Test suallariYüklə 0,79 Mb.
səhifə2/5
tarix07.07.2018
ölçüsü0,79 Mb.
1   2   3   4   5

 • istehsalın genişləndirilməsində

 • istehsalın avadanlıqlarının tipində
  1. Yığma prosesində sınaq stendlərinin sayı necə təyin olunur?

  1. hesablamaqla

  2. ixtiyari qəbul olunur

  3. dəzgahların ümumi sayına görə

  4. avadanlıqların ümumi sayına görə

  5. fəhlələrin ümumi sayına görə
  1. Kütləvi istehsalda seriyalılıq əmsalının qiyməti neçə götürülür?

  1. 1

  2. 3,8

  3. 2

  4. 4,8

  5. 5
  1. Mexaniki yığma sexlərində avadanlıqların sayı nəyə əsasən qəbul olunur?

  1. hesabi sayına görə

  2. əməliyyat növünə görə

  3. ixtiyari

  4. fəhlələrin sayına görə

  5. istehsalın növünə görə
  1. Mexaniki sexin istehsal sahəsinin əsas göstəricisi nədir?

  1. xüsusi sahə

  2. ümumi sahə

  3. dəzgahın sahəsi

  4. keçid sahəsi

  5. gediş sahəsi
  1. İstehsal sahəsinin əsas göstəricisi olan – xüsusi sahə nəyə deyilir?

  1. keçid, gediş və iş yerləri nəzərə alınmaqla bir dəzgaha düşən sahəyə

  2. keçid və gediş sahələrinin cəminə

  3. bir dəzgahın sahəsinə

  4. ümumi dəzgahların sahəsinə

  5. anbar sahələrinin cəminə
  1. Material və pəstah anbarı dedikdə nə başa düşülür?

  1. material və pəstahın saxlandığı sahə

  2. dəzgahların ehtiyat hissələrinin saxlandığı sahə

  3. itiləmə və alət saxlanan sahə

  4. sexin ümumi sahəsi

  5. zavodun ümumi sahəsi
  1. Əməliyyatlararası anbar dedikdə nə nəzərdə tutulur?

  1. qeyri-axın istehsalda emalı qurtarmamış pəstahların saxlama sahəsi

  2. əməliyyat sonra hissələrin saxlanma sahəsi

  3. qeyri-axın istehsalda hissələrin saxlanma sahəsi

  4. qeyri-axın istehsalda detalların saxlanma sahəsi

  5. qeyri-axın istehsalda hazır hissələrin saxlanma sahəsi
  1. Hazır məhsul anbarı dedikdə nə nəzərdə tutulur?

  1. axırıncı nəzarətdən sonra hazır məhsul saxlanan sahə

  2. məhsul saxlanan sahə

  3. istehsalı başa çatmamış hissələrin saxlanma sahəsi

  4. hissələrin saxlanma sahəsi

  5. zay məhsulun saxlanma sahəsi
  1. Mexaniki sexdə itiləmə şöbəsinin vəzifəsi nədən ibarətdir?

  1. kəsən alətlərin mərkəzləşdirilmiş itilənməsini əldə etmək

  2. kəsən alətlərin yeyilmə dərəcəsini öyrənmək

  3. kəsən alətlərin ölçü dəqiqliyini tənzimləmək

  4. kəsən alətlərin paylanmasını təmin etmək

  5. kəsən alətlərin tipini və markasını dəqiqləşdirmək
  1. İtiləmə dəzgahlarının sayı necə təyin olunur?

  1.  itiləmə xidməti edilən dəzgahların sayına görə faizlə götürülür

  2. torna dəzgahların sayına görə götürülür 

  3. ixtiyari sayda qəbul olunur

  4. pardaq dəzgahların sayına görə götürülür 

  5. frez dəzgahların sayına görə götürülür 
  1. Tərtibat və alət təmiri emalatxanasının əsas vəzifəsi nədir?

  1. tərtibat, alətlərin orta və cari təmirini aparmaq üçün

  2. alətlərin yığılmasını aparmaq üçün

  3. tərtibatların yığılmasını aparmaq üçün

  4. dəzgahların orta təmirini aparmaq üçün

  5. alətlərinorta təmirini aparmaq üçün
  1. Təmir emalatxanasında dəzgahların sayı necə təyin olunur?

  1. istehsal dəzgahlarının sayından asılı olaraq

  2. torna dəzgahlarının sayından asılı olaraq

  3. frez dəzgahlarının sayından asılı olaraq

  4. pardaq dəzgahlarının sayından asılı olaraq

  5. revolver dəzgahlarının sayından asılı olaraq
  1. Mexaniki-təmir bazasının əsas vəzifəsi nədir?

  1. sexin avadanlıqlarının iş qabiliyyətinin saxlanması

  2. alət və tərtibatların saz vəziyyətdə saxlanması

  3. tərtibatların təmiri

  4. alətlərin təmiri

  5. sexin təmiri və tərtibatların yığılması
  1. Mexaniki emalda nəzarət şöbəsinin əsas vəzifəsi nədir?

  1. emala uğradılmış hissələrin yararlığını yoxlamaq

  2. alətlərin itiləmə dərəcəsini təyin etmək

  3. emala uğradılmış hissələrin maya dəyərini hesablamaq

  4. emala uğradılmış hissələrin sayını qeydə almaq

  5. hissələrin forma və ölçülərini qeydə almaq
  1. Mexaniki sexlərin YSM-la təchizatı neçə üsulla aparılır?

  1. üç

  2. dörd

  3. beş

  4. altı

  5. yeddi
  1. YSM-rin təchizatı hansı üsullarla aparılır?

  1. mərkəzləşmiş dövretmə, qrup və fərdi

  2. fərdi

  3. mərkəzləşmiş dövretmə

  4. mərkəzləşmiş qrup

  5. fərdi və qrup
  1. Yonqar emalı şöbəsinin əsas vəzifəsi nədir?

  1. yonqar xırdalanır, yuyulur, qurudulur və preslənir

  2. yonqar yuyulur və preslənir

  3. yonqar xırdalanır

  4. yonqar qurudulur

  5. yonqar xırdalanır və yuyulur
  1.   Mərkəzləşmiş dövretmə üsulunun mahiyyəti nədir?

  1. YSM-ri mərkəzi qurğudan boru vasitəsilə verilir

  2. YSM-ri dəzgah üzərində yerləşdirilir

  3. YSM-ri bilavasitə emal zonasına verilir

  4. YSM-ri qrup dəzgahlara xidmət edir

  5. YSM-ri torna dəzgahlarına boru vasitəsilə verilir
  1. Fərdi üsulla YSM-nin verilməsi necə həyata keçirilir?

  1. hər bir dəzgah xüsusi qablarla təchiz olunur

  2. dəzgahlar qrupu xüsusi botularla təchiz olunur

  3. torna dəzgahlar qrupu qablarla təchiz olunur

  4. frez dəzgahlar qrupu qablarla təchiz olunur

  5. pardaq dəzgahlar qrupu qablarla təchiz olunur
  1. Sınaq şöbəsi müəssisədə harada yerləşdirilir?

  1. yığma sexinin sonunda

  2. yığma sexinin qarşısında

  3. mexaniki sexin sonunda

  4. mexaniki sexin qarşısında

  5. itiləmə sexinin qarşısında
  1. Nəzarət şöbəsi müəssisədə harada yerləşdirilir?

  1. dəzgahlar şöbəsinin sonunda

  2. itiləmə sexinin sonunda

  3. dəzgahlar şöbəsinin qarşısında

  4. itiləmə sexinin qarşısında

  5. təmir sexinin sonunda
  1.  Müəssisənin planında idarə-məişət binasının yerləşdirilməsi öz əksini necə tapır?

  1. müəssisənin girişində

  2. müəssisənin çıxışında

  3. müəssisənin ortasında

  4. müəssisənin sol hissəsində

  5. müəssisənin sağ hissəsində
  1. İtiləmə şöbəsi sexin hansı hissəsində yerləşdirilir?

  1. mərkəzində

  2. yığma zonasında

  3. sonunda

  4. sağında

  5. kənarında
  1. Sex layihəsinin tikinti-inşaat tapşırığı necə tərtib olunur?

  1. texnoloji proseslərin xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla

  2. texnoloji proseslərin rentabelliyi

  3. texnoloji proseslərin mürəkkəbliyi

  4. texnoloji proseslərin ardıcıllığı və tərkibi

  5. texnoloji proseslərin maya dəyəri
  1. Təsərrüfat-içməli suyun miqdarı adam başına neçə litr götürülür?

  1. 25 litr

  2. 1 litr

  3. 2 litr

  4. 1,5 litr

  5. 2,5 litr
  1. Mexaniki-yığma sexinin işçi tərkibini kimlər təşkil edir?

  1. əsas və köməkçi fəhlələr, MTİ, KXİ

  2. əsas və köməkçi fəhlələr

  3. mühəndis-texniki işçilər

  4. kiçik xidmət işçiləri

  5. əsas fəhlələr və MTİ
  1. Mexaniki-yığma sexlərində fəhlələrin ümumi sayı necə hesablanır?

  1. əsas və köməkçi fəhlələrin cəmi

  2. MTİ-lə KXİ-rin cəmi

  3. əsas fəhlə ilə MTİ cəmi

  4. köməkçi fəhlə ilə KXİ cəmi

  5. əsas fəhlə ilə KXİ-rin cəmi
  1. MTİ-rin sayı ümumi fəhlələrin sayının neçə faizi götürülür?

  1. (13÷16)%

  2. (1,5÷2,5)%

  3. (1÷2)%

  4. (2÷3)%

  5. (2,5÷3,5)%
  1. KXİ sayı ümumi fəhlələrin sayının neçə faizi götürülür?

  1. (2÷3)%

  2. (10÷15)%

  3. (20÷30)%

  4. (40÷50)%

  5. (50÷60)%
  1. Mexaniki-yığma sexlərinin texniki-iqtisadi göstəricilər kompleksi neçə bölmədən tərtib olunur?

  1. iki: əsas və nisbi

  2. bir: əsas

  3. bir: nisbi

  4. bir: məmul buraxılışı

  5. bir: sexin ümumi istehsal sahəsi
  1. Zavodun baş planında nə göstərilmir?

  1. ərazinin relyefi

  2. sex sahələrinin planlaşdırılması

  3. bina və tikililər

  4. abadalıq yerləri

  5. nəqliyyat yolları
  1. Hansı cavabda maşınqayırma zavodlarının yalnız əsas istehsal sexləri göstərilmişdir?

  1.  mexaniki, yığma, hazırlıq

  2. mexaniki, tökmə, alət

  3.  yığma, mexaniki, təmir termiki

  4.  ştamplama, mexaniki, nəqliyyat

  5. dəmirçi, presləmə, elektrik təmiri
  1. Hansı cavabda maşınqayırma zavodlarının yalnız köməkçi istehsal sexləri göstərilmişdir?

  1. alət, mexaniki təmir, model

  2. yığma, hazırlıq, alət

  3. mexaniki, təmir-inşaat, presləmə

  4. ştamplama, tara, termiki

  5. termiki, dəmirçi, elektrik təmiri
  1. Hansı cavabda maşınqayırma zavodlarının yalnız təsərrüfat-xidmət bölmələri göstərilmişdir?

  1. nəqliyyat, ambar, təsərrüfat

  2. mexaniki, alət, hazırlıq

  3. nəqliyyat, tökmə, yığma

  4. mexaniki- təmir, termiki, mexaniki

  5. dəmirçi, qazan-qaynaq, yığma
  1. Uzununa yük axını hansı mşınqayırma zavodları üçün xasdır?

  1. orta və ağır

  2. yüngül

  3. orta

  4. ağır

  5. yüngül və orta
  1. Hansı variantda mexaniki-yığma sexlərinin yalnız texnoloji məsələləri qoyulmuşdur?

  1. avadanlığın tipi və miqdarı, texnoloji proseslərin layihələndirilməsi, konstruksiyanın texnolojiliyə istənilməsi

  2. əmək və dəzgah tutumu, istehsal xərcləri, idarəetmə strukturu

  3. enerjiyə olan tələbat, texnoloji proseslərin işlənilməsi, əməyin elmi təşkili

  4. material sərfi norması, əsas və dövriyyə vasitələri, istehsala nəzarət sistemi

  5. məmulun texnolojiliyə işlənilməsi, əsas və dövriyyə vasitələri, istehsala nəzarət sistemi
  1. Variantdan hansında mexaniki-yığma sexlərinin yalnız iqtisadi məsələləri qoyulmuşdur?

  1. məmulun maya dəyəri, rentabelliyin hesablanması, maliyyə məsələləri

  2. məmulun texnolojiliyə işlənilməsi, əməliyyatın əmək tutumu, material sərfi norması

  3. məmulun maya dəyəri, istehsal proseslərinin layihələndirilməsi, istehsala nəzarət sistemi

  4. istehsala nəzarət sistemi, idarəetmə strukturu, avadanlıqların tipi və miqdarı

  5. material sərfi norması, sex sahələrinin normalaşdırılması, texnoloji proseslərinin layihələndirilməsi
  1.  Hansı variantda mexaniki-yığma sexlərinin yalnız təşkilati məsələləri qoyulmuşdur?

  1. idarəetmə strukturu, əməyin elmi təşkili, istehsalın gedişinə nəzarət

  2. əmək və dəzgah tutumu, işçilərin tərkibi və sayı, məmulun maye dəyəri

  3. əsas və dövriyyə vasitələri, avadanlığın planlaşdırılması, material sərfi və norması

  4. əməyin elmi təşkili, material sərfi norması, sahələrin planlaşdırılması,

  5. material sərfi norması, rentabelliyin hesablanması, işçilərin tərkibi və sayı
  1. Maşınqayırma zavodlarının və sexlərinin layihələndirilməsi neçə mərhələli ola bilər?

  1. iki mərhələli

  2. bir mərhələli

  3. çox mərhələli

  4. bir və ya iki mərhələli

  5. üç mərhələli
  1. Maşınqayırma zavodlarının və sexlərinin bir mərhələli layihələndirilməsi hansı halda aparılır?

  1. səciyyəvi obyektlərin yaradılmasında

  2. orijinal obyektlərin yaradılmasında

  3. mövcud obyektlərin genişləndirilməsində

  4. yeni texnoloji proseslərin tətbiqində

  5. yeni məmulların buraxılmasında
  1. Seriyalıq əmsalı nəyi təyin edir?

  1. istehsal növünü

  2. dəstədəki hissələrin sayını

  3. dəzgahların sayını

  4. istehsal proqramını

  5. dəzgah tutumunu
  1.  Seriyalıq əmsalı hansı istehsal növünə məxsusdur?

  1. kütləvi

  2. orta seriyalı

  3. fərdi

  4. kiçik seriyalı

  5. iri seriyalı
  1. İri seriyalı istehsala hansı seriyalıq əmsalı uyğundur?


  1. Ümumi gətirmə əmsalını təyin edən əmsallardan biri hansıdır?

  1. material əmsalı

  2. ölçü əmsalı

  3. dəqiqlik əmsalı

  4. seriya üzrə əmsal

  5. məhsuldarlıq üzrə əmsal
  1.   Dəyişən (göyünən) axın hansı istehsala məxsusdur?

  1. seriyalı

  2. fərdi

  3. kütləvi

  4. seriyalı və kütləvi

  5. fərdi və seriyalı
  1.  Fasiləsiz axın hansı istehsala məxsusdur?

  1. kütləvi

  2. iri seriyalı

  3. fərdi

  4. orta seriyalı

  5. kiçik seriyalı
  1.  Mexaniki-yığma sexləri hansı istehsalda dəqiq proqram üzrə layihələndirilir?

  1. kütləvi, iri seriyalı

  2. fərdi, orta seriyalı

  3. iri seriyalı, orta seriyalı

  4. kütləvi, orta seriyalı

  5. fərdi, kiçik seriyalı
  1. Axın istehsalında əməliyyatların sinxronlaşdırılması hansı vaxt üzrə aparılır?

  1. əsas vaxt, əməliyyat vaxt

  2. ədədi vaxt

  3. operativ vaxt

  4. köməkçi vaxt

  5. ədədi-kalkulyasiya vaxtı
  1. Buraxılış taktı nədən asılı olaraq təyin edilir?

  1. illik buraxılışından

  2. istehsal proqramından

  3. istehsal gücündən

  4. məmulun əmək tutumundan

  5. məmulun çəkisindən
  1. Buraxılış taktının ölçü vahidi hansıdır?

  1. vaxt, dəq

  2. sahə, m2

  3. çəki, kq

  4. həcm, m3

  5. uzunluq, m
  1. Mexaniki-yığma sexləri adətən neçə növbəli rejimdə işləyir?

  1. bir və iki

  2. bir

  3. iki

  4. üç

  5. iki və üç
  1. Dəzgahların sayı hansı istehsalda hissələrin emalına sərf edilən illik normalaşdırılmış vaxt üzrə hesablanır?

  1. seriyalı istehsalda

  2. fərdi istehsalda

  3. kütləvi istehsalda

  4. seriyalı və kütləvi istehsalda

  5. fərdi və seriyalı istehsalda
  1. Axın istehsalında avadanlıqların sayı nədən asılı olaraq hesablanır?

  1. illik dəzgah tutumundan

  2. illik buraxılışdan+

  3. buraxılış taktından

  4. avadanlıq məhsuldarlığından

  5. məmulun kütləsindən
  1. Hansı istehsalda dəzgahların sayı texniki-iqtisadi göstəricilər üzrə təyin edilir?

  1. fərdi və kiçik seriyalı

  2. orta seriyalı

  3. iri seriyalı

  4. fərdi

  5. kiçik seriyalı
  1.  Seriyalı istehsalda dəzgahların yükləmə əmsalı hansı qiymətdən az olmamalıdır?

  1. 0,8-dən

  2. 0,7-dən

  3. 0,75-dən

  4. 0,85-dən

  5. 0,65-dən
  1. Axın yığma istehsalında konveyerin periodik hərəkətində iş yerlərinin sayı hansı düsturla hesablanır?

  1. təd/tb

  2. təd/tb·p

  3. tə/tb·p

  4. təd/(tb – th)·p

  5. tb/(təd – th)·p

  burada təd - ədədi vaxt,

  tə - əsas vaxt,

  tb – buraxılış taktı,

  p – iş yerindəki yığıcı fəhlələrin sayı,  th – konveyer üzərində məmulun yerdəyişməsinə sərf olunan əlavə vaxt.


  1. Axın xəttində əməliyyatların yerinə yetirilmə vaxtı buraxılış taktından (tb) asılı olaraq verilmişdir. Hansı halda paralel iş yerləri qəbul etmək məqsədəuyğundur?

  1. 2 tb

  2. 0,6 tb

  3. 1,05 tb

  4. tb

  5. 0,8 tb
  1. Orta ölçülü dəzgahlar üçün xüsusi sahə neçə m2 qəbul edilir?

  1. 15-25

  2. 25-40

  3. 10-12

  4. 50-70

  5. 20-30
  1. Təqribi hesablamalarda kütləvi istehsal üçün yığma sexinin sahəsi mexaniki sexin sahəsinin neçə faizini təşkil edir?

  1. 20-30

  2. 50-65

  3. 30-40

  4. 10-12

  5. 40-50
  1. Aralıq anbarın sahəsinin hesablanmasında əsas parametr nədir?

  1. hazır hissələrin illik kütləsi

  2. pəstahların illik kütləsi

  3. pəstahların illik həcmi

  4. yarımfabrikatların illik kütləsi

  5. hazır hissələrin illik həcmi
  1. Mexaniki-təmir bazasındakı dəzgahların minimum sayı nə qədər olmalıdır?

  1. 4

  2. 2

  3. 6

  4. 10

  5. 8
  1. Material və pəstah anbarı sexin harasında yerləşdirilir?

  1. mexaniki şöbənin əvvəlində

  2. mexaniki şöbənin ortasında

  3. mexaniki şöbəyə paralel

  4. mexaniki şöbənin sonunda

  5. mexaniki-xətt təmir bazasının yanında
  1. Nəzarət şöbəsi sexin harasında yerləşdirilir?

  1. mexaniki şöbənin sonunda

  2. mexaniki şöbənin əvvəlində

  3. hazır hissələr anbarından sonra

  4. yığma şöbəsinin yanında

  5. material və pəstah anbarından sonra
  1. İtiləmə şöbəsi harada yerləşdirilir?

  1.  alət paylayan anbarın yanında+

  2. mexaniki şöbənin ortasında

  3.  mexaniki şöbənin sonunda

  4. material və pəstah anbarının yanında

  5. mexaniki şöbəyə paralel
  1. Kütləvi istehsalda dəzgahlar hansı prinsip üzrə yerləşdirilir?

  1. hər bir hissənin emalının texnoloji prosesinin ardıcıllığı üzrə

  2. dəzgahların tipi üzrə

  3.  məmulun əsas hissələrinin emalının texnoloji proseslərinin ardıcıllığı üzrə

  4. qarışıq

  5. dəzgahların ölçüsü üzrə
  1. Fərdi və kiçik seriyalı istehsalda dəzgahları hansı prinsip üzrə yerləşdirilir?

  1. dəzgahların tipi üzrə

  2. texnoloji prosesin ardıcıllığı üzrə

  3. qarışıq

  4. dəzgahların ölçüsü üzrə

  5. əməliyyatların dəqiqliyi üzrə
  1. Axın və konveyer yığımından hansı istehsal şəraitində istifadə edilir?

  1. iri seriyalı və kütləvi

  2. iki seriyalı

  3. kütləvi


   Yüklə 0,79 Mb.

   Dostları ilə paylaş:
 • 1   2   3   4   5
  Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
  rəhbərliyinə müraciət

      Ana səhifə