Türkiye’de yerel yönetim birimlerinin gelirleri üç temel kaynağa dayanmaktadır: Türkiye’de yerel yönetim birimlerinin gelirleri üç temel kaynağa dayanmaktadırYüklə 446 b.
tarix11.08.2018
ölçüsü446 b.
#69372Türkiye’de yerel yönetim birimlerinin gelirleri üç temel kaynağa dayanmaktadır:

 • Türkiye’de yerel yönetim birimlerinin gelirleri üç temel kaynağa dayanmaktadır:

 • 1- Yerel yönetimlerin öz gelirleri,

 • 2- Yerel yönetimlerin merkezi yönetim bütçe gelirlerinden aldıkları pay, ve

 • 3- Yerel Yönetimlere Merkezi Yönetim Tarafından Yapılan Transferler.A. Yerel vergi gelirleri,

 • A. Yerel vergi gelirleri,

 • Yerel vergiler 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununda düzenlenmiştir.

 • Belediye Gelirleri Kanununda sayılan ve doğrudan beledilerce toplanan vergiler şunlardır; İlan ve Reklam Vergisi, Eğlence Vergisi, Haberleşme Vergisi, Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi, Yangın Sigorta Vergisi ve Çevre Temizlik Vergisidir.

 • Ayrıca, belediyeler 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununa göre Emlak Vergisi ve Arazi Vergisi de tahsil etmektedirler.C. Harcamalara katılım payı,

 • C. Harcamalara katılım payı,

 • Türkiye’de belediyeler yaptıkları altyapı hizmetleri karşılığında Yol Harcamalarına Katılım Payı, Kanalizasyon Harcamalarına Katılım Payı ve Su Tesisleri harcamalarına Katılım Payı adı altın katılım payları tahsil etmektedir.

 • D. Ücrete tabi işler,

 • Belediyeler Belediye Kanunun sayılan harç ve katılım payı konusu yapılmaya ve ilgililerin isteğine bağlı olarak ifa edecekleri her türlü hizmet için ücret alabilirler. Hangi hizmet için ne kadar ücret alınacağı belediye meclislerince belirlenir.

İhtiyaçlar

 • İhtiyaçlarMahalli müşterek nitelikte olmak şartıyla;

 • Mahalli müşterek nitelikte olmak şartıyla;

 • a) - İmar,

 • - Su ve kanalizasyon,

 • - Ulaşım gibi kentsel altyapı;

 • - Coğrafi ve kent bilgi sistemleri;

 • - Çevre ve çevre sağlığı,

 • - Temizlik ve katı atık;

 • - Zabıta, itfaiye acil yardım, kurtarma ve ambulans;

 • - Şehir içi trafik;

 • - Defin ve mezarlıklar;

 • - Ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar;- Konut,

 • - Konut,

 • - Kültür ve sanat,

 • - Turizm ve tanıtım

 • - Gençlik ve spor;

 • - Sosyal hizmet ve yardım,

 • - Nikâh ,

 • - Meslek ve beceri kazandırma;

 • - Ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır.14. Maddedeki görev ve sorumluluklar

 • 14. Maddedeki görev ve sorumluluklar

 • 15. Maddedeki yetki ve imtiyazlar

 • 75. maddedeki diğer kuruluşlara ait iş ve işlemler2008 Yılı Sonu Belediye Bütçe Gelirleri2008 Yılı Sonu Belediye Bütçe Giderleri

 • 2008 Yılı Sonu Belediye Bütçe Giderleri

 • 30.959.084.000.-

  • % 19,20 Personel Giderleri
  • % 34,13 Mal ve Hizmet Alımları
  • % 35,50 Sermaye Giderleri
  • % 11,17 Diğer Giderler


2008 Yılı Sonu Belediye Bütçe Gelirleri

 • 2008 Yılı Sonu Belediye Bütçe Gelirleri

 • 25.736.012.000.-

  • Vergi Gelirleri 4.077.274.000 (% 15,84)
  • Merkezi Hükümetten Aktarılanlar 12.508.740.000 (% 48,60)
  • Diğer Gelirler 9.149.998.000 (% 35,56)


Üç yılda bütçe giderleri % 43,06 oranında artmıştır.

 • Üç yılda bütçe giderleri % 43,06 oranında artmıştır.Üç yılda bütçe gelirleri % 26,32 oranında artmıştır.

 • Üç yılda bütçe gelirleri % 26,32 oranında artmıştır.2008 sonu itibariyle bütçe açığı % 139 artmıştır.

 • 2008 sonu itibariyle bütçe açığı % 139 artmıştır.

 • 2009 da durum nasıldır?2008 YILI SONUNDA

 • 2008 YILI SONUNDA

 • 5.223.072.000.- TL BÜTÇE AÇIĞI

 • 5.554.811.515.- TL BÜTÇE EMANETİ

 • 7.336.896.000.- NET OLUMSUZ MALİ YÜKÜMLÜLÜK

 • TOPLAM: 18.114.779.000.-

 • İLAVE FON İHTİYACI

1.4.4.52 Elektrik Havagazı Tüketim Vergisi

 • 1.4.4.52 Elektrik Havagazı Tüketim Vergisi

 • 1.7.1.51 Merkezi İdare Vergi Gelirlerinden Alınan Pay

 • Denkleştirme Ödeneği

 • 1.8.1 Harçlar

 • 2.1 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

 • 2.6.1.51 Gecekondu Fonu

 • 2.3.2 Faizler

 • 2.3.3.1 Menkul Kiraları

 • 3.3.1.2 Arsa Satışı

2008 Yılı Sonu Belediye Bütçe Gelirleri

 • 2008 Yılı Sonu Belediye Bütçe Gelirleri

 • 25.736.012.000.-

  • Öz Gelirler 13.227.272.000.-
  • Tahsil Edilemeyen Alacaklar 4.826.110.798.-
Personel Giderlerinin Etkin Yönetimi

 • Personel Giderlerinin Etkin Yönetimi

 • Mal ve Hizmet Alımlarının Etkin Yönetimi

 • Finansmanın Etkin Yönetimi

 • Transferlerin Etkin Yönetimi

 • Sermaye Giderlerinin Etkin Yönetimi

İç Borçlanma

 • İç BorçlanmaHisse Senetleri,

 • Hisse Senetleri,

 • Tahviller,

 • Hisse Senedi İle Değiştirilebilir Tahviller,

 • Kara İştirakli Tahviller,

 • Katılma İntifa Senetleri,

 • Kar-Zarar Ortaklığı Belgeleri,

 • Banka Bonoları ve Banka Garantili Bonolar,

 • Finansman Bonoları,

 • Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler,

 • Gayrimenkul Sertifikaları,

 • Yabancı Sermaye Piyasası Araçları ,

 • Yatırım Fonu Katılma Belgeleri,

 • Borsa Yatırım Fonları

 • Gelir Ortaklığı Senetleri,

 • Vadeli İşlem Sözleşmeleri.

Belediye, görev ve hizmetlerinin gerektirdiği giderleri karşılamak amacıyla belirtilen usul ve esaslara göre borçlanma yapabilir ve tahvil ihraç edebilir:

 • Belediye, görev ve hizmetlerinin gerektirdiği giderleri karşılamak amacıyla belirtilen usul ve esaslara göre borçlanma yapabilir ve tahvil ihraç edebilir:a) Dış borçlanma, 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde sadece belediyenin yatırım programında yer alan projelerinin finansmanı amacıyla yapılabilir.

 • a) Dış borçlanma, 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde sadece belediyenin yatırım programında yer alan projelerinin finansmanı amacıyla yapılabilir. • b) İller Bankasından yatırım kredisi ve nakit kredi kullanan belediye, ödeme plânını bu bankaya sunmak zorundadır. İller Bankası hazırlanan geri ödeme plânını yeterli görmediği belediyenin kredi isteklerini reddeder.c) Tahvil ihracı, yatırım programında yer alan projelerin finansmanı için ilgili mevzuat hükümleri uyarınca yapılır.

 • c) Tahvil ihracı, yatırım programında yer alan projelerin finansmanı için ilgili mevzuat hükümleri uyarınca yapılır.d) Belediye ve bağlı kuruluşları ile bunların sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip oldukları şirketlerin, faiz dahil iç ve dış borç stok tutarı, en son kesinleşmiş bütçe gelirleri toplamının 213 sayılı Vergi Usul Kanununda belirlenen yeniden değerleme oranıyla artırılan miktarını aşamaz.

 • d) Belediye ve bağlı kuruluşları ile bunların sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip oldukları şirketlerin, faiz dahil iç ve dış borç stok tutarı, en son kesinleşmiş bütçe gelirleri toplamının 213 sayılı Vergi Usul Kanununda belirlenen yeniden değerleme oranıyla artırılan miktarını aşamaz.

 • Bu miktar büyükşehir belediyeleri için bir buçuk kat olarak uygulanır. • e) Belediye ve bağlı kuruluşları ile bunların sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip oldukları şirketler, en son kesinleşmiş bütçe gelirlerinin, Vergi Usul Kanununda belirlenen yeniden değerleme oranıyla artırılan miktarının yılı içinde toplam yüzde onunu geçmeyen iç borçlanmayı belediye meclisinin kararı;

 • Yüzde onunu geçen iç borçlanma için ise meclis üye tam sayısının salt çoğunluğunun kararı ve İçişleri Bakanlığının onayı ile yapabilir.f) Belediyelerin, ileri teknoloji ve büyük tutarda maddi kaynak gerektiren alt yapı yatırımlarında Devlet Plânlama Teşkilatı Müsteşarlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca kabul edilen projeleri için yapılacak borçlanmalar (d) bendindeki miktarın hesaplanmasında dikkate alınmaz.

 • f) Belediyelerin, ileri teknoloji ve büyük tutarda maddi kaynak gerektiren alt yapı yatırımlarında Devlet Plânlama Teşkilatı Müsteşarlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca kabul edilen projeleri için yapılacak borçlanmalar (d) bendindeki miktarın hesaplanmasında dikkate alınmaz.

 • Dış kaynak gerektiren projelerde Hazine Müsteşarlığının görüşü alınır.2008 Yıl Sonu Bütçe Gelirleri

 • 2008 Yıl Sonu Bütçe Gelirleri

 • 140.000.000.- TL olan bir belediye

 • 2009 yılı sonuna kadar

 • 140.000.000 * % 12 = 168.000.000.- TL

  • İçişleri Bakanlığına başvurmadan 16.800.000.- TL iç borçlanma yapılabilir.
  • Dış borç stok tutarı 168.000.000.- Tl.yi aşamaz.
  • Büyükşehir Belediyelerinde 252.000.000.- Tl.yi aşamaz


Dış borç stoku kavramı

 • Dış borç stoku kavramı

 • İç borç stoku kavramı

 • En son gerçekleşmiş bütçe geliri kavramı

 • Yeniden değerleme oranı kavramı

 • Personel giderlerindeki kısıt

 • Personel giderleri kavramıİl özel idareleri ve belediyelerin

 • İl özel idareleri ve belediyelerin

 • Avrupa Birliği ile katılım öncesi mali işbirliği çerçevesinde desteklenen projelerinin finansmanı için sağlanan borçlanmalar ile

 • Hükümetlerarası ikili mali işbirliği protokolleri kapsamındaki projelerinin finansmanı için sağlanan borçlanmalar

 • Söz konusu borç stokunun hesabında dikkate alınmaz.VARLIK FİNANSMANI FONLARINA VE VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLERE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (27/8/2008 tarihli ve 26980 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)

 • VARLIK FİNANSMANI FONLARINA VE VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLERE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (27/8/2008 tarihli ve 26980 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)

 • VARLIK TEMİNATLI MENKUL KIYMETLERE İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (12/9/2009 tarihli ve 27347 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)

 • GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (8/11/1998 tarihli ve 23517 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)

 • ALT YAPI GAYRİMEKUL YATIRIM ORTAKLIKLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (29/1/2009 tarihli ve 27125 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.) • GAYRİMENKUL SERTİFİKALARININ KURUL KAYDINA ALINMASINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (20/7/1995 tarihli ve 22349 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.)

 • İPOTEK TEMİNATLI MENKUL KIYMETLERE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (4/8/2007 tarihli ve 26603 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)Kayıtların belgeye dayanması esastır.

 • Kayıtların belgeye dayanması esastır.

 • Taşınmaz kayıt ve kontrol işlemleri, harcama yetkilileri tarafından görevlendirilecek personele yaptırılabilir.Taşınmaz kayıt ve kontrol işlemleri ile görevli birim ve personel;

 • Taşınmaz kayıt ve kontrol işlemleri ile görevli birim ve personel;

 •  

 • Yönetmelik ve ilgili mevzuatı gereğince harcama yetkilisi adına hazırlayacakları

 • Ek 1’deki kayıt planına göre oluşturulan formları, mali yılı takip eden ay sonuna kadar mali hizmetler birimine göndermekle,

 •  

 • yükümlüdür.1.1. Üzerinde Bina ve Tesis Olan Taşınmazlar

 • 1.1. Üzerinde Bina ve Tesis Olan Taşınmazlar

 • 1.1.1. İdare Bina ve Tesisleri

 • 1.1.1.1. İdare Binaları

 • 1.1.1.2. Hizmet Binaları

 • 1.1.2. Eğitim ve Öğretim Amaçlı Bina ve Tesisler

 • 1.1.2.1. Anaokulları

 • 1.1.2.2. İlköğretim Okulları

 • 1.1.2.3. Ortaöğretim Okulları

 • 1.1.2.4. Üniversite, Akademi, Enstitü ve Yüksekokul Binaları

 • 1.1.2.5. Mesleki Eğitim Merkezleri

 • 1.1.3. Sağlık Hizmeti Amaçlı Bina ve Tesisler

 • 1.1.3.1. Sağlık Evleri

 • 1.1.3.2. Sağlık Ocakları

 • 1.1.3.3. Dispanserler

 • 1.1.3.4. Hastaneler

 • 1.1.3.5. Lâboratuvarlar

 • 1.1.3.6. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezleri1.1.4. Sosyal ve Kültürel Amaçlı Bina ve Tesisler

 • 1.1.4. Sosyal ve Kültürel Amaçlı Bina ve Tesisler

 • 1.1.4.1. Yurt ve Pansiyonlar

 • 1.1.4.2. Bakım Evi ve Huzurevleri

 • 1.1.4.3. Kreş ve Gündüz Bakımevleri

 • 1.1.4.4. Halk Eğitim Merkezi

 • 1.1.4.5. Kurs Merkezleri

 • 1.1.4.6. Kütüphaneler

 • 1.1.4.7. Sinema, Tiyatro ve Opera vb. Salonları ve Stüdyoları

 • 1.1.4.8. Düğün, Tören ve Konferans Salonları

 • 1.1.4.9. Sergi ve Fuar Alanları

 • 1.1.4.10. Müzeler, Sanat Galerileri

 • 1.1.4.11. Hayvan Barınakları

 • 1.1.4.12. Hayvanat Bahçeleri

  • 1.1.5. Spor Amaçlı Bina ve Tesisler
  • 1.1.5.1. Spor Sahaları
  • 1.1.5.2. Spor Salonları
  • 1.1.5.3. Stadyumlar
  • 1.1.5.4. Kortlar
  • 1.1.5.5. Yarış Pistleri
  • 1.1.5.6. Hipodromlar


1.2. Arsalar

 • 1.2. Arsalar

 • 1.3. Araziler

 • 1.3.1. Tarla

 • 1.3.2. Bağ Bahçe

 • 1.3.3. Çayır ve Otlaklar

 • 1.3.4. Tarım Dışı Alanlar

 • 1.3.5. Ağaçlandırılmış Alanlar

 • 1.4. Ormanlar

 • 1.5 Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri

 • 1.5.1. Boru Hatları

 • 1.5.2. Enerji Nakil Hatları

 • 1.5.3. Su İsale Hatları

 • 1.5.4. Kanalizasyon Hatları

 • 1.5.5. Tüneller

 • 1.5.6. Köprü ve Geçitler

 • 1.5.6.1. Köprüler

 • 1.5.6.2. Alt Geçitler

 • 1.5.6.3. Üst Geçitler1.5.7. Yollar

 • 1.5.7. Yollar

 • 1.5.8. Sulama Kanalları

 • 1.5.9. Kuyular

 • 1.5.9.1. Su Kuyuları

 • 1.5.9.2. Petrol ve Gaz Kuyuları

 • 1.5.10. Baraj ve Göletler

 • 1.5.10.1. Barajlar

 • 1.5.10.2. Göller

 • 1.5.10.3. Göletler

 • 1.5.11. Hava Meydanları

 • 1.5.12. Liman ve Rıhtımlar

 • 1.5.13. İskeleler

 • 1.5.14. Çekek Yerleri

 • 1.5.15. Balıkçı Barınakları

 • 1.5.16. Toplu Taşıma Hatları ve İstasyonları

 • 1.5.16.1. Demiryolu Hatları ve İstasyonları

 • 1.5.16.2. Metro Hatları ve İstasyonları

 • 1.5.16.3. Tramvay Hatları ve İstasyonları

 • 1.5.16.4. Teleferik Hatları ve İstasyonları

 • 1.5.16.5. Telesiyej Hatları ve İstasyonları

 • 1.5.16.6. Yolcu Terminalleri (Otogar)

 • 1.5.16.7. Duraklar

 • 1.6. Maden Ocakları2.1. Üzerinde Bina ve Tesis Olan Taşınmazlar

 • 2.1. Üzerinde Bina ve Tesis Olan Taşınmazlar

 • 2.1.1. İdare Bina ve Tesisleri

 • 2.1.1.1. İdare Binaları

 • 2.1.1.2. Hizmet Binaları

 • 2.1.2. Eğitim ve Öğretim Amaçlı Bina ve Tesisler2.5. Kıyılar

 • 2.5. Kıyılar

 • 2.6. Dolgu Alanları

 • 2.7. Maden Ocakları3.1. Meralar

 • 3.1. Meralar

 • 3.2. Yaylaklar (Yaylalar)

 • 3.3. Kışlaklar

 • 3.4. Umumi Çayır ve Otlaklar

 • 3.5. Harman Yerleri

 • 3.6. Panayır Yeri

 • 3.7. Sıvat ve Eyrek Yeri

 • 3.8. Umuma Ait Çekek Yerleri4.1. Meydanlar

 • 4.1. Meydanlar

 • 4.2. Parklar ve Yeşil Alanlar

 • 4.3. Mesire Yerleri

 • 4.4. Rekreasyon Alanları

 • 4.5. Otoparklar

 • 4.6. Pazar Yeri

 • 4.7. Genel Mezarlıklar

 • 4.8. Umuma Ait BinalarTapu kütüğünde üçüncü kişiler adına tescilli veya diğer kamu idarelerinin yönetiminde olmakla birlikte irtifak hakkı tesisi, tahsis, kiralama, kullanma izni verilmesi gibi yollarla kullanım hakkı kendilerine verilen taşınmazların kaydını Ek 6’daki “Sınırlı Aynî Haklar ile Kişisel Haklar ve Tahsis Formu’nda” gösterilir.

 • Tapu kütüğünde üçüncü kişiler adına tescilli veya diğer kamu idarelerinin yönetiminde olmakla birlikte irtifak hakkı tesisi, tahsis, kiralama, kullanma izni verilmesi gibi yollarla kullanım hakkı kendilerine verilen taşınmazların kaydını Ek 6’daki “Sınırlı Aynî Haklar ile Kişisel Haklar ve Tahsis Formu’nda” gösterilir.

Kamu idarelerinin taşınmaz kayıt ve kontrol işlemleriyle görevli birimlerince hazırlanan bu formlar taşınmaz icmal cetvelleri hazırlanmak üzere mali hizmetler birimine gönderilir.

 • Kamu idarelerinin taşınmaz kayıt ve kontrol işlemleriyle görevli birimlerince hazırlanan bu formlar taşınmaz icmal cetvelleri hazırlanmak üzere mali hizmetler birimine gönderilir.

 • Mali hizmetler birimince bu formlar konsolide edilerek taşınmaz icmal cetvelleri oluşturulur.

 • İcmal cetvellerinde, kayıt planında belirtilen unsurların her biri için bir satır ayrılır ve bu taşınmazlara ilişkin adet ve yüzölçüm toplamları belirtilir.

 • Kamu idarelerince kaydedilen her taşınmaz için daha önce belirlenmiş taşınmaz numarası var ise bu taşınmaz numarası, yoksa kamu idarelerinin belirleyeceği taşınmaz numarası verilir.Kamu idarelerince kaydedilen her taşınmaz için taşınmaz ile aynı numarayı taşıyan ve aşağıdaki belgeleri içeren birer dosya düzenlenir;

 • Kamu idarelerince kaydedilen her taşınmaz için taşınmaz ile aynı numarayı taşıyan ve aşağıdaki belgeleri içeren birer dosya düzenlenir;

 • a) Satın almada, satış sözleşmesi ve tapu senedi,

 • b) Trampada, trampa sözleşmesi ve tapu senedi,

 • c) Kamulaştırmada; taraflar anlaşmışlarsa taraflarca düzenlenen anlaşma tutanağı ile satış sözleşmesi, anlaşamamışlarsa mahkeme kararı ve tapu senedi,ç) 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 98 inci maddesine göre yapılan teferruğlarda, satış komisyonu kararı ve tapu senedi; 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununa göre yapılan teferruğlarda, ihale kararı ve tapu senedi,

 • ç) 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 98 inci maddesine göre yapılan teferruğlarda, satış komisyonu kararı ve tapu senedi; 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununa göre yapılan teferruğlarda, ihale kararı ve tapu senedi,

 • d) 3082 sayılı Kamu Yararının Zorunlu Kıldığı Hallerde, Kamu Hizmeti Niteliği Taşıyan Özel Teşebbüslerin Devletleştirilebilmesi Usul ve Esasları Hakkında Kanun hükümlerine göre yapılacak devletleştirmelerde, bu Kanunun 5 inci maddesi uyarınca oluşturulacak komisyonun, aynı Kanunun 6 ncı maddesi uyarınca düzenleyeceği tutanak ve tapu senedi,

 • e) Kanunlar ve uluslararası anlaşmalar gereğince kamu idarelerine intikal eden taşınmazlarda, tapu senedi,f) Mahkeme kararı ile mülkiyeti kamu idarelerine geçen taşınmazlarda, kesinleşen mahkeme kararı ve tapu senedi,

 • f) Mahkeme kararı ile mülkiyeti kamu idarelerine geçen taşınmazlarda, kesinleşen mahkeme kararı ve tapu senedi,

 • g) Kadastro uygulaması sonucu kamu idareleri adına tescil edilen taşınmazlarda, kesinleşen kadastro tutanağı ve tapu senedi,

 • ğ) Kamu idarelerine bağışlanan taşınmazlarda, usulüne uygun olarak düzenlenen bağış formu ile tapu senedi,

 • h) İdarî yoldan kamu idareleri adına tescil edilen taşınmazlarda, tescilin yapıldığına ilişkin yazı ile tapu senedi,

 • ı) Yapım suretiyle edinilen taşınmazlarda, usulüne uygun olarak düzenlenen ve yetkili makam tarafından onaylanan kesin kabul tutanağı,i) Kiralanan taşınmazlarda, kira sözleşmesi,

 • i) Kiralanan taşınmazlarda, kira sözleşmesi,

 • j) İrtifak hakkı tesis edilmek suretiyle kullanılan taşınmazlarda irtifak hakkı sözleşmesi (resmi senet), kullanma izni verilen taşınmazlarda kullanma izni sözleşmesi, bağımsız ve sürekli nitelikli hak tesis edilmek suretiyle kullanılan taşınmazlarda ise sözleşme (resmi senet) ve tapu senedi örneği,

 • k) Kanunun 47 nci maddesi veya mevzuatta tahsise imkân tanıyan diğer hükümler uyarınca kamu idarelerine tahsis edilen taşınmazlarda, tahsis eden idarenin tahsis kararı,

 • l) Kanunun 45 inci maddesi kapsamında veya mevzuatta bedelsiz devre imkân tanıyan diğer hükümlere göre bir idare tarafından bir diğer idareye bedelsiz olarak devredilen taşınmazlarda, devreden idare tarafından gönderilen devir kararı,

 • m) Taşınmaza ilişkin yazışmalar.

1- Maliyet Bedeli

 • 1- Maliyet Bedeli

 • 2- Rayiç Değeri

 • 3- İdarece Tespit Edilen DeğeriMadde 24 — Gerek yatırım ve gerekse kullanım amacıyla edinilen maddi duran varlıklar maliyet bedeliyle muhasebeleştirilir.

 • Madde 24 — Gerek yatırım ve gerekse kullanım amacıyla edinilen maddi duran varlıklar maliyet bedeliyle muhasebeleştirilir.

 • Herhangi bir maliyet yüklenilmeksizin edinilen maddi duran varlıklar, rayiç değeriyle muhasebeleştirilir.

 • Varlığın rayiç değeri bilinemiyorsa idarece tespit edilen değeri esas alınır.

 • Sanat eserlerinden hesaplara alınmasına karar verilenler, sigorta değerleri veya takdir edilen değerleriyle,

 • Sigortalanmamaları veya değer takdir edilememesi durumunda ise iz bedeliyle muhasebeleştirilir.Maddi duran varlıkların maliyet bedeli, alış bedeline, vergi, resim ve harçlar ile diğer doğrudan giderlerin ilave edilmesi suretiyle bulunur.

 • Maddi duran varlıkların maliyet bedeli, alış bedeline, vergi, resim ve harçlar ile diğer doğrudan giderlerin ilave edilmesi suretiyle bulunur.

 • Ancak, katma değer vergisi mükellefi olan kamu idarelerinin, edindikleri maddi duran varlıklar için ödedikleri katma değer vergisi tutarları, maliyet bedeline dahil edilmez.

 • Alım işlemlerinde yapılan indirimler veya herhangi bir nedenle alış bedeli üzerinden yapılan iadeler, alış bedelinden düşülür.

 • Genel yönetim giderleri ve varlığın elde edilmesi veya kullanılabilir duruma getirilmesiyle doğrudan ilişkilendirilmeyen giderler, maliyet bedeline ilave edilmez.Rayiç değer: Varlık veya kaynakların değerleme günündeki normal alım satım değerini ifade eder.

 • Rayiç değer: Varlık veya kaynakların değerleme günündeki normal alım satım değerini ifade eder.İdarece tespit edilen değer: Emlak vergisi değeri.

 • İdarece tespit edilen değer: Emlak vergisi değeri.

251- Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabı,

 • 251- Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabı,

 • 252- Binalar Hesabı,

 • 253- Tesis, Makine ve Cihazlar Hesabı,

 • 254- Taşıtlar Hesabı,

 • 255- Demirbaşlar Hesabı,

 • 256- Diğer Maddi Duran Varlıklar Hesabı,

 • 260- Haklar Hesabı,

 • 263- Araştırma ve Geliştirme Giderleri Hesabı,

 • 264- Özel Maliyetler Hesabı,

 • 267- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar Hesabı,

 • 271- Arama Giderleri Hesabı,

 • 277- Diğer Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar Hesabı,

 • 294- Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar HesabıArazi ve arsalar,

 • Arazi ve arsalar,

 • Yapım aşamasındaki sabit varlıklar,

 • Varlıkların elde edilmesi için verilen avans ve krediler (259-Yatırım Avansları Hesabı)

 • Sanat eserleri,Duran varlıkların amortisman ve tükenme payına tabi değerleri maliyet bedelidir.

 • Duran varlıkların amortisman ve tükenme payına tabi değerleri maliyet bedelidir.

 • Yeniden değerlemeye tabi tutulmuş olan varlıklar için amortisman ve tükenme payı hesaplamasına esas alınacak değer, yeniden değerleme sonucu ortaya çıkan değerdir.

 • Bir varlık için yapılan harcamaların, varlığın niteliğinin ve kullanım şeklinin değiştirilmesi veya ömrünün uzatılması sonucunu doğurması durumunda amortisman hesaplaması varlığın yeni değeri üzerinden yapılır.-NORMAL AMORTİSMAN YÖNTEMİ

 • -NORMAL AMORTİSMAN YÖNTEMİ

 • -Varlığın yararlanma süresine göre belirlenen oranlarda her sene eşit olarak ayrılmasıSüre, duran varlıkların aktife girdiği yıldan başlar.

 • Süre, duran varlıkların aktife girdiği yıldan başlar.

 • Sürenin yıl olarak hesaplanması için “1” rakamı belirlenen amortisman oranına bölünür. (Örnek: 1/20 = 5 yıl)

 • Süreler tebliğ ekinde belirlenmiş,

 • Ancak, amortismana tabi olup, yangın, deprem, su basması gibi afetler neticesinde değerini tamamen veya kısmen kaybeden varlıkların amortismana tabi tutulmamış kısmı, üst yöneticinin uygun görüşü üzerine amortisman uygulanmak suretiyle giderleştirilecektir.

 • Çeşitli nedenlerle kullanılma olanaklarını yitiren maddi duran varlıklardan 294- Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar Hesabında izlenmesine karar verilen amortismana tabi maddi duran varlıklar, amortismana tabi tutulmamış kısmı kadar amortisman uygulanmak suretiyle yıl sonunda giderleştirilir.

Genel bütçede %100,

 • Genel bütçede %100,

 • Kapsama dahil diğer idarelerde;

  • Amortismana tabi varlıkların yararlanma sürelerinin başlangıcını yardımcı hesaplar itibarıyla;
  • Kayıtlı her bir varlık için ayrı ayrı tespit edebilenler, belirtilen süre ve oran uygulamaları ile amortismana tabi tutulabilir VEYA %100,
  • Kayıtlı her bir varlık için ayrı ayrı tespit edemeyenler, % 100,


Daha önceki faaliyet dönemlerinde hesaplara kaydedilmekle birlikte, henüz hiç amortisman uygulaması yapılmayan amortismana tabi varlıklar için geçmiş dönemde dahil,

 • Daha önceki faaliyet dönemlerinde hesaplara kaydedilmekle birlikte, henüz hiç amortisman uygulaması yapılmayan amortismana tabi varlıklar için geçmiş dönemde dahil,

  • 2006 mali yılı için ayrılan amortisman ve tükenme payı 630- Giderler Hesabına,
  • Geçmiş dönemler için ayrılması gereken amortisman ve tükenme payı ise giderler hesabıyla ilişkilendirilmeden 500-Net Değer Hesabına,
 • 01/01/2006 tarihinden önceki uygulamalar,2007 yılında Taşınır Mal Yönetmeliği yürürlüğe girmiş kamu idarelerinin taşınırlarını kayıtlardan çıkarmaları sonrada yapacakları envanterle taşınırlarını kayıtlara almaları istenmiş ancak bu taşınırların amortismanları ihmal edilmiş adeta yok sayılmıştır. Yıl sonunda yazılan yazılarla kayıtlardan çıkarılan taşınırların envanterlerinin kayıtlardan çıkarılması, kayıtlara alınan yeni taşınırlara % 100 amortisman uygulanması yöntemi benimsenmiştir. 2007 yılında kayıtlara giren taşınmazlara 2006 yıl sonundaki tebliğ eki oranların uygulanması istenmiştir.

 • 2007 yılında Taşınır Mal Yönetmeliği yürürlüğe girmiş kamu idarelerinin taşınırlarını kayıtlardan çıkarmaları sonrada yapacakları envanterle taşınırlarını kayıtlara almaları istenmiş ancak bu taşınırların amortismanları ihmal edilmiş adeta yok sayılmıştır. Yıl sonunda yazılan yazılarla kayıtlardan çıkarılan taşınırların envanterlerinin kayıtlardan çıkarılması, kayıtlara alınan yeni taşınırlara % 100 amortisman uygulanması yöntemi benimsenmiştir. 2007 yılında kayıtlara giren taşınmazlara 2006 yıl sonundaki tebliğ eki oranların uygulanması istenmiştir.2008 yılında yayımlanan tebliğde ise, amortisman uygulaması muhasebe teorilerini şaşırtmaktadır. 2008 ve önceki yıllarda edinilen taşınırlardan değeri 14.000 taşınmazlardan değeri 34.000 lirayı aşmayanlar % 100 amortismana tabi tutulacaktır. Bu değeri aşanlardan tebliğe göre % 100 amortismana tabi olamayanlar ise tebliğ eki oranlar uygulanarak amorti edilecektir.

 • 2008 yılında yayımlanan tebliğde ise, amortisman uygulaması muhasebe teorilerini şaşırtmaktadır. 2008 ve önceki yıllarda edinilen taşınırlardan değeri 14.000 taşınmazlardan değeri 34.000 lirayı aşmayanlar % 100 amortismana tabi tutulacaktır. Bu değeri aşanlardan tebliğe göre % 100 amortismana tabi olamayanlar ise tebliğ eki oranlar uygulanarak amorti edilecektir.

Bu dört yıllık karışık uygulamayı yürütebilmek için

 • Bu dört yıllık karışık uygulamayı yürütebilmek için

 • Kamu idarelerinin ellerindeki tüm taşınır ve taşınmazları edinim yılları ve edinim değerleriyle birlikte listelemeleri;

 • mevcut amortismanların tamamını kayıtlardan çıkmaları;

 • listelenen taşınır ve taşınmazlara bu dört yıllık uygulamayı dikkate alarak genel bir amortisman uygulamaları ve bunları kayıtlara almaları gerekmektedir.

 • Bundan sonraki yıllarda da bu listenin düzenli olarak sürdürülmesi gerekmektedir.

 • Muhasebesi ise aşağıdaki gibi olacaktır.257- Birikmiş Amortismanlar Hesabı

 • 257- Birikmiş Amortismanlar Hesabı

 • 268- Birikmiş Amortismanlar Hesabı

 • 278- Birikmiş Tükenme Payları Hesabı

 • 299- Birikmiş Amortismanlar HesabıAMORTİSMANLARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

 • AMORTİSMANLARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ • ----------------------- / ----------------------------

 • 257- Birikmiş Amortismanlar Hesabı

 • 268- Birikmiş Amortismanlar Hesabı

 • 630- Giderler hesabı

 • 257- Birikmiş Amortismanlar Hesabı

 • 268- Birikmiş Amortismanlar Hesabı

 • 299- Birikmiş Amortismanlar Hesabı

 • ----------------------- / ----------------------------TUTULMASI ZORUNLU DEFTERLER

 • TUTULMASI ZORUNLU DEFTERLERDURAN VARLIKLAR AMORTİSMAN VE YENİDEN DEĞERLEME DEFTERİ

 • DURAN VARLIKLAR AMORTİSMAN VE YENİDEN DEĞERLEME DEFTERİ

 • -251- Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabı,

 • -252- Binalar Hesabı,

 • -254- Taşıtlar Hesabında,

 • Her bir varlık için defterin ayrı bir sayfası kullanılır.

 • DURAN VARLIKLAR AMORTİSMAN DEFTERİ

 • Defter her yıl için düzenlenir ve defterin her bir satırı bir varlık için kullanılır.

HURDAYA AYIRMA VE HURDAYA AYRILAN MALLARIN AMORTİSMANI

 • HURDAYA AYIRMA VE HURDAYA AYRILAN MALLARIN AMORTİSMANIYENİDEN DEĞERLEME İŞLEMLERİ

 • YENİDEN DEĞERLEME İŞLEMLERİ

Belirli aktif varlıklara dayanan veya özgülenen menkul kıymetlerin ihracıdır.

 • Belirli aktif varlıklara dayanan veya özgülenen menkul kıymetlerin ihracıdır.

 • Gelecekte bir nakit akışı doğuracak alacaklar, bireysel krediler ve benzeri borçlanma araçlarının bir araya getirilerek havuz oluşturulması, bu havuzlara dayalı olarak menkul kıymetler türetilmesi ve kredibilitelerinin zenginleştirilerek ve derecelendirilerek, üçüncü taraf yatırımcılara satılması işlemidir.Sabit ve değişken faizli ipotekler

 • Sabit ve değişken faizli ipotekler

 • Otomobil kredileri

 • Kredi kartı alacakları

 • Leasing sözleşmelerinden doğan alacaklar

 • Ticari menkul krediler

 • Factoring alacakları

 • Küçük işletme kredileri

 • Yüksek risk-getiri tahvilleri (junk bonds)

 • Mobil-konut kredileri

 • Franchising ödemeleri

 • Üçüncü dünya ülkelerine verilen kredilerÖdeme Aktarmalı Menkulleştirme Yapısı

 • Ödeme Aktarmalı Menkulleştirme Yapısı

 • Alacaklar kredi veren kurumun bilançosundan çıkartılarak özel amaçlı kuruma satılmaktadır

 • Aktife Dayalı Menkulleştirme Yapısı

 • Sabit bir getiriye ve belirli bir vade yapısına sahip olup bunların geleneksel tahvillerden farklı yatırımcılara yapılacak anapara ve faiz ödemelerinin kredi veren kurumun alacaklarıyla oluşturduğu havuzla teminat altına alınmasıdır

 • Nakit Aktarmalı Menkulleştirme Yapısı

 • Ödeme aktarmalı menkul kıymetler ile varlığa dayalı menkul kıymetlerin bazı özelliklerinin bir araya getirilmesiyle oluşturulmuşturStandart Kontratlar

 • Standart Kontratlar

 • Risk Derecelendirmesi

 • İstatistiki Veri Tabanı

 • Uygulanan Kanunlarda Standardizasyon

 • Bilgisayar Destekli Analiz Süreci

 • Kaliteli bir Kredi Zenginleştirme

 • Hizmet Kalitesinde Standardizasyon :

Menkulleştirme Yararları

 • Menkulleştirme Yararları

 • Kaynak maliyetini düşürür

 • Likiditeyi arttırır.

 • Nakit giriş-çıkışları arasında uyum

 • Bilanço dışı menkulleştirmenin sermaye yeterliliğini arttırıcı etki

 • Finansman kaynaklarını çeşitlendirir.

 • Kredi değerliliği düşük işletme-fonlama yöntemi

 • Faiz riskinden korunma

 • Kaynak kuruluşun rasyolarında düzeltici etki

 • İşletmelerin fon yönetiminde serbestlikMenkul kıymetlere dayanak teşkil eden alacaklar/krediler bir özel amaçlı kuruma sadece bankalar dışındaki kurumların devretme zorunluluğu vardır.

 • Menkul kıymetlere dayanak teşkil eden alacaklar/krediler bir özel amaçlı kuruma sadece bankalar dışındaki kurumların devretme zorunluluğu vardır.

 • Menkulleştirme işleminde, yatırımcılar alacakları ve kredileri temlik eden kuruluşun iflasından izole edilmiş durumdayken, Türkiye’de böyle bir düzenleme yoktur.

 • Kredi garantisi alacak portföyünün %10’uyla karşılanmaktadır.

 • VDMK’lar sadece borç menkul kıymeti şeklinde oluşturulabilmektedir.

 • VDMK’ların kendilerine dayanak teşkil eden varlıkların vade ve ödeme yapılarından farklı yapılar oluşturmalarına imkân verilmemektedir.
Yüklə 446 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə