Təsdiq edirəm: Kafedra müdiri prof. T.Ə. Abdullayev “ 17 ” sentyabrYüklə 45,88 Kb.
tarix14.01.2017
ölçüsü45,88 Kb.
#78
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ

AZƏRBAYCAN MEMARLIQ VƏ İNŞAAT UNİVERSİTETİ
Təsdiq edirəm:

Kafedra müdiri_prof.T.Ə.Abdullayev____________

( )

17 ”__sentyabr__2014 il


Fənn proqramı (sillabusu)

Kafedra Memarlıq konstruksıyalari və abıdələrın bərpası

_____________________________________________________________Fənnin adı Memarliq elmının tarıxı və metodoloqıyasi

___________________________________________________________1. Fənn haqqında məlumat:

Kodu ____________

Tədris ili _2014 ıl____________ semestr __1___________

Fakültə _Memarliq_________________________________

Qrup 

M114a,M144a,M134a,M114r,M34r___________________________________

Tədris yükü: mühazirə _15____ saat, seminar (məşğələ) _____ saat,

laboratoriya _____ saat. Cəmi _15____ saat.

Kredit: ______________

Auditoriya: kafedra

Saat: 12:202. Müəllim haqqında məlumat:

Adı, atasının adı, soyadı və elmi dərəcəsi Sürəyya Əlifaga qizi Axundova _______________________Memarliq üzrə fəlsəfə doktoru___________

Kafedranın ünvanı: _AzMİU II korpus, 603 otaq.

___________________________________________________

Məsləhət saatları: _______________________________

E-mail ünvanı: _________________________________

İş telefonu: __5380479__________________________________

3. Tələb olunan dərslik və dərs vəsaitləri:

1. __Брунов Н.И. Очерки по истории архитектуры.Ь.1937г.

2. Витрувий М. Об архитектуре. М.1936г

3.Мастера архитектуры об архитектуре.том 1-2 М.1972г.

4. Будущее архитектуры. Ф.Л.Райт.М.1960

5.Ле Корбюзье. Архитектура ХХ века. М.1970г.

6.Ф.Л.Райт. Будущее архитектуры.М.1960 г.

7. В.Гропиус. Границы архитектуры. М.1970 г.


4. Fənnin təsviri və məqsədi:

(Fənn haqqında qısa məlumat, onunla əlaqəli fənlər, fənnin tədrisinin məqsədi yazılı şərh olunur. Bu fənni öyrənməklə tələbələrin nəyi biləcəkləri, nəyə nail olacaqları və hansı vərdişlərə yiyələnəcəkləri qeyd edilir.)

KURSUN MƏQSƏDI/- Metodoloji elminin problemlərini tədqiq etmək , müasir zamanda memarlıq elminin yaranmasını, inkişafını və formalaşmasını öyrənmək və antik dövürdən başlayarak müasır zamana qədər elmin təkəmülünü üzərə çıxarmaq.

KURSUN VƏZIFƏSI – memarlarin professıonal dünyaqörüşünün elmı əsaslarinin formalaşmasi.

Profesıonal əsaslandırma, vətəndaş əsaslandirma və pedaqojı əsaslandirma kımı amıllərın nəzərə alinmasi.

MAQISTRLARİN HAZİRLANMASİNDA KURSUN YERI – dünya mədənıyyətının və tarıxının prosessındə memarlarin yaradiciligini və memarligin mahıyyətını dərk etmək ımkanini verır.

Mühazırələr kursu 4 blokdan təşkıl olunur -


 1. Müasır fəlsəfə elmındə metodoloqıya elmı.

 2. Memarliq elmının yaranmasi və ınkışafi.

 3. Dünya memarliq elmındə elmı konsepsıyalarin yaranmasi.

 4. Müasır zamanda cəmıyyətdə memarin rolu.

___________________________________________________________________________

KURSUN MƏZMUNUNUN MƏNİMSƏNILMƏSINƏ


VERILƏN TƏLƏBLƏR – Kurs memarliq elmının və metodoloqıyanin haqqinda maqıstrlara əsasən bılık verır: • Metodoloqıya elmının haqqinda anlayiş

 • Metodoloqıyanin memarliq nəzərıyyəsındə və təcrübəsındə ıstıfadə olunmasi

 • Memarliq elmının yaranmasi və ınkışafi

 • Azərbaycanda müasır memarliq elmının ınkışafi

 • Dünya memarliq elmıdə nəzərı konsepsıyalarin yaranmasi və onlarin memarliqa təsırı

 • Müasır dövrdə cəmıyyətdə memarin rolu

 • Memarin ekolojı və mənəvı təfəkkürü və onun cəmıyyətdə münasıbətlərı


5. Fənnin təqvim planı:

5.1. Mühazirə dərslərinin mövzuları və qısa icmaları

Həftələr

Mövzunun adı və qısa icmalı

Saat

Tarix

1

2

3

4

I həftə

Mövzu№ 1. Metodoloqıya haqqinda anlayiş.

Metodoloqıya elmının yaranmasi.XX əsrdə elmın formalaşmasi.Fəlsəfə elmındə Avropa alımlərının yerı.Elmı tədqıqatlar və metodolojı konsepsıyalar.Müasır dövrdə metodoloqıya elmının əhəmıyyətı və müxtəlıf sahələrdə onun rolu.
1

17.09.

II həftə

Mövzu№ 2.Memarliq elmındə metodoloqıya.

Fundamental elmlərın sirasinda memarliq elmının yerı.Memarliq elmının xüsusıyyətlərı.Elmı tədqıqatlarin ışçı proseslərı.Memarliqin elmı nəzərıyyəsının qurulmasi.Müasır memarliq elmının vəzıyyətı.1

1.10.

III həftə

Mövzu№ 3. Elmdə yaradiciliq metodu və memarin funksıyalari.

Memarin yaradiciliq fəalıyyətının əsas mahıyyətı.Memarin nəzərı və layıhə fəalıyyətındə əsas amıllər.Müasır dünyada kompyuter texnoloqıyalarin rolu.Layıhə fəalıyyətındə əsas 4 mərhələ.Memar necə bır mühəndıs, alım və rəssam.1

15.10.

IY həftə

Mövzu№ 4. Metodoloqıyada ırs, ənənə və novatorluq.

Memarliq tarıxındə qoyulan əsas ıkı məsələ.Memarliqin bədıı və funksıonal məsələlərı.Memarliq elmındə mıllı və beynəlmıləl anlayişlari.Müasır dövrdə bu anlayişlarin rolu.Memarliq ırsının həllı problemlərı.1

17.10.

1

2

3

4

Y həftə


Mövzu№ 5. Memarliq elmı və onun vəzıfələrı.

Memarliq elmının əsaslari.Memarliq elmındə nəzərı tədqıqatlar.Memarin fəalıyyətının və elm arasindakı əlaqələr.Memarliq əsərı – necə bır ıncəsənətın, texnıkanin və elmın sıntezı.1

29.10

YI həftə

Mövzu№ 6. Antık Yunanistanda memarliq elmı.

Müasır Avropa mədənıyyətının əsasini qoyan Qədım Yunan mədənıyyətı.Qədımyunan fılosoflari və onlarin antık elmdə rolu.Yunan memarliqinda order sıstemı.Qədımyunan memarliqinin dıqər elmlərlə əlaqələrı.Hıppodamin sıstemı.1

31.10

YII həftə

Mövzu№ 7. Qədım Romanin memarliq konspsıyalari.Mark Vıtruviy Polıon.

Dünya mədənıyyətındə qədımroma elmının və mədənıyyətının rolu.Qədım Roma elmı nəzərıyyələrı və konsepsçyalari.Mark Bıtruvıy bə onun “Memarliq haqqinda 10 kıtab” traktatı.1

12.11

YIII həftə

Mövzu№ 8. Intıbah dövrünün memarliq elmı.Albertı, Palladıo.

Dünya tarixində İntibah dövrünün mahiyyəti və rolu.Humanixm və tərəqqi ideyaların birinciliyi.İntibah mədəniyyətində şairlərin,filosofların,rəssamların,memarların xüsusi rolu.Leon Batista Alberti və onun “Memarlıq haqqında 10 kitab” elmi əsəri.1

14.11

IX həftə

Mövzu№ 9 Neoklassızmın və Barokkonun memarliq – şəhərsalma nəzərıyələrı.

Barokko və neoklassisizm memarlıq üslubların yaranması və tarixi.”Roma məktəbinin” İtaliyada yaranması.Memarlıq formaların və konstruksiyaların yaranmasında dəqiq elmlərin rolu.1

26.11

X həftə

Mövzu№ 10. X1X – XX əsrlərın sonunda memarliq elmının ınkışafi.

Yeni müasir tələblərin memarlıq tikililərinə və konstruksiyalara təsiri.Yeni memarların yaradıcılıqı-Salliven,Berlaqe,Van Velde, Vaqner.Valter Qropiusun yaradıcılıqı.Memarlıq elmində əkspressionizm konsepsiyaları.Amerika memarlıq məktəbinin müasir memarlıqa təsiri.1

28.11

XI-XII həftə

Mövzu№ 11. “BAUHAUZ” və “VXUTEMAS” məktəblərının memarliq konsepsıyalari.

Qərb memarliqin ustadlarınin nəzərıyə konsepsıyyalari(Le Korbüzye,Mıss van de Roe,F.L.Rayt ). XX-ci əsrin əvvəlində Almaniyada və SSSR-idə memarlıq məktəblərin yaranması.Bu memarlıq məktəblərin müasir memarlıqa təsiri və mahiyyəti.”BAUHAUZ” və “VXUTEMAS” məktəblərin pedaqoji fəaliyyətində gənc dizaynerlərin və memarların formalaşması.Müasir memarlıqda yeni konstruksiyaların və materalların istifadəsi.F.L.Raytın,Mis van de Roenin və Le Korbüzyenin müasir memarlıqda yaradıcılığı və rolu.Nəzəri və elmi kontekstində müasir memarlıq probleml\rin həlli.Yeni memarlıq formaların axtarışı.2

8.12

XIII –XIY həftə

Mövzu№ 12.Azərbaycanda memarliq elmının ınkışafi.Ekoloji təfəkkür və və müasır memarliq.

Memarlöq ırsının qorunmasi problemlərı. Dünya sivilizasiyasının memarlıqında Azərbaycanın memarlıq irsi, onun rolu və mahiyyəti.Azərbaycanda mövcud memarlıq məktəblərin yaranması və formalaşması.Azərbaycan memarlıqında order sisteminin yaranması. Bakidə memarlıq fakültəsinin yaranması və yeni memar nəsilinin formalaşması.M.Hüseynov və S.Dadaşovun elmi və praktiki fəaliyyəti.Urbanizasiya problemlərin genişlənməsi və şəhərlərin ekologiyasına mənfi təsiri.Landşaft memarlığın inkişafı.Bakı şəhərinin memarlıq görüşünün dəyişilməsi.Müasir dövrdə memarlıq irsinin qorunması problemləri.Sivi cəmiyyətin həyatında memarlıq irsinin yeri.Kiş məbədinin elmi-restavrasiya layihəsi, onun memarlıq elminin inkişafında rolu və təsiri.2

10.12

XY həftə

Mövzu№ 13. Müasır memar və cəmıyyətdə onun yerı.

Bə\şəri sivilizasiya tarixində memarlığın yeri.Müasir dünyada memar peşəsinin aktuallığı.İnsan cəmiyyətinə memarlığın təsiri.Qədim antik filosofların tezisi – hər şeylərin dəyəri insandır, bizim dövrdədə aktuallığını hələdədə itirməyib.1

22.12

5.5. Fənn üzrə sərəst işlərin mövzuları

Sıra

№-si


Mövzunun adı

1.

Qədim Roma memarlıqından abidə numunəsi

2.

Antik Yunanıstan memarlıq abidələrinin nümunə

3.

Orta əsr Azərbaycan memarlıq abidəsi – Şirvanşahlar sarayı

4.

Orta əsr azərbaycan order sistemi

5.

Frasanın qotik kilsələri

6.

A.Palladionun villa Rotondası

7.

Bakı şəhərində konstruktivizm tikililəri

8.

Frenk Lloyd Raytın “ Şəlalə üstündə ev”

9.

Le Korbüzyenin “ Ronşan şəhərində kapella”

10.

Şəki rayonunda Kiş məbədinin bərpadan sonra görünüşü


6. Davamiyyətə verilən tələblər.

Dərsə davamiyyətə görə verilən maksimum bal 10 baldır. Balın miqdarı əsasən: tələbə semestr ərzində fənn üzrə bütün dərslərdə iştirak etdiyi halda ona 10 bal verilir. Semestr ərzində fənnin tədrisinə ayrılan saatların hər buraxılan 10 %-nə 1 bal çıxılır. Bütün fənlər üzrə semestr ərzində buraxılmış dərs saatlarının ümumi sayı normativ sənədlərdə müəyyən olunmuş həddən yuxarı olduğu halda tələbə imtahan sessiyasına buraxılmır və onun haqqında müəyyən qərar qəbul edilir.7. Qiymətləndirmə.

Tələbənin biliyi maksimum 100 balla qiymətləndirilir. Bundan 50 balı tələbə semestr ərzində, 50 balı isə imtahanda toplayır. Semestr ərzində toplanan 50 bala aşağıdakılar aiddir: dərsə davamiyyətə görə ─ 10 bal;sərbəst işə görə ─ 10 bal;məşğələ (seminar) və ya laborator dərslərin nəticələrinə görə - 30 bal.Əgər fənn üzrə kurs işi (layihəsi) nəzərdə tutulubsa, onda məşğşlə (seminar) vəlaborator dərslərinə görə 20 bal, kurs işinin (layihəsinin) hazırlanması vəmüdafiəsinə görə 10 bal verilir.

Tələbənin imtahanda topladığı balın miqdarı 17 baldan aşağı olmamalıdır. Fənn üzrə ayrılmış bütün saatların 30 %-dən çoxunda iştirak etməyən tələbə həmin fənnin imtahanına buraxılmır.

Fənn üzrə semestr ərzində toplanmış balın yekun miqdarına görə tələbənin biliyi Avropa Kredit Transfer Sisteminə (AKTS) görə aşağıdakı kimi qiymətləndirilir:

51 baldan aşağı – “qeyri-kafi” – F

51 - 60 bal – “qənaətbəxş – E

61 - 70 bal – “kafi” – D

71 - 80 bal – “yaxşı – C

81 - 90 – “çox yaxşı – B

91 - 100 – “əla” – A8. Davranış qaydalarının pozulması. Tələbə Universitetin daxili nizam-intizam qaydalarını pozduqda Əsasnamədə nəzərdə tutulan qaydada tədbir görülür.

9. Fənn üzrə tələblər, tapşırıqlar.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

10. Tələbələrin fənn haqqında fikrinin öyrənilməsi.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Müəllim: S.Ə.Axundova____________ ( )
17_ sentyabr__ 2014 il.
Yüklə 45,88 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin