TüRKİYE’ de bankaciliklaYüklə 445 b.
tarix21.08.2018
ölçüsü445 b.
#73826


TÜRKİYE’ DE BANKACILIKLA

 • TÜRKİYE’ DE BANKACILIKLA

 • İLGİLİ BAZI VERİLER
KATILIM BANKALARI HESAP TÜRLERİÖZEL CARİ HESAPLAR

 • Türk Lirası, USD ve EUR üzerinden açılabilen hesaplardır.

 • Bu hesaplar kısmen veya tamamen her an geri çekilebilme özelliği taşıyan ve karşılığında hesap sahibine herhangi bir getiri ödenmeyen fonların oluşturduğu hesaplardır.ÖZEL CARİ HESAPLARIN ÖZELLİKLERİ

 • Çek keşide etmek,

 • Çek ve senet tahsilatları,

 • EFT ve havale işlemleri,

 • Fatura, kredi kartı, otomatik ödeme vb. bankacılık hizmetleri sunulur.KATILIM BANKALARI HESAP TÜRLERİKATILMA HESAPLARI

 • Katılma hesapları genel olarak 1 ay, 3 ay, 6 ay, 1 yıl ve üzeri vadeli açılabilir.

 • Katılma hesapları Türk Lirası USD ve EUR üzerinden açılabilir.

 • Her para birimi havuz sisteminde para cinslerine göre gruplandırılır.KATILMA HESAPLARI

 • Her grubun kar/zarar tutarı tasarrufun vade tarihinde hesaplanır.

 • Mudarip hissesinin yüzdesi vadeye göre veya katılım hesabı büyüklüğüne göre belirlenir. Mudarip oranı medyada katılım hesabı açılım gününden önce yayınlanır.KATILMA HESAPLARI

 • Bir gerçek kişiye ait hesapların

 • anapara ve kar paylarının toplamının

 • 50 bin TL’ye kadar olan kısmı güvence kapsamındadır.KATILIM HESAPLARININ ÖZELLİKLERİ

 • Katılma Hesapları, "kâr ve zarara katılma esasına göre Türk Lirası ve Döviz cinsinden açılan vadeli hesaplardır.

 • Katılma hesabı sahiplerine hesap açılırken sabit bir gelir taahhüdünde bulunulmamaktadır.KATILIM HESAPLARININ ÖZELLİKLERİ

 • Katılma hesaplarında ancak vadesinde para çekilebilir. Ancak Bankanın muvafakat etmesi halinde vadesinden önce para çekilmesi mümkündür.

 • Katılma hesaplarında toplanan fonlar, faizsiz finansman yöntemleriyle doğrudan ticaretin ve sanayinin finansmanında kullanılmakta ve elde edilen kârın bu hesaplara isabet eden kısmı hesap sahiplerine dağıtılmaktadır.KATILIM HESAPLARININ ÖZELLİKLERİ

 • Katılma hesapları; 1 Ay, 3 Ay, 6 Ay, 1 Yıl ve 1 Yıl dönemsel kâr payı ödemeli ( 1 Ay, 3 Ay ve 6 Ay Ödemeli ) vadeli olarak açılabilir.

 • Katılma Hesabı açma limiti en az 500 TL /Döviz' dur.

 • Elde edilen kâr payı kazancından %15 oranında Gelir Vergisi stopajı yapılır.BDDK Bankaların;

 • BDDK Bankaların;

 • Varlıklarını,

 • Alacaklarını,

 • Özkaynaklarını

 • Borç, yükümlülük ve taahhütlerini,

 • Gelir ve giderleri arasındaki ilgi ve dengeleri,

 • Malî bünyeyi etkileyen diğer tüm unsurların ve maruz kalınan risklerin tespiti, tahlili, izlenmesi, ölçülmesi ve değerlendirilmesi amacıyla sınırlamalar ve standart oranlar da belirlemek suretiyle gerekli düzenlemeleri yapmaya ve bunlar hakkında

 • her türlü tedbiri almaya yetkilidirler.

Mevduat bankaları ile kalkınma ve yatırım bankaları, tüzel kişiliği haiz ve kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu olan Türkiye Bankalar Birliğine; katılım bankaları ise aynı nitelikteki Türkiye Katılım Bankaları Birliğine, faaliyet izni aldıkları tarihten itibaren bir ay içinde üye olmak zorundadır.

 • Mevduat bankaları ile kalkınma ve yatırım bankaları, tüzel kişiliği haiz ve kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu olan Türkiye Bankalar Birliğine; katılım bankaları ise aynı nitelikteki Türkiye Katılım Bankaları Birliğine, faaliyet izni aldıkları tarihten itibaren bir ay içinde üye olmak zorundadır.a) Mesleğin gelişmesini temin etmek,

 • a) Mesleğin gelişmesini temin etmek,

 •    b) Meslek ilkelerini belirlemek suretiyle üyelerin birlik ve mesleğin gerektirdiği vakar ve disiplin içinde ekonominin ihtiyaçlarına uygun olarak çalışmalarını sağlamak,

 •     c) Üye banka mensuplarının uyacakları meslek ilkeleri ve standartlarını Kurumun uygun görüşünü alarak belirlemek,

 •     d) İlgili mevzuat uyarınca alınan kararlar ile Kurumca alınması istenilen tedbirlerin uygulanmasını takip etmek,

 •     e) Üyeleri arasında haksız rekabeti önlemek amacıyla gerekli her türlü tedbiri almak ve uygulamak,

 •            f) Üyelerin ilân ve reklamlarında uyacakları esas ve şartları tür, şekil, nitelik ve miktarları itibarıyla Kurumun uygun görüşünü alarak tespit etmek,

 •     f) Üyelerin ilân ve reklamlarında uyacakları esas ve şartları tür, şekil, nitelik ve miktarları itibarıyla Kurumun uygun görüşünü alarak tespit etmek,

 •    

 • g) Kurum ile işbirliği yapmak suretiyle bankalar arasında ortak projelere ilişkin işbirliğini temin etmek,

 •    

 • h) Üyelerinin ortak menfaatlerini ilgilendiren konularda yönetim kurulu kararına istinaden dava açmak,

 •   

 •   i) Müşteri haklarına dair hükümlerde öngörülen sözleşmelerin şekil ve içeriklerine ilişkin usûl ve esasları belirlemek,

 •        j) 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri ve diğer kanunlarla tanınmış müracaat hakları saklı kalmak kaydıyla üyeler ve bireysel müşterileri arasındaki ihtilafların değerlendirilmesi ve çözüme kavuşturulmasını temin etmek üzere hazırlayacakları ve Kurulca onaylanan usûl ve esaslar dâhilinde hakem heyeti oluşturmak,

 •     j) 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri ve diğer kanunlarla tanınmış müracaat hakları saklı kalmak kaydıyla üyeler ve bireysel müşterileri arasındaki ihtilafların değerlendirilmesi ve çözüme kavuşturulmasını temin etmek üzere hazırlayacakları ve Kurulca onaylanan usûl ve esaslar dâhilinde hakem heyeti oluşturmak,    Kuruluş birliklerinin organ seçimleri bu Kanunda öngörülen esaslar çerçevesinde

 •     Kuruluş birliklerinin organ seçimleri bu Kanunda öngörülen esaslar çerçevesinde

 • gizli oyla ve yargı gözetimi altında gerçekleştirilir.

 • Seçimlere katılacak üye bankaları ve temsilcilerini belirleyen liste Yüksek Seçim Kurulunca belirlenecek seçim kurulu başkanı hâkime tevdi edilir.

 • Oy verme işlemi gizli oy, açık sayım ilkelerine göre yapılır.

 •     Üyeler, birliklerin statüsüne ve birlikler tarafından alınacak karar ve tedbirlere uymak zorundadır.    Kuruluş birliklerinin organ seçimleri bu Kanunda öngörülen esaslar çerçevesinde

 •     Kuruluş birliklerinin organ seçimleri bu Kanunda öngörülen esaslar çerçevesinde

 • gizli oyla ve yargı gözetimi altında gerçekleştirilir.

 • Seçimlere katılacak üye bankaları ve temsilcilerini belirleyen liste Yüksek Seçim Kurulunca belirlenecek seçim kurulu başkanı hâkime tevdi edilir.

 • Oy verme işlemi gizli oy, açık sayım ilkelerine göre yapılır.

 • Hüseyin AYDIN (TBB)   

 • Fahrettin YAHŞİ (TKBB)    

 •    

 • Kuruluş birliklerinin giderleri, statüleri gereğince tespit olunan oy sayısına göre üyelere dağıtılır.

 • Üyeler, kendilerine düşen masraf paylarını statülerde belirtilen süre içinde yatırmak zorundadır.

 • Masraf iştirak payları belirlenen süre içinde ödenmediği takdirde birlikler tarafından icra yoluyla tahsil olunur.

 •     Kuruluş birliklerinin aldığı genel ya da özel nitelikteki karar ve tedbirlere zamanında ve tam olarak uymayan üyeler hakkında birliklerin yönetim kurulunca ikibin Yeni Türk Lirasından yirmibin Yeni Türk Lirasına kadar idarî

 • para cezasına karar verilir.   

 •    

 • Banka Kartları ve Kredi Kartları Çalışma Grubu

 • Bankacılık Etik İlkeleri Çalışma Grubu

 • Çağrı Merkezleri Çalışma Grubu

 • Destek Hizmetleri Çalışma Grubu

 • Ekonomi Çalışma Grubu

 • Elektronik Fon Transferi Çalışma Grubu

 • Finansal Sektör ve Çevre Bilinci Çalışma Grubu

 • Hukuk Müşavirleri Kurulu

 • IBAN Çalışma Grubu

 • İç Sistemler Çalışma Grubu

 • İflas Ertelemesi Çalışma Grubu   

 •    

 • İş Kanunu Çalışma Grubu

 • Kambiyo Mevzuatı Çalışma Grubu

 • Kaydileştirme Çalışma Grubu

 • Konut Kredileri Çalışma Grubu

 • Kurumsal Krediler Çalışma Grubu

 • Mali Konular Çalışma Grubu

 • Menkul Kıymet Yatırım Fonları Çalışma Grubu

 • Muhasebe Çalışma Grubu

 • Müşteri Şikayetleri Hakem Heyeti Çalışma Grubu

 • Özel Güvenlik Çalışma Grubu

 • Para Piyasaları Çalışma Grubu

 • Repo İşlemleri Çalışma Grubu

 • Risk Merkezi Eylem Planı Çalışma Grubu

 • Sermaye Piyasası Düzenlemeleri Çalışma Grubu   

 •    

 • Sigorta Çalışma Grubu

 • SWIFT Türkiye Kullanıcı Grubu

 • Sigorta Çalışma Grubu

 • SWIFT Türkiye Kullanıcı Grubu

 • TBB-MASAK Çalışma Grubu

 • Türkiye Bankalar Birliği -İstanbul Menkul Kıymetler

 • Borsası Çalışma Grubu

 • Ulusal Piyasa Çalışma Grubu

 • Uluslararası Düzenlemeleri İzleme Çalışma Grubu   

 •    

 • MEVZUAT

 • ETİK KOMİSYONU

 • HUKUK KOMİTESİ

 • HUKUK DANIŞMA ALT ÇALIŞMA KOMİTESİ

 • TAKİP VE DAVA ALT ÇALIŞMA KOMİTESİ

 • HAKEM HEYETİ

 • MALİ İŞLER

 • MALİ MÜŞAVİRLER

 • RİSK YÖNETİMİ

 • EĞİTİM

 • BANKACILIK HİZMETLERİ

 • TEKNİK

 • KARAPARA İLE MÜCADELE   

 •    

 • İÇ DENETİM (TEFTİŞ)

 • REKLAM VE HALKLA İLİŞKİLER

 • İDARİ İŞLER

 • İÇ KONTROL

 • KREDİLER (OPERASYON)

 • KURUMSAL PAZARLAMA

 • RAPORLAMA

 • DIŞ İŞLER VE KAMBİYO

 • HAZİNE

 • KURUMSAL KREDİ TAHSİS

 • MALİ TAHLİL VE İSTİHBARAT

 • YAYIN DANIŞMA KURULU

Kamu tüzel kişiliğini haizdir.

 • Kamu tüzel kişiliğini haizdir.

 • İdarî ve malî özerkliğe sahiptir.

 • Kurumun merkezi İstanbul’dur .

 • Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ile Başkanlıktan oluşur.

 • Kurumun kararları yerindelik denetimine tâbi tutulamaz.

 • Hiçbir organ, makam, merci veya kişi Kurumun kararlarını etkilemek amacıyla emir ve talimat veremez

 • Kurumun malları Devlet malı hükmündedir, haczedilemez ve rehnedilemez. • Biri başkan, biri ikinci başkan olmak üzere

 • yedi üyeden oluşur.

 • Bakanlar Kurulunca atanır.

 • Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu huzurunda

 • yemin ederler.

 • Tevfik BİLGİN • Görev süresi altı yıldır.

 • Süreleri biten başkan ve üyeler

 • yeniden atanamazlar.

 • Kurul Başkan ve üyelerinin görev süreleri dolmadan herhangi bir nedenle

 • görevlerine son verilemez.

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabidirler. • Göreve başlamadan önce

 • kendilerinin veya eş ve velâyeti altındaki çocuklarının sahibi bulunduğu menkul kıymetlerden

 • Hazine tarafından çıkarılan borçlanmaya ilişkin olanlar hariç

 • Kurumun düzenlemek ve denetlemekle sorumlu olduğu kuruluşların her türlü sermaye piyasası araçlarını eş, evlatlık, üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları dışındakilere otuz gün içinde satmak suretiyle elden çıkarmak zorundadır. • a) Tasarruf sahiplerinin haklarını ve bankaların düzenli ve emin bir şekilde çalışmasını tehlikeye sokabilecek ve ekonomide önemli zararlar doğurabilecek her türlü işlem ve uygulamaları önlemek, kredi sisteminin etkin bir şekilde çalışmasını sağlamak üzere gerekli karar ve tedbirleri almak ve uygulamak,

 • b) Bankalar ve finansal holding şirketleri ile diğer kanunlarda ve ilgili mevzuatta yer alan hükümler saklı kalmak kaydıyla finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketlerinin; kuruluş ve faaliyetlerini, yönetim ve teşkilat yapısını, birleşme, bölünme, hisse değişimini ve tasfiyelerini düzenlemek, uygulamak, uygulanmasını sağlamak, uygulamayı

 • izlemek ve denetlemek, • c) Bağımsız denetim, değerleme, derecelendirme ve destek hizmeti vermek üzere yetkilendirilecek kuruluşların Kurulca belirlenecek usûl ve esaslara uygun olarak faaliyetlerini yürütmelerini sağlamak,

 • d) Yurt içi ve yurt dışı muadil kurumların katıldığı uluslararası malî, iktisadî ve meslekî teşekküllere üye olmak, görev alanına giren hususlarda yabancı ülkelerin yetkili mercileri ile mutabakat zaptı imzalamak,

 • e) Finansal hizmetler sektörünün geliştirilmesine yönelik stratejiler belirlemek,

 • f) Finansal Sektör Komisyonunun ve Eşgüdüm Komitesinin sekreterya hizmetlerini yürütmek, • g) Görevleri ile ilgili konularda bakanlıklar dahil ilgili resmî ve özel kuruluşlar ile kişilerden gizli dahi olsa her türlü bilgi ve belgeyi görevlendireceği personel vasıtasıyla veya yazışma yapmak suretiyle istemek ya da yerinde görmek,

 • h) Görev alanına giren konularda araştırma yapmak ve kamunun bilgi sahibi olmasını sağlamak amacıyla Kurumca ya da Kurum dışında yapılan araştırmalardan uygun görüleceklerin yayınına yönelik faaliyetlerde bulunmak,

 • i) Kanunla ve ilgili diğer mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak

Yüklə 445 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin