Test suallari



Yüklə 0,79 Mb.
səhifə1/5
tarix07.07.2018
ölçüsü0,79 Mb.
#55910
  1   2   3   4   5

Tərtibatlar və mexaniki yığma sexlərinin layihələndirilməsi”

fənnindən (VIII semestr)

TEST SUALLARI


 1. Maşınqayırma sənayesinin qarşısında duran əsas məqsəd nədir?

 1. sənayenin bütün sahələrini yüksək effektli maşın və avadanlıqla təmin etmək

 2. yeni sənaye müəssisələri yaratmaq

 3. mövcud zavodların genişləndirilməsi

 4. yeni zavodların tikilməsi

 5. istehsal sahələrinin genişləndirilməsi




 1. Maşınqayırma zavodlarının layihələndirilməsi hansı hallarda aparılır?

 1. yeni zavodların tikilməsində

 2. yeni detalların emalında

 3. yeni mexanizmlərin hazırlanmasında

 4. yeni hissələrin yığılmasında

 5. yeni məhsulun istehsalında




 1. İstehsal prosesinin ilkin əməliyyatı necə adlanır?

 1. pəstahalma

 2. frezləmə

 3. torna

 4. döymə

 5. tökmə




 1. Buraxılış həcmi nəyə deyilir?

 1. müəyyən vaxt ərzində hazırlanan məmulun sayına

 2. istehsal növünə

 3. istehsal proqramına

 4. istehsal həcminə

 5. istehsal tipinə




 1.  Layihə istehsal gücü nədir?

 1. yeni zavodun tikilməsində nail olunan gücdür

 2. zavodun sexlərinin sayıdır

 3. istehsalın buraxdığı maksimum məmulların sayıdır

 4. istehsal olunan məmulların sayıdır

 5. yeni zavodun ərazisinin böyüklüyüdür




 1. Dəzgah, alət, tərtibat və texniki sənədlərin saxlandığı sahə necə adlanır?

 1. iş yeri

 2. alət sahəsi

 3. istehsal sahəsi

 4. xidmət yeri

 5. texnoloji sahə




 1. Məmul hazırlanması üçün texnoloji avadanlıqlarla təchiz olunmuş sahə necə adlanır?

 1. əsas istehsal sahəsi

 2. MTİ sahəsi

 3. köməkçi istehsal sahəsi

 4. itiləmə sahəsi

 5. KXİ sahəsi




 1. Köməkçi bölmələrə hansı şöbələr daxildir?

 1. itiləmə, nəzarət, təmir, YSM

 2. itiləmə, nəzarət və dəzgahlar

 3. itiləmə və YSM

 4. nəzarət , YSM və dəzgahlar

 5. itiləmə, bərpa və nəzarət




 1. Zavodun işçi tərkibinə kimlər daxildir?

 1. əsas və köməkçi işçilər, MTİ və KXİ

 2. əsas və köməkçi işçilər

 3. MTİ

 4. KXİ

 5. MTİ və KXİ




 1. Müəssisədə avadanlıqların planlaşdırılmasında hansı amillər nəzərə alınır?

 1. fəhlənin rahat işləməsi, təbii və süni işıqlanma, havanın sirkulyasiyası

 2. fəhlənin rahat işləməsi, işıqlandırma sistemləri, pəstahalma

 3. fəhlənin avadanlıqlara xidməti, rahat işləməsi, işıqlanma

 4. fəhlənin avadanlıqlara xidməti

 5. sexin havalandırma sistemi və təmizliyi




 1. Sexin planlaşdırılmasında uzununa istiqamətdə sütunlar arası məsafə neçə metr qəbul olunur?

 1. 6 m

 2. 6,5 m

 3. 7 m

 4. 7,5 m

 5. 8 m




 1. Sexin planlaşdırılmasında aşırımın ölçüsü neçə götürülür?

 1. 12 m

 2. 11 m

 3. 10,5 m

 4. 13 m

 5. 13,5 m




 1. Maşınqayırma müəssisələrinin inkişafı dedikdə nə başa düşülür?

 1. yeni zavodların layihələndirilməsi, mövcud zavodların texniki təchizatının yüksəldilməsi

 2. yeni zavodların tipləşdirilib layihələndirilməsi

 3. yeni zavodların layihələndirilməsi, mövcud zavodların genişləndirilməsi

 4. yeni zavodların texniki təchizatınıngenişləndirilməsi

 5. mövcud zavodların sexlərinin sahələrinin artırılması




 1. Hissə ixtisaslaşması ən çox hansı istehsal növündə tətbiq olunur?

 1. iri seriyalı və kütləvi

 2. xırda və iri seriyalı

 3. orta seriyalıvə kütləvi

 4. xırda və kütləvi

 5. yalnız seriyalı




 1. Qabaqcıl texnologiya, elm və texnikanın nailiyyətlərini tətbiq etməklə, istehsalın inkişafının hansı növünə aiddir?

 1. intensiv

 2. dolayı

 3. ekstensiv

 4. pilləli

 5. kapital qoyuluşu




 1. Yeni zavodların layihələndirilməsi istehsalın inkişafının hansı növünə aiddir?

 1. ekstensiv

 2. intensiv

 3. mütərəqqi

 4. dolayı

 5. pilləli




 1. Pəstah, hissə və mexanizmin ixtisaslaşmış müəssisədən alınması prosesi necə adlanır?

 1. kooperasiya

 2. müəssisələrin yaxınlığı

 3. hissə emalı

 4. dəyişdirilmə

 5. əlaqə




 1. Maşınqayırma müəssisəsinin tərkibini səciyyələndirən bölmələr hansılardır?

 1. istehsal, köməkçi və xidmət bölmələri

 2. istehsal, mexaniki, yığma bölmələri

 3. istehsal, MTX bölmələri

 4. istehsal, yığma və KXİ bölmələri

 5. istehsal, köməkçi və KXİ bölmələri




 1. Hissələrin emalını və yığılmasını yerinə yetirən bölmələr necə adlanır?

 1. istehsal bölmələri

 2. MTİ bölmələri

 3. köməkçi bölmələr

 4. xidmət bölmələri

 5. KXİ bölmələri




 1. Eyni bir sənaye sahəsində aparılan kooperasiya işləri necə adlanır?

 1. sahə daxili kooperasiya

 2. dövlətlər arası kooperasiya

 3. sahə xarici kooperasiya

 4. ölkə daxili kooperasiya

 5. ölkə xarici kooperasiya




 1. Kooperasiyanın tətbiqinin maşınqayırma müəssisələrinə xeyri nədir?

 1. yüksək keyfiyyətli məmul hazırlamaq

 2. maşınqayırma müəssisələrinin sahəsini genişləndirmək

 3. maşınqayırma müəssisələrinin işini yüngülləşdirmək

 4. yüksək ixtisaslaşmanı təmin etmək

 5. maşınqayırma müəssisəsinin texniki bazasını hazırlamaq




 1. Kooperasiyanın hansı növləri vardır?

 1. sahə daxili, sahə arası, ərazi üzrə və dövlətlər arası

 2. sahə daxili və dövlətlər arası

 3. sahə daxili, sahə arası və ərazi üzrə

 4. dövlətlər arası, ölkə daxili, ölkə xarici və sahə arası

 5. ölkə daxili və ölkə xarici




 1. Müəssisədə yük axınının neçə növ sxemi mövcuddur?

 1. 3

 2. 12

 3. 6

 4. 8

 5. 10




 1. Maşınqayırma sənayesində hansı növ yük axını sxemləri vardır?

 1. uzununa, eninə və kombinə edilmiş

 2. uzununa, kombinə edilmiş

 3. uzununa, qarışıq və eninə

 4. uzununa, kombinə edilmiş və qarışıq

 5. kombinə edilmiş və qarışıq




 1. Müəssisədə uzununa və eninə yük axını sxemlərində ən çox hansı nəqliyyat vasitələrindən istifadə olunur?

 1. dəmiryolu və relssiz nəqliyyat vasitələrindən

 2. iri tutumlu telfer və arabacıqlardan

 3. iri tutumlu kran və telferlərdən

 4. körpülü kran və elektrik tutqaclardan

 5. iri tutumlu nəqliyyat vasitələrindən




 1. Zavod nəqliyyatı təyinatına görə neçə növə bölünür?

 1. 2

 2. 10

 3. 4

 4. 6

 5. 8




 1. Zavod nəqliyyatının təyinatına görə hansı növləri mövcuddur?

 1. zavod daxili və zavod xarici

 2. zavodlar arası

 3. zavod daxili

 4. zavod xarici

 5. müəssisə arası




 1. Zavod daxili nəqliyyatın hansı növlərini tanıyırsınız?

 1. sexlər arası və sex daxili

 2. sexlər arası və zavod daxili

 3. zavod arası və sex daxili

 4. sexlər arası

 5. sex daxili




 1. Müəssisə xarici əlaqələr hansı nəqliyyat növləri vasitəsilə həyata keçirilir?

 1. avtomobil, dəmir yolu, su və hava nəqliyyat vasitələrilə

 2. avtomobil, dəmir yolu və su nəqliyyat vasitələrilə

 3. avtomobil, su və hava nəqliyyat vasitələrilə

 4. avtomobil və su nəqliyyat vasitələrilə

 5. avtomobil və hava nəqliyyat vasitələrilə




 1. Ümumzavod qurğuları zonasına nələr aiddir?

 1. inzibati-ictimai, tədris, mədəni-məişət və təsərrüfat binaları

 2. inzibati-ictimai, tədris, böyük hazır məhsul anbar binaları

 3. inzibati-ictimai, tədris və iri pəstah anbar binaları

 4. inzibati-ictimai, geyinib-soyunma otaqları və binaları

 5. inzibati-ictimai və tədris binaları




 1. Ümumzavod qurğuları zonası müəssisənin hansı istiqamətində yerləşdirilir?

 1. müəssisənin baş girəcəyində

 2. müəssisənin yola yaxın hissəsində

 3. müəssisənin orta hissəsində

 4. müəssisənin arxasında

 5. müəssisənin sol kənar hissəsində




 1. Müəssisənin enerji qurğularına nələr aiddir?

 1. elektrik stansiyası, qazanxana, qaz-generator stansiyası

 2. elektrik stansiyası və yanacaq anbarları

 3. qazanxana və qaz-generator stansiyası

 4. elektrik və qaz-generator stansiyaları

 5. qazanxana və yanacaq anbarları




 1. Müəssisənin baş planı nədir?

 1. müəssisə haqqında tam təsəvvür anladan işçi cizgidir

 2. müəssisənin inzibati-tədris binalarını göstərən işçi cizgidir

 3. müəssisənin sex və anbarlarını göstərən işçi cizgidir

 4. müəssisənin nəqliyyat yollarını göstərən işçi cizgidir

 5. müəssisənin ərazisinin sahəsini göstərən işçi cizgidir




 1. Maşınqayırma zavodlarının tərkibinə hansı sexlər aiddir?

 1. istehsal və köməkçi sexlər

 2. istehsal və qazanxanalar

 3. istehsal və anbarlar

 4. istehsal, köməkçi və qazanxanalar

 5. istehsal, köməkçi və elektrik stansiyası




 1. Mexaniki yığma sexlərinin layihələndirilməsində hansı işlənilərək həll olunur?

 1. texnoloji, iqtisadi və təşkilati məsələlər

 2. texnoloji, dəzgah və avadanlıqların yerləşdirilməsi məsələləri

 3. texnoloji, iqtisadi və məhsulun maya dəyəri məsələləri

 4. texnoloji, mexaniki emal və yığma məsələlər

 5. texnoloji, mühhəndis-texniki işçilər və KXİ məsələlər




 1. Layihələndirmə prosesində iqtisadi məsələlərə nələr aiddir?

 1. məmulun maya dəyəri və rentabelliyi

 2. məmulun maya dəyəri və dəzgahların sayının təyini

 3. məmulun maya dəyəri və material sərfinin təyini

 4. məmulun maya dəyəri

 5. məmulun maya dəyəri, istehsal proqramı, çəkisi, qabariti




 1. Layihələndirmə prosesində təşkilati məsələlərə nələr aiddir?

 1. idarəetmənin strukturu, əməyin təşkili və istehsala nəzarət

 2. idarəetmənin strukturu və rentabelliyi

 3. idarəetmənin strukturu, məhsulun maya dəyəri

 4. idarəetmənin strukturu və məhsulun qabarit ölçüləri

 5. idarəetmənin strukturu və satışı




 1. Zavodların layihələndirilməsi prosesi neçə mərhələdə aparıla bilər?

 1. bir və ya iki mərhələdə

 2. üç mərhələdə

 3. bir mərhələdə

 4. iki mərhələdə

 5. dörd mərhələdə




 1. Zavodlar hansı hallarda bir mərhələli layihələndirmədən istifadə edirlər?

 1. səciyyəvi obyektlərin tikilməsində

 2. sexlərin tikilməsində

 3. mexaniki-yığma sexlərinin tikilməsində

 4. yalnız anbarların tikilməsində

 5. yalnız zavod sahəsinin hazırlanmasında




 1. Zavodların bir mərhələli layihələndirilməsi necə aparılır?

 1. texniki layihə ilə işçi cizgilər eyni vaxtda hazırlanır

 2. texniki layihə ilə işçi cizgilər müxtəlif vaxtda hazırlanır

 3. texniki layihə ilə yerinə yetirilmir

 4. işçi cizgilər hazırlanmır

 5. texniki layihə ilə sexin sahələri planlaşdırılır




 1. İki mərhələli layihələndirilmə dedikdə nə başa düşülür?

 1. texniki layihə ilə işçi cizgilərin işlənməsi müxtəlif vaxtlarda aparılır

 2. işçi cizgilər əsasında məmulun satışı, bazarı seçilir

 3. texniki layihə ilə işçi cizgilərin işlənməsi eyni vaxtda aparılır

 4. texniki layihəndirmə aparılmır

 5. işçi cizgilərin işlənməsi prosesi aparılmır




 1. İstehsalın növü necə müəyyənləşdirilir?

 1. seriyalılıq əmsalı ilə

 2. istehsalın keyfiyyət göstəricilərinə görə

 3. istehsal proqramı ilə

 4. istehsalın həcminə görə

 5. istehsalın ağırlığına görə




 1. Maşınqayırma sənayesində istehsalın neçə növü vardır?

 1. 3

 2. 5

 3. 4

 4. 6

 5. 7




 1. Maşınqayırma sənayesində istehsalın hansı növləri mövcuddur?

 1. fərdi, seriyalı və kütləvi

 2. fərdi, plansız və kütləvi

 3. fərdi, planlı və kütləvi

 4. fərdi, kiçik və orta seriyalı

 5. fərdi, orta, iri seriyalı və kütləvi




 1. Fərdi istehsalda hansı növ fəhlələrə daha çox üstünlük verilir?

 1. yüksək ixtisaslı fəhlələrə

 2. ölçmə prosesini bilən fəhlələrə

 3. cavan, işgüzar fəhlələrə

 4. sağlam, işgüzar fəhlələrə

 5. yaşlı fəhlələrə




 1. Kütləvi istehsal növündə seriyalıq əmsalı neçə götürülür?

 1. k = 1

 2. k = 0,5

 3. k = 2

 4. k = 3

 5. k = 4




 1. Fərdi seriyalı istehsalda seriyalıq əmsal neçə olur?

 1. K> 40

 2. K = 2

 3. K = 1

 4. K< 40

 5. K = 3




 1. İri seriyalı istehsalda seriyalıq əmsalı neçə götürülür?

 1. 1 < K < 10

 2. K = 1

 3. K = 2,5

 4. K = 3,0

 5. K = 3,5




 1. Orta seriyalı istehsalda seriyalılıq əmsalı neçə götürülür?

 1. 10 < K < 20

 2. K = 3,5

 3. K = 2

 4. K = 5,0

 5. K = 8




 1. Kiçik seriyalı istehsalda seriyalıq əmsalı neçə götürülür?

 1. 20 < K < 40

 2. K = 20

 3. K = 40

 4. K = 5

 5. K = 10




 1. Fərdi istehsalda məhsul haqqında hansı məlumatlar verə bilərsiniz?

 1. məhsulun çeşidi daimi olmur və təkrar buraxılmır

 2. məhsulun çeşidi daimi olur və təkrarlanır

 3. məhsulun çeşidi qabarit ölçülərinə görə fərqlənir

 4. məhsulun çeşidi onun çəkisinə görə fərqlənir

 5. məhsulun çeşidində sayı ən azı 100 ədəd olmalıdır




 1. düsturu ilə təyin olunan kəmiyyət necə adlanır?

 1. seriyalıq əmsalı

 2. avadanlıqların sayı

 3. dəzgahların sayı

 4. əməliyyatların sayı

 5. işçilərin sayı




 1. Yığma istehsalının hansı formaları mövcuddur?

 1. stasionar və hərəkətli

 2. düz hərəkətli

 3. stasionar

 4. axın

 5. kombinə edilmiş




 1. Yığma istehsalının neçə forması vardır?

 1. 2

 2. 6

 3. 3

 4. 4

 5. 5




 1. Hissələrin çilingər emalı dedikdə nə başa düşülür?

 1. yığma prosesindən əvvəl hissələrin uyuşdurulması

 2. yığma prosesindən əvvəl hissələrin rənglənməsi

 3. yığma prosesindən əvvəl hissələrin ölçülməsi

 4. yığma prosesindən əvvəl hissələrin dəqiqləşdirilməsi

 5. yığma prosesindən əvvəl hissələrin ayrılması




 1. Fasiləsiz axın yığma prosesi nəyə deyilir?

 1. müəyyən dövr ərzində (taktda) hazır məmul buraxılması

 2. effektli yığma prosesinə

 3. müəyyən dövr ərzində konveyerin hərəkətinə

 4. hazır məmul buraxılması prosesinə

 5. yığma prosesinin bir növünə




 1. Hərəkətli yığma prosesinin neçə növü vardır?

 1. 2

 2. 3

 3. 4

 4. 5

 5. 6




 1. Yığma prosesinin həyata keçirilməsi nəyə əsaslanır?

 1. hissələrin qarşılıqlı əvəzolunma prinsipinə

 2. hissələrin dəqiq emal olunmasına

 3. hissələrin tam yığılmasına

 4. hissələrin ölçü və çəkisinə

 5. hissələrin ölçüsünə və materialına




 1. Axın xəttinin əsas göstəricisi nədir?

 1. buraxılış taktı

 2. buraxılış imkanları

 3. buraxılış sürəti

 4. buraxılış sayı

 5. buraxılış vaxt fondu




 1. Buraxılış taktı nəyə deyilir?

 1. axın xəttindən çıxan iki ardıcıl məmul arasındakı vaxt intervalına

 2. axın xəttindən çıxan məmulun vaxtına

 3. axın xəttinin sürətinə

 4. axın xəttinin texniki imkanına

 5. axın xəttinin uzunluğuna




 1. Axın xəttlərində əməliyyatların sinxronlaşdırılması nə deməkdir?

 1. əməliyyat vaxtının buraxılış taktına uyğunlaşdırılması

 2. əməliyyat vaxtının dəyişdirilməsi

 3. əməliyyat vaxtının artırılması

 4. əməliyyat vaxtının kiçildilməsi

 5. əməliyyat vaxtının toplanması




 1.  Dəzgahların həqiqi illik iş fondu nəyə deyilir?

 1. il ərzində dəzgahın iş saatlarının miqdarına

 2. il ərzində işlədiyi saatların miqdarına

 3. il ərzində sərf olunan saatların miqdarına

 4. il ərzində boş dayanmaların sayına

 5. il ərzində boş dayanma saatlarının miqdarına




 1. Bir növbəli iş rejimində dəzgahın həqiqi illik vaxt fondu neçə saat qəbul edilir?

 1. 2040 saat

 2. 204 saat

 3. 180 saat

 4. 310 saat

 5. 510 saat




 1. İki növbəli iş rejimində dəzgahın həqiqi illik vaxt fondu neçə saat qəbul olunur?

 1. 4060 saat

 2. 380 saat

 3. 200 saat

 4. 406 saat

 5. 70 saat




 1. Texnoloji avadanlıqların tipi və modeli nədən asılı seçilir?

 1. istehsalın növündən

 2. yığmanın formasından

 3. istehsalın qabaritindən

 4. istehsalın təşkilindən

 5. istehsalın formasından




 1. Dəzgahların yüklənmə dərəcəsi hansı kəmiyyətlə səciyyələnir?

 1. yüklənmə əmsalı ilə

 2. dəzgahların markası ilə

 3. faydalı iş əmsalı ilə

 4. dəzgahların sayı ilə

 5. dəzgahların tipi ilə




 1. Yığma prosesində əməliyyatların ardıcıllığı necə tənzimlənir?

 1. yığma ardıcıllığı ilə

 2. iş yerlərinin sayı ilə

 3. istənilən ardıcıllıqla

 4. iş yerləri ilə

 5. əməliyyatların sayı ilə




 1. Yığma prosesinin hansı növündə stendlərdən istifadə olunur?

 1. stasionar

 2. dövrü axın

 3. axın

 4. fasiləli axın

 5. hərəkətsiz və axın




 1. Yığılmış hazır məmulların sınağı harada aparılır?

 1. sınaq stendlərində

 2. stendlərdə

 3. xüsusi dəzgahlarda

 4. əl vasitəsilə

 5. hissələr üzrə




 1. Maşınqayırmada seriyalıq əmsalından nə məqsədlə istifadə olunur?

 1. istehsalın növünün təyinində

 2. istehsalın məhsuldarlığının təyinində

 3. istehsalın maya dəyərinin təyinində

  Yüklə 0,79 Mb.

  Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5




Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə