Texnoloji proseslərin als-riYüklə 0,58 Mb.
tarix07.01.2022
ölçüsü0,58 Mb.
#83598

“Texnoloji proseslərin ALS-ri” fənnindən

TEST SUALLARI


  1. Texnoloji proseslərin ALS-ri dedikdə nə başa düşülür?

A) Texnoloji əməliyyatın avtomatlaşdırılmış layihələndirilməsi

B) Texnoloji mərhələlər üzrə müəyyən ardıcıllıqla qərar qəbul edilməsi

proseslərinin avtomatlaşdırılmış layihələndirilməsi;

C) Texnoloji avadanlıqların avtomatlaşdırılmış layihələndirilməsi;

D) Texnoloji kəsici alətlərin avtomatlaşdırılmış layihələndirilməsi;

E) Texnoloji ölçü vasitələrinin avtomatlaşdırılmış layihələndirilməsi;


2. Avtomatlaşdırılmış layihələndirmə sistemlərində qərar qəbul edilməsi prinsipi

necə həyata keçirilir?

A) İlkin verilən tipik qərarların tətbiq şərtlərinə uyğunluğu prinsipi ilə;

B) İlkin verilən tipik qərarların öyrənilməsi prinsipi ilə;


C) İlkin verilən tipik qərarların yoxlanması prinsipi ilə;

D) İlkin verilən tipik qərarların müqaisəsi prinsipi ilə;


E) İlkin verilən tipik qərarların araşdırılması prinsipi ilə;
3. ALS-də ilkin verilən qərarlar necə müəyyənləşdirilir?

A) Tipik qərarlar çoxluğunda (TQÇ);

B) Tipik verilənlər çoxluğunda;
C) Tipik texnoloji əməliyyatlar çoxluğunda;

D) Tipik avadanlıqların yaddaş qurğusunda;


E) Tipik texnoloji proseslərin ALS-də;
4. ALS-də tipik qərarların tətbiq şərtləri necə təyin edilir?

A)Tipik qərarların tətbiq şərtləri detalın dəzgahın işçi zonasında yerləşə bilməsi və

emal edilə bilməsindən ibarətdir;

B) Tipik qərarların tətbiq şərtləri detalın işçi zonasında yerləşə bilməsindən

ibarətdir;

C) Tipik qərarların tətbiq şərtləri emal olunası detalın texnoloji cəhətdən

mümkünlüyünün olmasından ibarətdir;
D) Tipik qərarların tətbiq şərtləri emal olunası detalın texnoloji əməliyyatlar

ardıcıllığından ibarətdir;


E) Tipik qərarların tətbiq şərtləri emal olunası detalın fiziki-mexaniki

xassələrindən ibarətdir;


5. ALS-də detalın dəzgahın işçi zonasında yerləşə bilməsi tipik qərar tətbiq şərtinə

əsas hansı parametrlər aiddirlər?

A) Detalın qabarit ölçüləri ;


B) Detalın ən böyük uzunluq ölçüsü;
C) Detalın ən böyük diametrinin ölçüsü;

D) Detalın ən böyük ölçüsünün müşaidəsi;


E) Detalın ən böyük diametrinin müşaidəsi;

6. ALS-də detalın dəzgahda emal edilə bilməsi tipik qərar tətbiqi şərtinə

əsas hansı parametrlər aiddirlər?

A) Modul, maillik bucağın və yivin addımı;

B) Dişli çarx ötürməsində modulun qiyməti;
C) Yivaçma prosesində yivin addımı;
D) Dişli çarxın emalında çəplik bucağının qiyməti;
E) Dişli çarxın emalında addımın qiyməti;
7.-ifadəsi avtomatlaşdırılmış layihələndirmə sistemində necə adlanır?

A) Qərar qəbul edilmənin tətbiq şərtləri;

B) Qabarit ölçülərinin müqaisəsi şərtləri;
C) Diametr ölçüsünün tətbiq şərtləri;
D) Ən böyük uzunluq ölçüsünün tətbiq şərtləri;
E) Dişin modulunun tətbiq şərtləri;
8. ALS-nin əsas xüsusiyyətini nə təşkil edir?

A) Tamamlanmış layihə həllərinin və sənədlərinin alınması;

B) Tamamlanmış layihə həllərinin alınması;

C) Tamamlanmış layihə sənədlərinin alınması;

D) Tamamlanmış əməliyyatların layihə ardıcıllığı;

E) Tamamlanmış texnoloji hazırlığın vəziyyəti;


9.Avtomatlaşdırılmış layihələndirilmə sistemləri təyinatına görə neçə növə bölünür?

A) iki: layihələndirənlər və xidmət edənlər;

B) iki: texnoloji əməliyyatları vaxt normalarını layihələndirənlər;

C) iki: hesablayanlar və işçi cizgilərini layihələndirənlər;

D) iki: xidmət edənlər və hesabat aparanlar;

E) iki: texnoloji keçid və ölçü vasitələrini layihələndirənlər;


10. “Layihələndirənlər” yarımsistemlərin əsas vəzifəsinə nələr aid olur?

A) Tipik texnoloji proseslərin, avtomat əməliyyatların, kəsici və ölçü alətlərinin və

dəzgahların idarəetmə proqramlarının tərtibi;

B) Tipik texnoloji proseslərin və dəzgahların idarəetmə proqramlarının tərtibi;

C)Tipik texnoloji proseslərin və işçi cizgilərin idarəetmə proqramlarının tərtibi;

D) Tipik texnoloji proseslərin və kəsici-ölçü alətlərin layihə və idarəetmə

proqramlarının tərtibi;

E) Tipik texnoloji avadanlıqların idarəetmə proqramlarının tərtibi;

11. “Xidmət edənlər” yarımsistemlərin əsas vəzifəsi nədən ibarətdir?

A) Müəyyən hazır proqramlar əsasında informasiya axtarışını aparmaq;

B) Müəyyən hazır proqramların axtarışını aparmaq;
C) Müəyyən hazır proqramları müqaisəsini aparmaq;
D) Müəyyən hazır proqramların dilini təyin etmək;
E) Müəyyən hazır proqramlar əsasında, avtomatlaşdırılmış yeni proqram işləmək;
12. ALS-nin təsnifatı hansı xüsusiyyətlər nəzərə alınmaqla səciyyələndirilir ?

A) Layihələndirilmə obyektinin növü, müxtəlifliyi, mürəkkəbliliyi, avtomatlaşdırma

səvviyəsi;

B) Layihələndirmə obyektinin növü və avtomatlaşdırma səvviyəsi;

C) Layihələndirmə obyektinin xarakteri və təminat strukturası;

D) Layihələndirmə obyektinin layihə sənədlərinin sayı;

E) Layihələndirmə obyektinin həcmi və xarakteri;
13. Layihələndirmə obyektinin növü üzrə ALS-rinin necə təsnifat qrupu mövcuddur?

A) 9-qrupu

B) 8-qrupu

C) 1-qrupu

D) 5-qrupu

E) 6-qrupu


14. Layihələndirmə obyektinin mürəkkəblik xüsusiyyəti necə təyin edilir?

A) Tərkib hissələrinin sayına görə;

B) Avtomatlaşdırma səviyyəsinə görə ;

C) Obyektin növünə görə;

D) Avtomatlaşdırmanın dərəcəsinə görə;

E) Obyektin sənədlərinin sayına görə;


15. Avtomatlaşdırma səviyyəsinə görə ALS-rin neçə növü mövcuddur?

A) üç: az, orta və yüksək səviyyədə avtomatlaşdırılmış;

B) üç: az ,orta və tam səviyyədə avtomatlaşdırılmış;

C) üç: tam, natamam və yarım səviyyədə avtomatlaşdırılmış;

D) iki: az və orta səviyyədə avtomatlaşdırılmış;

E) iki: tam və natamam səviyyədə avtomatlaşdırılmış;


16. Layihə proseduralarının 25%-i avtomatlaşdırılmış obyektlər hansı səviyyədə

ALS-rə aiddirlər?

A) Az səviyyədə;

B) Yükcək səviyyədə;

C) Orta səviyyədə;

D) Az və orta səviyyədə;

E) Orta və yükcək səviyyədə;

17. Layihə proseduralarının 50%- i avtomatlaşdırılmış obyektlər hansı səviyyədə

ALS- rə aiddirlər?

A) Orta səviyyədə;

B) Az səviyyədə;
C) Yükcək səviyyədə;
D) Az və yükcək səviyyədə;

E) Az və orta səviyyədə;


18. Layihə proseduralarının 50%- dən çoxu avtomatlaşdırılmış obyektlər hansı

səviyyədə ALS- rə aiddirlər?

A) Yükcək səviyyədə;

B) Az səviyyədə;


C) Orta səviyyədə;

D) Orta və yükcək səviyyədə;

E) Az və orta səviyyədə;
19. Layihələndirilən obyektlər avtomatlaşdırılmasının kompleksliyinə görə neçə

mərhələyə bölünür?

A) üç: bir və kompleks mərhələli;

B) iki: bir və çox mərhələli;


C) iki: bir, çox və kompleks mərhələli;
D) iki: çox və kompleks mərhələli;
E) bir: bir mərhələli;
20. ALS-də layihələndirilən obyektlərin layihə sənədləri xarakterinə görə neçə əsas

və neçə köməkçi qruplara bölünür?

A) 6 əsas və 3 köməkçi;

B) 3əsas və 3 köməkçi;


C) 4əsas və 4 köməkçi;
D) 2əsas və 2 köməkçi;
E) 5əsas və 5 köməkçi;
21. ALS-nin hansı təminat sistemləri mövcuddur?

A) Texniki, riyazi, informasiya, linqvistik və metodiki;


B) Texniki, riyazi və metodiki;
C) Texniki, riyazi və linqvistik;
D) Texniki, riyazi və informasiya;
E) Texniki, riyazi, metodiki və informasiya;

22. Texniki təminat sisteminin mahiyyəti nədən ibarətdir?

A) Avtomatlaşdırılmış layihələndirmə üçün nəzərdə tutulmuş qarşılıqlı əlaqəli

texniki vasıtələr toplusudur;


B) Avtomatlaşdırılmış layihələndirmə üçün sənədlər toplusudur;
C) Avtomatlaşdırılmış layihələndirmənin texniki təminatıdır;
D) Avtomatlaşdırılmış layihələndirmənin material bazasıdır;
E) Avtomatlaşdırılmış layihələndirmə üçün texniki vasıtələr toplusudur;
23. Riyazi təminat sisteminin mahiyyəti nədir?

A) Avtomatlaşdırılmış layihələndirmə üçün model və alqoritmləri toplusudur;

B) Avtomatlaşdırılmış layihələndirmə üçün sənədlər toplusudur;
C) Avtomatlaşdırılmış layihələndirmə üçün köməkçi sənədlər toplusudur;
D) Avtomatlaşdırılmış layihələndirmə üçün texniki təminat toplusudur;

E) Avtomatlaşdırılmış layihələndirmə üçün texniki material toplusudur;


24. İnformasiya təminatı dedikdə hansı məna düşünülür?

A) Təqdim edilmiş tipik layihə üçün sorğu informasiyasına malik sənədlər toplusu;

B) Təqdim edilmiş tipik layihə üçün texniki təminat toplusudur;

C) Təqdim edilmiş tipik layihə üçün əsas sənədlər toplusudur;


D) Təqdim edilmiş tipik layihə üçün köməkçi sənədlər toplusudur;
E) Təqdim edilmiş tipik layihə üçün texniki vasıtələr toplusudur;
25. Linqvistik təminat nə deməkdir?

A) İlkin verilənlər və layihələndirmənin nəticələrinin tətbiqi üçün yararlı halda

təqdim edən təsviri dillər toplusudur;

B) İlkin verilənləri yararlı halda təqdim edən təsviri dillər toplusudur;


C) Layihələndirmənin nəticələrinin tətbiqi üçün yararlı halda təqdim edən təsviri

dillər toplusudur;


D) İlkin verilənləri maşın dilinə çevirən dillər toplusudur;
E) Layihələndirmənin nəticələrini maşın dilinə çevirən dillər toplusudur;
26. ALS-də metodiki təminat sisteminin rolu nədir?

A) Avtomatlaşdırılmış layihələndirməni təmin edən vasitələrin tərkibi, seçmə və

istismar qaydalaraını təsvir edən sənəddir;

B) Avtomatlaşdırılmış layihələndirməni təmin edən sənədlər toplusudur;


C) Avtomatlaşdırılmış layihələndirmənin istismar qaydalaraını təsvir edən sənəddir;

D) Avtomatlaşdırılmış layihələndirmənin seçmə qaydalaraını təsvir edən sənəddir;

E) Avtomatlaşdırılmış layihələndirməni yerinə yetirən sənədlər toplusudur;

27. ALS-nin proqram təminatı nə deməkdir?

A) Layihələndirməni aparmaq üçün lazım olan maşın proqramları və onun istifadə

qaydaları toplusudur;


B) Layihələndirməni yerinə yetirmək üçün istifadə qaydaları toplusudur;
C) Layihələndirməni aparmaq üçün metodiki məlumatlar toplusudur;
D) Layihələndirməni aparmaq üçün texniki təchizat toplusudur;
E) Layihələndirməni aparmaq üçün maşın dilləri toplusudur;
28. Texnoloji proseslərin ALS-də proqram təminatının neçə növü vardı və hansılardı?

A) iki:ümumi və xüsusi proqram təminatı;

B) iki:bir həlli və çox həlli proqram təminatı;

C) iki:ümumi və bir həlli proqram təminatı;


D) bir: ümumi proqram təminatı;
E) bir: xüsusi proqram təminatı;

29. Texnoloji proseslərin ALS-də xüsusi proqram təminatı nə deməkdir?

A) Konkret layihə məsələsinin bütün mümkün həll variantlarını özündə əks

etdirmək;


B) Konkret layihə məsələsinin həllini özündə əks etdirmək;
C) Konkret layihə məsələsinin bir variantla həllini özündə əks etdirmək;
D) Konkret layihə məsələsinin bir variantla həllinin mümkün olmasını;
E) Konkret layihə məsələsinin bir variantla həllinin vacibliyini özündə əks etdirmək;
30. Texnoloji proseslərin ALS-də ümumi proqram təminatı nə deməkdir?

A) Sistem halında layihə məsələlərinin bütün mümkün həll variantlarını özündə əks

etdirmək;

B) Konkret layihə məsələsinin bütün mümkün həll variantlarını özündə əks

etdirmək;
C) Müəyyən bir layihə məsələsinin bir variantla həllini özündə əks etdirmək;
D) Müəyyən bir layihə məsələsinin həllinin vacibliyini özündə əks etdirmək;

E) Sistem halında layihə məsələsinin bütün həllərinin vacibliyini özündə əks

etdirmək;
31. ALS-də texnoloji informasiyanın rəmzi təsvirinin təsnifat əsasının səciyyəvi

xüsusiyyəti nədir?

A) Kodlaşma prosesində detalın konstruktiv xüsusiyyətləri rəqəmli kodlarla istifadə

olunur;


B) Kodlaşma prosesində detalın konstruktiv qabarit ölçüləri təyin olunur;
C) Kodlaşma prosesində detalın konstruktiv ən böyük uzunluq ölçüləri təyin olunur;
D) Kodlaşma prosesində detalın konstruktiv ən böyük diametr ölçüləri təyin olunur;
E) Kodlaşma prosesində detalın emal olunma xüsusiyyətləri təyin olunur;

32. ALS-də mexaniki emal texnoloji proseslərin layihələndirilməsində istifadə olunan

tipik qərarlar neçə qrupa bölünür?

A) iki: lokal və bütöv;

B) iki: əməliyyat və ölçü alətləri;
C) iki: avadanlıq və ölçü alətləri;
D) bir: lokal;
E) bir: bütöv;
33. Mexaniki emal texnoloji proseslərin avtomatlaşdırılmış layihələndirilməsində

lokal tip qərarlar vasitəsi ilə ən çox neçə element müəyyənləşdirilə bilər?

A) Bir

B) İki və altı


C) İki və dörd
D) Beş
E) İki və beş

34. Mexaniki emal texnoloji proseslərin ALS-də bütöv tip qərarlar vasitəsi ilə ən çox neçə element müəyyənləşdirilə bilər

A) Emal texnoloji prosesi bütövlüklə

B)Yalnız avadanlıqlarının seçilməsini


C) Yalnız kəsən alətlərin seçilməsini
D) Yalnız ölçü alətlərinin seçilməsini
E) Yalnız texnoloji əməliyyat ardıcıllığını
35. Texnoloji prosesin layihələndirilməsində optimal məsələnin qoyuluşu dedikdə nə

başa düşünülür?

A) Prosesin yerinə yetirilmə şərtləri və irəli sürülən tələblərin maksimum həyata

keçirilməsi;

B) Prosesin yerinə yetirilmə şərtlərinin məzmunu;
C) Prosesin yerinə yetirilmə şərtlərinin aydınlaşdırılması;
D) Prosesin irəli sürülən tələblərinin müzakirəsi;
E) Prosesin irəli sürülən tələblərinin həll edilməsi;

36. ALS-də parametrin optimallaşdırılması nəyə deyilir?

A) Parametrin optimallaşdırılma kriteriyası üzrə optimumun təyin edilməsi;
B) Parametrin optimallaşdırılma prosesinə;
C) Parametrin optimallaşdırılma ədədinin təyin edilməsi;
D) Parametrin kriteriyasının təyin edilməsi;
E) Parametrin optimallaşdırılma kriteriyasının orta qiymətinə;
37. Texnoloji proseslərin optimallaşdırılma məsələlərində əsas vacib şərt nədir?

A) Optimallaşdırılma kriteriyasının seçilməsi;

B) Optimallaşdırılma elementinin vacibliyi;
C) Optimallaşdırılma elementinin seçilməsi;
D) Optimallaşdırılma elementinin hədd ölçüləri;
E) Optimallaşdırılma kəmiyyətinin əsas ölçü vahidləri;

38. Mexaniki texnoloji proseslərin optimallaşdırılmasında əsas kriteriyalar

hansılardır?

A) Ədədi vaxt, məhsuldarlıq, maya dəyər, kütlə, kəsmə rejimi elementləri;

B) Ədədi vaxt, çəki, alətin texnoloji imkanları;
C) Ədədi vaxt, məhsuldarlıq və avadanlıqların enerji tutumu;
D) Ədədi vaxt, tərtibatların məhsuldarlığı və etibarlığı;
E) Ədədi vaxt, dəzgahların yüklənmə əmsalı, pəstahın çəkisi;
39. Mexaniki texnoloji proseslərin optimallaşdırılmasının neçə növü vardır?

A) iki: parametr üzrə və struktura üzrə;

B) iki: parametr üzrə və məhsuldarlıq üzrə;
C) iki: parametr üzrə və dəzgahların texnoloji imkanları üzrə;
D) iki: parametr üzrə və məhsulun keyfiyyət göstürücüləri üzrə;
E) bir: struktura üzrə;

40. Texnoloji proseslərin parametr üzrə optimallaşdırılması nə deməkdir?

A) Mövcud texnoloji prosesin parametrlərindən yalnız birinin optimallaşdırılması;

B) Mövcud texnoloji prosesin parametrlərindən yalnız ikisinin optimallaşdırılması;


C) Mövcud texnoloji prosesin parametrlərinin 50% optimallaşdırılması;
D) Mövcud texnoloji prosesin optimallaşdırılması;
E) Mövcud texnoloji prosesin seçilməsinin optimallaşdırılması;
41. ALS-də texnoloji proseslərin optimallaşdırma məsələsinin hansı məhdudiyyət

şərtləri mövcuddur?

A) Məhsuldarlıq, keyfiyyət göstəriciləri, alət və dəzgahların texnoloji imkanları üzrə

məhdudiyyət şərtləri;


B) Məhsuldarlıq və kəsmə rejimi üzrə məhdudiyyət şərtləri;
C) Məhsulun keyfiyyət göstəriciləri texniki imkanları üzrə məhdudiyyət şərtləri;
D) ) Məhsulun sınağı və satışı üzrə məhdudiyyət şərtləri;
E) Məhsuldarlıq və maya dəyəri üzrə məhdudiyyət şərtləri;

42. Mexaniki emal texnoloji proseslərin struktura üzrə optimallaşdırılması necə

həyata keçirilir?

A) Texnoloji prosesin yalnız strukturası seçilir;


B) Texnoloji prosesin əhəmiyyəti və effektliyi seçilir;
C) Texnoloji prosesin optimal variantı seçilir;
D) Texnoloji prosesin rentabelliyi təyin olunur;
E) Texnoloji prosesin araşdırılması aparılır;

43. Texnoloji prosesin strukturası dedikdə nə başa düşülür?

A) Emal marşurutu, pəstahlama üsulu, dəzgahın, tərtibatın və alətin tipi;

B) Emal marşurutu;

C) Kəsmə rejimi elementləri;
D) Vaxt normaları;
E) Texnoloji prosesin avtomatlaşdırılması dərəcəsi;
44. Mexaniki emal texnoloji proseslərin hansı əsas elementlərin parametr üzrə

optimallaşdırılması yerinə yetirə bilər?

A) Kəsmə rejimi və elementləri, ölçümüsaidəsi, alətin xidmət müddəti;

B) Kəsmə rejimi və elementləri, avadanlığın həqiqi vaxt fondu;


C) Kəsmə rejimi və elementləri, alətin itiləmələrinin sayı;
D) Kəsmə rejimi və elementləri,emal marşurutunun təyini;
E) Kəsmə rejimi və elementləri, avadanlıqların hesabı sayı;
45. Mexaniki emal texnoloji proseslərin ALS-də parametrlər arasında hansı

məhdudiyyətlər mövcuddur?

A) Alətin kəsicilik xüsusiyyətləri onun davamlılığı ilə;

B) Alətin kəsicilik xüsusiyyətləri, dəzgahın tipi ilə;


C) Alətin kəsicilik xüsusiyyətləri, tərtibatın növü ilə;
D) Alətin kəsicilik xüsusiyyətləri onun həndəsi ölçüləri ilə;
E) Alətin kəsicilik xüsusiyyətləri onun qabarit ölçüləri ilə;

46. Mexaniki emal texnoloji proseslərin ALS-də səthin kələ-kötürlüyü hansı kəsmə

rejimi elementinə məhdudiyyət qoyulmasını tələb edir?

A) Verişə;


B) Kəsmə dərinliyə;
C) Kəsmə sürətinə;
D) Ədədi vaxta;
E) Kəsməyə sərf olunan gücə;
47. Mexaniki emal texnoloji proseslərin ALS-də kəsici alətin davamlılığına hansı

kəsmə rejimi elementinə məhdudiyyət qoyulmasını tələb edir?

A) Kəsmə sürətinə;

B) Kəsməyə sərf olunan gücə;


C) Verişə;
D) Dəzgahın tipinə;
E) Ədədi vaxta;
48. Mexaniki emal prosesinin mərkəzlərdə yerinə yetirilməsi zamanı pəstahın

əyintisinin qiyməti hansı şərti ödəməlidir?

A)

B)


C)
D)
E)
49. Avtomatlaşdırılmış lahiyələndirmədə məhdudiyyəti necə adlanır?

A) Kinematik;

B) Praktik;
C) İnterpolyasiya;
D) Xidməti;
E) Təcrübəvi;
50. Avtomatlaşdırılmış lahiyələndirmədə məhdudiyyəti necə adlanır?

A) Kinematik;

B) Praktik;
C) Dövrü;
D) İxtiyari;
E) Təcrübəvi;
51. Avtomatlaşdırılmış lahiyələndirmə sistemlərində məhdudiyyəti necə

adlanır?


A) Dəzgahın baş hərəkət intiqalı üzrə;
B) Dəzgahın baş hərəkət intiqalının gücünün qiyməti;
C) Dəzgahın baş hərəkət intiqalının fırlanma tezliyi;
D) Dəzgahın baş hərəkət intiqalının dövrlər sayı;
E) Dəzgahın baş hərəkət intiqalının faydalı iş əmsalı;

52. asılılığı avtomatlaşdırılmış layihələndirmə sistemlərində hansı

texnoloji məhdudiyyəti təyin edir?

A) Kəsmə sürəti ilə kəskinin davamlılığı arasındakı;

B) Kəsmə sürəti ilə sürət əmsalı arasındakı;
C) Kəsmə sürəti ilə pəstahın diametri arasındakı;
D) Kəsmə dərinliyi ilə veriş arasındakı;
E) Kəsmə dərinliyi ilə pəstahın diametri arasındakı;

53. ALS-də mexaniki emal prosesi üçün dəzgahın tipi nəyə əsasən seçilir?

A) Mexaniki emalın növünə;

B) Mexaniki emalın texniki imkanlarına;


C) Mexaniki emalın səciyyəvi xüsusiyyətlərinə;
D) Mexaniki emalın avtomatlaşdırma dərəcəsinə;
E) Mexaniki emalın keyfiyyət göstəricilərinə;
54. Texnoloji proseslərin ALS-də avadanlığın seçilməsində onun hansı əsas

göstəriciləri qəbul edilir?

A) Energetik və kinematik imkanları, sərtliyi və emal ölçüləri;
B) Energetik imkanı, sərtliyi və emal ölçüləri;
C) Energetik imkanı və qabarit ölçüləri;
D) Energetik imkanı, sərtliyi və tipi;
E) Energetik imkanı, gücü, tipi və sərtliyi;
55. Tərtibatın layihələndirməsində ALS-nin neçə növ informasiya təminatı vardır?

A) iki: dəyişən və daimi;

B) iki: dəyişən və şərti dəyişən;
C) iki: daimi və şərti dəyişən;
D) bir: daimi;
E) bir: dəyişən;
56. Tərtibatların ALS-də layihələndirməsi üçün hansı məlumatların verilməsi

vacibdir?

A) Konstruktiv elementləri, yığım vahidi və təyinatı;
B) Konstruktiv elementləri;
C) Yığım vahidinin işçi cizgisi;
D) Yığım vahidinin işçi cizgisi və yığılma texnologiyası;
E) Təyinatı, tətbiq sahələri və texnoloji imkanları;
57. ALS-də tərtibatın konstruktiv elementlərinin layihələndirməsi üçün onun

haqqında hansı məlumatların verilməsi vacibdir?

A) Təyinatı, həndəsi forması, materialı, ölçüləri və texnoloji xüsusiyyətləri;

B) Təyinatı, həndəsi forması və qabarit ölçüləri;


C) Təyinatı, materialı və texnoloji xüsusiyyətləri;
D) Təyinatı, həndəsi forması və emal olunma xüsusiyyətləri;
E) Təyinatı, emal olunma qabiliyyəti, materialın mexaniki-fiziki xassələri;
58. Avtomatlaşdırılmış lahiyələndirmə sistemlərində (TPK)-tətbiqi parametrlər

kompleksi nəyə deyilir?

A) Tətbiq şərtləri ilə məhdudlaşdırılmış parametrlərə;
B) Tətbiq şərtlərinin təyininə;
C) Tətbiq şərtlərinin riyazi üsulla hesabına;
D) Tətbiq şərtlərinin forma və məzmununa;
E) Tətbiq şərtlərinin hesablanma üsullarına;
59. tətbiqi parametrlər kompleksi hansı mexaniki emal texnoloji

prosesinə uyğun gəlir?

A) Dişaçma;

B) Torna üst yonuş;


C) Pardaqlama;
D) Torna yan yonuş;
E) Torna doğrama;
60. ALS-də layihələndirilən və xidmət edən yarımsistemlərin rabitəsinin təmin

edilməsində ən geniş yayılmış üsul necə adlanır?

A) İnterfeys;
B) Qərar qəbul etmə;
C) Ünsiyyət;
D) Kompleks;
E) İnfra;
61. ALS-də layihələndirilən və xidmət edən yarımsistemlərin arasında proqram

rabitəsi, bu halda interfeys funksiyası necə əldə edilir?

A) İnsan amili ilə;

B) Proqram ilə;


C) Avtomatika ilə;
D) Yaxınlaşma İlə;
E) Yarımavtomatika ilə;
62. ALS-rin xüsusiyyətlərinin əsas dörd qrupuna nələr daxildir?

A) Maşınqayırma və cihazqayırma məmullarının, texnoloji proseslərin, inşaat

obyektlərin və təşkilat sistemlərinin ALS-ri;

B) Maşınqayırma və cihazqayırma məmullarının ALS-ri;


C) Maşınqayırma və cihazqayırma texnoloji proseslərin ALS-ri;
D) İnşaat obyektlərin ALS-ri;
E) Təşkilat sistemlərinin ALS-ri;

63. Layihələndirmə obyektinin hansı mürəkkəblik xüsusiyyətləri vardır?

A) Sadə, orta, mürəkkəb və çox mürəkkəb;

B) Çox mürəkkəb;


C) Sadə;
D) Orta;
E) Mürəkkəb;

64. Layihələndirmə obyektinin avtomatlaşdırılmış tərkib hissələrinin sayı n<102

olarsa, bu hansı mürəkkəblik xüsusiyyətinə aiddir?

A) Sadə;


B) Orta;
C) Mürəkkəb;
D) Orta və mürəkkəb;
E) Çox mürəkkəb;
65. Tərkib hissələrinin sayı 1023 olarsa, layihələndirilən obyekt hansı

mürəkkəblik xüsusiyyətinə aid olar?

A) Orta;

B) Orta və sadə;


C) Mürəkkəb;
D) Çox mürəkkəb;
E) Orta və mürəkkəb;

66. Tərkib hissələrinin sayı 1034 olarsa, layihələndirilən obyekt hansı

mürəkkəblik xüsusiyyətinə aid olar?

A) Mürəkkəb;

B) Orta və sadə;
C) Çox mürəkkəb;
D) Sadə və çox mürəkkəb;
E) Orta və mürəkkəb;
67. Tərkib hissələrinin sayı 1045 olarsa, layihələndirilən obyekt hansı

mürəkkəblik xüsusiyyətinə aid olar?

A) Çox mürəkkəb;

B) Sadə və orta;


C) Sadə;
D) Mürəkkəb;
E) Orta və mürəkkəb;

68. Avtomatlaşdırılmış sistemlərdə təşkilat xüsusiyyətlərinin əsasını nə ilə ifadə

edirlər?

A) Kod işarələri ilə;


B) Rəqəmlərlə;
C) Hərfi işarələr ilə;
D) Nişanlama ilə;
E) Onluq rəqəmlərlə;

69. Müasir hesablama texnologiyasının maşınqayırma istehsalında tətbiqi hansı

istiqamətlərdə aparılır?

A) İstehsal proseslərinin və mühəndis əməyinin avtomatlaşdırılması istiqamətlərində;

B) İstehsal proseslərinin avtomatlaşdırılması istiqamətlərində;
C) Mühəndis əməyinin avtomatlaşdırılması istiqamətlərində;
D) İstehsal avadanlıqlarının avtomatlaşdırılması istiqamətlərində;
E) İstehsal olunan alətlərin avtomatlaşdırılması istiqamətlərində;
70. İstehsal proseslərinin layihələndirilməsi avtomatlaşdırılmasının əsasını nə təşkil

edir?


A) Rəqəmli proqramla idarə olunan çevik istehsal sistemləri;

B) Rəqəmli proqramla idarə olunan texnoloji sistemləri;

C) Rəqəmli proqramla idarə olunan texnoloji dəzgah;

D) Rəqəmli proqramla idarə olunan müasir texnologiyalar;


E) Rəqəmli proqramla təchiz olunan avadanlıqlar;
71. Mühəndis əməyinin avtomatlaşdırılmasının əsasını nə təşkil edir?

A) Müasir texnoloji hesablama vasitələrinin tətbiqi;

B) Müasir texnoloji vasitələr;
C) Müasir texnoloji yeniliklər;
D) Müasir texnoloji məlumatlar çoxluğu;
E) Müasir texnoloji hesablamaüsulları;
72. İstehsalın texniki hazırlığı (İTH) dedikdə nə başa düşünülür?

A) Bir-biri ilə qarşılıqlı proseslərin məcmuəsi;

B) Bir-biri ilə qarşılıqlı texnoloji prosesləri;
C) Bir-biri ilə qarşılıqlı kəsici və alətlərin məcmuəsi;
D) Bir-biri ilə qarşılıqlı avadanlıqların məcmuəsi;
E) Bir-biri ilə qarşılıqlı əməliyyatların məcmuəsi;
73. ALS-də müəssisənin imkanı dedikdə nə başa düşünülür?

A) Nəzərdə tutulmuş vaxtda lazımi keyfiyyətdə və müəyyən həcmdə məhsulun

buraxılışı;

B) Nəzərdə tutulmuş vaxtda məhsulun buraxılış həcmi;

C) Nəzərdə tutulmuş vaxtda məhsul çeşidlərinin həcmi;
D) Nəzərdə tutulmuş vaxtda məhsulun istehsal gücü;
E) Nəzərdə tutulmuş vaxtda məhsul çeşidlərinin ümumi sayı;
74. Avtomatlaşdırılmış layihələndirmə sistemlərində obyektin buraxılış imkanı hansı

amillərdən asılıdır?

A) İstehsalın texnoloji hazırlığından;

B) İstehsalın buraxılış həcmindən;


C) İstehsalın rəqəmli idarəolunan dəzgahlarından;
D) İstehsalın avtomatlaşdırılması dərəcəsindən;
E) İstehsalın idarə olunmasından;

75. İTH- istehsalın texnoloji hazırlığının avtomatlaşdırılması obyektlərinə nələr

daxildir?

A)TP-rin, texnoloji avadanlıqların, mühəndis-texniki məsələlərin layihələndirilməsi;


B) TP-rin layihələndirilməsi;
C) Texnoloji avadanlıqların layihələndirilməsi;
D) Mühəndis-texniki məsələlərin həlli;
E) İdarəetmə məsələlərinin həlli;
76.Texnoloji proseslərin avtomatlaşdırılmış layihələndirilməsində əsas məqsəd nədir?

A) Məmulun hazırlanma prosesinin texniki iqtisadi əsaslandırılmış variantını

hazırlamaq;

B) Məmulun hazırlanma prosesinin variantını hazırlamaq;


C) Məmulun texniki əsaslandırılmış variantını hazırlamaq;
D) Məmulun iqtisadi əsaslandırılmış variantını hazırlamaq;
E) Məmulun əlverişli texnoloji proses variantını hazırlamaq;
77. ALS-də texnoloji proseslər obyektinə və işlənmə şəraitinə görə neçə növə

bölünürlər?

A) üç:fərdi, tipik və qrup texnoloji prosesləri;

B)iki: fərdi və qrup texnoloji prosesləri;


C) iki: fərdi və tipik texnoloji prosesləri;
D) iki: tipik və qrup texnoloji prosesləri;
E) üç:fərdi, orta və qrup texnoloji prosesləri;
78. Hansı məmulların hazırlanmasında fərdi texnoloji proseslər layihələndirilir?

A)Eyni adlı və ölçülü məmulların hazırlanmasında;

B) Eyni adlı məmulların hazırlanmasında;
C) Eyni adlı materialdan hazırlanmış istehsalda;
D) Eyni konstruksiyaya malik məmulların hazırlanmasında;
E) Eyni mexaniki xassəyə malik məmulların hazırlanmasında;
79. Tipik texnoloji proseslərdən hansı məmulların hazırlanmasında geniş istifadə

olunur?


A) Ümumi konstruktiv xüsusiyyətlərə malik;
B) Ümumi adlı, eyni məhsulların;
C) Ümumi ölçüləri eyni olan məhsulların;
D)Ümumi mexaniki xassələrə malik olan məhsulların;
E) Ümumi fiziki-mexaniki xassələrə malik olan məhsulların;
80.Qrup texnoloji proseslərdən hansı məmulların hazırlanmasında geniş istifadə

olunur?


A)Konstruktiv və texnoloji oxşarlıqları eyni olan məmulların;

B) Konstruktiv oxşarlıqları eyni olan məmulların;


C) Texnoloji oxşarlıqları eyni olan məmulların;
D) Ümumi keyfiyyət oxşarlıqları eyni olan məmulların;
E) Ümumi qabarit ölçü oxşarlıqları olan məmulların;

81. Avtomatlaşdırılmış texnoloji proseslər bir-birindən nə ilə fərqlənirlər?

A) Əmək tutumu və mürəkkəbliyi ilə;

B) Əmək tutumu ilə;


C) Mürəkkəbliyi ilə;
D) Avtomatlaşdırılma xüsusiyyəti ilə;
E) Avtomatlaşdırılma dərəcəsi ilə;
82. Maşınqayırma sənayesində standart üzrə neçə növ layihələndirmə mövcuddur;

A) üç: avtomatlaşdırılmamış, avtomatlaşdırılmış və avtomatik;


B) iki: avtomatlaşdırılmamış və avtomatik;
C) iki: avtomatlaşdırılmış və avtomatlaşdırılmamış
D) iki: avtomatlaşdırılmış və avtomatik;
E) iki: avtomatik və qeyri avtomatik;
83. Maşınqayırma sənayesində avtomatlaşdırılmamış layihələndirmə dedikdə nə başa

düşünülür?

A) Layihə məsələlərinin hamısı insan tərəfindən həll olunur;

B) Layihə məsələlərinin qismən insan tərəfindən həll olunması;


C) Layihə məsələlərinin bir hissəsi avtomatlaşdırılır;
D) Layihə məsələlərinin yarısı insan tərəfindən həll olunur;
E) Layihə məsələlərinin qismən avtomatlaşdırılması;
84. Avtomatik layihələndirilən maşınqayırma sənayesi dedikdə nə başa düşünülür?

A) Layihələndirilən məsələlər bütövlükdə EHM-da həll olunur;

B) Layihələndirilən məsələlər qismən EHM-da həll olunur;
C) Layihələndirilən məsələlərin yarısı EHM-da həll olunur;
D) Layihələndirilən məsələlərin 90% EHM-da həll olunur;
E) Layihələndirilən məsələlərin 80% EHM-da həll olunur;
85. Avtomatlaşdırılmış layihələndirilən maşınqayırma sənayesi dedikdə nə başa

düşünülür?

A) Layihə məsələlərin həlli insan və EHM-da qarşılıqlı yerinə yetirilir;
B) Layihə məsələlərin həlli insanlar tərəfindən yerinə yetirilir;
C) Layihə məsələlərin həlli EHM-da yerinə yetirilir;
D) Layihə məsələlərin qismən həlli EHM-da yerinə yetirilir;
E) Layihə məsələlərin 90%-i EHM-da yerinə yetirilir;
86. ALS-ri maşınqayırma müəssisələrinin neçə və hansı tiplərinə tətbiq edilir?

A) üç: fərdi, seriyalı və kütləvi;

B) üç: fərdi, orta seriyalı və kütləvi;
C) üç: fərdi, kiçik seriyalı və kütləvi;
D) üç: fərdi, böyük seriyalı və kütləvi;
E) iki: fərdi və kütləvi;

87.ALS-də mürəkkəb konstruksiyalı detalların mexaniki emal texnoloji prosesində

ölçü dəqiqliyinecə təyin edilir?

A) Ölçünün müsaidə qiyməti əsasında;

B) Ölçünün nominal qiyməti əsasında;
C) Ölçünün maksimum qiyməti əsasında;
D) Ölçünün minimum qiyməti əsasında;
E) Ölçünün maksimum və minimum qiymət fərqi əsasında;
88. Avtomatlaşdırılmış layihələndirmədə emal ölçüsünün müsaidəsinin qiyməti necə

təyin olunur?

A) Nominal ölçüyə uyğun texnoloji müsaidə sorğu blokunda;

B) Nominal ölçüyə uyğun sorğu cədvəlindən;


C) Nominal ölçüyə uyğun sorğu ədəbiyyatlarından;
D) Nominal ölçüyə uyğun sorğu məlumatlardan;
E) Nominal ölçüyə uyğun sorğu müsaidə cədvəl materiallarından;

89. Konstruktor sənədlərinin hazırlanmasında ALS-nin əsas vəzifələri nədən

ibarətdir?

A) Konstruktiv elementlərin forma və ölçülərinin, işçi və yığma cizgilərinin

informasiya təsvirlərini hazırlamaqdır;
B) Konstruktiv elementlərin informasiya təsvirlərini hazırlamaqdır;
C) Konstruktiv elementlərin forma və ölçülərinin hazırlamaqdır;
D) İşçi cizgilərinin təsvirlərini hazırlamaqdır;
E) Yığma cizgilərinin təsvirlərini hazırlamaqdır;
90. Konstruktorların konstruksiyalarının ALS-də sintezi necə həyata keçirilir?

A) Kompleks və çoxfunksiyalı avtomatlaşdırılmış layihə əsasında;

B) Kompleks layihə tapşırıqları əsasında;
C) Çoxfunksiyalı layihə tapşırıqları əsasında;
D) Avtomatlaşdırılmış layihə tapşırıqları əsasında;
E) Kompleks texniki, texnoloji informasiya əsasında;
91. Konduktorların ALS-də sintezi üçün hazırlanan vacib sənədlərə nələr daxildir?

A) Pəstahın və yığım vahidinin cizgisi, texnoloji prosesin marşrut xəritəsi, RPİ

dəzgahlarında emal xəritəsi;

B) Pəstah və yığım vahidinin cizgisi;


C) Texnoloji emal proseslərin marşrut xəritəsi;
D) RPİ dəzgahlarında texnoloji emal xəritəsi;
E) Hazırlanmasına çəkilən xərclərin ümumi dəyəri;
92. Mexaniki emal prosesində avtomatlaşdırma layihəsinin proqramı detalın işçi

cizgisi ilə hansı formada əlaqələndirilir?

A) Detalın emal olunacağı səthləri kodlaşdırılır;

B) Detalın emal olunacağı səthləri müəyyənləşdirilir;


C) Detalın emal olunacağı səthləri dəqiqləşdirilir;
D) Detalın emal olunacağı səthləriuyğunlaşdırılır;
E) Detalın emal olunacağı səthləri növbə ilə sıralanır;
93. Mexaniki texnoloji emal proseslərində səthlərin kodlaşdırılması necə aparılır?

A) Xüsusi kodifikator-cədvəl formasında;


B) Xüsusi əməliyyat ardıcıllığı cədvəl formasında;
C) Xüsusi texnoloji keçid ardıcıllığı cədvəl formasında;
D) Xüsusi texnoloji gediş ardıcıllığı cədvəl formasında;
E) Xüsusi emal ardıcıllığı cədvəl formasında;
94. Konduktorların konstruksiyalarının ALS-də layihələndirilməsi üçün vacib olan

ilkin verilənlərə nələr aiddirlər?

A) Detalın işçi cizgisi, əməliyyatın növü və təyinatı;

B) Detalın işçi cizgisi;


C) Əməliyyatın növü
D) Konduktorun təyinatı;
E) Konduktorun yığım cizgisi;
95. Maşınqayırmada müəssisələrin istehsal tipi necə təyin olunur?

A) Seriyalılıq əmsalına görə;

B) İstehsal gücünə görə;
C) Avadanlıqların ümumi sayına görə;
D) Texniki-mühəndis işçilərin ümumi sayına görə;
E) Müəssisənin ümumi sahəsinə görə;
96. Avtomatlaşdırılmış istehsal prosesinin ilk texnoloji əməliyyatı necə adlanır?

A) Pəstahlama;

B) Tökmə;
C) Döymə;
D) Ştamplama;
E)Təzyiq altında döymə;

97. Emal olunmuş səth dedikdə nə başa düşülür?

A) Texnoloji əməliyyatın başa çatdırıldığı səthə;
B) Texnoloji əməliyyat aparılan səth;
C) Texnoloji əməliyyatın aparılması nəzərdə tutulan səthə;
D) Texnoloji əməliyyatın başlanıldığı səthə;
E) Texnoloji əməliyyatın aparıldığı səthə;
98. Emal olunmuş səthin keyfiyyət göstəriciləri hansı parametrlərlə təyin olunur?

A) Kvalitet dəqiqlik dərəcəsi və kələ-kötürlüyün qiyməti ilə;

B) Kvalitet dəqiqlik dərəcəsi ilə;
C)Kələ-kötürlüyün qiyməti ilə;
D) Formasının düzgün və səlisliyilə;
E) Səthin parlaqlığı ilə;

99. Atomatlaşdırılmış texnoloji proseslərdə kəsən alətin materialı necə seçilir?

A) Emal olunan hissənin materialı nəzərə alınmaqla;

B) Emal olunan hissənin forması nəzərə alınmaqla;


C) Emal olunan hissənin qabarit ölçüləri nəzərə alınmaqla;
D) Emal olunan hissənin dəqiqliyi nəzərə alınmaqla;
E) Emal olunan hissənin ölçü müşahidəsi nəzərə alınmaqla;
100. Atomatlaşdırılmış texnoloji proseslərdə mərkəzlərdə uzun valları mexaniki

emalında lünetlərdən istifadə etməkdə əsas məqsəd nədir?

A) Əyilmə deformasiyasının qarşısını almaq;

B) Əyilmə deformasiyasını əldə etmək;


C) Texnoloji prosesi yeniləşdirmək;
D) Texnoloji prosesin effektliyini artırmaq;
E) Texnoloji prosesin səmərəliliyini artırmaq;
101. Mexaniki emal prosesində forma dəqiqliyi dedikdə nə başa düşülür?

A) Emal səthinin silindrik və müstəvi səthdən meyillənməsi

B) Emal olunan səthin dəqiqliyi

C) Emal olunan səthin təmizlik dərəcəsi

D) Emal olunan səthin düz və hamarlığı

E) Emal olunan səthin kələkötürlüyü


102. Müstəvini emal edərkən hansı növ forma meyillənmələri alına bilər?

A) Qabarıqlıq və çökəklik

B) Yəhərvarilik

C) Əyrioxluluq

D) Konusluq

E) Konusvarilik


103. Mexaniki emal zamanı həndəsi formaların meyillənmələri necə adlanır?

A) Forma dəqiqliyi

B) Ölçü dəqiqliyi

C) Ölçü dəqiqsizliyi

D) Çökəklik və qabarıqlıq
104. Emal prosesinə təsir edən əsas amillər hansılardır?

A) DTAD , sistemin sərtliyi və qızma deformasiyalı

B) DTAD-in sisteminin sərtliyi

C) Qızma deformasiyalanın miqdarı

D) Tərtibatın sərtliyi və möhkəmliyi

E) Kəsici alətin kütləşməsi


105. DTAD- sisteminin mexaniki emal prosesinə təsiri necə yaranır?

A) DTAD- sisteminin sərtliyindən

B) Sistemin araboşluq və yığılmasından

C) DTAD- sisteminin kostruksiyasından

D) Sistemin düzgün yerləşdirilib-bazalaşdırılmasından

E) Sistemin düzgün emal prosesinə yararlı olmamasından


106. – torna dəzgahlarında kəski ilə emal prosesində hansı kəmiyyəti təyin edir?

A) Sərtliyi

B) Möhkəmliyi

C) Bərkliyi

D) Dəzgahın deformasiyasını

E) Kəskinin deformasiyasını


107. Mexaniki emal prosesində kəsici alətin elastik deformasiyası hansı xətalar yaradır?

A) Səthin forma və ölçü dəqiqlik xətaları

B) Heç bir xəta yaratmır

C) Qismən emal prosesinə təsir edir

D) Kəsən alətin kütləşmə xətaları

E) Səthin forma xətaları


108. Mexaniki emal prosesində istilik hansı zonada yaranır?

A) Emal zonasında

B) Kəsici alətin tiyəsində

C) Dəzgahın sürətlər qutusunda

D) Emal olunan pəstahın daxilində

E) Kəski başlığında


109.Çuqun materialdan hazırlanmış gövdə tipli pəstahlar emal qabaq hansı əməliyyata uğradılır?

A) Təbii köhnəltmə

B) Süni köhnəltmə

C) Qurutma

D) Təbii döymə və ştamplama

E) Təbii döymə


110. Pəstah daxilində yaranan gərginliklərin aradan qaldırılması üçün pəstahlar hansı əməliyyata uğradılır?

A) Köhnəltmə

B) Təmizləmə

C) Qurutma

D) Yağ daxilində saxlama

E) Maye daxilində saxlama


111. Pəstahların qızdırılaraq yavaş soyudulması prosesi necə adlanır?

A) Süni köhnəltmə

B) Köhnəltmə

C) Təbii köhnəltmə

D) Tablama

E) Təbii döymə


112. Emal olunmuş üzün keyfiyyəti hansı kəmiyyətlərlə xarakterizə olunur?

A) Üzün təmizliyi və üst qatın fiziki-mexaniki xassələrilə

B) Üzün dəqiqliyi

C) Üzün təmizliyi

D) Üzün forma xətası

E) Üzün təmizliyi və üst qatın dəqiqliyilə


113. Emal edilmiş üzün təmizliyi hansı parametrlə təyin olunur?

A) Üzün kələkötürlüyünün ölçüsü ilə

B) Üzün forma dəqiliyilə

C) Üzün mexaniki-fiziki xassələri

D) Üzün bərkliyi ilə

E) Üzün möhkəmmliyi ilə


114. Mexaniki emalda üz qatının fiziki-mexaniki xassələrinə prosesin hansı parametrləri təsir edir?

A) Kəsmə təzyiqi,sürət, istilik dərəcəsi JSM-lər

B) Kəsmə təzyiqi, sürət və yağlama

C) Kəsmə təzyiqi, Kəsmə dərinliyi və sürət

D) Kəsmə təzyiqi, veriç və dövrlər sayı

E) Kəsmə təzyiqi və veriç


115. Kəsmə sürəti və istilik dərəcəsinin hansı hissələrinin plastik deformasiyasına səbəb olur?

A) Yonqar və üz qatının

B) Yonqar və pəstahın

C) Material və hissənin

D) Material və detalın

E) Yonqar və yarımfabrikatın


116. Emal olunmuş üzün keyfiyyəti emal üsulundan asılıdırmı?

A) Ciddi asılıdır

B) Asılı deyil

C) Qismən asılıdır

D) Fərq etməz

E) Təsiri yoxdur

117. Emal edilmiş üzün keyfiyyətinə təsir edən amillər hansılardır?

A) Emal üsulu və emal şəraiti

B) Emal üsulu

C) Emal şəraiti

D) Kəsmə dərinliyi

E) Kəsmədə emal sürəti


118. Emal şəraitini təşkil edən əsas amillər hansılardır ?

A) Kəsən alətin xüsusiyyətləri,kəsmə rejimi və SJM

B) Kəsən alətin itiliyi

C) Kəsmə rejimi

D) Kəsmə rejimi,material və SJM

E) Material və SJM


119. Kəsən alətin xüsusiyyətlərinə nələr daxildir ?

A) Alətin kəsən ağzının həndəsi parametrləri

B) Alətin növü və itilənmə xüsusiyyətləri

C) Alətin markası və kəsmə texnologiyası

D) Alətin materialı və hazırlanma texnologiyası

E) Alətin ölçüləri və itilənmə xüsusiyyətləri

120. Kəsən alətin ağzının kütləşməsinin üzün kələ-kötürlüyünə təsiri necədir?

A) Kələ-kötürlüyün artmasına səbəb olur

B) Təsiri yoxdur

C) Kələ-kötürlük dəyişmir

D) Təsiri çox azdır

E) Fərqi yoxdur


121. Kəsmə zonasında istiliyin dərəcəsini azaltmaq üçün hansı üsuldan istifadə olunur?

A) JSM-dan

B) emalın növünü dəyişmək

C) Alətin növünü dəyişmək

D) Yağ qatından

E) Kəsmə dərinliyi və verişi azaltmaq


122. Mexaniki emal prosesində neçə növ titrəmələr vardır?

A) 2
B) 4

C) 6

D) 5


E) 8
123. Mexaniki emal prosesində titrəmələrin hansı növləri mövcuddur?

A) Məcburi və öz-özünə

B) Məcburi

C) Öz-özünə

D) Baş verən və özünə məxsus

E) Özünə məxsus və məcburi


124. DTAD-sistemində xarici həyəcanladıcı qüvvənin təsiri olmadan baş verən titrəmələr necə adlanır?

A) Öz-özünə titrəmə

B) Məcburi titrəmə

C) Özünə məxsus titrəmə

D) Sadəcə titrəmə

E) Qısa amplitudlu titrəmə


125.Emal olunmuş üzün kələ-kötürlüyünün ölçü vahidi necədir?

A) Mikron

B) Metr

C) Millimetr

D) Santimetr

E) Desimetr

126. Veriş dedikdə nə başa düşürsünüz?

A) Kəskinin şpindelin bir dövründə qət etdiyi məsafəni

B) Kəski alətinin hərəkətini

C) Pəstahın hərəkətini

D) Kəskinin şpindelin boyunca qət etdiyi məsafəni

E) Kəsən alətin tam bir hərəkət dövrünü


127. nə deməkdir?

A) Şpindelin bir dövründə kəskinin qət etdiyi məsafə

B) Kəskinin 0,5 mm hərəkət məsafəsi

C) Kəskinin pəstah üzərində qət etdiyi məsafə

D) Kəskinin kəsmə dərinliyi

E) Qət edilən məsafənin uzunluğu


128. necə başa düşünülür?

A) Bir dəqiqə müddətində kəskinin qət etdiyi məsafə

B) Kəskinin 1,0 mm hərəkət məsafəsi

C) Kəskinin bir dövr ərzində qət etdiyi məsafə

D) Kəsmə dərinliyinin məsafəsi

E) Kəsmə bucağı və verişin qiyməti


129. Mexaniki emalda kobud bazalaşdırma nəyə deyilir?

A) Emal olunmamiş səthlər üzrə

B) Emal olunmuş səthlər üzrə

C) Xarici yuvalar üzrə

D) Daxili yuvalar üzrə

E) Dazili fırlanma səth üzrə


130. Lahiyələndirilən texnoloji prosesin əsas vəzifəsi nədir?

A) Pəstahın müsaidəsini hazır detalın müsaidəsinə çatdırmaq

B) Emal prosesini həyata keçirtmək

C) Pəstahın müsaidəsini təyin etmək

D) Detalın müsaidəsini təyin etmək

E) Əməliyyatı uğurla yerinə yetirmək


131. Hesablama texnikasının maşınqayırmada tətbiqinin necə istiqaməti mövcuddur?

A) 2


B) 4

C) 6


D) 9

E) 3
132. Maşınqayırma sənayesində hesablama texnikasının tətbiqinin hansı növləri vardır?

A) İstehsal proseslərinin və mühəndis əməyinin avtomatlaşdırılması

B) İstehsal proseslərinin avtomatlaşdırılması

C) Mühəndis əməyinin avtomatlaşdırılması

D) İstehsal proseslərinin cə əməliyyatların ALS-i

E) Əl əməyinin və əməliyyatlarının ALS-i
133. Texnoloji proseslərin ALS-nin ölkə daxilində tətbiqi necə başa düşülür?

A) Bu sistemin sənaye miqyasında istehsalata tətbiqi

B) İstehsal proseslərinin təkmilləşdirilməsi

C) Texnoloji əməliyyatların təkmilləşdirilməsi

D) Avadanlıqların avtomatlaşdırılması

E) Kəsmə rejimlərinin avtomatlaşdırılması


134. ALS-nin sənaye miqyasında istehsalata tətbiqinin neçə istiqaməti mövcuddur?

A) 3


B) 5

C) 6


D) 4

E)6
135. Texnoloji proseslərin ALS–nin istehsalata tətbiqini həyata keçirmək üçün hansı əsas şərtlər tələb olunur?

A) Sistemin tipikləşdirilməsi, unifikasiyası və standartlaşdırılması

B) Sistemin bütün elementlərinin tipikləşdirilməsi

C) İstehsalın unifikasiya olunması

D) Sistemin təkmilləşdirilməsi

E) Sistemin standartlaşdırılması, avtomatlaşdırılması və kəsmə rejimləri
136. İstehsalın texniki hazırlığı (İTH) nə deməkdir?

A) Nəzərdə tutulan müddətdə lazımi həcmdə və xərcdə məhsul buraxılışını təmin etmək

B) Nəzərdə tutulan müddətdə, fasilə vermədən xidmət etmək

C) Nəzərdə tutulan müddətdə vaxt itkisinə yol verməmək

D) Nəzərdə tutulan müddətdə fasiləsiz işləmək

E) Nəzərdə tutulan müddətdə məhsul buraxmasını təmin etmək


137. Lahiyələndirmənin avtomatlaşdırma məsələlərinə görə neçə növü vardır?

A) 3


B) 5

C) 8


D) 4

E) 6
138. Lahiyələndirmənin avtomatlaşdırma məsələlərinə görə hansı növləri mövcuddur?

A) Avtomatlaşırılmamış, avtomatlaşırılmış və avtomatik

B) Avtomatlaşırılmamış, statik və dinamik

C) Avtomatlaşırılmış və avtomatik

D) Avtomatlaşırılmış, avtomatik və qeyri statik

E) Avtomatlaşırılmış, statik, dinamik və stasionar
139. Texnoloji proseslər obyektinə və işlənmə şərtlərinə görə neçə növə bölünürlər?

A) 3


B) 2

C) 4


D) 5

E) 6
140. Texnoloji proseslərin obyektinə və işləmə şərtlərinə görə hansı növləri mövcuddur?

A) Fərdi, tipik və qrup

B) Fərdi və seriyalı

C) Fərdi və kütləvi

D) Fərdi, seriyalı və kütləvi

E) Fərdi, kiçik seriyalı və kütləvi
141. Hansı detalların mexaniki emalı üçün fərdi texnoloji proses hazırlanır?

A) Eyni adlı və tip ölçülü

B) Val tipli böyük ölçülü

C) Dişli çarx tipli böyük ölçülü

D) Gövdə tipli böyük ölçülü

E) Prizmatik gövdə tipli kiçik ölçülü


142. Hansı hissələrin mexaniki emalı üçün tipik texnoloji proses lahiyələndirilir?

A) Ümumi konstruktiv xüsusiyyətləri eyni olan

B) Ümumi konstruktiv ölçüləri eyni olan

C) Ümumi oxşar, pilləli ölçüləri eyni olan

D) Ümumi oxşar, qabarit ölçüləri eyni olan

E) Ümumi oxşar, qabarit ölçüləri müxtəlif olan


143. Hansı hissələrin mexaniki emalı üçün qrup texnoloji proses lahiyələndirilir?

A) Konstruktiv və texnoloji oxşarlıqlı hissələrin

B) Pilləli val tipli eyni ölçülü hissələrin

C) Dişli çarx və gövdə hissələri

D) Konstruktiv ölçüləri böyük olan hissələrin

E) Texnoloji cəhətdən mürəkkəb ölçülü hissələrin


144. Texnoloji proseslərdə avtomatik lahiyələndirmənin əsas xüsusiyyəti nədən ibarətdir?

A) Tətbiqi məhduddur

B) Fəhlələri içdən azad edir

C) Fəhlələrin işini yüngülləşdirir

D) Avadanlıqlar az yüklənir

E) İstehsalın müddəti çox qısadır


145. Pəstahın cizgisində müsaidələrlə məhdudlandırılan ölçülər nəyə əsasən təyin olunur?

A) Hissənin ölçüsünə

B) Pəstahın ölçüsünə

C) Yarımfabrikatın ölçüsünə

D) Texnoloji əməliyyatlara əsasən

E) İstehsalın növünə əsasən


146. Məmulun işçi cizgisində ölçülərin qoyuluşu necə variantda qoyula bilər?

A) İxtiyari-müxtəlif

B) 2

C) 3


D) 5

E) 4
147. Maşınqayırma sənayesində lahiyənin avtomatlaşdırılması səviyyəsi necə təsvir olunur?

A) Ümumi layihə prosedurlarının avtomatlaşdırılma faizinə görə

B) Ümumi layihə tapşırığının avtomatlaşdırılmasına görə

C) Ümumi texnoloji prosesin avtomatlaşdırılmasına görə

D) Ümumi konstruktor sənədlərinin avtomatlaşdırılmasına görə

E) Ümumi layihə əməliyyatlarının avtomatlaşdırılmasına görə

148. Az avtomatlaşdırılmış layihə nə deməkdir?

A) Layihə prosedurlarının 25%-i avtomatlaşdırılıb

B) Layihə prosedurlarının 10%-i avtomatlaşdırılıb

C) Layihə prosedurlarının 30%-i avtomatlaşdırılıb

D) Layihə prosedurlarının hamısı avtomatlaşdırılıb

E) Layihə prosedurlarının 40%-i avtomatlaşdırılıb
149. Maşınqayırmada avtomatlaşdırılma səviyyəsinə görə neçə növ layihələr vardır?

A) 3


B) 2

C) 4


D) 5

E) 6
150. Texnoloji proseslərin ALS-də avtomatlaşdırılma səviyyəsinə görə hansı növ layihələr vardır?

A) Üç növ: az, orta və yüksək səviyyədə avtomatlaşdırılmış

B) Bir növ: az avtomatlaşdırılmış

C) Bir növ: qismən avtomatlaşdırılmış

D) İki növ: az və orta səviyyədə avtomatlaşdırılmış

E) İki növ: orta və yüksək səviyyədə avtomatlaşdırılmış
151. İnformasiya kommunikasiya texnalogiyalarının maşınqayırma sənayesində tətbiqi əsasən hansı istiqamətlərdə aparılır?

A)İki:İstehsal proseslərinin və mühəndis əməyinin avtomatlaşdırılması;

B) İki:Pəstahalma və ölçü alətlərinin layihələndirilməsinin avtomatlaşdırılması;

C) İki:Dəzgah və alətlərin layihələndirilməsinin avtomatlaşdırılması;

D) İki:İstehsal prosesləri və tərtibatların layihələndirilməsinin avtomatlaşdırılması;

E) İki:Mühəndis əməyinin və tərtibatların layihələndirilməsinin avtomatlaşdırılması;


152. ALS–nin yaranması və təşkilində əsas istiqamətlər hansıdır?

A)İstehsal sisteminin elementlərinin tipləşdirilməsi,unikasiyası və standartlaşdrılması;

B) İstehsal sisteminin elementlərinin tipləşdirilməsi və sadələşdirilməsi;

C) İstehsalın inikasiyası, standartlaşdırılması və rejimlərin sadələşdirilməsi;

D) İstehsal sisteminin elementlərinin inikasiyası və standartlaşdırılması;

E) İstehsalın növü, inikasiyası və kəsmə rejimlərinin sadələşdirilməsi;


153. ALS-n maşınqayırma sənayesindəki müasir inkişafı dedikdə nə başa düşünülür?

A) Kompleks avtomatlaşdırılmış sistemlərin yaradılması;

B) Kompleks kəsmə rejimlərininALS–ri;

C) Dəzgah və avadanlıqların ALS–ri;

D) Dəzgah və tərtibatların ALS–ri;

E) Kompleks kəsici və ölçü alətlərinin ALS-ri;


154. Maşınqayırmada ALS-nın necə və hansı vacib istiqamətləri mövcuddur?

A) Üç; Avtomatik idarəetmə (AİS) sistemləri, çevik idarəetmə (CİS) sistemi və istehsalın texnoloji hazırlığının avtomatlaşdırılması;

B) İki; Avtomatik idarəetmə sistemləri (AİS) və kəsmə rejimlərinin avtomatlaşdırılmış sistemləri (KRAS);

C) İki; Avtomatik idarəetmə (AİC) sistemləri və çevik idarəetmə sistemləri (CİS) ;

D) İki; Avtomatik idarəetmə sistemləri (AİS) və istehsalın texnoloji hazırlığının avtomatlaşdırılmış sistemləri (İTHAS);

E) Üç; Avtomatik idarəetmə sistemləri (AİS), çevik idarəetmə sistemi (CİS) və kəsmə rejimlərinin avtomatlaşdırılmış sistemləri (KRAS);


155. İstehsalın texnoloji hazırlığı (İTH) dedikdə nə başa düşünülür?

A) Lazımı keyfiyyətdə, nəzərdə tutulan vaxt müddətində məyyən həcmdə məhsulburaxılışına-müəssisənin imkanı;

B) Lazimi keyfiyyətdə, nəzərdə tutulan vaxt müddətində müəyyən həcmdə məhsul istehsalı başa düşünülür;

C) Lazımı keyfiyyətdə, nəzərdə tutulan vaxt müddətində istehsal həcmi başa düşünülür;

D) Lazımı keyfiyyətdə, nəzərdə tutulan vaxt müddətində məhsulun buraxılış həcmi başa düşünülür;

E) Lazımı keyfiyyətdə, nəzərdə tutulan vaxt müddətində məhsulun istehsal proqramı başa düşünülür;


156. İstehsalın texnoloji hazırlığının vahid sistemlərinin (İTHVS) neçə qrupu vardır?

A) Beş qrupu:0;1; 2; 3; 4;

B) Üç qrupu: 1; 2; 3;

C) Beş qrupu:1; 2; 3; 4; 5;

D) Dörd qrupu:0; 1; 2; 3;

E) Börd qrupu: 1; 2; 3; 4;

157. İTHVS – nin “O” qrupunu hansı amil təşkil edir?

A) İTHVS – nin əsas müdəalları;

B) İTH – nin təşkili;

C) İTH – nin idarə qaydaları;

D) İstehsalın texnoloji hazırlığının vahid sistemlərinin texniki imkanlarını;

E) İTHVS – nin avtomatlaşdırma obyektlərini;


158. İTHVS – nin “1” qrupunu hansı amillər təşkil edir?

A) İstehsalın texnoloji hazırlığının vahid sistemlərinin təşkili və idarə qaydaları;

B) İTH – nin əsas obyektləri;

C) İTH – nin əsas maddələri;

D) İstehsalın texnaloji hazırlığının mexanizmləşdirilməsi;

E) İstehsalın texnaloji hazırlığının avtomatlaşdırılması;


159. İTHVS – nin “2” qrupunu hansı amillər təşkil edir?

A) İstehsal edilən məhsulun konstruksiyasının texnolojiyini təmin edən qaydalar;

B) Texnoloji proseslərinin və texnoloji təminat vasitələrinin işlənmə qaydaları;

C) Mühəndis – texniki işlərin mexanizmləşdirilməsi qaydaları;

B) Texnoloji proseslərin layihələndirilməsi;

E) İdarə məsələlərinin həlli;


160. İTHVS – nin “3” qrupunu hansı amillər təşkil edir?

A)Texnoloji proseslərin və texnoloji vasitələrinin işlənmə qaydaları;

B) Texnoloji proseslərin layihələndirilməsi;

C) Texnoloji proseslərin işlənmə qaydaları;

D) Texnoloji vasitələrinin işlənmə qaydaları;

E) Texnoloji tərtibatların layihələndirilməsi;


161. İTHVS –nin “4” qrupuna hansı amillər aiddirlər?

A) Mühəndis – texniki işlərin mexanikləşdirilməsi və avtomatlaşdırılmasında texniki vasitələrdən istifadə qaydaları;

B) Texnoloji proses və texnoloji vasitələrinin işlənmə qaydaları;

C) Texnoloji proseslərin layihələndirilməsi qaydaları;

D) Texnoloji tərtibatların layihələndirilməsi qaydaları;

E) Texnoloji təminat vasitələrinin işlənmə qaydaları;


162. İstehsalın texnoloji hazırlığının (İTH) mexanikləşdirilmə - avtomatlaşdırılma obyektləri hansılardır?

A) TP – ın, dəzgah və avadanlıqlarının layihələndirilməsi, mühəndis – texniki və idarəetmə məsələlərin həlli;

B) Texnoloji proseslərin, dəzgah və avadanlıqların layihələndirilməsi;

C) Mühəndis – texniki və idarəetmə məsələlərin həlli;

D) İstehsalın texnoloji hazırlığını təşkili və idarə qaydaları;

E) İstehsalın texnoloji hazırlığının əsas müddəaları;


163. Texnoloji proseslərin ALS – də əsas məqsəd nədir?

A) Müəssisənin hazırlanma prosesinin texniki – iqtisadi əsaslandırmalar üzrə qəbul olunmuş variantının seçilməsi;

B) Hissənin hazırlanma prosesinin qənaitli variantının seçilməsi;

C) Hissənin hazırlanma prosesinin texniki əsaslandırmalar üzrə dəbul olunmuş variantının seçilməsi;

D) Hissənin hazırlanma prosesinin iqtisadi əsaslandırmalar üzrə qəbul olunmuş variantının seçilməsi;

E) Hisəsinin hazırlanma prosessinin ALS – də həlli;

164. Texnoloji proseslərin ALS – də istifadə olunan avadanlıq və dəzgahlar nəyə əsasən seçili?

A) Texnoloji mexaniki emal proseslərinə əsasən;

B) Texnoloji mexaniki emal proseslərin mürəkkəbliyinə əsasən;

C) Texnoloji mexaniki emal proseslərin çətinliyinə əsasən;

D) Texnoloji mexaniki emal proseslərin vaxt fonduna əsasən;

E) Texnoloji mexaniki emal proseslərin mexaniki xarakteristikasına əsasən;


165. Texnoloji proseslərin obyektinə və işlənmə çəraitinə görə neçə və hansı növləri mövcuddur?

A) Üç: fərdi, tipik və qrup texnoloji proseslər;

B) İki: fərdi və qrup texnoloji proseslər;

C) İki: fərdi və tipik texnoloji proseslər;

D) İki: tipik və qrup texnoloji proseslər;

E) Bir: fərdi texnoloji proses;


166. Hansı məmulların mexaniki emallarında fərdi texnoloji proseslər işlənilir?

A) İstehsalın növündən asılı olmayaraq eyni adlı, tip ölçülü mənulların maxaniki emalında;

B) İstehsalın növündən asılı olmayaraq val tip məmulların;

C) İstehsalın növündən asılı olmayaraq çox mürəkkəb formalı məmulların;

D) İstehsalın növündən asılı olmayaraq gövdə tip məmulları;

E) İstehsalın növündən asılı olmayaraq ling tip məmulların;
167. Tipik texnoloji proseslər hansı məmulların istehsalı üçün işlənili?

A) Ümumi konustruktiv xüsusiyyətli məmullar üçün;

B) Vint tipli mürəkkəb məmullar üçün;

C) Val tipli mürəkkəb məmullar üçün;

D) Gövdə tipli mürəkkəb məmullar üçün;

E) Ling tipli mürəkkəb məmullar üçün;


168. Hansı tip məmulların mexaniki emalı üçün qrup texnoloji proseslər işlənilir?

A) Konstruktiv texnoloji oxşarlıqları eyni olan məmullar üçün;

B) Konstruktiv gövdətipli mürəkkəb məmullar üçün;

C) Konstruktiv val tipli mürəkkəb məmullar üçün;

D) Kanustruktiv ling tipli mürəkkəb məmullar üçün;

E) Konstruktiv vint tipli mürəkkəb məmullar üçün;


169. Standart üzrə avtomatlaşdırılma dərəcəsinə görə lahiyələndirilmənin necə və hansı növləri vardır?

A) Üç: avtomatlaşdırılmış, avtomatlaşdırılmamış, avtomatik;

B) İki: avtomatlaşdırılmış və avtomatlaşdırılmamış;

C) İki: avtomtlaşdırılmamış və avtomatik;

D) İki: avtomatlaşdırılmış və yarım avtomatlaşdırılmış;

E) İki: avtomatik və yarım avtomatlaşdırılmış;


170. Avtomatlaşdırılmamış layihələndirmə dedikdə nə başa düşülür?

A) Layihə məsələlərinin həlli insan tərəfindən həll olunur;

B) Layihə məsələlərinin həllinin 50% insan tərəfindən həll olunur;

C) Layihə məsələlərinin həllinin 45% insan tərəfindən həll olunur;

D) Layihə məsələlərinin həllinin 30% insan tərəfindən həll olunur;

E) Layihə məsələlərinin həllinin 20% insan tərəfindən həll olunur;


171. Avtomatlaşdırılmış layihələndirilmə nə başa düşülür?

A) Layihə məsələlərinin insan və EHM vasitəsilə həyata keçirilməsi;

B) Layihə məsələlərinin bütövlükdə insanın iştrakı olmadan həyata keçirilməsi;

C) Layihə məsələlərinin insan tərəfindən həyata keçirilməsi;

D) Layihə məsələlərinin EHM vasitəsiləhəyata keçirilməsi;

E) Layihə məsələrinin qismən EHM vasitəsilə həyata keçirilməsi;

172. Maşınqayırmada ALS – nın əsasını nə təşkil edir?

A) Konkret texniki biliklər, hesabi riyaziyyat və hesablama texnikası;

B) Konkret texniki biliklə və pəstahın alınma üsulları;

C) Konkret texniki biliklər və EHM – ri;

D) Konkret texniki biliklər və texnoloji proseslər;

E) Konkret texniki biliklər və mexaniki emalın növləri;


173. Konkret biliklə əsasında texniki sistemin layihələndirilməsi məsələlərinə nələr aiddir?

A) Əsas anlayışlar, istilahlar və onların təsnifatı, layihə obyektinin qiymətləndirilməsi;

B) Əsas anlayışlar, layihə obyektinin qiymətləndirilməsi və EHM –ri;

C) Əsas istilahlar və onların təsnifatı, EHM – ri və insan amili;

D) Əsas anlayışlar, texnoloji proseslər və EHM – ri;

E) Əsas anlayışlar, istilahlar və onların təsnifatı, EHM – rı;


174. Texnoloji proseslərin ALS- də texnoloji prosesin əsas vəzifəsi nədir?

A) Pəsdahın müşaidə qiymətlərinin hazır detalın müşaidə qiymətlərinə maksimum dərəcədə yaxınlaşdırmaq;

B) Pəstahın müşaidə qiymətlərinin maksimum dərəcədə azaltmaq;

C) Hazır detalın müşaidə qiymətlərinin maksimum dərəcədə azaltmaq;

D) Hazır detalın müşaidə qiymətlərinin sıfra endirmək;

E) Pəstahın müşaidə qiymətlərini sıfra endirmək;


175. Texnoloji proseslərin ALS – də sadə formalı detalların ölçü zəncirində ölçülərin qoyuluşu neçə variantlı ola bilər?

A) Bir;


B) Çox; E) Üç;

C) Bir və çox;

D) İki;
176. Texnoloji proseslərin ALS – də mürəkkəb formalı detalların ölçü zəncirində ölçülərin qoyuluşu neçə variantlı ola bilər?

A) Çox;

B) Üç; C) Bir; D) İki; E) Dörd;
177. Hansı hallarda texnoloji proseslərin layihələndirilməsi yerinə yetirilir?

A) Yeni zavod və istehsal sahələrinin, həmçinin rekonstrusiyasında,

B) Mürəkkəb hissələrin rekonstrusiyası zamanı;

C) Mürəkkəb və çətin emal olunan hissələrin hazırlanması zamanı;

D) Yeni yüksək keyfiyyətli hissələrin emalı zamanı;

E) Fərdi istehsalda mürəkkəb hissələrin emalı zamanı;


178. Yeni istehsal sahələrinin texniki – iqtisadi göstəricilərinin əsasını nə təşkil edir?

A) ALS – də texnoloji proseslərin keyfiyyəti;

B) ALS –də avtomatlaşdırılma dərəcəsi;

C) ALS – də mexanikləşdirmə dərəcəsi;

D) ALS – də istehsalın mürəkkəbliyi;

E) ALS – də istehsal olunan məhsulun çeşidlərinin sayı;


179. Texnoloji proseslərin ALS – də əsasən istehsalın hansı sahələri məsələlərini əhatə edir?

A) İstehsalın təşkili; iqtisadi və idarəetmə məsələlərini;

B) İstehsalın təşkili; yeni texnoloji proseslərin lahiyələndirilməsi məsələlərini;

C) İstehsalın təşkili; texniki; mal dövrüyəsi; hazır məhsulun satışı məsələlərinin;

D) İstehsalın təşkili; pəstah materiyalının keyfiyyət məsələlərinin;

E) İstehsalın təşkili; mühəndis – texniki işçilərin tərkibi və sair məsələləri;


180. Texnoloji proseslərin layihələndirilməsinin əsas özəyini hansı amillər təşkil edir?

A) İşçi texnoloji emal xəritələri, dəzgah ölçü və kəsici alətlər, tərtibat və nəqliyyat

məsələlərinin həlli;

B) İşçi texnoloji emal xətləri, dəzgah, mühəndis – texniki işçilərin sayının hesabı;

C) İşçi texnoloji emal xətləri, dəzgah, sexi planı, rəhbərin əmək haqqı;

D) İşçi texnoloji emal xətləri, dəzgah və avadanlıqarın seçilməsi məsələləri;

E) İşçi texnoloji emal xətləri, hormatif və tarif dərəcələri, ümumi işçilərin sayı;
181. Maşınqayırma müəssisəsinin əsasını nələr təşkil edir?

A) Müəssisə daxili sexlər, anbarlar və sınaq sahələri;

B) Müəssisə daxili sexlər, mühəndis – texniki işçilər, çilingərlər;

C) Müəssisə daxili sexlər, idarəetmə orqanları, baş mühəndis;

D) Müəssisə daxili sexlər, müdiriyyət, baş mühasib və mühəndis;

E) Müəssisə daxili sexlər, ərazisi, mühafizə xidmətləri, çilingərlər;

182. İstehsal sexi dedikdə nə başa düşülür?

A) Dəzgah və avadanlıqlar təchiz olunmuş iş yerlərinin məcmuəsi;

B) Dəzgah və avadanlıqların güclərinin birlikdə məcmuəsi;

C) Dəzgah və avadanlıqların fəhlələrlə birlikdə məcmuəsi;

D) Dəzgah və avadanlıqların işlək vəziyyətdə olması;

E) Dəzgah və avadanlıqların işlək qeydiyyatından qəbul edilmiş sayı;


183. Maşınqayirma sənayesində istehsal hansı göstəricilərlə xarakterizə olunur?

A) İstehsalın buraxılış həcmi, buraxılış proqramı və buraxılış taktı ilə;

B) İstehsalın növləri və bir növbədə buraxılan çeşidlərin sayı ilə;

C) İstehsalın növləri və bir saatda buraxılan hissələrin sayı ilə;

D) İstehsalın buraxılış həcmi, ümumi mühəndis – texniki işçilərin sayı ilə;

E) İstehsalın buraxılış proqramı, növü və ümumi fəhlələrin sayı ilə;


184.Maşınqayırmada istehsalın buraxılış həcmi dedikdə nə başa düşülür?

A) Planlaşdırılmış naxt ərzində hazırlanan, yığılan təmir olunan müəyyən bir adda, tip ölçüdə;

B) Planlaşdırılmış vaxt ərzində bir kvartalda hazırlanan məmulların sayı;

C) Planlaşdırılmış vaxt ərzində, bir saatda hazırlanan məmulların sayı;

D) Planlaşdırılmış vaxt ərzində bir növdə hazırlanan məmulların sayi;

E) Planlaşdırılmış vaxt ərzində bir ildə hazırlanan məmulların sayı;


185. Maşınqayırmada istehsalın buraxılış proqramını dedikdə nə başa düşülür?

A) Planlaşdırılmış vaxt ərzində bütün adlarda hazırlanan, yiğılan məmulların ümumi sayı;

B) Planlaşdırılmış vaxt ərzində bir növbədə hazırlanan bar adda və tip ölçüdə məmulların ümumi sayı;

C) Planlaşdırılmış vaxt ərzində hazırlanan bir adda və tip ölçüdə məmulların ümumi sayı;

D) Planlaşdırılmış vaxt ərzində bir saatda hazırlanan bir eyni adda və ölçüdə məmulların sayı;

E) Planlaşdırılmış vaxt ərzində bir ildə hazırlanan bir adda və ölçüdə məmulların ümumi sayı;


186. İstehsalın buraxılış taktı dedikdə nə başa düşülür?

A) Müəssisədə müəyyən vaxt ərzində dönrü olaraq müəyyən adda, tip ölçüdə istehsal olunan məmulların sayı;

B) Planlaşdırılmış vaxt ərzində hazərlanan məmulların sayı;

C) Planlaşdırılmış bir növdə hazırlanan ümumi məmulların sayı;

D) Planlaşdırılmış bir saat ərzində hazırlanan ümumi məmulların sayı;

E) Planlaşdırılmış bir il ərzində hazırlanan ümumi məmulların sayı;


187. Maşınqayirma sənaye istehsalının neçə və hansı növləri mövcuddur?

A) Üç: fərdi; seriyalı və kütləvi;

B) Üç; fərdi; orta seriyalı və iri seriyalı;

C) Üç; fərdi; kiçik seriyalı və iri seriyalı;

D) Üç; fərdi, kiçik kütləvi və kütləvi;

E) Üç; fərdi; kiçik kütləvi və orta seriyalı;


188. Maşınqayırma sənayesində istehsalın növü necə səciyyələndirilir?

A) Seriyallıq əmsalı ilə;

B) İstehsalın buraxılış taktı ilə;

C) İstehsalın həcmi ilə;

D) İstehsalın buraxılış proqramı ilə;

E) İstehsalın ümumi sahəsi və işçilərinin sayı ilə;


189. Seriyalılıq əmsalı necə təyin olunur?


A) ;
B) ;
C)
D) ;
E) ;


190. Seriyalılıq əmsalı K=1 olarsa, bu istehsalın hansı növünə aid olar?

A) Kütləvi;

B) Fərdi və kütləvi;

C) Fərdi;

D) İri seriyalı;

E)Kiçik seriyalı;


191.Seriyallılıq əmsalı K > 40 olarsa, bu istehsalın hansı növünə aid olar?

A) fərdi;

B) yalnız kütləvi;

C) yalnız orta seriyalı;

D) fərdi və kütləvi;

E) fərdi və iri seriyalı;


192.Seriyallılıq əmsalı 1< K < 10 olarsa, bu istehsalın hansı növünə aid olar?

A) İri seriyalı;

B) Fərdi;

C) Fərdi və kiçik seriyalı;

D) Kiçik seriyalı;

E) Kütləvi;

193.Seriyallılıq əmsalı 10 < K < 20 olarsa, bu istehsalın hansı növünə aid olar?

A) Orta seriyalı;

B) Kütləvi;

C) Fərdi və orta seriyalı;

D) Fərdi və kiçik seriyalı;

E) Kiçik seriyalı;


194.Seriyallılıq əmsalı 20 < K < 40 olarsa, bu istehsalın hansı növünə aid olar?

A) Xırda seriyalı;

B) Fərdi seriyalı;

C) Kütləvi seriyalı;

D) Fərdi və orta seriyalı;

E) Yalnız kütləvi seriyalı;


195.Texnoloji proseslərin ALS-də ən əlverişli mükəmməl layihə hansı şərtləri ödəməlidir?

A) Texniki şərtlərə uyğun dəqiqlik və keyfiyyət ödənilməklə, az əmək sərfi, minimum maya dəyəri daxilində məhsul istehsalı;

B) Texniki şərtlərə uyğun dəqiqlik keyfiyyət ödənilməklə, dəyər qiyməti bahalı olan məhsul istehsalı;

C) Texniki şərtlərə uyğun dəqiqlik və keyfiyyət ödənilməklə məhsul istehsalı;

D) Texniki şərtlərə uyğun dəqiqlik və keyfiyyət ödənilməklə, fəhlə və qulluqçuların sayı az olmaqla məhsul istehsalı;

E) Texniki şərtlərə uyğun dəqiqlik keyfiyyət ödənilməklə, bazarda satışı olan məhsul istehsalı;


196.Fərdi istehsal dedikdə nə başa düşülür?

A) Müxtəlif quruluşda məhsulların az sayda istehsalı;

B) Müxtəlif quruluşlu məhsulların çox sayda;

C) Müxtəlif quruluşlu məhsulların təmiri;

D) Müxtəli quruluşlu məhsulların partiyalarla istehsalı;

E) Müxtəlif quruluşlu məhsulları il ərzində partiyalarla istehsalı;


197.Kütləvi itehsal dedikdə nə başa düşülür?

A) Bir neçə məhsulun böyük miqdar və sayda uzun müddət istehsalı;

B) Bir neçə məhsulun böyük miqdar və sayda kiçik müddət istehsalı;

C) Bir neçə məhsulun kiçik miqdar və sayda uzun müddət istehsalı;

D) Bir neçə məhsulun kiçik miqdar və sayda uzun müddət istehsalı;

E) Bir neçə məhsulun böyük miqdar və sayda partiyalarla istehsalı;


198. Seriyalı istehsal dedikdə nə başa düşülür, necə və hansı növləri mövcudur?

A) Məmul müəyyən partiyalarla hazirlanır və xırda, orta iri seriyalı olur;

B) Məmul müəyyən partiyalarla hazırlanır və fərdi, iri, orta seriyalı olur;

C) Məmul müəyyən partiyalarla hazırlanır və fərdi, seriyalı kütləvi olur;

D) Məmul müəyyən partiyalarla hazlrlanırŞ iri, orta və kütləvi seriyalı olur;

E) Məmul müəyyən partiyalarla hazırlanır, fərdi, iri və kiçik seriyalı olur;

199. Kodlaşdırılmış məlumatlar cədvəlinə (KMC) köçürülmüş informasiyalar neçə qrupa bölünürlər?

A) Dörd;

B) İki;

C) Beş;

D) Üç;

E) Altı;


200. ALS-də “OPOS” dilində detalların təsviri necəvə hansı hissələrdən ibarətdir?

A) Üç; pəstah və detalın ümumi səciyyələri, səthlərin həndəsi və dəqiqlik səviyyələri, detala qoyulan texniki təlabatlar;

B) İki; pəstah və detalın ümumi səciyyələri, detala qoyulan əsas texniki təlabatlar;

C) Üç; pəstah və detalın ümumi səciyyələri, sədhlərin həndəsi və dəqiqlik səciyyələri, detala qoyulan texniki xarakteristikalar;

D) İki; pəstah və detalın ümumi səciyyəlıəri, detala qoyulan əsas texnikii xarakteristikaları;

E) Bir; detala qoyulan əsas texniki xarakteristikaları;


201. Layihə prosedurlarının 50%-ə qədəri avtomatlaşdırılmış sistem, hansı növ layihələndirməyə aiddir?

A) Orta səviyyədə avtomatlaşdırılmış

B) Az avtomatlaşdırılmış

C) Yüksək səviyyədə avtomatlaşdırılmış

D) Az və orta səviyyədə avtomatlaşdırılmış

E) Az və yüksək səviyyədə avtomatlaşdırılmış
202. Layihə prosedurlarının 50%-dən çoxu avtomatlaşdırılmış sistem, hansı növ layihələndirməyə aiddir?

A) Yüksək səviyyədə avtomatlaşdırılmış

B) Az avtomatlaşdırılmış

C) Orta və yüksək səviyyədə avtomatlaşdırılmış

D) Az və yüksək səviyyədə avtomatlaşdırılmış

E) Az və orta səviyyədə avtomatlaşdırılmış


203. Standart üzrə ALS-də neçə təminat sistemləri mövcuddur?

A) 7


B) 5

C) 6


D) 8

E) 10
204. TP-rin ALS-də hansı təminat sistemləri var?

A) Texniki, riyazi, informasiya, linqvistik, metodiki, təşkilatı, proqram

B) Texniki, standart, riyazi, informasiya, linqvistik, metodiki

C) Texniki, riyazi, informasiya, metodiki, təşkilatı, proqram, standart

D) Texniki, riyazi, standart

E) Texniki, riyazi, standart, konstruktiv
205. Texniki təminat dedikdə nə başa düşülür?

A) Qarşılıqlı əlaqəli təsirdə olan texniki vasitələr toplusu

B) EHM-nin tətbiqi

C) Layihələndirmənin avtomatlaşdırılması

D) Qarşılıqlı əvəz olunma vasitələri

E) Texnoloji sənədlər, işçi cizgiləri və sxemlər


206. Riyazi təminatı dedikdə nə başa düşülür?

A) Layihələndirmə üçün riyazi üsullar, model və alqoritmlər toplusu

B) EHM-dən istifadə

C) Layihənin yarım avtomatlaşdırılması

D) Layihənin avtomatlaşdırılması

E) Layihələndirmə üçün düsturlar, riyazi hesablamalar

207. İnformasiya təminatı dedikdə nə başa düşülür

A) Layihələndirmə üçün sorğu informasiyasına malik sənədlər toplusu

B) EHM-dən istifadə

C) Avtomatik layihələndirmə sistemi

D) Layihələndirmə üçün ümumi tapşırıqlar

E) Layihələndirmə üçün eskiz hissələrinin cizgisi


208. Təşkilatı təminatı dedikdə nə başa düşülür?

A) Layihə təşkilatlarının tərkib və strukturunu müəyyən edən sənədlər toplusu

B) Layihə təşkilatlarının tərkibi və strukturası

C) Layihə tikinti təşkilatlarının əsasnaməsi

D) Layihə avtomat sisteminin tərkibi və strukturası

E) Layihəni yerinə yetirən sistemlərin əsasnaməsi


209. Proqram təminatı dedikdə nə başa düşülür?

A) Mövcud maşınların proqramları və istifadə qaydaları toplusu

B) Layihə proqramının Tərkibi və strukturu

C) Layihə maşınlarının proqramları

D) Layihə-inşaat təşkilatlarının strukturu və tərkibi

E) Layihə proqramlarının cəmi və eskizləri


210. Maşınqayırma sənayesində hissənin emalı zamanı vəziyyətini, tutduğu mövqeni bildirən səth necə adlanır?

A) Baza səthi

B)Emal səthi

C) Emal olunan səth

D) Emal olunmuş səth

E) Bərkitmə səthi


211. Mexaniki emal prosesində baza səthlərinin neçə növü vardır?

A) 3


B)8

C) 7


D) 6

E) 2
212. Mexaniki emal prosesində hansı növ baza səthlərini tanıyırsınız?

A) Əsas, operativ və texnoloji

B) Yerləşdirmə

C) Bərkitmə və tutma

D) Tutma və yerləşdirmə

E) Yerləşdirmə, bərkitmə və texnoloji

213. Operativ baza yonulmamış səth üzlərdən olarsa, necə adlanır?

A) Kobud baza

B) Təmiz baza

C) Yerləşdirmə bazası

D) Bərkitmə bazası

E) Texnoloji baza
214. Operativ baza yonulmuş üzlərdən olarsa , necə adlanır?

A) Təmiz baza

B) Kobud baza

C) Yerləşdirmə bazası

D) Bərkitmə bazası

E) Texnoloji baza


215. Verilənlər bazasının idarə sisteminin (VBİS) əsas funksiyasına nələr daxildir?

A) Funksional sxemin yaradılması və verilənlərin yaddaşda saxlanması

B) Funksional sxemin yaradılması

C) Verilənlərin yaddaşda saxlanılması

D) Alqoritmin dillərini yaddaşda saxlanması

E) Verilənləri EHM-na ötürülməsi


216. ALS-də neçə növ baza səthlərinin seçilməsi mümkündür?

A) 3


B) 6

C) 4


D) 5

E) 6
217. Emal detalında xüsusi olaraq əmələ gətirilmiş baza necə adlanır?

A) Texnoloji və ya süni baza

B) Kobud baza

C) Təmiz baza

D) Operativ baza

E) Əsas baza
218. Fəza koordinat sistemində sərbəst cismin neçə sərbəstlik dərəcəsi var?

A) 6


B) 5

C) 8


D) 4

E) 10

219. Mexaniki emal prosesində texnoloji bazalardan ən çox isehsalın hansınövündə istifadə edilir?

A) Fərdi və seriyalı

B) Fərdi və kiçik seriyalı

C) Seriyalı və böyük seriyalı

D) Kütləvi

E) Fərdi və kütləvi


220. Mexaniki emal prosesində kəsmə zonasına neçə qüvvə təsir edir?

A) 3


B) 2

C) 4


D) 5

E) 6
221. Kəsmə zonasına təsir edən qüvvələr hansılardır?

A) Kəsmə, oxboyu və radial qüvvələr

B) Kəsmə qüvvəsi və ağırlıq qüvvəsi

C) Kəsmə və radial qüvvələr

D) Kəsmə, radial və ağırlıq qüvvələr

E) Ağırlıq
222. Mexaniki emal prosesində hissəni yerləşdirib bərkitmək üçün əsas hansı kımiyyətlər nəzərə alınmalıdır?

A) Hissəyə təsir edən qüvvələrin qiyməti və təsir istiqaməti

B)Kəsmə və ağırlıq qüvvələri

C) Kəsmə qüvvələri

D) Oxboyu və kəsmə qüvvələri

E) Hissəyə təsir edən qüvvələrin təsir istiqaməti


223. Val tipli hissələrin mexaniki emalında diametrə qoyulan müşaidənin işarəsi necə götürülür?

A) Mənfi


B) Müsbət

C) Müsbət tam ədəd

D) Müsbət natamam ədəd

E) Fərqi yoxdur


224. Deşiklərin mexaniki emalında diametrə qoyulan müsaidənin işarəsi necə götürülür

A) Müsbət

B) Mənfi

C) Fərqi yoxdur

D) Tam ədəd

E) Natamam ədəd


225. ALS-nin proqram təminatına hansı sənədlər daxildir?

A) Avtomatlaşdırılmış layihələndirmənin proqram və istismarsənədləri

B) Tipik texnoloji prosesin analizi

C) Avtomatlaşdırılmış layihələndirmə proqramı

D) Avtomatlaşdırmanın istismar sənədləri

E) Təminat sənədləri


226. İstehsalda ALS-dən istifadənin əsas məqsədi nədən ibarətdir?

A) Texnoloji layihələndirmə və istehsalda vaxt itkisini azaltmaq

B) İstehsalın unifikasiyasını həyata keçirmək

C) Əməyin təşkili və mühafizəsi

D) Vaxt itkisini ixitsar etmək

E) Vaxt itkisini azaltmaq və istehsalın unifikasiyası


227. Maşın hissələrinin pəstahlarının hazırlanmasının neçə mövcuddur?

A) 5


B) 2

C) 3


D) 4

E) 6
228. İri qabaritli cuqun materialdan olan gövdələrin pəstahları ən çox hansı metodla əldə edilir?

A) Tökmə

B) Döymə

C) Ştamplama

D) İsti ştamplama

E) Soyuq təzyiq altında ştamplama
229. Pəstahalmanın tökmə metodunun mahiyyəti nədən ibarətdir?

A) Metalın maye halına gətirilərək qəliblərə doldurulması

B) Pəstahın isti döyülməsi

C) Pəstahın soyuq döyülməsi

D) Qaynaq vasitəsilə

E) Təzyiq altında döyülməsi


230. Çevik istehsal sistemləri şəraitində TP ALS-nin tətbiqinin əhəmiyyəti nədən ibarətdir?

A) Çeşidin dəyişməsi prosesində istehsalın təşkilini asanlaşdırmaq

B) Çeşidin dəyişməsini təmin etmək

C) İstehsalın təşkilini asanlaşdırmaq

D) İstehsalın unifikasiyasından

E) Çeşidin rekonstruksiyasını təmin etməkdən


231. Pəstahalma metodunun təzyiq altında qızğın emalının neçə növü vardır?

A) 3


B) 5

C) 4


D) 5

E) 6
232. Təzyiq altında qızğın pəstahalma metodunun hansı üsullarını tanıyırsınız

A) Yayma, döymə və ştamplama

B) Tökmə və döymə

C) Tökmə, yayma və ştamplama

D) Ştamplama

E) Yayma
233. Döymə təzyiq altında qızğın pəstahalma metodunun mahiyyəti nədən ibarətdir?

A) Materialın qızdırılaraq çəkiclə plastik deformasiyaya uğradılması

B) Metalın qızdırılaraq qəlibə tökülməsi

C) İsti halda metalın emalı

D) Qızmış metalın mexaniki emalı

E) Çəkiclə materialın döyülərək formasının dəyişdirilməsi


234. Pəstahalmanın döymə prosesinin neçə növü vardır?

A) 8


B) 4

C) 6


D) 7

E) 2
235. Pəstahalmanın döymə prosesinin hansı növləri mövcuddur?

A) Sərbəst döymə və ştamplama

B) Sərbəst döymə

C) Ştamplama

D) İsti ştamplama

E) Soyuq ştamplama
236. Ümumi mexaniki emal payı necə hesablanır?

A) Pəstahın ilkin ölçüsü ilə hazır hissənin ölçüsü arasında fərqə

B) Eskizin ölçüləri fərqi ilə

C) Pəstahın ilkin ölçülər fərqilə

D) Hazır hissənin əsas ölçüləri fərqilə

E) Hazır hissənin əsas ölçüləri cəmilə

237. Mexaniki emal prosesində əməliyyatlar arası ema payından asılı olaraq, ümumi emal payı necə tayin olunur?

A) Əməliyyatlar arası emal paylarının cəmi ilə

B) Ümumi emalın maksimum qiymətilə

C) Ümumi emalın minimum qiymətlərilə

D) Əməliyyatlar arası emal paylarının fərqi ilə

E) Ümumi emal payı hesablanır


238. Maşınqayırma sənayesində istifadə olunan yüklərin açılan səthin formasına görə neçə növü vardır?

A) 2


B) 3

C) 5


D) 6

E) 4
239. İstehsalatda yüklərin açılan səthin formasına görə hansı növləri emal olunur?

A) Silindr və konus

B) Boru

C) Daxili və xarici

D) Metrik və düymə

E) trapes və üçbucaq
240. Optimallaşdırma prosesini ALS-də əsas məsələnin qoyuluşu nədən ibarətdir?

A) Optimallaşdırma kriteriyasının optimumunun təmin edilməsində

B) Optimallaşdırma prosesinin təmin olunmasında

C) Optimallaşdırma prosesində rejimlərin təmin edilməsində

D) ALS-də kəsmə rejimlərinin hesablanmasında

E) Pəstahın alınma prosesinin optimallaşdırılmasından


241. Maşınqayırma sənayesində ən çox hansı yivlərdən istifadə olunur?

A) Standartlaşdırılmış metrik yivlərdən

B) Boru, düymə və metrik yivlərdən

C) Standartlaşdırılmış boru yivlərdən

D) Xüsusi profilli yivlərdən

E) Xüsusi trapes yivlərdən


242. Maşınqayırma sənaye sahəsində süzbucaq və trapes profilli yivlərdən hansı məqsədlər üçün istifadəolunur?

A) Fırlanma hərəkətini düzxətli hərəkətə çevirmək

B) Birləşdirmə və uyuşdurma

C) Birləşdirmə

D) Boruların, qaz kəmərlərinin birləşdirilməsində

E) Yalnız su borularının birləşdirilməsində


243. Xarici silindrik fırlanma səthlərində yivlərin kəsilməsi hansı kəsici alətlər vasitəsilə aparılır?

A) Frez, kəskisi və sonsuz vintlə

B) Burğu, zenker və raiber

C) Doğrama kəskisi ilə

D) Torna kəskisi və pafta ilə

E) Üst və iç yonuş torna kəskisi ilə


244. Texnoloji proseslərin ALS-ri İstehsalın xüsusən hansı növündə daha geniş tətbiq olunur?

A) İstehsalın iri seriyalı və kütləvi

B) İstehsalın fərdi və kütləvi

C) İstehsalın fərdi və kiçik seriyalı

D) İstehsalın yalnız kütləvi

E) İstehsalın fərdi və orta seriyalı


245. İş yerinə qulluq vaxtı dedikdə nə başa düşülür?

A) İşyerinin işçi vəziyyətdə saxlanmasına sərf olunan vaxt

B) iş yerinin saxlanmasına sərf olunan vaxt

C) İş yerinin dəzgahlarını təmir edən müddət

D) Əməliyyatın yerinə yetirilmə vaxtı

E) Texniki təhcizat vaxtı


246. Silindrik səth üzərində dişli çarxların açılması neçə üsulla aparılır?

A) 2


B) 3

C) 4


D) 5

E) 6
247. Slindrik səth üzərində dişlərin frez aləti ilə kəsilməsinin neçə və hansı üsulları vardır?

A) İki: Sürətçıxarma və diyirləmə

B) Bir: Frezləmə

C) Bir: Üst yonma

D) İki: Frezləmə və üst yonma

E) İki: Diyirləmə və frezləmə
248. Maşınqayırma obzarviz emal üsulları hansılardır?

A) Pardaqlama, sürtmə, cilalama, superfinişləmə

B) Torna, frezləmə, burğulama, cilalama, pardaqlama

C) Torna, frezləmə, superfinişləmə

D) Sürtmə, superfinişləmə, pardaqlama, torna

E) Pardaqalama, sürtmə, cilalama, torna, burğulama


249. Mexaniki emal proseslərində kəsmə qüvvəsini təyin etmək üçün hansı cihazdan istifadə olunur?

A) Dinamometrdən

B) Voltmerdən

C) Ampermetrdən

D) Qalvanik parametrdən

E) Spidometrdən


250. Emal prosesində yerinə yetirilən əməliyyatların məcmuəsi necə adlanır?

A) Texnoloji proses

B) Texnoloji əməliyyat

C) Texniki istehsal

D) Texniki istehsal norması

E) İstehsal təşkili


251.Texnoloji proseslərin ALS-nin ğiriş dilləri bir-birindən necə fərqlənirlər?

A) Struktura-lüğət və sintaksis;

B) Struktura-lüğət və sertifikat üzrə;

C) Struktura-lüğət və statika üzrə;

D) Sintaksis və statika üzrə;

E) Sintaksis və sertifikat üzrə;


252. TP-rin ALS-rinin proqram təminatının necə və hansı növləri mövcuddur?

A) İki; müumi sistemli və ixtisaslaşdırılmış;

B) İki; ümumi sistemli və xüsusi sistemli;

C) İki; ümumi sistemli və xüsusi rəqəmli;

D) İki; ixtisaslaşdırılmış və xüsusi rəqəmli;

E) Bir; ixtisaslaşdırılmış;


253.Texnoloji proseslərin ALS-rinin proqram təminatına hansı sənədlər daxildir?

A) Avtomatlaşdırılmış layihələndirmə üçün proqram və istismar sənədləri;

B) Avtomatlaşdırılmış layihələndirmə üçün texnoloji konustruktor və istehsal həcmi olan sənədlər;

C) Avtomatlaşdırılmış layihələndirmə üçün ilkin sənədlər;

D) Avtomatlaşdırılmış layihələndirmə üçün texnoloji karta və ilkin sənədlər;

E) Avtomatlaşdırılmış lahiyələndirmə üçün mühəndis-texniki, idarəetmə, texnoloji proqram sənədləri;


254.Ümumi sistemli proqram təminatının funkusiyalarına daxil olanlar?

A) Hesablama prosesinin idarə olunması, informasiyanın işlənməsi,riyazi məsələlərin həlli, kompleksin işinə nəzarət və dioqnostika;

B) Hesablama prosesinin idarə olunmaı, informasiyanın işlənməsi, supervizor, xidmət proqramları, tapşırıqların idarəsi;

C) Hesablama prosesinin idarə olunması, informasiyanın işlənməsi, idarəetmə proqramları, xidmətçi proqram;

D) Hesablama proseslərinin idarə olunması, informasiyanın işlənməsi, idarəetmə proqramları, supervizor, xidmət proqramı;

E) Hesablanma proseslərinin idarə olunması, informasiyanın işlənməsi,translyator, istifadə plunan texnoloji proseslər;


255. Texnoloji proseslərin ALS-də emaledici proqram hansı ardıcıl sxem üzrə işləyir?

A) Translyasiya → redaktə olunma → yükləmə;

B) translyasiya→ yükləmə → redaktə olunma;

C) yükləmə→ translyasiya → redaktə olunma;

D) yükləmə → redaktə olunma → translyasiya;

E) redaktə olunma → translyasiya → yükləmə;


256. Texnoloji proseslərin ALS-də əməliyyat sistemi necə və hansı proqramlara bölünür?

A) İki; idarə edici və emal edici proqramlarına;

B) İki; idarə edici və modifikasiya proqramları;

C) İki; emal edici və modifikasiya proqramlarına;

D) Bir; idarə edici proqranına;

E) Bir; emal edici proqramına;


257. ALS- də idarəedici proqramlara nələr daxil edilir?

A) Supervizor-tapşırıqların idarəsi-verilənlərin idarəsi;

B) Supervizor-translyator-verilənlərin idarəsi;

C) Supervizor-tapşırıqların idarəsi-translyator;

D) Supervizor-xidmət proqramı-verilənlərin idarəsi;

E) Supervizor-xidmət proqramı-translyator;


258. ALS-də emaledici proqramlara hansı amillər daxildir?

A) Translyator-xidmət proqramı-istifadə olunan ədəbiyyat;

B) Translyator supervitor-istifadə olunan ədəbiyyat;

C) Transilyator-idarəetmə-supervizot;

D) Transilyator-xidmət proqramı-supervizor;

E) Translyator-xidmət proqramı-tapşırıqların idarəsi;


259. ALS-nin emaledici proqramında translasiya dedikdə nə məna başa düşülür?

A) İlkin modulların maşının daxili dilinə proqramlı keçid prosesi;

B) İlkin modulların maşının daxili dililə ifadəsinin prosesi;

C) İlkin modulların maşının daxili dilində araşdırılma prosesi;

D) İlkin modulların maşının daxili dilinə çevrilmə prosesi;

E) İlkin modulların maşının daxili dilinə uyğunlaşdırılması prosesi;


260. Emaledici proqramlarda translyasiya prosesi hansı vasitələrlə həyata keçirilir?

A) İnterpretator və komplyatorlar vasitəsilə;

B) İnterpretator və EHM vasitəsilə;

C) Komplyator və EHM vasitəsilə;

D) İnterpretator və kompyuterlər vasitəsilə;

E) Kompilyatorlar və kompyuterlər vasitəsilə;


261. Emaledici proqramlarda translyasiya proseslərində ilkin modullar hansı növ analiz olunur?

A) Leksik və sintaksis analiz edilir;

B) Leksik və struktura üzrə analiz edilir;

C) Leksik və funksional üzrə analiz edilir;

D) Sintaksis və struktura üzrə analiz edilir;

E) Sintaksis və funksional üzrə analiz edilir;


262. ALS-də texnoloji prosesin riyazi modeli modeli dedikdə nə başa düşülür?

A) Elə riyazi münasibətlər sistemi başa düşülürki,öyrənilən obyektin istehsalat şəraitindəki fəaliyyətini lazimi şəkildə təsvir edə bilsin;

B) Elə riyazi münasibətlər sistemini başa düşünülürki, öyrənilən obyektin texnoloji proseslərinin fəaliyyətini lazimi şəkildə təsvir edə bilsin;

C) Elə riyazi münasibətlər sistemi başa düşülürki, öyrənilən obyektin bütün parametirlərinin fəaliyyətini lazimi şəkildə təsvir edə bilsin;

D) Elə riyazi münasibətlər sistemi başa düşülür ki, öyrənilən obyektin mexaniki emalının fəaliyyətini lazimi şəkildə təsvir edə bilsin;

E) Elə riyazi münasibətlər sistemi başa düşülür ki, öyrənilən obyektin bütün funksiyalarının həlli fəaliyyətini lazimi şəkildə təsvir edə bilsin;


263. Texnoloji proseslərin ALS -də əsas riyazi modelinin növünün seçilməsi hansı amillərdən asılıdır?

A) İlkin informasiyanın təqdimat forması və tədqiqat işinin məqsədindən;

B) Tədqiqat işinin çətinliyi və mürəkkəbliyindən.

C) İlkin informasiyanın təqdimat forması və tədqiqat işinin mürəkkəbliyindən;

D) İlkin informasiyanın təqdimat forması və tədqiqat işinin çətinliyindən;

E) İlkin informasiyanın təqdimat formasından;


264. TP ALS-də əsasən hansı riyazi modellərdən istifadə olunur?

A) Məntiqi-strukturalı və funksiyanal modellərdən;

B) Qeyri-məntiqi və qeyri-funksiyanal modellərdən;

C) Məntiqi və strukturalı modellərdən;

D) Məntiqi və qeyri funksiyanal modellərdən;

E) Qeyri-məntiqi və funksiyanal modellərdən;

265. TP ALS-də istifadə olunan məntiqi-strukturalı modellərin necə və hansı növləri mövcuddur?

A) Üç; cədvəl, tor və yerdəyişən;

B) Üç; cədvəl. Yerdəyişən və analitik;

C) Üç; cədvəl, tor və analitik;

D) Üç; cədvəl, tor və qrafoanalitik;

E) Üç; cədvəl, yerdəyişən və qrafoanalitik;


266. ALS-də detalın emal həcmi necə təyin edilir?

A) Onun ayrı-ayrı səthlərinin emal həcmləri kimi;

B) Onun ayrı-ayrı səthlərinin emal ardıcıllığı kimi;

C) Onun ayrı-ayrı səthlərinin emalına sərf olunan vaxt kimi;

D) Onun ayrı-ayrı səthlərinin emal dəqiqliyi kimi;

E) Onun ayri-ayrı səthlərinin emal ölçüləri kimi;


267. Texnoloji proseslərin ALS-də hər bir mexaniki əmaliyyatın əmək tutumu hansı amillərdən asılıdır?

A) İstifadə olunan avadanlıq, kəsici alət, kəsmə rajimləri və keçidlərin sayından asılıdır;

B) İstifadə olunan avadanlıq, alət, tərtibat, material və kəsmə dərinliyindən asılıdır;

C) İstifadə olunan avadanlıq, ölçü aləti, kəsmə dərinliyi, materiyal və emal dəqiqliyindən asılıdır;

D) İstifadə olunan avadanlıq, ölçü və kəsici alətlər, gediş və materialın fiziki-mexaniki

xassələrindən asılıdır;

E) İstifadə olunan avadanlıqların sayi və gücündən asılıdır;
268. Seriyalı istehsalda TP ALS-nin əsas mahiyyəti nədən ibarətdir?

A) Texnoloji prosesin bütövlükdə normallaşdırılmış, avtomatlaşdırılmış işini təmin etməkdir;

B) Texnoloji proses bütövlükdə normalar və standartlar üzrə işini təmin etməkdir;

C) Texnoloji prosesin bütövlükdə normativlər əsasında işini təmin etməkdir;

D) Texnoloji prosesin bütövlükdə əsas və köməkçi vaxt normalarını, ədədi vaxtı, maya dəyəri təyin etməkdir;

E) Texnoloji prosesin bütövlükdə, tam əhatəli əməliyyatlar üzrə işini təşkil və təhlil etməkdir;

269. ALS-də tipik texnoloji prosesin çatdırılmasının mahiyyəti hansı müddəalardan asılıdır?

A) Əməliyyatdakı texnoloji keçidlərin tərkibi, universal və standart avadanlıq, tərtibatlardan, dəyişəbilən ölçülərin dəqiqləşdirilməsindən;

B) Əməliyyatlardakı texnoloji keçidlərin sayı və tərkibindən;

C) Əməliyyatdakı texnoloji keçidlərin tərkibi, məhsulun çeşidlərinin sayı, materiyalın fiziki –mexaniki xassələri, dəyişəbilən dəqiqlərdirilməsindən;

D) Əməliyyatdakı texnoloji keçidlərin tərkibi və sayı unversal avadanlıqların istehsal gücü, materiyalın fiziki- mexaniki xassələrindən;

E) Əməliyyatdakı texnoloji keçidlərin tərkibi və sayı, tərtibatların unversallıq dərəcələrindən, detalın qabarit ölçülərindən;


270. ALS-də detal üçün ilkin informasiya hansı mənbədən götürülür?

A) KMC- kodlaşdırılmış məlumatlar cədvəlindən;

B) FM- funksiyanal modellər;

C) EHM-elektron hesablama maşınından;

D) ALS- avtomatlaşdırılmış layihələndirilmə sistemindən;

E) AİM-analitik informasiya mərkəzindən;


271. Tipik texnoloji proseslər haqqında göstərişlər nə üzərində qeyd olunur?

A) Texnoloji xəritə;

B) Texnoloji məlumat;

C) Texnoloji avadanlıq;

D) Texnoloji vəsait;

E) Texnoloji göstəriş;

272. ALS-də tipik texnoloji prosesin xəritələri üzərində hansı parametirlər qeyd olunur?

A) KK- keçidin kodu, EON-emal olunan səthin nömrəsi, Dİ və Lİ-emal ölçüləri, KA1-köməkçi alət və ÖA1-ölçü aləti; kəsmə rejimləri;

B) KK-keçidin kodu; EON-emal olunan səthin nömrəsi; KX-kvalitet, Dİ və Lİ-ölçüləri, ÖA1-ölçü aləti, materiyalın fiziki-mexaniki xassələri, kəsmə rejimləri;

C) KK-keçidin kodu; EON-emal olunan səthin nömrəsi, KX-kvalitet, Dİ və Lİ-emal ölçüləri, ÖA1-ölçü aləti, materiyalın bərkliyi,elastikliyi, kəsmə rejimləri;

D) KK-keçidin kodu, EON-emal olunan səthin nömrəsi, KX-kvalitet,Dİ və Lİ-emal ölçüləri,ÖA1-ölçü aləti, məhsulun maya dəyəri, kəsmə rejimləri;

E) KK-keçidin kodu, EON-emal olunan səthin nömrəsi, KX-kvalitet, Dİ və Lİ-emal ölçüləri, ÖA1-ölçü aləti, detalın qabarit ölçüləri, kəsici, materiyalı, kəsmə rejimləri;


273. Mürəkkəb detalların texnoloji proseslərin ALS-nin tətbiqi hansı formada aparılır?

A) Tipik quraşdırılmış detallar üzrə;

B) Tipik qruplaşdırılmış val və oxlar üzrə;

C) Tipik quraşdırılmış vintlər üzrə;

D) Tipik quraşdırılmış linglər üzrə;

E) Tipik qruplaşdırılmış dişli çarxlar üzrə;


274. Texnoloji proseslərin ALS-nin işinin nəticələri hansı sənədlərdə öz əksini tapır?

A) TP-lərin marşrut və əməliyyat xəritələrində və ləvazimat cədvəlində;

B) TP-lərin texnoloji marşrut xəritələrində və kəsmə rejimi cədvəllərində;

C) TP-lərin marşrut, texnoloji proseslərin tərkibi cədvəllərində;

D) TP-lərin layihələndirmə sxemləri nə kəsmə relimləri cədvəlində;

E) TP-lərin əməliyyat xəritələri və tərtibatların yığım cədvəllərində;
275. Mürəkkəb detalların hazırlanmasında TP ALS-nə neçə və hansı yığım sistemlər daxildir?

A) üç; TP-lərin sintezi, texnoloji qərarların avtomatlaşdırılmış təsnifatı və konstruktor qərarların avtomatlaşdırılmış təsnifatı;

B) iki; TP-lərin sintezi və konstruktor qərarların avtomatlaşdırılmış təsnifatı;

C) iki; TP-lərin sintezi və texnoloji qərarların avtomatlaşdırılmış təsnifatı;

D) üç; TP-lərin sintezi, analizi və texnoloji qərarların avtomatlaşdırılmış təsnifatı;

E) üç;TP-lərin sintezi, analizi və konstruktor qərarların avtomatlaşdırılmış təsnifatı;


276. ALS-də texnoloji proseslərin sintezi dedikdə nə başa düşünülür?

A) Texnoloji emal ardıcıllığı, avadanlıqların, tərtibatın, texnoloji keçidlərin, əməliyyatlar üçün ölçülərin hesablanması, kəsici və ölçü alətlərinin seçilməsi;

B) Texnoloji emal ardıcıllığı, avadanlıqların, tərtibatın, texnoloji keçidlərin, mühəndis-texniki işçilərin, kəsici və ölçü alətlərinin seçilməsi;

C) Texnoloji emal ardıcıllığı, avadanlıqların, tərtibatın, texnoloji keçidlərin, idarəetmə işçilərin sayının hesablanması;

D) Texnoloji emal ardıcıllığı, avadanlıqların, tərtibatın, fəhlələrin əmək haqqı və iş növlərinin sayının hesablanması;

E) Texnoloji emal ardıcıllığı, avadanlıqların tərtibatın, məhsulun maya dəyərinin, metal tutumunun hesablanması, kəsici və ölçü alətlərinin seçilməsi;


277. Çevik istehsal sahələrində texnoloji proseslərin ALS-nın tətbiqi üçün ilkin hansı məsələlərin həll olunması vacib hesab olunur?

A) RPİ-dəzgahlarının istifadəsi məsələləri;

B) İstehsal sahəsinin robortlaşdırılması məsələləri;

C) İstehsal sahəsinin mexanikləşdirilməsi məsələləri;

D) İstehsal sahəsinin yarımavtomat dəzgahlarından istifadə məsələləri;

E) İstehsal sahəsinin avtomat dəzgahlarından istifadəsi məsələləri;


278. İstehsal sahələrinin ALS-də RPİ-dəzgahlarından istifadəsi zamanı ilk əsas hansı problem öz həllini tapmalıdır?

A) RPİ-də dəzgahların özlərinin idarəedici proqramının təyini;

B) RPİ-dəzgahların özlərinin ümumi ümumi sayının təyini;

C) RPİ-dəzgahların özlərinin ümumi istehsal gücünün təyini;

D) RPİ-dəzgahların özlərinin istehsal sahəsindəki vacibliyi;

E) RPİ-dəzgahların özlərinin ümumi məhsuldarlığının təyini;


279. ALS-də RPİ- dəzgahlarında istehsalın texnoloji hazırlığı dedikdə nə başa düşülür?

A) İdarəetmə proqramının kodlaşdırılması, kəsici alətin hərəkət trayettoriyasının hesablanması, proqramın proqram daşıyıcısına köçürülməsi və proqrama nəzarətin təşkili;

B) İdarəetmə proqramının kodlaşdırılması, kəsici alətin hərəkət trayektoriyasının hesablanması, emaldan sonra dayandırılma prosesləri, emal vaxtının təyini, proqrama nəzarətin təşkili;

C) İdarəetmə proqramının kodlaşdırılması, trayektoriyanın hesablanması, əməliyyatın kəsmə dərinliyi və vaxt normalarının təyini, pəsdahın seçilıəsi və proqrama nəzarətin təşkili;

D) İdarəetmə proqramının kodlaşdırılması, ölçü alətinin hədlərinin hesablanması, kəsici alətin seçilməsi, vaxt normalarının təyini, proqrama nəzarətin təşkili;

E) İdarəetmə proqramının kodlaşdırılması, keyfiyyətə nəzarət, kəsici və ölçü alətlərinin seçilməsi, vaxt normalarının təyini, kəsmə dərinliyinin analitik hesablanması;


280. ALS-də RPİ-dəzgahlarına texnoloji hazırlığının həyata keçirilməsi üçün vacib məsələlərin həlli hansı formada reallaşdırılaraq yerinə yetirilir?

A) Avtomatlaşdırılmış xüsusi standart proqramlar əsasında;

B) Avtomatlaşdırılmış xüsusi detal üçün proqram hazırlanır,

C) Avtomatlaşdırılmış xüsusi dəzgah üçün məntiqli proqram işlənilib hazırlanır;

D) Avtomatlaşdırılmış xüsusi perfo kart standart sistemindən istifadə olunur;

E) Avtomatlaşdırılmış xüsusi kompyuter proqramlar əsasında;


281. ALS-də RPİ-dəzgahların texnoloji hazlrlığının vacib məsələlərinin həlli üçün hansı standart proqramlar mövcuddur?

A) “SAP- 2”; “SPPS”; “SPS”-TAU” və “TEXTRAN

B) “SAP-2”; SPPS”; SPS-TAU” və “TRANS” və “TRANS”

C) “SAP-2”; “SPPS”; SPS-TAU” və “UTRANS”

D) “SAP-3”; “SPPS”; “SPS-TAU” və “ZTRANS”

E) “SAP-3”; “SPPS”; “SPS-TAU” və “KTRANK”


282. “TEXTRAN” avtomatlaşdırılmış layihələndirmə sistemi hansı tip qrup dəzgahların idarəedici proqramların hazırlanması üçün nəzərdə tutulmuşdur?

A) RPİ-dəzgahları üçün;

B) Torna-revolver dəzgahları üçün;

C) Horizontal frez dəzgahları üçün;

D) Vertikal frez dəzgahları üçün;

E) RPİ və burğu dəzgahları üçün;


283. “TEXTRAN” ALS-də hansı informasiyalar cəmləşdirilmişdir?

A) Detalın həndəsi forması, kəsici alətin tələb olunan hərəkət trayektoriyası və xüsusi texnoloji əmirlər;

B) Detalın həndəsi forması, əsas ölçülərin müşaidə qiymətləri, ölçü aləti, kəsən alətin trayektoriyası, pəstahın qabarit ölçüləri və materiyalı”

C) Detalın həndəsi forma və ölçüləri, pəstahın əsas qabarit ölçüləri;

D) Detalın həndəsi forma və ölçüləri, kəsmə rejimləri,vaxt normaları və kəsmə dərinliyi;

E) Detalın həndəsi forması, xüsusi əmrlər, forma meyilləmələri, pəsdahın forma və ölçüləri, materialı;
284. “TEXTRAN” ALS-I hansı tərkib hissələrdən təşkil olunmuşdur?

A) Translyator, prosessor və postpressordan;

B) Translyator, multipilikator və postpressordn;

C) Translyator, transformator və postpressordan;

D) Translyator, bir tərəfli ötürücü və postpressordan;

E) Translyayasıya, transformator və iki tərəfli ötürücüdən;


285. Prosessorun tərkibində neçə blok vardır?

A) Üç; Kompilyator, interpretator və hərəkət;

B) Üç; Multiplyator, eksperlyator və idarəedici;

C) Üç; Kompliyator, multipliyator və idarəedici;

D) Üç; Komplyator, multiplyator və inerpretator;

E) Üç; Kompliyator, eksperlyator və hərəkət;


286. Prosessorun tərkibindəki I-blokun yəni kompliyator əsas hansı funksiyaları yerinə yetirir?

A) Mənbədən mətinlərin çağrılıb-çıxarılması, proqrama sintaksis nəzarət və işçi proqramın formalaşması;

B) Mənbədən mətinlərin çağrılması, proqramın işləmnəsi və formalaşdırılması;

C) Mənbədən məinlərin çağrılması və formalaşdırılması,işçi proqramın hazırlanması, proqrama sintaksis nəzarət;

D) Mənbəyə mətinlərin korreksiya olunaraq daxil edilməsi, kodlaşdırılması və işçi proqramın formalaşdırılması;

E) Mənbəyə mətin və sxemlərin korreksiya olunaraq daxil olunması və işçi proqramın formalaşdırılması;

287. Prosessorun tərkibindəki II- blokun yəni interpretator əsas hansı funksiyaları yerinə yetirir?

A) Riyazi, məntiqli tənliklərin, həndəsi obyektlərin hesablanması və “Cap” əmri üzrə dəyişənlərin qiymətlərinin çap olunmasını;

B) Mənbədən mətinlərin çaörılması, və hesabatların perfokartlar üzərin köçürülməsi funksiyalarını;

C) Riyazi, məntiqi tənliklərin, həndəsi obyektlərin araşdırılması və obyektlərin qiymətləndirilməsi funksiyalarını;

D) Riyazi, məntiqi, həndəsi formaların əsas ölçülərinin baza qiymətlərini və obyektlərin təsviri funksiyalarını;

E) Həndəsi obyektlərin forma və ölçülərini, müşaidə və oturtmaları, obyektin qiymətləndirilməsi funksiyalarını;


288. ALS-də prosessorun tərkibindəki hərəkət bloku əsas hansı fnkusiyaları yerinə yetirir?

A) İşçi alətin diametrini nəzərə almaqla, onun ekvidistant trayektoriyasını hesablayır;

B) İşçi alətin diametrini nəzərə almaqla, emal payını, kəsmə dərinliyini, alətin verişini hesablayır;

C) İşçi alətin diametrini nəzərə almaqla, emalın əsas xüsusiyyətlərini, vaxt normalarını, kəsmə dərinliyini hesablayır;

D) İşçi alətin diametrini nəzərə almaqla. Onun emal etmə xüsusiyyətlərini, vaxt normalarını, kəsmə dərinliyini hesablayir;

E) İşçi alətin diametrini nəzərə almaqla, onun avtomatlaşdırılmış iş rejimini hesablayır;


289. “TEXTRAN” ALS-nin giriş dilində ilkin mətn nə əsasında tərtib olunur?

A) HTX- hesabı texnoloji xəritə əsasında;

B) ALS-avtomatlaşdırılmı layihələndirmə sistemi əsasında;

C) RPİ-rəqəmlə proqramla idarəolunan dəzgahlar əsasında;

D) Detalın emal marşrut xəritəsi əsasında;

E) Detalın forma və ölçüləri əsasında;


290. Tərtibatların ALS-ri əsas hansı faktorlar üzərində qurulur?

A) Detalın konstruksiyası və layihələndirilən əməliyyat üzərində;

B) Detalın formaları və ölçüləri üzərində;

C) Detalın forma, ölçüləri və dəzgahın qabariti üzərində;

D) Detalın konstruksiyası, forma və ölçüləri, material və müşaidənin qiyməti üzşrində;

E) Detalın materialı. Fiziki-mexaniki xassələri və qabarit ölçüləri üzərində;


291. Tərtibatların ALS-rində informasiyanın yaddaşının tərkibinə daxil olan əsas elementlər hansılardır?

A) Layihələndirilən tərtibatın forma və ölçüləri, avadanlığın məlumatlar kataloqu, detalın konstruksiyası, əməliyyatın növü;

B) Layihələndirilən təribatın çəkisi, avadanlığın çəkisi,detalın forma və ölçüləri. əməliyyatın növü;

C) Layihələndirilən tərtibatın forma və ölçüləri, avadanlığın qabarit ölçüləri, detalın kəsici, əməliyyatın növü;

D) Layihələndiriləndirilən tərtibatın forması,avdanlığın çəkisi,detalın çəkisi, əməliyytanı növü;

E) Layihələrin tərtibat növü,qabarit ölçüləri,detalın ölçüləri,materialı,əməliyyatın növü;
292. Tərtibatların ALS-də konstruksiyalarının sintezində əsas xarakterik xüsusiyyətlər hansılardır?

A) KE-konstruktor elementləri,TT-tipik təsvirlər, detalın səthlərini müxtəlif elementlərini əlaqələndirən dekart koordinant sistemi;

B)TT-tipik təsvirlər,əməliyyatın kəsmə dərinliyi;

C) KE-konstruktor elementi,TT-tipik təsvirlər,detalın səhtlərinin ölçüləri,bazalaşdırma səthləri;

D)KE-konstruktor elementləri,tərtibatın qabarit ölçüləri;detalın baza səthlərinin forma və ölçüləri;

E)KE-konstruktor elementləri,əməliyyatın xarakteri,detalın səthlərinin forma və ölçüləri;


293. KE-konstruktor elementlərinin normallaşdırılma dərəcəsinin asılı olaraq necə və hansı qruplara bölünür?

A) Üç;Tam,qismən və xüsusi normallaşdırılma;

B) Üç;Tam,fərdi və qismən normallaşdırılma;

C) Üç;Tam,qismən və fərdi normallaşdırılma;

D) Üç;Fərdi,qismən və xüsusi normallaşdırılma;

E) İki;Fərdi və xüsusi normallaşdırılma;


294. İstehsal proseslərinin əsasını nə təşkil edir?

A) RPİ-avadanlıq və çevik istehsal sistemləri;

B) TJK-avadanlıq və çevik istehsal sistemləri;

C) Kompyüter avadanlıq və çevik istehsal sistemləri;

D) EHM-avadanlıq,yüksək texnologiyalar və çevik istehsal sistemləri;

E) Müasir məhsuldar avadanlıq və yüksək texnologiyaları;


295. Texnoloji layihiləndirənin əmək tutumu dedikdə və başqa düşünülür?

A) Mümkün texnoloji həllərin çoxvariantlılığı və onlardan ən əlverişlisinin seçilməsi;

B) Mümkün texnoloji həllərin çoxvariantlılığı və onlardan yüksək məhsuldarlığı avadanlıqlardan isifadəsi;

C) Mümkün texnoloji həllərin tək variantlılığı və müasir texnologiyalarından ən əlverişlisinin seçilməsi;

D) Mümkün texnoloji həllərin tək variantlılığı və material tutumunun kiçik olması;

E) Mümkün texnoloji həllərin çox variantlılığı və yüksək keyfiyyətli ucuz məhsul istehsal;
296. İstehsalatın əsas fondlarının xüsusi çəkisinin artırılması və onların ozünü ödəmə müddətinin azaldırılması kimi keyfiyyət göstəriciləri hansı faktordan asılıdır?

A) İTH-istehsalın texniki hazırlığından;

B) ALS-nin təşkili və tətbiqi formalrından;

C) ALS-avtomatlaşdırılmış layihələndirilmə sistemlərindən;

D) EHM-elektron hesablama maşınlardan;

E) EHM-nın təşkili,tətbiqi və standart kompleksləri formalandıran;


297. İstehsalın texnoloji hazırlığının (İTH) avtomatlaşdırılmasını əsas prinsiplərini nə təşkil edir?

A) Texnoloji proseslərin unikasiyası,detalların təsnifat qruplaşdırılması və iş yerlərinin ixtisaslaşdırılması;

B)Texnoloji proseslərinin avtomatlaşdırılması,müasir yeni texnologiyalardan səmərəli istifadə olunması və əmək tutumunun azaldılması;

C) Texnoloji proseslərin unifikasiyası və moderniləşdirilməsi,fənlərinin ixtisas dərəcələri və iş yerlərinin ixtisaslaşdırılması;

D) Texnoloji proseslərin ALS-ri,əməyin yüngülləşdirilməsi,mexanikləşdirilməsi və əmək tutumunun azaldılmasl;

E)Texnoloji proseslərinin sadələşdirilməsi,müasir texnolojiyalardan səmərəli istifadə olunması və əmək tutumunu azaldılması;


298. Texnoloji proseslərinin layihələndirilməsində əsas məqsəd nədir?

A) İstehsal obyektinin hazırlanma prosesinin texniki-iqtisadi cəhətdən əsaslandırılmış hazırlanma variantını işləməkdir;

B) İstehsal obyektinin hazırlanma prosesini,dəzgah və avadanlıqların təyini,fəhlə qulluqcularının əmək haqqı tariflərinin hazırlanma variantını işləməkdir;

C) İstehsal obyektinin hazırlanması,istehsalı,əmək məhsuldarlığının təyini,mühəndis-texniki işçilərin sayı,tərkibinin təyini variantını işləməkdir;

D) İstehsal obyektinin texniki-iqtisadi göstəricilərinin,hazırlanma texnologiyasının,dərgah,ölçü və kəsici alətlərinin seçilməsi variantını işləməkdir;

E) İstehsal obyektinin təsviri,konsturuksiyanın texnoloji analizin işçilərin tərkib və sayının seçilməsi variantını işləməkdir;


299. Layihələndirmənin avtomatlaşdırılması dedikdə nə başa düşülür?

A) İnsanla EHM arasında funksiyalarının bölgüsü, EHM-nın sistematik tətbiqi və texnoloji məsələlərin əsaslandırılmış üsullarla maşın həlli;

B) İnsanla EHM arasında funksiyaların əsaslı bölgüsü,maya dəyərin əsaslandırılmış üsüllarla maşın həlli;

C) İnsanla EHM arasında funksiyaların bölgüsü,RPİ-avadanlıqların tətbiqi,mühəndis-texniki işçilərin sayı və əməktutumu əsaslandırılmış üsullarla maşın həlli;

D) İnsanla EHM arasında funksiyaların əsaslı bölgüsü,ALS-nin sistematik tətbiqi və müasir texnologiyaların əsaslandırılmış üsullarla maşın həlli;

E) İnsanla EHM arasında funksiyaların əsaslı bölgüsü,universal avtomatik avadanlıqların sistematik tətbiqi və müasir texnolojiyaların əsaslandırılmış üsullarla maşın həlli;
300. Standart üzrə texnoloji proseslərinin ALS-nin hansı növləri mövcutdur?

A) Avtomatik,avtomatlaşdırılmış və avtomatlaşdırılmamış;

B) Avtomatik,yarımavtomatik və avtomatlaşdırılmış;

C) Avtomatik,yarımavtomatik və qeyri-avtomatik;

D) Avtomatlaşdırılmış,yarımavtomatik və avtomatlaşdırılmamış;

E) Avtomatlaşdırılmamış,mexanikləşdirilmiş və avtomatlaşdırılmı.;

301. Yığma texnoloji prosesi nəyə deyilir?

A) Konstruktor və texnoloji tələbatlar əsasında, sadə hissələrin birləşmə üsulları ilə qovuşması təmin edilərək, məmulun hazır vəziyyətə gətirilmə prosesinə

B) Konstruktor tələbatları əsasında sadə hissələrin birləşməsi prosesinə

C) Texnoloji tələbatlar əsasında sadə hissələrin birləşməsi prosesinə

D) Məmulun hazır vəziyyətə gətirilmə prosesinə

E) Hissələrin yığılaraq məmulun hazır vəziyyətə gətirilmə prosesinə


302. Yığma nəyə deyilir?

A) ayrı-ayrı hissələrin müəyyən texniki şərtləri ödəməklə birləşdirilərək, müəyyən maşın və mexanizm halına gətirilmə prosesinə

B) ayrı-ayrı hissələrin birləşdirilərək maşın və mexanizm halına gətirilmə prosesinə

C) ayrı-ayrı hissələrin birləşdirilmə prosesinə

D) müəyyən maşın və mexanizmin hazırlanma prosesinə

E) müəyyən maşın və mexanizmin layihələndirilmə prosesinə


303. Yığma texnoloji proseslərdə sadə hissələr biri digərinə nisbətənhansı vəziyyətə gətirilir??

A) hərəkətli və hərəkətsiz

B) hərəkətli fırlanan

C) hərəkətli bərabər sürətli

D) hərəkətsiz bərabər sürətli

E) hərəkətsiz fırlanan


304. Maşınqayırmada neçə növ birləşmələr mövcuddur?

A) iki: sökülə bilən və sökülə bilməyən

B) iki: qaynaq və bolt

C )iki: qaynaq və şlis

D) iki: bolt və işgil

E) bir: pərçim


305. Söküləbilən birləşmələrin hansı növlərini tanıyırsınız?

A) bolt, işgil, şlis, paz

B)qaynaq, bolt, işgil, paz

C) pərçim, bolt, şlis, paz

D) bolt, paz və civi

E) bolt, işgil və paz

306. Söküləbilməyən birləşmələr hansı üsullarla əldə olunur?

A) qaynaq, pərçim, lehim

B) qaynaq və bolt

C) pərçim və paz

D) lehim və şlis

E) işgil və şlis


307. Yığma əməliyyatı nəyə deyilir?

A) bir iş yerində eyni fəhlə (çilingər tərəfindən yerinə yetirilən texnoloji prosesin bir hissəsinə

B) bir iş yerində yerinə yetirilən texnoloji prosesin bir hissəsinə

C) eyni fəhlə (çilingər tərəfindən yerinə yetirilən texnoloji prosesin bir hissəsinə

D) ümumiyyətlə, texnoloji prosesin bir hissəsinə

E) yığma texnoloji prosesin ardıcıllığına


308. Yığma texnoloji prosesin layihələndirilməsinin ilkin sənədləri hansılardır?

A) yığma cizgisi, məmulun texniki xarakteristikası, istehsal proqramı

B) yığma cizgisi və məmulun istehsal proqramı

C) yığma cizgisi və məmulun texniki xarakteristikası

D) istehsal proqramı

E) yığma cizgisi


309. Maşınqayırmada yığma texnoloji prosesin neçə üsulu var?

A) iki: hərəkətsiz və hərəkətli

B) iki: hərəkətsiz və stasionar

C) iki: hərəkətli və dövrü hərəkətli

D) iki: dövrü və hərəkətli axın

E) bir: stasionar


310. Yığma texnoloji prosesində yığma üsulunun seçilməsində hansı amillər nəzərə alınmalıdır?

A) istehsalın növü, məmulun konstruksiyası və qabarit ölçüləri, istehsalın buraxılış proqramı

B) istehsalın növü, məmulun çəkisi

C) istehsalın növü və buraxılış proqramı

D) məmulun konstruksiyası, çəkisi və qabarit ölçüləri

E) istehsalın yalnız buraxılış proqramı


311. Hansı məmulların istehsalında stasionar yığma üsulundan istifadə olunur?

A) fərdi və xırda seriyalı istehsalda, iri qabaritli və ağır məmulların hazırlanmasında

B) kütləvi seriyalı istehsalda, kiçik qabaritli və yüngül məmulların hazırlanmasında

C) orta seriyalı istehsalda

D) kütləvi seriyalı istehsalda

E) yalnız kiçik qabaritli və yüngül məmulların hazırlanmasında

312. Stasionar yığma üsulunda stendin buraxılış imkanı necə təyin olunur?

A)

B)

C)

D)

E)


313. Stasionar yığma üsulunda stendlərin sayı necə təyin olunur?

A)

B)

C)

D)

E)


314. Hərəkətli axın yığma üsulunun neçə növü vardır?

A) iki: fasiləsiz və dövrü (periodik

B) iki: stasionar və fasiləsiz

C)iki: fasiləli və stasionar

D) iki: dövrü və periodik

E) iki: dövrü və fasiləsiz


315. Fasiləsiz hərəkətli axın yığma üsulunda buraxılış taktı ilə iş taktı arasındakı əlaqə necədir?

A)0

B)

C)

D)

E)


316. Dövrü hərəkətli axın yığma üsulunda buraxılış taktı necə təyin olunur?

A)

B)

C)

D)

E)


317. Texnoloji yığma sxemlərinin qurulmasında əsas məqsəd nədir?

A) əməliyyatlar ardıcıllığını müəyyən etmək üçün

B) yığmanı sadələşdirmək üçün

C) yığmadakı hissələrin sayını müəyyən etmək üçün

D) əmək tutumunu müəyyən etmək üçün

E) enerji sərfini müəyyən etmək üçün


318. Yığmada dəqiqliyin yüksəldilməsinin əsas prinsipləri nədir?

A) tam qarşılıqlı əvəz olunmanın əldə edilməsi

B) yığmanın tez başa çatdırılması

C) yığmada əlavə vaxt itkisinin qarşısının alınması

D) yığma prosesinin sadəliyi

E) yığmada dərəcəli fəhlələrdən istifadə oluna bilməsi


319. Yığmada tam qarşılıqlı əvəzolunmanın həyata keçməsi üçün hansı şərtlər ödənməlidir?

A) qapayıcı bəndin müsaidəsinin qiyməti konstruksiya tərəfindən qapayıcı bəndə verilmiş müsaidənin qiymətindən kiçik olmalıdır

B) qapayıcı bəndin müsaidəsi müsbət olmalıdır

C) qapayıcı bəndin müsaidəsi mənfi olmalıdır

D) qapayıcı bəndin müsaidəsinin qiyməti heç bir rol oynamır

E) qapayıcı bəndin müsaidəsinin qiyməti kiçik olmalıdır


320. Maşınqayırmada sökülən hərəkətli birləşmələr hansı birləşmə üsulları ilə həyata keçirilir?

A) yiv, işgil, şlis və araboşluqlu təminatlı gərilmə ilə

B yiv, qaynaq və araboşluqlu təminatlı gərilmə ilə

C) yiv, pərçim və araboşluqlu təminatlı gərilmə ilə

D) yiv, işgil, qaynaq ilə

E) yiv, işgil, şlis və pərçimləmə ilə


321. Maşınqayırmada sökülə bilməyən hərəkətli birləşmələr hansı birləşmə üsulları ilə həyata keçirilir?

A) qaynaq, pərçim, lehim və araboşluqsuz təminatlı gərilmə ilə

B)qaynaq, yiv, lehim və araboşluqsuz təminatlı gərilmə ilə

C) qaynaq, pərçim, lehim, işgil, şlis ilə

D) qaynaq, şlis, lehim, pərçim və işgil ilə

E) qaynaq, lehim, yiv və araboşluqlu təminatlı gərilmə ilə


322. Maşınqayırmada hissələrin tarazlaşdırılmasının neçə növü mövcuddur?

A) iki


B) üç

C) dörd

D) beş

E) bir


323. Tarazlaşdırmanın hansı növləri vardır?

A) statik və dinamik

B) statik

C) dinamik

D) statik və tərpənməz

E) dinamik və tərpənən


324. Maşınqayırmada hissələrin və yığım vahidlərinin tarazlaşdırılmasında əsas məqsəd nədir?

A) titrəmələrin qarşısını almaq və hissələrin xidmət müddətini artırmaq

B)yeyilmənin qarşısını almaq

C) hissələrin xidmət müddətini artırmaq

D) valların işçi səthini qorumaq

E) dişli çarxların sınmasını aradan qaldırmaq üçün


325. Statik qeyri müvazinətlik dedikdə nə başa düşülür?

A)ağırlıq mərkəzinin fırlanma oxundan müəyyən məsafədə yerləşməsi

B) ağırlıq mərkəzinin fırlanma oxu üzərində yerləşməsi

C) ağırlıq mərkəzindən fırlanma oxunun keçməsi

D) ağırlıq mərkəzinin təyin edilməsi

E) ağırlıq mərkəzinin koordinatlarının təyin edilməsi


326. Maşınqayırmada tarazlaşdırma hansı məqsədlə aparılır?

A) hissələrin müvazinətləşdirilməsi məqsədi ilə

B) hissələrin ağırlıq mərkəzinin təyini məqsədi ilə

C) hissələrin fırlanma oxunun təyini məqsədi ilə

D) hissələrin çəkisinin təyini məqsədi ilə

E) hissələrin emal dəqiqliyinin yüksəldilməsi məqsədi ilə


327. Statik tarazlaşdırılma dedikdə nə başa düşülür?

A) hissənin kiçik sürətlə diyirləndirilərək ağırlıq mərkəzinin fırlanma mərkəzi ilə uyğunlaşdırılması

B) hissənin kiçik sürətlə diyirləndirilərək ağırlıq mərkəzinin təyini

C) hissənin kiçik sürətlə diyirləndirilərək fırlanma mərkəzinin təyini

D) hissənin ağırlıq mərkəzinin dəyişdirilməsi

E) hissənin fırlanma mərkəzinin dəyişdirilməsi


328. Maşınqayırmada statik tarazlaşdırılma nə vaxt aparılmalıdır?

A) emal prosesi tam başa çatdıqdan sonra

B) emal prosesindən əvvəl

C) emal prosesinin ikinci əməliyyatından sonra

D) emal prosesinin ikinci əməliyyatından əvvəl

E) pardaqlama əməliyyatından əvvəl

329. Maşınqayırmada yonqar çıxarılmaqla aparılan proseslər necə adlanır?

A) mexaniki emal prosesi

B) yonma prosesi

C) deşmə prosesi

D) pardaqlama

E) nakatlama


330. Maışnqayırmada mexaniki emal prosesi dedikdə nə başa düşülür?

A) emalın yonqar çıxarılmaqla aparılması

B)emlın kimyəvi üsulla aparılması

C)emalın elektromexaniki üsulla aparılması

D)emalın ultrasəslə aparılması

E) emalın elektrokimyəvi üsulla aparılması


331. Xarici silindrik səthlərin torna mexaniki emalında hansı kəsici alətdən istifadə olunur?

A) kəskidən

B) kəski və pardaq dairəsindən

C) burğudan

D) zenkerdən

E) raiberdən


332. Mexaniki texnoloji emal prosesində əməliyyatı adı necə müəyyənləşdirilir?

A) kəsici alətin adı ilə

B)əməliyyatın həcmi ilə

C) əməliyyatın vaxtı ilə

D) əməliyyatın əmək tutumu ilə

E) kəsici alətin bərkidilmə üsulu ilə


333. Torna kəskilər vasitəsilə aparılan yonma əməliyyatının necə və hansı növləri vardır?

A) üç: kobud, təmiz, incə

B) üç: kobud, təmiz, pardaqlama

C) üç: təmiz, incə, pardaqlama

D) iki: təmiz, pardaqlama

E )iki: kobud, incə


334. Mexaniki emal prosesində əməliyyatların yerinə yetirilməsində əsas məqsəd nədir?

A) emal olunmuş səthin işçi cizgisində göstərilən keyfiyyət göstəricilərini əldə etmək

B) emal olunmuş səthi yonmaq

C) emal olunmuş səthi təyin etmək

D) emal olunmuş səthi təmiz yonmaq

E) emal olunmuş səthi dəqiq yonmaq

335. Texnoloji əməliyyatların kobud, təmiz və incə aparılması hansı faktordan asılıdır?

A) emal olunmuş səthi tələb olunan dəqiqlik və təmizlik kvalitetlərindən

B)emal olunmuş səthin forma və ölçüsündən

C)emal olunmuş səthin ən böyük dimetrindən

D) emal olunmuş səthi ən kiçik diametrindən

E) emal olunmuş səthin uzunluğundan


336. Yığım düyümləri və maşınların sınaqdan çıxarılması nə zaman həyata keçirilir?

A) tam yığma prosesi başa çatdıqdan sonra, istehlakçıya çatdırılmazdan əvvəl

B) yığma prosesindən əvvəl

C) yığma prosesindən sonra

D) maşının istifadəsi dövründə

E) maşının cari təmirindən əvvəl


337. Maşın və yığma düyümlərinin sınağı hansı məqsədlə aparılır?

A) məmulun zay və yararlığını təyin etmək məqsədilə

B) məmulun işləmə qabiliyyətini yoxlamaq məqsədilə

C) məmulun rənglənməsi və markalaşdırılması məqsədilə

D) məmulun anbara daşınması məqsədilə

E) məmulun pasportlaşdırılması məqsədi ilə


338. Maşın və düyümlərin sınanması prosesində zay məhsullar necə və hansı növə bölünürlər?

A) iki: bərpa olunan və bərpa olunmayan

B) iki: işləyən və işlənməyən

C) iki: yaxşı işləyən və pis işləyən

D) iki: yaxşı işləyən və işləməyən

E) bir: davamlı işləyən


339. Yığım düyüm və maşınların istehsalatda sınaqdan çıxarılmasının necə və hansı növləri mövcuddur?

A) üç: qəbul, yoxlama və xüsusi

B) üç: qəbul, satış üçün və xüsusi

C) üç: yoxlama, satış üçün və xüsusi

D) iki: qəbul və satış üçün

E )iki: qəbul və istismar üçün


340. Maşınqayırma müəssisələrində istifadə olunan qaldırma-nəqletdirmə avadanlıqları neçə qrupa bölünür?

A) üç: qaldırıcılar, qaldırma-nəqletdirmə və nəqletdirmə

B) iki: qaldırıcılar, nəqletdirmə avadanlıqları

C) üç: qaldırıcılar, kranlar və konveyerlər

D) iki: kranlar və konveyerlər

E) üç: kran, bucurqatlar və telferlər

341. Maşınqayırma müəssisələrində qaldırma-nəqletdirmə avadanlıqlarının növü hansı faktorlar nəzərə alınmaqla seçilir?

A) istehsalın tipi, məmulun çəkisi, qabariti və daşınma məsafəsi

B) istehsalın tipi, daşınma məsafəsinin uzunluğu

C) istehsalın tipi, məmulun xarici forması

D) istehsalın tipi, müəssisənin sahəsi

E) istehsalın tipi, istehsalın buraxılış həcmi


342. Maşınqayırmada yastı səthlərin mexaniki emalı hansı texnoloji əməliyyatlar aparmaqla yerinə yetirilir?

A) frezləmə, düzyonuş, dartma, pardaqlama

B) torna üstyonuş, dartma, frezləmə, pardaqlama

C) frezləmə, düzyonuş, burğulama, pardaqlama

D) frezləmə, düzyonuş, raiberləmə, pardaqlama

E)frezləmə, düzyonuş, dişaçma, pardaqlama


343. Yan səthlərin mexaniki emalı texnoloji prosesində hansı növ frezlərdən istifadə olunur?

A) silindrik, yan dişli

B )barmaq

C) sonsuz vint

D) barmaq və sonsuz vint

E) silindrik və barmaq


344. Düzyonuş əməliyyatı hansı avadanlıq və kəsici alətlə yerinə yetirilir?

A) düzyonuş dəzgahında düzyonuş kəskisi ilə

B) düzyonuş dəzgahında torna kəskisi ilə

C) düzyonuş dəzgahında burğu ilə

D) düzyonuş dəzgahında frez ilə

E) düzyonuş dəzgahında, düzyonuş və torna kəskisi ilə


345. Maşınqayırmada istehsal olunan detallar neçə və hansı tip qruplara bölünürlər?

A) beş: val, gövdə, dişli çarx, vint və ling tipli

B) beş: val, gövdə, dirsəkli val, vint və ling tipli

C) beş: val, gövdə, hamar val, vint və ling tipli

D) beş: val, pilləli val, gövdə, vint və ling tipli

E) beş: val, gövdə, qasnaq, dişli çarx və ling tipli


346. İstismar şəraitində val tipli detallar hansı növ deformasiyalara məruz qalır?

A) əyilmə və burulma

B) əyilmə və dartırlma

C) əyilmə və sıxılma

D) əyilmə və boyuna əyilmə

E) burulma və sıxılma


347. Maşınqayırmada val tipli detallar konstruksiyasına görə neçə növ olurlar?

A) yeddi növ: pilləli, hamar, içi boş, içi dolu, flanslı, şlisli, dişli çarxla birlikdə

B) altı növ: pilləli, hamar, içi boş, içi dolu, flanslı, şlisli

C) beş növ: pilləli, hamar, içi boş, içi dolu, flanslı

D) dörd növ: pilləli, hamar, içi boş, içi dolu

E) üç növ: pilləli, hamar, dişli çarxla birlikdə


348. Hansı hallarda valların çuqun materialdan hazırlanmasına daha çox üstünlük verilir?

A) qabarit ölçüləri böyük, içi boş valların

B) qabarit ölçüləri kiçik, içi dolu valların

C) şlisli böyük qabaritli valların

D) dişli çarxla birlikdə hazırlanan kiçik valların

E) flanslı kiçik qabaritli valların


349. Çuqun materialdan hazırlanmış valların pəstahları hansı üsulla alınır?

A) tökmə


B) döymə

C) ştamplama

D) təzyiq altında döymə

E )isti ştamplama


350. Mexaniki emal prosesində val tipli detallara qoyulan əsas texniki tələbatlar hansılardır?

A) pillələrin eyni oxluluğunu və yan səthlərin fırlanma oxuna perpendikulyarlığı

B) pillələrin eyni oxluluğu

C) yan səthlərin fırlanma oxuna perpendikulyarlığı

D) pilləli valın əyri oxluluğu

E) pilləli valın düz oxluluğu


351. İnformasiya kommunikasiya texnalogiyalarının maşınqayırma sənayesində tətbiqi əsasən hansı istiqamətlərdə aparılır?

A)5)İki:İstehsal proseslərinin və mühəndis əməyinin avtomatlaşdırılması;

B) İki:Dəzgah və alətlərin layihələndirilməsinin avtomatlaşdırılması;

C) İki:Pəstahalma və ölçü alətlərinin layihələndirilməsinin avtomatlaşdırılması;

D) İki:İstehsal prosesləri və tərtibatların layihələndirilməsinin avtomatlaşdırılması;

E) İki:Mühəndis əməyinin və tərtibatların layihələndirilməsinin avtomatlaşdırılması;


352. ALS–nin yaranması və təşkilində əsas istiqamətlər hansıdır?

A)İstehsal sisteminin elementlərinin tipləşdirilməsi,unikasiyası və standartlaş

drılması;

B) İstehsal sisteminin elementlərinin tipləşdirilməsi və sadələşdirilməsi;

C) İstehsalın inikasiyası, standartlaşdırılması və rejimlərin sadələşdirilməsi;

D) İstehsal sisteminin elementlərinin inikasiyası və standartlaşdırılması;

E) İstehsalın növü, inikasiyası və kəsmə rejimlərinin sadələşdirilməsi;
353. ALS-n maşınqayırma sənayesindəki müasir inkişafı dedikdə nə başa düşünülür?

A) Kompleks avtomatlaşdırılmış sistemlərin yaradılması;

B) Dəzgah və avadanlıqların ALS–ri;

C) Dəzgah və tərtibatların ALS–ri;

D) Kompleks kəsmə rejimlərininALS–ri;

E) Kompleks kəsici və ölçü alətlərinin ALS-ri;


354. Maşınqayırmada ALS-nın necə və hansı vacib istiqamətləri mövcuddur?

A) Üç; Avtomatik idarəetmə (AİS) sistemləri, çevik idarəetmə (CİS) sistemi və istehsalın texnoloji hazırlığının avtomatlaşdırılması;

B) İki; Avtomatik idarəetmə (AİC) sistemləri və çevik idarəetmə sistemləri (CİS) ;

C) İki; Avtomatik idarəetmə sistemləri (AİS) və istehsalın texnoloji hazırlığının avtomatlaşdırılmış sistemləri (İTHAS);

D) Üç; Avtomatik idarəetmə sistemləri (AİS), çevik idarəetmə sistemi (CİS) və kəsmə rejimlərinin avtomatlaşdırılmış sistemləri (KRAS);

E) İki; Avtomatik idarəetmə sistemləri (AİS) və kəsmə rejimlərinin avtomatlaşdırılmış sistemləri (KRAS);


355. İstehsalın texnoloji hazırlığı (İTH) dedikdə nə başa düşünülür?

A) Lazımı keyfiyyətdə, nəzərdə tutulan vaxt müddətində məyyən həcmdə məhsul buraxılışına-müəssisənin imkanı;

B) Lazimi keyfiyyətdə, nəzərdə tutulan vaxt müddətində müəyyən həcmdə məhsul istehsalı başa düşünülür;

C) Lazımı keyfiyyətdə, nəzərdə tutulan vaxt müddətində istehsal həcmi başa düşünülür;

D) Lazımı keyfiyyətdə, nəzərdə tutulan vaxt müddətində məhsulun buraxılış həcmi başa düşünülür;

E) Lazımı keyfiyyətdə, nəzərdə tutulan vaxt müddətində məhsulun istehsal proqramı başa düşünülür;


356. İstehsalın texnoloji hazırlığının vahid sistemlərinin (İTHVS) neçə qrupu vardır?

A) Beş qrupu:0;1; 2; 3; 4; B) Beş qrupu:1; 2; 3; 4; 5;

C) Dörd qrupu:0; 1; 2; 3; D) Börd qrupu: 1; 2; 3; 4;

E) Üç qrupu: 1; 2; 3;


357. İTHVS – nin “O” qrupunu hansı amil təşkil edir?

A) İTHVS – nin əsas müdəalları;

B) İTH – nin təşkili;

C) İTH – nin idarə qaydaları;

D) İstehsalın texnoloji hazırlığının vahid sistemlərinin texniki imkanlarını;

E) İTHVS – nin avtomatlaşdırma obyektlərini;


358. İTHVS – nin “1” qrupunu hansı amillər təşkil edir?

A) İstehsalın texnoloji hazırlığının vahid sistemlərinin təşkili və idarə qaydaları;

B) İTH – nin əsas maddələri;

C) İTH – nin əsas obyektləri;

D) İstehsalın texnaloji hazırlığının mexanizmləşdirilməsi;

E) İstehsalın texnaloji hazırlığının avtomatlaşdırılması;


359. İTHVS – nin “2” qrupunu hansı amillər təşkil edir?

A) İstehsal edilən məhsulun konstruksiyasının texnolojiyini təmin edən qaydalar;

B) Texnoloji proseslərinin və texnoloji təminat vasitələrinin işlənmə qaydaları;

C) Mühəndis – texniki işlərin mexanizmləşdirilməsi qaydaları;

B) Texnoloji proseslərin layihələndirilməsi;

E) İdarə məsələlərinin həlli;


360. İTHVS – nin “3” qrupunu hansı amillər təşkil edir?

A)Texnoloji proseslərin və texnoloji vasitələrinin işlənmə qaydaları;

B) Texnoloji proseslərin işlənmə qaydaları;

C) Texnoloji vasitələrinin işlənmə qaydaları;

D) Texnoloji proseslərin layihələndirilməsi;

B) Texnoloji tərtibatların layihələndirilməsi;


361. İTHVS –nin “4” qrupuna hansı amillər aiddirlər?

A) Mühəndis – texniki işlərin mexanikləşdirilməsi və avtomatlaşdırılmasında texniki vasitələrdən istifadə qaydaları;

B) Texnoloji proses və texnoloji vasitələrinin işlənmə qaydaları;

C) Texnoloji proseslərin layihələndirilməsi qaydaları;

D) Texnoloji tərtibatların layihələndirilməsi qaydaları;

E) Texnoloji təminat vasitələrinin işlənmə qaydaları;

362. İstehsalın texnoloji hazırlığının (İTH) mexanikləşdirilmə - avtomatlaşdırılma obyektləri hansılardır?

A) TP – ın, dəzgah və avadanlıqlarının layihələndirilməsi, mühəndis – texniki və idarəetmə məsələlərin həlli;

B) Texnoloji proseslərin, dəzgah və avadanlıqların layihələndirilməsi;

C) Mühəndis – texniki və idarəetmə məsələlərin həlli;

D) İstehsalın texnoloji hazırlığını təşkili və idarə qaydaları;

E) İstehsalın texnoloji hazırlığının əsas müddəaları;


363. Texnoloji proseslərin ALS – də əsas məqsəd nədir?

A) Müəssisənin hazırlanma prosesinin texniki – iqtisadi əsaslandırmalar üzrə qəbul olunmuş variantının seçilməsi;

B) Hissənin hazırlanma prosesinin texniki əsaslandırmalar üzrə dəbul olunmuş variantının seçilməsi;

C) Hissənin hazırlanma prosesinin iqtisadi əsaslandırmalar üzrə qəbul olunmuş variantının seçilməsi;

D) Hisəsinin hazırlanma prosessinin ALS – də həlli;

E) Hissənin hazırlanma prosesinin qənaitli variantının seçilməsi;


364. Texnoloji proseslərin ALS – də istifadə olunan avadanlıq və dəzgahlar nəyə əsasən seçili?

A) Texnoloji mexaniki emal proseslərinə əsasən;

B) Texnoloji mexaniki emal proseslərin mürəkkəbliyinə əsasən;

C) Texnoloji mexaniki emal proseslərin çətinliyinə əsasən;

D) Texnoloji mexaniki emal proseslərin vaxt fonduna əsasən;

E) Texnoloji mexaniki emal proseslərin mexaniki xarakteristikasına əsasən;


365. Texnoloji proseslərin obyektinə və işlənmə çəraitinə görə neçə və hansı növləri mövcuddur?

A) Üç: fərdi, tipik və qrup texnoloji proseslər;

B) İki: fərdi və tipik texnoloji proseslər;

C) İki: fərdi və qrup texnoloji proseslər;

D) İki: tipik və qrup texnoloji proseslər;

E) Bir: fərdi texnoloji proses;


366. Hansı məmulların mexaniki emallarında fərdi texnoloji proseslər işlənilir?

A) İstehsalın növündən asılı olmayaraq eyni adlı, tip ölçülü mənulların maxaniki emalında;

B) İstehsalın növündən asılı olmayaraq çox mürəkkəb formalı məmulların;

C) İstehsalın növündən asılı olmayaraq gövdə tip məmulları;

D) İstehsalın növündən asılı olmayaraq ling tip məmulların;

E) İstehsalın növündən asılı olmayaraq val tip məmulların;

367. Tipik texnoloji proseslər hansı məmulların istehsalı üçün işlənili?

A) Ümumi konustruktiv xüsusiyyətli məmullar üçün;

B) Val tipli mürəkkəb məmullar üçün;

C) Gövdə tipli mürəkkəb məmullar üçün;

D) Ling tipli mürəkkəb məmullar üçün;

E) Vint tipli mürəkkəb məmullar üçün;


368. Hansı tip məmulların mexaniki emalı üçün qrup texnoloji proseslər işlənilir?

A) Konstruktiv texnoloji oxşarlıqları eyni olan məmullar üçün;

B) Konstruktiv val tipli mürəkkəb məmullar üçün;

C) Konstruktiv gövdətipli mürəkkəb məmullar üçün;

D) Kanustruktiv ling tipli mürəkkəb məmullar üçün;

E) Konstruktiv vint tipli mürəkkəb məmullar üçün;


369. Standart üzrə avtomatlaşdırılma dərəcəsinə görə lahiyələndirilmənin necə və hansı növləri vardır?

A) Üç: avtomatlaşdırılmış, avtomatlaşdırılmamış, avtomatik;

B) İki: avtomatlaşdırılmış və avtomatlaşdırılmamış;

C) İki: avtomtlaşdırılmamış və avtomatik;

D) İki: avtomatlaşdırılmış və yarım avtomatlaşdırılmış;

E) İki: avtomatik və yarım avtomatlaşdırılmış;


370. Avtomatlaşdırılmamış layihələndirmə dedikdə nə başa düşülür?

A) Layihə məsələlərinin həlli insan tərəfindən həll olunur;

B) Layihə məsələlərinin həllinin 50% insan tərəfindən həll olunur;

C) Layihə məsələlərinin həllinin 45% insan tərəfindən həll olunur;

D) Layihə məsələlərinin həllinin 30% insan tərəfindən həll olunur;

E) Layihə məsələlərinin həllinin 20% insan tərəfindən həll olunur;


371. Avtomatlaşdırılmış layihələndirilmə nə başa düşülür?

A) Layihə məsələlərinin insan və EHM vasitəsilə həyata keçirilməsi;

B) Layihə məsələlərinin insan tərəfindən həyata keçirilməsi;

C) Layihə məsələlərinin EHM vasitəsiləhəyata keçirilməsi;

D) Layihə məsələlərinin bütövlükdə insanın iştrakı olmadan həyata keçirilməsi;

E) Layihə məsələrinin qismən EHM vasitəsilə həyata keçirilməsi;


372. Maşınqayırmada ALS – nın əsasını nə təşkil edir?

A) Konkret texniki biliklər, hesabi riyaziyyat və hesablama texnikası;

B) Konkret texniki biliklər və EHM – ri;

C) Konkret texniki biliklər və texnoloji proseslər;

D) Konkret texniki biliklər və mexaniki emalın növləri;

E) Konkret texniki biliklə və pəstahın alınma üsulları;

373. Konkret biliklər əsasında texniki sistemin layihələndirilməsi məsələlərinə nələr aiddir?

A) Əsas anlayışlar, istilahlar və onların təsnifatı, layihə obyektinin qiymətləndirilməsi;

B) Əsas anlayışlar, layihə obyektinin qiymətləndirilməsi və EHM –ri;

C) Əsas istilahlar və onların təsnifatı, EHM – ri və insan amili;

D) Əsas anlayışlar, texnoloji proseslər və EHM – ri;

E) Əsas anlayışlar, istilahlar və onların təsnifatı, EHM – rı;


374. Texnoloji proseslərin ALS- də texnoloji prosesin əsas vəzifəsi nədir?

A) Pəsdahın müşaidə qiymətlərinin hazır detalın müşaidə qiymətlərinə maksimum dərəcədə yaxınlaşdırmaq;

B) Pəstahın müşaidə qiymətlərinin maksimum dərəcədə azaltmaq;

C) Hazır detalın müşaidə qiymətlərinin maksimum dərəcədə azaltmaq;

D) Hazır detalın müşaidə qiymətlərinin sıfra endirmək;

E) Pəstahın müşaidə qiymətlərini sıfra endirmək;


375. Texnoloji proseslərin ALS – də sadə formalı detalların ölçü zəncirində ölçülərin qoyuluşu neçə variantlı ola bilər?

A) Bir; B) Bir və çox; C) İki; D) Üç; E) Çox;


376. Texnoloji proseslərin ALS – də mürəkkəb formalı detalların ölçü zəncirində ölçülərin qoyuluşu neçə variantlı ola bilər?

A) Çox; B) Bir; C) İki; D) Üç; E) Dörd;


377. Hansı hallarda texnoloji proseslərin layihələndirilməsi yerinə yetirilir?

A) Yeni zavod və istehsal sahələrinin, həmçinin rekonstrusiyasında,

B) Mürəkkəb hissələrin rekonstrusiyası zamanı;

C) Mürəkkəb və çətin emal olunan hissələrin hazırlanması zamanı;

D) Yeni yüksək keyfiyyətli hissələrin emalı zamanı;

E) Fərdi istehsalda mürəkkəb hissələrin emalı zamanı;


378. Yeni istehsal sahələrinin texniki – iqtisadi göstəricilərinin əsasını nə təşkil edir?

A) ALS – də texnoloji proseslərin keyfiyyəti;

B) ALS –də avtomatlaşdırılma dərəcəsi;

C) ALS – də mexanikləşdirmə dərəcəsi;

D) ALS – də istehsalın mürəkkəbliyi;

E) ALS – də istehsal olunan məhsulun çeşidlərinin sayı;


379. Texnoloji proseslərin ALS – də əsasən istehsalın hansı sahələri məsələlərini əhatə edir?

A) İstehsalın təşkili; iqtisadi və idarəetmə məsələlərini;

B) İstehsalın təşkili; yeni texnoloji proseslərin lahiyələndirilməsi məsələlərini;

C) İstehsalın təşkili; texniki; mal dövrüyəsi; hazır məhsulun satışı məsələlərinin;

D) İstehsalın təşkili; pəstah materiyalının keyfiyyət məsələlərinin;

E) İstehsalın təşkili; mühəndis – texniki işçilərin tərkibi və sair məsələləri;

380. Texnoloji proseslərin layihələndirilməsinin əsas özəyini hansı amillər təşkil edir?

A) İşçi texnoloji emal xəritələri, dəzgah ölçü və kəsici alətlər, tərtibat və nəqliyyat

məsələlərinin həlli;

B) İşçi texnoloji emal xətləri, dəzgah, sexi planı, rəhbərin əmək haqqı;

C) İşçi texnoloji emal xətləri, dəzgah və avadanlıqarın seçilməsi məsələləri;

D) İşçi texnoloji emal xətləri, dəzgah, mühəndis – texniki işçilərin sayının hesabı;

E) İşçi texnoloji emal xətləri, hormatif və tarif dərəcələri, ümumi işçilərin sayı;
381. Maşınqayırma müəssisəsinin əsasını nələr təşkil edir?

A) Müəssisə daxili sexlər, anbarlar və sınaq sahələri;

B) Müəssisə daxili sexlər, mühəndis – texniki işçilər, çilingərlər;

C) Müəssisə daxili sexlər, idarəetmə orqanları, baş mühəndis;

D) Müəssisə daxili sexlər, müdiriyyət, baş mühasib və mühəndis;

E) Müəssisə daxili sexlər, ərazisi, mühafizə xidmətləri, çilingərlər;


382. İstehsal sexi dedikdə nə başa düşülür?

A) Dəzgah və avadanlıqlar təchiz olunmuş iş yerlərinin məcmuəsi;

B) Dəzgah və avadanlıqların fəhlələrlə birlikdə məcmuəsi;

C) Dəzgah və avadanlıqların işlək vəziyyətdə olması;

D) Dəzgah və avadanlıqların işlək qeydiyyatından qəbul edilmiş sayı;

E) Dəzgah və avadanlıqların güclərinin birlikdə məcmuəsi;


383. Maşınqayirma sənayesində istehsal hansı göstəricilərlə xarakterizə olunur?

A) İstehsalın buraxılış həcmi, buraxılış proqramı və buraxılış taktı ilə;

B) İstehsalın növləri və bir növbədə buraxılan çeşidlərin sayı ilə;

C) İstehsalın növləri və bir saatda buraxılan hissələrin sayı ilə;

D) İstehsalın buraxılış həcmi, ümumi mühəndis – texniki işçilərin sayı ilə;

E) İstehsalın buraxılış proqramı, növü və ümumi fəhlələrin sayı ilə;


384.Maşınqayırmada istehsalın buraxılış həcmi dedikdə nə başa düşülür?

A) Planlaşdırılmış naxt ərzində hazırlanan, yığılan təmir olunan müəyyən bir adda, tip ölçüdə;

B) Planlaşdırılmış vaxt ərzində, bir saatda hazırlanan məmulların sayı;

C) Planlaşdırılmış vaxt ərzində bir növdə hazırlanan məmulların sayi;

D) Planlaşdırılmış vaxt ərzində bir kvartalda hazırlanan məmulların sayı;

E) Planlaşdırılmış vaxt ərzində bir ildə hazırlanan məmulların sayı;


385. Maşınqayırmada istehsalın buraxılış proqramını dedikdə nə başa düşülür?

A) Planlaşdırılmış vaxt ərzində bütün adlarda hazırlanan, yiğılan məmulların ümumi sayı;

B) Planlaşdırılmış vaxt ərzində hazırlanan bir adda və tip ölçüdə məmulların ümumi sayı;

C) Planlaşdırılmış vaxt ərzində bir növbədə hazırlanan bar adda və tip ölçüdə məmulların ümumi sayı;

D) Planlaşdırılmış vaxt ərzində bir saatda hazırlanan bir eyni adda və ölçüdə məmulların sayı;

E) Planlaşdırılmış vaxt ərzində bir ildə hazırlanan bir adda və ölçüdə məmulların ümumi sayı;


386. İstehsalın buraxılış taktı dedikdə nə başa düşülür?

A) Müəssisədə müəyyən vaxt ərzində dönrü olaraq müəyyən adda, tip ölçüdə istehsal olunan məmulların sayı;

B) Planlaşdırılmış vaxt ərzində hazərlanan məmulların sayı;

C) Planlaşdırılmış bir növdə hazırlanan ümumi məmulların sayı;

D) Planlaşdırılmış bir saat ərzində hazırlanan ümumi məmulların sayı;

E) Planlaşdırılmış bir il ərzində hazırlanan ümumi məmulların sayı;


387. Maşınqayirma sənaye istehsalının neçə və hansı növləri mövcuddur?

A) Üç: fərdi; seriyalı və kütləvi;

B) Üç; fərdi; kiçik seriyalı və iri seriyalı;

C) Üç; fərdi, kiçik kütləvi və kütləvi;

D) Üç; fərdi; orta seriyalı və iri seriyalı;

E) Üç; fərdi; kiçik kütləvi və orta seriyalı;


388. Maşınqayırma sənayesində istehsalın növü necə səciyyələndirilir?

A) Seriyallıq əmsalı ilə; B) İstehsalın həcmi ilə;

C) İstehsalın buraxılış proqramı ilə; D) İstehsalın buraxılış taktı ilə;

E) İstehsalın ümumi sahəsi və işçilərinin sayı ilə;


389. Seriyalılıq əmsalı necə təyin olunur?


A) ;

B) ;

C) ;

D) ;

E) .

390. Seriyalılıq əmsalı K=1 olarsa, bu istehsalın hansı növünə aid olar?

A) Kütləvi; B) Fərdi; C) İri seriyalı; D)Kiçik seriyalı; E)Fərdi və kütləvi;

391.Seriyallılıq əmsalı K > 40 olarsa, bu istehsalın hansı növünə aid olar?

A) fərdi; B) yalnız kütləvi; C) yalnız orta seriyalı; D) fərdi və kütləvi;

E) fərdi və iri seriyalı;


392.Seriyallılıq əmsalı 1< K < 10 olarsa, bu istehsalın hansı növünə aid olar?

A) İri seriyalı; B) Fərdi və kiçik seriyalı; C) Fərdi; D) Kiçik seriyalı; E) Kütləvi;


393.Seriyallılıq əmsalı 10 < K < 20 olarsa, bu istehsalın hansı növünə aid olar?

A) Orta seriyalı; B) Fərdi və orta seriyalı; C) Kütləvi; D) Fərdi və kiçik seriyalı;

E) Kiçik seriyalı;
394.Seriyallılıq əmsalı 20 < K < 40 olarsa, bu istehsalın hansı növünə aid olar?

A) Xırda seriyalı; B) Fərdi seriyalı; C) Kütləvi seriyalı; D) Fərdi və orta seriyalı;

E) Yalnız kütləvi seriyalı;
395.Texnoloji proseslərin ALS-də ən əlverişli mükəmməl layihə hansı şərtləri ödəməlidir?

A) Texniki şərtlərə uyğun dəqiqlik və keyfiyyət ödənilməklə, az əmək sərfi, minimum maya dəyəri daxilində məhsul istehsalı;

B) Texniki şərtlərə uyğun dəqiqlik və keyfiyyət ödənilməklə məhsul istehsalı;

C) Texniki şərtlərə uyğun dəqiqlik və keyfiyyət ödənilməklə, fəhlə və qulluqçuların sayı az olmaqla məhsul istehsalı;

D) Texniki şərtlərə uyğun dəqiqlik keyfiyyət ödənilməklə, bazarda satışı olan məhsul istehsalı;

E) Texniki şərtlərə uyğun dəqiqlik keyfiyyət ödənilməklə, dəyər qiyməti bahalı olan məhsul istehsalı;


396.Fərdi istehsal dedikdə nə başa düşülür?

A) Müxtəlif quruluşda məhsulların az sayda istehsalı;

B) Müxtəlif quruluşlu məhsulların çox sayda;

C) Müxtəlif quruluşlu məhsulların təmiri;

D) Müxtəli quruluşlu məhsulların partiyalarla istehsalı;

E) Müxtəlif quruluşlu məhsulları il ərzində partiyalarla istehsalı;


397.Kütləvi itehsal dedikdə nə başa düşülür?

A) Bir neçə məhsulun böyük miqdar və sayda uzun müddət istehsalı;

B) Bir neçə məhsulun kiçik miqdar və sayda uzun müddət istehsalı;

C) Bir neçə məhsulun kiçik miqdar və sayda uzun müddət istehsalı;

D) Bir neçə məhsulun böyük miqdar və sayda kiçik müddət istehsalı;

E) Bir neçə məhsulun böyük miqdar və sayda partiyalarla istehsalı;


398. Seriyalı istehsal dedikdə nə başa düşülür, necə və hansı növləri mövcudur?

A) Məmul müəyyən partiyalarla hazirlanır və xırda, orta iri seriyalı olur;

B) Məmul müəyyən partiyalarla hazırlanır və fərdi, iri, orta seriyalı olur;

C) Məmul müəyyən partiyalarla hazırlanır və fərdi, seriyalı kütləvi olur;

D) Məmul müəyyən partiyalarla hazlrlanırŞ iri, orta və kütləvi seriyalı olur;

E) Məmul müəyyən partiyalarla hazırlanır, fərdi, iri və kiçik seriyalı olur;


399. Kodlaşdırılmış məlumatlar cədvəlinə (KMC) köçürülmüş informasiyalar neçə qrupa bölünürlər?

A) Dörd; B) Beş; C) Üç; D) İki; E) Altı;


400. ALS-də “OPOS” dilində detalların təsviri necəvə hansı hissələrdən ibarətdir?

A) Üç; pəstah və detalın ümumi səciyyələri, səthlərin həndəsi və dəqiqlik səviyyələri, detala qoyulan texniki təlabatlar;

B) Üç; pəstah və detalın ümumi səciyyələri, sədhlərin həndəsi və dəqiqlik səciyyələri, detala qoyulan texniki xarakteristikalar;

C) İki; pəstah və detalın ümumi səciyyələri, detala qoyulan əsas texniki təlabatlar;

D) İki; pəstah və detalın ümumi səciyyəlıəri, detala qoyulan əsas texnikii xarakteristikaları;

E) Bir; detala qoyulan əsas texniki xarakteristikaları;


401.Texnoloji proseslərin ALS-nin ğiriş dilləri bir-birindən necə fərqlənirlər?

A) Struktura-lüğət və sintaksis;

B) Struktura-lüğət və statika üzrə;

C) Sintaksis və statika üzrə;

D) Struktura-lüğət və sertifikat üzrə;

E) Sintaksis və sertifikat üzrə;


402. TP-rin ALS-rinin proqram təminatının necə və hansı növləri mövcuddur?

A) İki; müumi sistemli və ixtisaslaşdırılmış;

B) İki; ümumi sistemli və xüsusi sistemli;

C) İki; ümumi sistemli və xüsusi rəqəmli;

D) İki; ixtisaslaşdırılmış və xüsusi rəqəmli;

E) Bir; ixtisaslaşdırılmış;


403.Texnoloji proseslərin ALS-rinin proqram təminatına hansı sənədlər daxildir?

A) Avtomatlaşdırılmış layihələndirmə üçün proqram və istismar sənədləri;

B) Avtomatlaşdırılmış layihələndirmə üçün ilkin sənədlər;

C) Avtomatlaşdırılmış layihələndirmə üçün texnoloji karta və ilkin sənədlər;

D) Avtomatlaşdırılmış layihələndirmə üçün texnoloji konustruktor və istehsal həcmi olan sənədlər;

E) Avtomatlaşdırılmış lahiyələndirmə üçün mühəndis-texniki, idarəetmə, texnoloji proqram sənədləri;


404.Ümumi sistemli proqram təminatının funkusiyalarına daxil olanlar?

A) Hesablama prosesinin idarə olunması, informasiyanın işlənməsi,riyazi məsələlərin həlli, kompleksin işinə nəzarət və dioqnostika;

B) Hesablama prosesinin idarə olunması, informasiyanın işlənməsi, idarəetmə proqramları, xidmətçi proqram;

C) Hesablama proseslərinin idarə olunması, informasiyanın işlənməsi, idarəetmə proqramları, supervizor, xidmət proqramı;

D) Hesablanma proseslərinin idarə olunması, informasiyanın işlənməsi,translyator, istifadə plunan texnoloji proseslər;

E) Hesablama prosesinin idarə olunmaı, informasiyanın işlənməsi, supervizor, xidmət proqramları, tapşırıqların idarəsi;

405. Texnoloji proseslərin ALS-də emaledici proqram hansı ardıcıl sxem üzrə işləyir?

A) Translyasiya → redaktə olunma → yükləmə;

B) translyasiya→ yükləmə → redaktə olunma;

C) yükləmə→ translyasiya → redaktə olunma;

D) yükləmə → redaktə olunma → translyasiya;

E) redaktə olunma → translyasiya → yükləmə;


406. Texnoloji proseslərin ALS-də əməliyyat sistemi necə və hansı proqramlara bölünür?

A) İki; idarə edici və emal edici proqramlarına;

B) İki; idarə edici və modifikasiya proqramları;

C) İki; emal edici və modifikasiya proqramlarına;

D) Bir; idarə edici proqranına;

E) Bir; emal edici proqramına;


407. ALS- də idarəedici proqramlara nələr daxil edilir?

A) Supervizor-tapşırıqların idarəsi-verilənlərin idarəsi;

B) Supervizor-translyator-verilənlərin idarəsi;

C) Supervizor-tapşırıqların idarəsi-translyator;

D) Supervizor-xidmət proqramı-verilənlərin idarəsi;

E) Supervizor-xidmət proqramı-translyator;


408. ALS-də emaledici proqramlara hansı amillər daxildir?

A) Translyator-xidmət proqramı-istifadə olunan ədəbiyyat;

B) Translyator supervitor-istifadə olunan ədəbiyyat;

C) Transilyator-idarəetmə-supervizot;

D) Transilyator-xidmət proqramı-supervizor;

E) Translyator-xidmət proqramı-tapşırıqların idarəsi;


409. ALS-nin emaledici proqramında translasiya dedikdə nə məna başa düşülür?

A) İlkin modulların maşının daxili dilinə proqramlı keçid prosesi;

B) İlkin modulların maşının daxili dilində araşdırılma prosesi;

C) İlkin modulların maşının daxili dilinə çevrilmə prosesi;

D) İlkin modulların maşının daxili dililə ifadəsinin prosesi;

E) İlkin modulların maşının daxili dilinə uyğunlaşdırılması prosesi;


410. Emaledici proqramlarda translyasiya prosesi hansı vasitələrlə həyata keçirilir?

A) İnterpretator və komplyatorlar vasitəsilə;

B) İnterpretator və EHM vasitəsilə;

C) Komplyator və EHM vasitəsilə;

D) İnterpretator və kompyuterlər vasitəsilə;

E) Kompilyatorlar və kompyuterlər vasitəsilə;

411. Emaledici proqramlarda translyasiya proseslərində ilkin modullar hansı növ analiz olunur?

A) Leksik və sintaksis analiz edilir;

B) Leksik və struktura üzrə analiz edilir;

C) Leksik və funksional üzrə analiz edilir;

D) Sintaksis və struktura üzrə analiz edilir;

E) Sintaksis və funksional üzrə analiz edilir;


412. ALS-də texnoloji prosesin riyazi modeli modeli dedikdə nə başa düşülür?

A) Elə riyazi münasibətlər sistemi başa düşülürki, öyrənilən obyektin istehsalat şəraitindəki fəaliyyətinin lazimi şəkildə təsvir edə bilsin;

B) Elə riyazi münasibətlər sistemini başa düşünülürki, öyrənilən obyektin texnoloji proseslərinin fəaliyyətini lazimi şəkildə təsvir edə bilsin;

C) Elə riyazi münasibətlər sistemi başa düşülürki, öyrənilən obyektin bütün parametirlərinin fəaliyyətini lazimi şəkildə təsvir edə bilsin;

D) Elə riyazi münasibətlər sistemi başa düşülür ki, öyrənilən obyektin mexaniki emalının fəaliyyətini lazimi şəkildə təsvir edə bilsin;

E) Elə riyazi münasibətlər sistemi başa düşülür ki, öyrənilən obyektin bütün funksiyalarının həlli fəaliyyətini lazimi şəkildə təsvir edə bilsin;


413. Texnoloji proseslərin ALS -də əsas riyazi modelinin növünün seçilməsi hansı amillərdən asılıdır?

A) İlkin informasiyanın təqdimat forması və tədqiqat işinin məqsədindən;

B) İlkin informasiyanın təqdimat forması və tədqiqat işinin mürəkkəbliyindən;

C) İlkin informasiyanın təqdimat forması və tədqiqat işinin çətinliyindən;

D) İlkin informasiyanın təqdimat formasından;

E) Tədqiqat işinin çətinliyi və mürəkkəbliyindən.


414. TP ALS-də əsasən hansı riyazi modellərdən istifadə olunur?

A) Məntiqi-strukturalı və funksiyanal modellərdən;

B) Məntiqi və strukturalı modellərdən;

C) Məntiqi və qeyri funksiyanal modellərdən;

D) Qeyri-məntiqi və funksiyanal modellərdən;

E) Qeyri-məntiqi və qeyri-funksiyanal modellərdən;


415. TP ALS-də istifadə olunan məntiqi-strukturalı modellərin necə və hansı növləri mövcuddur?

A) Üç; cədvəl, tor və yerdəyişən;

B) Üç; cədvəl, tor və analitik;

C) Üç; cədvəl, tor və qrafoanalitik;

D) Üç; cədvəl. Yerdəyişən və analitik;

E) Üç; cədvəl, yerdəyişən və qrafoanalitik;

416. ALS-də detalın emal həcmi necə təyin edilir?

A) Onun ayrı-ayrı səthlərinin emal həcmləri kimi;

B) Onun ayrı-ayrı səthlərinin emal ardıcıllığı kimi;

C) Onun ayrı-ayrı səthlərinin emalına sərf olunan vaxt kimi;

D) Onun ayrı-ayrı səthlərinin emal dəqiqliyi kimi;

E) Onun ayri-ayrı səthlərinin emal ölçüləri kimi;


417. Texnoloji proseslərin ALS-də hər bir mexaniki əmaliyyatın əmək tutumu hansı amillərdən asılıdır?

A) İstifadə olunan avadanlıq, kəsici alət, kəsmə rajimləri və keçidlərin sayından asılıdır;

B) İstifadə olunan avadanlıq, ölçü aləti, kəsmə dərinliyi, materiyal və emal dəqiqliyindən asılıdır;

C) İstifadə olunan avadanlıq, alət, tərtibat, material və kəsmə dərinliyindən asılıdır;

D) İstifadə olunan avadanlıq, ölçü və kəsici alətlər, gediş və materialın fiziki-mexaniki

xassələrindən asılıdır;

E) İstifadə olunan avadanlıqların sayi və gücündən asılıdır;
418. Seriyalı istehsalda TP ALS-nin əsas mahiyyəti nədən ibarətdir?

A) Texnoloji prosesin bütövlükdə normallaşdırılmış, avtomatlaşdırılmış işini təmin etməkdir;

B) Texnoloji proses bütövlükdə normalar və standartlar üzrə işini təmin etməkdir;

C) Texnoloji prosesin bütövlükdə normativlər əsasında işini təmin etməkdir;

D) Texnoloji prosesin bütövlükdə əsas və köməkçi vaxt normalarını, ədədi vaxtı, maya dəyəri təyin etməkdir;

E) Texnoloji prosesin bütövlükdə, tam əhatəli əməliyyatlar üzrə işini təşkil və təhlil etməkdir;


419. ALS-də tipik texnoloji prosesin çatdırılmasının mahiyyəti hansı müddəalardan asılıdır?

A) Əməliyyatdakı texnoloji keçidlərin tərkibi, universal və standart avadanlıq, tərtibatlardan, dəyişəbilən ölçülərin dəqiqləşdirilməsindən;

B) Əməliyyatdakı texnoloji keçidlərin tərkibi, məhsulun çeşidlərinin sayı, materiyalın fiziki –mexaniki xassələri, dəyişəbilən dəqiqlərdirilməsindən;

C) Əməliyyatdakı texnoloji keçidlərin tərkibi və sayı unversal avadanlıqların istehsal gücü, materiyalın fiziki- mexaniki xassələrindən;

D) Əməliyyatdakı texnoloji keçidlərin tərkibi və sayı, tərtibatların unversallıq dərəcələrindən, detalın qabarit ölçülərindən;

E) Əməliyyatlardakı texnoloji keçidlərin sayı və tərkibindən;


420. ALS-də detal üçün ilkin informasiya hansı mənbədən götürülür?

A) KMC- kodlaşdırılmış məlumatlar cədvəlindən;

B) EHM-elektron hesablama maşınından;

C) ALS- avtomatlaşdırılmış layihələndirilmə sistemindən;

D) FM- funksiyanal modellər;

E) AİM-analitik informasiya mərkəzindən;

421. Tipik texnoloji proseslər haqqında göstərişlər nə üzərində qeyd olunur?

A) Texnoloji xəritə; B) Texnoloji məlumat; C) Texnoloji avadanlıq;

D) Texnoloji vəsait; E) Texnoloji göstəriş;
422. ALS-də tipik texnoloji prosesin xəritələri üzərində hansı parametirlər qeyd olunur?

A) KK- keçidin kodu, EON-emal olunan səthin nömrəsi, Dİ və Lİ-emal ölçüləri, KA1-köməkçi alət və ÖA1-ölçü aləti; kəsmə rejimləri;

B) KK-keçidin kodu; EON-emal olunan səthin nömrəsi; KX-kvalitet, Dİ və Lİ-ölçüləri, ÖA1-ölçü aləti, materiyalın fiziki-mexaniki xassələri, kəsmə rejimləri;

C) KK-keçidin kodu; EON-emal olunan səthin nömrəsi, KX-kvalitet, Dİ və Lİ-emal ölçüləri, ÖA1-ölçü aləti, materiyalın bərkliyi,elastikliyi, kəsmə rejimləri;

D) KK-keçidin kodu, EON-emal olunan səthin nömrəsi, KX-kvalitet,Dİ və Lİ-emal ölçüləri,ÖA1-ölçü aləti, məhsulun maya dəyəri, kəsmə rejimləri;

E) KK-keçidin kodu, EON-emal olunan səthin nömrəsi, KX-kvalitet, Dİ və Lİ-emal ölçüləri, ÖA1-ölçü aləti, detalın qabarit ölçüləri, kəsici, materiyalı, kəsmə rejimləri;


423. Mürəkkəb detalların texnoloji proseslərin ALS-nin tətbiqi hansı formada aparılır?

A) Tipik quraşdırılmış detallar üzrə;

B) Tipik quraşdırılmış vintlər üzrə;

C) Tipik quraşdırılmış linglər üzrə;

D) Tipik qruplaşdırılmış dişli çarxlar üzrə;

E) Tipik qruplaşdırılmış val və oxlar üzrə;


424. Texnoloji proseslərin ALS-nin işinin nəticələri hansı sənədlərdə öz əksini tapır?

A) TP-lərin marşrut və əməliyyat xəritələrində və ləvazimat cədvəlində;

B) TP-lərin marşrut, texnoloji proseslərin tərkibi cədvəllərində;

C) TP-lərin layihələndirmə sxemləri nə kəsmə relimləri cədvəlində;

D) TP-lərin texnoloji marşrut xəritələrində və kəsmə rejimi cədvəllərində;

E) TP-lərin əməliyyat xəritələri və tərtibatların yığım cədvəllərində;


425. Mürəkkəb detalların hazırlanmasında TP ALS-nə neçə və hansı yığım sistemlər daxildir?

A) üç; TP-lərin sintezi, texnoloji qərarların avtomatlaşdırılmış təsnifatı və konstruktor qərarların avtomatlaşdırılmış təsnifatı;

B) iki; TP-lərin sintezi və texnoloji qərarların avtomatlaşdırılmış təsnifatı;

C) iki; TP-lərin sintezi və konstruktor qərarların avtomatlaşdırılmış təsnifatı;

D) üç; TP-lərin sintezi, analizi və texnoloji qərarların avtomatlaşdırılmış təsnifatı;

E) üç;TP-lərin sintezi, analizi və konstruktor qərarların avtomatlaşdırılmış təsnifatı;


426. ALS-də texnoloji proseslərin sintezi dedikdə nə başa düşünülür?

A) Texnoloji emal ardıcıllığı, avadanlıqların, tərtibatın, texnoloji keçidlərin, əməliyyatlar üçün ölçülərin hesablanması, kəsici və ölçü alətlərinin seçilməsi;

B) Texnoloji emal ardıcıllığı, avadanlıqların, tərtibatın, texnoloji keçidlərin, mühəndis-texniki işçilərin, kəsici və ölçü alətlərinin seçilməsi;

C) Texnoloji emal ardıcıllığı, avadanlıqların, tərtibatın, texnoloji keçidlərin, idarəetmə işçilərin sayının hesablanması;

D) Texnoloji emal ardıcıllığı, avadanlıqların, tərtibatın, fəhlələrin əmək haqqı və iş növlərinin sayının hesablanması;

E) Texnoloji emal ardıcıllığı, avadanlıqların tərtibatın, məhsulun maya dəyərinin, metal tutumunun hesablanması, kəsici və ölçü alətlərinin seçilməsi;


427. Çevik istehsal sahələrində texnoloji proseslərin ALS-nın tətbiqi üçün ilkin hansı məsələlərin həll olunması vacib hesab olunur?

A) RPİ-dəzgahlarının istifadəsi məsələləri;

B) İstehsal sahəsinin robortlaşdırılması məsələləri;

C) İstehsal sahəsinin mexanikləşdirilməsi məsələləri;

D) İstehsal sahəsinin yarımavtomat dəzgahlarından istifadə məsələləri;

E) İstehsal sahəsinin avtomat dəzgahlarından istifadəsi məsələləri;


428. İstehsal sahələrinin ALS-də RPİ-dəzgahlarından istifadəsi zamanı ilk əsas hansı problem öz həllini tapmalıdır?

A) RPİ-də dəzgahların özlərinin idarəedici proqramının təyini;

B) RPİ-dəzgahların özlərinin ümumi ümumi sayının təyini;

C) RPİ-dəzgahların özlərinin ümumi istehsal gücünün təyini;

D) RPİ-dəzgahların özlərinin istehsal sahəsindəki vacibliyi;

E) RPİ-dəzgahların özlərinin ümumi məhsuldarlığının təyini;


429. ALS-də RPİ- dəzgahlarında istehsalın texnoloji hazırlığı dedikdə nə başa düşülür?

A) İdarəetmə proqramının kodlaşdırılması, kəsici alətin hərəkət trayettoriyasının hesablanması, proqramın proqram daşıyıcısına köçürülməsi və proqrama nəzarətin təşkili;

B) İdarəetmə proqramının kodlaşdırılması, kəsici alətin hərəkət trayektoriyasının hesablanması, emaldan sonra dayandırılma prosesləri, emal vaxtının təyini, proqrama nəzarətin təşkili;

C) İdarəetmə proqramının kodlaşdırılması, trayektoriyanın hesablanması, əməliyyatın kəsmə dərinliyi və vaxt normalarının təyini, pəsdahın seçilıəsi və proqrama nəzarətin təşkili;

D) İdarəetmə proqramının kodlaşdırılması, ölçü alətinin hədlərinin hesablanması, kəsici alətin seçilməsi, vaxt normalarının təyini, proqrama nəzarətin təşkili;

E) İdarəetmə proqramının kodlaşdırılması, keyfiyyətə nəzarət, kəsici və ölçü alətlərinin seçilməsi, vaxt normalarının təyini, kəsmə dərinliyinin analitik hesablanması;


430. ALS-də RPİ-dəzgahlarına texnoloji hazırlığının həyata keçirilməsi üçün vacib məsələlərin həlli hansı formada reallaşdırılaraq yerinə yetirilir?

A) Avtomatlaşdırılmış xüsusi standart proqramlar əsasında;

B) Avtomatlaşdırılmış xüsusi detal üçün proqram hazırlanır,

C) Avtomatlaşdırılmış xüsusi dəzgah üçün məntiqli proqram işlənilib hazırlanır;

D) Avtomatlaşdırılmış xüsusi perfo kart standart sistemindən istifadə olunur;

E) Avtomatlaşdırılmış xüsusi kompyuter proqramlar əsasında;


431. ALS-də RPİ-dəzgahların texnoloji hazlrlığının vacib məsələlərinin həlli üçün hansı standart proqramlar mövcuddur?

A) “SAP- 2”; “SPPS”; “SPS”-TAU” və “TEXTRAN

B) “SAP-2”; SPPS”; SPS-TAU” və “TRANS” və “TRANS”

C) “SAP-2”; “SPPS”; SPS-TAU” və “UTRANS”

D) “SAP-3”; “SPPS”; “SPS-TAU” və “ZTRANS”

E) “SAP-3”; “SPPS”; “SPS-TAU” və “KTRANK”


432. “TEXTRAN” avtomatlaşdırılmış layihələndirmə sistemi hansı tip qrup dəzgahların idarəedici proqramların hazırlanması üçün nəzərdə tutulmuşdur?

A) RPİ-dəzgahları üçün; B) Torna-revolver dəzgahları üçün;

C) Horizontal frez dəzgahları üçün;

D) Vertikal frez dəzgahları üçün;

E) RPİ və burğu dəzgahları üçün;
433. “TEXTRAN” ALS-də hansı informasiyalar cəmləşdirilmişdir?

A) Detalın həndəsi forması, kəsici alətin tələb olunan hərəkət trayektoriyası və xüsusi texnoloji əmirlər;

B) Detalın həndəsi forması, əsas ölçülərin müşaidə qiymətləri, ölçü aləti, kəsən alətin trayektoriyası, pəstahın qabarit ölçüləri və materiyalı”

C) Detalın həndəsi forma və ölçüləri, pəstahın əsas qabarit ölçüləri;

D) Detalın həndəsi forma və ölçüləri, kəsmə rejimləri,vaxt normaları və kəsmə dərinliyi;

E) Detalın həndəsi forması, xüsusi əmrlər, forma meyilləmələri, pəsdahın forma və ölçüləri, materialı;


434. “TEXTRAN” ALS-I hansı tərkib hissələrdən təşkil olunmuşdur?

A) Translyator, prosessor və postpressordan;

B) Translyator, transformator və postpressordan;

C) Translyator, bir tərəfli ötürücü və postpressordan;

D) Translyayasıya, transformator və iki tərəfli ötürücüdən;

E) Translyator, multipilikator və postpressordn;


435. Prosessorun tərkibində neçə blok vardır?

A) Üç; Kompilyator, interpretator və hərəkət;

B) Üç; Kompliyator, multipliyator və idarəedici;

C) Üç; Komplyator, multiplyator və inerpretator;

D) Üç; Multiplyator, eksperlyator və idarəedici;

E) Üç; Kompliyator, eksperlyator və hərəkət;


436. Prosessorun tərkibindəki I-blokun yəni kompliyator əsas hansı funksiyaları yerinə yetirir?

A) Mənbədən mətinlərin çağrılıb-çıxarılması, proqrama sintaksis nəzarət və işçi proqramın formalaşması;

B) Mənbədən mətinlərin çağrılması, proqramın işləmnəsi və formalaşdırılması;

C) Mənbədən məinlərin çağrılması və formalaşdırılması,işçi proqramın hazırlanması, proqrama sintaksis nəzarət;

D) Mənbəyə mətinlərin korreksiya olunaraq daxil edilməsi, kodlaşdırılması və işçi proqramın formalaşdırılması;

E) Mənbəyə mətin və sxemlərin korreksiya olunaraq daxil olunması və işçi proqramın formalaşdırılması;


437. Prosessorun tərkibindəki II- blokun yəni interpretator əsas hansı funksiyaları yerinə yetirir?

A) Riyazi, məntiqli tənliklərin, həndəsi obyektlərin hesablanması və “Cap” əmri üzrə dəyişənlərin qiymətlərinin çap olunmasını;

B) Riyazi, məntiqi tənliklərin, həndəsi obyektlərin araşdırılması və obyektlərin qiymətləndirilməsi funksiyalarını;

C) Riyazi, məntiqi, həndəsi formaların əsas ölçülərinin baza qiymətlərini və obyektlərin təsviri funksiyalarını;

D) Həndəsi obyektlərin forma və ölçülərini, müşaidə və oturtmaları, obyektin qiymətləndirilməsi funksiyalarını;

E) Mənbədən mətinlərin çaörılması, və hesabatların perfokartlar üzərin köçürülməsi funksiyalarını;


438. ALS-də prosessorun tərkibindəki hərəkət bloku əsas hansı fnkusiyaları yerinə yetirir?

A) İşçi alətin diametrini nəzərə almaqla, onun ekvidistant trayektoriyasını hesablayır;

B) İşçi alətin diametrini nəzərə almaqla, emal payını, kəsmə dərinliyini, alətin verişini hesablayır;

C) İşçi alətin diametrini nəzərə almaqla, emalın əsas xüsusiyyətlərini, vaxt normalarını, kəsmə dərinliyini hesablayır;

D) İşçi alətin diametrini nəzərə almaqla. Onun emal etmə xüsusiyyətlərini, vaxt normalarını, kəsmə dərinliyini hesablayir;

E) İşçi alətin diametrini nəzərə almaqla, onun avtomatlaşdırılmış iş rejimini hesablayır;


439. “TEXTRAN” ALS-nin giriş dilində ilkin mətn nə əsasında tərtib olunur?

A) HTX- hesabı texnoloji xəritə əsasında;

B) ALS-avtomatlaşdırılmı layihələndirmə sistemi əsasında;

C) RPİ-rəqəmlə proqramla idarəolunan dəzgahlar əsasında;

D) Detalın emal marşrut xəritəsi əsasında;

E) Detalın forma və ölçüləri əsasında;


440. Tərtibatların ALS-ri əsas hansı faktorlar üzərində qurulur?

A) Detalın konstruksiyası və layihələndirilən əməliyyat üzərində;

B) Detalın formaları və ölçüləri üzərində;

C) Detalın forma, ölçüləri və dəzgahın qabariti üzərində;

D) Detalın konstruksiyası, forma və ölçüləri, material və müşaidənin qiyməti üzşrində;

E) Detalın materialı. Fiziki-mexaniki xassələri və qabarit ölçüləri üzərində;


441. Tərtibatların ALS-rində informasiyanın yaddaşının tərkibinə daxil olan əsas elementlər hansılardır?

A) Layihələndirilən tərtibatın forma və ölçüləri, avadanlığın məlumatlar kataloqu, detalın konstruksiyası, əməliyyatın növü;

B) Layihələndirilən tərtibatın forma və ölçüləri, avadanlığın qabarit ölçüləri, detalın kəsici, əməliyyatın növü;

C) Layihələndiriləndirilən tərtibatın forması,avdanlığın çəkisi,detalın çəkisi, əməliyytanı növü;

D) Layihələndirilən təribatın çəkisi, avadanlığın çəkisi,detalın forma və ölçüləri. əməliyyatın növü;

E) Layihələrin tərtibat növü,qabarit ölçüləri,detalın ölçüləri,materialı,əməliyyatın növü;


442. Tərtibatların ALS-də konstruksiyalarının sintezində əsas xarakterik xüsusiyyətlər hansılardır?

A) KE-konstruktor elementləri,TT-tipik təsvirlər, detalın səthlərini müxtəlif elementlərini əlaqələndirən dekart koordinant sistemi;

B) KE-konstruktor elementi,TT-tipik təsvirlər,detalın səhtlərinin ölçüləri,bazalaşdırma səthləri;

C)KE-konstruktor elementləri,tərtibatın qabarit ölçüləri;detalın baza səthlərinin forma və ölçüləri;

D)KE-konstruktor elementləri,əməliyyatın xarakteri,detalın səthlərinin forma və ölçüləri;

TT-tipik təsvirlər,əməliyyatın kəsmə dərinliyi;


443. KE-konstruktor elementlərinin normallaşdırılma dərəcəsinin asılı olaraq necə və hansı qruplara bölünür?

A) Üç;Tam,qismən və xüsusi normallaşdırılma;

B) Üç;Tam,fərdi və qismən normallaşdırılma;

C) Üç;Tam,qismən və fərdi normallaşdırılma;

D) Üç;Fərdi,qismən və xüsusi normallaşdırılma;

E) İki;Fərdi və xüsusi normallaşdırılma;


444. İstehsal proseslərinin əsasını nə təşkil edir?

A) RPİ-avadanlıq və çevik istehsal sistemləri;

B) TJK-avadanlıq və çevik istehsal sistemləri;

C) Kompyüter avadanlıq və çevik istehsal sistemləri;

D) EHM-avadanlıq,yüksək texnologiyalar və çevik istehsal sistemləri;

E) Müasir məhsuldar avadanlıq və yüksək texnologiyaları;


445. Texnoloji layihiləndirənin əmək tutumu dedikdə və başqa düşünülür?

A) Mümkün texnoloji həllərin çoxvariantlılığı və onlardan ən əlverişlisinin seçilməsi;

B) Mümkün texnoloji həllərin tək variantlılığı və müasir texnologiyalarından ən əlverişlisinin seçilməsi;

C) Mümkün texnoloji həllərin çoxvariantlılığı və onlardan yüksək məhsuldarlığı avadanlıqlardan isifadəsi;

D) Mümkün texnoloji həllərin tək variantlılığı və material tutumunun kiçik olması;

E) Mümkün texnoloji həllərin çox variantlılığı və yüksək keyfiyyətli ucuz məhsul istehsal;


446. İstehsalatın əsas fondlarının xüsusi çəkisinin artırılması və onların ozünü ödəmə müddətinin azaldırılması kimi keyfiyyət göstəriciləri hansı faktordan asılıdır?

A) İTH-istehsalın texniki hazırlığından;

B) ALS-avtomatlaşdırılmış layihələndirilmə sistemlərindən;

C) EHM-elektron hesablama maşınlardan;

D) ALS-nin təşkili və tətbiqi formalrından;

E) EHM-nın təşkili,tətbiqi və standart kompleksləri formalandıran;


447. İstehsalın texnoloji hazırlığının (İTH) avtomatlaşdırılmasını əsas prinsiplərini nə təşkil edir?

A) Texnoloji proseslərin unikasiyası,detalların təsnifat qruplaşdırılması və iş yerlərinin ixtisaslaşdırılması;

B) Texnoloji proseslərin unifikasiyası və moderniləşdirilməsi,fənlərinin ixtisas dərəcələri və iş yerlərinin ixtisaslaşdırılması;

C) Texnoloji proseslərin ALS-ri,əməyin yüngülləşdirilməsi,mexanikləşdirilməsi və əmək tutumunun azaldılmasl;

D)Texnoloji proseslərinin sadələşdirilməsi,müasir texnolojiyalardan səmərəli istifadə olunması və əmək tutumunu azaldılması;

E)Texnoloji proseslərinin avtomatlaşdırılması,müasir yeni texnologiyalardan səmərəli istifadə olunması və əmək tutumunun azaldılması;


448. Texnoloji proseslərinin layihələndirilməsində əsas məqsəd nədir?

A) İstehsal obyektinin hazırlanma prosesinin texniki-iqtisadi cəhətdən əsaslandırılmış hazırlanma variantını işləməkdir;

B) İstehsal obyektinin hazırlanma prosesini,dəzgah və avadanlıqların təyini,fəhlə qulluqcularının əmək haqqı tariflərinin hazırlanma variantını işləməkdir;

C) İstehsal obyektinin hazırlanması,istehsalı,əmək məhsuldarlığının təyini,mühəndis-texniki işçilərin sayı,tərkibinin təyini variantını işləməkdir;

D) İstehsal obyektinin texniki-iqtisadi göstəricilərinin,hazırlanma texnologiyasının,dərgah,ölçü və kəsici alətlərinin seçilməsi variantını işləməkdir;

E) İstehsal obyektinin təsviri,konsturuksiyanın texnoloji analizin işçilərin tərkib və sayının seçilməsi variantını işləməkdir;


449. Layihələndirmənin avtomatlaşdırılması dedikdə nə başa düşülür?

A) İnsanla EHM arasında funksiyalarının bölgüsü, EHM-nın sistematik tətbiqi və texnoloji məsələlərin əsaslandırılmış üsullarla maşın həlli;

B) İnsanla EHM arasında funksiyaların bölgüsü,RPİ-avadanlıqların tətbiqi,mühəndis-texniki işçilərin sayı və əməktutumu əsaslandırılmış üsullarla maşın həlli;

C) İnsanla EHM arasında funksiyaların əsaslı bölgüsü,ALS-nin sistematik tətbiqi və müasir texnologiyaların əsaslandırılmış üsullarla maşın həlli;

D) İnsanla EHM arasında funksiyaların əsaslı bölgüsü,universal avtomatik avadanlıqların sistematik tətbiqi və müasir texnolojiyaların əsaslandırılmış üsullarla maşın həlli;

E) İnsanla EHM arasında funksiyaların əsaslı bölgüsü,maya dəyərin əsaslandırılmış üsüllarla maşın həlli;


450. Standart üzrə texnoloji proseslərinin ALS-nin hansı növləri mövcutdur?

A) Avtomatik,avtomatlaşdırılmış və avtomatlaşdırılmamış;

B) Avtomatik,yarımavtomatik və avtomatlaşdırılmış;

C) Avtomatik,yarımavtomatik və qeyri-avtomatik;

D) Avtomatlaşdırılmış,yarımavtomatik və avtomatlaşdırılmamış;

E) Avtomatlaşdırılmamış,mexanikləşdirilmiş və avtomatlaşdırılmış;


451. Texnoloji proseslərin parametr üzrə optimallaşdırılması nəyə xidmət edir?

A) Kəsmə rejimi, ölçü müsaidəsi, alətin xidmət müddətinin təyininə;

B) Təmiz torna emalında kəsmə dərinliyinin təyininə;

C) Kobud torna emalında kəsmə qatının təyininə;

D) Pardaqlamada kəsmə rejimi, ölçü müsaidəsi, alətin xidmət müddəti və kəsmə dərinliyinin təyininə;

E) Frezləmədə kəsmə dərinliyi, ölçü müsaidəsi, alətin xidmət müddəti və kəsmə sürətinin təyininə


452. Texnoloji proseslərin ALS-də alətin kəsicilik xüsusiyyəti hansı parametrlə məhdudlaşdırılır?

A) Dayanıqlılığı – T; B) Kəsmə sürətilə – V; C) Kəsmə dərinliyi – t;

D) Uzununa verişlə – S; E) Kəsmə qüvvəsilə - F
453. Optimallaşdırma prosesində kəsməyə sərt olunan gücü baş hərəkət intiqalının hansı parametri üzrə məhdudlaşdırılır:

A) Pkəs ≤ Pmühərrik; B) Pkəs = Pmühərrik; C) Pkəs ≥ Pmühərrik;

D) Pkəs = Pmühərrik + 10%; E) Pkəs > Pmühərrik
454. Texnoloji proseslərin avtomatlaşdırılması sistemlərində kəsən alətin davamlılığının artırılması hansı parametrlə məhdudlaşdırılır?

A) kəsən alətin lövhəsinə düşən təzyiq ilə;

B) kəsən alətin materialının bərkliyi ilə;

C) kəsən alətin materialının möhkəmliyi ilə;

D) kəsən alətin materialının düzgün seçilməsi ilə;

E) kəsən alətin ölçülərinin dəqiqliyinin artırılması ilə

455. Mexaniki emal proseslərinin ALS-də istifadə olunan hansı tipik qərarlar mövcuddur?

A) Lokal və bütöv tipik qərarlar B) Parametr və struktur üzrə tipik qərarlar;

C) Parametr və bütöv tipik qərarlar; D) Struktur və bütöv tipik qərarlar;

E) Parametr və lokal tipik qərarlar;

456. ALS-nin informasiya təminatının neçə növü mövcuddur?

A) iki: dəyişən və şərti daimi; B) bir: lokal;

C) iki: lokal və bütöv; D) iki: parametr və struktur;

E) iki: dəyişən və lokal


457. Linqvistik təminatın əsasını nə təşkil edir?

A) xüsusi dil vasitələri; B) xüsusi giriş proqramı;

C) xüsusi çıxış proqramı; D) xüsusi giriş və çıxış proqramları;

E) xüsusi EHM-nın yaddaşı


458. TP ALS-də istifadə olunan müşayətedici dillərin əsas vəzifəsi nədir?

A) Müxtəlif proqramların yerinə yetirilməsində tapşırıqların və verilənlərin düzəlişində redaktə olunmasını təmin edir;

B) Müxtəlif proqramların yerinə yetirilməsinə nəzarət edir;

C) Müxtəlif proqramların qarşılıqlı əlaqəsini təmin edir;

D) Müxtəlif proqramların qarşılıqlı təsiri zamanı EHM-nın daxilinə informasiyanı təqdim edir;

E) Müxtəlif proqramların yerinə yetirilməsində tapşırıqların və verilənlərin EHM səhvsiz ötürülməsini təmin edir


459. Avtomatlaşdırılmış layihələndirmə sistemlərində metodiki təminat dedikdə nə başa düşülür?

A) İstismar qaydalarını müəyyən edən sənədlər başa düşülür;

B) Sənədlər toplusu başa düşülür;

C) Sorğu toplusu başa düşülür;

D) Aparılan işlərin ilkin araşdırılması başa düşülür;

E) İstismar qaydalarını icra edən təklif, sorğu, avtomatik qurğu və ləvazimatlar başa düşülür


460. ALS-də tətbiqi parametrlər kompleksi (TPK) nəyə deyilir?

A) Tətbiq şərtləri və texnoloji informasiya ilə təchiz olunmuş parametrlərə;

B) Tətbiq sahələri və şərtləri ilə müəyyən oluna bilən parametrlərə;

C) Tətbiq şərtləri ilə məhdudlanmış parametrlərə;

D) Tətbiq sahələri ilə məhdudlanmış parametrlərə;

E) Tətbiq sahələri, şərtləri və ikiqat bərabərsizliklərlə məhdudlanmış parametrlərə

461. Struktura üzrə optimallaşdırmada dəzgahın kinematik imkanlarının məhdudlaşdırılması şərtləri necə təyin olunur?

A) ; ; B) ; ; C) ; ;

D) ; ; E) ;
462. ALS-də texnoloji proseslərin avtomatlaşdırılmasının neçə və hansı növləri mövcuddur?

A) iki: parametr və struktur üzrə;

B) iki: layihələndirən və xidmət edənlər üzrə;

C) iki: spesifik və sintez üzrə;

D) üç: parametr, struktur və layihələndirənlər üzrə;

E) üç: spesifik, sintez və analiz üzrə


463. ALS-də tipik qərarlar çoxluğunda (TQC) hansı məlumatlar göstərilir?

A) İlkin verilənlər B) Tipik əməliyyatlar ardıcıllığı;

C) Tipik avadanlıqların yaddaşı; D) Tipik texnoloji proseslər;

E) Tipik qərarların sayı;


464. Texnoloji proseslərin mərhələlər üzrə müəyyən ardıcıllıqla qərar qəbul edilməsi prosesi dedikdə nə başa düşülür?

A) Texnoloji proseslərin avtomatlaşdırılmış layihələndirilmə sistemləri;

B) Texnoloji əməliyyatların avtomatlaşdırılması, kəsici alətin konstruksiyasının optimal variantının təyini;

C) Texnoloji proseslərin avtomatlaşdırılmış, müstəqil qərar qəbul etmə, tipik qərarların qəbul edilməsi, optimallaşdırma;

D) Texnoloji proses və avadanlıqların avtomatlaşdırılması;

E) Texnoloji proses, avadanlıq və ölçü alətlərinin avtomatlaşdırılması


465. Texnoloji proseslərdə parametrin optimallaşdırılması mərhələlərində əsas şərt nə hesab olunur?

A) optimallaşdırılması nəzərdə tutulan parametrə məhdudiyyətin qoyulması;

B) optimallaşdırılması nəzərdə tutulan parametrin qiymətlər çoxluğu;

C) optimallaşdırılması nəzərdə tutulan parametrin sabit və dəyişən funksiyaya malik olması;

D) parametrin optimallaşdırılmasının mümkün olması şərti;

E) parametrin optimallaşdırılması dərəcəsi, mürəkkəbliyi və sabit olması şərti


466. ALS-nin təsnifat xüsusiyyətlərinin əsasını nə təşkil edir?

A) kod işarələri; B) kompleksliyi; C) xarakteri;

D) çevikliyi; E) sabit müsbət işarəliyi
467. Riyazi təminat sistemləri özlüyündə nəyi ifadə edir?

A) avtomatlaşdırılmış layihələndirmə üçün vacib riyazi modellər və layihələndirmə alqoritmləri toplusudur

B) lazımi şəkildə təqdim edilmiş riyazi sorğu informasiya sənədlərini;

C) ilkin verilənləri ifadə edən riyazi modellər toplusudur;

D) avtomatlaşdırılmış layihələndirməni təmin edən riyazi seçmə qaydalarını və istismarını təsvir edən sənədlər toplusudur;

E) riyazi, proqram və hesabatların tərkibi, təyini, seçmə qaydalarını təsvir edən sənədlər toplusudur;


468. Avtomatlaşdırılmış layihələndirmə sistemlərində məhdudiyyətlər hansı hallarda şərt kimi qoyulur?

A) Parametr üzrə optimallaşdırma prosesində;

B) Struktur üzrə optimallaşdırma prosesində;

C) Parametr və struktur üzrə optimallaşdırma prosesində;

D) Lokal tipik qərarların optimallaşdırılması prosesində;

E) Bütöv və lokal tipik qərarların optimallaşdırılması prosesində


469. Lokal tipik qərarlar adətən, layihələndirilən texnoloji prosesin neçə elementini müəyyən edir?

A) bir elementini; B) bir neçə elementini; C) yalnız iki elementini;

C) çoxsaylı elementləri; E) üç elementini
470. Tərtibat və konduktorların avtomatlaşdırılmış layihələndirilməsi üçün verilən ilkin tapşırıq neçə bölmədən ibarət olur?

A) dörd bölmədən; B) üç bölmədən; C) iki bölmədən;

D) üç bölmədən; E) beş bölmədən
471. Texnoloji proseslərin avtomatlaşdırılması sistemlərində optimallaşdırma neçə üsulla aparılır?

A) iki; B) bir; C) üç; D) dörd; E) beş


472. Şevinqləmə əməliyyatı üçün dəzgahın seçilməsi prosesinin avtomatlaşdırılmış layihələndirilməsində dişli çarxların tipik qərarlar çoxluğuna (TQC) qoyulan əsas məhdudiyyətlər hansılardır?

A) modul, diametr, çəplik bucağı;

B) topun uzunluğu;

C) topun diametri, uzunluğu, ilişmə bucağı, çəplik bucağı;

D) modul, eni, çəplik bucağı, dişin uzunluğu;

E) topun eni, dişin uzunluğu, modul, ilişmə bucağı


473. Layihələndirmə prosesində detalın konstruktiv xüsusiyyətləri rəqəmli kodlarla ifadə olunarsa, bu texnoloji informasiyanın hansı təsnifat əsasını göstərir?

A) informasiyanın rəmzi təsviri təsnifatını;

B) informasiyanın konstruktiv təsviri təsnifatını;

C) informasiyanın rəmzi və konstruktiv rəmzi təsnifatını;

D) informasiyanın lokal təsviri təsnifatını;

E) informasiyanın rəmzi və lokal təsviri təsnifatını;


474. ALS-də hesablama texnikasının maşınqayırmada tətbiqi əsasən neçə və hansı istiqamətlərdə aparılır?

A) iki: istehsal prosesləri və mühəndis əməyinin avtomatlaşdırılması;

B) bir: texnoloji proseslərin layihələndirilməsi;

C) bir: texnoloji avadanlıqların layihələndirilməsi;

D) üç: texnoloji proses, avadanlıq, dəzgah və mühəndis əməyinin layihələndirilməsi;

E) iki: istehsal və texnoloji proseslərin avtomatlaşdırılması

475. Tərtibat və konduktorların ALS-də verilən dördüncü bölmə nələri əhatə edir?

A) Emal olunan detalın yuvaları və onların koordinat göstəriciləri;

B) Emal olunan detalın, tərtibatın, konduktorun barəsində ümumi məlumat;

C) Emal prosesi üçün baza və bərkitmə səthlərinin göstəricilərini;

D) Bərkitmə qüvvəsinin qiyməti və əsas koordinatlarını;

E) Emal olunan detalın yerləşdirilməsi, bərkidilməsi və mexaniki emalın kəsmə rejimlərinin göstəricilərini

476. Texnoloji proseslərin ALS-də düsturunda digər hansı parametrdən texnoloji məhdudiyyəti ifadə olunmuşdur?

A) davamlılıq – T; B) kəsmə dərinliyi – t; C) veriş – S;

D) diametr – D; E) CV - əmsal
477. ALS-də maşınqayırma müəssisələrinin istehsal növü necə təyin olunur?

A) seriyalılıq əmsalına əsasən;

B) istehsalın buraxılış taktına əsasən;

C) istehsalın bilik istehsal həcminə əsasən;

D) gündəlik istehsalın həcminə və fəhlələrin sayına əsasən;

E) istehsal sahəsinin həcminə və ərazisinin böyüklüyünə əsasən


478. ALS-nin emaledici proqramında translyasiya dedikdə nə başa düşülür?

A) ilkin modulların maşının daxili dilinə proqramlı keçid prosesi;

B) ilkin materialların maşının daxili dilində tənzimlənməsi;

C) ilkin modulların maşının daxili dilinə uyğunlaşdırılması, tənzimlənməsi və korrektirovka olunması;

D) ilkin modulların maşının daxili dilinə uyğunlaşdırılması;

E) ilkin modulların maşının dilinə çıxışının təmin olunması


479. Texnoloji proseslərin ALS-də layihələndirmənin əmək tutumu dedikdə nə başa düşülür?

A) Mümkün texnoloji həllin çox variantlığı və onlardan ən səmərəli, əlverişlisinin seçilməsi;

B) Mümkün texnoloji həllin tək variantlığı və texnologiyalardan ən əlverişlisinin seçilməsi;

C) Mümkün texnoloji həllin tək variantlığı və yüksək məhsuldarlıqlı avadanlıqların seçilməsi;

D) Mümkün texnoloji həllin çox variantlığı və yüksək keyfiyyətli, maya dəyəri ucuz məhsul istehsal etmək;

E) Mümkün texnoloji həllin çox variantlığı və yüksək məhsuldarlıqlı, keyfiyyətli, maya dəyəri az olan məhsul istehsalı


480. Mexaniki emal texnoloji proseslərin ALS-də səthin keyfiyyət göstəriciləri hansı parametrlə məhdudiyyət qoyulması vacibdir?

A) verişlə; B) gedişlərin sayı ilə; C) maşın vaxtı ilə;

D) maşının gücü ilə; E) şpindelin fırlanma tezliyi ilə
481. Hansı hissələrin (detalların) mexaniki emalında tipik texnoloji hazırlanma prosesləri layihələndirilir?

A) ümumi val tipli hissələrin (mürəkkəb formalı);

B) ümumi dişli çarx mürəkkəb tipli hissələrin;

C) ümumi konstruktiv xüsusiyyətli hissələrin;

D) ümumi mürəkkəb gövdə tipli hissələrin;

E) ümumi sadə ling tipli hissələrin.

482. ALS-də proqram təminatının neçə növü mövcuddur?

A) ümumi sistemli və ixtisaslaşdırılmış

B) ümumi sistemli və təkmilləşdirilmiş;

C) ixtisaslaşdırılmış və təkmilləşdirilmiş;

D) standart ümumi sistemli;

E) standart ixtisaslaşdırılmış;


483. Layihələndirmənin avtomatlaşdırılması dedikdə nə başa düşülür?

A) Texnoloji məsələlərin EHM sistematik əsaslandırılmış maşın həlli;

B) İnsanla EHM arasında funksiyaların bölüşdürülməsi;

C) İnsanla RPİ arasında funksiyaların bölüşdürülməsi;

D) Texnoloji məsələlərin EHM düzgün, əsaslandırılmış maşın həlli;

E) Texnoloji məsələlərin EHM və RPİ dəzgahlarında düzgün, səhvsiz əsaslandırılmış maşın həlli;


484. Texnoloji proseslərin layihələndirilməsi nəyə deyilir?

A) İstehsal obyektinin hazırlanma prosesinin texniki-iqtisadi cəhətdən əsaslandırılmış hazırlanma variantını təyin etmək;

B) İstehsal obyektinin hazırlanma prosesini, avadanlıqların fəhlə və mühəndis-texniki, qulluqçu işçilərin sayının təyini;

C) İstehsal obyektinin texniki-iqtisadi göstəricilərinin, avadanlıq, dəzgah və işçilərin say tərkibinin seçilməsi;

D) İstehsal obyektinin təsviri, konstruksiyanın texnolojiliyi, analizi, işçilərin tərkibi və sayının seçilməsi variantını işləməkdir;

E) İstehsal obyektinin hazırlanması, obyektin təsviri, sintezi və analizi, işçilərin say və tərkibinin seçilməsi variantını işləməkdir


485. Funksional modelin tətbiqi ALS-də ən çox hansı tip məsələlərin həllində istifadə olunur?

A) Tipik texnoloji proseslərdə;

B) Tipik dəzgah və avadanlıqların seçilməsində;

C) Tipik sınaqların aparılmasında;

D) Tipik ölçü və kəsici alətlərin seçilməsində;

E) Tipik universal, çətin və mürəkkəb məsələlərin həllində

486. Avtomatlaşdırılmış maşınqayırma müəssisələrinin kütləvi istehsal növündə seriyalılıq əmsalının qiyməti neçə olur?

A); B) ; C) ; D) ; E)


487. Avtomatlaşdırılmış müəssisənin əsasını nələr təşkil edir?

A) Müəssisə daxili istehsal sexləri, anbar və sınaq şöbəsi;

B) Müəssisə daxili sexlər, mühəndis-texniki işçilər, avadanlıqlar;

C) Müəssisə daxili sexlər, anbarlar, baş mühəndis və işçilər;

D) Müəssisə daxili sexlər, işçilər, avadanlıqlar;

E) Müəssisə daxili ərazi, sexlər, mühafizə, mühəndis və anbarlar

488. Texnoloji proseslərdə ifadəsi avtomatlaşdırılmış layihələndirmədə dəzgahın hansı növ məhdudiyyətini göstərir?

A) baş hərəkət intiqalı üzrə məhdudiyyəti;

B) kinematik intiqal üzrə məhdudiyyəti;

C) sistemin sərtliyi üzrə məhdudiyyəti;

D) texnoloji məhdudiyyəti;

E) energetik məhdudiyyəti


489. Maşınqayırma sənayesinin hansı növü avtomatlaşdırılmış layihələndirmə sistemlərində tətbiqi daha rentabellidir?

A) kütləvi B) kiçik seriyalı; C) orta seriyalı;

D) fərdi seriyalı; E) iri seriyalı;
490. ALS-nin maşınqayırmadakı müasir inkişafı dedikdə nə başa düşülür?

A) Kompleks avtomatlaşdırılmış sistemlərin yaradılması;

B) Texnoloji proseslərin tam ALS-ri;

C) Dəzgah, tərtibat, kompleks şəkildə ALS-ri;

D) Kompleks formada kəsmə rejim və ölçülərin ALS-ri;

E) Kompleks kəsici, dəzgah, alət, ölçü cihazlarının sistemlərinin yaradılması


491. Azərbaycan səviyyədə layihələndirmə proseduralarında avtomatlaşdırma dərəcəsi neçə faiz təşkil edir?

A) 25%; B) 40%; C) 15%; D) 10%; E) 5%


492. ALS-də hesablama texnikasının maşınqayırmada tətbiqi əsasən neçə və hansı istiqamətlərdə aparılır?

A) iki: istehsal prosesləri və mühəndis əməyinin avtomatlaşdırılması;

B) bir: texnoloji proseslərin layihələndirilməsi;

C) bir: texnoloji avadanlıqların layihələndirilməsi;

D) üç: texnoloji proses, avadanlıq, dəzgah və mühəndis əməyinin layihələndirilməsi;

E) iki: istehsal və texnoloji proseslərin avtomatlaşdırılması

493. Konduktorların avtomatlaşdırılmış layihələndirilməsi üçün verilən tapşırığın üçüncü bölməsi nələri əhatə edir?

A) Bərkitmə qüvvəsinin tətbiq olunduğu nöqtənin koordinatları və bərkitmə elementlərini;

B) Emal olunan detalın konstruksiyası və qabarit ölçülərini;

C) Bərkitmə qüvvəsini, bərkitmə elementləri və detalın yerləşdirilərək bazalaşdırılması;

D) Emal olunan hissənin texniki xarakteristikalarını;

E) Bərkitmə quruluşlarının texniki imkanlarını


494. ALS-də və məhdudiyyət şərtləri necə səciyyələndirilir?

A) kinematik şərtlər B) xidməti şərtlər; C) praktik şərtlər;

D) tətbiqi şərtlər; E) interpolyasiya şərtlər;

495. Mexaniki emal texnoloji prosesin layihələndirilməsində verişin (S) səthin hansı keyfiyyət göstəricisinə təsirini xarakterizə edir?

A) kələ-kötürlüyə; B) ölçü dəqiqlik kvalitetinə;

C) ölçü müsaidəsinin qiymətinə; D) forma meyllənməsinə;

E) heç bir təsiri yoxdur

496. Konduktor, tərtibatların layihələndirilməsi üçün verilən tapşırıqların ikinci bölməsində nələr əhatə olunur?

A) Emal prosesi üçün baza və bərkitmə şərtləri;

B) Emal prosesi üçün əlavə məlumat cədvəli;

C) Emal prosesinin texniki və iqtisadi göstəriciləri;

D) Emal prosesi üçün alət, ölçü müsaidələri və dəzgahları;

E) Emal prosesi üçün tərtibat, vaxt normaları, kəsmə qüvvəsi
497. Şevinqləmə əməliyyatı üçün dəzgahın seçilməsi prosesinin avtomatlaşdırılmış layihələndirilməsində dişli çarxların tipik qərarlar çoxluğuna (TQC) qoyulan əsas məhdudiyyətlər hansılardır?

A) modul, diametr, çəplik bucağı;

B) topun uzunluğu;

C) topun diametri, uzunluğu, ilişmə bucağı, çəplik bucağı;

D) modul, eni, çəplik bucağı, dişin uzunluğu;

E) topun eni, dişin uzunluğu, modul, ilişmə bucağı


498. Mexaniki emal texnoloji proseslərin avtomatlaşdırılmış layihələndirilməsində səthlərin kodlaşdırılması ən çox hansı üsuldan istifadə etməklə aparılır?

A) cədvəl üsulu; B) perfokart üsulu; C) tor üsulu;

D) qrafiki üsul; E) lokal üsul;
499. Texnoloji proseslərin avtomatlaşdırılması sistemlərində optimallaşdırma neçə üsulla aparılır?

A) iki; B) bir; C) üç; D dörd; E) beş


500. Layihələndirmədə texnoloji prosesin optimal strukturasının seçilməsi necə adlanır?

A) Struktur üzrə optimallaşdırma;

B) Lokal tipik qərarların qəbul edilməsi;

C) Bütöv tipik qərarların qəbul edilməsi;

D) Parametr üzrə optimallaşdırma;

E) Struktur üzrə dəqiqləşdirmə


Tərtib etdi: t.e.n. S.H.Əliyev
Kaf. müdiri: prof. T.B.Qocayev
Yüklə 0,58 Mb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə