Toxuculuğun texnologiyası üzrə tədqiqatın üsul və vasitələri fənnindən testlər. Qrup: M. 31417 AYüklə 1,23 Mb.
səhifə16/21
tarix11.02.2020
ölçüsü1,23 Mb.
#102069
növüYazı
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21

181. Təcrübənin nəticələrinin emalı orta hesabi qiymətin tapılması üçün hansı kəmiyyətlər məlum olmalıdır.

A) təcrübə nəticələri və təcrübələr sayı

B) təcrübə nəticələri və təcrübə nümunələrinin ölçüləri

C) təcrübələr sayı və təcrübə üçün avadanlıq (cihaz)

D) təcrübə üçün material partiyası və təcrübələr sayı

E) təcrübə nəticələri və təcrübə aparılması üçün atmosfer şəraiti.


182. Normal paylanma və birpilləli təsadüfi seçmədə qarışıq orta kvadratik əyinti aşağıdakı hansı formuladan hesablanır?

A)

B)

C)

D)

E)


183. Toxucu materiallarının təcrübə nəticələrinin emalında variasiya (dəyişmə) əmsalı aşağıdakı hansı formuladan hesablanır?

A)

B)

C)

D)

E)


184. Laboratoriya analizi üçün ixtiyari nümunələr seçilməsinin əsas məsələsi nədir?

A) nümunələrin elə minimal miqdarını götürməkdən ibarətdir ki, yoxlanılacaq xassələrin düzgün qiymətləndirilməsi mümkün olsun

B) nümunələrin elə maksimal miqdarını götürməkdən ibarətdir ki, yoxlanılacaq xassələrin düzgün qiymətləndirilməsi mümkün olsun

C) nümunələrin ən kicik ölçüdə olanlarını götürməkdən ibarətdir ki, yoxlanılacaq xassələrin düzgün qiymətləndirilməsi mümkün olsun

D) nümunələrin ən böyük ölçüdə olanlarını götürməkdən ibarətdir ki, yoxlanılacaq xassələrin düzgün qiymətləndirilməsi mümkün olsun

E) nümunələri elə seçmək lazımdır ki, onlarla bütün standart xassələri analiz etmək mümkün olsun


185. Təcrübə nəticələrinin riyazi emalında hansı nümunələrdən istifadə edildikdə alınan xarakteristikalar seçimin xarakteristikaları adlandırılır

A) yoxlama nümunələri

B) statik nümunələr

C) dinamik nümunələr

D) periodik nümunələr

E) emprik nümunələr


186. Laborator təcrübələrində yol verilən kobut xətalara aşağıdakılardan hansı uyğun gəlir?

A) qeyri düzgün sayılmanın, ölçülmənin, nəticələrin cihaz yazılmasının yekunu olaraq alınan xətalar

B) cihazların düzgün işləməməsindən, yaxud qeyri-doğru təcrübə metodikasının tətbiqi ilə bağlı xətalar

C) cihazların konstruksiyasıın sadəliyindən, yaxud cihazın qeyri-dəqiq hazırlanmasından yaranan xətalar

D) müxtəlif faktorların təsirindən əmələ gələn və hesaba alınması mümkün olmayan xətalar

E) təcrübələrdə bütün partiyadakı materialların hamısının deyil, yalnız standartlar üzrə nəzərdə tutulmuş müəyyən hissəsinin yoxlanılmasından əmələ gələn xətalar


187. Laborator təcrübələrində yol verilən sistematik xətalara aşağıdakılardan hansı uyğun gəlir?

A) cihazların düzgün işləməməsindən, yaxud qeyri-doğru təcrübə metodikasının tətbiqi ilə bağlı xətalar

B) təcrübələrdə bütün partiyadakı materialların hamısının deyil, yalnız standartlar üzrə nəzərdə tutulmuş müəyyən hissəsinin yoxlanılmasından əmələ gələn xətalar

C) müxtəlif faktorların təsirindən əmələ gələn və hesaba alınması mümkün olmayan xətalar

D) cihazların konstruksiyasıın sadəliyindən, yaxud cihazın qeyri-dəqiq hazırlanmasından yaranan xətalar

E) qeyri düzgün sayılmanın, ölçülmənin, nəticələrin cihaz yazılmasının yekunu olaraq alınan xətalar


188. Laborator təcrübələrində yol verilən buraxılbilən cihaz xətaları aşağıdakılardan hansı uyğun gəlir?

A) cihazların konstruksiyasıın sadəliyindən, yaxud cihazın qeyri-dəqiq hazırlanmasından yaranan xətalar

B) cihazların düzgün işləməməsindən, yaxud qeyri-doğru təcrübə metodikasının tətbiqi ilə bağlı xətalar

C) qeyri düzgün sayılmanın, ölçülmənin, nəticələrin cihaz yazılmasının yekunu olaraq alınan xətalar

D) müxtəlif faktorların təsirindən əmələ gələn və hesaba alınması mümkün olmayan xətalar

E) təcrübələrdə bütün partiyadakı materialların hamısının deyil, yalnız standartlar üzrə nəzərdə tutulmuş müəyyən hissəsinin yoxlanılmasından əmələ gələn xətalar


189. Laborator təcrübələrində yol verilən təsadüfi xətalar aşağıdakılardan hansı uyğun gəlir?

A) müxtəlif faktorların təsirindən əmələ gələn və hesaba alınması mümkün olmayan xətalar

B) təcrübələrdə bütün partiyadakı materialların hamısının deyil, yalnız standartlar üzrə nəzərdə tutulmuş müəyyən hissəsinin yoxlanılmasından əmələ gələn xətalar

C) qeyri düzgün sayılmanın, ölçülmənin, nəticələrin cihaz yazılmasının yekunu olaraq alınan xətalar

D) cihazların düzgün işləməməsindən, yaxud qeyri-doğru təcrübə metodikasının tətbiqi ilə bağlı xətalar

E) cihazların konstruksiyasıın sadəliyindən, yaxud cihazın qeyri-dəqiq hazırlanmasından yaranan xətalar


190. Laborator təcrübələrində yol verilən seçmədə xətalar aşağıdakılardan hansı uyğun gəlir?

A) təcrübələrdə bütün partiyadakı materialların hamısının deyil, yalnız standartlar üzrə nəzərdə tutulmuş müəyyən hissəsinin yoxlanılmasından əmələ gələn xətalar

B) müxtəlif faktorların təsirindən əmələ gələn və hesaba alınması mümkün olmayan xətalar

C) qeyri düzgün sayılmanın, ölçülmənin, nəticələrin cihaz yazılmasının yekunu olaraq alınan xətalar

D) cihazların konstruksiyasıın sadəliyindən, yaxud cihazın qeyri-dəqiq hazırlanmasından yaranan xətalar

E) cihazların konstruksiyasıın sadəliyindən, yaxud cihazın qeyri-dəqiq hazırlanmasından yaranan xətalar


191. Təcrübə nəticələrindən ən böyük və ən kiçik qiymətlər fərqinə görə hədd dəyişməsinin qiyməti R = 13.8 olmuşdur. Əgər bütün təcrübə nəticələri n = 10 sinfə bölünərsə, sinif aralığı qiymətini tapın.

A) 1,38


B) 138

C) 2,72


D) 0,38

E) 272
192. Aşağıdakılardan hansıları riyazi statistikada paylanma qaunlarına aiddir?

1. normal paylanma qanunu; 2. anormal paylanma qanunu; 3.binominal paylanma qanunu; 4. sentrik paylanma qanunu; 5.Styudent paylanma qanunu; 6.Biopolyar paylanma qanunu; 7.polyar paylanma qanunu.

A) 1, 3, 5.

B) 2, 3, 4.

C) 1, 6, 7.

D) 3, 4, 6.

E) 2, 4, 7.


193. Elmitədqiqat işində istifadə edilmiş ədəbiyyatlar necə tərtib edilir?

A) yeni səhifədən və işin son nömrəsini davam etdirməklə

B) yeni səhifədən və yenidən ayrıca nömrələnməklə

C) işin titul vərəqindən sonra başlayıb və nömrələnməni də başlamaqla

D) işin hər fəslindən sonra və işin son nömrəsini davam etdirməklə

E) istifadə edilmiş ədəbiyyatlar yazılmış səhifələr nömrələnmirlər.


194. “Xammalın emalı proseslərinin oxşarlığı” əlamətinə uyğun olaraq sahələr formalaşmışdır:

 1. Kimya və toxuculuq sənayesi, kimya maşınqyırması

 2. Ağac emalı, süd məhsulları, gön-dəri sənayesi

 3. Energetika, tikiş sənayesi, süd məhsulları sənayesi

 4. Yüngül sənaye maşınqayırması, tikinti-yol maşınqayırma və kommunal maşınqyırma

 5. ət və ət məhsulları emalı, nəqliyyat və s.

195. Yüngül sənaye müəssisələrində idarəetmənin funksiyaları nədən ibarətdir? 1. təşkiletmə, planlaşdırma, uçot və nəzarət, təhlil və tənzimləmə

 2. planlaşdırma, istehsal, mübadilə, istehlak, xətti, təhlil və tənzimləmə

 3. planlaşdırma, təşkiletmə, koordinasiya, sosial-psixoloji

 4. idarəetmədə əmək bölgüsü, təkbaşınaçılıq, korporativ əhval-ruhiyyəsi

 5. təşkiletmə, inzibatı, iqtisadi, sosial-psixoloji

196. Yüngül sənaye: 1. kənd təsərrüfatı və kimya sənayesindən aldığı xammalı emal edərək əsasən xalq istehlakı şeyləri istehsal edən sahə

 2. yalnız istehsal istehlakı şeyləri istehsal edən sahə

 3. maddi istehsalın digər sahələri üçün yrımfabrikat istehsal edən sahə

 4. yalnız kənd təsərrüfatı məhsulları emal edən sahə

 5. kənd təsərrüfatı, kimya və neft sənaye malları emal edən sahə

197. Sahənin qabaqlama əmsalı necə hesablanır? 1. sahənin artım tempinin bütün sənayenin artım tempinə nisbəti kimi

 2. il ərzində sahədə istehsal olunan məhsulun ümumi həcminin həmin dövrdə sahədə mövcud oln əsas istehsal fondlarının ümumi dəyərinə nisbəti kimi

 3. balans mənfətin sahənin əsas kapitalına nisbəti kimi

 4. bütün sənayenin artım tempinin sahənin artım pempinə nisbəti kimi

 5. plan dövründə emalın xüsusi çəkisinin sahənin qabaqlama əmsalı ilə hasili kimi

198. İqtisadiyyatın iri maddi istehsal sahələrinə bölgüsündə təzahür edən əmək bölgüsü:

A) fərdi

B) ümumi


C)texnoloji

D)xüsusi


E)seriyalı
199. Hansı dördə Azərbaycanda sənayenin təmərküzləşməsi yüngül sənayenin sürətlə inkişafına təkan vermişdir?

 1. XX əsrdə

 2. XVIII əsrin sonlarından

 3. XIX əsrdə

 4. XIX əsrin əvvəllərindən

 5. XIX əsrin sonlarından

200. Elmi-texniki tərəqqinin nailiyyətlərinin tətbiqi yüngül sənaye müəssisələrində nəyə imkan verir və nəyi təmin edir: 1. məhsulun rəqabətqabliyyətliliyinin artmasına, əmək şəraitinin yaxşılaşmasına, sosial məsələlərin həllinin asanlaşmasına və s.

 2. istehsalın miqyasının və artım pempinin zəifləməsinə, bəzən müəssisələrin istehsal təsərrüfat fəaliyyətinin dayandırılmasına

 3. iş şəraitinin mürəkkəbləşməsinə və fondveriminin azalmasına

 4. sosial məsələlərin həllinin asanlaşmasına və əmək məhsuldarlığının a səviyyəsinin aşağı düşməsinə

 5. yüngül sənayenin ayrı-ayrı yarımsahələrində mövsümük amilinin təsirinin yumşaldılması, məhsulun çeşidi azaldılması və keyfiyyətinin zəifləməsinə


201. düsturunda edir?


Yüklə 1,23 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə