Təsdiq edirəm: Kafedra müdiri “ ” 20 ILYüklə 40,24 Kb.
tarix22.11.2018
ölçüsü40,24 Kb.AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASITƏHSİLNAZİRLİYİ

AZƏRBAYCAN MEMARLIQ VƏ İNŞAAT UNİVERSİTETİ
Təsdiq edirəm:

Kafedra müdiri_____________

( )

“___”____________20___ ilFənn proqramı (sillabusu)

Kafedra Dizayn

Fənnin adı Mühitin dizaynı

1. Fənn haqqında məlumat:

Kodu ____________

Tədris ili 2014-2015 semestr IV

Fakültə Memarlıq

Qrup 112a3

Tədris yükü: mühazirə saat, seminar (məşğələ) 75saat,

laboratoriya saat. Cəmi __73___ saat.

Kredit: __________3____

Auditoriya: № 1004 II k

2. Müəllim haqqında məlumat:

Adı, atasının adı, soyadı və elmi dərəcəsi Aslanov Arif Malik o.baş müəllim

Kafedranın ünvanı: A.Sultanova, korpusIII ot.401.

Məsləhət saatları:

E-mail ünvanı:

İş telefonu: 43910453. Tələb olunan dərslik və dərs vəsaitləri:

1. “Dizayn əsasları”-Y Hacıyeva,R.M. Həsənov.

2. “Dizayn tarixi”-T.Ş.Bəkirova

3.” Mühit dizayn “ fənnindən bakalavr ücün fənn proq. Ə.Z.Vəkilova ,

L.F.Nəsənova, S.Q.Süleymanova.

4. Fənnin təsviri və məqsədi:

(Fənn haqqında qısa məlumat, onunla əlaqəli fənlər, fənnin tədrisinin məqsədi yazılı şərh olunur. Bu fənni öyrənməklə tələbələrin nəyi biləcəkləri, nəyə nail olacaqları və hansı vərdişlərə yiyələnəcəkləri qeyd edilir.)


Mühitin mövgeyindən ,təyinatından və statusundan asılı olaraq, şəhər daxilində kompleks şəkildə layihələndirilməsini öyrətmək. ”Mühit dizaynı” fənni konkret mahiyyət daşıyan mühit tiplərini təhlil edir. mühitin müxtəlifliyində şəhər və onun fraqmentlərinin təhlili haqqında, yerləşmə prinsipləri haqqında, mühit layihələndirilməsində hansı üsullardan istifadə etmə , şərait və miqyasa uygunlaşdırılmasının mühit təşkilində prinsiplərini tədris edir.

5.4. Kurs işləri (layihələri) dərslərinin mövzuları və qısa icmaları

Həftələr

Mövzunun adı və qısa icmalı

Saat

Tarix

1

2

3

4

1

Mövzu№1.

Tapşırığın verilməsi.
5

19.09.


2

Mövzu№2.

Şəhər mühitinin dizaynında tipoloji formalar -funksional, məkan və həndəsi fərqliliyində yaranan sistem .Mühit müxtəlifliyinin tərtibat prinsipləri haqqında izahat.
5

26.09.


3

Mövzu№3.

Mühitin formalaşma mərhələləri.Tapşırığın tərkibinin əsas məqamları.5

03.10

4

Mövzu№4.

Mühitin formalaşma mərhələləri. Tapşırığın tərkibinin əsas məqamları.5

10.10

5


Mövzu№5.

Şəhər mühitinin dizaynını formalaşdıran vasitələr. Mikro mühitin əsas funksional zonalaşması.
5

17.10

6

Mövzu№6.

Şəhər mühitinin formalaşmasının kompozisiya başlanğıcı(dizayn həcm elementləri və bu bədii komponentlərin bir- biri ilə bağlılığı).
5

24.10

7

Mövzu№7.
Sərbəst iş kimi ,layihənin birinci hissəsinə aid eskiz hazırlanması.


5

31.10

8

Mövzu№8.
Mühitdə modelləşmənin memarlıq məkan həllində bədii məsələlərin üsulları.


5

07.11


9

Mövzu№9.

Mühitdə modelləşmənin memarlıq məkan həllində bədii məsələlərinin üsulları.
5

14.11

10


Mövzu№10.

Mikromühitin əraziyə yerləşmə xarakteri və ətrafla əlaqələndirilməsi.

5

21.11

11


Mövzu№11.

Mühitin həcm –planlaşma həllındə utilitar-dizayn funksiyalarının əlaqəliyi.
5

28.11

12

Mövzu№12.
Mühitin həcm –planlaşma həllındə utilitar-dizayn funksiyalarının əlaqəliyi.5

05.12


13

Mövzu№13.

İşin ikinci hissəsi üzrə sərbəst eskiz tərtibatı.
5

12.12

14

Mövzu№14

Şəhər mühitinin bədii layihələndirilməsinin kompleks əsasları mikromühitin baş plan tərkibinin tərtibatı.5

19.12


15

Mövzu№15

Şəhər mühitinın bədii layihələndirilməsinin kompleks əsasları mikromühitin baş plan tərkibinin tərtibatı.5

26.12


5.5. Fənn üzrə sərbəst işlərin mövzuları

Sıra

№-si


Mövzunun adı

1.

Mühit dızaynı-onun müxtəlif funksiyaları.

2.

Layıhə konsepsiyasını birləşdirən dizayn və memarlıq mühiti.

3.

Mühitin bədii keyfiyyəti.

4.

Mühitin qəbul olunmasında miqyas və nisbət .

5.

Mühitin obrazında strukturun forma-sı

6.

Vizual kommunikasiyalar memarlıq mühitində.

7.

Qapalı memarlıq mühiti.

8.

Acıq memarlıq mühiti.

9.

İnteryer mühitinin formalaşması.

10.

İnteryer mühitinin zonalaşması.

11.

Müxtəlif funksiyalı mühitlər təşkili.

12.

İdman və istirahət mühiti.

13.

Ticarət mühitinin müasir tələblər üzrəformalaşması.

14.

Sənayə mühitinin yaradılması şərtləri.

15.

Turizm mühitinə qoyulan tələblər.

16.

Yaşayış mühitinin formalaşma prinsipləri.

17.

Rekreasiya mühitinin makromühitidə yeri

18.

Ekoloji mühitin müasir problemləri.

19.

Müasir memarlıq mühitində yeni texnologiya.

20.

İşıq və rəngin mühitinin qavranılmasında rolu.


6. Davamiyyətə verilən tələblər.

Dərsə davamiyyətə görə verilən maksimum bal 10 baldır. Balın miqdarı əsasən: tələbə semestr ərzində fənn üzrə bütün dərslərdə iştirak etdiyi halda ona 10 bal verilir. Semestr ərzində fənnin tədrisinə ayrılan saatların hər buraxılan 10 %-nə 1 bal çıxılır. Bütün fənlər üzrə semestr ərzində buraxılmış dərs saatlarının ümumi sayı normativ sənədlərdə müəyyən olunmuş həddən yuxarı olduğu halda tələbə imtahan sessiyasına buraxılmır və onun haqqında müəyyən qərar qəbul edilir.7. Qiymətləndirmə.

Tələbənin biliyi maksimum 100 balla qiymətləndirilir. Bundan 50 balı tələbə semestr ərzində, 50 balı isə imtahanda toplayır. Semestr ərzində toplanan 50 bala aşağıdakılar aiddir: dərsə davamiyyətə görə ─ 10 bal;sərbəst işə görə ─ 10 bal;məşğələ (seminar) və ya laborator dərslərin nəticələrinə görə - 30 bal.Əgər fənn üzrə kurs işi (layihəsi) nəzərdə tutulubsa, onda məşğşlə (seminar) vəlaborator dərslərinə görə 20 bal, kurs işinin (layihəsinin) hazırlanması vəmüdafiəsinə görə 10 bal verilir.

Tələbənin imtahanda topladığı balın miqdarı 17 baldan aşağı olmamalıdır. Fənn üzrə ayrılmış bütün saatların 30 %-dən çoxunda iştirak etməyən tələbə həmin fənnin imtahanına buraxılmır.

Fənn üzrə semestr ərzində toplanmış balın yekun miqdarına görə tələbənin biliyi Avropa Kredit Transfer Sisteminə (AKTS) görə aşağıdakı kimi qiymətləndirilir:

51 baldan aşağı – “qeyri-kafi” – F

51 - 60 bal – “qənaətbəxş – E

61 - 70 bal – “kafi” – D

71 - 80 bal – “yaxşı – C

81 - 90 – “çox yaxşı – B

91 - 100 – “əla” – A8. Davranış qaydalarının pozulması. Tələbə Universitetin daxili nizam-intizam qaydalarını pozduqda Əsasnamədə nəzərdə tutulan qaydada tədbir görülür.

9. Fənn üzrə tələblər, tapşırıqlar.

Mühitin tam qavranılması şəraitinə qoyulan tələblərin təhlilini aparmaq bacarığını öyrənmək. Öz daşıdığı funksiyaya tam cavab verən mühit təşkilində-psixologiya, fəlsəfə, elmi-tədqiqat, tarixi araşdırma kimi müxtəlif aspektlərin təyinatını aparmaq vərdişlərinə yiyələnmək.Tapşırıgın icrasında qrafikanın dili ilə məzmunun və layihə həllinin sifarişciyə tam catdırmaq qabiliyyətini formalaşdırmalı10. Tələbələrin fənn haqqında fikrinin öyrənilməsi.
Mühazirələrdə bütün mövzuların tələbə ücün qavranılan və qavranılmayan cəhətlərini sorgu vasitəsi ilə təyin etmək.Fənnin onların ixtisas secimində və gələcək layihələndirmə prosesində yerini təyin edə biləcəkləri haqqında diskusiyalardan nəticələrin alınmasını təmin etmək. Mühit dizaynı layihələndirilməsinin beynəlxalq tələbləri onlar üçün qəbul edilən olmalıdır, fikirlərini əsaslandırmalıdır.
Müəllim: Aslanov Arif Malik o._________ ( )
_____”________________ 20__ il.
Kataloq: external -> ckfinder -> userfiles -> files -> memarliquser -> files
files -> Təsdiq edirəm: Kafedra müdiri prof. T.Ə. Abdullayev “ 17 ” sentyabr
files -> Təsdiq edirəm: Kafedra müdiri “ ” 20 15 il Fənn proqramı (sillabusu) Kafedra
files -> Təsdiq edirəm: Kafedra müdiri “ ” 20 il Fənn proqramı (sillabusu) Kafedra
files -> Təsdiq edirəm: Kafedra müdiri: ProfessorNağiyev N. H. “ 11 sentyabr ” 2014 il Fənn proqramı (sillabusu) Kafedra
files -> AZƏrbaycan respublikasinin təHSİl naziRLİYİ azərbaycan memarliq və İNŞaat universiteti
files -> Təsdiq edirəm: Kafedra müdiri prof. T.Ə. Abdullayev 16 sentyabr 2014-cü il
files -> Təsdiq edirəm: Kafedra müdiri: ProfessorNağiyev N. H. “ 11 sentyebr ” 2015 il Fənn proqramı (sillabusu) Kafedra
files -> Təsdiq edirəm: Kafedra müdiri ( prof. T.Ə. Abdullayev )
files -> AZƏrbaycan respublikasitəHSİlnaziRLİYİ azərbaycan memarliq və İNŞaat universiteti Təsdiq edirəm: Kafedra müdiri
files -> “ ” 20 il Fənn proqramı (sillabusu) Kafedra

Yüklə 40,24 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə