Toplanti yeri : Öğretmenler Odası ZÜmre başkani : ali BÜYÜKÇapar zümre öĞretmenleriYüklə 78,65 Kb.
tarix31.10.2017
ölçüsü78,65 Kb.

2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İMKB DOĞUKENT ORTAOKULU 1.DÖNEM MATEMATİK DERSİ VE SEÇMELİ MATEMATİK UYGULAMALARI ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ TOPLANTI TUTANAĞIDIR.

TOPLANTI TARİHİ : 08.09.2015

TOPLANTI YERİ : Öğretmenler Odası

ZÜMRE BAŞKANI : ALİ BÜYÜKÇAPAR

ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ : Gazi GÜNEŞ (Müdür yardımcısı), Ali BÜYÜKÇAPAR (Zümre Başkanı), Mesut YAŞA, İsa KAYA, Muharrem GEMCİOĞLU, Kemal ALPAY, Yunus Emre BAL, Zeynep SAYICI, Hatice DEMİRHAN, Fatma YANIK, Melek Doğan İLİK, Şükrü YAMAN, Taner MACİT, Can ÇAKA

GÜNDEM MADDELERİ:

1) Açılış, yoklama ve yazman seçimi.

2) 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunun Okunması.(2.madde)

3) İlköğretim kurumları yönetmeliğinin zümre öğretmenleri bölümünün okunması.( İKY -Madde 35)

4) Ortaokul 5. sınıf öğrencilerinin okula uyumları.

5) 4+4+4 Eğitim sistemine göre 5, 6, 7 ve 8.sınıf müfredat programlarının incelenmesi

6) Yıllık planların hazırlanması

7) Matematik dersinin amaçları.

8) Ders araç ve gereçlerinin kullanılması.(Materyal hazırlanması ve kullanılması.)

9) Öğrencinin derse hazır bulunuşluluk seviyelerinin kontrol edilmesi.

10) Matematik dersinin diğer dersler ile ilişkisi(Zümre öğretmenleri ile ilişkisi)

11) Ölçme ve değerlendirmede birlik ve beraberlik.(İKY 20.21.22.23.24.25 maddeler)

12) Öğretim metotlarının belirlenmesi.

13) Proje görevi konularının tespit edilmesi ve Proje görevi değerlendirilmesi.( İKY -Madde 22/2)

14) Dönem içinde yapılacak ortak sınavların görüşülmesi –Değerlendirme sınavları ve ders içi etkinliklere katılımın değerlendirilmesinde birlik ve beraberliğin sağlanması. (İKY -Madde–22)

15) Matematik dersinin ATATÜRK İLKE VE İNKILÂPLARI doğrultusunda işlenmesi.

16) Matematik dersinde başarıyı arttırmada alınabilecek tedbirler.

17) Merkezi ortak sınav sisteminin uygulanması ve değerlendirilmesi.

18) Haftalık ilköğretim kurumlarında uygulanmakta olan haftalık ders çizelgesi.

19) BEP li öğrencilerin durumu.

20) Seçmeli matematik uygulamaları dersinin işlenişi.

21) Dilek ve temenniler.
GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ
1) Açılış, yoklama ve yazman seçimi: İMKB Doğukent Ortaokulu matematik öğretmenleri okulumuz öğretmenler odasında saat 10.00 da toplandı. Toplantı zümre başkanı Ali BÜYÜKÇAPAR’ın iyi dilek ve temennileri ile başladı. Yapılan yoklamada zümre öğretmenlerinin toplantıda hazır bulundukları görüldü. Matematik dersi zümre öğretmenler kurulunda yazman olarak Taner MACİT seçildi.
2) 1739 sayılı Mili Eğitim Temel Kanunun 2. maddesi okundu. Buna göre;

a) Atatürk ilke ve inkılâplarına, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, Türk milletinin milli, ahlâki, insani ve manevi değerlerini benimseyen, koruyan, Türkiye Cumhuriyetine karşı görevini ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar yetiştirmek,

b) Beden, zihin, ahlâk, ruh, ve duygu bakımından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş kişilikte, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, sorumluluk sahibi, yaratıcı, verimli kişiler olarak yetiştirmek;

c) İlgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirmek, bir meslek sahibi yapmak.

3) İlköğretim yönetmeliğinin zümre öğretmenleri bölümünü okunması.(Madde 35): İlköğretim Yönetmeliğinin zümre öğretmenleri ile ilgili maddeleri okundu. (Madde 35):

Zümre öğretmenler kurulu

(1) Zümre öğretmenler kurulu; okul öncesi eğitim kurumlarında okul öncesi eğitimi öğretmenlerinden, ilkokullarda aynı sınıfı okutan sınıf öğretmenleri ve varsa alan öğretmenlerinden, ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında ise aynı alanın öğretmenlerinden oluşur.

(2) Aynı sınıfı okutan bir sınıf öğretmeni veya aynı dersi okutan yalnızca bir alan öğretmeni olması durumunda zümre öğretmenler kurulu toplantısı yapılmaz. Ancak bu öğretmenler kurul kapsamında yapacakları çalışmalara yıllık çalışma programında yer verirler.

(3) Zümre öğretmenler kurulu, öğretmenler kurulunda yapılacak çalışma planına uygun olarak eğitim ve öğretim yılı başında, ortasında, sonunda ve ihtiyaç duyuldukça toplanır. Toplantılar, zümre öğretmenleri arasından seçimle belirlenen öğretmenin başkanlığında yapılır.

(4) Zümre öğretmenler kurulunda; öğretim programı, ders planlarının düzenlenmesi, öğretim yöntem ve teknikleri, ölçme değerlendirme araçları, öğrenci başarı düzeyi, okulun fiziki mekânlarının ve ders araç gereçlerinin kullanımı gibi hususlar görüşülerek okulun çevre imkânları analiz edilir ve iş birliği oluşturulur.

(5) Ders yılı sonunda yapılan zümre öğretmenler kurulunda; daha önce yapılan zümre öğretmenler kurulu kararlarının izleme-değerlendirme raporu hazırlanır ve okul müdürlüğüne sunulur.Gündemin eksiksiz olduğuna karar verildi.
4) Özellikle ilk haftalarda ilkokuldan ortaokula geçen 5. sınıf öğrencilerinin okul ortamına uyum sağlamada sorun yaşamaktadır. Bizler öğretmenleri olarak öğrencilere oryantasyon çalışmaları yapmalıyız.
5) Yapılan müfredat incelemesinde 5,6, ve 7. sınıf müfredatında değişiklikler olup, 8.sınıf matematik müfredat programlarında değişiklik olmadığı, bu nedenle dersin işlenmesinde öğretmenin ders kitabını iyice incelenerek derse girilmesi gerektiği Mesut YAŞA tarafından belirtildi.
5,6 ve 7. sınıfların konularında sadeleştirilmeye gidildiği ama 8. sınıflarda merkezi ortak sınavlardan dolayı yoğun bir kazanım fazlalığı olduğu üzerinde duruldu. Tüm zümre öğretmenlerince bu görüşler benimsendi.
6) Yıllık planların hazırlanması (2089.2098.2212.2339.2300.2457.2504.2551):Ünitelendirilmiş Yıllık plânlar İlköğretim ve matematik müfredat programına ve tebliğler dergisine uygun olarak yapılacaktır. Yıllık plânlar yapılırken;

a) Ünitelere kaç saat zaman ayrıldığına,

b) Plânlarda ayrılan saatlere uyulmasına,

c) Hedeflerin İlköğretim programından doğru olarak alınmasına ve davranışların yazılmasına karar verildi. Matematik müfredat programlarında değişmiş olan bölümler incelendi.
7) İlköğretim Matematik Dersinin Amaçları: İlköğretim sonrasında öğrencilerin bir kısmı öğrenimi bırakıp hayata atıldığı için, ilköğretim Programları günlük hayatın gerektirdiği hemen her türden bilgi ve beceriyi kazandırmayı amaçlarlar. Bunun yanı sıra öğrencilerin eğitimlerini sürdürmeleri durumunda da, eğitimleri için gerekli olacak temel matematik bilgi ve becerilerin kazandırılması da amaçlanmıştır. İlköğretim Matematik Programı, ilköğretim Matematik Dersinin Amaçlarını 10 madde olarak vermiştir.

 • Matematiksel kavramları anlayabilecek, bunlar arasında ilişkiler kurabilecek bu kavram ve ilişkileri günlük hayatta ve diğer disiplinlerde kullanabilecektir.

 • Matematik ile ilgili alanlarda ileri bir eğitim alabilmek için gerekli matematiksel bilgi ve becerileri kazanabilecektir.

 • Problem çözme sürecinde kendi düşünce ve akıl yürütmelerini ifade edebilecektir.

 • Matematiksel düşüncelerini mantıklı bir şekilde açıklamak ve paylaşmak için matematiksel terminoloji ve dili doğru kullanabilecektir.

 • Problem çözme stratejileri geliştirebilecek ve bunları günlük hayattaki problemlerin çözümünde kullanabilecektir.

 • Kavramları farklı temsil biçimleriyle ifade edebilecektir.

 • Matematiğe yönelik olumlu tutum geliştirebilecek, özgüven duyabilecektir.

 • Sistemli, dikkatli, sabırlı ve olumlu olma özelliklerini geliştirebilecektir.

 • Araştırma yapma, bilgi üretme ve kullanma becerilerini geliştirebilecektir.

Tüm matematik zümresi yukarıdaki maddeleri dikkate alarak dersleri işlenmesi yönünde karar belirtildi.

8) Ders araç ve gereçlerinin kullanılması. (Materyal hazırlanması ve kullanılması.): Şükrü YAMAN, derse hazırlıklı gelmek kadar araç ve gereçlerle birlikte gelmenin önemli olduğunu belirtti. Bazı öğrencilerin; kitap ve defter getirmediğini beyan eden Kemal ALPAY, konunun sıkı takip edilmesi gerektiğini vurguladı. Fatma YANIK; Araç ve gereç kullanımı (somuttan soyuta doğru örnek verme) hem görme (göze) ve hem de duyma (Kulağa) yeteneğini geliştirmektedir, dedi. İsa KAYA ders içinde konulara uygun araç-gereç ve kaynaklardan yararlanılmalı öğrencilerin de yararlanması sağlanmalıdır. Çok basit olarak yapılabilecek bazı araç ve gereçler (küp,dikdörtgenler prizması,kare, üçgen,çember,...vb) sınıf içinde kullandırılabilir,dedi. Zümre öğretmenleri ders araçlarının temin edilmesi için idareye bilgi verilmesi ve ürettikleri ders araç ve gereçlerini birlikte kullanmak için karar aldılar. Ayrıca matematik sınıfının oluşturularak tüm matematik araç ve gereçlerin bu sınıfta toplanmasına karar verildi.

Okulumuza her sınıfta akıllı tahtaların gelmesiyle birlikte ders işlenişin daha etkili olacağı konuşuldu. Konuların da bu anlamda akıllı tahtaya uyarlanarak işlenmesi belirtildi.


9) Öğrencinin derse hazırlığının kontrol edilmesi: Öğrencilerin derslere hazırlık için defter, kitap ve diğer malzemelerini amaçlarına uygun olarak yapmaları gerektiği Yunus Emre BAL tarafından belirtildi. Ali BÜYÜKÇAPAR ödev soruları sınıf seviyesine uygun olarak hazırlanmalı ve öğrenciyi bıktıracak şekilde soru verilmemelidir görüşünü belirterek, öğrencilerin derse hazır gelmeleri sağlanması gerektiğini söyledi. Muharrem GEMCİOĞLU ; “Ders öğretmeni konuyu anlatmadan önce öğrencilerinin derse hazır olup olmadığını kontrol eder. Ders kitabından bazı kavramlar hakkında öğrencilerine soru sorar. Öğrencilerin anlatacağı konu hakkında bilgileri olup olmadığını anlamaya çalışır.” dediğinde tüm öğretmenlerce bu görüş benimsendi.
10) Matematik dersinin diğer dersler ile ilişkisi (Zümre öğretmenleri ile ilişkisi):Eğitimin bir bütün olduğu düşünülürse; matematik dersi öğretmenleri, diğer zümre öğretmenleri ile işbirliği yapmak zorundadır. Yeni uygulanan matematik müfredat programı bu işbirliğini zorunluluk kılmaktadır. Öğretmenler ortak konularını tespit ederek birlikte derslerini işlemeli ve öğrencilerine anlatmalıdır.

A) Güzel konuşma ve yazma, söylemek istediklerini doğru olarak ifade etme, dinlediklerini düzgün olarak yazma, okuduklarını doğru olarak anlama ve anlatma, teog sınav sisteminde paragraflı soruların çoğunlukta olması ve okuma güçlüğü gibi vb konular için türkçe dersi zümre öğretmenleri’nden,

b)Şekil,şema,düzlem,doğru,grafik,çizim, koordinat,yer belirtme,istatistik,açılar,çokgenler,çember,daire, silindir, prizmalar, kümeler, perspektif, cisimlerin görünümleri, fraktal, geometrik cisimlerin alanı ve hacmi,geometrik cisimlerin kodları, geometrik Cisimlerin simetri düzlemleri, Geometrik Cisimlerin arakesitleri,...vb gibi yeteneklerin geliştirilmesi için; görsel sanatlar dersi zümre öğretmenleri’nden,

C)Kesirler,ondalık kesirler,çok büyük ve çok küçük sayılar,alan ve hacim,ölçüler (ağırlık, sıvı, hacim, uzunluk,arazi,...vb gibi),karekök ve kareköklü işlemler,oran ve orantı...vb gibi konular fen ve teknoloji dersi zümre öğretmenleri’nden,

D) Atatürkçülük konuları ve milli bayramlar ve ölçekler, harita bilgisi sosyal bilgiler dersi zümre öğretmenleri’nden,

E) Kesirler ile müzik arasındaki ilgi (vuruşlar) müzik dersi öğretmenleri’nden,

f) Saha çizimi (voleybol, basket, futbol sahalarının… çizimi) ile çokgenlerin ilgisini beden eğitimi dersi öğretmenlerinden,

G)Şekil, şema, düzlem, doğru, grafik, çizim, koordinat, yerbelirtme, istatistik, açılar, çokgenler, çem-

ber,daire, silindir,prizmalar,kümeler,perspektif,cisimlerin görünümleri,fraktal,geometrik cisimlerin alanı ve hacmi,geometrik cisimlerin kodları,oran ve orantı (maliyet hesabı) geometrik cisimlerin simetri düzlemleri, geometrik cisimlerin arakesitleri,...vb gibi yeteneklerin geliştirilmesi için; teknoloji ve tasarım dersi zümre öğretmenleri’nden,

Görüşleri alınarak yıllık plânlar yapılırken faydalanma yoluna gidilmelidir. Her zümreye veya zümre başkanlarına kendi konusu ile ilgili bilgi verilmelidir.
11) Ölçme ve değerlendirmede birlik ve beraberlik: (İKY 20.21.22.23.24.25 maddeler ) Öğrenci başarıları anında ve öğrencilerin hepsinin huzurunda değerlendirilmelidir. Yazılılar çoktan seçmeli, doğru-yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, klasik şekillerde hazırlanacaktır. Ders etkinliklerine katılım ise; sınıf içinde anında değerlendirilmelidir. Yazılı soruları sınıf seviyesine göre hazırlanıp, öğrencilerin başarı seviyeleri göz önünde tutularak değerlendirme yapılmalıdır.
1.Dönem 3 yazılı sınav yapılacak ve en az 2 Ders etkinliklerine katılım notu verilecektir.
Sınavlar ilköğretim yönetmeliğinin belirtilen ölçme ve değerlendirme esaslarına göre yapılacaktır. 2015-2016 eğitim öğretim yılında yapılacak olan sınavların çoktan seçmeli, doğru-yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, klasik şekillerde hazırlanarak bir ders saati içerisinde, sorular fotokopi yapılarak, soruların cevaplarının puanları sınav kâğıtlarında belirtilerek, işlenen son konular ağırlıklı olmak üzere sondan başa doğru azalarak hazırlanacak ve uygulanacaktır. Öğrencilere en az bir hafta önceden sınav günü ve saati duyurulacak ve ölçme değerlendirme sonuçları en geç on gün içerisinde öğrencilere duyurulacaktır. Bir dönem boyunca tüm sınıflara 3 sınav yapılmasına ve 2 dönem için de 2. Sınavların da ortak yapılmasına karar verilmiştir.

Proje konuları zümrede karar verilen konular dâhilinde ( EK 1) dağıtılarak puanlama önceden öğrencilere bildirilecektir. Öğrencilere her bir dönemde en az iki adet ders etkinliklerine katılım notu verilecektir. İsteyen tüm öğrencilere yıl içerisinde proje görevi verilecektir.

Sınavların zamanları 5., 6., 7., ve 8. sınıflar için aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.


I. Dönem I. Yazılı

Ekim ayının son haftası

II. Dönem I. Yazılı

Mart ayının 4. haftası

I. Dönem II. Yazılı

Kasım ayının son Haftası

II. Dönem II. Yazılı

Nisan ayının 5. haftası

I. Dönem III. Yazılı

Aralık ayının son haftası

II. Dönem III. Yazılı

Mayıs ayının 4. haftası

2015-2016 Eğitim Öğretim Yılında 8.sınıflar için birinci dönem merkezi sistem ortak sınavın 2015 yılı Kasım ayının son haftasında, ikinci dönem merkezi sistem ortak sınavın ise 2016 yılı Nisan ayının son haftasında yapılması planlanmıştır.

1..Birinci dönemde yapılacak merkezi sistem ortak sınavda sorulacak soruların kapsamı, eğitim öğretim yılının başından "birinci dönem merkezı sistem ortak sınav"ın yapılacağı tarihe kadar olan konu/kazanımlarla sınırlı olacaktır.

2.İkinci dönemde yapılacak merkezi sistem ortak sınavda sorulacak soruların kapsamı ise eğitim öğretim yılının balından "ikinci dönem merkezı sistem ortak sınav"ın yapılacağı tarihe kadar işlenecek olan tüm konu kazanımlarla sınırlı olacaktır.

3."Birinci dönem merkezı sistem ortak sınav"ın ve "ikinci dönem merkezı sistem ortak sınav ın yapılış tarihi itibariyle, çalışma takviminde belirtildiği şekilde konu, kazanımların süresi içinde işlenmesi ve bu bağlamda öğrencilerin eksiklerinin kalmaması için okul yönetimleri ve öğretmenler gerekli tedbirleri alacaktır.
12) Öğretim metotlarının belirlenmesi: Zümre öğretmenleri sınıflarda sessiz ve tek düze bir öğretim şeklinden uzaklaşmak gerektiğini ,aktif ,fikirlerini rahatça belirten öğrenciler görmek istediklerini belirttiler.Bunun için ;zayıf öğrencilere kolay soruların yöneltilmesi,konuların karşılıklı konuşarak işlenmesinin başarıyı arttıracağını belirttiler.Sınıf içindeki bir tek yöntemin kullanılamayacağını ,yerine göre soru cevap,anlatım,problem çözme,uygulama,...vb gibi öğretim metotlarının kullanılması gerektiğini belirttiler.Yeni sistemde programa uygun etkinlikler yapılmalıdır.
13) Proje görevi konularının tespit edilmesi ve Proje görevi değerlendirilmesi: (İKY 22/2 )

Ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında öğrencilere ders yılında istedikleri ders veya derslerden bireysel ya da grup çalışması şeklinde öğretmen rehberliğinde en az bir proje hazırlatılır. Projeler verildikleri dönemde değerlendirilir. Proje vermeyen öğrencinin proje notu sıfır olarak değerlendirilir.


Öğrencilerin hazırladıkları projelerin değerlendirilmesinde kullanılan dereceli puanlama ölçekleri de bir yıl saklanır.

PROJE ÖDEVLERİ: Proje konuları ve proje değerlendirme ölçeği aşağıda verilmiştir.

İMKB DOĞUKENT ORTAOKULU …/…. SINIFI ….. DÖNEM PROJE ÖDEVİ DERECELİ PUANLAMA ANAHTARI

EK-1

PROJE ÖDEVİ DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ

PROJEYİ ALAN :

PROJENİN ADI :

SINIF/NO : Tarih :


I. PROJEYİ HAZIRLAMA SÜRECİ

1

2

3

4

5

1.Projenin amacını belirleme
2.Projeye uygun plan yapma
3.İhtiyaçları belirleme
4.Grup içinde görev dağılımı yapma
5.Farklı kaynaklardan bilgi toplama
6.Projeyi plana göre gerçekleştirme
7. Ekip çalışmasını gerçekleştirme
TOPLAM


II. PROJENİN İÇERİĞİ

1

2

3

4

5

 1. Türkçe’yi doğru ve düzgün yazma
 1. Bilgilerin doğruluğu
 1. Toplanan bilgilerin analiz edilmesi
 1. Elde edilen bilgilerden çıkarımda bulunma
 1. Toplanan bilgilerin düzenlenmesi
 1. Kritik düşünme becerisini gösterme
 1. Yaratıcılık yeteneğini kullanma
TOPLAM


III. SUNU YAPMA

1

2

3

4

5

 1. Türkçe’yi doğru ve düzgün konuşma
 1. Sorulara cevap verebilme
 1. Konuyu dinleyicilerin ilgisini çekecek şekilde sunma
 1. Sunuyu hedefe yönelik materyalle destekleme
 1. Sunuda akıcı bir dil ve beden dilini kullanma
 1. Sunuyu verilen sürede yapma
TOPLAM


PROJE DEGERLENDİRME BÖLÜMLERİ

PUAN

I. PROJEYİ HAZIRLAMA SÜRECİ
II. PROJENİN İÇERİĞİ
III. SUNU YAPMA
GENEL TOPLAM

YORUMLAR VE ÖNERİLER:

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


0-45 arası;Yetersiz,geliştirilmeli.

45-60 arası;Orta düzeyde,geliştirilmeli.

60-80 arası:İyi,daha da geliştirilebilir.

80-100 arası;Çok iyi
İMKB DOĞUKENT ORTAOKULU MATEMATİK DERSİ

PROJE ÖDEVİ KONULARI
A) 5.SINIF KONULARI

1)Çokgenler

2)Dörtgenler

3)Örüntü ve süslemeler

4)Çember

5)Simetri

6)Kesirler

7)Tablo ve grafikler

8)Oran ve orantı

9)Alan ve çevre

10)Olasılık

11)Geometrik cisimler

12) Öğrencinin kendi istediği bir alanda araştırma yapması.
B) 6.SINIF KONULARI

1)Sınıfınızın spor takımını seçiyoruz.(Geometri, sayılar, tablo ve grafikler)

2)Kültür ve sanatımız.(Geometri)

3)Bilinmeyenin tarihi.(Cebir)

4)Fotoğraf albümü yapalım.(Sayılar, Ölçme, İstatistik ve olasılık)

5)Geleceğimiz ve tasarruf .(Sayılar)

6)Kayıp balık.(Geometri, ölçme)
C) 7.SINIF KONULARI

1)Hayalimdeki mahalle.(Doğrular)

2)Bisiklet serüveni.(Geometri)

3)Okulumu çevremi tanıyorum.(Rasyonel sayılar)

4)Önce biz tanıyalım.(Dönüşüm geometrisi, örüntü)

5)Benim sembollerim.(Sayılar)


D) 8.SINIF KONULARI

1) Türk basketbol takımlarının değerlendirilmesi.

2) Güneş sisteminin ölçekli bir modelinin inşa edilmesi.

3) Uçurtma tasarımı yarışması.

4) Permütasyon veya kombinasyon oyunu.

5) Dekorasyon çalışması.

6) Akıllı su deposu tasarımı.

7) Makine tasarımı.

8) Depreme karşı alınabilecek önlemler.

9) Sınıf istatistikleri.(Okulumuzun 5, 6, 7, 8. sınıflarının istatistiklerini çıkarma ve grafik ile gösterme.)

10) Öğrencinin kendi istediği bir alanda araştırma yapması
Ayrıca her öğretmen kendi belirlediği konulardan da proje görevi verebilir.
14) Dönem içinde yapılacak ortak sınavların görüşülmesi, Yazılı ve sözlü yoklamalarda birlik ve beraberliğin sağlanması: Zümre öğretmenleri her dönem 3 yazılı sınav yapılmasına karar verdi.

Yazılı sınavlar öğrenciye en az 1 hafta önce duyurulmalıdır. Ders etkinliklerine katılım ise; yönetmelik gereği anında öğrencilerin çalışması değerlendirilerek ödüllendirilmelidir. Yazılı sınav sonuçları 10 gün içinde öğrencilere duyurulacaktır.

Sonuçlar; sınavların yapıldığı, projelerin teslim edildiği tarihten başlayarak en geç 10 iş günü içinde öğrencilere bildirilir. Sınav kâğıtları, incelenmek üzere öğrencilere dağıtılır ve varsa yapılan ortak hatalar sınıfta açıklandıktan sonra geri alınarak bir eğitim ve öğretim yılı saklanır. Projeler öğretmen tarafından değerlendirildikten sonra öğrenciye iade edilir ve öğrenci tarafından ders yılı sonuna kadar saklanır. Ders etkinliklerine katılım, sınav ve projeye verilen puanlar, e-Okul sisteminin ilgili bölümüne işlenir.

15) Matematik dersinin ATATÜRK İLKE VE İNKILÂPLARI doğrultusunda işlenmesi:Atatürkçülük ve Atatürk’ün matematik ilmine verdiği önem 2212,2457 ve 2504 sayılı tebliğler dergisi dikkate alınarak işlenmelidir.
16) Matematik dersinde başarıyı arttırmada alınabilecek tedbirler: Matematik dersinin öğrenciye sevdirilmesi, ders anlatımı ilgi çekici hale getirilmeli, soyut örneklerden çok somut örnekler verilmeli, günlük hayatımızda matematiğin yeri öğrencilere iyi anlatılmalıdır. Öğrencinin velisi ile görüşülmeli, matematiğe nasıl çalışılması gerektiği hususu iyi anlatılmalıdır. Öğrenci başarısının arttırılmasında okul, aile, öğrenci diyalogunun iyi kurulması gereklidir. Öğrenci velisinin okul ile irtibatı kesilmemelidir.
17) Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş’ adı verilen yeni sistemle 8. sınıf öğrencileri bir dönemde 6 olmak üzere yılda 12 merkezi sınava girecek. Sınavlar fen ve teknoloji, matematik, türkçe, yabancı dil, din kültürü ve ahlak bilgisi, inkılap tarihi ve Atatürkçülük derslerinden yapılacak. İki yazılısı olan derslerden ilki, 3 yazılısı olanlardan da ikincisi merkezî sistemle düzenlenecek. Sorular çoktan seçmeli (4 seçenekli) olacak. Yanlışlar, doğru cevapları götürmeyecek. Öğrenciler merkezî sınavlara kendi okullarında girerken öğretmenler farklı bir okulda görevlendirilecek. Hayati sebeplerle sınava katılamayanlara bir hak daha verilecek.
18) Derslerin mümkün olduğu kadar ardışık olarak programda yer alması gerektiği belirtildi.
19) Sınıflarında bulunan BEP li öğrenciler için ayrıca yıllık plan hazırlanması, diğer öğrencilerle diyalog halinde kaynaştırılarak etkileşim kurulmasına karar verildi. Bu tür öğrencilerin ayrı bir şekilde değerlendirilmesi konuşuldu. Her öğretmen kendi sınıflarındaki BEP li öğrencilere yönelik rehber öğretmen eşliğinde programlar hazırlanarak gerekli çalışmaların yapılacağı kararlaştırıldı.

20) Seçmeli matematik uygulamaları dersinin yıllık planlarının MEB in yayınlamış olduğu seçmeli matematik uygulamaları kitabına göre yapılması ve derslerin buna göre işlenmesi yönünde birlik sağlandı. Ayrıca Matematik müfredatına göre paralel olarak gerek ders takviyesi gerekse test çözümleri yönünde de işlenmesine karar verildi.

Seçmeli matematik uygulamaları derslerinin öğrencilerin seviyelerine uygun ilgi alanlarıyla alakalı onları derse ve etkinliklere azami şekilde katılımını sağlayarak sevdirerek işlenmesine karar verildi.

Seçmeli matematik uygulamaları dersinin 1. Ve 2. Dönem olarak 2 şer sınav yapılmasına en az da 1 ders içi katılım notu verilmesine karar verildi.

Seçmeli matematik uygulamaları dersinin sınavları aşağıdaki gibi tarihleri belirlenmiştir.1.dönem sınav tarihleri

2. dönem sınav tarihleri

1.sınav

Kasım’ın son haftası

Nisan’ın 2. haftası

2.sınav

Aralığın son haftası

Mayıs’ın son haftası21)Dilek ve temenniler: 2015-2016 eğitim ve öğretim yılı başarılı bir yıl olması dileği ile toplantı kapatıldı.

ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ AŞAĞIDAKİ KARARLARI ALDILAR:


 1. Öğrenci merkezli ders anlayışı benimsenmesine ve örneklerin mümkün olduğu kadar günlük hayattan verilerek somutlaştırma yapılmasına karar verildi..

 2. Proje ödevleri hakkında gerekli bilgilerin yönergeler halinde öğrencilere bildirilmesine, bu konuda sürekli bir öğretmen ve öğrenci işbirliği sağlanmasına karar verildi.

 3. Yazılı sınavlarda ve derslerin işlenişinde ortak bir eğitim anlayışının benimsenmesi açısından matematik zümre öğretmenleri ve diğer zümrelerin öğretmenleri ile işbirliği yapılmasına karar verildi.

 4. Atatürkçülük konularının planlara ve derslere yansıtılmasına karar verildi.

 5. Zümre öğretmenlerinin her konuda yardımlaşabilmeleri ve fikir alışverişinde bulunabilmeleri açısından, internet üzerinden haberleşmelerini sağlayan sosyal medya üzerinden paylaşımların sağlanması için görüşmeler yapıldı

 6. Öğrencilere kurslar düzenlenmesine, yeni sınav sistemi ve etkili, programlı ders çalışma yöntemleri konusunda bilgiler verilmesine karar verildi.

 7. Proje ödevlerinin değerlendirilmesinde EK-1 de verilen ölçekten yararlanılmasına karar verildi.

 8. Öğrenci-veli-idare diyaloğunun mümkün olduğu kadar etkili kullanılması gerektiğine karar verildi.

 9. Sınavların ilköğretim yönetmeliğinde belirtilen ölçme ve değerlendirme esaslarına göre yapılmasına karar verildi. Sınav tarihleri aşağıdaki gibi kararlaştırıldı. Ayrıca 8.sınıfların merkezi sınav tarihleri 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılında birinci dönem merkezi sistem ortak sınavın 2015 yılı Kasım ayının son haftasında, ikinci dönem merkezi sistem ortak sınavın ise 2016 yılı Nisan ayının son haftasında yapılması planlanmıştır.

  I. Dönem I. Yazılı

  Ekim ayının son haftası

  II. Dönem I. Yazılı

  Mart ayının 4. haftası

  I. Dönem II. Yazılı

  Kasım ayının son Haftası

  II. Dönem II. Yazılı

  Nisan ayının 5. haftası

  I. Dönem III. Yazılı

  Aralık ayının son haftası

  II. Dönem III. Yazılı

  Mayıs ayının 4. haftası

 10. BEP li öğrencilere yönelik ayrıca program yapılması ve ayrı bir şekilde seviyesine uygun yazılı yapılmasına karar verilmiştir. Gerekli görüldüğü yerde de okul rehberlik servisinden yardım alınacağı kararlaştırıldı.

 11. Seçmeli matematik uygulamaları dersi her dönem için 2 yazılı sınavı ve en az 1 ders etkinliklerine katılım notu verilecektir. Sınav tarihleri de aşağıdaki tablada belirtildiği gibi uygulanacaktır.1.dönem sınav tarihleri

2. dönem sınav tarihleri

1.sınav

Kasım’ın son haftası

Nisan’ın 2. haftası

2.sınav

Aralığın son haftası

Mayıs’ın son haftası


MATEMATİK ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ İMZA:
Ali BÜYÜKÇAPAR Mesut YAŞA İsa KAYA Kemal ALPAY

Zümre Başkanı Matematik Öğretmeni Matematik Öğretmeni Matematik Öğretmeni

Can ÇAKA Taner MACİT Muharrem GEMCİOĞLU Şükrü YAMAN

Matematik Öğretmeni Matematik Öğretmeni Matematik Öğretmeni Matematik Öğretmeni

Zeynep SAYICI Fatma YANIK Hatice DEMİRHAN Melek Doğan İLİK

Matematik Öğretmeni Matematik Öğretmeni Matematik Öğretmeni Matematik Öğretmeni

Yunus Emre BAL Gazi GÜNEŞ

Matematik Öğretmeni Müdür YardımcısıUYGUNDUR

.09.2015


Yunus Emre ALAGÖZ

Okul Müdürü

Yüklə 78,65 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə