TüRKİye taşKÖMÜRÜ kurumu genel müDÜRLÜĞÜ karadon taşKÖMÜRÜ İŞletme müessesesi I nolu kuyu derinleşTİrme ve tesiSİ İŞİne ait tekniK ŞartnameYüklə 240,96 Kb.
səhifə1/4
tarix26.07.2018
ölçüsü240,96 Kb.
#59483
  1   2   3   4

TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KARADON TAŞKÖMÜRÜ İŞLETME MÜESSESESİ

I NOLU KUYU DERİNLEŞTİRME VE TESİSİ İŞİNE AİT

TEKNİK ŞARTNAME


1- İŞİN GENEL TANIMI VE KAPSAMI
1.1. Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Genel Müdürlüğü’ne bağlı Karadon Taşkömürü İşletme Müessesesi’nde bulunan “Karadon I Nolu Kuyu”nun derinleştirilerek, ihraç tesisinin bir bütün olarak; gerekli ekipman ve teçhizatının temini/imalatı, bina ve inşaat işlerinin yapılması, montajı, test etme, devreye alma ve eğitim hizmetlerinin verilerek anahtar teslimi olarak tesis edilmesi ile yeraltında, su sızdırmaz bir barajın yapılarak bu baraj vasıtasıyla ocakların Çatalağzı kuyusu ile irtibatının kesilmesini sağlamaktır.
1.2. Kuyunun genel karo planı içindeki konumu Ek-1’de, kuyu başında bulunan kuyu vincinin teknik özellikleri Ek-2/1’de verilmiştir.
1.3. Bu ihale kapsamında yapılacak işler ve bu işlerin yapılış sıralaması özetle aşağıdaki gibidir;
I. Karo Sahasının Düzenlenmesi


 • Yer tesliminden itibaren sahanın şantiyeye hazır hale getirilmesi,

 • Şantiye sahasında gerekli güvenlik önlemlerinin alınması,

 • I Nolu Kuyudaki mevcut komple ihraç sisteminin sökümünün yapılması, idarenin göstereceği yere, belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda taşınarak tanzim edilip depolanması,

 • +50/-370 (420 metre) kotları arasında, kuyu içinde bulunan kuyu içi teçhizatın (konsollar, muazlar, kayıtlar vb. gibi) sökülmesi ve idarece gösterilecek yere taşınarak istiflenmesi

 • -370/-420 (50 metre) kotları arasındaki suyun drenajı ve postanın temizliği yapılarak idarenin göstereceği yere taşınması, kuyunun dolu olan kısmının boşaltılması, temizlenmesi,


II. Karadon I Nolu Kuyunun Derinleştirilmesi


 • Kuyu derinleştirme işlemlerine başlamadan önce -160 ve -360 katlarının kuyu ile irtibatının, yeterli kalınlıkta betonarme tahkimat ile kapatılarak kuyu içerisinde oluşacak havanın sızdırmazlığının sağlanması, +50/–420 (470 metre) kotları arasında kuyu cidarlarında çatlak ve boşlukların tespit edilmesi halinde enjeksiyon yapılarak çatlak ve boşlukları dolduracaktır.
 • Kuyu derinleştirilirken -460 katında bulunan 42513 nolu galeriyi dik olarak keseceğinden Yüklenici, kuyu derinleştirme işlemi -460 katına ulaşmadan önce, açılacak olan kuyunun stabilizasyonunu sağlamak için, galeri yüzeylerine enjeksiyon yaparak kayaç yapısında oluşmuş olan çatlak ve boşlukları dolduracaktır.
 • -420/-780 (360 metre) kotları arasında, kuyunun 6,5 metre iç çapta kazılması ve betonarme tahkimatının yapılması,
 • -540 ve -700 kotlarında olmak üzere 2 adet çift yönlü inset tesis edilmesi,
 • -540 ve –700 kotlarında kömür nakli için gerekli skip dolum cebinin yapılması,
 • -540 katında silo bürü yapılması,


III. Karadon I Nolu Kuyu İhraç Sisteminin Tesisi


 • Kuyu içi kazı ve inşaat işleri tamamlandıktan sonra, kuyu içi teçhizatının imalatı ve montajı, yer altı transfer tesislerinin temini ve montajı,
 • Şovelman, ihraç vinci, molet, halatlar vb. diğer teçhizat dahil olmak üzere tüm yerüstü

transfer tesislerinin temini ve montajı,


 • Deneme çalışmalarının yapılarak tesisin işletmeye alınması ve tesisin teslim edileceği idare elemanlarının eğitimi


IV. Çatalağzı Kuyusunun devre dışı bırakılması


 • Su sızdırmazlığının sağlanması amacıyla -360 42400 galerisi üzerinde belirlenen noktada, uygulama projesi IMC MONTAN firması tarafından yapılan ve teknik şartnamede tanımlanan su sızdırmazlık barajının inşa edilerek ocakların Çatalağzı kuyusu ile irtibatının kesilmesinin sağlanması,
 • Gerekli diğer işlerin yapılması,


V. Firmaya ait olan bütün araç, gereç, teçhizat ve malzemenin tamamının sökülmesi ve idare işyerlerinin dışına taşınması.
VI. Karo sahasının düzenlenmesi işlerinin yapılması,

2. GENEL AÇIKLAMALAR
2.1. Yüklenici, Şartnameler ve eklerinde belirtilen işleri, genel mühendislik anlayışına ve kalitesine, Türkiye’de geçerli standartlara, nizamnamelere, yönetmeliklere ve ilgili yasalara uygun olarak yapmayı kabul edecektir. Konu ile ilgili tüm yasal ve teknik mevzuatın ve özellikle işyerinin güvenliği ve ocakta çalışan tüm personelin korunması ve güvenliği konularındaki bütün kanun, yönetmelik, tüzük ve benzeri mevzuat ve düzenlemelerin Yüklenici tarafından eksiksiz bilindiği ve bunlara uyacağı, sözleşmenin imzalanması ile kabul edilmiş sayılacaktır. Mevzuata uyulmamasından doğan her türlü sorumluluk Yükleniciye aittir.
2.2. Yüklenici, işin devamı süresince işyerinde yapılacak çalışmalar nedeniyle, kendi işçilerinin ve idare işçilerinin kazaya uğramalarını, zarar görmelerini ve işlerde hasar ve zarar meydana gelmesini önleyici her türlü güvenlik önlemini almak zorundadır. İş sahasında veya çevresindeki bölgede, yeterli güvenlik önleminin alınmaması nedeniyle doğabilecek hasar ve zararın ödenmesinden Yüklenici sorumludur. Yüklenici; kazaların, zarar ve kayıpların meydana gelmesini önlemek amacıyla gereken bütün önlemleri almak ve İdare tarafından, kaza, zarar ve kayıp ihtimallerini azaltmak için verilecek talimatların hepsine uymak zorundadır. Ayrıca yüklenici işyerinde kullanılan her türlü araç-gereç ve makinelerin neden olabileceği kazalardan korunma usullerini ve önlemlerini çalışanlarına öğretmek için eğitim verecek/verdirecektir. Yüklenici, 06.02.2015 tarihli ve 29259 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası Hakkında Karar” kapsamında, işin devamı süresince meydana gelebilecek kazalara karşı yerüstünde/yeraltında çalıştıracağı tüm personeli için “Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası” yaptırmak zorundadır. Ferdi kaza Sigorta ile ilgili yapılacak tüm işlemler yüklenici sorumluluğundadır. Yüklenici Ferdi kaza sigortası yaptırılmadan personel çalıştıramayacaktır.
2.3. İşin yapılması ile ilgili her türlü makine-teçhizat, cihaz, alet ve araçların temini, işyerine getirilmesi, kullanılması, personelin istihdam edilmesi, eğitilmesi ve çalıştırılması, kullanılan her türlü makine-teçhizatın bakımının ve onarımının yapılması ve/veya yaptırılması Yüklenicinin sorumluluğundadır.
2.4.Yüklenici faaliyetleri sırasında, yüklenici tarafından iş sağlığı ve iş güvenliği tedbirlerine, işçilik ücretleri ile hakları ve SGK primlerine dair müştereken ve müteselsilen idarece ödenmesi mecburiyeti doğan her türlü tazminat ve cezalar ile işçilik ücretleri, hakları ve SGK primleri idarenin yazılı talebi halinde derhal yüklenici tarafından ödeme tarihi itibariyle oluşan yasal faiziyle birlikte idareye ödenir. Yüklenicinin idarenin yazılı talebini yerine getirmediği durumda, yükleniciye ödenmesi bildirilen meblağ yüklenicinin oluşacak ilk hakedişinden veya teminatından tahsil edilir. Yüklenici teminattan eksilen kısmı derhal tamamlamak zorundadır.
2.5. İstekliler, yer görme belgesi almadan önce idareye yazılı olarak talepte bulunacaklardır. İsteklilerin, yer görme belgesi alırken, ihale konusu işi detaylı şekilde incelediği ve buna göre teklif verdiği kabul edilecektir. Yer görme belgesi iki farklı prosesten oluşmaktadır;
a. Sözleşme konusu iş mahallinde ve kuyu içinde mevcut çalışan nakliye sisteminden yararlanarak 1 gün boyunca kuyu yüzeylerinin incelenmesi,
b. İsteklilerin tespit ve değerlendirmelerine ilişkin yer görme belgesinin değerlendirilmesi.

3. KARADON I NOLU KUYU DERİNLEŞTİRİLMESİ
3.1. Karo Sahasının Düzenlenmesi
3.1.1. Şantiye sahasındaki mevcut kule, vinçler, vinç binası ve kuyu başı binasında söküm-yıkım işlemleri yüklenici tarafından yapılacaktır. Yüklenici, idarece tespit edilen ve tasnif edilmesi gereken teçhizatı ayırarak idarenin göstereceği uygun bir yere taşınarak istiflenmesi-depolanması işlerini yapacaktır. Kalan postanın nakliye araçlarına yüklenmesi, idarece gösterilecek alana nakli ve boşaltılması işleri yüklenici tarafından yapılacaktır.

.
3.1.2. Yüklenici, kendi getireceği kazı vincini tesis edecek ve söküm, kuyu onarımı ve derinleştirme işlerinde kendi getirdiği kazı vincini kullanacaktır. Yüklenicinin, kendi vincini kullanması esnasında, kullanım süresi boyunca, vincin her türlü işletim, bakım-onarım vb. gibi giderleri yükleniciye aittir.


3.1.3 Yüklenici, mevcut kuyu içinde bulunan her türlü eski teçhiz malzemelerini (konsollar, muazlar, kayıtlar vb. gibi), kafes kuyuya göre olduğundan, tamamen sökecek ve yer üstünde idarece gösterilecek yere naklini yaparak istifleyecektir.
3.2. Kuyu Onarım İşlemleri
3.2.1. Yüklenici kuyu onarım işlemlerine başlamadan önce, ocakların kuyu ile irtibatını önleyerek kuyu içerisindeki havanın sızdırmazlığını sağlamak amacıyla -160 ve -360 çift taraflı insetleri ve diğer açıklıkları idarece gösterilecek kısımlardan en az 30 cm kalınlıkta betonarme tahkimat ile kapatılacaktır.
3.2.2. Kuyunun +50/-420 kotları arasındaki kısmı TTK tarafından 1950'li yıllarda kazdırılmış ve betonarme tahkimatı yaptırılmıştır. I Nolu Kuyunun mevcut durumunun kesiti Ek-2/2’de verilmiştir. İdarece yapılan kontrol ve ölçümler sonucunda kuyu ekseninde bir sapma olmadığı tespit edilmiştir. İstekli yer görme esnasında gerekli incelemeleri yapacaktır. Kuyunun mevcut +50/-420 kotları arasındaki açık olan kısmıyla, -420/-780 kotları arasında derinleştirilecek kısım uyumlu olacak şekilde imal edilecektir. Yüklenici, kuyunun -420 kotundan itibaren, yapacağı betonarme tahkimata uyum sağlamak üzere -420 kotunun üstünde eski beton içerisindeki demirler ile yeni beton içindeki demirleri entegre olacak şekilde birbirine bağlayacaktır. Oluşabilecek her türlü uyumsuzluk ve bununla ilgili olarak teçhiz esnasında meydana gelebilecek her türlü problemlerden, yüklenici sorumludur.
3.2.4. Mevcut durumda, bu kuyunun –370/-420 kotları arasındaki suyun drenajı ve postanın temizliği işleri yapılarak, bu katlar arası boşaltılacak ve temizliği yapılacaktır. Çıkacak posta idarenin göstereceği yere nakledilerek uygun şekilde dökülecektir.
3.2.5. Yüklenici kuyu bileziğini skip sistemiyle entegre olacak şekilde düzenleyecektir. İstekli bu kısım ile ilgili yapılacak çalışmaları teklifinde detaylı olarak belirtilecektir.
3.3. Kuyu Derinleştirme ve İnset Tesislerinin Yapılacağı Kayaçların Jeolojik Değerlendirilmesi
3.3.1. Karadon I Nolu Kuyu, kuyu başı kotu olan +50 kotundan başlayarak, ocak taş atıkları ile yapılan kısa bir dolgu zemin geçtikten sonra, -360 kotuna kadar Westfalien B,C,D yaşlı Karadon Serisine ait kayaçlar içerisinde ilerlemiştir. Kuyu -360 kotundan -420 kotuna kadar Westfalien A yaşlı Kozlu Serisine ait kayaçlar içerisinde ilerlemiştir. I Nolu Kuyu -420 kotundan itibaren -780 kotuna kadar, Westfalien A yaşlı Kozlu Serisine ait kayaçlar içerisinde ilerleyecektir. Ek-3/1’de Karadon I Nolu Kuyu ve Karadon Yeni Servis kuyusunun genel jeolojik kesiti ve her iki kuyuya ait topuk sınırları verilmiştir. Karadon ve Kozlu Serilerinin kömür damarları içermesi nedeniyle, Karadon I Nolu Kuyu şu ana kadar açılmış olan kısmıyla arada kömür damarları bulunan kayaçlar içerisinde ilerlemiştir. Kuyu, -420 ve -780 kotları arasında derinleştirilecek olan kısmında da, arada kömür damarları bulunan kayaçlar içerisinde ilerleyecektir.
Kuyunun -420/-460 katları arasında geçeceği kayaçlar ve kömür damarlarına ait yapılmış sondaj verisi yoktur..
Karadon Formasyonu; konglomera, kumtaşı, kiltaşı, silttaşı, şeyl ve kömür damarlarının ardalanmasından oluşmaktadır. Kozlu Serisi ise; litolojik olarak; konglomera, kumtaşı, kiltaşı, silttaşı, şeyl ve kömür damarlarının değişik kalınlıklarda ardalanmasından meydana gelmiştir. Karadon Müessesesi, çalışma alanı içerisinde Kozlu Serisine ait kayaçlar arasında bulunan kömür damarlarında üretim yapmaktadır.
Karadon I Nolu Kuyu, bölgede üretimi etkileyen büyük faylardan birisi olan Kuzey Fayına yakın konumda açılacaktır.
3.3.1.1. Ek-3/2’de, Karadon I Nolu Kuyunun ekseninde ve dik bir şekilde -460 katında, kuyu ekseninin altından geçen 42513 Lağımının tabanından başlayarak -733.5 kotuna kadar ilerleyen sondajın stampı verilmiştir. Bu sondaj, bir başka deyişle kuyunun geçeceği formasyon hakkında bilgi vermektedir. Söz konusu sondajdan -460 ve -733.5 kotları arasında elde edilen karot numuneleri üzerinde Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü Kaya Mekaniği Çalışma Grubu tarafından yapılan Tek Eksenli Basınç Dayanımı Deney Raporu Ek-3/3’de verilmiştir.
3.3.1.2. Kuyu -460 katında 42513 no.lu galeriyi dik olarak kesecektir (Ek-3/4). Yüklenici, kuyu derinleştirme işlemi -460 katına ulaşmadan önce, açılacak olan kuyunun stabilizasyonunu sağlamak için, galeri yüzeylerine enjeksiyon yaparak kayaç yapısında oluşmuş olan çatlak ve boşlukları dolduracaktır. Aynı şekilde yüklenici, kuyunun galeriyi dik olarak keseceği bölgede galeri kesitinde beton dolgu yapacaktır. Kuyunun galeriyi dik olarak keseceği bölgede, kuyunun stabilitesine ve galerinin duraylılığına zarar vermeden geçiş sağlanacaktır.
3.4. Kuyu Derinleştirme İşlemleri
3.4.1. Kuyu derinleştirmesi –420/-780 kotları arasında (360 m) yapılacaktır (Ek-4/1).
3.4.2. Şartnamede belirtilen projelerine ve idarenin talimatına uygun olarak, şartnamenin 3.3.1 maddesinde ana hatları ile belirtilen kaya kütleleri içinde (kömür damarları ve oluşumları dahil) uygun cins ve kapasitede ekipman kullanılarak ve her türlü şartlar altında;


 • Kuyu derinleştirme, inset vb. gibi yerlerin kazılması için lağım deliklerinin delinmesi, deliklerin idarenin izin verdiği yeraltı ocaklarında kullanılmasına uygun özellikte patlayıcı maddelerle doldurularak sıkılanması, emniyet tedbirlerinin alınması, patlatılması, kayaçların sökülmesi, çıkan postanın idarenin göstereceği yere kadar nakledilmesi, uygun şekilde dökülmesi, kazı yüzeylerinin düzlenmesi,

 • Kuyu kazısı için gerekli ekipmanın kurulması, açılacak boşluklara geçici tahkimatın yapılması, hangi kaynaktan gelirse gelsin kuyu içinde toplanacak suların drenajının yapılması,

 • Çalışmalar esnasında en önemli husus olarak, (Ek-5.1) Genel Emniyet Şartnamesi’nde belirtilen iş güvenliği ve etüt amaçlı sondajların yapılması,

 • Kazı sahasındaki işlerin ve kontrollerin hassas ve emniyetli bir şekilde yapılmasının sağlanması amacıyla, aydınlatma ve ikaz işlerinin yapılması için; her türlü işçilik, idarenin vereceklerinin dışında kalan malzeme, teçhizat ve ekipmanın temin edilip işyerine getirilerek kullanılması,

 • Tüm faaliyetler süresince; Genel Emniyet Şartnamesi'nde belirtildiği üzere, bakımlı, çalışır durumda ve kalibrasyonu yapılmış CH4, CO, CO2, O2, H2S ölçüm cihazlarının ve hava hızı ölçüm cihazının (anemometre) çalışma sahasında bulundurulması, ayrıca her vardiyada periyodik olarak en az 2 kez olmak üzere gaz ölçümlerinin yapılması, yapılan ölçümlerin Noterce onaylı emniyet defterine kaydedilmesi ve gerekli iş güvenliği tedbirlerinin alınması

 • Kuyunun sürülmesi esnasında, projeye uygunluğun sağlanması amacıyla, kot ve koordinat ölçümlerinin yapılması

 • İdarenin yapacağı kontrol ölçümlerinde belirlenen kusurların, ilerleme durdurularak düzeltilmesi, bu kapsamda yapılacak işlerdir.


3.4.3. Yüklenici, kuyunun -460 katında keseceği 42513 galerisine yakın kısımlarda kazı ve tahkimat işlerini kontrollü olarak, açılacak kuyunun stabilitesinde ve idarenin galerisinde hasara yol açmayacak şekilde, 3.3.1.2 maddesinde belirtilen esaslara göre yapacaktır. Yüklenici teklifinde şartname eklerinde belirtilen bu hususları göz önüne alarak bu kısımda sürdüreceği çalışmalar ile ilgili ayrıntılı bilgileri idareye sunacaktır.
3.4.4. Yüklenici, kazı işlemleri ve imalat esnasında ani gaz püskürmesi, fay ve jeolojik süreksizlik, yüksek arazi basıncı vb. gibi nedenlerle sahanın geçilemediği durumlarda, tüm önlemleri alarak ve idare tarafından verilecek talimatlara uyarak ilerleme işlemlerini sürdürecektir.
3.4.5.. Kuyu kazısında yeni açılan kuyu yüzeylerinin püskürtme betonla ile geçici tahkimatı yapılacaktır. Ayrıca geçilecek kayaçların sağlamlığına göre kaya saplaması ve çelik hasırlı püskürtme beton ile ilave geçici tahkimat yapacaktır.
3.4.6. Betonarme yapılacak kısımlarda; tahkimatın arında yapılacak ateşlemeden zarar görmemesi için, ateşleme arını ile betonarme yapılacak kısım arasında 4-5 metre uzunluğunda emniyetli bir mesafe bulunacaktır. Yüklenici patlatma esnasında yürürlükteki tüm mevzuata uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirecektir
3.4.7. Yüklenici; kazı arınını, yapacağı tahkimata uygun olacak şekilde, optimum genişlikte ve fazla posta gelmesini önleyecek şekilde açacak ve tahkimatını yapacaktır. Yüklenicinin hatasından kaynaklanan nedenlerden dolayı fazla posta gelmesi durumunda, yüklenici idare tarafından verilecek yaptırımlara uymak zorundadır.
3.4.8. Yüklenici tarafından yapılacak her türlü kazı işlemleri esnasında fazla kazı nedeniyle ilave beton dökülmesi gerektiğinde, bu ilave beton ve diğer malzemeler için herhangi bir bedel ödenmeyecek ve süre uzatımı verilmeyecektir.
3.4.9. Yüklenici, kuyu derinleştirme işlemleri sırasında, -420/-780 kotları arasında, -540 ve -700 kotlarındaki insetlere kuyu sığınma cepleri yapacaktır. Kuyu sığınma ceplerinin ölçülerini teklifinde sunacaktır.
3.4.10. Kuyu başından itibaren kuyu dibi kotuna kadar tüm kuyu tesisinin betonarme tahkimatı içinden, betonarme tahkimat arasından ve kuyu dibinden kuyu içine su geliri önlenecek şekilde betonarme tahkimat yapılacaktır. Kuyu içine akışı olan toplam su miktarı saatte 5 m3‘ten fazla olmayacaktır. Bu nedenle, su geliri olan yerlerde, bu tür tesislerde kullanımı uygun olan özelliklere sahip su kesici maddeler ile tahkimat arkası tamamen kaplanacaktır. Kuyu içine su girişi önlendikten sonra betonarme tahkimat yapılacaktır.
3.4.11. Kuyu derinleştirme ve inset kazıları esnasındaki kuyu içi su geliri, Yüklenici tarafından kurulacak uygun sistemler ile, –360 katındaki su kanallarına verilecektir. Bu nedenle -360 katının kuyu bağlantısının kapatılması esnasında uygun çapta bir boru giriş kısmı bırakılacaktır.
3.4.12. Su gelirinin saatte 5 m3‘ten fazla olması durumunda, yüklenici tarafından gerekli yerlere enjeksiyon yapılacaktır. Bu işlem için ilave bir ücret ödenmeyecektir.
3.4.13. Kuyu içi cidarlarda oluşan suların toplanmasını kolaylaştırmak üzere her bir insetin üzerine en çok 100 metrede bir su toplama kanalları ilave edilecek ve bu kanallar birbirine bağlanarak suyun, insetlerdeki su kanallarına boru ile alınması sağlanacaktır. Kuyu tahkimat mahmuzlarının ve su toplama kanallarının yerleri ve ölçüleri teklifinde belirtilecektir.
3.4.14. Yüklenici yer altı kazı açıklıklarında optimum patlayıcı madde kullanacaktır. Yüklenici aşırı dozda patlayıcı madde kullanımı nedeniyle istenilen kazı kesitinin üzerinde meydana gelecek açıklığın ve çatlakların oluşmasını engellemek açısından, her türlü önlemi alacaktır.
3.4.15. Yüklenici çalışanları, gerek yeryüzünde gerekse çalışma yerlerinde, her türlü işe yaramayan atık, çöp vb. gibi kaymaya neden olabilecek özellikteki malzemeleri, iş yeri düzeni ve temizliği anlayışı çerçevesinde belirli noktalarda toplayacak ve vardiya sonlarında iş yerinden uzaklaştıracaktır. Çalışma esnasında kullanılabilme ihtimali olan her türlü malzeme (tijler, hortumlar, borular vb. gibi), makine ve teçhizat düzenli bir şekilde ve çalışma yeri disiplinine uygun şekilde muhafaza edilecektir.
3.4.16. Yüklenici -420 kotundan itibaren yapacağı kazıda kuyunun tam orta noktasından su ve gaz gelirine karşı ‘’Deniz, Göl ve Nehir Altında Bulunan Madenlerdeki Çalışmalar Hakkında Yönetmelik’’ doğrultusunda en az 50 m uzunluğunda bir pilot sondaj yapacak ve bu sondaj doğrultusunda ilerlemelerini sürdürecektir. Su ve gaz belirtisi gördüğünde kullanacağı patlayıcı madde miktarını azaltacaktır. Pilot sondajın kömür damarlarını kestiği noktalara 7 metre mesafe kaldığında arın ilerlemesi durdurulacak, damar kalınlığı, gaz ve su gelirine göre, yeterli sayıda rahatlatma sondajı yapılacaktır. Yapılacak sondajlar, Genel Emniyet Şartnamesi'nde belirtildiği üzere, kömür damarını tamamen kesecek uzunlukta olacak ve sondaj sayısı 7 adetten az olmayacaktır. Sondaj delik çapı ise, 90 mm'den az olmayacaktır. Sondaj esnasında gaz geliri, tijlerde sıkışma vb. degaj belirtilerine dikkat edilecektir. Arın tamamen gazdan arındırıldıktan sonra, kazı ve tahkimat işlemlerine geçilecektir.
3.4.17. Yüklenici, kuyu içerisinde yaptığı tüm çalışmalar esnasında kendi personelinin emniyetini sağlamak zorundadır. Kuyu içerisinde üzerinde çalışma yapılacak platformlar iş güvenliğini tehdit etmeyecek özellikte olacaktır. Yüklenici personelinin kullanacağı Kişisel Koruyucu Donanım (baret, emniyet kemeri, iş elbisesi, ferdi kurtarıcı maske, emniyet ayakkabısı vb) Genel Emniyet Şartnamesi'nde belirtilen özellik ve standartlara sahip olacak ve iş esnasında sürekli olarak kullanılacaktır.
3.5. Kuyu Tahkimatı
3.5.1. Kuyu tahkimat projesinin yapılması ve uygulanması sorumluluğu yükleniciye ait olup bununla ilgili detaylı bilgilerin ve çizimlerin teklif ile birlikte sunulması zorunludur. 3.3.1'de verilen bilgilerden yararlanarak kuyu tahkimatı projesi yüklenici tarafından hazırlanacaktır. Ancak idare tarafından belirlenen aşağıdaki alt sınır değerlere uyulacak olup demir bağlama biçimlerinin özellikleri Ek-4/2’de verilmektedir.
Buna göre -420/-780 kotları arasındaki kuyu derinleştirme işlemlerinde;

 • Betonarme tahkimatın kalınlığı en az 65 cm olacaktır.

 • Beton kalitesi C30 olacaktır.

 • Kuyu tahkimatında en az 2 sıra betonarme demiri örgüsü kullanılacaktır. Dikey demir çubuklar arasındaki ve yatay demir çubuklar arasındaki mesafe 25 cm olacak ve yatay çubuklar (çemberler) 26 mm çapta, dikey çubuklar ise 14 mm çapta olacaktır. Demir çubukların tamamı nervürlü olacaktır.


3.5.2. Kuyu tahkimatının, idarenin istediği kalınlıktan daha fazla (C30 beton kullanılarak) ve demir örgüsü sayısı-katı 2 sıradan daha fazla (26 mm ve 14 mm çapta nervürlü demir çubuklar kullanılarak ve çubuklar arası mesafe 25 cm olarak) olması gereken kısımlar yüklenici tarafından belirtilecektir. Bu kısımların üst ve alt kotları yazılacak ve karşısında, bu kısımdaki beton kalınlığı ve demir örgü sayısı (3 sıra, 4 sıra gibi) belirtilecektir. Tahkimatının değişik olması istenen kısımların ano yüksekliği en az 3 m olacaktır.
3.5.3. Yüklenici, kuyunun -460 katında 42513 nolu galeriyi keseceği kısımda 3.3.1.2 maddesinde belirtilen esaslara göre özel tahkimat yapacaktır. Bu kısımla ilgili yapılacak tahkimatın detayları teklifte belirtilecektir.
3.5.4. Beton, betonarme demirleri ve beton dayanım testleri, ilgili Türk Standartlarına uygun olacaktır.
3.6. Kuyu İçi Boruların Döşenmesi

3.6.1. Yüklenici, kuyu içerisine +50/-730 kotları arasında toplam 780 metre uzunluğunda ve 100 mm çapında bir adet boru monte edecektir. Borular idare tarafından temin edilecektir. Boruların montajı ve montaj ile ilgili her türlü araç-gereç yükleniciye aittir.
3.6.2. Borunun kuyu içi yerleşimi idare tarafından belirlenerek yükleniciye bildirilecektir.

-540 ve –700 kotlarındaki kuzey yönünden kuyuya giriş insetlerinde borunun giriş ağzı bırakılacaktır.


3.7. İnsetler, Skip Dolum Cepleri, Silo ve Ketebant Çukurları
3.7.1. İnsetler
–540 ve –700 katlarında olmak üzere 2 adet çift taraflı inset tesis edilecektir.
3.7.1.1. İnsetlerin tasarımı (biçim-ölçü, tahkimat) yüklenici tarafından yapılacak olup, bununla ilgili bilgilerin ve çizimlerin teklif ile birlikte, detaylı olarak sunulması zorunludur. İnsetlere ait, idare tarafından belirlenmiş olan ve firma tarafından uyulması zorunlu olan genel ölçüler Ek-6’daki planda belirtilmiştir. -540 katı inseti, bu katta idare tarafından sürülen galeriler ile aynı kesitte ve birbiri ile uyumlu olacak şekilde irtibatlanacaktı. -700 katı inseti de -540 katı inseti ile aynı özelliklerde açılacaktır. -540 insetinin açılması esnasında Yüklenici, idare tarafından sürülen galerilerde herhangi bir hasara yol açmayacak şekilde ve idare tarafından verilecek talimatlara uygun şekilde çalışmalarını sürdürecektir. İnsetlerin kuyudan itibaren taban başlangıç kotu ve eğimi idare tarafından yükleniciye verilecektir.
3.7.1.2. Her bir inset kazısına başlanmadan önce, inset üzerinde oluşacak betonarme tahkimatın yükünü azaltmak için, yüklenici tarafından belirlenecek kotlarda mahmuzlar yapılacaktır. Kuyu mahmuzlarının tahkimat özellikleri, yerleri ve detay ölçüleri yüklenici tarafından detaylı olarak teklifte belirtilecektir.
3.7.1.3. Her bir insetin üzerine ve kuyunun belirli yerlerine su toplama kanalları ilave edilecektir. Su toplama kanallarının yerleri ve ölçüleri, yüklenici tarafından detaylı olarak teklifte belirtilecektir.
3.7.1.4. İnset betonarme tahkimatının yapılmasından önce mutlaka kaya cıvatası, çelik hasır ve püskürtme beton kullanılarak geçici tahkimat yapılacaktır. Tabanlar hariç yeni açılan her yüzeyde (yan duvarlar ve tavan) en az 1 adet/m2 kaya saplaması kullanılarak, kayaca tutturulmuş çelik hasır üzerine en az 5 cm kalınlıkta püskürtme beton atılacaktır. Kaya saplamaları en az 160 cm boyda, Swellex, Split-Set veya tam boy reçineli olacaktır.
3.7.1.5. İnset kazısı kademeli olarak yapılacaktır. Kuyudan insete geçilirken öncelikle insetin üst kısmı kazılarak inset geometrisi oluşturulup tavan cıvataları ve püskürtme beton ile geçici tahkimatı yapıldıktan sonra, alt kısmının kazısı yapılacaktır.
3.7.1.6. İnset içerisinde yapılacak su kanalı bağlantı galerisindeki su kanalları ile uyumlu olacak şekilde ve idarece belirlenecek tarafta yapılacaktır.
3.7.1.7. İnsetlerin tahkimatında uyulması gereken asgari değerler;

 • Beton kalınlığı yan duvarlarda ve kemerlerde en az 75 cm ve tabanlarda en az 50 cm olacaktır.

 • C30 beton kullanılacaktır.

 • Yan duvarlarda ve kemerlerde en az iki sıra betonarme demiri, tabanlarda en az bir sıra betonarme demiri kullanılacaktır.

 • Betonarme demirleri 26 mm ve 14 mm çaplı nervürlü demir olacaktır. Demir çubuklar arasındaki mesafe 25 cm olacaktır.

 • Beton, betonarme demiri ve beton testleri, ilgili Türk Standartlarına uygun olacaktır.


3.7.2. Skip Dolum Cebi
3.7.2.1. –540 ve –700 katlarında skip dolum cepleri tesis edilecektir. Skip ceplerinin tasarımı, tesis edilecek ihraç yöntemine göre (biçim-ölçü, tahkimat) yüklenici tarafından yapılacaktır.
3.7.2.2. Skip ceplerine ait genel ölçüler, Ek-7/1,2’de belirtilmiştir. Buna göre skip cebi betonarme ve tahkimat kalınlığı en az 50 cm olacaktır. Zemin koşullarına göre yüklenici idarece verilecek talimatlara da uyarak ilave tahkimat yapacaktır. Yüklenici teklifinde skip dolum cepleri ve tahkimatı ile ilgili detay bilgileri sunacaktır.
3.7.3 –540 Katı Kömür Silosu ve Ketebant çukurları


Yüklə 240,96 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin