Təsdiq edilmişdirYüklə 169,07 Kb.
tarix20.01.2017
ölçüsü169,07 Kb.
#742
Azərbaycan Respublikası Nazirlər

Kabinetinin 1996-cı il 1 fevral

tarixli 20 nömrəli qərarı ilə

təsdiq edilmişdir

1 №-li əlavə
Dram, musiqili, musiqili-dram və ədəbi əsərlərin sifariş əsasında

yaradılmasına, yaxud onların ilk kütləvi ifa hüququnun alınmasına

görə ödənilən müəllif qonorarının
M İ Q D A R I


Əsərlərin növləri

əllif qonorarının miqdarı (minimum əmək haqqının misli ilə)

1

2

I. Dram əsərləri

1. Çoxpərdəli pyeslər

Nəsrlə


Nəzmlə (şerlə)

35-60


50-75

2. Birpərdəli pyeslər

Nəsrlə


Nəzmlə

15-20


20-25

3. Gənc tamaşaçılar teatrları və uşaqlar üçün çoxpərdəli pyeslər

Nəsrlə


Nəzmlə

50-70


60-90

4. Kukla teatrları üçün pyeslər

Nəsrlə


Nəzmlə

25-35


35-45

5. Çoxpərdəli səhnələşdirmələr

Nəsrlə


Nəzmlə

10-25


15-30

6. Birpərdəli səhnələşdirmələr

Nəsrlə


Nəzmlə

5-8


6-10

7. Çoxpərdəli pyeslərin tərcüməsi (bədii)

Nəsrlə


Nəzmlə

6-15


10-20

8. Çoxpərdəli pyeslərin tərcüməsi (sətri)

Nəsrlə


Nəzmlə

5-12


8-15

9. Birpərdəli pyeslərin tərcüməsi (bədii)

Nəsrlə


Nəzmlə

2-6


3,5-8

10. Birpərdəli pyeslərin tərcüməsi (sətri)

Nəsrlə


Nəzmlə

1,5-4


2,5-6

II. Musiqili əsərlər

1. Opera (çoxpərdəli)

140-176

2. Balet (çoxpərdəli)

100-120

3. Operetta, musiqili komediya, müzkl

75-90

1

2

4. Oratoriya

60-76

5. Kantata, iri proqramlı simfonik əsər, simfoniyyeta

45-65

6. Simfoniya

80-95

7. Konsert

50-65

8. Uvertüra, fantaziya, rapsodiya (orkestr üçün)

15-23

9. Süita, orkestr üçün variasiya

17-25

10. Orkestr üçün birhissəli kiçik əsərlər

5-10

11. Kvartet, kvintet, sekstet

25-30

12. İrihəcmli birhissəli instrumental əsərlər

10-20

13. Nəfəs alətləri və digər orkestrlər üçün marşlar

7-10

14. Xalq çalğı alətləri və estrada orkestrləri üçün silsilə əsərlər

10-15

15. Orkestr üçün rəqslər və kiçikhəcmli əsərlər

3-10

16. Kamera ansamblları üçün süita

12-15

17. Solo alətləri üçün sonata

20-25

18. Orkestr ilə solist üçün romans (vokal)

15-25

19. Kiçik kamera əsərləri

3-5

20. Xor üçün irihəcmli əsərlər (müşayiət ilə)

15-20

21. Xor üçün irihəcmli əsərlər (müşayiətsiz)

20-26

22. Xor üçün irihəcmli əsərlər (müşayiət ilə)

3-7

23. Xor üçün irihəcmli əsərlər (müşayiətsiz)

5-8

24. Müşayiətli səs üçün romanslar, balladalar, vokalizmlər, ariyalar və digər kamera əsərləri

5-10


25. Mahnı üçün musiqi

3-4

26. Tamaşalar üçün musiqi

20-23

27. Uşaq bədii kollektivləri üçün opera

45-60

28. Sirk nömrəsi üçün musiqi (silsilə əsərlər)

10-13

29. Sirk attraksionu, pantomima, bir şöbəli süjetli sirk tamaşası üçün musiqi

20-30


QEYD:

1. Birpərdəli opera, balet, operetta və musiqili komediyalara görə müəllif qonorarı əsərin həcmi və keyfiyyətindən asılı olaraq çoxpərdəli əsərlər üçün nəzərdə tutulan tam miqdarın 25-40 faizi həcmində ödənilir.

2. Xalq mahnılarının işlənməsinə görə orijinal əsərlər üçün nəzərdə tutulan miqdarın 25-30 faizi həcmində müəllif haqqı ödənilir.

3. Bədii cəhətdən yüksək səviyyəsi, tematik aktuallığı və orijinal üslubu ilə fərqlənən əsərlərin dəyəri müstəsna hal kimi Ekspert-alqı komissiyası tərəfindən sərbəst qiymətlər əsasında müəyyən oluna bilər (müəllif qonorarları üçün ayrılmış vəsait daxilində).

III. Musiqi ilə bağlı ədəbi əsərlər

1. Çoxpərdəli opera üçün libretto

45-55

2. Çoxpərdəli operetta, musiqili komediya

müzkl üçün libretto40-50

3. Çoxpərdəli balet üçün libretto

20-25

4. Oratoriya, simfoniyetta, kantata üçün libretto

10-16

1

2

5. Çoxpərdəli opera, operetta, musiqili komediya, müzkl üçün librettonun tərcüməsi

20-25

6. Birpərdəli opera, operetta, musiqili komediya, müzkl üçün librettonun tərcüməsi

10-15


QEYD:

Birpərdəli opera, operetta, musiqili komediya və balet üçün librettoya görə müəllif qonorarı əsərin həcmindən və keyfiyyətindən asılı olaraq çoxpərdəli əsərlər üçün nəzərdə tutulan miqdarın 25-40 faizi həcmində ödənilir.
7. Çoxpərədəli baletin xoreoqrafiyası

45-55

8. Bir balet nömrəsinin xoreoqrafiyası

3-6

IV. Estrada sirk üçün əsərlər

1. Kiçik məzhəkələr, dramatik etüdlər

3-6

2. Felyetonlar, miniatürlər, intermediyalar,

konferanslar, hekayələr, novellalar, monoloqlar3-6

3. Mahnı mətni

1,5-3

4. Meyxana və bayatılar

0,5-2

5. Meyxana və bayatılar üçün musiqi

1-1,6


QEYD:

Meyxanalar üçün yazılmış ikihissəli musiqinin dəyəri II bölmənin 25-ci bəndinə uyğun ödənilir.
6. Montaj, kompozisiya, orijinal janrı estrada əsərlərinin tərtibatı

1,5-2

7. Aparıcı üçün giriş sözü

1,5-2

8. Kollektiv ifa üçün nəzərdə tutulan proloq və final

2-2,5

9. Qısa dialoq (intermediya)

1-1,7

10. Həcvlər

1-2

11. Antrenin ədəbi işlənməsi

1-2

12. Oyunbaz antresi, gülməli rolların ifaçıları üçün antre

2-3,5

13. Pantomima, süjeti sirk tamaşası (libretto və mətn)

10-15

14. Sirk nömrəsi ssenarisi

3-5

15. Sirk attraksionun ssenarisi

7-12

16. Musiqili çıxış, sirk, yaxud estrada tamaşalarına musiqi

2-3,5

17. Marşlar, cəld rəqslər, intermessolar,

romanslar, digər xırda pyeslər, valslar2,5-4

18. Sirk yaxud estrada nömrələrini müşayiət etmək üçün nəzərdə tutulan kiçik musiqili əsərlər

1-1,5

19. Sirk yaxud estrada nömrələrinin musiqili kompilyativ tərtibatı

1-1,5

1

2

20. Süjetli estrada tamaşaları üçün ssenari və mətnlər

18-23

21. Kütləvi bayramlar üçün ədəbi ssenari

8-10
QEYD:

Estrada və sirk üçün yazılmış ədəbi əsərlərin tərcüməsi üçün orijinal əsərlərə görə nəzərdə tutulan miqdarın 50 faizi həcmində qonorar ödənilir.
22. Folklor xoreoqrafiyası əsasında səhnə üçün rəqs

8-10

23. Müəllif rəqsi

8-10


QEYD:

Kommersiya təşkilatları əsər sifariş verərkən, yaxud ilk kütləvi ifa hüququnu alarkən bu əlavədə göstərilən tarif dərəcələrindən asılı olmayaraq, əsərlərin dəyərini müqavilə əsasında sərbəst qiymətlərlə müəyyən edirlər. (Bu əlavədə göstərilən minimum dəyərdən az olmamaq şərti ilə).

__________________

Azərbaycan Respublikası Nazirlər

Kabinetinin 1995-ci il 1 fevral

tarixli 20 nömrəli qərarı ilətəsdiq edilmişdir

2 №-li əlavə
Təsviri sənət əsərlərinin sifariş əsasında yaradılmasına, yaxud onların

ilk nümayiş hüququnun alınmasına görə müxtəlif qonorarının

M İ Q D A R I


Əsərlərin növləri

əllif qonorarının miqdarı (minimum əmək haqqının misli ilə)

1

2

1. Dəzgah rəngkarlığı

1. Tematik tablo

15-100

2. Qrup portreti

15-100

3. Natürmort

10-60

4. Mənzərə

15-80

5. Etüd

10-40

6. Sərgi xarakterli teatr və kino eskizləri

10-40

II. Dəzgah qrafikası

1. Sulu boya

15-40

2. Quaş, tempera, pastelo

15-40

3. Portret

15-40

4. Mənzərə

15-40

5. Natürmort

5-30

6. Səhnə kostyumu eskizləri

5-20

7. Plakat

5-30

III. Heykəltəraşlıq

1. Çoxfiqurlu kompozisiya (1m-dək ölçüdə)

15-120

2. Yarım fiqur

15-120

3. Portret

15-120

4. Kiçik formalı heykəllər

15-120


QEYD:

Əsərlərin dəyəri müəyyən olunarkən işlənən materialın qiyməti də nəzərə alınır.
IV. Dekorativ tətbiqi

1. Xalça

20-100

2. Kilim

15-100

3. Saxsı, şamot və s.

15-60


QEYD:

Əgər əsər bədii cəhətdən yüksək səviyyədə, orijinal üslubda işlənibsə, onun dəyəri müstəsna hal kimi Ekspert-alqı komissiyası tərəfindən sərbəst qiymətlərlə müəyyən oluna bilər (müəllif qonorarları üçün ayrılmış vəsait daxilində).Ekspert-alqı komissiyası, digər hüquqi və fiziki şəxslər tərəfindən əsərlərin qiyməti müəyyən olunarkən onların mürəkkəbliyi, keyfiyyəti ölçüləri və texnologiyası nəzərə alınır.
________________
Yüklə 169,07 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə