Təsdiq edirəm: Məkəbin direktoru


) Duru sulfat turşusu ilə reaksiyaya girməyən metalları göstərinYüklə 0,49 Mb.
səhifə3/4
tarix22.02.2020
ölçüsü0,49 Mb.
1   2   3   4

2) Duru sulfat turşusu ilə reaksiyaya girməyən metalları göstərin.

A) Mg, Al B) Hg, Fe C) Ca, Zn D) Cu, Hg


3) Dəyişmə reaksiyası hansıdır?

A) CaO+SO3CaSO4

B) Zn+2HClZnCl2+H2

C) Ca(OH)2+H2SO4CaSO4+2H2O

D) Cu(OH)2CuO+H2O
4) Neytrallaşma reaksiyası ilə 37 q kalsium-hidroksiddən neçə mol kalsium-xlorid almaq olar?CAVAB_______________________________
5) PP2O5H3PO4Z+2Y çevrilməsində Z hansı maddədir?

A) O2 B) Na3PO4 C) Na2HPO4 D) H2O


6) Hansı reaksiyanın tənliyi səhvdir?

A) HCl+AgNO3AgCl+HNO3B) 2H3PO4+3Ca(NO3)2Ca3(PO4)2+4HNO3

C) H2SO4+NaNO3NaHSO4+HNO3

D) K2SO4+2HCl2KCl+H2SO4
7) Neytrallaşma reaksiyası hansıdır?

A) NaOH+CO2NaHCO3

B) NaOH+HClNaCl+H2O

C) 2KOH+CuSO4Cu(OH)2+K2SO4

D) Na2SO4+BaCl2BaSO4+2NaCl
8) Hansı reaksiya tənliyi doğrudur?

A) SO3+NaOHNaHSO3

B) Al2O3+6HCl2AlCl3+3H2O

C) Ca(OH)2+HNO3CaNO3+H2O

D) MgCO3MgO+CO
9) Amfoter oksidlər hansı kimyəvi xassəsi ilə başqa oksidlərdən fərqlənir?

A) yalnız qələvilərlə reaksiyaya girməsilə

B) yalnız turşularla kimyəvi reaksiyaya girməsilə

C) həm turşular, həm də turş duzlarla reaksiyaya girməsilə

D) nə turşular, nə də qələvilərlə reaksiyaya girməməsilə

10) 2H2S + 3O22SO2 + 2H2O (buxar) reaksiyasının tarazlığı hansı halda alınan məhsullar tərəfə yönələcəkdir?

1.Su buxarı kənar edildikdə

2.O2-nin qatılığı azaldıqda

3.Təzyiq artırıldıqda

4.Təzyiq azaldıldıqda

5. O2-nin qatılığı artırıldıqda


11) Temperatur əmsalı =3 olan reaksiyanın sürəti 500C-də 0,05 mol/lsan-dir.Temperaturu 600C-dək yüksəltsək, reaksiyanın sürəti neçə mol/lsan olar?

A) 0,10 B) 0,15 C) 0,015 D) 1,5 E) 2,0012) Tarazlıq halında qatılığı O2 = 0,02 mol/l, NO=0,1 mol/l olan N2 +O22NO reaksiyasında oksigenin başlanğıc qatılığını hesablayın.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________


13) Reaksiyanın 100C-də orta sürəti =0,02 mol/lsan-dir.Temperatura a) 400C ; b) 00C olduqda reaksiyanın sürəti necə dəyişəcəkdir (=2-dir)?

A) 8 dəfə artır, 2 dəfə azalır

B) 8 dəfə azalır, 2 dəfə artır

C) 4 dəfə artır, 2 dəfə azalır

D) 2 dəfə artır, 2 dəfə azalır
14) Temperaturu azaltdıqda və təzyiqi yüksəltdikdə hansı reaksiyanın tarazlığı alınan məhsul tərəfə yönələcək?

A) CaCO3 CaO + CO 2 – Q

B) 3H2 + N2 2NH3 + Q

C) N2 + O2 2NO – Q

D) H2 + Cl2 2HCl + Q

E) CO + H2O(buxar) CO2 + H2 + Q


15) 2SO2 + O2 2SO3 + 96 kC reaksiyasının tarazlığı hansı şəraitdə alınan məhsul tərəfə (sağa) yerini dəyişər?

1. O2-nin qatılığı artdıqda

2. SO2-nin qatılığı artdıqda

3.Təzyiq azaldıqda

4.Temperatur yüksəldikdə

5. SO3-ün qatılığı artırıldıqda

A) 1, 2 B) 1, 3 C) 1, 4 D) 2, 3 E) 4, 5

Duzgun cavabların sayı:_____________

Səhv cavabların sayı:_______________

Qiymət:_______________

Komissiya üzvləri:1.

Təsdiq edirəm: Məkəbin direktoru:___________

Biologiya VIII Sinif Böyük Summativ qiymətləndirmə №1

Şagirdin soyadı adı:________________________ Tarix_________________

1.İnsana xas olan toxuma qrupu deyil?

A)əzələ toxuması B)sinir toxuması C)epiteli toxuması

D)əsas toxuma E)birləşdirici toxuma
2.Hansı insanın bioloji hərəkət verici qüvvəsinə aiddir?

A)irsi dəyişkənlik B)əmək C)şüur D)nitq E)ictimai həyat tərzi


3.İnsan orqanizmində döş boşluğunda yerləşir:

1.nəfəs borusu 2.mədə 3.ağciyər 4.qida borusu 5.qaraciyər 6.böyrək

A)1,3,4 B)2,5,6 C)2,4,6 D)3,4,5 E)1,3,6
4.Verilənlərdən hansı insanın mərkəzi sinir sisteminə aid deyil?

A)onurğa beyni B)beyincik C)onurğa beyni kanalı

D)periferik sinirlər E)ara beyin
5. Hansılar periferik sinir sisteminə aiddir?

1.baş beyin 2.sinirlər 3.onurğa beyni 4.sinir düyünləri

A)1,2 B)1,4 C)2,3 D)2,4 E)3,4
6.Sinir toxumasında 300 neyron olarsa ,toxumada cəmi neçə hüceyrə olar?

A)300 B)3000 C)3300 D)330 E)33


7.Böyük yarımkürələr qabığının hansı hissəsi zədələnərsə dad hissiyatı itər?

A)alin payı B)təpə payı C)ənsə payı D)gicgah E)mərkəzi şırım


8.Verilənlərdən hansı daxili sekresiya vəzilərinə aiddir?

A)tər B)süd C)mədə D)yumurtalıq E)hipofiz


9.Aşağıda verilmış hansı vəzi bədənimizdə fosfor və kalsium mübadiləsini tənzimləyir?

A)Qalxanabənzər vəzi B)Timus vəzi C)qalxanabənzər ətraf vəzilər

D)mədəaltı vəzi E)Epifiz
10.Miksedema xəstəliyi hansı vəzin hormonları normadan az olduqda ortaya çıxır?

A)böyrəküstü B)mədəaltı C)qalxanabənzər D)hipofiz E) epifiz


11.Uyuğunluğu müəyyən edin.


Beyincik

Hərəkətləri tənzimləyir 1 1
Səmt reflekslərini tənzimləyir 2
Orta beyin

Tarazlığı tənzimləyir 3
əzələlərin tonusunu tənzimləyir 4

12.Qarışıq sümüklər hansılardır?

A)gicgah və kürək sümüyü B)bud və əl darağı sümüyü C)fəqərə və almacıq sümüyü D)qabırğa və körpücük sümüyü E) mil və dirsək sümüyü


13.Sümüklərdən hansı yuxarı ətrafın sərbəst hissəsinə aiddir?

A)kürək sümüyü B)bud sümüyü C)körpücük sümüyü

D)dirsək sümüyü E)döş sümüyü
14.Verilmiş xüsusiyyətlər hansı əzələ toxumasına aiddir?

1.birnüvəlidir 2.lifləri dolaşıq deyil 3.qeyri-iradidir

A)saya əzələ toxumasına B)eninəzolaqlı əzələ toxumasına C)eninəzolaqlı ürək tozumasına D)mexniki toxumaya E)əsas toxumaya
15.Leykositlər harada əmələ gəlir?

1.qırmızı sümük iliyində 2.qaraciyərdə 3.dalaqda 4.böyrəkdə 5.limfa düyünlərində

A)3,4 B)2,4,5 C)1,3,5 D)1,2,3 E)1,4
16.Qan hansı toxuma növünə aiddir?

A)epiteli toxuması B)əzələ toxuması C)qığırdaq toxuması D)birləşdirici toxuma


17.Kiçik qan dövranında qan sadalanan hissələrin hansından axmaz?

A)ağciyər arteriyasından B)sağ mədəcikdən

C)sol qulaqcıqdan D)aortadan E)ağciyər venasından
18.Bu xəstəlik irsən keçir,qanın laxtalanma qabiliyyəti pozulur.Söhbət hansı xəstəlikdən gedir?

A)Talassemiya B)Animiya C)Lekoz D)Qan azlığı E)Hemofliya


19.Göstərilən əlamətlərə görə uyğun orqanların adlarını müəyyən edin.

1.Səsin yaranmasını təmin edir.____________________

2.Burun boşluğu ilə udlağı birləşdirir ._________________

3.İçərisindəki kirpiklər havadakı zərərli maddələri tutur.____________

4.Qabırğaarası əzələlərlə birlikdə nəfəsalma və nəfəsvermə prosesində iştirak edir._______
20.Rəngsiz və qanlı bəlğəm,çəki itkisi,temperatur,tərləmə,nəfəsalma və öskürmə zamanı ağrı.Bunlar hansı xəstəliyin əlamətləridir?

A)Vərəm B)Angina C)Bronxit D)Laringit E)Faringit


Duzgun cavabların sayı:_____________

Səhv cavabların sayı:_______________

Qiymət:_______________

Komissiya üzvləri:1.
Təsdiq edirəm: Məkəbin direktoru:___________

Coğrafiya VIII Sinif Böyük Summativ qiymətləndirmə №1

Şagirdin soyadı adı:________________________ Tarix_________________

1.Tematik xəritələrə aiddir:

1.fiziki xəritə.2.siyasi xəritə 3.torpaq xəritəsi.4.İqtisadi xəritə.5.Əhali xəritəsi. 6.Kompleks xəritə.


2.Cədvəli doldurun:Kanada, Madaqaskar, Qazaxıstan, Azərbaycan, Surinam, Somali, Bruney, İsveç.

Günəşin zenitdə olduğu ölkələr

Günəşin zenitdə olmadığu ölkələr


3.Siklona xas olan xüsusiyyətləri seçin:

1.Havanın enən hərəkəti,rütubətliyin az olması.

2.Mərkəzdə yüksək,kənarlarda alçaq atmosfer təzyiqi.

3.Küləyin sürətinin mərkəzə doğru artması.

4.Mərkəzdə təzyiqin normal atmosfer təzyiqindın az olması.

5.Şimal yarımkürəsində saat əqrəbinin hərəkəti istiqaməyində olması.

6.Tropik tayfunların əmələ gəlməsi.

A)3,4,6. B)1,2,5. C) 1,4,6. D)2,3,5.


4. 1:2000000 miqyaslı xəritədə 8 sm2 olan taxıl zəmisinin həqiqi sahəsini tapın.

A)900 km2 B)3200 km2 C) 1600 km2 D) 2500 km2


5.Materikləri işıqlanma qurşaqlarında yerləşməsinə görə cədvəli doldurun:

Işıqlanma qurşağı

Avrasiya

Afrika

Şm.Amerika

C.Amerika

Avstraliya

Antarktida

TropikMülayimQütb.
6.Mussonların təsirinə məruz qalan əraziləri seçin:

1.Malakka y.a.2.Madaqaskar a.3.Alyaska y.a. 4.Kuril a.-rı. 5.Şimal d. 6.Yapon d.

A)1.2.3. B)4.5.6. C)1.4.6. D)2.3.5.
7.Tokio (140 0 ş.u.) hansı saat qurşağında yerləşir?
8.Cədvəlidoldurun:

Böyük litosfer tavaları

Kiçik litosfertavaları9.Bakı (III saat qurşağı) ilə London (0 saat qurşağı) arasında neçə saat vaxt fərqi var?
10.Cədvəli doldurun:

Lavraziya

Hondvana
11.Daimi küləklərin təsirinə məruz qalan əraziləri seçin:

1.Malakka y.a.2.Madaqaskar a3.Alyaska y.a. 4.Kuril a.-rı. 5.Şimal d. 6.Yapon d.

A)1.2.3. B)4.5.6. C) 1.4.6. D)2.3.5.
12..İzoxətlər üsulu ilə təsvir edilən göstəricilər müvafiq olaraq adlanır:

Göstəricilər

Eyni kəmiyyətə malik xətlər

Temperatur
Yağıntıların paylanması
Atmosfer təzyiqinin paylanması
Mütləq hündürlük

13.Materik tipli litosfer tavalarını seçin: 1.Ərəbistan..2.Filippin.3.Avrasiya.4.Kokos.5.Karib.6.Afrika.
14.Soyuq cəbhəyə aid olan əlamətləri seçin:

1.Temperatur artır.2.Atmosfer təzyiqi artır. 3.Hava soyuyur.4.Topa buludlar yaranır. 5.Soyuq hava geri çəkilir.6.Atmosfer təzyiqi azalır.

A) 1, 4,5. B) 2,3,6. C) 2,3,4. D) 1,5,6.
15.Pangeya materiki parçalanaraq hansı materikləri əmələ gətirmişdir?

A) Hondvana və Tetis materiklərini

B) Lavrasiya və Hondvana materiklərini

C) Avrasiya və Şimali Amerika materiklərini

D) Afrika və Cənubi Amerika materiklərini

E) Lavrasiya və Tetis materiklərini


16.Okean novları əmələ gəlir:

A) Okean və materik tipli litosfer tavalarının konvergent sərhəddində

B) Okean tipli litosfer tavalarının bir – birindən divergent sərhəddində

C) Materik və okean tipli litosfer tavalarının divergent sərhəddində

D) Okean tipli litosfer tavalarının konvergent sərhəddində

E) Materik tipli litosfer tavalarının konvergent sərhəddində

Duzgun cavabların sayı:_____________

Səhv cavabların sayı:_______________

Qiymət:_______________
Komissiya üzvləri:1.

Təsdiq edirəm: Məkəbin direktoru:___________

Həyat bilgisi VIII Sinif Böyük Summativ qiymətləndirmə №1

Şagirdin soyadı adı:________________________ Tarix_________________
1.Mayelərin xassələrinin elmi şəkildə öyrənilməsinə kim tərəfindən başlanılmışdır?

A) Aristotel B) Arximed C) Plutarx D) Ptolemey E) Kopernik


2.Hansı amorf maddədir?

A) duz B) buz parçası C) mum D) metal E) qiymətli daşlar


3.Qazlar asanlıqla sıxılır çünki _____________________________________________________
4.Heliosentrik nəzəriyyənin müəllifi kimdir?

A) Arximed B) Hipparx C) Ptolemey D) Kopernik E) Aristotel


5.Böyük siyasi əhəmiyyəti olan beynəlxalq müqavilə necə adlanır?

A) Xartiya B) Konvensiya C) Çati D) İnvestisiya E) Pakt


6.Milli azlıqların müdafiəsinə dair 1995-ci ildə hansı müqavilə bağlanmışdır?

A) Çərçivə Konvensiyası B) Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyası

C) Amerika Konvensiya D) Afrika Xartiyası E) Beynəlxalq Konvensiya
7.Qadınların siyasi hüquqlarına dair 1952-ci il konvensiyası hansı kateqoriyaya aiddir?

A) Ayrı-ayrı qrupların müdafiəsinə yönəlmiş müqavilələr B) ümumi müqavilələr

C) ayrı-seçkilik məsələlərinə aid olan müqavilələr D) xüsusi müqavilələr
8.Əmtəələrin və qiymətli kağızların satışı ilə məşğul olan topdan bazar necə adlanır?

A) investisiya B) sığorta C) birja D) konvensiya E) azad zona


9.Maddələr hansı hallarda mövcud ola bilər?_______________________________________
10.Qədim Misirdə məhkəmə orqanlarını kim idarə edirdilər?

A) firon B) çati C) vəzir D) ruhani E) hakim


11.Milli Məclis öz işini ildə neçə dəfə çağırılan sessiyaları vasitəsilə həyata keçirir?

A) 1 B) 5 C) 4 D) 2 E) 3


12.Azərbaycan Respublikasında icra hakimiyyəti kimə məxsusdur?

A) Baş nazirə B) İcra başçılarına C) MM-in sədrinə D) Prezidentə E) Ombudsman13.Beynəlxalq insan hüquqlarının tarixi ilk dəfə hansı təşkilatın nizamnaməsində əks olunmuşdur?

A) ATƏT B) NATO C) AB D) MDB E) BMT


14.İnsan hüquq və azadlıqlarını hüquqi sənəd çərçivəsində təsbit etmək məqsədilə 1966-cı ildə iki müqavilə imzalandı.Bunlar hansılardır?_______________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
15.Azərbaycan Respublikasının ilk milli Konstituisyası nə vaxt qəbul olunub?

A) 17 noyabr 1995-ci il B) 18 oktyabr 1991-ci il C) 28 may 1918-ci il D) 12 noyabr 1995-ci il


16.Ümumdünya İnsan Hüquqları Bəyannaməsi neçə maddədən ibarətdir?

A) 30 B) 25 C) 35 D) 40 E) 50


17.Bərk cismin suya atdıqda çox az bir zamanda onun mayenin səthində yəqin etmək olur.Bu mayenin səthinin sanki elastik bir pərdə ilə örtüldüyünü söyləyir.Mayenin bu xassəsi necə adlanır?

A) fiziki xassə B) kimyəvi xassə C) səthi gərilmə D) dartılma E) genişləmə


18.Xartiya nədir? ____________________________________
19.Varfolomey gecəsində baş verənlər nəticəsində ordakı insanların hansı hüququ pozulmuşdur?

A) irqi B) din C) dil D) təhsil E) iş


20.Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Məhkəməsinin hakimlərini kim təyin edir?

A) Milli Məclis B) Prezident C) Baş Nazir D) Ombudsman E) Baş prokuror

Duzgun cavabların sayı:_____________

Səhv cavabların sayı:_______________

Qiymət:_______________
Komissiya üzvləri:1.

Təsdiq edirəm: Məkəbin direktoru:___________

Texnologiya VIII Sinif Böyük Summativ qiymətləndirmə №1

Şagirdin soyadı adı:________________________ Tarix_________________

1.Etiket nədir?

A) İnsanların cəmiyyətdə davranış normaları və qaydaları

B) Doğru danışmaq, verdiyi sözü yerinə yetirmək

C) Ətrafdakı insanlarla qarşılıqlı münasibətdə mədəni və nəcib davranış

2. Büdcə nədir?

A) Müəyyən zaman kəsiyində gəlirin və xərcin planlaşdırılmasıdır

B) Məqsədləri həyata keçirmək üçün pul ehtiyatının yaradılmasıdır

C) Pulun daşınmaz əmlaka yatırılmasıdır

3. Qoyun südünün tərkibində vardır:

Yağlar-

Zülallar-Süd şəkəri-

Mineral duz və vitaminlər-

Uyğun olanları yerinə yazın.

1. 4,5-6% 2. 4,6% 3. 6-8% 4. 0,8%

4. On baş qoyun üçün neçə m2 ağıl lazımdır?

A) 20-40 m2 B) 30-40 m2 C) 20-50 m2


5. Ağac üzərində oyma nədir?

A) Ağacın səthinin boyanmasıdır

B) Ağacın kəsici alətlərlə doğranması və kəsilməsidir

C) Ağacın bədii işlənməsidir


6. Ağac üzərində oyma işləri üçün iskənələri təyin edin.

1) Yastı düz iskənə 2) Orta nov şəkilli iskənə

3) Dairəvi nov şəkilli iskənən 4) Yarımdairəvi nov şəkilli iskənə

5) Künclü iskənə 6) Yastı çəpinə iskənə


7. Hansı fikir çekonkaya aid deyil?

A) Dekorativ-tətbiqi incəsənətin növlərindən biridir

B) Metal üzərində naxışsalmadır

C) Əl ilə təsvirin işlənməsidir


8. “Aksonometriya” sözü nə deməkdir?

A) Oxlar üzrə ölçmək B) İkiqat ölçmə C) Bərabər ölçmə


9. Detalın və onun hazırlandığı materialın adını, təsvirin miqyasını çertyojda nəyə əsasən öyrənmək olar?

A) Əsas yazıya görə B) Görünüşlərə görə C) Baş görünüşə görə

10. Bu üsul üçün lazım olan əmək alətləri rəngsaz malası və rəngsaz qaşıyıcısıdır. Rəngin çıxarılmasının hansı üsulundan söhbət gedir?

A) Mexaniki B) Termiki C) Kimyəvi

11. Penopolistirol plitələr tavana necə yapışdırılır?

A) Plitələr sağdan sola yapışdırılır

B) Dioqnal boyunca yapışdırılır

C) Mərkəzdən kənara doğru yapışdırılır

12. Mənzillərin su təchizatı dedikdə nə başa düşülür?

A) Suyun su istifadəçilərinə lazım olan miqdarda verilməsi

B) Mənzillərin çirkab sularının bir mərkəzə yığılması

C) İsti və soyuq suyun lazım olan miqdarda verilməsi


13. Biri xidmət sahəsi deyildir:

a) mənzil-kommunal c) təhsil

b) səhiyyə d) nəqliyyat
14. Büdcə nədir?

a) Müəyyən zaman kəsiyində gəlirin və xərcin planlaşdırılmasıdır

b) Məqsədləri həyata keçirmək üçün pul ehtiyatının yaradılmasıdır

c) Pulun daşınmaz əmlaka yatırılmasıdır

d) Ailə üzvlərinin əmək haqqı
15. Şəxsi büdcə nədir?

a) Bir fərdin müəyyən zaman kəsiyində gəlirinin və xərcinin planlaşdırması

b) Bir ailənin gəlir və xərcinin planlaşdırılması

c) Dövlətin gəlir və xərcinin planlaşdırılması

d) Xərclərin planlaşdırılması
16.Hansı heyvanın südü ana südünə yaxındır?

a) Qoyun b) Camış c) Keçi d) İnək


17. On baş qoyun üçün neçə m2 ağıl lazımdır?

a) 20-40 m2 b) 30-40 m2 c) 20-50 m2 d) 25-30 m2


18.Müstəvi qanovcuqlu oymanın növləri hansılardır?

a) Kəsmə və bıçqılama ilə oyma b) Kəsmə və qabarıq oyma

c) Qövsvarı və qabarıq oyma d) Həndəsi və kontur üzrə oyma
19. Ağac üzərində oyma hansı alətlərin köməyi ilə aparılır?

a) mişar və isgənə b) bıçaq və isgənə c) rəndə və isgənə d) bıçaq və rəndə

20. Çekanka nədir?

a) Metal üzərində naxışsalma b) Oduncaq üzərində naxışsalma

c) Faner üzərində naxışsalma d) Əl ilə təsvirin işlənməsi
Duzgun cavabların sayı:_____________

Səhv cavabların sayı:_______________

Qiymət:_______________
Komissiya üzvləri:1.

Təsdiq edirəm: Məkəbin direktoru:___________

Təsviri incəsənət VIII Sinif Böyük Summativ qiymətləndirmə №1

Şagirdin soyadı adı:________________________ Tarix_________________


1.Tarixi janrda təsvir olunur:

A)insanın gündəlik həyatı

B)tarixi hadisələr

C)hərbi səhnələr2.Müharibə səhnələrini təsvir edin:

A)animalist

B)portretçi

C)batalist3.Batal və tarixi əsərlər yaradılır:

A)heykəltəraşlıqda

B)qrafika və rəngkarlıqda

C)hamısında4.Hansı rəssamın yaradıcılığında Bonapart Napoleon xüsusi yer tuturdu?

A)Jak Lui David

B)Fransisko Qoyya

C)Ejen Delakrua5.Yeni dövrdə yaradılmış üslublar

A)klassizm

B)antik

C)Renessans6.Təsviri sənətin inkişafında Jak Lui Davidin mühüm xidmətləri:

A)mənzərə janrının meydana gəlməsi

B)klassizm meydana gəldi, ampir və neoklassisizm yarandı

C)hamısıYüklə 0,49 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə