiryolu hatları, dere vb. geçişlerde projenin gerektirdiği hallerde ilgili kurumlarla alınacak ortak karar ile değişiklik/deplaseler yapılabilir. Kuzey Marmara Otoyolu sınırları dahilinde kalmak kaydı ile bu tür değişikliklerde imar planı değişikliğine gerek duyulmaz.

 10. Kuzey Marmara Otoyolu sınırları dahilinde Karayolları Koruma Kuşağı içerisinde yapı yapılamaz.

 11. Kuzey Marmara Otoyolu sınırları içerisinde yapılacak her türlü imar planı değişikliği ve ilavelerinde plan müellifinin gerekçeli uygun görüşünün alınması zorunludur.

 12. Açıklanmayan hususlarda 3194 sayılı İmar Kanunu, ilgili yönetmelik hükümleri ve 01.06.2011 tasdik tarihli Ömerli Havzası Tuzla İlçesi Tepeören Bölgesi Uygulama İmar Planı plan notları geçerlidir.


ÖMERLİ HAVZASI TEPEÖREN BÖLGESİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ (20.11.2015 T.T.)

Belirtilmeyen hususlarda meri imar yönetmeliği hükümleri ve 01.06.2011 tasdik tarihli Ömerli Havzası Tuzla İlçesi Tepeören Bölgesi Uygulama İmar Planı plan notları geçerlidir.


ÖMERLİ HAVZASI TUZLA İLÇESİ TEPEÖREN BÖLGESİ 669 PARSELİN BİR KISMI VE TERKİNLİ ALANA İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ (16.02.2016 T.T.)

PLAN NOTLARI:

1. Belirtilemeyen hususlarda 01.06.2011-05.03.2012 tasdik tarihli Ömerli Havzası Tuzla İlçesi Tepeören Bölgesi Uygulama İmar Planı plan hükümleri ve mer'i imar yönetmeliği hükümleri geçerlidir.
TUZLA İLÇESİ, TEPEÖREN 8039 ADA 1 PARSELE İLİŞKİN UYGULAMA İMAR PLANI (17.06.2016 T.T.)

Belirtilmeyen hususlarda meri imar yönetmeliği hükümleri ve 01.06.2011 tasdik tarihli Ömerli Havzası Tuzla İlçesi Tepeören Bölgesi Uygulama İmar Planı plan notları geçerlidir.


ÖMERLİ HAVZASI TUZLA İLÇESİ TEPEÖREN BÖLGESİ UYGULAMA İMAR PLANI PLAN NOTU İLAVESİ (23.11.2016 T.T.)
PLAN NOTU

Kentsel ve Sosyal Altyapı Alanlarında (Park, Yeşil Alan vb, Okul Alanı, Eğitim Tesis Alanı, Spor Alanı, Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı, Sağlık Tesis Alanı, Kentsel Hizmet Alanı, Belediye Hizmet Alanı, İdari Tesis Alanı, Yönetim Tesis Alanı) kalan parsellerin bulunduğu bölgede çevre yapılanma koşullarındaki imar hakları, parselin donatı alanında kalan kısmını İlçe Belediyesi lehine bedelsiz terk etmeleri şartı ile Plan onama sınırı içindeki başka parsel ya da parsellerde kullanabilir. Terkin edilen bu alanlar planda belirtilen amacı dışında kullanılamaz. İmar hakkı transfer edilen parselde o bölgedeki yapılanma şartına göre hesaplanan emsal değeri en fazla %50 artırılabilecektir. Varsa kullanılamayan imar hakları başka parsel veya parsellerde kullanılabilir. Uygulama görmemiş parsellerde imar hakkı transfer edilirken parsel alanının donatı alanında kalan kısmının %60’ı üzerinden hesaplanır. İmar uygulaması görmüş parsellerde ise imar uygulaması öncesi parsel alanının %60’ı üzerinden hesaplanır.

Taşınmazın, Kentsel ve Sosyal Altyapı Alanlarında (Park, Yeşil Alan vb, Okul Alanı, Eğitim Tesis Alanı, Spor Alanı, Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı, Sağlık Tesis Alanı, Kentsel Hizmet Alanı, Belediye Hizmet Alanı, İdari Tesis Alanı, Yönetim Tesis Alanı) dışında kalan kısmının planda verilen hükümlere göre yapılaşmaya uygun olması halinde Kentsel ve Sosyal Altyapı içerisinde kalan kısımlarının imar hakları bu kısımların İlçe Belediyesi lehine bedelsiz terk edilmesi koşulu ile taşınmazın Kentsel Ve Sosyal Altyapı alanları dışında kalan kısımlarında kullanılabilir veya başkaca parsel ya da parsellere yukarıda belirtilen koşullar çerçevesinde transfer edilebilir.

Taşınmazın, Kentsel ve Sosyal Altyapı Alanlarında (Park, Yeşil Alan vb, Okul Alanı, Eğitim Tesis Alanı, Spor Alanı, Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı, Sağlık Tesis Alanı, Kentsel Hizmet Alanı, Belediye Hizmet Alanı, İdari Tesis Alanı, Yönetim Tesis Alanı) dışında kalan kısmın yapılaşmaya uygun olmaması halinde bu kısmın da ilçe belediyesine bedelsiz terk edilmesi halinde imar hakları yukarıda belirtilen çerçevede başka parsel ya da parsellerde kullanılabilir transfer edilebilir.


TUZLA İLÇESİ, TEPEÖREN MAHALLESİ 7212 ADA 4 PARSELE İLİŞKİN UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ(21.04.2017 T.T.)

PLAN NOTLARI 1. Plan değişikliği onama sınırı Tuzla İlçesi Aydınlı Mahallesi 7212 ada 4 parsel sayılı taşınmazı kapsamaktadır.

 2. Plan tasdik sınırı içinde kalan alan KAKS:0.40 yapılaşma koşullu “Özel Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı’dır.”

 3. Uygulama Büyükşehir Belediye Başkanlığınca onaylanacak avan projeye göre yapılacaktır.

 4. Bu alanlarda sosyal yardım faaliyetleri kapsamında İSKİ mevzuatında tanımlı kirletici nitelik içermeyen yardım malzemelerinin aktarımı ve transferi ve geçici depolama yapılabilir.

 5. Açıklanmayan hususlarda meri imar plan hükümleri, İski İçme Suyu Havzaları Yönetmeliği, meri imar yönetmeliği ve diğer ilgili meri mevzuat hükümleri geçerlidir.

 6. Özel sosyal ve kültürel tesisler alanında bağımsız bölüm olarak konut ve ticaret birimleri yapılamaz.

 7. Özel sosyal ve kültürel tesisler alanında birden fazla bağımsız bölüm yapılamaz.

 8. İBB Meclisinin 15.05.2015 tarih ve 849 sayılı kararı doğrultusunda uygulama yapılacaktır.


Yüklə 103,55 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə