Teritoriu tert Un “teritoriu tert” inseamnaYüklə 489 b.
tarix30.07.2018
ölçüsü489 b.
#63278


TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ regimul extracomunitar


IMPORTULTeritoriu tert

 • Un “teritoriu tert” inseamna:

  • Teritoriul unei tari care nu este Membru al UE; si
  • O parte din teritoriul unui SM al UE, care se considera insa ca nu face parte din Comunitate, pentru scopuri de TVA


Teritoriile vamale, de accize si de TVA ale UE

 • Teritoriile Comunitatii pentru scopuri vamale, de accize si de TVA sunt diferiteTeritoriul de TVA al UE

 • Urmatoarele teritorii ale SM se considera ca NU fac parte din Comunitate, pentru scopuri de TVATeritoriul de TVA al UE

 • Urmatoarele teritorii se considera ca fac parte din teritoriul unor SM din Comunitate, pentru scopuri de TVARegimul TVA aferent importului

 • Import:

 • intrarea în Comunitate de bunuri care nu îndeplinesc condiţiile din art. 9 şi 10 din Tratatul de înfinţare a CEE;

 • alte bunuri provenite din teritorii terţe:

 • Noţiunea de import se aplică doar în cazul bunurilor, serviciile nu pot fi importate acestea fiind prestaţii taxabile pentru cele care au loc în România sau scutite, pentru cele a căror loc de prestare nu se găseşte în România

 • Locul import:

 • se considera pe teritoriul statului membru în care se afla bunurile cand intra pe teritoriul Comunităţii;

 • atunci cand bunurile sunt plasate, la intrarea în Comunitate, într-un regim vamal suspensiv (inclusiv depozit necesar cu caracter temporar), locul importului pentru aceste bunuri se considera a fi pe teritoriul SM în care bunurile inceteaza să mai fie plasate intr-un astfel de regim;

 • pentru bunuri provenite din teritorii terţe, dacă la intrarea în Comunitate sunt în una din situatiile care le-ar permite, daca ar fi fost importate in Comunitate să beneficieze de unul din regimurile vamale suspensive (inclusiv depozit necesar cu caracter temporar) sau sunt plasate sub o procedura de tranzit intern, locul importului este considerat a fi SM pe teritoriul caruia se încheie aceste regimuri sau procedură;Importul (2)

 • Importul este o operaţiune impozabilă indiferent dacă:

 • persoana care realizează operaţiunea (înregistrată/neînregistrată, stabilită/nestabilită în România, microintreprindere, un departament la unei instituţii publice);

 • nu contează dacă importatorul acţionează în scopul activităţii sale economice sau în scopuri persoanale sau utilizarea ulterioară a bunurilor importate;

 • nu este afectată operaţiunea de existenţa unui drept de proprietate, atât timp cât are loc un transfer fizic al mărfurilor din spre un teritoriu extracomunitar sau teritorii excluse (ex. Regatul Spaniei: Ceuta şi Melilla).

 • Excepţii:

 • mărfurile care au beneficiat de drepturi de import reduse sau zero în funcţie de destinaţia lor finală, rămân sub supraveghere vamală până când condiţiile pentru acordarea tratamentului favorabil încetează a mai fi aplicabile, precum şi în cazurile în care mărfurile sunt exportate sau distruse

 • supravegherea vamală se încheie şi când mărfurile sunt utilizate în alte scopuri decât cele prevăzute pentru aplicarea tratamentului favorabil, cu condiţia achitării taxelor datorate la punerea în liberă circulaţie;

 • schimbarea destinaţiei ulterior acordării liberului de vamă, obligă titularul să înştiinţeze în prealabil autoritatea vamală, care va aplica regimul tarifar corespunzător noii utilizări;Plata TVA pentru operatiunile de import

 • Reguli noi impuse de Codul fiscal:

 • Persoanele inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 nu fac plata TVA la organele vamale ci evidentiata taxa in decontul de TVA ca taxa colectata si taxa deductibila.

 • Persoanele care nu sunt inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 sau sunt inregistrate conform art.153¹, platesc TVA la autoritatile vamale pe baza de DVIFaptul generator si exigibilitatea in cazul unui import

 • Faptul generator si exigibilitatea taxei in cazul unui import de bunuri intervin:

  • Ca regula generala, la data la care intervin faptul generator si exigibilitatea taxelor vamale (sau ar fi intervenit daca bunurile ar fi fost supuse unor astfel de taxe)
  • In cazul in care bunurile sunt plasate intr-un regim vamal suspensiv, faptul generator si exigibilitatea taxei intervin la data la care bunurile inceteaza a mai fi plasate intr-un astfel de regim


Persoana obligata la plata TVA

 • Plata taxei pentru importul de bunuri este obligaţia importatorului, care poate fi:

 • cumparatorul catre care se expediaza bunurile sau proprietarul bunurilor;

 • furnizorul bunurilor, pentru livrarile de bunuri care sunt instalate sau; asamblate in interiorul Romaniei de catre furnizor sau in numele sau;

 • proprietarul bunurilor, pentru bunurile importate in vederea efectuarii de operatiuni de inchiriere sau leasing in Romania;

 • persoana care reimporta in Romania bunurile exportate in afara Comunitatii in vederea repararii, transformarii, modificarii sau prelucrarii;

 • persoana impozabila inregistrata conform art. 153 din Codul fiscal, care importa bunuri in Romania:

 • - in regim de consignatie sau stocuri la dispozitia clientului

 • (verificarea conformitatii sau pentru testare), urmate de reexportul

 • lor daca acestea nu sunt achizitioneaza;

 • - in vederea repararii, transformarii, modificarii sau prelucrarii acestor

 • bunuri, cu conditia ca bunurile rezultate sa fie re-exportate, sau

 • achiziţionate de catre persoana respectiva.Baza de impozitare la import

 • Baza de impozitare (valoarea în vamă)

 • - valoarea tranzacţională care este preţul plătit sau de plătit pentru bunurile importate la care se adaugă alte cheltuieli şi taxe aferente aferente bunurilor puse în liberă circulaţie

 • - pentru bunurile importate după o perfecţionare pasivă, baza de impozitare este dată de valoarea operaţiunilor de perfecţionare furnizate de prestatorul străin

 • Cazuri particulare:

 • - punerea în liberă practică a bunurilor aflate sub un regim de perfecţionare activă

 • - punerea în liberă practică a bunurilor obţinute sub un regim vamal de transformare sub control vamal

 • - consumul bunurilor aflate într-un antrepozit sau zonă liberăScutiri la import

 • Importul de bunuri a caror livrare in Romania este, in orice situatie, scutita de TVA

 • Importul de bunuri urmat de o livrare IC scutita sau de o operatiune asimilata unei livrari IC scutite a acestor bunuri catre un alt SM din UE (exemplu)

 • Importul de bunuri scutite de taxe vamale conform unor directive europene (Directiva CEE 981/1983)Livrari de bunuri ulterioare unui import de bunuriImport intr-un SM urmat de o vanzare la distanta in alt SM

 • Bunurile se considera a fi transportate din SM in care se face importul daca:

  • - transportul este efectuat dintr-un teritoriu tert de catre furnizor bunurile sunt importate de catre furnizor si transportate intr-un SM diferit de SM de import, in vederea livrarii catre client( este o vanzare la distanta);
  • In functie de plafonul de vanzari la distanta fixat de SM de destinatie, trebuie urmarit daca livrarea bunurilor importate are locul in SM de import sau in SM de destinatie (implicatiile facturării cu sau fară TVA);
MĂSURI TRANZITORIIMĂRFURI COMUNITARE

 • Pentru mărfurile care au dobândit statutul

 • Comunitar prin virtutea aderării nu se naşte

 • nici o datorie vamală.MĂRFURI COMUNITARE

 • În astfel de cazuri trebuie probat statutul

 • comunitar al mărfurilor pentru a evita

 • posibilitatea ca mărfuri pentru care nu s-au

 • aplicat drepturi vamale să aibă un beneficiu

 • nejustificat după aderare.STATUT COMUNITAR

 • DOVADA ORIGINII PREFERENŢIALE eliberată

 • înainte de aderare în baza unuia dintre Acordurile

 • Europene cu România sau al Acordurilor

 • echivalente între România şi Bulgaria vor fi

 • acceptate ca dovadă a statutului (nu ca dovadă a

 • originii) în Comunitatea lărgită după aderareSTATUT COMUNITAR

 • 1.Un document T2L sau T2LF sau un document

 • echivalent

 • 2. Un carnet TIR sau ATA cu menţiunea T2L sau

 • T2LFÎncheierea operaţiunilor vamale care au început înainte de aderare.Încheierea regimurilor vamale care au început înainte de aderare.Încheierea regimurilor vamale care au început înainte de aderare.DOBÂNZI COMPENSATORII

 • Dobânzile compensatorii trebuie plătite în

 • conformitate cu prevederile comunitare de la data

 • aderării pentru a echilibra avantajul ce decurge din

 • amânarea datei la care drepturile au fost plătite.EXPORTULOperaţiuni de export efectuate de plătitori de TVA

 • Sunt considerate operaţiuni de export, livrările de bunuri mobile corporale şi prestări de servicii, precum şi operaţiuni asimilate acestora, care sunt legate direct de ţări dinafara spaţiului comunitar

 • Condiţii:

 • - existenţa unei declaraţii de export

 • - copii ale facturilor, pentru achiziţii de mică valoare vizate de vamă la

 • ieşirea din spaţiul comunitarRegimul TVA aferent operaţiunilor de export

 • Operaţiuni scutite cu drept de deducere

 • Justificarea dreptului de deducere se face conform Odinul MFP nr. 2222/2006, pe baza documentelor precizate:Export (2)

 • Sunt scutite de taxa pe valoarea adăugată, în conformitate cu prevederile art. 143 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, livrările de bunuri expediate sau transportate în afara Comunităţii de către furnizor sau de altă persoană în contul său:

 • factura care trebuie să conţină informaţiile prevăzute la art. 155 alin. (5) din Codul fiscal, sau dacă transportul bunurilor nu presupune o tranzacţie, documentele solicitate de autoritatea vamală pentru întocmirea declaraţiei vamale de export;

 • declaraţia vamală de export, care să cuprindă numele exportatorului bunurilor şi care să fie certificată de biroul vamal de ieşire din spaţiul Comunitar, şi/sau, după caz, să fie certificat liberul de vamă acordat de autoritatea vamală;

 • documentul de transport care atestă că bunurile părăsesc Comunitatea şi, după caz, orice alt document care atestă realizarea efectivă a exportului, cum ar fi: comanda de cumpărare, de vânzare sau contractul, documentele de asigurare.Export (3)

 • Potrivit prevederilor art. 143 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal, sunt scutite de taxă pe valoarea adăugată livrările de bunuri expediate în afara Comunităţii de către cumpărătorul care nu este stabilit în România sau de altă persoană în contul său. Astfel de livrări au loc în cadrul unor contracte precum cele în care condiţia de livrare este ex works conform normelor INCOTERMS.

 • Condiţii:

 • scutirea se aplică numai în situaţia în care potrivit prevederilor contractuale dintre furnizor şi cumpărător, transportul bunurilor în afara Comunităţii este în sarcina cumpărătorului, care poate face transportul cu mijloace proprii sau poate apela la un transportator sau la o casa de expediţie;

 • justificarea cse face pe baza documentelor anterioare;Export (4)

 • Sunt scutite de taxă potrivit prevederilor art. 143 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal, prestările de servicii, legate direct de exportul de bunuri sau de bunuri plasate în regim de antrepozit de taxă pe valoarea adăugată,sau în unul dintre regimurile vamale suspensive.

 • factura care trebuie să conţină informaţiile prevăzute la art. 155 alin. (5) din Codul fiscal, sau după caz documentul specific de transport care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 155 alin. (5) din Codul fiscal;

 • contractul încheiat cu exportatorul, cu titularul regimului suspensiv sau cu casa de expediţie;

 • documentele specifice de transport, sau, după caz, copii de pe aceste documente în funcţie de tipul transportului;

 • documentele din care să rezulte că bunurile transportate au fost exportate sau sunt plasate într-unui din regimurile menţionate la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 1-7 (regimuri suspensive).Documente specifice transportului de mărfuri

 • transportului auto: copie de pe carnetul TIR sau de pe documentul de tranzit comunitar T, în cazul unui transport intracomunitar, documentul de transport internaţional;

 • transportului feroviar: scrisoarea de trăsură, documentul de transport internaţional pe căile ferate, care să poarte ştampila staţiei de expediţie, documentul de transmitere a vagonului la calea ferată vecină, care să confirme ieşirea mărfii din ţară;

 • în cazul transportului multimodal cale ferată - naval: scrisoarea de trăsură şi foaia de conosament;

 • în cazul transportului prin conducte: altele decât cele prin care se transportă gazul natural pentru care se aplică prevederile art. 133 alin. (2) lit. g) din Codul fiscal: documentul emis de transportator, cuprinzând date referitoare la bunurile transportate.Export (5)

 • Scutirea pentru servicii pentru serviciile accesorii transportului legat direct de exportul de bunuri sau de plasarea bunurilor în regim de antrepozit de taxă pe valoarea adăugată sau regimuri suspensive:

 • contractul încheiat cu beneficiarul prestării de servicii, care poate fi exportatorul, sau beneficiarul, titularul regimurilor menţionate la art. 144 alin. (1) lit. a) sau transportatorul ori casa de expediţie;

 • factura sau alte documente specifice;

 • documentele din care să rezulte că bunurile au fost exportate, sau au fost plasate în regim de antrepozit de taxă pe valoarea adăugată sau într-un regim vamal suspensiv.Export (6)

 • Sunt scutite de taxă, prestările de servicii asupra bunurilor mobile achiziţionate sau importate, plasate în regim de perfecţionare activă, şi transportate în afara Comunităţii de către prestatorul serviciilor sau de către client.

 • contractul încheiat cu beneficiarul;

 • autorizaţia pentru perfecţionare activă;

 • factura pentru prestarea de servicii;

 • declaraţia vamală de export sau, după caz, de reexport, care să fie certificată de biroul vamal de ieşire din spaţiul Comunitar, şi/sau, după caz, să fie certificat liberul de vamă acordat de autoritatea vamală,Alte persoane care participă la operaţiunile de perfecţionare

 • Condiţie: să fie înscrise în autorizaţia de perfecţionare.

 • contractul încheiat cu titularul autorizaţiei pentru operaţiunile de perfecţionare activă sau cu beneficiarul produselor compensatoare;

 • copie de pe autorizaţia pentru operaţiunile de perfecţionare activă din care să rezulte că respectiva persoana este înscrisa în această autorizaţie ca persoana care concură la realizarea produselor compensatoare;

 • factura pentru prestarea de servicii efectuată.

 • Bunurile date spre prelucrare de către titularul operaţiunii de perfecţionare activă sau de persoana căreia i-a fost cesionat regimul de perfecţionare activă către unităţile care realizează prelucrarea acestora nu se facturează, predarea lor facându-se pe baza avizului de însoţire a mărfii.

 • Aceste unităţiarea predau bunurile titularului operaţiunii de perfecţionare activă sau persoanei căreia i-a fost cesionat regimul de perfecţionare activă, pe baza avizului de însoţire a mărfii şi a facturii pentru contravaloarea prestaţiei efectuate.Export (7)

 • Scutirea pentru transportul internaţional de persoane se aplică pe baza:

 • licenţei de transport;

 • caietului de sarcinii al licenţei de traseu, după caz;

 • foii de parcurs sau alte documente din care să rezulte data de ieşire/intrare din/în ţară, vizate de organul vamal

 • diagrama biletelor de călătorie sau, după caz, facturile fiscale în cazul curselor ocazionale;

 • factura pentru contravaloarea biletelor vândute, în situaţia în care vânzarea biletelor se face prin intermediari.Export prin intermediari (8)

 • Scutiri pentru serviciile prestate de intermediarii care acţionează în numele şi în contul altei persoane, în cazul în care aceste servicii sunt prestate în legătură cu operaţiunile scutite prevăzute la art. 143 şi art. 144 din Codul fiscal, (excepţia operaţiunilor prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. f) şi art. 143 alin. (2) din Codul fiscal).

 • Justificarea scutirii de taxă se realizează pe baza:

 • facturii de comision;

 • documentele care atestă că serviciile sunt prestate în legătură cu operaţiunile scutite.Date de contact Aurelian Opre ASSOCIATED BUSINESS ADVISORS Tel. 0723709370 0256/499715 e-mail: aurelian.opre@abaconsulting.roYüklə 489 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə